Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2014-01-30

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Александър Ненков и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, вчера имаше няколко законопроекта, които бяха обсъдени на първо гласуване и сега трябва да преминем към гласуването по тях.
Най-напред подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 302 01-51, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
	Гласували 164 народни представители: за 97, против 14, въздържали се 53.
	Законопроектът е приет.
По т. 5, поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Разискванията вчера са изчерпани и приключени.
Моля, гласувайте.
	Гласували 164 народни представители: за 124, против 16, въздържали се 24.
	Законопроектът е приет.
По т. 6 вчера обсъдихме два законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Първият е с вносители Волен Сидеров и група народни представители. Вторият е с вносител Министерския съвет.
Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-58, внесен от Волен Сидеров и група народни представители.
Моля, гласувайте.
	Гласували 163 народни представители: за 16, против 84, въздържали се 63.
Законопроектът не е приет.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Соколова.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не мога да приема такава поправка в Наказателния кодекс, нито да остана безучастна, защото парадоксът на мотивите в нея са абсолютно право пропорционални на убедителността и на полето й на приложението. Казвам го със съзнанието, че това е най-меката оценка, която мога да направя. 
Съзирам абсолютно нелеп опит на загриженост от Ваша страна да утвърждавате моралните устои на обществото, но не мисля, че по този начин и с тази поправка, когато обсъждате различните и когато не давате възможност на тяхната идентичност да бъде пряко реализирана, Вие придавате стойност на себе си. Смятате ли, че едни хора, които нямат избор и са добили своето качество благодарение на генофонда, който носят, трябва да бъдат осъждани и трябва да бъдат омерзявани? Всъщност, ако това е разговор, който водим в момента, аз няма да влизам в подробности, защото това е разговор за кабинета на терапевта, но ще Ви кажа, че нямате право да утвърждавате себе си и да бъдете морални стожери и морални съдници тогава, когато Вие самите би следвало да погледнете собственото си поведение.
Ако се позовем на библейски текстове, а аз не бих искала да го правя, то тогава камък хвърля пръв този, който е безгрешен. Смятате ли, че Вие сте хората, които можете да кажете, че ...
РЕПЛИКИ ОТ „АТАКА”: Да, да, да.
ИРЕНА СОКОЛОВА: ...интернет пространството, вестниците, телевизиите са мястото, на което хората с различна ориентация трябва да не бъдат отразявани, а Вашето поведение трябва да бъде задължително промотирано като правилно? 
Осъждам тази поправка и смятам, че това не Ви прави чест. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Соколова.
Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
	Гласували 162 народни представители: за 108, против 9, въздържали се 45.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване по т. 7 от седмичната програма, а именно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Моля, гласувайте.
	Гласували 154 народни представители: за 113, против 2, въздържали се 39.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура – заповядайте, госпожо Манолова. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С всички парламентарни групи постигнахме съгласие по срока, който е необходим, за предложения между първо и второ гласуване на Изборния кодекс, така че предлагаме той да бъде удължен от 7 на 11 дни. Срокът за предложения да изтече в понеделник, достатъчно време да бъдат направени сериозни предложения за промени в изборните правила. 
До понеделник включително, господин Лазаров – 18,00 ч. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Противно предложение има ли? Няма.
Ако обичате, режим на гласуване за удължаване на срока за предложения за второ четене по проекта за Изборен кодекс.
Гласували 175 народни представители: за 165, против няма, въздържали се 10.
Срокът за предложенията за второ четене е удължен.
Уважаеми народни представители, преминаваме към точка осма, а именно – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител – Министерският съвет.
Ако обичате, режим на гласуване. 
Гласували 168 народни представители: за 163, против няма, въздържали се 5.
Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс е приет на първо гласуване. 
Преминаваме към точка десета – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите. Разискванията по законопроекта вчера са приключили, така че преминаваме към първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.
Ако обичате, режим на гласуване. 
Гласували 171 народни представители: за 154, против няма, въздържали се 17.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите е приет на първо гласуване. 

Вчера, уважаеми народни представители, бе решено днес заседанието да продължи с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ. 
Внесени са два законопроекта – един на Министерския съвет и един на народния представител Димчо Михалевски. Да преминем към тази точка от дневния ред.
Моля от Комисията по земеделието и храните – госпожо Бъчварова, Вие ли ще представите доклада, който е от пет страници? Ще Ви помоля да резюмирате описанието на изказванията на народните представители – остава в протоколите и който се интересува, може да се запознае с тях.
Заповядайте, уважаема проф. Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин председател, уважаеми колеги! Моля за процедура за допускане в залата на заместник-министър Валентина Маринова и господин Валентин Чамбов. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Режим на гласуване, ако обичате. 
Много често допускаме и после никой не се изказва – така си ги допускаме. 
Гласували 128 народни представители: за 107, против 7, въздържали се 14.
Квесторите, да поканим госпожа Маринова и господин Чамбов да седнат в галерията.
Заповядайте, проф. Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, представям: 

„ДОКЛАД
за първо гласуване на 
Комисията по земеделието и храните относно
два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите – № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г., и
№ 354-01-85, внесен от народния представител Димчо Михалевски на 25 ноември 2013 г.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 20 ноември 2013 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните: инж. Валентина Маринова – заместник-министър, госпожа Марияна Николова – директор на дирекция „Правнонормативни дейности”, и господин Валентин Чамбов – началник на отдел в дирекция „Търговски дружества и държавно участие”. Присъстваха и представители на неправителствени и браншови организации.
Законопроектът на Министерския съвет и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Маринова, която изтъкна, че предложените промени са многократно обсъждани в различни формати, минали са междуведомствено съгласуване и по тях е постигнат консенсус.
Промените са няколко основни групи:
Първата група е по отношение на стопанисването на горските територии и залесяването. Предлага се въвеждането на забрана за залесяване в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които не се допуска наличие на дървесна и храстова растителност. Срокът, предвиден за залесяване на пожарища и сечища, които не могат да бъдат възобновени по естествен път, се намалява от седем на три години. Разширява се кръгът на субектите, които могат да извършват дейности по залесяване и по защита срещу ерозия в горските територии, като се дава възможност това да правят държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите и общинските горски структури. 
Учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите ще могат също така да извършват и дейности по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии и изработване на планове и програми за управление и развитие на горските територии.
Следващата група промени е по отношение на ползването на дървесината. Предвижда се да отпадне допълнителната възможност за сключване на дългосрочни договори за продажба на стояща дървесина на корен. Също така се прецизира текстът, който регламентира реда за участие на регистрираните на територията на дадена община фирми, така наречените „местни търговци”, в процедурите по предоставяне на дървесина за добив или преработване.
Всяко тримесечие Агенция „Митници” ще следва да предоставя на Изпълнителната агенция по горите информация с данни за получателя, датата и количеството на вноса на дървен материал и на изделия от дървен материал.
Правят се и редица други промени, като:
По отношение на достъпа до горите се предлага горските сдружения да имат право да издават документ, с който товарни превозни средства и каруци да могат да се движат в стопанисваната от тях територия. Отпада възможността за движението на спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (ATV) по горските пътища. Те ще се движат единствено по специално обозначени трасета.
Създава се възможност средствата на фонд „Инвестиции в горите” да се разходват за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.
Предвидено е средствата от учредяване на сервитути и от учредяване на право на ползване за горските територии – държавна собственост, да постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
Разширява се кръгът от длъжностни лица, които ще могат да издават наказателни постановления.
Дава се срок до края на 2014 г., в който общинските съвети да приемат решение за определяне на формата на управление на горските територии – общинска собственост.
Предлаганите промени няма да окажат пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
В комисията е постъпило писмено становище в подкрепа на законопроекта от Националното сдружение на общините в Република България. 
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Пенко Атанасов, Десислава Танева, Тунджай Наимов и Светла Бъчварова.
Част от народните представители и от представителите на частно практикуващите лесовъди изразиха несъгласие с възможността дейностите по залесяване и по защита срещу ерозия в горските територии да се извършват от държавните горски стопанства. Според тях това, от една страна, нарушава философията на закона за разделяне на стопанските от контролните функции, от друга страна, би ограничило конкуренцията. 
Подобен аргумент беше изтъкнат и по отношение на възможността териториални звена на Изпълнителната агенция по горите да извършват дейности по стопанисване на горски територии. 
Други текстове, по които бяха изразени опасения, касаеха предложението средствата от учредяване на сервитути и на право на ползване да постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите и възможността средствата на Фонд „Инвестиции в горите” да бъдат разходвани за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.
Вторият законопроект и мотивите към него беше представен от неговия вносител народния представител Димчо Михалевски. Предлаганите промени са следните.
Правят се изменения, свързани с инвентаризацията и планирането на горските територии. Предлага се горските териториални единици да могат да обхващат и само част от една община. Горскостопански планове ще се изработват за всички горски територии – държавна, общинска или частна собственост, без значение какъв е техният размер. За горски територии частна собственост планирането ще се финансира от държавния бюджет, като е предвидено преди ползване на дървесина и недървесни горски продукти собствениците да заплащат в съответната регионална дирекция по горите разходите от държавния бюджет, направени за планирането. Самото изработване на горскостопанските планове за държавните гори задължително ще се възлага едновременно с инвентаризацията на горските територии. 
Със следващите промени се предлага площите в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения да бъдат стопанисвани като гора, като съответно се забранява усвояването на дървесина от тях.
Предлага се списъците на физическите лица, които имат право да закупуват дървесина, да се изготвят от дирекциите “Социално подпомагане”, а не от кметовете на съответното населено място.
Предвидено е процедурите за сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина да се провеждат отделно за всяко държавно горско и държавно ловно стопанство, а за продажба на технологична дървесина по изключение в държавните предприятия. 
Отменя се възможността арендатори или наематели да поискат въвеждане на ограничения или забрани за достъп до арендуваните или наети от тях площи в държавни и общински гори.
Разписани са изисквания по отношение на товарните средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти, включително да бъдат снабдени с изправни GPS устройства за проследяване. 
Предлага се районите на дейност на държавните предприятия да се определят с решение на Министерския съвет, а предложенията за създаване и за закриване на териториални поделения на държавните предприятия да се правят от министъра на земеделието и храните.
Въвеждат се изисквания за минимален стаж за лицата – лесовъди.
От Закона за горите отпада забраната за употреба на необработен дървен материал от определена категория за производство на енергия от биомаса, като паралелно се въвеждат ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена в Закона за енергията от възобновяеми източници. 
В комисията са постъпили становища от Българската асоциация за устойчива енергия и от Асоциация „Общински гори”.
В дискусията взеха участие народните представители Десислава Танева, Пенко Атанасов, Димчо Михалевски, Тунджай Наимов, Добрин Данев и Светла Бъчварова.
Най-широко дискутирано от всички изказали се беше предлаганото ограничение за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия на преференциална цена. 
Представителите на браншовите организации от различните браншове изказаха крайно противоположни мнения. Една част от тях настояваха, че се създават предпоставки за ограничаване на конкуренцията на пазара на технологична дървесина, като изкуствено се ограничава кръгът на възможните купувачи и се осигуряват по-благоприятни условия за един бизнес за сметка на друг.
От друга страна, представителите на преработвателите на дървесина и на частно практикуващите лесовъди изказаха категорична подкрепа за въвеждането на ограничението.
Беше изказано и становище, че дискусията по темата следва да се проведе в Комисията по енергетика и да се фокусира преди всичко върху преференциалните цени и техния размер. Освен това имаше предложение да бъде направен анализ на икономическия ефект от приемането на такива ограничения и в двата сектора.
Сериозен дебат и възражения предизвика предложението за промяна на начина за определяне на обхвата на горските териториални единици. От Асоциация „Общински гори” припомниха, че в границите на една горска териториална единица попадат територии с различна собственост – държавна, общинска и частна. Според тях възможността отделни части от територията на една община да попаднат в различни горски териториални единици противоречи на административно-териториалното деление на страната, ще възпрепятства общините да изготвят единен горскостопански план за управление на горските територии, тяхна собственост, и би създало объркване в изготвянето на общинските планове за развитие в Раздел „Гори и екология“. Освен това общините не биха могли да образуват единни стопански единици в собствените си гори, ако за различни части от тях има горскостопански планове с различен срок на действие. 
Това становище и изложените аргументи бяха подкрепени от голяма част от народните представители. 
Освен това сериозни резерви имаше във връзка с въвеждането на изискуем стаж за лицата, практикуващи лесовъдска дейност, относно предложението списъците на физическите лица, имащи право да закупуват дървесина, да се изготвя от дирекциите “Социално подпомагане” и относно предлаганите изисквания към товарните средства, превозващи дървесина, тъй като подобно решение би ограничило контрабандата, но от друга страна би подложило на голям натиск дребните фирми в сектора.
Народният представител Димчо Михалевски отговори на поставените въпроси, съгласи се, че част от текстовете имат нужда от прецизиране и изрази готовност и подкрепа тези въпроси да бъдат обсъдени и да бъде преценено кои от предложенията да бъдат подкрепени.
Като цяло народните представители бяха единодушни, че между първо и второ четене спорните текстове от двата законопроекта следва да бъдат обмислени и да бъде постигнат консенсус. 
В заключение и след проведените разисквания:
- с 12 гласа “за”, без “против” и 8 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г.;
- с 12 гласа “за”, 8 гласа “против” и без “въздържали се” Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от народния представител Димчо Михалевски на 25 ноември 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Следва доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Господин Гуцанов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители!
„На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет, и № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски.
Законопроектът, внесен от Министерския съвет, бе представен от господин Валентин Чамбов – началник на отдел в дирекция „Търговски дружества и държавно участие“ в Министерството на земеделието и храните. 
Законопроектът предвижда промени в няколко основни направления. 
Предложени са изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на дейностите по залесяването, като е предвиден нов срок за залесяване на пожарища и сечища. 
Законопроектът предвижда промени и по отношение на нормите, уреждащи ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в насока по-добрата защита на интересите на българските граждани и бизнеса. 
Предложени са промени, които да регулират по-правилно възможностите за така наречените „местни фирми“, а именно да се избегне неправилното прилагане на разпоредбите по отношение насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средните предприятия по места. 
