Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-03-26

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов и Екатерина Михайлова
Секретари: Митхат Метин и Станчо Тодоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Добро утро, колеги! Добре дошла на министър Тачева!
Имаме необходимия кворум, откривам днешното пленарно заседание.
Уважаеми колеги, предстои да започнем заседанието с гласуване на второ четене на Законопроекта за амнистия, който обсъждахме вчера. Преди това ще направя съобщения, които следва да бъдат огласени, и след това ще направя едно процедурно предложение.
На 25 март е постъпил и днес, на 26 март, е раздаден на народните представители обобщен доклад по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, приети на първо четене на 25 март. Проектът е изготвен от Временната комисия за промени в изборното законодателство на основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението е във връзка с възможността за предложения за второ четене по законопроекта.
Процедурното предложение, уважаеми колеги, което ви правя, е по реда на ал. 5 във връзка с внесени законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Има внесени четири законопроекта, по всички от тях разполагате с доклади. Както съм информиран, в Комисията по бюджет и финанси с общо съгласие се настоява в срочен ред тези четири законопроекта да бъдат разгледани на първо четене днес в началото на пленарния ден. Тоест процедурното ми предложение е те да бъдат включени като точка първа преди да продължим с второто четене на Наказателния кодекс и в хода на обсъжданията да се види има ли процедурна възможност да се направи предложение за преминаване и към второ четене.
Така че правя процедурното предложение за включване в дневния ред на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове с вносители: Мария Капон; Елеонора Николова и Мария Капон; Мариана Костадинова; и Румен Овчаров.
Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 173 народни представители: за 122, против 37, въздържали се 14.
Процедурното предложение е прието. Ще започнем обсъжданията днес сутринта с първо четене на тези четири законопроекта.
Преди това обаче следва да извършим гласуванията на второ четене на Законопроекта за амнистията.
Министър Тачева желае да направи кратко изказване.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Малко по-малко от 24 часа след вчерашното ми включване в дебата по Законопроекта за амнистия днес предстои да гласувате на второ четене и да изберете да подкрепите една от двете дискусионни позиции.
Защо се налага да завърша своите изречения от вчера? Защото след почивката дебатът продължи в пленарната зала без мое участие. И без да смятам, че думата на министъра  трябва да бъде последна, идвам да потърся още общ разум на езика на цифрите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Госпожо Тачева, извинете, че Ви прекъсвам, но времето за обсъждане на законопроекта приключи. Бих Ви помолил да не възобновявате дискусията по същество.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Няма да я възобновявам, искам да кажа само няколко думи.
От стенограмата, с която ме снабди моят екип, се вижда, че госпожа Антонова вчера се е позовала на една съмнителна цифра от изказването на представител на държавното обвинение. Ще бъда кратка: неприключените досъдебни производства са около 35 000. Това не означава, че всички ще бъдат обхванати от Закона за амнистия. Напротив, в стенограмата от Правната комисия се говори за около 3000 случая.
Връщам се към сериозния подход и без да губя ценното ви време, ще си позволя още веднъж да призова към здрав разум по отношение на идеята за амнистията. Имаше един проект, който веднъж в рамките на този парламент беше бламиран. Всички аргументи, с които първия път е била стопирана амнистията, бяха извадени от внесения на 26 ноември 2008 г. правителствен законопроект за амнистията. При първото му четене представители на вносителя ви призоваха да проявите политическа воля и да поправите „напрежения” в представите за справедливост, след като в затворите има осъдени за едно и също престъпление, като едните имат 20 години, а другите имат 8 години. Това напрежение, което е създадено вътре в самите затвори, трябва да бъде компенсирано с държавническа мъдрост. Мога конкретно цифри по цифри и по чл. 2, и по чл. 1 да кажа няколко неща, но ще обобщя цифрите, които бяха казани и в Правната комисия. Общо 1293 нерецидивисти, на които остава да изтърпяват наказание до една година, при положение че са излежали 3, 5 или 10 години. При рецидивистите случаите са 1033, като им се амнистира остатъкът до 6 месеца. От всяка от споменатите групи на 200 души им остава да доизлежат 1 месец. Сметнете след днешното заседание и обнародването на законопроекта дали всъщност говорим за амнистия въобще!
Госпожа Антонова казва в своето изказване: да помилваме със закон е много дръзко, а от гледна точка на Конституцията е спорно. Аз ви призовавам да използвате тази дързост и да гласувате правителствения законопроект! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, госпожо министър.

И така, уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на Законопроекта за амнистия.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на законопроекта, а именно „Закон за амнистия”.
Гласувайте наименованието.
Гласували 166 народни представители: за 142, против 23, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 1 и предлага своя окончателна редакция.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 1.
Гласували 164 народни представители: за 117, против 42, въздържали се 5.
Член 1 е приет в окончателна редакция на комисията.
Заповядайте за процедура за прегласуване, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, правя предложение за прегласуване, тъй като редакцията на комисията практически изключва една от основните части на Законопроекта за амнистия, а именно амнистирането на умишлени престъпления, които се наказват с наказание до три години лишаване от свобода, предвидени в Наказателния кодекс. За първи път ние ще разделим в Закона за амнистия умишлените от непредпазливите деяния. За първи път ще допуснем възможността тези така или иначе леки по своя характер престъпления да не бъдат амнистирани. Това касае 240 вида различни престъпления от Наказателния кодекс.
Искам да ви обърна внимание, че за първи път в този Законопроект за амнистия ние имаме изричната формула, че тук амнистията не е всеопростенчество. Амнистията предвижда за тези случаи налагането на административни наказания по чл. 78а, каквато е масовата практика на съдилищата.
Другото, което е, че тази амнистия не заличава префектите от осъждането.
Затова аз ви призовавам да не изключваме възможността в този случай да бъдат включени и престъпленията, които са умишлени, и което всъщност в редакцията на комисията го няма, а е в текста по вносител – това е чл. 1, ал. 1, т. 1 на вносителя.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Подлагам отново на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 1.
Гласували 161 народни представители: за 109, против 44, въздържали се 8.
И при прегласуването е приет текстът на чл. 1 в предложената от комисията редакция.
По чл. 2 има предложение за отпадане, което е подкрепено от комисията и тя предлага текстът на чл. 2 да отпадне. Вчера, както разбрах, и министър Тачева всъщност подкрепи това предложение.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на чл. 2.
Гласували 151 народни представители: за 118, против 27, въздържали се 6.
Предложението за отпадане е прието.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3 и предлага своя окончателна редакция за чл. 3, който става чл. 2.
По тази редакция на комисията народният представител Яни Янев е направил в пленарната зала следното предложение – допълнение в чл. 2, ал. 1 с ново изречение второ, както следва: „Изтърпява се остатъкът от наложеното наказание, ако вследствие прилагане на правилото на изречение първо следва да се изтърпи по-голямо наказание”.
Подлагам на гласуване това предложение на господин Янев.
Гласували 158 народни представители: за 121, против 13, въздържали се 24.
Предложението на господин Янев е прието.
Подлагам на гласуване чл. 3, който става чл. 2, в редакция на комисията с току-що приетото допълнение. 
Гласували 152 народни представители: за 134, против 10, въздържали се 8.
Текстът на новия чл. 2 е приет.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4, който става чл. 3.
Гласували 153 народни представители: за 137, против 10, въздържали се 6.
Предложението на вносителя е прието.
Има предложение за отпадане на чл. 5 по вносител, което е подкрепено от комисията.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на чл. 5 по вносител.
Гласували 140 народни представители: за 135, против 1, въздържали се 4.
Предложението за отпадане е прието.
Госпожа Антонова е оттеглила своето предложение за отпадане на чл. 6 по вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция за чл. 6, който става чл. 4.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за този текст.
Гласували 132 народни представители: за 120, против 9, въздържали се 3.
Текстът на комисията за новия чл. 4 е приет.
Подлагам на гласуване наименованието на раздела „Допълнителна разпоредба” и текста на § 1 в редакция на комисията.
Гласували 123 народни представители: за 107, против 12, въздържали се 4.
Наименованието и текстът на § 1 са приети.
Предлагам едновременно да гласуваме следните текстове: наименованието на раздела „Заключителни разпоредби”, § 2, подкрепен по принцип от комисията и с предложена редакция, и § 3 в редакция на вносителя.
Подлагам на гласуване едновременно наименованието и двата параграфа – единия в редакцията на комисията, другия по вносител.
Гласували 142 народни представители: за 125, против 12, въздържали се 5.
Текстовете са приети, с което е приет и Законът за амнистия на второ гласуване. 
Благодаря ви, колеги! Благодаря Ви, госпожо министър, за личното участие!

Преминаваме към следващата точка от нашата програма, първа точка от дневния ред за днес:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ.
Давам думата на председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Овчаров да представи докладите по внесените законопроекти.
МАРИЯ КАПОН (независим, от място): Оттеглям доклада, който съм внесла само аз, другият остава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Овчаров, госпожа Капон от място, а и идвайки до трибуната обяви, че оттегля своя законопроект, на който само тя е вносител. Това е законопроект под № 954-01-5, внесен от госпожа Мария Капон на 13 януари  2009 г. 
Заповядайте, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ: 

"ДОКЛАД
по законопроекти за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове, № 854-01-156, внесен
 от Елеонора Николова и Мария Капон на 2.12.2008 г., и 
№ 954-01-47, внесен от Мариана Костадинова
 на 27.02.2009 г.

На две редовни заседания на Комисията по бюджет и финанси, проведени на 29.01.2009 г. и 12.03.2009 г., бяха разгледани два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
На заседанията присъстваха: от Министерството на финансите господин Кирил Желев – заместник-министър, и господин Борислав Борисов от Агенция "Митници".
Първият законопроект беше представен от госпожа Капон.
Във връзка с отпадането на изискването за положително решение на Европейската комисия за държавните помощи, на основание Регламент № 800/2008 от 6 август 2008 г., влязъл в сила на 29 август 2008 г., предвиждащ освобождаването на държавните помощи под формата на намаления на данъците за околната среда с първия законопроект се предлага регламентът да намери приложение спрямо нулевия акциз за биогоривата. Предлага се в текстовете на закона, където изрично е казано, че регламентът влиза в сила, като в чл. 32, ал. 1, т. 8 тези текстове да отпаднат и да бъдат приложени съответните кодове. Като предложението е законът да влезе в сила със задна дата от 1 януари 2008 г. На заседанието, проведено на 29 януари 2009 г., Комисията по бюджет и финанси взе решение да отложи гласуването на законопроекта, поради липсата на становище от Комисията по европейски въпроси. От Министерство на финансите изтъкнаха, че не подкрепят внесения законопроект.
С втория законопроект се цели срокът по ал. 1 на § 18 от Заключителните разпоредби за валидност на стари образци бандероли да може да се удължи със заповед на министъра на финансите с не повече от 45 дни.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати:
1. По Законопроект № 854-01-156 – 2 гласа "за", без "против" и 8 "въздържали се".
2. По Законопроект № 954-01-47 – без "за" и "против" и 16 "въздържали се".
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание:
1. Да не приеме на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-156, внесен от Елеонора Николова и Мария Капон на 2 декември 2008 г. и
2. Да не приеме на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 954-01-47, внесен от Мариана Костадинова на 27 февруари   2009 г."  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Прочетете и следващия доклад.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ: 

"ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за акцизите и данъчните складове, 
 № 954-01-68, внесен от народния представител 
Румен Овчаров на 24 март 2009 г.

На извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 25 март 2009 г., беше разгледан Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите господин Кирил Желев – заместник-министър и от Националната агенция за приходите – господин Красимир Николов – зам.- изпълнителен директор на Агенция “Митници”.
Законопроектът беше представен от господин Желев.
Законопроектът е изготвен във връзка с проведени поредица от срещи между представители на икономически оператори, Агенция “Митници” и Дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите по повод разпоредбата на § 18 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. С тази разпоредба се въвежда изискването при влизане в сила на нови акцизни ставки наличните акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, да се реализират на пазара в срок до три месеца от датата на въвеждане на новия размер на акциза, тъй като такава акцизна ставка се въведе за цигарите. Тези акцизни стоки могат да се реализират до 31 март 2009 г.
В съответствие с направеното допълнение в Закона за акцизите и данъчните складове, касаещо срока за реализация на цигарите, е направено изменение и в Заповед № ЗМФ-1785 от 19 ноември 2008 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар, издадена от министъра на финансите, като срокът за реализация на цигарите е изменен от 30 юни 2009 г. на 31 март  2009 г.
В тази връзка на митниците са върнати от икономическите оператори голям брой заявени и получени бандероли от стария образец, с които са облепвани цигари. Въпреки това, като се отчита и обстоятелството, че облепването се извършва и при производители извън страната, предвид краткия срок за реализация на цигарите, облепени със стария образец, се оказа, че при икономическите оператори и в търговската мрежа има големи количества цигари, облепени със стария образец на бандерол, които не могат да бъдат реализирани в законоустановения срок.
Поради невъзможността цигарите, облепени със стария образец, да бъдат реализирани в законоустановения срок, искането на икономическите оператори е цигарите да бъдат унищожени във възможно най-кратки срокове под контрола на митническите органи и на лицата да бъде възстановен или прихванат платения акциз за тези стоки. За тази цел е необходимо в Закона за акцизите и данъчните складове да бъдат направени съответните промени, регламентиращи условията за унищожаване на цигари, облепени с бандерол, възстановяване или прихващане на акциз в тези случаи, тъй като в действащия закон са определени условията за бракуване и унищожаване само на бандероли, но не и условията за унищожаване на цигари заедно с бандеролите. Налага се и регламентирането на начина за установяването на автентичността на бандеролите, облепени върху цигарите, с оглед оптимизиране на процеса по унищожаване. В законопроекта е предвиден и срокът за възстановяване или прихващане на платения акциз, като редът и начинът за унищожаването на цигарите, облепени с бандероли, да се определят в правилника за прилагане на закона.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 10 гласа "за", без "против" и "въздържали се".
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо и на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 954-01-68, внесен от народния представител Румен Овчаров на 24 март 2009 г., като предлага да се добави § 2 с текст, касаещ влизането в сила на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Преминаваме към представяне на внесените законопроекти.