Предвижда се отмяна на една от нормите, даваща допълнителна възможност за сключване на дългосрочни договори, която заинтересованите страни в сектора считат, че създава условия за установяване на монополно положение и допуска необосновано завишаване обема на добиваната дървесината по дългосрочните договори.
С промените се дава срок на общините да изберат формата на общинска горска структура, чрез която ще осъществяват управление на горските територии – общинска собственост. 
Предлага се средствата от учредяване на сервитути и от правото на ползване на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, да постъпват в приходната част на бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
Законопроектът, внесен от господин Димчо Михалевски, бе представен от вносителя, който обобщи предложените промени в няколко основни направления.
Прецизирани са текстовете за определяне на обхвата на горските териториални единици, поради съществуването на големи общини, на чиято територия са обособени няколко горскостопански единици. Предложени са изменения в инвентаризацията и горското планиране с цел изпълнение на програмата на правителството за намаляване на административната и финансова тежест върху бизнеса и собствениците на горски територии. 
Предлагат се промени, с които ще се предпазят брегозащитни култури и насаждения в сервитута на хидромелиоративни съоръжения от изсичане.
Направени са предложения за гарантиране на получаване на дърва за огрев от социално нуждаещите се чрез определяне на техния обхват от компетентните служби.
Предлагат се промени, които предвиждат процедурите за сключване на дългосрочните договори за дървесина да се провеждат в ДГС и ДЛС, като по изключение тези процедури могат да се провеждат в държавните предприятия само за технологична дървесина.
Предложени са промени, с които се премахва възможността за ограничения или забрани за достъп до площи, ползвани от наематели и арендатори на поземлени имоти в горските територии – държавна и общинска собственост. 
Въвеждат се изисквания за товарните превозни средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти, за да се предотврати незаконният добив на дървесина и да се гарантира конкурентната среда. Определя се нов ред за определяне на районите на дейност на държавните предприятия. Въвеждат се изисквания за минимален стаж по специалността за лицата лесовъди.
Въвеждат се ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление прие следното решение:
 - с 8 гласа – „за”, без „против” и 7 гласа – „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване;
- с 6 гласа – „за”, без „против” и 9 гласа – „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Гуцанов.
Има още един доклад – той е на Комисията по енергетика.
Господин Аталай, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК РАДАМАН АТАЛАЙ: Благодаря Ви. 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно първо гласуване на Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за горите, 
№ 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски 
на 25 ноември 2013 г.

На свое редовно заседание, проведено на 11 декември 2013 г., Комисията по енергетика разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от народния представител Димчо Михалевски.
На заседанието от страна на Министерството на земеделието и храните присъстваха: Даниела Ангелова – юрисконсулт в Изпълнителната агенция по горите, и Валентин Чамбов – началник-отдел в дирекция „Търговски дружества и държавно участие”.
В законопроекта са предложени изменения на текстове с цел изпълнение на Програмата на правителството за намаляване на административната и финансовата тежест върху бизнеса и собствениците на горски територии и се въвеждат ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена.
Отношение по законопроекта взеха: народният представител Таско Ерменков, който предложи вносителят да оттегли § 15, защото смята, че мястото на този параграф е в Закона за енергията от възобновяемите източници. Народният представител Делян Добрев уточни, че това предложение означава отхвърляне на законопроекта изцяло. Народният представител Явор Куюмджиев подкрепи предложението на народния представител Таско Ерменков. Председателят на комисията обобщи коментарите да се отхвърли § 15 в този законопроект и отчитайки разумността на някои от предложенията, да се препоръча на вносителя да предложи изменения на Закона за енергията от възобновяемите източници на по-следващ етап.
Въвежданите с Преходните разпоредби, § 15 на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена са дискриминационни. Ограничава се използването на самите технологии за оползотворяване на биомаса в инсталации, проектирани специално за тази цел, но това ограничение не се отнася за термични централи или предприятия от дърводобивната и хартиено-целулозната промишленост, които биха могли да изгарят съвместно твърди конвенционални горива и възобновяеми горива, в случая биомаса, получена от необработен дървен материал по смисъла на § 1, т. 38 от Допълнителната разпоредба на Закона за горите. Предложените изменения ще се отразят на цените, по които ще се изкупува електрическата енергия, произведена чрез комбинирано използване на възобновяеми и невъзобновяеми източници съгласно чл. 31, ал. 6 от Закона за енергията от възобновяемите източници. Налаганото ограничение за централите, използващи биомаса, и разрешението за централите, използващи конвенционални твърди горива, да ползват биомаса за производство на електрическа енергия ще повлияе негативно върху цената за крайните потребители.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по енергетика предлага с 11 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се” на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски на 25 ноември 2013 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Аталай.
Това беше последният доклад от страна на комисиите.
Има ли изказвания от страна на вносителите по двата законопроекта?
Желае ли някой да вземе думата от страна на вносителите? Няма желаещи.
Откривам дебатите по двата законопроекта.
Има ли желание някой да вземе отношение по двата законопроекта, които обсъждаме?
Заповядайте, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, ще представя на Вашето внимание становищата на Парламентарната група на ГЕРБ по двата законопроекта, които бяха изразени и в хода на дебата по приемането на двата законопроекта в Комисията по земеделието и храните. 
В дебата с вносителите в лицето на Министерството на земеделието и храните по първия законопроект, който разглеждаме, не можахме да постигнем съгласие за отмяна на три от предложените текстове в правителствения законопроект, чието оттегляне щеше да провокира нашето становище да е за подкрепа на този законопроект.
Представям първо становището по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен на 15 ноември 2013 г. от Министерския съвет за първо гласуване със съответните мотиви. 
Предложените изменения в този законопроект са относно горскостопанските дейности, ползването на дървесината; други промени, свързани с издаването на наказателни постановления, въвеждане на задължения на общините и други.
Преди да премина към бележките и мотивите, с които оборваме предложенията за няколко текста, искам само да напомня с приемането си Законът за горите какви основни цели си постави, или част от тях, които кореспондират с част от направените предложения в този законопроект: 
- разделяне на контрола и обществените функции от стопанските дейности в горите; създаване на независими държавни органи за контрол на всички гори; равнопоставеност на различните видове собственост; 
- обособяване, от една страна, на държавна горска администрация с контролни функции в лицето на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), нейните структури и специализирани териториални звена, а от друга страна – създаване на държавни горски предприятия, които осъществяват стопанската дейност в отрасъла; 
- опростяване и прехвърляне на задължения и отговорности от държавата към регистрираните лесовъди и собствениците на гори; създадени са условия за децентрализация на отговорностите и редуциране на държавната администрация и са определени ясни и подходящи режими на ползване на ресурсите и достъпа до горите; 
- въвеждане на задължително оперативно/краткосрочно и регионално/дългосрочно планиране; организацията и провеждането на планирането са съобразени с наличието на различни видове собственост и с множеството заинтересовани лица.
Някои от предложените текстове в настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, противоречат на целите, които представих, на цялата философия на закона и на принципите на управление на горския сектор в страната.
Очевидна е тенденцията за централизация на всички дейности към държавните предприятия, та дори и контролът, който следва да бъде независим, поради което са основните ни мотиви да се въздържим по този законопроект.
Предложените изменения за залесяването в частта да се залесява от контролния орган – Изпълнителната агенция по горите в лицето на нейните специализирани териториални звена, са абсолютно неприемливи. 
Предложената промяна по отношение на срока, предвиден за залесяване на пожарища и сечища от седем на три години – при невъзобновени сечища и пожарища, ни връща в предходни години с планиране на разсадниковото производство от държавните горски стопанства, порочни практики и пилеене на обществен ресурс.
Предложението средствата от учредяване на сервитути и от правото на ползване на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, да постъпват в приходната част на бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не в държавното горско предприятие, което стопанисва тези територии, е в пълно противоречие с философията на закона за разделение на контролните и стопански функции в горския сектор. Няма никакви мотиви за такава промяна, защото мотивът „недостигаща бюджетна издръжка на контролното й звено – Изпълнителната агенция по горите”, не е мотив. 
Предложението средства от Фонда за инвестиции в горите да се ползват за съфинансиране на проекти по европейски програми е в пряко противоречие с други разпоредби на закона – специални, по повод целта на тези средства да се използват за изграждане на горска пътна инфраструктура, която в България е над пет пъти по-малко отколкото в Австрия например. Освен това има режим за определяне на тези средства и въпрос на управление от съответните директори и от министерството е, да се управлява паричният поток по начин, по който би останал финансов ресурс и за съфинансиране на тези програми. Така предложен текстът, за да действа, трябва да се нарушат други разпоредби.
Има направени и предложения с цел прецизиране на текстовете и те са коректни. Трябва да отбележим, че предложеният законопроект наистина е предложен след събиране на работна група и консултации с браншовите организации в сектора, и голяма част от текстовете са коректни, прецизират действащи разпоредби и правят така, че да не се допускат различни тълкувания. Тези текстове ние бихме ги подкрепили.
Освен това са направени и предложения за текстове, които се съдържат в други текстове от закона или такива, които нямат съдържание по същество. Например текстът за контрол върху ползването на биомаса от дървесина. 
Тъй като наистина желанието ни беше да стигнем до консенсус с вносителя в лицето на Министерството на земеделието и храните, и ние също да подкрепим този законопроект, ще обърна внимание на текстовете, които за нас са категорично неприемливи, и поради които ще се въздържим по предложения законопроект и няма да го подкрепим. Ако в хода на днешния дебат в това заседание, вносителят в лицето на Министерството на земеделието и храните или Министерския съвет предложи решение или стигне до извода, че могат да се оттеглят, разбира се, ние ще променим това становище и ще подкрепим закона на първо гласуване.
За кои текстове става въпрос?
Първо, промените, предвидени в § 1 и § 2 предвиждат приходите от учредяване на сервитути и други вещни права върху горски територии – държавна собственост, да постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не в държавното горско предприятие, управляващо територията. Тези промени изменят логиката на целия закон. При приемането на такъв текст следва да се поемат отговорностите и обслужването – издаването на документи от Изпълнителната агенция по горите и нейните структури. Логически тази територия носи приходи на бюджета и следва бюджетът да поеме разходите по опазването и обслужването. При такова предложение би следвало тази територия да се изключи от обхвата на дейност на държавното предприятие. Въпросът е кой ще поеме техните функции върху тези територии? Не е възможно един да реализира приходи, а друг да поеме отговорности. В своята си същност това предложение предлага преплитане на правомощия на Изпълнителната агенция по горите и държавните предприятия. В края на краищата е възможно такова решение, но това следва да води до промяна на други текстове и е съществена промяна на логиката на закона. Като потвърждение може да се посочи, че голяма част на приходите на Австрийската горска компания са от разпореждане с горски територии. Логиката, че тези предприятия ще реализират приходи само от ползване на дървесина, изисква да се преразгледа цялостната логика на закона. Тази форма стимулира желанието за промишлена експлоатация на горите и елиминира отговорността на лицето от цялостното управление на съответната територия. Това е все едно да се гласува проект, според който приходите от експлоатация на локомотивите на БДЖ да са приход на Министерството на транспорта, а разходите за поддръжка да са за БДЖ.
На следваща позиция: с § 4 и 5 се правят допълнения в чл. 93 и чл. 96, съгласно които изпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и порой в горските територии се извършва от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, общински горски структури и търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241. По принцип и досега въпросните институции и общинските горски структури са вписани в регистъра изрично. Предоставянето на възможността и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите да извършват тези дейности е в категорично противоречие с основната цел и философия на Закона за горите – разделянето на контролните от стопанските функции в горите. Тези звена нямат такива функции и тези им вменени възможности са в абсолютно противоречие с останалите текстове относно функциите на Изпълнителната агенция по горите в закона. Ако първата част на предложението е излишно, то последната му част – за Изпълнителната агенция по горите, е абсолютно неприемлива. 
Категорично неприемлива е и промяната в чл. 96 в частта основно за специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, които по действащите разпоредби имат задължението да изпитват и определят произхода и качеството на горските репродуктивни материали, а в същото време и да са вписани доставчици на такива, и да извършват търговска и стопанска дейност. Към Министерството на земеделието и храните има достатъчно държавни предприятия, които да извършват подобна дейност. Направеното предложение е в пълно противоречие с философията на закона и с реализацията му ще се създадат допълнителни бюрократични усложнения и корупционни възможности.
Следващата промяна, която за нас е неприемлива – промените, които се въвеждат в § 6. Предвижда се сечищата и пожарищата, невъзобновили се не до седем, както е досега, а до три години, да се залесяват в срок до две години. Това означава всички тези обекти да се залесяват на практика. Освен това се въвежда и понятието „план-извлечение”, което няма определение по този закон и очевидно е вътрешен документ на горската администрация. Естествените процеси не се развиват за две години. В този смисъл ние настояваме текстът да си остане както е по сегашния закон. Ако се приеме направеното предложение, това ще доведе до административен натиск да се прави изкуствено озеленяване и залесяване, вместо да се изчакат естествените промени. Този факт се подчертава и в наскоро приетата от Европейската комисия „Стратегия на Европейския съюз за горите”, където изрично се подчертава необходимостта „да се отчетат особеностите на горите, като например дългите времеви рамки”. В този смисъл направеното предложение не е синхронизирано и не кореспондира с европейските политики, които са отразени в новоприетата Стратегия за ползването на горските ресурси в Европейския съюз.
Следващата разпоредба, с която имаме несъгласие, е § 9, който засяга съществуващ проблем. В текста се предлага протоколът за освидетелстване на сечището в горските територии – държавна собственост, да може да се състави от служител на териториалното поделение с лесовъдско образование, оправомощен от директора на съответното териториално поделение на държавното предприятие по чл. 163. По-добре да се предложи текст, че освидетелстването на сечищата се извършва от лицето, издало позволителното за сеч, освен в случаите, предвидени в Наредбата за сечите. Това ще даде възможност там да се разпишат изчерпателно всички възможни казуси. По принцип няма никакъв проблем директорът да възлага изпълнението на ал. 1, но се отдалечаваме от персоналната отговорност. В голяма степен с този текст се цели да се върне колективната безотговорност в държавните горски стопанства.
Следващият текст – изменение, което е неприемливо за нас, е изменението в § 17, с който се правят изменения в чл. 176, които кореспондират с предложените промени в § 1 и § 2, предвиждащи приходите от учредяване на сервитути и други вещни права върху горски територии – държавна собственост, да постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не в държавното горско предприятие, управляващо територията. Мотивите ги казах по-рано.
Следващият текст е изменението в § 18, който предвижда допълнение в ал. 2 на чл. 179, което ще позволи средствата на Фонд ”Инвестиции в горите” да се изразходват освен за проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспорт на техническа инфраструктура, проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, вече и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.
За средствата по този фонд има две особености – че е предопределено правото на управляващите предприятието от друг орган – Министерския съвет, да определят размера на вноските. Тоест има приоритет от по-високо ниво. Освен това тези разходи не се признават за текущ, каквито съгласно счетоводните стандарти не са. 
Предложението приравнява разходите за пътища като приоритет с тези за изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони.
Първо, в тази програмата са малко мерките, свързани с горите, и то държавни. Нещо повече, поради изискването на Европейската комисия за провеждане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и липсата на статут на юридическите лица на поделенията на практика при настоящата програма няма нито един проект, касаещ държавно предприятие, освен ако голямото такова не е кандидатствало.
Второ, инвестициите в тази дейност са свързани с подпомагане икономическата резултатност на определен субект. Тоест при инвестиции в дълготраен материален актив (ДМА) ще извадят този субект от конкурентна среда. При пътищата не е така, защото те са особен дълготраен материален актив, поради това че са отворени за обществен достъп – един инвестира, а друг може да реализира свободно приходи от този актив. Освен това изграждането на този актив – пътя, е свързан и с обществени ползи. Създава възможност за подобряване на опазването и стопанисването на горите чрез подобряване на достъпа, което е от полза за всички граждани и специализирани звена.
Това, което е написано, е неаргументирано. Изпълнението на проекти по Програма за развитие на селските райони от държавните горски предприятия е в полза на юридическото лице, а не безусловно на обществото като цяло. Всяко предложение може да предизвика отмяна на ал. 4 от този член, а без него всичко останало няма никакво значение.
Следващият текст – § 20, в чл. 196 се съставя нова алинея, с която на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и нейните структури се възлага да осъществяват контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина, която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници. Не е ясно, по никакъв начин не е описано в какво ще се състои този контрол.
В § 23 се прави допълнение с нова ал. 11 на чл. 273 – „Дървен материал и изделия от дървен материал, отнети в полза на държавата за нарушение на Регламент № 995/2010, се предоставят на Изпълнителната агенция по горите за ползване за цели от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22”.
Според нас следва този материал да се продава от ИАГ и средствата да влизат в бюджета.
Уважаеми колеги, всички останали текстове, както споменах и в началото, са приемливи за нас. Част от тях са коректни и ги приветстваме. 
Още веднъж, по отношение на този законопроект, искам да се обърна към вносителите му: ако тези няколко текста, които за нас са категорично неприемливи, все пак Вие помислите и ги оттеглите, Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи законопроекта. Ако, както в дебата на Комисията по земеделието и храните, прецените, че те следва да останат, ние ще се въздържим по така предложения законопроект.
Ще Ви представя следващото становище, тъй като в тази точка от дневния ред разглеждаме и втория законопроект по Закона за горите, който е № 354-01-85, внесен на 25 ноември 2013 г. от народния представител Димчо Михалевски.
Категоричната ни позиция по този закон е „против” неговото приемане по няколко причини, които ще представя.
Промените, предвидени в § 1 от този законопроект, касаещи чл. 7, които редактират алинея 3, с което се допуска горска териториална единица за извършване на инвентаризация и планиране на дейностите да бъде територия, която е и част от община, а не както досега само цяла община или общини, но цели. Това означава, че общината като териториална единица се обезсмисля да бъде критерий за определянето на тези горски единици. По същата логика части от две общини могат да се определят за една горска териториална единица.
Информацията в цялата държава и в „Евростат” е по землища, общини и области. При така направеното предложение, информацията от инвентаризацията ще е по държавни горскостопански единици. Това не е написано изрично, но на практика така се получава.
Ако действително има равнопоставеност на собственостите, както по Конституция е заложена равнопоставеността, то тогава такива единици следва да има и по частните горскостопански единици, които са милиони и на практика няма как да стане.
Абсурдността на този текст и логика се потвърждава и с текста на § 12 по-нататък в законопроекта. Горските териториални единици се определят от министъра на земеделието и храните, а териториалните поделения на предприятието, съответно районът им на дейност – от Министерският съвет, съгласно § 10.
Всъщност не е ясно кое е водещото. По предложението е ясно, че това е Министерският съвет, съответно водещо става териториалното поделение.
Промяната в чл. 7 обезсмисля определянето на горски териториални единици, не дава възможност за трайно регионално планиране не само на горите, а и на развитието на регионите. Тази промяна обслужва единствено монополно поведение и ситуация на пазара и създава улеснение за лесо-проектантските фирми.
В § 2 се правят изменения на чл. 13 от Закона за горите, с които изменения се изменя реда за изготвяне на горскостопанските планове като това противоречи като цяло на философията на закона за еднакъв режим на управление на различните видове горска собственост. Да не говорим, че съгласно новата предложена ал. 7, която казва, че горскостопанските планове за горски територии, собственост на физически, юридически лица и сдружения за сметка на държавния бюджет, оказва пряко влияние върху бюджета, независимо от записките по-надолу в мотивите към този законопроект – че няма отражение към бюджета и такъв разход за следващата година не е предвиден.
Това е отнемане на част от правото на управление на собственика на горската територия, без неговото изрично съгласие. По същия начин можем да кажем: „Общинските бюджети да поемат този разход, защо държавата?”. 
Приемането на този текст означава, че ще влезе в пряко противоречие с приети вече закони от настоящото Народно събрание.
С предложения текст на практика се предлагат няколко абсурдни логики. 
Предвижда се изработването само на горскостопански планове. С това предложение се унищожава един добре функциониращ дребен частен бизнес – изготвянето на горскостопанските програми. Горскостопанските програми се изготвят от физически лица, а горскостопанските проекти – от юридически лица. С това предложение се унищожава дребния бизнес на стотици лесовъди, съответно семейства и този финансов ресурс се предоставя на юридически лица със закон, а не чрез условията и по силата на свободната конкуренция.
Елиминира се правото на собствениците на недържавни и необщински гори да взимат решение за бъдещото стопанисване на собствените им гори. Проектите няма да се поръчват от „неграмотните, корумпирани частници” – собственици на гори, а от „държавата-майка”. Незачитането на правото на собственика е доведено до нормалното комунистическо разбиране за това.
Не е ясен въпросът: какво следва, ако собственикът на горската територия не е съгласен с изготвения план? Може ли да изготвя горскостопански план при спазване на законовите изисквания? Той няма право на избор. Кооперациите също попадат в този авторитарен диктатурен режим, който е предложен с този параграф.
Предвижда се собствениците да възстановяват съответните разходи при ползване на дървесина и недървесни горски продукти. Вероятно вносителят е отчел, че процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) са достатъчно компрометирани, за да се осигурят малко държавни пари за определени субекти.
Продуктът, който се предлага при изработване на горскостопанските планове за малките частни гори, не е верен за нито един имот. За изготвяне на плановете малките частни имоти се обединяват в подотдели. Планирането се извършва за този обединен подотдел и не е верен за всеки отделен имот. Това ще принуди собствениците да извършват актуализация, тоест освен да възстановят разходите на държавата, да плащат и допълнително. Същото ще затрудни изключително много контрола, защото добивът от всеки отделен имот ще бъде съотносим към нещо общо – общо по количество и различно по видове.
Промените, които се въвеждат в § 5, са изменения в чл. 111, ал. 5. Искам специално да обърна внимание върху този текст, защото на практика считам, че философията му е правилна. Това е по определяне обхвата на лицата, имащи право да закупят дървесина на корен до 10 кубически метра и това да става от дирекциите по социално подпомагане.
Разбира се, смятам, че в момента категорично няма готовност да се приеме подобна философия, но върху нея следва да се замислим как по-нататък да продължи тази политика, която до момента е по един ред, който е и следствие на традициите, наложени в съответните райони.
Друг текст, на който искам да обърна внимание, който на пръв поглед също изглежда много добър, но няма как това в никакъв случай възможност да се приложи в момента, това е промяната с § 8. 
Не знам колко ми е времето...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Остават шест минути, госпожо Танева, ако искате, може да удължите времето.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, искам удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Удължете времето...
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Следващият текст... (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.) 
Господин Мутафчиев, за Вашите вагони не се обаждам, ако обичате! Може да излезете, ако не Ви е интересно! (Оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, без реплики от място!
Продължавайте.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: С предложения § 8 ... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, не се обаждайте от залата!
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: ...се създава нов чл. 148а. За какво става въпрос? „Товарните превозни средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти, трябва да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и да бъдат снабдени с изправни GPS устройства за проследяване, регистрирани в съответното териториално поделение на държавните предприятия по чл. 163 или съответната община и в регионалните дирекции по горите по местонахождението им.”
На практика става въпрос за предложение, което предвижда на всички товарни автомобили, които извършват дейности по превоз в горите, да се сложат GPS устройства с цел контрол върху незаконния добив, сеч и превоз. По принцип като философия е много добро предложение, но в никакъв случай в момента не можем да въведем такава тежест за дребните фирми, освен това пазарът е променен. Знаете, че много от тях изпитват затруднения по отношение на ценовите равнища в момента на търговията.
Освен това в тази посока следва да се мисли и като възможност за използване на различни европейски програми за въвеждане на подобна система за контрол, която категорично би била ефективна по отношение на контрола върху незаконния добив на дървесина.
И последно, което е за нашата позиция против този законопроект, а и няма условия, по които ние бихме се съгласили за подкрепа, за разлика от първия законопроект на Министерството на земеделието и храните, това е § 15, който с преходна разпоредба предлага промени в Закона за енергията от възобновяемите източници и прави ограничения за използване на дървения материал при определени условия при производство на електроенергия с преференциална цена.
Основният мотив да сме против този закон е, че не може в Закона за горите, който урежда обществените отношения в горите, да се правят изменения в съвсем друг закон – за възобновяемите енергийни източници, чието приемане и действия имат съответните цели и философия относно пазара на електроенергия в страната.
Категорично смятаме, че мястото на това предложение не е в този закон и не следва да бъде там, както и дебатът не следва да бъде в Комисията по земеделието и храните.
Мога да допълня още едно мнение, което вече е предмет на Комисията по енергетика и в никакъв случай не искам да се намесвам в политиките и дебата в друг сектор, но става въпрос на практика за регулиране или за регулация в работата на така наречените „централи на биомаса”, които има пуснати за 30 мегавата, а има такива разрешения и за 100, ако не ме лъжат данните, с които разполагам.
Искам само да обърна внимание на колегите, които са с ресор „енергетика”. Нека да се замислите с тези разрешения до какво би довел пазарът на съответния материал. Регулацията не следва да е в Закона за горите, а следва да е според мен в цените на електроенергията, която се субсидира, и въпросът е в какъв размер да е субсидията за такъв вид електроенергия. Това няма нищо общо със Закона за горите. 
В заключение искам да отбележа, че промените, предложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Димчо Михалевски, са категорично неприемливи за нас и ние – от Парламентарната група на ГЕРБ, ще гласуваме „против”. 
По първия законопроект отново казвам, ще се радвам, ако вносителите в лицето на Министерството на земеделието и храните стигнат до становището на практика по три спорни предложения от целия законопроект, които са неприемливи, и ако поемат ангажимент, че ще бъдат оттеглени за второ четене, ние ще го подкрепим. Ако не, ще гласуваме „въздържал се”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо председател.
Има ли желаещи за реплики?
Господин Мутафчиев има думата за първа реплика.
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Госпожо Танева, най-напред искам да кажа, че няма да оспорвам Вашето право да говорите за горите, а не за мелници. Така че Вие имате право, защото сте народен представител, но нямате ресор в Народното събрание. Това, че сте в Комисията по земеделието, е друг въпрос.
Но искам да Ви кажа нещо друго. Днес Вашето поведение в залата показа още нещо – че наистина народните представители не трябва да четат от трибуната. Оставаше да ни кажете отдолу „Георги Костов” – идеологът на предишния закон. Как ще ме убедите мен като народен представител, че Вашите мотиви – на цялата парламентарна група, са искрени, като наистина четохте позицията на този, който направи един закон, който вкара такива корупционни схеми... Една част от тези, които ги ползват, вече не са към Вас, но други останаха. В момента Вие с неговите думи защитавате точно тези корупционни практики.
Казвам го със съжаление, защото знам, че Вие сте речовит народен представител и можехте да изразите наистина позицията на парламентарната група. Не Ви правя забележка, изказвам възмущение. 
И още нещо. Вие казахте един израз: „не можем да приемем залесяването за две години. По добре да си останем на естествените процеси за шест години, тоест, гората сама да се възстанови.” Знаете ли, че тази логика съществуваше преди 9 септември 1944 г.? И докъде се стигна? Вземете една справка за състоянието на горите. Стигна се до там, че Симеон Сакскобурготски като дойде, каза: не помня България толкова зелена.
Защо? Защото след това имаше друга политика. Не на естественото възстановяване, защото като имаш естествено възстановяване, ще имаш и естествени рушители, благодарение на закона, който приехте, промените, които приехте по Ваше време. 
Така че ако искате да има гора, съгласете се първо на това и си посипете главата с пепел, защото създадохте монополите, включително говорихте за енергетиката. Дадохте право на монопол на една малка група да играе с цените на дървесината, от която може фактически да се произвежда и екологична електроенергия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Много добре знаете за фирмите, които са вързани там. За да премахнем тази несправедливост, да премахнем корупцията, подкрепете тези промени, а там, където мислим, че може да е грешно, ще се съгласим съответно да направим обратни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
За втора реплика има думата госпожа Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Разбирам колегите от ГЕРБ, че не искат да променят нито една точка или запетая в закона (реплики от ГЕРБ) и съответно цялото това просторно изложение на един сравнително малък закон от няколко страници показва, че със зъби и нокти трябва да се защитава това, което досега е направено, като се смята, че това е най-доброто.
Тези промени бяха съгласувани с бранша, бяха направени многобройни срещи и имам възражения към две от Вашите тези. 