Заповядайте, госпожо Капон, да представите вашия законопроект, заедно с Елеонора Николова.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Законопроектът, който сме внесли е изключително интересен, тъй като става въпрос за решение на Народното събрание в Закона за акцизите биодизелът да бъде с акциз 0. Целта беше, че при стимулиране на индустрия, в която има инвестирани над 50 млн. евро в страната, да могат реално тези, които са инвестирали в тази индустрия, да използват възможността – първо, биодизелът да е 0 и с цел разбира се, опазване на околната среда.
Какъв е обаче фактът? В законопроекта има едно изречение, което казва, че биодизелът ще може да има акциз 0 тогава, когато Европейската комисия установи определения регламент. Същият през изтеклата година вече е факт. 
Големият спор, който се водеше е трябва ли да има направена нотификация от страна на българското правителство, така че наистина акцизът върху биогоривата да е 0 или не. Различни са становищата, от страна на експертите поне в рамките и на Комисията по евроинтеграцията, която счете за необходимо, че има шанс, разбира се, и без нотификация, но реално нотификацията е по-добрият вариант.
Министерството на финансите закъснява с нотификацията. Към края на миналата година тепърва внася такава в Европейската комисия. Колеги, разказвам всичко това, за да ви убедя, че е много важно да отпаднат текстовете, които упълномощават Министерството на финансите да може да рекетира чрез митниците производителите на биогорива и да стимулираме използването им в страната.
Разбира се, в този законопроект сме предложили смяна на тарифните кодове. Двата тарифни кода, които са записани, са по следните европейски регламентни тарифи, тъй като тези кодове позволяват на всички производители да търгуват в европейските страни.
Факт е, че Агенция “Митници” прави проверки в момента и начислява със задна дата акциз и съответно глоби на производителите.
Комисията по европейската интеграция установи, че кодовете трябва да бъдат сменени и потвърди същите, които са променени в законопроекти. Какъв обаче е изходът от ситуацията? Агенция “Митници” в Комисията по бюджет и финанси ни уведоми, че кодовете, с които работи системата им, и тук искам много ясно да ви кажа, че те са от 1992 г. и ако ние променим тези два кода така, както са европейските тарифни кодове, би означавало, че трябва да се промени цялата система. Поради тази причина отхвърлят смяната на кодовете от този законопроект.
Аз смятам, че това е абсолютно недопустимо. Ако приемем, че на България й е нужна нотификация, се надявам, че Министерството на финансите в следващите дни, след като има 27 въпроса, на които трябва да отговори, ще го направи във възможно най-кратки срокове. Изключително важно е, и отново повтарям, да не допускаме Агенция “Митници” да решава с какви кодове да работи, заради административни изисквания. Отново ви повтарям, кодовете, с които ни увериха, че работят, са от 1992 г. Само поради тази причина не искаха да въведат тези кодове. Смятам, че е дисциплинираща дори промяната на кодовете в законопроекта, който сме представили, така че те да актуализират и всички останали кодове.
Искам да ви кажа, че имам уверението на председателя на Комисията по бюджет и финанси за това, че ще разгледаме в едно от следващите заседания изобщо въпроса с информационната система и с кодовете, които се използват. Казвам всичко това, защото днес трябва да решим искаме ли администрацията да командва Народното събрание – такъв е въпросът. Или искаме да се развиваме така, както трябва в 2009 г. и да използваме всички основни регламенти на Европейската комисия, или искаме да останем през 1992 г., където видно администрацията е застинала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Заповядайте за изказване, госпожо Николова.
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (независим): Уважаеми госпожи и господа, искам да ви кажа, че ние се отказваме да правим политика, която предварително сме заявили, че ще правим. Става въпрос и за специалния Закон за възобновяеми източници и биогорива, за това, че ние сме поели ангажимент към 2008 г. да смесваме горивата с 5% биогорива. Всичко това е във връзка с опазване на околната среда и специалната политика, която Европейската комисия и Европейският съюз провеждат.
Ние сме категорични, че производителите, които са насърчени от тази европейска политика да развият такова производство в България, са злепоставени именно от нашето правителство, защото дори да приемем, че трябва да има нотификация, нищо не е направено от 1 януари 2008 г. досега, така че тя да се случи.
На второ място, искам да кажа ясно и категорично – и Комисията по евроинтеграция, и Митницата признаха обстоятелството, че кодовете, които се признават, са коректни и трябва да бъдат записани.
Ние сме поставили производителите на биогорива в ситуация те да изнасят такива за Румъния, за Гърция, защото тези държави отдавна смесват своите горива, и сме установили монопол по отношение на Лукойл. Това трябва да се знае, защото в България смесване не се върши, макар че сме поели такъв ангажимент.
Искам да кажа, че е коректно заключението на Комисията по евроинтеграция, коректно са записани кодовете. Това са единствените кодове, които са записани със закон. Обстоятелството, че Митницата е застинала в 1992 г. не е аргумент ние сега да не променим тези два кода, за да позволим поне нашите производители да търгуват с коректно записан код. 
Аз ви моля да съобразите становището на Комисията по евроинтеграция и да подкрепите законопроекта в тази част за коректно изписване на кодовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Овчаров, желаете ли да представите допълнително внесения законопроект? Не.
Уважаеми колеги, правя предложение да допуснем в пленарната зала заместник-министъра на финансите Кирил Желев, който очевидно може да даде и допълнителни разяснения, ако това е необходимо. Не виждам възражения по това предложение.
Поканете господин Желев.
Госпожо Костадинова, разбирам, че оттегляте Вашия законопроект, така че можем да преминем към обсъждане на внесените на първо четене законопроекти. Вече те са два на вашето внимание – на госпожа Капон и госпожа Николова и на господин Овчаров.
Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат думата по предложените законопроекти? Не виждам.
В такъв случай обявявам обсъждането на законопроектите на първо четене за приключило.
Господин Овчаров, има ли процедурно предложение по този въпрос: кога да се извършат гласуванията? Очевидно това е възможно в утрешния ден, като евентуално се премине и към второ гласуване. Евентуално бихме могли и сега в залата да вземем такова съгласие, но ще трябва да направим усилие да осигурим необходимия кворум.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ: Господин председател, бих си позволил да направя предложението гласуването да се извърши сега. Според мен има достатъчно народни представители. Става дума все пак за даване на възможност за връщане на средства, които са необходими на бизнеса в най-кратки срокове. Затова си мисля, че ще намерим подкрепа от всички парламентарни групи. Предлагам гласуването да бъде извършено днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, внесен е и доклад за второ гласуване, както виждам. Очевидно е изготвен с очакването, че няма да постъпят предложения за промени в предложените законопроекти на първо четене. Той също ви е раздаден вчера, заведен е в деловодството. При положение че подкрепите сега предложението за преминаване към гласуване на първо четене, ще може след това да се разгледа и възможността за преминаване към второ четене.
Моля квесторите да поканят всички народни представители в залата. Пригответе се за гласуване на първо четене на двата законопроекта, които са предложени.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за преминаване към гласуване на първо четене на законопроектите.
Гласували 106 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 2.
Процедурното предложение се приема.
Ще ги подложа на гласуване по реда на постъпването им.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-156, внесен от народните представители Елеонора Николова и Мария Капон на 2.12.2008 г.
Гласували 116 народни представители: за 41, против 19, въздържали се 56.
Законопроектът не се приема на първо четене.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от народния представител Румен Овчаров.
Гласували 121 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Овчаров, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаеми господин председател, предлагам законопроектът да бъде гласуван и на второ четене на днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте процедурното предложение за преминаване към второ четене и гласуване.
Гласували 111 народни представители: за 108, против 3, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Господин Овчаров, моля Ви да представите законопроекта за второ четене.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ: Ще ви представя доклада на комисията относно второто четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 954-01-68, внесен от Румен Овчаров на 24 март 2009 г.

„ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за акцизите и
данъчните складове
§ 1. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) Платеният акциз за цигарите, облепени с бандерол, които не са били реализирани на пазара в срока по § 18 от Заключителните разпоредби на закона, се възстановява на лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 в случаите на унищожаване под контрола на митническите органи.
	(2) Лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 от закона подават заявление за унищожаване на цигари, облепени с бандероли, до началника на митницата по седалище и адрес на управление или до началника на митницата по местонахождение на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател в 3-дневен срок от изтичане на законоустановения срок за реализация. 
	(3) За целите на унищожаването по ал. 1 митническите органи установяват автентичността на бандеролите, облепени върху цигарите, на базата на представителна извадка.
	(4) За унищожените стоки се съставя констативен протокол, като разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 1.
	(5) Платеният акциз се възстановява или прихваща срещу дължим акциз въз основа на писмено искане, подадено до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад, в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател. 
	(6) Лицата по ал. 1 подават искане за прихващане или възстановяване на акциза не по-късно от 30 дни от датата на съставянето на протокола по ал. 4.
	(7) Внесеният от лицата акциз се възстановява или прихваща в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване или прихващане.
	(8) Редът и начинът за унищожаването на цигарите, облепени с бандерол, и възстановяването или прихващането на платения акциз се определят в правилника за прилагане на закона.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Преминаваме към обсъждане на законопроекта.
Госпожо Капон, имате думата. Заповядайте.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, освен да подкрепим законопроекта, друг избор нямаме, тъй като днес е 26 март, а бандеролите изтичат на 30 март. 
Искам да ви кажа няколко риска, които носи унищожаването на цялата продукция, така както се предлага от Агенция „Митници” и Министерството на финансите, тъй като законопроектът е формално на господин Овчаров, според мен. Нека да кажа какви са аргументите ми и всичко, което вчера говорихме в Комисията по бюджет и финанси, защото смятам, че е важно за вас в залата, за избирателните ни райони и съответно за българските граждани. 
Акцизът, който се очаква да бъде възстановен, е на стойност 125 млн. лв. Повтарям, 125 млн. лв. приблизителен акциз. Представете си за каква сума е количеството цигари, които трябва да бъдат унищожени. Вчера имахме уверението, че цигарите ще бъдат унищожени в така наречените циментови заводи в страната. Надявам се, че наредбата ще е по-добра от тази, която беше по Жанвиденово време – когато едно унищожение на цигари тогава се правеше в „Кремиковци”, а цигарите се оказаха контрабанда на пристанището във Варна. Това е първият риск.
Държа да кажа и втория риск, защото отговорността я носи тройната коалиция.
Вторият голям риск е: какво ще се случи, тук трябва да го кажем, с цигарите, които са в търговската мрежа? Дали те ще останат под масата, защото трябва да бъдат събрани в определен срок от производителите или съответно дистрибуторите и търговците и върху тях да бъде възстановен както акциз, така и ДДС, защото ще има кредитно известие? Това е вторият риск.
Третият риск, който се носи, тук искам ясно да го заявя, е, че процедурата, на която много държаха определени дистрибутори - бързо и спешно през м. декември да се промени срокът за бандеролите, днес това количество е факт към края на м. март. Третият риск също така е, че Агенция „Митници” няма обозрим срок, в който да прегледа всички бандероли. 
Принципът, който ни беше обяснен вчера, за прегледа на бандеролите, а аз предупреждавам от м. януари за всички тези рискове в комисията, е, че ще се вземат 26 къса, поправете ме, заместник-министър Желев, ако не е така, което прави пропорционално на 1000 около 94% от стоката. Тоест рискът да има фалшиви бандероли и да бъде възстановен акциз също съществува.
Четвъртият голям риск, тъй като голямо количество от тази стока е в „Митници” и приемаме, че тя там може да бъде видяна като контейнери, е отговорността, която носим всички ние, че заради некомпетентност, заради лоша комуникация, заради лошо провеждана политика от страна на Народното събрание относно сроковете, е какво се случва с производството, което ще бъде унищожено по време на криза? Защото става въпрос за българска работна ръка, която е вложена, не само чуждестранна, защото едната е в „Митници”, става въпрос за материали, които са закупени, става въпрос за стока, която се намира или в дистрибуторските мрежи, или съответно по складовете.
За този четвърти риск, който ние поехме и който ще гласуваме днес. Пак казвам, нямаме друг избор, защото трябва да осигурим по някакъв начин защита от риск от контрабанда. Надявам се, че ще си е струвало. Надявам се да не се установи само след един месец, че цигари ще бъдат изнасяни контрабандно – такива, които e трябвало да бъдат изгорени в инсталациите на циментовите заводи.
Това смятам, че е важно, защото ние, от страна на опозицията, предупреждавахме, че механизмите трябва да бъдат изработени достатъчно рано и трябва да има диалог и обществена дискусия за това как поставяме условията и как те биват изпълнявани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
МАРИЯ КАПОН: Не знам кои ще са всички, които ще контролират този процес, но аз лично се съмнявам при количеството и заплатата на стойността – повтарям около 125 милиона само акцизи за това, че реално ще бъдат унищожени... Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата? 
Заповядайте, господин заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ ЖЕЛЕВ:  Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Първото, което бих искал да споделя във връзка с формулираните от госпожа Капон рискове, е, че този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите е изработен в диалог след седем срещи с всички производители и вносители на цигари. Те са възприели тези текстове, заедно работихме по тях, разбират загубите и рисковете, които съществуват. Ще продължим да работим по същия начин, за да изработим текстовете за изменение на Правилника за акциза и данъчните складове и да уточним процедура, която съвсем естествено да дава възможност да се преодолеят тези рискове.
Второто в тази връзка е, че при унищожаването на тази стока трябва да бъдат преброени и да бъдат извадени от употреба някъде около 65 млн. броя бандероли. Нали разбираме всички, че когато на един бандерол имаме осем цифри и две букви, ако помолим производителите и вносителите да направят 650 млн. записа и да изчакаме целия този период, за да се получат и да се възстановят средствата, които са разплатили и са внесли в републиканския бюджет, ще бъде необходимо твърде много време?
Третото в тази връзка – би трябвало да се има предвид, че самите производители и вносители нямат интерес да предоставят за унищожаване фалшиви бандероли.
И последното, което ще си позволя да споделя, е, че ще продължим да разчитаме на тяхното съдействие. Готови сме да бъде осъществяван и граждански контрол при унищожаването.
Може би трябва да се сподели още едно разсъждение, което имаха и поеха като ангажимент производителите и вносителите – да не искат ефективно възстановяване на акциза, а това да стане с помощта на прихващане и предоставяне на нови бандероли, тоест това няма да има толкова пряк ефект.
Що се отнася до стоките, които ще бъдат в търговската мрежа, те са в нарушение на закона и това е въпрос вече на последващия контрол, който трябва да бъде осъществяван от страна на Агенция „Митници” и като цяло от приходната администрация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Има ли желаещи да вземат думата след изказването на господин Желев? Няма.