Първо, за сервитута и това тази дейност да се изпълнява от Изпълнителната агенция по горите. Извинявайте, но като процедура 99% от работата се върши в Изпълнителната агенция по горите. Ако не го знаете, направете си справка и вижте кой е ангажиран най-много с тази дейност.
Второ: Фонд „Инвестиции”. Искам да попитам защо закрихте Фонд „Българска гора”? Имаше 100 млн. лв. Защо с предишния закон създадохте Фонд „Инвестиции”? Нима кандидатстване по програмата за развитие на селските райони, където усвояването е 1% заради неучастие, не инвестиция, ще правим пътища за какво? Да сечем още повече в недостъпните район, за да създадем условия на бизнеса?
Не съм съгласна. Инвестициите в своето понятие включват участие в европейски програмни проекти. Това са ми възраженията. По всички останали точки мога да си изкажа и личното мнение, тъй като дискусията беше достатъчно подробна, за да имаме възражения върху направените предложения.
Колегата каза и за седемте години. Как самозалесяване? Извинявайте, сигурно никога не сте влизали в гора да видите на седмата година как изглежда самозалесена гора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. 
Заповядайте за трета реплика.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Танева, по законопроекта на Министерския съвет няма да взема отношение, защото колегите ми до голяма степен изразиха това, което мисля по въпроса. Обаче по законопроекта на Димчо Михалевски, който нашата комисия прие, а другите две не го приемат, искам да кажа няколко думи. 
Приемам това, че със Закона за горите не бива да се уреждат отношения, които би трябвало да залегнат в Закона за енергетиката, обаче ние третираме ползването на дърва и къде това трябва да бъде решено. Тук искам да кажа само две думи, че когато това се разглежда в Комисията по енергетика, ние много внимателно трябва да видим дълбокия смисъл за използването на дървесина за производство на електроенергия – дали чрез газификация, дали чрез пряко горене – и какъв вид дървесина да бъде използвана. Казвам от трибуната на Народното събрание, че трябва да се видят европейските практики, които позволяват това да се случва само на отпадъчна дървесина, а не дърва за огрев, както беше прието в предишното Народно събрание, нетехнологична дървесина.
И най-важното, ако ние отпушим бента да се използват дървата за огрев, дървесина – технологична, нищо не пречи на големите ТЕЦ-ове и те да тръгнат да ползват дървесина, да произвеждат ток и да искат по-ниска цена на тока. Ето това е въпросът в закона, който мисля, че трябва много внимателно да бъде разгледан в Комисията по енергетика, така че да бъде запазен националният ни интерес. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това беше репликата на господин Пенко Атанасов.
Заповядайте за дуплика, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз се поколебах дали да поискам дуплика или лично обяснение, защото се почувствах засегната, но тъй като госпожа Светла Бъчварова изказа тéзи – на практика е нормално като основни политически опоненти да имаме и различни разбирания по някои теми, даже основни, взех дуплика.
Госпожо Бъчварова, в изложението казах, че в законопроекта на Министерския съвет с повече от текстовете сме съгласни. Изрично подчертах, че сме наясно и че има съгласие от бранша. Има 3-4 текста, които изброих, за които спорих и по време на комисията, с чиято философия не сме съгласни. Специално за Фонд „Инвестиции в горите”, ако Вие се запознаете подробно с данъчния режим на източника на формиране на тези фондове, ще разберете, че това предложение е грешно. Пак казвам, уважавам, че представяме тéзи, а не се обиждаме. И така трябва да бъде в Парламента. 
За първия колега, който ми опонира, мога да кажа, уважаеми господин колега, че ако аз трябва да си посипя главата с пепел, Вие трябва да се заровите в пепелта. Това е разликата. Аз мога да чета много – не само за горите, не само за мелници, а за много други работи. Не сте проучили добре биографията ми. Радвам се, че мога да чета, да говоря, а не да обиждам колеги от политическите си опоненти. Пожелавам Ви да сте жив и здрав! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Танева.
Други изказвания по двата законопроекта, които обсъждаме? Не виждам желаещи да се изкажат.
По реда на постъпването на законопроектите ще гласуваме най-напред Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г. 
Моля, режим на гласуване.
Гласували 125 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 33.
Законопроектът е приет.
Сега ще гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Димитров Михалевски на 25 ноември 2013 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 131 народни представители: за 16, против 52, въздържали се 63.
Законопроектът не е приет.

Уважаеми колеги, съгласно седмичната програма следва:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.
Искам да Ви припомня, че този законопроект беше започнат в заседанието на 23 януари 2014 г., пред мен е стенограмата. Председателят закрива разискванията по заглавието на законопроекта, без да е гласувано. Следователно, започваме с гласуване на заглавието на законопроекта.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля, първо, процедурно предложение за допуск в залата на господин Антон Гинев – заместник-министър, и господин Людмил Манасиев – директор на дирекция „Летища, авиационна сигурност и аеронавигационно обслужване”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Има процедурно предложение за допускане в зала. 
Моля, режим на гласуване.
Гласували 116 народни представители: за 97, против 7, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Моля, прочетете заглавието на закона, да започне обсъждането.
ДОКЛАДЧИК ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА: „Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване”. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Дискусиите по заглавието са приключили.
Моля, режим на гласуване на заглавието на закона, което е подкрепено от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 78, против 38, въздържали се 2. (Реплики от ГЕРБ.)
Ако обичате, по групи.
Докато тече информацията по групи, искам да предупредя уважаемите народни представители, че предстои гласуване по второ четене и моля да останете по местата си. В противен случай ще използвам всички права по правилника, за да осигуря ред в залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Продължаваме с параграф първи. 
ДОКЛАДЧИК ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 64б се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в изречение първо думите „юридическо лице към Министерския съвет“ се заменят с „юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а изречение трето се заличава.
2. В ал. 6 думите „генералния директор на Авиоотряд 28” се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
3. В ал. 8 думите „министър-председателя” се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания по § 1? Няма изказвания.
Гласуваме § 1 в редакцията на комисията.
Гласували 126 народни представители: за 85, против 41, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за процедура, господин Иванов, да видим какво ще ни кажете.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря. 
Господин председател, какво ще Ви кажа? Можеше да ме попитате каква ми е процедурата, за да Ви отговаря. Процедурата ми е по начина на водене.
Моля, осигурете ред в залата и съблюдавайте той да се спазва. Не чувам от тук какво се говори, защото колегите от тази страна са толкова шумни в дискусиите си, че не може да се чуе какво става. (Шум и реплики и смях от КБ и ДПС.)
Моля Ви, осигурете ред в залата!
Между другото Ви моля за нещо, което е Ваше задължение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Иванов, шумът в залата в момента е много по-малко, отколкото в други случаи, за които наистина има основание за подобна процедура. (Реплика на народния представител Станислав Иванов.)
С опит, господин Иванов! Така че мисля, че Вашата процедура беше губене на време.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Вижте какво става там. (Сочи към блоковете на КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължаваме нататък с § 2.
ДОКЛАДЧИК ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, режим на гласуване на заглавието на подразделението, което е подкрепено от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 87, против 39, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:
„§ 2. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да уреди бюджетните взаимоотношения във връзка с определянето на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания по § 2? 
Още веднъж питам – има ли изказвания по § 2? Няма желаещи.
Гласуваме § 2 в редакцията на комисията.
Гласували 121 народни представители: за 88, против 32, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет.
С това приключваме процедурата по приемането на целия Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване.

Следва:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА.
Моля председателя на Комисията по околната среда и водите да представи доклада.
Този законопроект, уважаеми дами и господа, също беше започнат в заседанието на 24 януари 2014 г. От стенограмата се вижда, че е гласуван до чл. 3.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря Ви за напомнянето, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо ще Ви помоля за процедура за допускане в пленарната зала на заместник-министъра Атанас Костадинов и на директора на дирекция в Министерството на околната среда и водите госпожа Боряна Каменова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има процедурно предложение за допускане в пленарната зала във връзка с обсъждането на този законопроект.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 102 народни представители: за 90, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Курумбашев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря Ви.
По чл. 4 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители – чл. 4 се изменя така: 
	„(1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се интегрира в съответните секторни и интегрирани политики в областта на транспорта, енергетиката, строителството, селското и горското стопанство, туризма, промишлеността и регионалното развитие и се осъществява на секторно ниво от министъра на икономиката и енергетиката, министъра на инвестиционното проектиране, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на земеделието и храните в съответствие с правомощията им, предоставени с този закон и със съответните специални закони.
	(2) Министрите по ал. 1:
1. предоставят на министъра на околната среда и водите необходимата информация и оказват съдействие за осъществяване на правомощията му по този закон;
2. определят и/или създават специални звена в своите администрации, които ги подпомагат при упражняването на правомощията им в областта на ограничаване на изменението на климата.
	(3) Министрите по ал. 1 планират средства за изпълнение на задълженията им по ал. 2 в бюджетите на ведомствата, които ръководят.” 
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ивелина Василева, направено по реда на чл.79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС – да отпадне т. 3 в ал. 2 от текста на Министерски съвет.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли изказвания по чл. 4? Има две предложения, които не са подкрепени от комисията.
Има ли изказвания по чл. 4? Последно питане – има ли изказвания по чл. 4? Няма.
Най-напред гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 45, против 54, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Гласуваме второто предложение от народния представител Ивелина Василева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 31, против 64, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 4, подкрепен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 78, против 16, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 5 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 5 се изменя така:
„ Чл. 5. Министерският съвет приема наредби за:
1. реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ;
2. условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и авиационните оператори и за изготвяне на заявления на нови участници;
3. реда и начина на администриране на НРТКЕПГ; 
4. реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове по РКООНИК и по Протокола от Киото; 
5. условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификацията на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта; тази наредба се приема по предложение на министъра на околната среда и водите след приемане на методиката по чл. 64, ал. 3.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 5? Няма желаещи за изказвания.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 40, против 63, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 5, подкрепен от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 6 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители: 
„Член 6 се изменя така: 
„Чл. 6. Министърът на околната среда и водите:
1. разработва Национален план за действие в областта на изменение на климата, който съгласува с министрите по чл. 4, ал. 1 и внася за приемане от Министерския съвет;
2. съвместно с министрите по чл. 4, ал. 1 изготвя Национална стратегия за адаптация към последиците от изменението на климата;
3. е компетентен орган по прилагането на ЕСТЕ; 
4. изпълнява функциите на национален тръжен продавач по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L 302, 18/11/2010), изменен с Регламент (ЕС) № 1210/2011 на Комисията от 23 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количеството квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба преди 2013 г., наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1031/2010” (ОВ, L 308, 24/11/2011);
5. контролира докладването на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове по РКООНИК и по Протокола от Киото към РКООНИК;
6. проверява и съгласува заявления от оператори на инсталации и авиационни оператори за безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове; 
7. осъществява дейностите по проверка и докладване нивата на емисиите на парникови газове от категориите сектори по Приложение І на Решение № 406/2009/ЕО;
8. ръководи изграждането, функционирането и поддържането на НРТКЕПГ;
9. упражнява други правомощия, възложени му с този закон.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 6?
Заповядайте.
Народният представител Ивелина Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с предложения от вносителя текст на чл. 6, искаме да обърнем внимание специално на ал. 2, в която пише, че министърът на околната среда и водите подпомага министрите при изготвянето на основните мерки за адаптация на съответния сектор към последиците от изменението на климата и ги консултира с Националния експертен съвет. Къде са нашите притеснения? 
В предложения от нас текст, който продължаваме да поддържаме, изрично е записано, че министърът на околната среда и водите съвместно с министрите изготвя Национална стратегия за адаптация към последиците от изменението на климата. Това са различия, които на пръв поглед могат да Ви изглеждат несъществени, но те имат отношение към ролята на министъра на околната среда и водите в процеса по прилагането на политиката по изменението на климата.
Аз искам да реферирам към стенограмата от заседанието на Министерския съвет, когато текст, предложен от Министерския съвет, бил обсъждан от министрите и да Ви прочета цитат от изказването на министъра на околната среда и водите, в което изрично се казва, че целта на това правителство е да се засилят функциите на всички ведомства хоризонтално в страната. Цитирам: „Съзнавам, че това е допълнително натоварване в работата основно на държавната администрация, но това е обща европейска политика, по която отговорността, разбира се, е за координатора – Министерство на околната среда и водите, но участието на всички ведомства е категорично необходимо. Поддържам категорично предложението да демонстрираме ангажимент на правителствено ниво по отношение на изпълнението на политиката по ограничаване на изменението на климата.”
И тъй като във вече приетите чл. 4 и 5 от настоящия законопроект изрично е записано, че координатор по тази хоризонтална политика е министърът на околната среда и водите и той е този, който ръководи процеса, не разбирам защо в този текст му се вменява ролята на подпомагащ орган. Какво означава това – че той ще трябва да върши работата на останалите министри ли? Това е видно от дебата, който се е провел в Министерския съвет, защото както министърът на транспорта, така и министърът на здравеопазването, министърът на финансите се опитват, грубо казано, да се отърват от ангажиментите си, свързани с тази хоризонтална политика. А ние твърдим, и не само ние, правителството изрично неколкократно определя тази политика като приоритетна, като хоризонтална, като ангажимент на всички секторни ведомства. В този смисъл неразбираемо е защо текстът, който гласи, че министърът на околната среда се поставя в подчинено положение на подпомагащ орган, е подкрепен от комисията. 
Призовавам Ви да се впише коректният текст, защото ние не смятаме, че министърът на околната среда и водите трябва да върши работата на другите министри. Странно е, че това е аргумент, който опозицията трябва да излага при положение, че де факто защитаваме позиция, изразена от настоящия министър на околната среда и водите във Вашето правителство. Затова все пак, считайки че това е коректният подход, Ви призовавам да гласувате по нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли реплики, колеги? Няма.
Заповядайте. 
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Благодаря на госпожа Василева за цитираните думи от заседанието на Министерския съвет, но в този смисъл аз не разбирам изложените доводи, тъй като предложението на Министерския съвет отразява именно това, за което тя е загрижена – нещо, което обсъдихме и на първо четене в комисията. 
Подпомагането на министрите, както е по предложението на Министерския съвет, означава две неща. Първо, че ние спазваме една много точна и ясна граница между правомощията на отделните министерства и правомощията на МОСВ. Ние не искаме да изземваме функции на секторните политики по отношение на климата. Ако това се прави съвместно, тогава се губи логиката да разглеждаме политиката по изменението на климата и по принцип политиката по опазване на околната среда като междусекторен хоризонтален принцип.
Ето защо Ви призовавам да подкрепите текста, който е на Министерския съвет и на комисията, защото той най-пълно отразява секторния подход към климата и политиките на околната среда. Ние искаме да координираме, да подпомагаме, както подпомагаме, госпожо Василева, и ВиК сектора със средства, с методология, с насоки. Но все пак всяко отделно секторно министерство има задачи по изменение на климата, които не могат да бъдат правени от МОСВ.
Накратко, първият текст отразява напълно този подход, за който говори госпожа Василева. Благодаря Ви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Костадинов.
Изказвания, уважаеми дами и господа? Други изказвания по чл. 6? Няма други изказвания.
Започваме с гласуванията по този член.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. 
Моля, гласувайте. 
Гласували 118 народни представители: за 42, против 64, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 6, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте. 
Гласували 106 народни представители: за 83, против 16, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 7 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя и текста на вносителя за чл. 7. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Длъжен съм, уважаеми колеги, да Ви напомня да обърнете внимание на тези текстове. Предложението на вносителя е подкрепено от комисията. В същото време е подкрепено и предложение на народни представители. 
Изказвания? 
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, не знам дали това ще бъде вик всуе, призив към разум, нямам представа как ще го приемете, но продължавам да се учудвам на промени и на внасяне на предложения, които са едно към едно еднакви с тези, които е направил вносителят.
Колеги, нека да се отнесем с внимание, нека да се отнесем с необходимата отговорност към данъкоплатеца. На нас ни плащат тук, за да работим върху закони, а не да си повтаряме едни и същи работи с цел да си доказваме неща, които едва ли забавляват, ще използвам тази дума, обикновения гражданин. Имаме много други неща, които трябва да решаваме.
Призовавам колегите от ГЕРБ да си оттеглят всички онези предложения, които са еднакви с тези на вносителя, да не губим време, защото иначе председателят на комисията е длъжен да чете, да ги повтаря. И това води до загуба на време. Разберете, имаме други закони. Много Ви моля, проявете разум, проявете отговорност не само на думи, както го казвате, не само по начин, по който се опитвате да го демонстрирате тук, а с действия. Защото по-нататък следват и други такива текстове. Ставаме за смях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ерменков.
За реплика – господин Иванов. 
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Вижте, господин Ерменков, ние апелирахме към същото по време на работата на комисията. След като текстовете са едни и същи, имаше възможност, имаше процедура, по която да бъдат приети и двата текста, и сега да гласуваме само текстовете. (Реплики от КБ.)
Болшинството от текстовете не бяха приети поради ред причини. Когато ние молехме за разум, ако бяхме послушани от Вас, нямаше да има никакъв проблем. Сега Вие молите за разум. Хайде оттук нататък да приемем, че това е било в сферата на заяждане от едната страна към другата – да не се приемат предложения и законопроектът да се отхвърли. Ако сте го направили така, оттук нататък не го правете, защото идват други закони. 
Когато молите за нещо (реплики от КБ), винаги изхождайте от това, че сте молени за същото и Вие. Не е двустранен процесът. 
Има една народна поговорка – „Каквото почукало, такова се обадило”. Благодаря Ви. (Реплика от КБ: „Каквото повикало!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов.
Ако някой желае втора реплика, да заповяда. 
Други реплики? Няма.
Дуплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Благодаря на преждеговорившия за това, че все пак имá доблестта да каже за какво става въпрос от трибуната.
Още един път призовавам, понеже става въпрос за пример –дайте го този пример. Нека да започнем от най-голямата парламентарна група, да даде пример за отговорност, да си оттегли тези предложения и да преминаваме бързо и делово към работата, която ни чака. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ерменков.
За изказване – господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа и дами народни представители! Аз ще продължа апела на Таско Ерменков. 
Уважаеми дами и господа, обръщам се към всички тези от ГЕРБ, госпожо Василева, и към Вас лично, които проявявате здрав разум. 
Закон, който има ясна приемственост по това, което работеха предишното и сегашното правителство. Това е закон, по който трябва да се съобразим с европейското законодателство и да бъде приет от Българския парламент. 
Какво по-нормално от това: след като е дошло новото правителство, приело е текстовете, които са приети от предишното, поправило е няколко текста, да внесе този законопроект? 
В момента си прехвърляме упреци и бавим приемането му, защото казват: „Приемете същия този наш закон, който Вие също внесохте”! Какъв беше смисълът от това да приемем едни и същи текстове и да правим общ закон? Законът е общ, уважаеми дами и господа! Какво вършим в момента? В момента унижаваме Народното събрание.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Защо не го приехте тогава?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Допреди малко някой апелираше: „Не обиждайте колегите!”. Не мисля, че някога съм казал обидна дума към някого от колегите си, но сега ще Ви кажа – ние обиждаме Българския парламент и в момента Вие се самообиждате. 
Оставете текстовете, в които има разлика. На всички ни е ясно, че приемайки текста на правителството, приемаме това, което и Вие сте предложили пак от името на правителството. Защо го правим? За да бавим времето, да даваме лош пример на тези, които ще дойдат в тази зала след нас! Нека да бъдем малко по-сериозни.
Апелирам към госпожа Павлова, към ръководството – тя пък излезе, няма нищо, дано да ме чува.
Към Вас лично – член на ръководството: направете този жест не към управляващите, към Парламента, за да не ни се смеят и журналисти, и хората отвън. Срамно е! 
С приемането на този закон ние ясно сме казали, че има приемственост! Това могат да го кажат включително и представителите на Министерството на околната среда и водите. Много Ви моля! Нека да спрем с този цирк – от Вас зависи. Ако искате да сме за смях, нека да продължава.
Още веднъж апелирам към Вас – проявете разум, оставете текстовете, в които има разлика, за да вървим напред, да гласуваме и съответно да преминем към следващите законопроекти, които трябва да гласуваме.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И ние молехме за същото!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Да не превръщаме един закон, по който има консенсус, в закона, по който най-много заслужаваме упреци! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Реплики? 
Госпожа Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колега Мутафчиев, разбирам Вашата молба и със сигурност бихме откликнали. Благодаря, че ме повишихте – в ръководството, но не съм в ръководството. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев. Весело оживление.)
Унижението и проблемите, с които се сблъсквате днес, унижението на Народното събрание, за което говорите – това имам предвид, са факт от Вашите действия! Законопроектът, който е входиран от нас, можеше да бъде разгледан, а не да изчаквате да внесе и Министерският съвет, и месеци по-късно да започне разглеждането на идентичен текст! 
Това се случи и с кадастъра! Входирахме Законопроект за кадастъра – 95% copy-paste на кадастъра! Нашият беше отхвърлен, но със същите мотиви е вкаран – 95% copy-paste! Това е, което правите Вие. Всичко е на принципа – само защото един законопроект е внесен от опозицията, и нищо повече! 
Така че когато апелирате към нас за разум, за уважение, правете го Вие! Какъв беше проблемът да разгледаме през септември месец тези законопроекти – и този, и онзи за кадастъра, да бъдат приети, а не отхвърлени, само защото са входирани от нас? Това е проблемът. Така че когато апелирате, първо погледнете във Вашата къща, а не гледайте в нашата! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Павлова.
Други реплики?
Втора реплика – господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Мутафчиев, законопроектът, който е предложен от Политическа партия ГЕРБ, в лицето на госпожа Василева и група народни представители, е законопроектът, за който през февруари месец имаше наказателна процедура от Европейския съюз. Така че ако Вие бяхте решили да постъпите колегиално, можеше да приемете нашия законопроект, който още тогава беше готов и сега само да направим няколко изменения. А не от инат да не приемете нашия законопроект, да оставите процедурата – такава каквото беше наложена от Европейския съюз, сега да вкарвате проект и да ни молите за разум! 
Пак казвам, когато молите за разум, винаги се обръщайте назад и гледайте какво правите, а недейте просто с Вашите популистични изказвания да се опитвате да отклоните вниманието на хората от проблема, който е в момента. Ако искахте, имахте време – можеше да се приеме първият законопроект и сега само да правим изменения, а не това, което се случва в момента. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов.
Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Мутафчиев.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Февруари месец е процедурата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Иванов!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председателю, разрешете ми да се извиня на всички останали в пленарната зала, с изключение на представителите на ГЕРБ, че си позволих да се моля за това да има разум в нашата работа на колегите ни от ГЕРБ. 
Честно казано, слушайки Ви каква реплика правите на едно предложение, което наистина е рационално, единственото нещо, което можах да помисля в този момент, е, че Вие като партия сте изтъкани от комплекси. Когато човек е изтъкан от комплекси, когато иска да покаже своето его, той не може да прави жестове! Съжалявам, че помолих да направите един жест в името на авторитета на Българския парламент! Явно това не може да се очаква от Вас и никога повече няма да го правя.
Извинявайте, че се помолих на народните представители от ГЕРБ. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Други изказвания, уважаеми колеги, има ли? Няма други изказвания.
Има една процедурна подробност, която трябва да Ви я съобщя – предложения, които са подкрепени от комисията, не се четат и не се гласуват в залата. Предполага се, че те сто на сто съответстват на предложенията на вносителя и не бива да се четат и гласуват в залата. (Реплики от ГЕРБ: „Гласуват се! Гласуват се!”)
В противен случай ще се гласуват едни и същи текстове два пъти! (Шум и реплики.)
Така че предлагам… (Реплики от ГЕРБ.)
Процедура! Хайде да ни обясните нещо друго, ако Вие мислите, че не е така, госпожо Атанасова. 
Заповядайте. (Реплики и съскане отляво.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Вярно, напомнихте на народните представители, че предложения, които са подкрепени от комисията, не се четат в пленарната зала, но се гласуват задължително! Всяко едно предложение се гласува.
Бележката ми е по този повод, господин председател. Предполагам, че Вие ще направите справка и ще установите, че всеки текст – без значение дали е подкрепен от комисията или е отхвърлен, задължително се гласува в пленарната зала. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не зная каква практика имате предвид, госпожо Атанасова, но ние, в нашия Парламент, текстове, които са приети от комисията, не се четат и не се гласуват. (Шум и реплики, провиквания.)
Защото тези текстове влизат в общия текст, който ние ще гласуваме, подкрепен от комисията. Ето цялата тази процедурна бъркотия, която Вие направихте, води дотам! (Реплики.)
И така, уважаеми дами и господа, гласуваме текста за чл. 7, подкрепен от комисията, в който влиза и предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. (Шум и реплики.)
Моля, режим на гласуване.
Гласуваме текста, подкрепен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, господин Курумбашев, преди да дам почивка, искам да направя следното съобщение: от 11,00 ч. по време на почивката в Клуба на народния представител ще има честване Празника на Разград.
Всички народни представители са поканени.
Гости на Парламента са музикантите от Капанския ансамбъл на Разград. Те ще ни поздравят по повод 136-годишнината от освобождението на Разград.
Всички народни представители са поканени.
Почивка до 11,35 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, заседанието продължава. 
Колегите народни представители да имат готовност за проверка след първото гласуване.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Уважаеми колеги, Раздел ІІ.
Наименование на Раздел ІІ – „Стратегии и планове”.
Има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, които предлагат да се казва „Стратегии и планове”.
Предложението е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, подкрепено от комисията и съвпадащо с предложението на народните представители Ивелина Василева и група народни представители.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: 
Чл. 8 се изменя така: 
	„(1) Националният план за действие в областта на изменение на климата е инструмент, чрез който се определя рамката на държавната политика в областта на изменение на климата за всеки обособен период на действие съгласно политиката на Европейския съюз (ЕС) и международните договори в областта на изменения на климата, по които Република България е страна.
	(2) В Националния план за действие в областта на изменение на климата се предвиждат график за изпълнение и механизъм за мониторинг на дейностите по изменение на климата и постигнатите намаления на емисии на парникови газове. 
	(3) Националният план за действие в областта на изменение на климата се разработва от министъра на околната среда и водите съгласувано с Националния експертен съвет по изменение на климата на базата на съответните секторни стратегии и планове и се приема от Министерския съвет. 
	(4) Националният план за действие в областта на изменение на климата се приема и актуализира в съответствие с промените в стратегиите и плановете по ал. 3 и ангажиментите на Република България, произтичащи от международното и европейското законодателство.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по текстовете на чл. 8? Няма желаещи за изказвания.
Преминаваме към гласуване на текстовете по чл. 8.
Най-напред гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 84 народни представители: за 7, против 59, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Следва гласуване на текста на вносителя за чл. 8, подкрепен от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
Чл. 9 се изменя така:
	„(1) Министърът на околната среда и водите съгласувано с Националния експертен съвет по изменение на климата изготвя проект на национална стратегия за основните мерки за адаптация към последиците от изменението на климата.
	(2) Стратегията по ал. 1 се изготвя за период, не по-малък от 20 години, с изключение на първата стратегия, която се изготвя за периода до 2030 г. включително. 
	(3) Стратегията по ал. 1 се приема от Министерския съвет.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по текста на чл. 9? Няма желаещи за изказвания.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 88 народни представители: за 15, против 59, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 9, подкрепен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 10 има предложения от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 10:
„Чл. 10. Министърът на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на околната среда и водите и министрите по чл. 4, ал. 1 изготвя проект на Национален план за инвестиции за периода 2013-2020 г. по чл. 4, ал. 2, т. 18г от Закона за енергетиката и го изпраща за одобрение на Европейската комисия (ЕК).”
Колеги, ще си позволя да направя редакционно предложение в залата – да е за периода 2014-2020 г., тъй като 2013 г. мина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Тоест 2013 г. да стане 2014 г.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Именно. Заедно с тази редакция Ви предлагам да го гласуваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания, уважаеми колеги, по чл. 10? Няма изказвания.
Има ли някой възражение редакционното предложение „2013” да стане „2014 г.”? 
То е толкова очевидно – не е необходимо да го гласуваме, ще гласуваме целия текст.
В момента имаме предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители, подкрепено от комисията. Това подкрепено предложение е включено в редакционния текст на комисията изцяло. 