В такъв случай, уважаеми колеги, обявявам обсъждането на законопроекта на второ четене за приключено. Ще преминем към гласуване.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове с вносител Румен Овчаров.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 3.
Законопроектът е приет и на второ четене.
Благодаря ви, колеги, включително и за разбирането, тъй като, както съзнаваме, приложихме процедура, която е в определен смисъл извънредна, тъй като сме притиснати от срокове, които налагат в случая и такова ускорено приемане.
Обръщам се към вас и към председателите на комисиите с предложението да избягваме в максимална степен подобна практика.
В тази връзка бих се обърнал към господин Веселин Методиев, който беше доскоро в пленарната зала, но който може би чува това, което казвам в момента, във връзка с измененията в Закона за конфликт на интереси.
Доколкото съм информиран, там също има едни срокове, които ни притискат, но не личи в дневния ред на Комисията по въпросите на държавната администрация, че комисията отразява в своя дневен ред тази срочност, господин Методиев. Ако не се лъжа, вчера на заседанието не е бил включен в дневния ред законопроект за второ четене.
Виждам, че сте подчертано готов да дадете ориентация на народните представители.
С удоволствие Ви предоставям думата. Не се тревожете за времето.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Това, което успях да разбера, гледайки към залата, е, че става дума за законопроекти за второ четене с измененията на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси. Вчера в комисията този законопроект беше разгледан в присъствието на министър Гергана Паси, която запозна депутатите с писмо, получено от Катрин Дей, в което се дава приятелско и колегиално мнение, в никакъв случай задължително, по текстовете. Всеки от параграфите на законопроекта беше разгледан с оглед на това писмо и има завършено четене. В момента текстът се подготвя на техническо равнище. Предполагам, че, както е било във всички тези години, колегите ще са готови в рамките на днешния работен с окончателния доклад за второ четене.
Така че ако предложите да бъде гледано в утрешния ден, мисля че от гледна точка на техническата подготовка ще сме съвсем наред и ще може да се гледа.
Отне доста време – от порядъка на три часа и половина, а текстовете не са много. Има няколко текста, които наистина са сериозни. Ще бъде много полезно, ако министър Гергана Паси участва в дебата на второ четене, тъй като не мога да разпространявам писмо, изпратено до нея като министър.Хубаво е да се чуе това мнение в залата на Народното събрание, но няма да го направя аз. Мисля, че не е редно да го правя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Методиев.
Уважаеми колеги, нека тази информация послужи за размисъл на парламентарните групи. В началото на утрешния пленарен ден ще направя такова процедурно предложение по реда на ал. 5 за включване в дневния ред. Надявам се да бъде подкрепено от всички парламентарни групи.
Бих предложил действително да поканим министър Гергана Паси да участва, да присъства при обсъждането на законопроекта.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място):  Ще трябва да се гласува утре, иначе изтърваваме срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Казак подсказва, че трябва да имаме готовност и за процедурни предложения за гласуване на второ четене. От информацията, която имам, даже да приемем тази процедура, законопроектът няма да може да бъде публикуван навреме, за да реши въпроса със срока. Затова опцията, която, доколкото разбирам, е възможна, е да се приеме законопроектът с обратно действие, тоест с действие, което е от 1 април, макар и да бъде огласен или обнародван след 1 април, така че да не се получи пауза между продължаването, което евентуално ще се предвиди с някакъв срок от определен брой дни и изтичането на сега регламентирания срок. Така че, моля Ви, господин Методиев, да прецените тази опция и утре, когато се докладва.
Предвидена е – чудесно. Утре пленарната зала ще бъде запозната.
Благодаря Ви, уважаеми колеги.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Моето процедурно предложение е сроковете за предложения по обединения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители да бъдат до вторник, 18,00 ч. Практически това са шест дни, които обаче ще позволят Временната комисия за промени в изборното законодателство да заседава по предложенията, съответно да подготви доклада за пленарната зала в сряда и четвъртък на следващата седмица. Съответно това ще отвори възможността по-следващата седмица предложенията да бъдат гледани в пленарната зала, което на практика означава в рамките на две седмици да приключим с приемането на предложенията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители. Надявам се, че народните представители ще подкрепят това процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Има предложение срокът за предложения за второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители да бъде до вторник – 31 март 2009 г., до 18,00 ч. 
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 103, против 3, въздържали се 3.
Процедурното предложение се приема.

Преминаваме към следващата точка с продължаване на обсъжданията на:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС – продължение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, както ви е известно, стигнахме до § 61. Дискусията не беше приключила, имаше три заявки – виждам колегите, които желаеха да се изкажат.
Заповядайте, госпожо Понева.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, във Великобритания през ХІХ век въпросът за насилието и жестокостта към животни е решен със законодателството, а ние в ХХІ век водим един нелеп дебат дали да включим такива текстове, или да не ги включваме в нашия Наказателен закон.
Господин председател, ако не се лъжа, точно Вие сте поръчали на Студентската програма проучване и изследване на европейското законодателство. Ако сте погледнали това, което сте поръчали, сте запознати, че всички държави в Европейския съюз са решили този въпрос – няма да повтарям колегите Манева и Иванов, които вчера говориха за това.
Ако не ви интересува, колеги, и не сте прочели проучването, което предлагам, че е така - какво се случва в Европейския съюз, то какво е вашето вътрешно убеждение? Осланяйте се поне на него. 
Това е интересно – дали да се върнем векове назад, да позволим вандалщината да продължава, защото има такава в България, или да се причислим към цивилизования свят. Това трябва да решим днес с този текст. Комисията прие по принцип моето и на колеги предложение, за което им бях благодарна и доволна, и в един момент ни се предложи текст – разбира се, редуцирани са нашите предложения, но текст, който е приемлив и с който напълно се съгласяваме. Какво се случи вчера, че тези които приеха този текст – бяха съгласни, имаше консенсус в комисията, в един момент се превъзбудиха и започнаха тук да отричат, дори има предложение за отпадането му, да се противопоставя грижата и отношението към хората на това - към животните, което е абсолютно некоректно.
Тъй като днес говорим за жестокостта към животните, ако сме длъжници - и вие, които вчера бяхте загрижени дълбоко за това какво се случва с хората, направете нещо и ще бъдете подкрепени от всички нас с две ръце, както се казва, и ще участваме във всяка една такава инициатива, да не говорим, че има закони, които решават този въпрос – само трябва наистина да се спазват. 
За съжаление дебатът се принизи до степен на нелепи шегички с това как се коли животно с тъп нож и каква била рибата – гръбначно или безгръбначно и дали към нея се проявява жестокост. Моля ви, колеги, това наистина е нелепо. Нека да бъдем по-сериозни.
Когато се разглеждаха нашите предложения с ясното тълкуване, с по-обширното обяснение на това какво е жестокост, от юристите именно беше отхвърлен текстът, с обяснението, че е казуистичен текст, който е излишен, защото на всички е ясно каква особена жестокост. Вчера в залата чухме, че не е ясно какво е това особена жестокост и понятието може да бъде тълкувано по различни начини, което може да доведе до недобро приложение на текстовете в закона. Кое е вярно сега? 
Разбира се ние, неспециалистите, се съобразяваме с мнението на юристите, но вие сте объркани – говорите неща, които си противоречат. Текстът, който предложи комисията, е добър и наистина ни вкарва в цивилизования свят. Защо трябва сега да се дебатира върху него и да се отхвърля? 
Дали е обществено опасно – беше зададен този въпрос? Разбира се, че е обществено опасно. Обществено опасно е да се отглеждат кучета за боеве. Те са опасни, те са кучета-зверове – тези, които нападат и хора, тези, които могат да направят страхотни проблеми. Именно те са тези, които се настървяват и се отглеждат, за да бъдат жестоки, за да бъдат зверове в един бой. 
Обществено опасно е дори това да се вижда по медиите, а те са длъжни, и е хубаво, че го правят – да показват труповете на зверски убити животни. Но това е обществено опасно, защото го гледат деца, защото всички тези неща се случват пред децата, които растат. Защото там, където се вижда жестокост към животните е малка крачката за жестокостта към хората. 
В крайна сметка тези текстове наистина са превенция. Тези текстове са грижа и за хората. Когато се наказва това деяние, очевидно говорим за жестокостта, която за съжаление взе някакви врагове в нашето общество – окървави се ежедневието ни. Така че това ни вкарва, както казах, в цивилизования свят и ни прави наистина разумни хора. Нека да подходим разумно. Нека да не се налага да гледаме по телевизията как някакви хора в една малка държава, където градовете се виждат един от друг, където има университети, където се възпитават културни хора, в някакво село между два такива града хората разкъсват кучета и се хранят, защото щели да станат по-силни от това. Не може това да се случва в нашата държава! Нека да сложим край на това! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата за реплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо Понева, напълно споделям огромната част от мотивите и аргументите Ви, които изтъкнахте, че е недопустимо да се толерира жестокост към животните, че е проява на съвременно мислене, поведение и цивилизованост в нашето законодателство да се приемат текстове, които да забраняват и санкционират подобни прояви.
Но не съм съгласен с това, от Вашето изказване следва, че едва ли не законодателят за първи път се е заел с този проблем. Едва ли не с Наказателния кодекс се слага началото на цивилизования подход в България към животните.
Искам да напомня на Вас и всички останали колеги, които може би са забравили, че преди една година – на 8 февруари 2008 г. в „Държавен вестник” е обнародван Законът за защита на животните, приет от същото това Четиридесето Народно събрание, където изрично в чл. 10 се казва:
„Чл. 10. (1) Забранява се проявата на особена жестокост към животните.
	(2) За особена жестокост се смятат умишленото причиняване на смърт, умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни, организирането на боеве с животни” и т.н.
Всичко това Народното събрание е приело в съответния закон, където са предвидени съответните административнонаказателни санкции. Българският парламент се е отчел по линия на така наречената цивилизованост. Не въвеждайте в заблуждение, че едва ли не за първи път сега се прави това с този Наказателен кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика?
Господин Ралчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател. 
Приятно ми е да чуя, че има други закони, които са регламентирали тази материя. Но не приемам да се говори за това, че в края на краищата имаме някакво отрицателно отношение към тези въпроси. Когато е реч за Наказателен кодекс, има правила, които трябва да бъдат спазвани. 
Госпожо Понева, веднага ще кажа каква е опасността пред Вас лично. Ако се запази тази редакция на ал. 2 „противозаконно причини трайно увреждане”, ще Ви кажа, че съвсем спокойно ще се озовете в съдебната зала. Тогава ще започнете да мислите кое е противозаконно и кое не и кое е трайно и кое не е. В правната доктрина и практика от десетки години назад има ясни дефиниции кое е постоянно и кое е трайно. И когато въвеждате неопределено понятие, е светотатство да класираме това, което сме записали тук, като аналогичен текст на чл. 129, ал. 2, тоест да приравним трайното увреждане на животното към средната телесна повреда. Какво означава „трайно”? Не си играйте така с тези неща, те са сериозни. Наказателното право си има свои канони, независимо дали са правилни или не от Ваша гледна точка. Те са в действие и ние не можем да не държим сметка за тях. 
Има си ясно разграничение и по ал. 1 какво е понятието „особена жестокост”, за кого се отнася то – за субекта или не, и кое е „особено мъчителен начин”. Недейте така, това са трайни неща, които трябва да бъдат съобразени. Не може така, ще направим големи бели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма трета реплика.
Право на дуплика.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА (независим): Благодаря, господин председател.
Ще започна с репликата на господин Ралчев.
Господин Ралчев, предполагам, че сте член на комисията. Защо не обсъдихте в комисията тези неща тогава, когато беше времето за това и да се изяснят текстовете? Дори и вчера говорихме за ал. 2, за „противозаконно причинени”. Мисля, че в залата имаше консенсус да бъде „умишлено причинени”, тъй като наистина приемаме Вашите аргументи и се съгласяваме, че трябва да се смени думата „противозаконно” с „умишлено”.
За „особената жестокост” вече казах. Подробното обяснение беше отхвърлено, дори юристите бяха леко засегнати, че са абсолютно наясно какво означава „особена жестокост”.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Кои са те?
АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Вече ми се струва малко късно...
Този дебат се състоя в комисията. Ако не сте присъствали, има стенограми.
По отношение на казаното от господин Казак. Прав сте, аз съм един от вносителите на Закона за защита на животните. Гордея се, че този закон беше приет от българския парламент. Той е един от най-добрите закони в Европа, това е признато от колеги от Европейския съюз, които се занимават с материята.
Но това, което правим днес, е финалът. Началото е сложено, извървян е много дълъг път и можем да се гордеем с него. Наистина завършваме този път, оформяме законодателството, правим го абсолютно цивилизовано, такова, каквото е в Европейския съюз, там, където принадлежим като равноправен член. Наистина текстовете са съобразени с европейското законодателство. Всички наши предложения не са изсмукани от пръстите, а са съобразени, както казах, с европейското право. Изработени са с юристи, с неправителствени организации, които много подробно се занимават с това, познават абсолютно европейската и световна законодателна материя по този проблем.
Наистина това е финалът. Много Ви моля, след като комисията веднъж е стигнала до този текст, всички членове на комисията сте се съгласили, защо днес трябва да водим този дебат и да се правят предложения за отпадане, за промени? Разбира се, тези промени на господин Ралчев е добре да се отразят, срещу това никой не се противопоставя. Но нека това, което ни предлага Комисията по правни въпроси, да го приемем в българския парламент. Не изглежда сериозно, когато нещо се предлага, всички са съгласни, всички там са юристи и специалисти, и изведнъж вчера решават: не, няма да е така. Как изглежда това отстрани? За мен е несериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има още желаещи да се изкажат. Обръщам се към всички вас: нека не превръщаме дискусията в това кой колко обича животните и кой повече ги обича. Това е наказателно право.
Впрочем, практически приемаме това на първо четене, защото тази норма я нямаше на първо четене, което е в нарушение на нашия правилник. 
РЕПЛИКИ ОТ ДСБ И НЕЗАВИСИМИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Как да я нямаше?!
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Имаше го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Защо не го пише тук? 
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, аз се изказах и затова няма да ангажирам отново вниманието ви. В резултат на дискусията и аргументите, които се изложиха, предлагам изясняване на въпроса до следната редакция:
„Чл. 325а.	(1) Който с особена жестокост умишлено умъртви или причини постоянно увреждане на гръбначно животно, се наказва с пробация, както и с глоба до 3000 лв.”
Алинея 2 отпада, другите алинеи се преномерират.
Наказанието по новата ал. 2, сегашна 3-та, е лишаване от свобода до една година или пробация. По-нататък в текста няма промени. По този начин не само се опростява съдържанието, но отпадат всички спорни ситуации, които могат да възникнат и да влязат в противоречие с неща, които са в рамките на традициите или на определени религиозни ритуали, или житейски ситуации. Това е редакцията, която предлагам в резултат на дискусията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще я имаме предвид при гласуването.
Господин Иванов, заповядайте за изказване.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Считам, че разглежданите текстове в § 61 от промените в Наказателния кодекс имат голямо значение. Неслучайно дискусията се разгоря особено силно по тях. Без да звучи прекалено претенциозно, те са част от цивилизационния избор на българското общество. Неслучайно вчера под формата на реплика споменах в колко европейски страни в Наказателния кодекс са направени промени в последните три години. Най-често тези промени, за които говорих, са в рамките на 2005, 2006, дори 2007 г. и са свързани със защита на животните.
Ние говорим за цивилизационен избор, защото отношението на гражданите към обкръжаващия ни свят – както неживата природа, така и животинския свят, говори за това доколко сме едновременно демократично и хуманно в своите принципи общество.
Във връзка с това не мога да споделя изказването на председателя на Комисията по правни въпроси господин Янаки Стоилов, който вчера почти лансира тезата, че ние не сме създали достатъчно механизми да защитим живота и здравето на българските граждани, а сме се вторачили да защитим живота и подобрим отношението си към животните. Считам, че двата въпроса са несъотносими, защото нищо не пречи, господин Стоилов, да се направят предложения за промени, които действително да защитават живота и здравето на гражданите при общуване с животните. По никакъв начин обаче това не означава, че не трябва да се произнесем и да решим въпроси, свързани с жестокост, нехуманност, нечовешко отношение към обкръжаващия ни животински свят. 
Господин председател, както напомнихте, че трябва да се произнесем по текстовете като промени в Наказателния кодекс, ще кажа, че предложението на господин Янаки Стоилов по чл. 325а реално се свежда до намаляване на предвидените санкции, защото санкциите от ал. 2 се прехвърлят върху деянието по ал. 1. Ако това се приеме, аз имам предложение към чл. 325б, ал. 1 – и ще Ви помоля, господин председателю, утре при гласуването да го подложите на гласуване като формално предложение: “Който организира боеве с животни и предоставя животни за боеве, се наказва...” и тук правя предложение да се вмъкне текст “с лишаване от свобода до една година или пробация и с глоба от 1000 до 5000 лв.”, защото предложението на господин Стоилов изисква деянието по чл. 325а и чл. 325б да бъдат ясно диференцирани, тъй като     чл. 325б по отношение на обществена опасност е с много по-широк спектър, понеже боевете с животни са свързани с голяма организация, с ангажиране на много хора, с наемане на помещения. Тоест извършва се сериозна и мащабна подготовка за извършване на противозаконна дейност. 
Господин Стоилов, не може деяние по чл. 325а да се приравни с деяние по чл. 325б. Затова моето предложение е в чл. 325б да се добави текстът, който изчетох за ал. 1 – “с лишаване от свобода до една година”. 
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Там няма убийство на животни.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Да, но обществената опасност е много по-голяма. Подготовката за тези жестоки боеве с животни, най-вече с кучета, изисква предварителното им дресиране в жестокост, понякога използване на медикаменти за култивиране на такава жестокост. Обществената опасност е по-голяма, а Наказателният кодекс трябва да държи сметка за обществената опасност. Ако говорим за изпълнението на специалната генерална превенция в случая, определено считам, че там трябва да се предвиди лишаване от свобода в рамките на една година, защото въздействието върху публиката е много по-голямо. Това е с много по-голям спектър на обществена опасност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, това редакционно предложение ли е според Вас?
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ, от място): Господин председател, и Вие, и аз имаме достатъчно голям опит от работата в Народното събрание и знаете, че такива предложения се поставят на гласуване, а пленарната зала се произнася. Зная правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Във всички случаи предложението не е редакционно. Тук става дума за затвор! В първоначалния текст го няма, за да е могло между първо и второ четене да се оправи. 
Има думата за реплика господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, виждам, че всички настоящи и бивши членове на Парламентарната група на Демократи за силна България са били облъчвани много силно и категорично от тези неправителствени организации, за които госпожа Антонела Понева спомена.
Няма да влизам в дълги спорове доколко България е цивилизована, доколко е извървяла или не своя път. Ще кажа, а и Вие сам споменахте, че тези изменения са приети съвсем скоро, в последните 2-3 години в други европейски държави. Всички знаем, особено тези, които следят какви големи спорове има, че България не е чак толкова зле в това отношение в сравнение с някои по-стари европейски държави. Специално що се отнася до организиране на боеве или други публични мероприятия с участие на животни, към които се проявява жестокост, знаете, че страни като Франция и Испания имат дълбоки дългогодишни традиции, от които не смятат да се откажат скоро, като например организирането на кориди – абсолютно непознато в български условия. Не искам от Вашето изказване да излиза, че България едва ли не е толкова назад, а този проблем е решен в останалите държави, най-вече в старите европейски държави.
Дебатите продължават. Призовавам ви: под влиянието на неправителствените организации не натискайте България да извърви един исторически път прекалено бързо, който още не е извървян от други по-стари от България европейски държави. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов – право на дуплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Господин Казак, в отговор на Вашата реплика - не съм заявил, че България сериозно изостава. Но Ви питам: след като това е законодателство, прието в европейските страни през последните няколко години, защо ние трябва да се движим винаги със закъснение във времето 10-15 години? Това означава, че ние можем да бъдем на вълната на промените в тази част на законодателството в тези страни. Директно в Италия за организиране на боеве с животни глобата е от 50 000 до 150 000 евро и затвор от една до три години, а не до една година. 
Що се касае за неправителствените организации, вчера председателят на Комисията по правни въпроси господин Янаки Стоилов говори по този повод и насочваше вниманието, че те трябва да изпълнят определени ангажименти и т.н. Считам, че законите са норма за всички български граждани и всички имат правото да ги спазват. Но когато се говори за тяхното изпълнение и контрол върху изпълнението, ние като страна, която отдавна е въвела нормално законодателство, имаме ясно разписани органи, които трябва да извършват този контрол и да следят за изпълнението на закона. Това не са неправителствените организации. Тях трябва да ги разглеждаме като част от гражданското общество, което ни инициира и подпомага да подобрим нашето законодателство. Затова не приемам критиките към тях в аспекта, който се чу вчера, а частично и днес. Благодаря. (Четин Казак иска думата.)
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Казак, Вашето изказване ще предизвика още една вълна от изказвания. Дайте да прекратим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Казак, не мога да Ви откажа. Заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Неслучайно направих тези две реплики, за да стане ясно на присъстващите народни представители, които не са следили материята, че тя не се въвежда за първи път в нашето законодателство чрез Наказателния кодекс. И второ, както каза госпожа Понева, това е опит да се сложи завършек, да се увенчаят дългогодишните усилия на неправителствени организации, които оказват благороден натиск върху законодателя да хармонизира нашето законодателство с това на Европейския съюз.
Съгласен съм с онова, което спомена колегата Ралчев – че Наказателният кодекс е материя, която трябва да се пипа много внимателно, с ръкавици. Едно е да приемеш Закон за защита на животните, в който се предвиждат включително административно-наказателни санкции за всички неща, за които става дума – за умишлено умъртвяване на животни, прояви на особена жестокост, боеве с животни и т.н., но друго е да издигаш всички тези деяния в ранг на престъпления, да ги инкриминираш и по този начин да предвидиш съвсем други по вид и последици санкции за извършителите на този вид деяния. Така че когато става дума за инкриминирането им, трябва много внимателно да преценяваме текстовете, които приемаме, за да не изпаднем в ситуации, които биха породили сериозни обществени и социални конфликти.
	Специално ще се спра на проблема, който би възникнал, ако остане текстът, предложен от комисията, ако не се приеме това, което господин Янаки Стоилов предложи преди малко и с което съм напълно съгласен. Текстът на чл. 325а, ал. 1 въвежда състав, който отсъства в Закона за защита на животните, уважаема госпожо Понева. В Закона за защита на животните е посочено, че се забранява проявата на особена жестокост към животните. Тук освен проявата на особена жестокост се предвижда и друг състав – умъртвяване по особено мъчителен за животното начин. Това е квалификация, която отсъства в досега действащото ни законодателство, включително и в приетия Закон за защита на животните. Безпокоя се от тази квалификация, защото утре неправителствени организации като Фондация „Четири лапи”, например, могат да обвинят всеки един от нас, че когато извършва ритуални обреди – религиозни или не чак дотам религиозни - не знам доколко коленето на прасе по Коледа може да се счита за религиозен или традиционен обичай - но ако то не се изпълнява в рамките, предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност ред, а именно чрез зашеметяване, както се изисква изрично в     чл. 159, утре някоя неправителствена организация за защита на животните, например като Фондация „Четири лапи”, може да подаде жалба в прокуратурата, че семейство „х”, колейки своето прасе, го е умъртвило по особено мъчителен за жертвата начин. Тогава срещу семейството „х” ще бъде възбудено наказателно производство по този нов член, по този нов текст. Това не искам да се допуска. Не бива да се залита от едната крайност в другата за толкова кратък период. Именно затова апелирах, че България има нужда, както имат нужда и много по-стари държави от България – членки на Европейския съюз, да измине път, в който обществото да се подготви и да възприеме това развитие на обществените отношения и на законодателството, за да не изпадаме в ситуации, при които такива неправителствени организации, предлагащи подобен род мерки, да не злоупотребяват с тях утре, ако ние сега пропуснем да изпишем детайлно и по безспорен начин състава на тези престъпления.
	Затова напълно подкрепям последната редакция, която предлага председателят на Правната комисия, и мисля, че тя ще избегне опасността от подобен род злоупотреби с текста. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика има думата госпожа Понева.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Ако продължавате, ще предложим текстът да отпадне.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА (ДСБ): Всеки текст е еднакво важен, след като стига до парламентарната зала. Не може да има заплахи, каквито Вие отправяте – че ако продължаваме да водим дебата, ще предложите текстът да отпадне. Тогава ще станете особено интересен – предлагате нещо, а след това предлагате да отпадне.
Господин Казак, никой не ми влияе. Имам много добри контакти, включително и с Фондация „Четири лапи”, но аз имам вътрешната абсолютна убеденост, че постъпвам правилно. Може би за това с някои от тези неправителствени организации намерихме общ език. 
Относно това, което Ви притеснява – знаете, че въпросът е решен в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Религиозните обреди, ритуалните жертвоприношения на животни са абсолютно разрешени. Това, което съм виждала с очите си в една арабска мюсюлманска държава, която предполагам, че познавате много добре, където има тъй наречения празник на овена, което е национална традиция с жертвоприношения на животно, е, че първото животно се коли от краля на кралството. Това се предава и по телевизията. Направено е обаче така, че не се вижда абсолютно никаква жестокост. Животното е покрито с платнище. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Кой крал коли животното?
АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Става дума за Кралство Мароко. Всичко е направено така, че няма никаква жестокост, никаква картина, която да предизвика ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Значи клането е много хуманно.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Това е национална традиция. Много важно е как ще се направят нещата. Това всеки би уважил, всеки би наблюдавал и би бил съпричастен с голям интерес към една културна религиозна традиция. Аз изключително много уважавам тези традиции.
Но това, което казвате – че ако някакъв изверг е започнал да коли прасето си с дървен нож, той наистина трябва да бъде санкциониран, защото това е ненормална работа. Какво друго означава „особено жестоко клане на прасе”? Това са неща, които принизиха дебата до смешки и закачки, които звучат абсолютно несериозно! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика има думата госпожа Евдокия Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Казак, финалът на Вашата пледоария ме обнадежди, че всъщност юристите най-накрая намериха най-доброто определение. Аз също подкрепям текста, който господин Стоилов предложи преди малко. Мисля, че той прави първата крачка. Може да не е най-доброто, което може да се направи, но това е най-доброто всъщност, което на този етап може да се направи. Може да искаме още, но нека да има практика. В бъдеще ще видим какво ще се направи.
Но аз се учудвам, Вие говорите за ръкавици, за внимателно отношение към текста, но ние не сме на първо четене. Това трябваше да сторите вие – юристите, в комисията. Можеше всичките тези тревоги да бъдат изяснени и да бъдат намерени най-точните думи. 
А Вашите безпокойства за ритуалните кланета и т.н., ние го обсъждахме и това е решено в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Не може да се получи никакво недоразумение от тези текстове. Това са излишни тревоги, включително за коридата. Когато такъв текст се приема и когато ние сме ви дали цялата информация как този въпрос е решен в международен план, направете си труда да прочетете. 
Включително за коридата в Испания въпросът е решен от Европейския съюз. Има натиск коридата в Испания да е забранена, даден им е срок до 2010 г. Корида в Испания няма да има, въпреки огромните протести на населението, въпреки че това е вкоренено в националната традиция. Точно заради жестокостта, точно заради отношенията на цивилизования свят към тези гледки – корида няма да има. Добре е да знаем какво става и по света и да се опитаме да сме в синхрон с тези процеси. 
Аз мисля, че наистина си заслужава да прекратим този дебат. Мисля, че това, което предложи господин Стоилов, решава проблема. Нека да изразим волята си на второ четене този текст да влезе в закона, както залата го подкрепи на първо четене по принцип, тази тема да бъде включена в Наказателния кодекс и да вървим напред. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Капон, Вие искате думата за трета реплика ли?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, встрани от микрофоните): Нали видяхте, че това го има на първо четене? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма го – ето го тук текста. (Шум и реплики в залата.)
Може да го има, но в доклада го няма. Моля ви се! Ето го!
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, встрани от микрофоните): В текста на доклада може да го няма, но има отделен законопроект, който е приет от залата. 
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това е отделен закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, но в този доклад....
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Има го, има го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Къде е първият текст? Някъде...