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 10 с направената от господин Курумбашев редакционна поправка.
Господин заместник-министър, искате думата?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КОСТАДИНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, ще Ви помоля още веднъж да помислите върху въпроса за смяна на датата, защото в инвентаризацията за 2014 г. ще попаднат инвестиционни намерения от 2013 г. Тоест ако остане 2013 г., ще е по-коректно. Преценете го Вие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Вие изразявате несъгласие с предложението на господин Курумбашев „2013 г.” да стане „2014 г.”. Благодаря.
Заповядайте, господин Курумбашев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Оттеглям си предложението.
Заместник-министърът каза коректно – по-добре е да запишем „2013 г.”, така че оттеглям предложението си.
Нека да го гласуваме както е предложено редакционно от комисията – 2013-2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. Господин Курумбашев оттегля редакционното си предложение. 
Гласуваме редакционния текст на комисията за чл. 10, в който са включени предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Глава трета – Изпълнение на задълженията, произтичащи от международни договори” – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на:
„Глава трета – Изпълнение на задълженията, произтичащи от международните договори”.
„Раздел І – Национална инвентаризация на емисии на парникови газове”.
Има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: До тук, господин Курумбашев.
Има ли изказвания по наименованието на Глава трета и Раздел І? Няма изказвания.
Гласуваме редакцията на Глава трета, предложена от комисията, в която се съдържат и предложенията на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Гласували 87 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел І, подкрепен от комисията, който съдържа предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Гласували 95 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 11 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 11 се изменя така:
„Чл.11. (1) Република България ежегодно извършва и докладва пред Секретариата на РКООНИК националната инвентаризация на емисиите на парникови газове по РКООНИК и по Протокола от Киото.
(2) Условията, редът и начинът на организирането, включително извършването и докладването на националната инвентаризация на емисии на парникови газове и изисквания към данните, предоставяни от органите по чл. 12, се уреждат с наредбата по чл. 5, т. 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 11? Няма желаещи за изказване.
Гласуваме предложението на народни представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 14, против 55, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 11, подкрепен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 12 има предложение от народния представител Страхил Ангелов, направено по реда на чл. 79 от правилника – в ал. 1 на чл. 12 да се разменят местата на т. 3 и т. 4, като т. 3 стане т. 4, а т. 4 – т. 3.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
Чл. 12 се изменя така:
		„ (1) Компетентни органи в процедурата по извършване на националната инвентаризация по чл. 11 са: 
1. министърът на околната среда и водите;
2. министърът на земеделието и храните;
3. министърът на икономиката и енергетиката;
4. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
5. министърът на вътрешните работи;
6. изпълнителният директор на ИАОС;
7. председателят на Националния статистически институт (НСИ);
8. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните;
9. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите към министъра на земеделието и храните;
10. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
11. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
12. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
13. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
14. главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
		(2) Органите по ал. 1 имат следните задължения:
1. съобразно своята компетентност да участват в разработването и/или определянето на националните емисионни фактори/коефициенти и/или други показатели, използвани за определяне емисиите на парникови газове, в рамките на националната инвентаризация по чл. 11; 
2. да правят предложения за промени в процедурата по извършване на инвентаризацията по чл. 11; 
3. да осигуряват съответния експертен и технически капацитет във връзка с изпълнението на ангажиментите им по т. 1 и 2.
		(3) В извършването на националната инвентаризация по чл. 11 участват и браншови организации, научни и образователни институции съгласно тяхната компетентност.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 12:
„Чл. 12. (1) Компетентни органи в процедурата по извършване на националната инвентаризация по чл. 11 са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. министърът на земеделието и храните;
3. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
4. министърът на икономиката и енергетиката;
5. министърът на вътрешните работи;
6. изпълнителният директор на ИАОС;
7. председателят на Националния статистически институт (НСИ);
8. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на     храните;
9. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите;
10. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна  администрация”;
11. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”;
12. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
13. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”;
14. главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.
		(2) Органите по ал. 1:
1. съобразно своята компетентност участват в разработването и/или определянето на националните емисионни фактори/коефициенти и/или други показатели, използвани за определяне емисиите на парникови газове, в рамките на националната инвентаризация по чл. 11;
2. правят предложения за промени в процедурата по извършване на националната инвентаризация по чл. 11;
3. осигуряват съответния експертен и технически капацитет във връзка с изпълнението на ангажиментите им по т. 1 и 2.
		(3) В извършването на националната инвентаризация по чл. 11 участват и браншови организации, научни и образователни институции съгласно тяхната компетентност, като предоставят информация и подпомагат дейността на органите по ал. 1 при изпълнение на задълженията им по ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 12? Няма желаещи.
Уважаеми колеги, по чл. 12 имаме предложение, направено от господин Ангелов по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника, което е подкрепено от комисията и е включено в окончателната редакция.
Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласуваме това предложение.
	Гласували 93 народни представители: за 12, против 63, въздържали се 18.
	Предложението не е прието.
Следва гласуване на текста на вносителя за чл. 12 в редакция на комисията.
	Гласували 87 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 3.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 13 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 13 се изменя така:
„Министърът на околната среда и водите разработва стратегическите документи и нормативната уредба в областта на околната среда, които са свързани с извършване на националната инвентаризация по чл. 11.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 13? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
	Гласували 96 народни представители: за 15, против 69, въздържали се 12.
	Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 13, подкрепен от комисията.
	Гласували 81 народни представители: за 80, против 1, въздържали се няма.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 14 има направено предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 14 се изменя така:
„Изпълнителният директор на ИАОС организира цялостната дейност по извършване на националната инвентаризация по чл. 11, като:
1. информира своевременно всички органи по чл. 12, ал. 1 за: 
а) съответните изменения в действащите ръководства и/или методики за извършване и докладване на националната инвентаризация по чл. 11;
б) промени в съответните срокове и формат, включително обхват и съдържание, в които следва да бъдат представени наличните данни за натуралните показатели и другите свързани с тях показатели, необходими за извършване на националната инвентаризация по чл. 11; 
2. ежегодно изготвя предварителна и окончателна инвентаризация по чл. 11 по реда на чл. 5, т. 4;
3. представя пред министъра на околната среда и водите за одобрение окончателния вариант на националната инвентаризация по чл. 11 по реда на наредбата по чл. 5, т. 4;
4. докладва окончателната национална инвентаризация пред Секретариата на РКООНИК;
5. осигурява обучение на експертите от органите по чл. 12, ал. 1 по отношение на участието им в процедурата по извършването на националната инвентаризация по чл. 11.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 14? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
	Гласували 101 народни представители: за 24, против 63, въздържали се 14.
	Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 14, подкрепен от комисията.
	Гласували 84 народни представители: за 81, против 3, въздържали се няма.
	Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 15 има предложение от народния представител Ивелина Василева, направено по реда на чл. 79 от правилника:
В ал. 2 да отпаднат думите „по предходното изречение”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители: 
„Член 15 се изменя така:
    „(1) Органите по чл. 12, ал. 1, т. 2-6, 8-10 или оправомощени от тях длъжностни лица изпращат ежегодно на ИАОС данните за предходната година, посочени в наредбата по чл. 5, т. 4. 
    (2) Органите по чл. 12, ал. 1, т. 10 – 14 или оправомощени от тях длъжностни лица изпращат ежегодно на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията данните, посочени в наредбата по чл. 5, т. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице обобщава данните и ги изпраща на ИАОС.
    (3) Лицата по чл. 12, ал. 3 изпращат при необходимост данните, посочени в наредбата по чл. 5, т. 4, на съответните органи по чл. 12, ал. 1, т. 3-9.
    (4) Данните по ал. 1 и 2 се изпращат на ИАОС в сроковете, посочени в наредбата по чл. 5, т. 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по чл. 15? Няма желаещи да се изкажат по чл. 15.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 27, против 63, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Следва гласуване на предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 26, против 56, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Моля гласувайте текста на вносителя за чл. 15, подкрепен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Май вървим към проверка. (Реплики и смях в ГЕРБ.)
Не, не Ви плаша.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел ІІ – Международна търговия с предписани емисионни единици и национална схема за зелени инвестиции”.
Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
Предложенията на вносителя и предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители са абсолютно еднакви.
По чл. 16 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
Предложението на вносителя и предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители са абсолютно еднакви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по чл. 16 и заглавието на Раздел ІІ? Няма желаещи за изказвания. 
Моля, гласувайте наименованието на Раздел ІІ по вносител, подкрепено от комисията и съвпадащо с предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
По чл. 16 има предложение от народните представители Ивелина Василева и група народни представители, подкрепено от комисията, което съвпада с, както каза председателят, текста на вносителя по чл. 16.
Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 16, подкрепен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 17 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
Текстовете на предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители и на вносителя са абсолютно еднакви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по чл. 17? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията по околната среда и водите.
Гласували 89 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 2.
	С това чл. 17 от законопроекта е приет. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 18 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
„Член 18 се изменя така:
	„(1) Изискванията на страните – купувачи на ПЕЕ, към целите и начините за изразходване на средствата от продажбата на ПЕЕ са неразделна част от договора за продажба на ПЕЕ, сключван от българската държава, съответно от договорите за финансиране на проекти за зелени инвестиции между НДЕФ и инвеститорите, които поемат изпълнението на проектите за зелени инвестиции.
	(2) Правилното изразходване на средствата от продажбата на ПЕЕ се гарантира допълнително чрез:
1. участието на представители на страните – купувачи на ПЕЕ, в състава и дейността на Консултативния съвет на НДЕФ;
2. публичност на докладите по оценката и изпълнението на проектите за зелени инвестиции, които ще се финансират чрез НСЗИ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли желаещи за изказвания? Няма.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от водещата комисия.
Гласували 99 народни представители: за 28, против 54, въздържали се 17.
Предложението на народните представители Ивелина Василева и група не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на вносителя, което е подкрепено от водещата комисия.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 4.
Предложението за чл. 18 е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 19 има предложение на народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл. 79 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Член 19 се изменя така:
	„(1) Участието на Република България в международната търговия с ПЕЕ се извършва чрез процедурите за продажба и замяна на ПЕЕ по реда на този закон.
	(2) Продажбата и/или замяната по чл. 1 включват:
1. процедура на преговори със заинтересованите страни купувачи или с упълномощени техни представители;
2. приемане на решение на Министерския съвет за одобряване проект на договор с основните параметри на сделката;
3. сключване на договор за продажба и/или замяна на ПЕЕ между българската държава и страната купувач;
4. отписване на продадените и/или заменените ПЕЕ от НРТКЕПР.
	(3) Процедурата на продажбата и/или замяната на ПЕЕ се открива по искане на заинтересованите страни – участници в международната търговия с ПЕЕ, което е основание за началото на преговорите с потенциалните купувачи. Преговорите се провеждат от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма и/или от оправомощени от тях длъжностни лица.
	(4) Министрите по ал. 3 внасят проекта на договор за продажба и/или замяна на ПЕЕ с основните параметри на сделката за одобряване от Министерския съвет.
	(5) Договорът за продажба и/или замяна се подписва от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката и съответно от упълномощените представители на страната купувач. Договорите за продажба на ПЕЕ се изменят и допълват по реда на тяхното сключване.
	(6) Министърът на околната среда и водите писмено информира изпълнителния директор на ИАОС, който отписва съответното количество продадени и/или заменени ПЕЕ от НРТКЕПГ и ги прехвърля в партидите/националния регистър на страната купувач съгласно условията на договора за продажба и/или замяна.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 19:
„Чл. 19. (1) Участието на държавата в международната търговия с ПЕЕ се извършва чрез процедурите за продажба и замяна на ПЕЕ по реда на този закон.
	(2) Продажбата и/или замяната по ал. 1 включват:
1. процедура на преговори със заинтересованите страни или с упълномощени техни представители;
2. приемане на решение на Министерския съвет за одобряване проект на договор с основните параметри на сделката;
3. сключване на договора за продажба и/или замяна на ПЕЕ между българската държава и страната приобретател, и
4. отписване на продадените и/или заменените ПЕЕ от НРТКЕПГ и прехвърлянето им по партида, посочена от страната приобретател.
	(3) Процедурата на продажбата и/или замяната на ПЕЕ се открива по искане на заинтересованите страни – участници в международната търговия с ПЕЕ, което е основание за началото на преговорите с потенциалните приобретатели. Преговорите се провеждат от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката и/или от оправомощени от тях длъжностни лица.
	(4) Министрите по ал. 3 внасят проекта на договор за продажба и/или замяна на ПЕЕ с основните параметри на сделката за одобряване от Министерския съвет.
	(5) Договорът за продажба и/или замяна се подписва от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката и съответно от упълномощените представители на страната приобретател. Договорите за продажба на ПЕЕ се изменят и допълват по реда на тяхното сключване.
	(6) Министърът на околната среда и водите писмено информира изпълнителния директор на ИАОС, който отписва съответното количество продадени и/или заменени ПЕЕ от НРТКЕПГ и ги прехвърля в партидите/националния регистър на страната приобретател съгласно условията на договора за продажба и/или замяна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по докладвания член? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 25, против 59, въздържали се 12.
Предложението на народните представители Ивелина Василева и група не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 19 в редакция, предложена и докладвана от водещата комисия.
Моля, колеги, гласувайте. (Шум и реплики.)
Ще помоля квесторите да поканят народните представители в пленарната зала.
Прекратете гласуването.
Гласували 92 народни представители: за 78, против 10, въздържали се 4.
Моля, покажете по групи.
Уважаеми квестори, моля, поканете депутатите в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 20 има предложение на народния представител Страхил Ангелов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 20 се изменя така:
	„(1) Средствата от продажбата на ПЕЕ постъпват по набирателната бюджетна сметка на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в централното управление на Българската народна банка.
	(2) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда контролира изпълнението на договорите за продажба и/или замяна на ПЕЕ и разходването на средствата, отпускани от НДЕФ, по договорите за финансиране на проектите по НСЗИ, включително разходите за административни нужди по прилагането на НСЗИ.
	(3) Средствата по ал. 1 се съхраняват, разходват и отчитат чрез отделни сметки и кодове в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), обособени от останалите средства на ПУДООС по реда на Закона за публичните финанси (ЗПФ).”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 20:
„Чл. 20. (1) Средствата от продажбата на ПЕЕ постъпват по бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
	  (2) Министерството на околната среда и водите контролира изпълнението на договорите за продажба и/или замяна на ПЕЕ.