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Има го, на стр. 26 е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, госпожо Капон, за трета реплика.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Казак, младото поколение на Европа създава своя натиск върху Европейската комисия. Това е правилното, затова се присъединявам към това, което каза и госпожа Манева за коридата. Въпрос на обучение на поколението, което идва след нас срещу жестокостта, за това тя да не бъде показвана.
И сега ще ви дам един пример, понеже знам, че достатъчно сте компетентен по директивите. Знаете, че дори за да имаш кланица в момента и да направиш проекта, както беше през последните години, и да имаш ХАСИП, трябва да имаш специална процедура, по която се убиват животните. Там, в тази процедура, трябва да не бъде използвана жестокостта, така че това са нормите и ценностите, с които живее Европа.
Аз мисля, че текстът, който е направен с усилията на много колеги, с усилията на неправителствените организации, е за създаване на рамката. Това е първоначалната стъпка за създаване на рамката в обществото, в което всички искаме да живеем – с по-малко жестокост.
Видяхте едни деца и онзи ден какво се случи със „Страх”. Знаете, че по същия начин има телевизионни шоута, които биват забранени в определени страни. Това е примерът, който виждат поколенията след нас от екрана, затова въпреки спора за коридата в Испания, аз го казвам във връзка с това, че преди малко разменихме с госпожа Мозер една реплика, въпреки спора за това дали испанците ще приемат това - да им бъде забранена коридата, младото поколение испанци смятат, че традицията трябва да остане на снимките, на прекрасните снимки с тореадорите, оттам нататък в действителност това да остане една история и една традиция, която е в историята. Младото поколение иска да живее в друг свят. Аз съм убедена, че ние в тази зала искаме нашите деца да живеят в този свят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Казак, имате право на дуплика.
Ами, 11,00 ч. стана, а ние от вчера седим на един и същи текст!
Имате думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател. Текстът е достатъчно важен, за да заслужи подобаващото му се внимание, тъй като става въпрос за Наказателния кодекс, уважаеми проф. Корнезов.
Няма да влизам в дълги спорове. Мисля, че изповядваме едни и същи идеи за това, че хуманното отношение към животните, съвременните постижения на правото на Европейския съюз в това отношение трябва да се въведат в българското законодателство. Целият спор е в това как това да бъде направено така, че да не залитнем от едната крайност в друга, да не създадем възможности за двусмислие, за неяснота, за превратно тълкуване и прилагане на тези текстове и най-лошото – за злоупотреба с тях от определени заинтересовани лица. Ето защо този дебат си заслужаваше.
Тези мои опасения, госпожо Манева, аз ги изказах и по време на дебатите в Правната комисия. И тогава изказах опасения, че по този начин предложен текстът крие опасност за криминализиране на определени религиозни ритуали. Защо? Защото ще Ви кажа, аз Ви го казах, пак ще го повторя, че в Закона за ветеринарномедицинската дейност е освободена от санкция единствено и само проявата на особена жестокост, но Вие бяхте предложили освен този състав един нов състав, който отсъства и в Закона за ветеринарномедицинската дейност, и в Закона за защита на животните, а именно умъртвяването по особено мъчителен за животното начин. Това е нещо, което отсъства от останалите закони и можеше да бъде използвано евентуално за санкциониране, включително и на ритуални умъртвявания, било то от религиозен или от традиционен характер.
Това, което спомена госпожа Понева – госпожо Понева, това не е национална традиция на Мароко. Това е религиозен ритуал в целия мюсюлмански свят, включително и в България се практикува от мюсюлманите. (Реплики.)
Там трябва да се пипа много внимателно и да не залитаме в прекалени крайности. Ето защо не случайно в Закона за ветеринарномедицинската дейност изрично е посочено, че това не представлява особена жестокост, но вие искахте да добавите друг състав, който отсъства и именно за това аз се възпротивих, защото съзрял подобна опасност.
Сега текста, който предлага Янаки Стоилов, решава този проблем. Аз се радвам и мисля, че успешно можем да прекратим разискванията и да гласуваме текста така, както е предложен в крайна сметка от председателя на Правната комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Ралчев, колко пъти ще вземате думата? Госпожа Мозер също иска да се изкаже...
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, встрани от микрофоните): Няма да ви отнема и 20 секунди....
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ама, десет пъти по 2 минути, и какво се получава?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): При толкова много забележки, господин председател, и след толкова много изказвания от моя страна, за което се извинявам на всички, не можах да разбера защо ги правим от общ характер престъпления, когато в специалните закони има административна отговорност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ами сега как да го обясня?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, встрани от микрофоните): Не знам, както искате! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Мозер, заповядайте. (Шум и реплики в залата.)
С изказването на госпожа Мозер ще приключим разискванията по текста.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се учудвам малко, че господин Станилов поддържа една такава тема: ние с хората още не сме се оправили, та да животните опряхме. 
Не става така. Както за всякакъв сектор от нашата икономика не може да се каже, че това като не сме го направили, дайте и другото да не правим.
За мен най-важното в случая е, че този въпрос се поставя на вниманието на обществото. Той е много важен. Както се казва: обичай ближния като себе си, а пък отношението към животните често пъти говори и за отношението към хората. 
Освен това Вие много добре казахте – ние не сме назад. Затова пак ще го кажа – трябва този въпрос да се постави на внимание, защото има хора, които удрят животни, където и да ги виждат. Аз съм била свидетел на това в градината. И го питам сега: „Защо го удряш това куче?”. Чисто и просто то нищо не му прави. Така че когато има норми, хората полека лека, полека лека свикват. У нас всичко става много полека лека, яваш яваш. Те започват да им обръщат внимание и да се справят с тях.
Аз искам да ви кажа това, че неправителствените организации са се захванали с този проблем е много важно, защото гражданското общество е толкова важно, както и останалото, обаче това показва, че управляващите и, който е въобще в ръководството и управлението на една държава, също трябва да си вземе сериозна бележка от това. 
Искам също да напомня, че напоследък по филмите, ако ги гледате, ще видите, че накрая пише, когато има животни във филма, че при използването на животните не е упражнена никаква жестокост или това, че не са били подложени на мъчение. Това все пак е нещо друго, защото пак ще кажа, че това ви кара да се замислите по тези въпроси. 
Аз особено много се надявам, че този текст „по особено жесток начин умъртвени или третирани” ще си намери мястото в закона, защото нека не забравяме тази снимка напоследък във вестника за това котенце, което беше прободено с някаква стрела от някакъв лък, което е абсолютно умишлено и жестоко нещо. Така както би ме трогнало, ако някой го направи на който и да е, така също ме трогва, че е направено и на едно животно, защото те са като децата абсолютно беззащитни и зависят от това, което ние правим с тях. 
Аз се надявам, че на закона ще му се обърне достатъчно внимание и ние в себе си и пред себе си ще си дадем отчет за това. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Обявявам дискусията за приключена по този текст.
Продължаваме след почивката, която е до 11,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, уважаеми народни представители, продължаваме с Наказателния кодекс.
Приключихме дискусията по § 61. Следващият параграф е 62.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 62:
“§ 62. В чл. 339а се правят следните изменения:
1. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея думите “предходната алинея” се заменят с “ал. 1”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 65, който е отразен на систематичното място в § 61. 
Има предложения на народните представители Венцислав Върбанов; Иван Иванов; Ваня Цветкова и Николай Свинаров; и Антонела Понева.
Комисията е подкрепила по принцип предложенията, които са отразени във вече обсъждания параграф.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 63.
“Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 64:
“§ 64. В Наказателнопроцесуалния кодекс се правят следните изменения:
1. В чл. 35, ал. 2 числото “278” се заменя с “277а”.
2. В чл. 39, ал. 3 след думите “първоначалния режим” се поставя запетая и се добавя “и типа на затворническото заведение”.
3. В чл. 301, ал. 1, т. 6 след думите “първоначален режим” се добавя “и тип затворническо заведение”.
4. В чл. 306, ал. 1, т. 2 след думите “първоначалния режим” се добавя “и типа затворническо заведение”. 
 5. В чл. 373, ал. 2 думите “определя наказанието при условията на чл. 55 от Наказателния кодекс и без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства” се заменят с “определя наказанието при условията на чл. 58а от Наказателния кодекс”.”
Всъщност това, което включихме, трябва да бъде на мястото на т. 5, а т. 5 да стане т. 6 и съответно другите да се преномерират, ако се приеме предложението, което направих за нов текст на чл. 369а за съкратеното съдебно следствие. Тя е докладвана, обсъждана във връзка с материалноправната страна на този проблем, но систематично част от нейното съдържание се намира тук. 
“6. В чл. 381, ал. 5, т. 3 след думите “първоначалният режим” се добавя “и типът затворническо заведение”.
7. В чл. 457, ал. 3 след думите “първоначалният режим” се добавя “и типът затворническо заведение”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С други думи ще има осем точки.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Предлагам една редакционна поправка в § 67, който става § 64, т. 2: „След думите “както и за престъпленията по” да се добави “чл. 167, ал. 3 и 4 и чл. 169 буква “г”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не мога да разбера какво гледате.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това трябва да бъде нова точка.
ИВАН ИВАНОВ: Отделна точка, добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тя евентуално би била т. 3, а т. 3 да стане т. 4. За кой член става дума?
ИВАН ИВАНОВ: За чл. 172, ал. 2, т. 3.
„След думите „както и за престъпленията по” да се добави „чл. 167, ал. 3 и 4 и чл. 169 буква „г”.”
 Става въпрос за: „специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага при разследването на тежки умишлени престъпления по Глава първа, Глава втора, Раздел І, Раздел ІІ, Раздел ІV, Раздел V, Раздел VІІІ и Раздел ІХ, Глава пета, Раздел І и Раздел VІІ, Глава шеста, Раздели ІІ и ІV, Глава осма, Глава девета а, Глава единадесета, Раздел І и Раздел ІV, Глава дванадесета, Глава тринадесета и Глава четиринадесета, както и за престъпленията по чл. 167, ал. 3 и 4 и чл. 169 буква “г”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Можете ли да ми дадете самия текст, който предлагате като нова т. 3?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Това може ли да е редакционна поправка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тъкмо това щях да попитам господин Иванов.
Надали това е редакционна поправка, но все пак дайте да видя текста, защото трябва да видим пък как е по вносител.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: По вносител няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нали разбирате, ние вкарваме вероятно нови идеи вътре. Дайте ми текста и ще преценим не е ли извън обхвата, за което госпожа Манева правилно постави въпроса.
ИВАН ИВАНОВ: Добре. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Дайте текста и ще преценим дали да го поставим на гласуване или не.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Само за да е ясно на публиката. Това предложение, което се изразява в определени текстове, всъщност цели да допусне прилагането на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпления, които се отнасят към купуването на гласове – тази материя, тъй като те са извън обхвата на другите текстове по прочетените глави и раздели. Това е за ориентация на идеята на предложението, така както схванах от неговия вносител. 
Давам пояснение, защото за аудиторията сигурно това са някакви числа и други неща, които сами по себе си не говорят нищо. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбира се, проблемът е сериозен. 
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по § 64? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 65:
“§ 65. По неприключилите дела, по които съдът е взел решение за провеждане на предварително изслушване по чл. 372, ал. 4 от Наказателнопроцесуалния кодекс, се прилага досегашният ред за определяне на наказанието по чл. 373, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 66:
„§ 66. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. ....) в чл. 83а, ал. 1 думите „159-159в” се заменят със „152, ал. 3, т. 4, 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159-159г”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли някой народен представител, желаещ да вземе отношение по това предложение? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този параграф? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 68 и 69:
„§ 68. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. ...) член 423 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този параграф? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: „§ 69. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 66 накрая се добавя „освен ако деянието не представлява престъпление”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по § 69? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 70:
„§ 70. В Указа за борба с дребното хулиганство (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 1, ал. 1 думите „от 10 до 200 лв.” се заменят с „от 100 до 500 лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този параграф? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 71:
„§ 71. Параграф 36, § 50, § 51, § 52, § 53 и § 64, т. 1 влизат в сила от 10 април 2009 г ., а § 1, § 2, § 3 и § 64, т. 2, 3, 4, 6 и 7 влизат в сила от 1 юни 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по § 71? Няма. 
С това докладът по Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс на второ четене приключи. Гласуването ще бъде следващата седмица, най-вероятно в четвъртък.

Продължаваме по седмичната програма с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. 
Водеща е Комисията по транспорт и съобщения. 
Заповядайте, господин Илиевски, да докладвате законопроектите.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, позволете да ви представя 
„ДОКЛАД
по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
движението по пътищата, № 954-01-53, внесен от народните 
представители Ваня Цветкова и Светослав Спасов
 на 11.03.2009 г.
На редовно заседание, проведено на 19 март 2009 г., Комисията по транспор и съобщения разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 954-01-53, внесен от народните представители Ваня Цветкова и Светослав Спасов. 
На заседанието присъстваха съответно заместник-министър Мартинова, Алекси Стратиев – началник отдел „Пътна полиция” в МВР и други експерти. 
Законопроектът беше представен от вносителите. Развитието на обществото, динамиката на гражданския търговски оборот доведоха до увеличаване натовареността на републиканската и общинската пътна инфраструктура. Това налага въвеждането на съответните законодателни промени, които да регулират настъпилата промяна и да осигурят адекватна защита на обществения интерес. Важен елемент от въвеждането на промени в законодателството с индивидуализиране не само на само на субектите, отговорни за стопанисване на пътищата, но и на тези, на които е възложена дейността по поддръжка и ремонт на пътищата, тъй като, съгласно статистическите данни, най-голяма роля в съществуването на пътни инциденти е некачествената поддръжка на пътищата и безопасността на участниците в движението.
Във връзка с нуждите от по-строги промени в законодателството, уреждащо материята за движение по пътищата, особено важен елемент се явява задължението на лицата, оправомощени с тези важни за безопасността дейности и в съответствие с това е нужна уредба на тяхната отговорност при неизпълнение на задълженията им. Според вносителите, уреждането на задълженията на лицата по чл. 3, ал. 1 от Закона за движение по пътищата е от изключителна важност с оглед създаването на едни по-добри условия за движение, обезпечени със сигурност и качествена поддръжка и ремонтни действия, обхващащи най-рисковите проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата. С оглед на това въвеждането на застраховка би било обществено полезно и би дало една по-голяма сигурност на участниците в движението по пътищата.
В законопроекта се предвижда и наказание за лицата, които не изпълняват възложените им задължения за дейности по ремонт и поддръжка на пътищата. Вносителите предлагат разпоредбата на чл. 9а да влезе в сила след изграждането на необходимата пътна инфраструктура, тъй като съществуващата към момента не е достатъчна, за да поеме количеството пътни превозни средства. Наред с това щяло да се избегне своеволното и безобразно застрояване на крайпътни територии, както и възможни злоупотреби в тази насока, е предвидено изграждането на тези съображения и инфраструктура да се регулира посредством съответен подзаконов акт на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта.
След проведените дебати и изказаните мнения по законопроекта Комисията по транспор и съобщения с 5 гласа „за” и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 954-01-53, внесен от народните представители Ваня Цветкова и Светослав Спасов.”
Позволете ми, господин председател, да прочета всички доклади и след това да минем към дебатите.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за процедура, господин Ралчев.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря Ви, господин председател.
Процедурата е свързана с възражението ни, основано на чл. 69 от Правилника на Народното събрание, който гласи, че, когато на първо четене е отхвърлен един законопроект, той не може да бъде внесен отново, без съществени изменения в мотивировката и – подчертавам – на следващата пленарна сесия. Вие си спомняте, че няма един месец от времето, когато същият този закон, без този на колежката Ваня Цветкова и на Бойко Боев, бяха на вниманието на залата и бяха отхвърлени на първо четене. Твърдя, че трите законопроекта, условно казано - на господин Мирчев, на господин Илиевски и на Александър Радославов и колеги, които са към тях, изцяло припокриват, като са раздробили онова, което ние отхвърлихме преди един месец. Мога да кажа, че сигнатурата на законопроекта, който отхвърлихме на първо четене, е 850. С оглед на което считам, че дебати във връзка с тези три законопроекта не могат да бъдат проведени и те трябва да бъдат снети от вниманието на пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Ралчев, Вие всъщност поради изтъкнатите причини в чл. 69 направихте предложение за отпадането на законопроектите с вносители Радослав Илиевски и група народни представители, Йордан Мирчев и група народни представители и Александър Радославов и група народни представители. Вие считате, че трябва да останат законопроектите с вносители Ваня Цветкова и Светослав Спасов, по който чухме доклада преди малко и на Бойко Боев. Така ли?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Да, на Ваня Цветкова и на Бойко Боев. Законопроектът, който ние отхвърлихме, № 850-1-413 и т.н. Има абсолютно покритие по тематика и дори текстуално, като са раздробени на три части. Тогава си спомняте много добре, че ние застанахме на принципното становище, че това не е материя, която трябва да бъде в законови текстове, а в подзаконови. Досега министрите можеха съвсем спокойно да свършат тази работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Илиевски, Вие сте запознат, разбира се, с чл. 69. Предполагам, че комисията е обсъждала и този въпрос. Аз не мога да го реша сам. Да оставим заглавието, трябва да има същинската промяна в съдържанието, нали?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Господин председателю, няма такова механично роене на онзи законопроект, който беше отхвърлен в пленарната зала, и не е така раздробен, а по-скоро има съвсем нови текстове. Съжалявам, че пред мен не са двата текста, за да ги съпоставя и да ви кажа разликите. Поне в нашия законопроект, който внасяме, има съществени промени и вследствие на дебата, който беше проведен в залата, имаме доста сериозна разлика. Бих казал, че над 50% от текстовете не се покриват. Може би вносителите на другите законопроекти в лицето на господин Мирчев и лицето в на господин Радославов ще кажат същото за техните законопроекти.
Така че аз не съм съгласен с това, което вие споделяте и искате да бъде въобще отложено разглеждането на тези законопроекти. В крайна сметка залата е тази, която решава, господин председателю, това дали може да се случи или не може да се случи.
Ако ми позволите, да прочета докладите и на другите законопроекти и тогава да коментираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Понеже има спор относно съдържанието на отхвърлен законопроект, за което възразява господин Ралчев и възражението е по съдържанието, преди това трябва да чуем докладите, да се запознаем със съдържанието на отхвърления законопроект и на вашите законопроекти и тогава да се прецени дали можем да ги гледаме или не можем да ги гледаме.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Текстовете са същите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие твърдите това, господин Илиевски твърди друго. Не мога да поставя даже и Вашето процедурно предложение на гласуване, защото виждате колко сме народните представители в залата.
Аз предлагам да чуем докладите, да чуем и вносителите и утре залата ще прецени евентуално има ли покритие или няма покритие.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ, от място): По-добре сега да го кажем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Как да го кажем, когато в залата има около 30 народни представители? Как да го поставя на гласуване?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Господин Илиевски да ни каже кои текстовете са нови.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Това означава да говоря вече по същество, а не по процедура, господин Ралчев. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, заповядайте за процедура.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Господин председателю, в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и тъй като възникна сериозен спор – господин Ралчев има своите основания – Вие имате фактическа ситуация в залата, в която не може да се подложи на гласуване това предложение, предлагам процедурно да отложим за утре и заседанието ни в 9,00 часа да започне с тази точка. Както винаги, при откриването има кворум, предложението на господин Ралчев ще бъде подложено на гласуване съвсем нормално.
В същото време искам да кажа, че ако ние утре наистина разглеждаме тези пет законопроекта, внесени от народни представители, съществува практика в Народното събрание, когато се внасят предложения от народните представители, да има становища от съответните министерства или най-малкото да се чуе мнението на съответните министерства. 
Затова правя още едно предложение – утре двамата министри, които имат отношение към закона, а именно министърът на вътрешните работи Михаил Миков и министърът на транспорта и съобщенията Петър Мутафчиев или техни заместници да бъдат в залата, за да изразят отношение по внесените законопроекти. Защото иначе става така: внесени са пет законопроекта от народни представители, няма никакво становище от министерствата, позовава се на един законопроект, който впрочем беше отхвърлен в залата, и наистина съществува една пълна неяснота.
Повтарям моите процедурни предложения, господин председателю. Моля да ги уважите, защото по този начин няма да има конфликт на ситуация в залата, ако започне в момента това разглеждане. Нито има представители на двете министерства, нито както заяви господин Ралчев, съгласно правилника може да започне това разглеждане. То може да започне само ако пленарната зала с гласуване пренебрегне разпоредбата на правилника. Но това може да стане с гласуване. Без гласуване да пренебрегнете разпоредбата на правилника, не го считам за правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За обратно процедурно предложение има думата господин Кобаков.
КОСТАДИН КОБАКОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
Аз искам да кажа на колегите в залата, че комисията разгледа всички тези предложения. В онова гласуване, при което много от точките в закона бяха конкретни и добри, колегите не се бяха съсредоточили и се получи патова ситуация. Сега, след като има тези пет добри предложения, обсъдени в комисията, а преди това в работна група, пак да отлагаме за утре не мисля, че е редно. Чухме становищата на двете министерства, имаше техни представители. Господин Миков преди това също беше дал становище. Сега имаме една готовност, която трябва да се чуе в залата, да я разгледаме и утре, ако има предложения, в присъствието на министри или заместник-министри да приемем закона. Още повече, много от въпросите, които се дават тук като подобрение на онова, което част от колегите не гласуваха, мисля, че има подкрепа и то положителна. 
Затова предлагам да продължим разглеждането на внесените проекти на това заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нека чуем и председателя на водещата комисия.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Господин председателю, в чл. 69 има два момента. Първият е, че трябва да има съществени промени в основното съдържание на законопроекта. Искам да заявя категорично, че в законопроекта, внесен от членове на комисията от Парламентарната група на НДСВ, има десет нови съществени принципи в Закона за движението по пътищата. Така че в първата част нашият законопроект напълно покрива изискванията на чл. 69. Втората част е не по-рано от следващата парламентарна есен. В същото време в чл. 66, ал. 2, е казано, че когато законопроекти се внасят от народни представители, трябва да има становища на заинтересованите министерства. В случая имаме още два други законопроекта – законопроект, внесен от членове на комисията от Коалиция за България – МВР. По този законопроект трябва да има становище на министъра на вътрешните работи. Има законопроект на членове на Комисията по транспорт и съобщения от Коалиция за България – Министерство на транспорта. Аз се учудвам защо едни хора от една парламентарна група внасят веднъж текстовете на Министерството на вътрешните работи, а други от същата парламентарна група внасят текстовете на Министерството на транспорта. Специално в текста на Министерството на транспорта са изхвърлени онези съмнителни текстове за лицето, което ще прави изпитите, психото. Останали са само текстове, отнасящи се до типовите одобрения и то в силно намален обем.
Аз казах, че законопроектът, който ние внасяме, е качествено нов и ще го изразя в представянето. Но, съдейки и анализирайки ситуацията по българските пътища, войната, че 2008 г. е най-страшната година в последните десет години – брой жертви, брой пътнотранспортни произшествия, брой ранени.
Въпросът е политическата воля да приемем само съдържателните текстове, които да помогнат за решаването на въпроса, а не пълнежи и какви ли не други излишни неща, които в много голяма степен се преповтарят от отхвърления законопроект. Според мен, това трябва да бъде политическата воля на Народното събрание. Ние сме длъжни на обществото с тези промени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има две процедурни предложения, направени от народния представител Иван Иванов.
Първо, да присъстват в залата двамата министри, респективно представители на едното и другото министерство. Каквото зависи от мен, ще го направя, защото действително това Ваше предложение е основателно.
Аз видях в докладите, че в комисията са присъствали представители на изпълнителната власт, но е необходимо да присъстват и в залата и да вземат отношение, да чуем тяхното мнение. С други думи, уважавам първото Ваше предложение.
Второто Ваше предложение е за отлагане на разискванията по този законопроект. Вие казахте за утре. Дали ще е утре или вругиден – по правилник е отлагане.
Господин Иванов, знаете, че това Ваше предложение е направено перфектно, но само залата, а не и председателят може да го реши. Това може да стане с гласуване, а как да гласуваме?
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ, от място): Вие можете да го решите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Еднолично не мога да го реша. (Реплика от народния представител Иван Иванов.)
Пак залата трябва да го реши. Виждате, че има спор. Господин Мирчев – председателят на комисията, казва за нови принципи и т.н., и т.н. Аз не съм съдия, за да решавам споровете между двама народни представители. Залата е тази, която ще реши.
Искам да съобщя и на народните представители, мисля, че и председателят го каза: утре, поради изтичане на сроковете, трябва да започнем със Закона за конфликт на интересите. Нямаме друг изход и утре трябва да го приемем.
Предлагам ви следното, уважаеми народни представители, ако, разбира се, се съгласите, защото няма как да го поставя на гласуване – да чуем докладите на комисиите и респективно представянето на вносителите, без да правим разисквания. Разискванията ще ги направим, когато дойдат представителите на изпълнителната власт и има кворум. Тогава ще поставя на гласуване и тези процедурни предложения, които бяха направени. Друг изход нямаме.
Заповядайте, господин Илиевски.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: 

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за движението по пътищата № 954-01-54,
внесен от народния представител Радослав Илиевски и група
народни представители на 11 март 2009 г.

На редовно заседание, проведено на 19 март 2009 г., Комисията по транспорт и съобщения разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 954-01-54, внесен от народния представител Радослав Илиевски и група народни представители.”
Сега ще зачета, господин председателю, и присъстващите от съответните министерства, които взеха отношение по този въпрос. (Реплика от народния представител Светослав Спасов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Само един момент, господин Илиевски.
Доколкото разбирам, господин Спасов Ви направи бележка, че законопроектите трябва да се гледат по реда на постъпването.
Господин Спасов, не знам дали бяхте тук, но господин Илиевски прочете първо доклада за вашия законопроект, така че е спазена процедурата.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: „На заседанието присъстваха госпожа Красимира Мартинова – заместник-министър на транспорта, господин Алекси Стратиев – началник отдел „Пътна полиция” към Главна дирекция „Охранителна полиция” в Министерството на вътрешните работи, господин Володя Киров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в Министерството на транспорта, господин Любомир Христов – заместник-изпълнителен директор на същата агенция, и експерти от двете министерства.
Законопроектът беше представен от вносителите.
В проекта се предвижда необжалваемост на наказателните постановления, издадени по актове за установяване на административни нарушения, съставяни въз основа на изготвени веществени доказателствени средства от технически средства или системи за явно видеонаблюдение.
Предлага се завишаване размера на глобата, която може да се налага с фиш – от 50 на 100 лв. Във връзка с разработването на система за електронно заплащане на тези глоби с цел улесняване на гражданите чрез предоставяне избор между няколко начина, според възможностите на администрацията, е промяната в чл. 184, ал. 1, съгласно която начинът за доброволното заплащане на глобата ще се определя с акт на министъра на вътрешните работи.
В законопроекта е предвидено при издаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В младият водач да придобива по-малък брой контролни точки, ограничение за превозване на млади хора, освен в присъствието на по-опитен водач, забрана за управляване на моторно превозно средство с двигател с вътрешно горене с работен обем над 1600 куб. см.
Предлага се и нов механизъм за определяне на санкцията за управление на моторно превозно средство с превишена скорост. При превишение до 50 км/ч, глобата е твърда сума, а след това размерът нараства с 50 лв. за всеки 5 км/ч превишение с цел постигане на справедливост и съразмерност между нарушението и наказанието.
С промените се въвежда задължение за носене на каски от водачите на велосипеди, а през нощта и на светлоотразителни жилетки. Това изискване е обусловено от факта, че повече от 40% от случаите на смърт на велосипедисти са в тъмната част на денонощието, а основна причина е невъзможността да бъдат забелязани от достатъчно разстояние.
След проведените дебати и изказаните мнения по законопроекта Комисията по транспорт и съобщения с 9 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 954-01-54, внесен от народния представител Радослав Илиевски и група народни представители на 11 март 2009 г.”
Следващият законопроект, който разгледа комисията, е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 954-01-58, внесен от народния представител Йордан Мирчев и група народни представители на 13 март 2009 г.
„На заседание, проведено на 19 март 2009 г., Комисията по транспорт и съобщения разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 954-01-58, внесен от народния представител Йордан Мирчев и група народни представители на 13 март 2009 г.”
Господин председател, на заседанието присъстваха същите лица – да не ги изброявам отново.
„Законопроектът беше представен от вносителите в лицето на господин Олимпи Кътев. 
Анализът на безопасността по пътищата показва, че основните причини за завишаването на пътнотранспортните произшествия, броят на убитите и ранените се дължи основно на:
- Превишената и несъобразената скорост е с най-голям дял от катастрофите по вина на водачите. Поради тази причина са настъпили 3161 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 507 и са ранени 3903 души.