	  (3) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда контролира разходването на средствата, отпускани на НДЕФ, по договорите за финансиране на проектите по НСЗИ, включително разходите за административни нужди по прилагането на НСЗИ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Колеги, има ли изказвания по докладваните текстове? Не.
Подлагам на гласуване предложението на Ивелина Василева и група народни представители за чл. 20.
Гласували 111 народни представители: за 30, против 69, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 20 в редакцията на водещата комисия, докладван от нейния председател.
Гласували 92 народни представители: за 81, против 8, въздържали се 3.
Предложението за чл. 20 е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 21 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 21 се изменя така: 
„Министърът на околната среда и водите и изпълнителният директор на ИАОС гарантират спазването на условията за допустимост на участието на българската държава в международната търговия с ПЕЕ съгласно Решение 11 на първата Конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото чрез националната система по чл. 1, т. 4 и НРТКЕПГ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по чл. 21? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 32, против 63, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 21, който е подкрепен от водещата комисия.
Гласували 93 народни представители: за 80, против 10, въздържали се 3.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 22 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители – чл. 22 се изменя така:
	„(1) Средствата по договорите за продажба на ПЕЕ са предназначени само за финансиране на проекти по НСЗИ, включително за административни разходи за дейността, с изключение на случаите по ал. 3. 
	(2) Средствата по чл. 20, ал. 1 се превеждат от ПУДООС, както следва:
1. до 5 на сто от средствата се превеждат на НДЕФ за покриване на административните разходи по управлението на НСЗИ в едномесечен срок от постъпването им в бюджета на ПУДООС; 
2. пряко на съответния бенефициер след сключване на договора между НДЕФ и бенефициер за изпълнение на одобрените от НДЕФ проекти за зелени инвестиции; средствата се отпускат в съответствие с условията и сроковете, предвидени в договора, и след постъпване на мотивирано искане от НДЕФ.
	(3) В случай на липса на изрично изискване от страна на купувача на ПЕЕ за използване на средствата от продажбата чрез НСЗИ тези средства постъпват в държавния бюджет и се разходват за екологични проекти.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по чл. 22? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията по околната среда и водите.
Гласували 107 народни представители: за 25, против 67, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 22, подкрепен от Комисията по околната среда и водите.
Гласувал 95 народни представители: за 86, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 23 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Член 23 се изменя така:
	„ Чл. 23. (1) Изпълнението и прилагането на НСЗИ се възлага на НДЕФ, който отговаря за набирането, одобряването и възлагането на изпълнението на проекти за зелени инвестиции, които ще се финансират от постъпленията от международната търговия с ПЕЕ съгласно изискванията на този закон и условията по договорите за продажба. 
	(2) Средствата от продажбата на ПЕЕ се използват за финансиране на проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на атмосферния въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които:
1. водят до намаляване на емисиите на парникови газове или поглъщането им посредством изпълнение на следните примерни мерки:
а) повишаване на енергийната ефективност;
б) увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди;
в) улавяне и оползотворяване на метан; 
г) залесяване, презалесяване и промени в земеползването; залесяването и презалесяването могат да бъдат осъществявани само с местни видове, обитавали или обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните методи трябва да бъдат природосъобразни и да отчитат научните постижения в тази област и опита с адаптацията към климатичните промени на страните, подписали РКООНИК;
д) разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от възобновяеми източници;
е) разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на климата с цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото;
ж) образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по ограничаване изменението на климата;
з) повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с изменението на климата;
и) разработване и въвеждане на мерки за адаптация към изменението на климата;
2. значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Колеги, има ли изказвания по чл. 23 и предложенията към него? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 13, против 64, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 23, който се подкрепя от водещата комисия.
Гласували 85 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 3.
С това чл. 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 24 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Член 24 се изменя така:
	„(1) Националната схема за зелени инвестиции се управлява съгласно принципите на добрите международни практики, включително:
1. прозрачност;
2. екологична и икономическа ефективност;
3. надеждност;
4. проследимост;
5. отчетност.
	(2) Изпълнението и прилагането на НСЗИ се гарантира чрез публичност на критериите и решенията за одобряването на проектите, условията на договорите по тяхното изпълнение, системите за контрол и мониторинг по изпълнението на договорите и системите за верификация на резултатите от изпълнението на проектите.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Колеги, има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 23, против 66, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 24, който е подкрепен от водещата комисия.
Гласували 91 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 2.
С това текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 25 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Националният доверителен екофонд сключва договорите за финансиране на одобрените проекти за прилагане на НСЗИ със съответните бенефициери.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли желаещи да се изкажат по чл. 25? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 13, против 69, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 25, подкрепен от водещата комисия.
Гласували 92 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 3.
Предложението за чл. 25 е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 26 има предложение от народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Член 26 се изменя така:
	„Чл. 26. (1) Контролът и мониторингът по изпълнението на договорите и проектите за прилагане на НСЗИ се осъществява от НДЕФ.
	(2) В съответствие с чл. 18, ал. 2 страните – купувачи на ПЕЕ, имат право да посочат свои представители в Консултативния съвет на НДЕФ. Всяка страна купувач може да посочи само един представител в Консултативния съвет независимо от броя на лицата, които купуват ПЕЕ като нейни представители.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 26:
„Чл. 26. (1) Контролът и мониторингът по изпълнението на договорите и проектите за прилагане на НСЗИ по чл. 23, ал. 1 се осъществява от НДЕФ.
	(2) В съответствие с чл. 18, ал. 2 страните – приобретатели на ПЕЕ, имат право да посочат свои представители в консултативния съвет на НДЕФ. Всяка страна – приобретател, може да посочи само един представител в консултативния съвет независимо от броя на лицата, които придобиват ПЕЕ като нейни представители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли желаещи да се изкажат по докладвания член? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 19, против 68, въздържали се 11.
Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 26 в редакцията на водещата комисия, която беше докладвана от господин Петър Курумбашев.
Гласували 92 народни представители: за 81, против 6, въздържали се 5.
С това предложението на Комисията по околната среда и водите за докладвания чл. 26 е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 27 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
 „Чл. 27 се изменя така:
„(1) Валидацията на проектната документация и верификацията на редуцираните емисии на парникови газове по проекти на НСЗИ, когато това се изисква от съответния купувач на ПЕЕ, се извършва от верификатори съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 181, 12.7.2012 г.) или верификатори, правоспособни да верифицират проекти по механизмите съвместно изпълнение и чисто развитие. 
(2) Бенефициери на проекти по НСЗИ и органите на НДЕФ не могат да отказват достъп и предоставяне на данни на акредитираните организации, които са им необходими за оценката и верификацията на изпълнението на проектите и договорите.
(3) Министерството на финансите, МОСВ и Министерството на икономиката и енергетиката и техните органи и териториални структури оказват необходимото съдействие при верификацията на проектите.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по докладвания чл. 27? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от водещата комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 13, против 71, въздържали се 12.
Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 27, който се подкрепя от водещата комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 81, против 10, въздържали се 2.
С това чл. 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел ІІІ – Механизми за съвместно изпълнение и чисто развитие по Протокола от Киото”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
Текстовете на вносителя и на народните представители от ГЕРБ са абсолютно еднакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по наименованието на Раздел ІІІ? Няма.
Тъй като няма разлика в предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители и предложението на комисията, подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
Гласували 89 народни представители: за 88, против 1, въздържали се няма.
С това наименованието на Раздел ІІІ е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 28 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
„Член 28 се изменя така:
„(1) Министърът на околната среда и водите одобрява дейности по проекти, генериращи единици редуцирани емисии (ЕРЕ) и сертифицирани единици редуцирани емисии (СЕРЕ) по Протокола от Киото, и отчита генерираните от тях кредити в НРТКЕПГ.
(2) Министърът на околната среда и водите одобрява единствено дейности по проекти, при които централното управление на всички участници е установено в държава – страна по Протокола от Киото, или в държава, или федерална или регионална единица, свързани с ЕСТЕ по силата на международен договор.
(3) Не се издават ЕРЕ и СЕРЕ с цел намаляване или ограничаване емисии на парникови газове от дейности, които се включват в обхвата на закона и на Регламент (ЕС) № 550/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на някои ограничения, приложими за използването на международни кредити за намалени емисии от проекти, отнасящи се за технологични газове, (ОВ, L 149, 08.06.2011 г.) наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 550/2011”.
(4) Министърът на околната среда и водите издава заповед за отчитане на генерираните от одобрени дейности по проекти редуцирани единици емисии на парникови газове и прехвърляне по посочена сметка от вносителя на проекта в НРТКЕПГ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги имате ли изказвания по докладвания член? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 24, против 72, въздържали се 7. 
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 28, който се подкрепя от водещата комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 83, против 9, въздържали се няма.
Текстът е приет. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 29 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 29 се изменя така:
„Министърът на околната среда и водите издава инструкция за одобряване на проекти, генериращи ЕРЕ и СЕРЕ, в съответствие със:
1. решенията, приети по РКООНИК и по Протокола от Киото;
2. правото на Европейския съюз в областта на изменението на климата;
3. международни критерии и инструкции за производство на енергия от водноелектрически централи с мощност над 20 MW, в частност съдържащите се в доклада на Световната комисия по язовирите „Язовири и развитие – нова рамка за вземането на решения” от ноември 2000 г.;
4. недопускането на неблагоприятно екологично и социално въздействие в случаите на дейности по проекти за производство на енергия от водноелектрически централи с мощност над 500 MW.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 22, против 63, въздържали се 6.
Предложението на депутатите от ГЕРБ не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 29, който се подкрепя от Комисията по околната среда и водите.
Гласували 84 народни представители: за 79, против 4, въздържал се 1.
Текстът на чл. 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Следва Глава четвърта.
Предложението на вносителя за наименованието е: „Глава четвърта – Европейска схема за търговия с емисии”.
За разлика от това, предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители е заглавието да бъде: „Европейска схема за търговия с емисии”. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги от ГЕРБ, няма ли да оттеглите поне текстовете, които повтарят предложенията на комисията, за да не ги четем в залата? (Оживление и реплики от ГЕРБ.) 
Могли сте да препишете всички текстове и така щяхме да четем по-дълго. (Реплики от ГЕРБ.) 
Господин Курумбашев, имате думата за изказване.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Понеже госпожа Манолова постави този въпрос, искам да Ви кажа, колеги, тъй като това гласуване стана малко монотонно, че предложението на колегите от ГЕРБ „Европейска схема за търговия с емисии” е много по-хубаво от предложението на вносителя „Европейска схема за търговия с емисии”. (Реплика от народния представител Георги Андонов.)
Аз правя изказване в момента. (Реплика от народния представител Георги Андонов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля за тишина в залата. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Когато по 80 члена имате абсолютно повторение с цел да покажете, че сте предложили едно и също, разбира се, можете да продължите по този начин да губите времето на Народното събрание или да демонстрирате правенето на политика. Но това не е правене на политика, а загуба на парламентарно време. Разбирам Вие да имате различни предложения, които можете да отстоявате в залата, или да имате предложения нещо да отпадне, но Вие предлагате абсолютно едни и същи текстове. 
Когато Ви помолих поне да оттеглите текстовете, които съвпадат до последната запетайка и точка, просто за да не се четат и да не се четат редакции на нещо, което не може да бъде редактирано, тъй като съвпада на 100%, Вие продължавате да отстоявате това, че всичко трябва да се чете в залата. 
Ако смятате, че това е начинът, по който ще бъдете запомнени в българската политика, пожелавам Ви наистина да Ви запомнят по този начин. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Има ли желаещи за други изказвания по наименованието на Глава четвърта, разбира се, и за реплики към господин Курумбашев? 
Народният представител Алиосман Имамов – за изказване.
Заповядайте.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаеми колеги от ГЕРБ, повторението на текстовете в закона касае чл. 80, в който е казано, че когато няма направени писмени предложения или възражения, текстовете не се четат в пленарната зала. Това се отнася за старите текстове – не за Вашия случай.
Вашият случай има пряко отношение към чл. 79, където е казано, че народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение, забележете. Във Вашите предложения няма никаква идея за изменение и допълнение! 
Така че тези текстове, госпожо председател, още във фазата на първото разглеждане трябва да бъдат елиминирани и изобщо да не бъдат допускани, защото са в крещящо противоречие на чл. 79 от Правилника на Народното събрание! (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!” от КБ.)
Там няма предложения за изменения и допълнения – няма никаква разлика! Видите ли, няма логика във всичко това! (Реплики от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Имамов, може би ще чуете реплики на Вашето изказване.
Има ли желаещи? Няма. 
Безспорно е, че Вие сте прав, но да не изпадам в процедурни спорове. ГЕРБ ще останат в историята с нови правни техники, които, за съжаление, не водят до дебат (шум и реплики от ГЕРБ), а злоупотребяват с времето на Парламента.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава четвърта, предложено от вносителя и Комисията по околната среда и водите. Тъй като такова е и предложението на депутатите от ГЕРБ, гласувайте кой каквото иска: едни – предложението на комисията, други – предложението на ГЕРБ, в крайна сметка става дума за едно и също. 
Моля, режим на гласуване. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Много Ви моля за тишина в залата. Желаещите да се изкажат ще могат да го направят след малко от парламентарната трибуна. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля квесторите да поканят народните представители в залата, защото очевидно идентичните предложения няма да бъдат гласувани от част от вносителите. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Има кворум!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!” от ГЕРБ. Реплика от народния представител Георги Андонов.)
Много Ви моля – дръжте се прилично в пленарната зала. Нормално е да гласувате против собствените си предложения. 
Заповядайте, господин Гуцанов, за процедурно предложение.
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ (КБ): Моля, процедурно предложение за прегласуване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Гуцанов, очаквах, че ще направите друго процедурно предложение. (Силен шум от ГЕРБ.)
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Предполагам, виждате какво става. 
Не вярвам да има народен представител, който да не знае, че в момента слагат скоби на колите, които са паркирани пред Парламента – в охранителната зона! Затова голяма част от колегите излязоха, включително колеги и от ГЕРБ, и от БСП, предполагам, че и от ДПС също – платиха си нужните глоби за скобите.