- Неправилното изпреварване и навлизане в лентите за насрещно движение е следващата по тежест причина за допускането на пътно-транспортни произшествия. По тази причина са настъпили 557 пътнотранспортни произшествия със 145 загинали и 963 ранени.
- На следващо място по брой на пътнотранспортни произшествия е нарушението „отнемане на предимство” – 1213 със загинали 77 и 1629 ранени.
- Неправоспособност. Налице е нарастване на регистрираните пътнотранспортни произшествия и последствията при тях по вина на неправоспособни водачи и водачи с недостатъчен опит, към които се отнасят 124 от убитите и 1022 от ранените граждани.
- Употреба на алкохол. Употребата на алкохол, като причина за пътнотранспортни произшествия, за периода бележи известно задържане – пътнотранспортните произшествия са 373, убитите 45 и ранените 471.
Пътната полиция е реагирала срещу предпоставките за пътнотранспортни произшествия и незадоволителната дисциплина, като са установени 998 хил. 425 нарушения, за които са съставени 764 хил. 919 акта и 34 хил. и 27 фиша. От тях за превишена скорост – 190 хил. 414 акта и 11 хил. 695 фиша, неспазване на предимство – 98 хил. 495 акта, неправилни маневри – 46 хил. 926 акта и 994 фиша, неправилно спиране и паркиране – 58 хил. 610 акта, неизползване на обезопасителен колан и предпазна каска – 88 хил. 361 акта и 758 фиша, управление на техническо неизправно моторно превозно средство – 49035 акта, употреба на алкохол – 25 хил. 602 акта, неправоспособност – 41 хил. 840 акта, без застраховка „Гражданска отговорност” – 20 хил. 660 акта и други нарушения на водачи – над 167 хил. 722 акта. Санкционирани са и 2023 пешеходци, нарушили правилата за движение, като са им съставени 1738 акта и 285 фиша.
Една от основните задачи, залегнали както в Националната стратегия за подобряване на безопасността по пътищата на Република България за периода 2007-2010 г. и препоръките на комисията от 6 април 2004 г. за пътната безопасност, е използването на автоматични технически средства за контрол на скоростта и автоматизация на процесите по налагане на наказания. Системата следва да съдържа мрежа от стационарни радарни установки и център за управление и обработка на информацията, които позволяват автоматизиране на процеса – от констатацията на нарушението до налагане на глобата на нарушителя, без намеса на субективни фактори. С покриване на по-голям участък от пътната мрежа с технически средства и системи се осигурява по-широк контрол върху лицата, управляващи моторни превозни средства, в резултат на което се повишава степента на вероятност за установяване на нарушенията, извършвани от всеки един водач и честотата на реализиране на административнонаказателната му отговорност. Поради това отпадането на наказанието „лишаване от право на управление на моторно превозно средство” и завишаването на наказанието „глоба”, би осигурило достатъчно възпитателен и превантивен ефект върху участниците в пътното движение.
На тази база в законопроекта се предвиждат следните нови мерки:
1. С цел подобряване на качеството при подготовка и обучение на водача на моторни превозни средства се предвижда въвеждане на категоризация на центровете за обучение.
2. Инструкторите, които извършват подготовка и обучение на кандидатите, не могат да бъдат членове на изпитната комисия.
3. При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства водачите получават ежегодно една трета от контролните точки до достигане на максималния брой.
4. Въвежда се установяване на нарушения с помощта на технически средства.
5. Задължават се тези, които стопанисват пътя, да сигнализират всички участъци, където са налице препятствия или опасности, застрашаващи безопасността на движението.
6. Когато се управлява моторно превозно средство от неправоспособен водач, то се спира от движение за срок от 1-3 месеца.
7. Въвежда се административно нарушение безвъзмезден труд в полза на обществото от 80-160 часа.
8. При предоставяне на моторно превозно средство на неправоспособно лице собственикът на автомобила се наказва с глоба до 300 лв., а при повторно нарушение – до 600 лв.
9. Наказва се с глоба до 1000 лв. който управлява моторно средство, след като е лишен от право или превозното средство е спряно от движение, а при повторно нарушение, глобата е до 2000 лв.
10. За превишаване на скоростта глобите се увеличават до 250 лв.
11. За неизползване на предпазните колани глобата се увеличава на 50 лв., включително и още 50 лв. за водача, ако в моторното превозно средство пътуват пътници без предпазни колани.
12. Глобата с фиш се увеличава до 100 лв., като при съставени актове въз основа на технически средства наказателното постановление не подлежи на обжалване.
След проведените дебати и изказаните мнения по законопроекта Комисията по транспорт и съобщения с 11 гласа “за” и 1 “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 954-01-58, внесен от народния представител Йордан Мирчев и група народни представители на 13 март 2009 г.”
Следващият е:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за движението по пътищата, № 954-01-59, внесен от народния
представител Бойко Боев на 13 март 2009 г.

На редовно заседание, проведено на 19 март 2009 г., Комисията по транспорт и съобщения разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 954-01-59, внесен от народния представител Бойко Боев на 13 март 2009 г.”
Същият състав присъства на заседанието.
„В законопроекта е предвидено Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата да представя за обсъждане годишен доклад за дейността си.
По отношение на регулиране на процесите на регистрация, дерегистрация, използване и съхранение на старинните (исторически) автомобили има празнота в законодателството. Особено наложително, с оглед разграничаване на старинни от стари автомобили и свързаните с това правни и фискални последици, е въвеждането на законово определение за исторически автомобил. Улеснени сме поради факта, че на Генералната асамблея на FIVA (Международна организация за старинни автомобили) през м. октомври 2008 г. в Брюксел беше приет меморандум, съгласуван с Европейската комисия, съдържащ унифицирано определение за историческия автомобил. Нашата страна от 2006 г. е член на FIVA и участва в изготвянето и приемането на този меморандум. 
След проведените дебати и изказаните мнения по законопроекта Комисията по транспорт и съобщения с 12 гласа “за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 954-01-59, внесен от народния представител Бойко Боев на 13 март 2009 г.”
Господин председател, последният доклад е:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за движението по пътищата, внесен от народните представители Александър Радославов и Иво Сеферов на 17 март 2009 г.

На редовно заседание, проведено на 19 март 2009 г., Комисията по транспорт и съобщения разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 954-01-62, внесен от народните представители Александър Радославов и Иво Сеферов на 17 март 2009 г.”
Съставът на присъстващите външни лица няма да го коментирам, защото е същият.
„Законопроектът беше представен от вносителите.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата въвежда основните изисквания на:
- Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВL 263/2007 г.);
- Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (ОВL 124/2002 г., специално издание на български език глава 13, том 35, стр. 245-287) и
- Директива 2007/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно последващо оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността.
Към настоящия момент цялостната процедура за типово одобряване на Общността е ограничена и се прилага само за превозните средства от категория М1 (моторни превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8). Предвид изграждането на вътрешен пазар и осигуряването на правилното му функциониране, приложното поле на Директива 2007/46/ЕО е разширено, като е въведена задължителна система за типово одобряване на Общността за всички категории превозни средства.
Законопроектът определя, че изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е компетентният орган за одобряването на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
Съгласно законопроекта министърът на транспорта издава наредби, които ще определят процедурите и техническите изисквания при одобряване на типа на нови превозни средства и на системи, компоненти и отделни технически възли за нови превозни средства.
Създава се правно основание за издаването на наредба от министъра на транспорта, с която ще се определят условията и редът за индивидуално одобряване на превозни средства и редът за изменение в конструкцията на регистрирани превозни средства.
Предвидено е при одобряване на типа на системи, компоненти и отделни технически възли за нови пътни превозни средства да се прилагат процедурите и техническите изисквания, посочени в съответните директиви, като съответствието с техническите изисквания ще се доказва чрез подходящи изпитвания от определени за целта от органа по одобряване технически служби. В тази връзка са регламентирани основните изисквания за определяне на технически служби, които ще осъществяват дейностите в областта на одобряването на типа, свързани с проверка на съответствие с техническите изисквания към превозните средства.
Условията и редът за признаване на национално одобряване на тип пътни превозни средства от малки серии ще бъдат определени с наредби на министъра на транспорта.
След проведените дебати и изказаните мнения по законопроекта, Комисията по транспорт и съобщения с 10 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 954-01-62, внесен от народните представители Александър Радославов и Иво Сеферов на 17.03.2009 г.” 
Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Илиевски.
С други думи, комисията от петте законопроекта предлага да се приемат само четири.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Залата ще каже.
Комисията по правни въпроси също има становище по законопроектите.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Тъй като много подробно беше представянето на отделните законопроекти от Комисията по транспорт и съобщения, аз ще се опитам да представя малка част от доклада, който имате писмено.
В Комисията по правни въпроси на 19 март 2009 г. се обсъдиха законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесени съответно: от Ваня Цветкова и Светослав Спасов; от Радослав Илиевски и група народни представители; от Йордан Мирчев и група народни представители; от Бойко Боев; и от Александър Радославов и Иво Сеферов.
На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – Николета Кузманова, началник кабинет, от Министерството на транспорта – Володя Киров, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Любомир Христов, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и Валентин Божков, експерт в дирекция „Правна”.
Вносителите също ще могат да представят своите законопроекти, така че аз няма да пресъздавам тяхното съдържание. Искам само да отбележа това, което е отразено накрая. 
При обсъждането се поставиха няколко групи въпроси. Едната от тях е за недопустимостта на разглеждането на някои от законопроектите – това възражение, което направи господин Ралчев в съответствие с позоваването на чл. 69 от правилника, както и за регламентиране на въпросите в законопроекта на Александър Радославов и Иво Сеферов, свързани с типовото одобрение на пътните превозни средства в подзаконови нормативни актове.
Становището на Министерството на транспорта по законопроектите представиха Володя Киров и Валентин Божков. По поставените въпроси във връзка със законопроекта на Александър Радославов и Иво Сеферов те посочиха, че само основните изисквания на директивите, като определянето на националния компетентен орган, основанията за издаване на подзаконови нормативни актове и административните нарушения и наказания за тях са регламентирани в законопроекта, а всички останали технически изисквания ще бъдат регламентирани в наредби на министъра на транспорта.
Използвам случая да обърна внимание, че в законопроекта на господин Йордан Мирчев е необходимо да бъде стеснен диапазонът на глобите, защото трябва да има долна граница и да не се създават условия за пълен субективизъм – да се определят във високи горни граници глобите, без да се фиксира за едно и също нарушение едно и също наказание. Например за лице, което управлява моторно превозно средство без свидетелство за правоуправление, глобата може да варира в различни граници, вместо в такива случаи да бъдат налагани еднозначни санкции, тъй като те едва ли могат да бележат някакво съществено различие в различните случаи. 
Призовавам водещата комисия при финалната редакция на текстовете да отрази тези неща, ако очаква подкрепата им.
В края на дискусията Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за” и 2 гласа „против” подкрепи предложените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесени от: Ваня Цветкова и Светослав Спасов; Радослав Илиевски и група народни представители; Йордан Мирчев и група народни представители; Бойко Боев; Александър Радославов и Иво Сеферов, и предлага на народните представители да ги приемат на първо гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Уважаеми народни представители, законопроектът на Александър Радославов и Иво Сеферов е разпределен и на Комисията по европейските въпроси. Няма становище на Комисията по европейските въпроси, но тя не е водеща и няма пречка да преминем към представяне на законопроектите, както многократно сме правили.
Господин Спасов, имате възможност да представите законопроекта.
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С госпожа Цветкова внесохме предложение за промяна в Закона за движение по пътищата на базата на директивата на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз относно безопасността на пътните инфраструктури, приет на 19 ноември 2008 г., имайки предвид, че 30% от пътнотранспортните произшествия в България се дължат на пътната инфраструктура. В България наистина цари война в мирно време, след като сме на четвърто място в света и на първо място в Европа по загинали по пътищата. Това са 135 годишно на 1 милион жители и се нареждаме след многолюдни страни като Индия и Китай. 
За последните 10 години по пътищата ни са загинали над 10 000 души, а над 120 000 завинаги са останали осакатени психически или физически. Вие си представете размерите на обезлюдяването примерно на един град от 10 000 души през последните 10 години.
Какво предлагаме ние? 
Първо, да бъде изграден контролиращ орган за състоянието на пътната инфраструктура съвместно от министрите на регионалното развитие и благоустройството и на вътрешните работи. Институцията ще осъществява текущ контрол дали пътната настилка отговаря на съответните изисквания за безопасно движение и ще констатира, когато пътнотранспортно произшествие се е случило заради лоша пътна инфраструктура.
Второ, ясни задължения за пътно поддържащи фирми, касаещи състоянието на пътната инфраструктура и безопасността и по-точно, да не допускат наличието на кратери и дупки в пътната настилка с големина по-голяма два пъти от размера на най-едрата фракция в асфалтовата смес, тоест, камъчета в най-горния слой. За магистрали най-голямото камъче е 1 см, тоест, най-опасна става дупката, когато е над 2 см. За София, примерно, камъчето е сантиметър и половина, а опасната дупка е над 3 см. За най-нисък клас пътища – четвъртокласните, големината на камъка е 3 см, опасната дупка е над 6 см. 
В рамките на 7 дни задължаваме пътно поддържащите фирми да възстановяват аварирали и еластични огради, пътни знаци, маркировка, парапети на мостове, водостоци и съоръжения. С госпожа Цветкова предлагаме и ежегодно до 15 април да се почистват пътните настилки от опесъчаване след зимно поддържане на пътищата, тъй като пясъкът е изключително опасен в пролетно и лятно време. 
В рамките на 45 дни опасните водни възглавници да бъдат отстранявани от фирмите и да се следи за равност на пътното платно, като европейското изискване за равност е в рамките на 2 метра да не бъде по-голяма неравността от 5 мм.
В нашите предложения предлагаме също да се сключва застраховка “Гражданска отговорност” за поддържане пътен участък, която да покрива щетите на пострадал участник в движението в резултат на недобро изпълнение на ремонта или поддръжката на пътя. Тук става дума не само за покриване на разноските на ремонта на колата, но и за лечение на пострадалите.