Другият вариант, който предлагам, госпожо председател – десет минути почивка, за да може да се организира Народното събрание, след което предлагам прегласуване. 
Госпожо председател, моля десет минути почивка, след което – прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре. Мисля, че причината е основателна. Да или не, предложението е направено от парламентарна група, така че моята преценка за основателност е без всякакво значение.
В съответствие с искането на Парламентарната група на Коалиция за България – преди прегласуването давам почивка до 13,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, очевидно е, че има проблем с кворума – в залата определено са под 120 народни представители. (Реплики от ГЕРБ.)
За да се уверим в точния им брой, сега ще направя една поименна проверка на кворума, което е мое правомощие, за да видим кои са народните представители, които за пореден път ще провалят заседанието на парламента. (Шум и реплики.) 
Започвам и много Ви моля да казвате ясно – „да” или „не”.
Моля квесторите да записват явилите се по-късно в пленарната зала.

Адриан Христов Асенов					- тук
Аксения Бориславова Тилева					- тук
Александър Димитров Паунов				- тук
Александър Руменов Ненков					- отсъства
Александър Христов Методиев				- тук
Алекси Василев Алексиев					- тук
Алиосман Ибраим Имамов					- тук
Андон Петров Андонов						- тук
Антон Константинов Кутев					- тук
Антоний Йорданов Йорданов					- отсъства
Атанас Зафиров Зафиров					- отсъства
Атанас Иванов Ташков						- тук
Атанас Стойнов Пъдев						- тук
Атанас Тодоров Мерджанов					- тук
Ахмед Ахмедов Башев						- тук
Бойко Методиев Борисов					- отсъства
Борис Цветков Цветков						- тук
Борислав Гуцанов Гуцанов					- тук
Бюнямин Хюсеин Хасан					- тук
Валентин Иванов Радев						- отсъства
Валентин Стефанов Василев					- тук
Валентина Василева Богданова				- тук
Валери Мирчев Жаблянов					- отсъства
Ваня Чавдарова Добрева					- тук
Васил Миланов Антонов					- тук
Вежди Летиф Рашидов						- отсъства
Венцислав Асенов Лаков					- тук
Веселин Бориславов Вучков					- отсъства
Веселин Вълев Пенев						- отсъства
Владимир Вълчев Митрушев					- тук
Владимир Иванов Иванов					- тук
Владимир Цветанов Тошев					- отсъства
Владислав Иванов Горанов					- тук
Владислав Тошков Николов					- тук
Волен Николов Сидеров					- отсъства
Гален Симеонов Монев						- тук
Галина Стефанова Милева-Георгиева			- тук
Галя Енева Захариева						- тук
Георги Димитров Андреев					- тук
Георги Иванов Андонов					- тук
Георги Николов Мърков					- тук
Георги Симеонов Горанов					- тук
Георги Стоянов Кадиев						- тук
Георги Страхилов Свиленски					- тук
Георги Цветанов Марков					- отсъства
Георги Чавдаров Анастасов					- отсъства
Георги Янчев Гьоков						- тук
Гинче Димитрова Караминова				- тук
Данаил Димитров Кирилов					- отсъства
Даниел Георгиев Георгиев					- отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова		- отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева				- тук
Дарин Иванов Димитров					- тук
Делян Александров Добрев					- тук
Делян Славчев Пеевски						- отсъства
Деница Златкова Караджова					- тук
Деница Стоилова Гаджева					- отсъства
Десислав Славов Чуколов					- отсъства
Десислава Вълчева Атанасова				- отсъства
Десислава Жекова Танева					- тук
Деян Цанков Дечев						- тук
Джевдет Ибрям Чакъров					- тук
Джема Маринова Грозданова					- отсъства
Диана Иванова Йорданова					- тук
Димитър Ангелов Горов					- тук
Димитър Ангелов Иванов					- отсъства
Димитър Бойчев Петров					- отсъства
Димитър Борисов Главчев					- тук
Димитър Василев Аврамов					- тук
Димитър Георгиев Кочков					- тук
Димитър Димчев Димов					- тук
Димитър Николов Лазаров					- тук
Димитър Стоянов Дъбов					- тук
Димчо Димитров Михалевски				- отсъства
Добрин Ненов Данев						- тук
Доброслав Дилянов Димитров				- отсъства
Донка Димитрова Иванова					- тук
Дончо Спасов Баксанов						- отсъства
Дора Илиева Янкова						- тук
Дурхан Мехмед Мустафа					- тук
Евгени Димитров Стоев					- тук
Евгения Бисерова Алексиева					- отсъства
Евдокия Славчева Асенова					- тук
Екатерина Василева Заякова					- тук
Емануела Здравкова Спасова					- тук
Емил Димитров Райнов						- тук
Емил Йорданов Радев						- тук
Емил Страхилов Костадинов					- тук
Ердинч Исмаил Хайрула					- тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева			- тук
Жельо Иванов Бойчев						- тук
Желязко Иванов Желязков					- отсъства
Захари Димитров Георгиев					- тук
Здравко Димитров Димитров					- тук
Златко Димитров Тодоров					- тук
Ивайло Ангелов Московски					- тук
Иван Валентинов Иванов					- тук
Иван Стефанов Вълков						- тук
Иван Стоев Чолаков						- тук
Иван Тодоров Димитров					- тук
Иван Тодоров Ибришимов					- тук
Ивелина Веселинова Василева				- тук
Илиан Сашов Тодоров						- отсъства
Ирена Георгиева Узунова					- отсъства
Ирена Иванова Коцева						- тук
Ирена Любенова Соколова					- отсъства
Йордан Георгиев Стойков					- тук
Йордан Кирилов Цонев						- отсъства
Йордан Стоянов Младенов					- тук
Йорданка Колева Йорданова					- тук
Калин Иванов Милчев						- тук
Калина Петрова Балабанова					- отсъства
Камен Костов Костадинов					- отсъства
Кирил Боянов Калфин						- тук
Кирил Добрев Добрев						- тук
Кирил Красимиров Колев					- отсъства
Кирил Николаев Добрев					- тук
Кирчо Георгиев Атанасов					- тук
Кирчо Георгиев Карагьозов					- тук
Корнелия Добрева Маринова					- тук
Корнелия Петрова Нинова					- отсъства
Красимир Атанасов Мурджев					- тук
Красимир Георгиев Ципов					- отсъства
Красимир Любомиров Велчев				- тук
Красимир Неделчев Стефанов				- отсъства
Красимир Христов Янков					- тук
Красимира Пенева Анастасова				- тук
Кристиян Роберт Димитров					- тук
Лазар Огнянов Попов						- тук
Лиляна Павлова Николова					- тук
Лъчезар Богомилов Иванов					- тук
Любен Петров Татарски					- тук
Любомир Владимиров Владимиров				- отсъства
Любомир Димитров Христов					- тук
Лютви Ахмед Местан						- тук
Магдалена Ламбова Ташева					- отсъства
Маргарита Асенова Стоилова					- тук
Маргарита Николаева Николова				- тук
Мариана Господинова Тотева					- тук
Мариана Радева Бояджиева					- тук
Мартин Георгиев Захариев					- тук
Мая Божидарова Манолова					- тук
Менда Кирилова Стоянова					- тук
Методи Теохаров Костадинов					- тук
Мехмед Юмер Атаман						- тук
Миглена Дойкова Александрова				- отсъства
Милена Цветанова Дамянова					- тук
Милка Дончева Христова					- тук
Милко Петров Багдасаров					- тук
Минчо Мънчев Минчев						- отсъства
Мирослав Николов Петков					- тук
Митко Живков Захов						- отсъства
Митхат Сабри Метин						- тук
Михаил Райков Миков						- тук
Младен Петров Червеняков					- отсъства
Мустафа Сали Карадайъ					- тук
Мустафа Фахри Ахмед						- тук
Невин Халил Хасан						- тук
Нели Рускова Петрова						- тук
Нигяр Сахлим Джафер						- тук
Николай Веселинов Александров				- отсъства
Николай Нанков Нанков					- отсъства
Николай Николов Апостолов					- тук
Николай Петков Петков					- отсъства
Николай Симеонов Малинов					- отсъства
Павел Алексеев Христов					- тук
Павел Андреев Гуджеров					- тук
Павел Димитров Шопов					- тук
Пенко Атанасов Атанасов					- тук
Петър Атанасов Курумбашев					- тук
Петър Василев Мутафчиев					- тук
Петър Георгиев Кънев						- отсъства
Петър Иванов Петров						- отсъства
Петър Илиев Дулев						- тук
Петър Илиев Якимов						- тук
Петър Симеонов Ангелов					- тук
Петя Николова Раева						- тук
Петя Цветанова Аврамова					- отсъства
Пламен Василев Славов					- тук
Пламен Веселинов Йорданов					- отсъства
Пламен Дулчев Нунев						- отсъства
Пламен Иванов Манушев					- тук
Пламен Тачев Петров						- отсъства
Пламен Христов Желязков					- тук
Ради Николов Стоянов						- тук
Рамадан Байрам Аталай						- тук
Румен Василев Гечев						- отсъства
Румен Иванов Иванов						- тук
Румен Маринов Йончев						- отсъства
Рушен Мехмед Риза						- тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова			- тук
Светлана Ангелова Найденова				- отсъства
Светлин Димитров Танчев					- тук
Семир Хусеин Абу Мелих					- тук
Сергей Дмитриевич Станишев				- отсъства
Сергей Манушов Кичиков					- тук
Силвия Анастасова Хубенова					- тук
Сияна Атанасова Фудулова					- тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева			- тук
Снежана Георгиева Дукова					- тук
Снежина Минчева Маджарова				- тук
Спас Янев Панчев						- тук
Станислав Иванов Владимиров				- тук
Станислав Стоянов Иванов					- тук
Станислав Тодоров Станилов					- отсъства
Стефан Господинов Господинов				- тук
Стефан Иванов Дедев						- тук
Стефан Иванов Танев						- тук
Стефан Ламбов Данаилов					- отсъства
Стефани Михнева Михайлова					- отсъства
Страхил Чавдаров Ангелов					- тук
Таню Христов Киряков						- тук
Таско Михайлов Ерменков					- тук
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис			- отсъства
Теодора Радкова Георгиева					- отсъства
Тодор Борисов Радулов						- отсъства
Томислав Пейков Дончев					- тук
Тотю Младенов Младенов					- тук
Тунджай Османов Наимов					- тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев				- тук
Ферихан Илиязова Ахмедова					- тук
Филип Стефанов Попов						- тук
Халил Реджепов Летифов					- тук
Хами Ибрахимов Хамиев					- отсъства
Хамид Бари Хамид						- отсъства
Хасан Илияз Хаджихасан					- тук
Христо Илиев Калоянов					- тук
Христо Цветанов Монов					- тук
Хюсеин Хасан Хафъзов						- тук
Цвета Вълчева Караянчева					- тук
Цветан Генчев Цветанов					- отсъства
Цветомир Цвятков Михов					- отсъства
Цецка Цачева Данговска					- тук
Четин Хюсеин Казак						- тук
Шендоан Ремзи Халит						- тук
Щерьо Щерев Щерев						- тук
Явор Божилов Нотев						- отсъства
Явор Бориславов Куюмджиев					- тук
Янаки Боянов Стоилов						- отсъства
Янко Александров Янков					- тук

Допълнително в пленарната зала влязоха и следва да бъдат отбелязани следните народни представители – ще ги отбележим в списъка: Александър Паунов, Димитър Димов, Емануела Спасова, Любен Татарски, Мустафа Карадайъ, Даниела Савеклиева, Станислав Иванов и Петър Курумбашев, който беше записан своевременно в основния списък.
Добавяме към списъка още седем народни представители.
Уважаеми колеги, в залата присъстват 170 народни представители.
Тъй като пленарното време изтече, ще направя съобщение за парламентарния контрол утре:
Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Пламен Орешарски на два въпроса от народните представители Цецка Цачева, и Жельо Бойчев.
Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще отговори на въпрос от народния представител Волен Сидеров.
Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на шест въпроса от народните представители: Стефан Дедев и Атанас Ташков, Веселин Вучков, Десислава Атанасова – два въпроса, Павел Гуджеров и група народни представители, и Десислав Чуколов.
Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на два въпроса от народните представители Милена Дамянова, и Корнелия Маринова и на две питания от народния представител Милена Дамянова. 
Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на въпрос от народния представител Станислав Станилов. 
Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на питане от народния представител Валентин Радев. 
Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на шест въпроса от народните представители Десислава Танева и група народни представители, Светла Бъчварова и Сияна Фудулова, Сияна Фудулова, Павел Шопов, Здравко Димитров и група народни представители, и Минчо Минчев и на две питания от народните представители Светлин Танчев и Десислава Танева, и Павел Гуджеров и Владимир Иванов. 
Министърът на здравеопазването Таня Андреева ще отговори на два въпроса от народните представители Емил Райнов, Антон Кутев и Георги Свиленски, и Йорданка Йорданова и на две питания от народните представители Семир Абу Мелих и Галина Милева, и Ивелина Василева и група народни представители. 
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на шест въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, Джевдет Чакъров, Лиляна Павлова, Красимира Атанасова и Николай Апостолов, Иван Вълков, и Павел Шопов и на две питания от народния представител Лиляна Павлова.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на шест въпроса от народните представители: Ивайло Московски – два въпроса, Владимир Тошев, Минчо Минчев, Борислав Гуцанов, и Татяна Буруджиева и на две питания от народните представители Лиляна Павлова, и Петя Аврамова и Тотю Младенов.
Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще отговори на два въпроса от народните представители Ивелина Василева, и Страхил Ангелов.
Министърът на външните работи Кристиан Вигенин ще отговори на шест въпроса от народните представители: Волен Сидеров, Десислава Атанасова, Гален Монев, Адриан Асенов, и Десислав Чуколов – два въпроса.


С това днешното пленарно заседание приключи.
Следващото ще се проведе утре, 31 януари 2014 г., петък, от 9,00 ч. 
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,04 ч.)Председател:
			Михаил МиковЗаместник-председатели:
					Мая Манолова

					Алиосман Имамов


Секретари:
		Александър Ненков

		Филип Попов