Друго важно приложение е свързано с глобите на пътноподдържащите фирми, когато причината за пътнотранспортното произшествие е дупка или некачествена поддръжка на пътя. При първо произшествие глобата е от 1000 до 5000 лв., при второ – от 5000 до 10 000 лв., при трето, забележете, за първи път предлагаме текст, когато собственик на пътя – общината или държавата, едностранно да може да прекрати договора с фирмата и да наложи глоба от 10 000 до 50 000 лв. Тук контрол могат да осъществяват и гражданите, когато след трети инцидент собственикът на пътя не иска да развали договора с недобросъвестната фирма. 
Четвъртото ни предложение е свързано с ограничаване на движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по пътищата в събота от 9,00 до 13,00 ч. и в неделя от 13,00 до 22,00 ч. Изискването трябва да влезе в сила едва след изграждане на инфраструктурните съоръжения, предназначени за престоя на тежкотоварните автомобили. Но това трябва да стане не по-късно от 1 януари 2011 г. 
Тук искам да кажа, че сдружението, което аз представлявам – “Добро”, проведе и кампания в тази връзка в рамките на три месеца в края на миналата година, когато заедно с “24 часа”, “Нова телевизия” и “Дарик радио” събрахме над 7000 есемеса в подкрепа на това предложение, след като два пъти беше отхвърлено от пленарната зала и само 200 гласа бяха за запазване на сегашното статукво. Проведохме няколко разговори и с министъра на транспорта, и с транспортните фирми, на базата на които правим това компромисно предложение и се надявам залата да го подкрепи, след като над 95% от това своеобразно проучване сред българските граждани държат на тази промяна и това ограничение на тежкотоварните автомобили, имайки предвид, че точно събота и неделя тези ограничения важат в цяла Западна Европа и точно защото в България няма подобен тип ограничения, в събота и неделя годишно над 700 хиляди ТИР-а минават през България транзит и фактически създават много опасни ситуации, в които пострадват български граждани.
Друго наше предложение е свързано с това от 1 януари до 31 декември моторните превозни средства да се движат с включени светлини и през деня. 
Поставяме и въпроса, свързан с пътната маркировка, а именно, че, за съжаление, в България се използва бяла боя с перли, чийто живот е от няколко седмици до няколко месеца. Предлагаме да с използва по-скъпата, но използвана навсякъде в Европа темопластична маркировка, чийто живот е около 10 години. Тоест, поставяме въпроса след като бялата боя с перли се слага в България и нейният живот е три месеца - годишно се слага четири пъти, а за десет години това прави 40 пъти, дали 40 пъти трябва да сложим една маркировка или един път и тя да има трайност 10 години? Кое е по-евтино – дали сме евтини на брашното и сме скъпи на триците?
Предлагаме също да се промени нормативната уредба от 70-те години за изисквания към еластичните огради на пътя, които са проектирани да издържат “Москвич” със скорост от 100 км в час или ЗИЛ със същата скорост. Днес сме свидетели на коли джипове, които са над 3 тона и се движат със скорост от над 140 километра в час, и ТИР-ве с тегло над 25 тона, което тези огради не могат да издържат и поставят в огромен риск живота на българските граждани. Също липсата на светлоотразителни габари. 
Това, което предлагаме, е свързано и с това, че директивата на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, към който България се е присъединила със своите гласове и е подписал съответното споразумение, не се изпълнява, а всички изисквания на тези два нормативни акта трябва да влязат в сила от 2010 г. 
Накрая искам да приключа с това, че когато България беше представена в изложбата на входа на сграда на Съвета на Европейския съвет в Брюксел като колаж от турски тоалетни и това скандализира българското общество, може би нямаше да бъде толкова остра реакцията ни, ако световно известен чешки художник Давид Черни беше изобразил страната ни като колаж от асфалтови дупки и кратери. Ако марсианец посети България по-скоро ще има усещането, че се намира на Луната, отколкото в страна – членка на Европейския съюз на Земята. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Кой може да представи законопроекта на Радослав Илиевски и група народни представители? Има ли някой в залата от Коалиция за България? 
Има ли някой от вносителите? Господин Илиевски беше преди малко тук. (Реплика от народния представител Олимпи Кътев.)
Как е възможно?!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Дайте 20 минути почивка да се съберем!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Танков, знам, че Вие сте един от вносителите. Ако искате, откажете се.
СТОЙКО ТАНКОВ (КБ, от място): Отказвам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Отказвате се – добре.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Да направим почивка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Танков.
СТОЙКО ТАНКОВ (КБ): Основните тези по законопроекта бяха изложени в доклада на комисията. Основното, което е в нашия законопроект, е свързано с възможността за необжалваемост на актовете, които са установени закононарушения с техническите средства. Между другото вносителите и представителите на Министерството на вътрешните работи настояха именно за тази промяна, която е най-важната от гледна точка за стартиране и борба против корупцията и за по-бързо налагане на актовете. 
Също така нашето предложение в законопроекта е глобите да бъдат увеличени от 50 на 100 лв., както и за по-големи санкции при шофиране с превишена скорост.
Разбира се, в законопроекта има един текст за така наречените млади водачи или нови водачи, независимо как ще ги определим между първо и второ четене – тук имаме известно противоречие със законопроекта, който внасят представителите на НДСВ. Но смятам, че между първо и второ четене може да се намери най-сполучливата форма как да бъдат наказвани така наречените нови водачи, тъй като се оказва, че произшествията на този тип водачи са едни от най-сериозните. Едната теза е да бъдат дадени по-малко точки в началото и след това с времето да се дават останалите. В нашия законопроект се изискват едни по-големи санкции за младите водачи при употреба на алкохол или при други обстоятелства.
Това са основните неща в законопроекта. Разбира се, между първо и второ четене предстои много сериозна работа относно стиковане на четирите законопроекта, които бяха приети на първо четене в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Танков.
Следващият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата е с вносител Йордан Мирчев и група народни представители.
Професор Мирчев, заповядайте да представите законопроекта.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще започна с това, че заседанието на Комисията по транспорт и съобщения беше обявено на сайта на Народното събрание на 16 март т.г., тоест спазено е изискването дневният ред да се знае един ден предварително, тоест за петте законопроекта. Казвам го, за да се знае, че процедурата, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, е строго спазена за обявяване на дневния ред на заседанието – заседанието беше обявено в понеделник на 16 март т.г., а се състоя в четвъртък, на 19 март 2009 г.
Конкретно по законопроектите. Аз ще се опитам, както заявих в процедурата си, че законопроектът, внесен от колегите от НДСВ, има много съвършено нови съдържателни текстове във важната част на проблемите по безопасността на движението. В продължение на три дни законопроектът, който ние внесохме, беше обсъждан с експерти от Министерството на транспорта, от Министерството на вътрешните работи, от Съюза на преподавателите и инструкторите, от неправителствените организации, от Асоциацията на пострадалите от произшествия.
Аз искам да благодаря на народните представители, които се включиха в подготовката на законопроекта – на господин Иван Николаев Иванов, на господин Борислав Ралчев, на господин Несрин Узун, на господин Ремзи Осман и на колегите, с които сме вносители на законопроекта.
Кои са различията и кое е общото между двата законопроекта? Разглеждам законопроекта, внесен от Коалиция за България – казвам – МВР, а не казвам – Министерство на транспорта.
Първо, в нашия законопроект има антикорупционни текстове. Ще започна с първия от тях. Ние предлагаме министърът на транспорта и министърът на вътрешните работи да извършат категоризация на центровете или физически, или юридически лица, които извършват подготовката на водачи на моторни превозни средства. В момента те са над седемстотин. Когато говорим за безопасност, и така е развит нашият законопроект, ние започваме от подготовката на водача. Трябва да се променят критериите и изискванията, за да може да готвим водачи, отговарящи на условията за движение по нашите пътища. Това е първото и същественото. Но това липсва в законопроекта на Министерския съвет, липсва и в законопроекта, внесен от Коалиция за България.
Вторият важен момент за създаване на условия за безопасност е провеждането на изпитите. Считаме за недопустимо инструкторът, който обучава водачите, да бъде член на изпитната комисия. Оттук тръгват многото проблеми – знаем за случаите, които бяха показани как се взема книжка срещу 300 лв. Тоест, вторият ключов момент в безопасността е след като си подготвен, по какъв начин си придобил свидетелството за правоуправление на моторното превозно средство. Това го няма в отхвърления законопроект. Това го няма и в законопроекта на колегите. Ние се противопоставихме на онзи текст от отхвърления законопроект, където изпитите се дават на частна фирма, което не гарантираше качествено провеждане на изпитите, освен че годишните приходи от провеждането на изпитите са 25 млн. лв. Оттук произтече интересът. Ние отхвърляме този текст и предлагаме текст, който забранява на инструктора – инструкторът подготвя и обучава, но той не може да бъде член на екипа, който изпитва.
Третият основен момент в законопроекта – ние не боравим с понятието „млад водач”. Ние не боравим с такива понятия – до 25 години, до една година. В законопроекта на Министерския съвет, където е повторен текстът на колегите с екипа на Радослав Илиевски, се залага на ограничаващи действия спрямо така наречения млад водач, който трябва да кара със скорост до 10 км в час по-малко, както е § 1, той трябва да не може да управлява до 1600 кубика, той не трябва да се движи от 22,00 до 5,00 ч., не трябва да качва деца до 18 г. без придружител, трябва съдържанието на алкохол да бъде до 0,2 промила и т.н. 
В нашия законопроект е заложен принципът да стимулираш водача да спазва закона, а не да го ограничаваш, да го стресираш и той да прави произшествия по пътя. 
В нашия законопроект ние не разглеждаме и не въвеждаме понятието „млад водач”. Има „начинаещ водач”. Ние залагаме именно да стимулираме, започвайки с една трета от точките, ежегодно той да получава бонус за добро поведение на пътя. Така че той на втората година да има пълния размер на точките. Ако той е неопитен, взел е свидетелството по втория начин, много бързо набира точките да отпаднат и той отива на старта, за да се готви наново.
Тук искам да спомена и поздравявам ръководството на Парламентарната група на Коалиция за България, която е възложила разработка на студенти от Университета за национално и световно стопанство, една изключително съдържателна разработка. В нея на 70 страници се прави анализ на понятието „нов водач”. Никъде тези документи не боравят с понятието „млад водач”. Съжалявам, че тази разработка, възложена от тяхната парламентарна група, не е станала достояние на членовете на Комисията по транспорт и съобщения на миналото заседание и не е използвана в подготовката на техния законопроект. 
Следващите нови моменти в нашия законопроект са следните. В него изключително много се залага на въвеждането на технически средства за обективен контрол. Не само водачът да бъде под атаката на пътния полицай, а да изградим технически средства по републиканската пътна мрежа и по рисковите кръстовища, така че да говорим по-малко за корупция, а повече да говорим, че има обективни системи за контрол на трафика и нарушенията.
Тук искам да поставя въпроса, че по предложение на НДСВ преди една година и от 1 януари 2009 г. се въведе текст, който реши събираемостта до 90% на глобите. Ние заложихме, че 50% от тези глоби се използват за въвеждане на технически средства. Защо няма сериозен напредък в тази посока? Едва ли не при събираемост за  48 млн. лв. годишно, което означава от порядъка на 3-3,5 милиона месечно, за три месеца 50-те процента са над 5 млн. лв. и да говорим, че ще въведем само 16 технически средства за наблюдение, а след няколко години ще стигнем до 400?! Тук поставям много сериозно въпроса. След като въпросът е осигурен финансово какво се прави? И дали тези технически средства, които се слагат, само заснемат, а след това полицаят отново гледа и пита: „Този дали мина на червено или не?” Трябва да има автоматични устройства и да се прекрати участието на полицая. Само по този начин ние ще постигнем обективно разкриване на нарушенията и по-голям процент на разкриваемост.
Другият нов момент в законопроекта, който ние предлагаме. Не може повече да търпим КАТ да санкционира само водачите на моторни превозни средства. Безопасността зависи както от състоянието на моторното превозно средство, така и от състоянието на пътната инфраструктура. Затова, както полицаят има правото да наказва водача на моторното превозно средство, направило нарушение, по същия начин той трябва да санкционира този, който стопанисва пътя – било Национална агенция „Пътна инфраструктура”, било общините за състоянието на пътя в определени участъци, които застрашават безопасността на движение. Дали ще започне с предписания или глобата, която се предлага тук при повторно нарушение, но е крайно време анализите на Министерство на вътрешните работи за причините за увеличения брой пътнотранспортни произшествия, жертви и ранени през 2008 г., да включват състоянието на пътя, отговорността на тези, които трябва да поддържат пътя в състояние, отговарящо поне на минималните изисквания за безопасност на движението. Това, господин председател, също е нов момент в нашия законопроект.
Няма да се спирам на останалите нови моменти. Действително в нашия законопроект има преповторени текстове от законопроекта на Министерския съвет, но те са много незначителни. 
Не мога да не взема отношение по друг въпрос. Вие поставихте въпроса кое е новото в законопроектите и се каза, че има много съществени неща. Направих си труда да анализирам законопроекта, внесен от господин Илиевски, и законопроекта на Министерския съвет – едно към едно, 99,99% е преписан законопроектът на Министерския съвет. Има само три нови текста. От трибуната не трябва да се лъже,	 трябва да се говори истината! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Мирчев, Вие имахте 10 минути за представяне, говорихте 12 минути. Две минути ще приспаднем от времето на Парламентарната група на НДСВ, както сме го правили многократно. (Шум и реплики от ДПС.)
Следва Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата с вносител – народният представител Бойко Боев.
Господин Боев, моля да представите Вашия законопроект.
БОЙКО БОЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в представения ви законопроект, № 954 01 59, сме направили две предложения в Допълнителните разпоредби. Първото се отнася до дейността на Държавно- обществената констативна комисия по проблемите на безопасността на движението. То е свързано с координиране действията на държавните органи и обществеността. Смятам, че е задължително ежегодно в Народното събрание да бъде предоставян и подлаган на дискусия доклад за дейността на тази комисия.
 Второто предложение касае дефиниция за „историческо превозно средство”. Тук сме улеснени от факта, че на Генералната асамблея на Международната организация за старинните автомобили през м. октомври 2008 г. в Брюксел беше приет меморандум, съгласуван с Европейската комисия, който съдържа унифицираното определение за „исторически автомобил”. Искам да припомня, че нашата страна е член на тази международна организация от 2006 г. и участва активно в нейната дейност, включително при приемането на този меморандум. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Боев.
Следва представяне на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата с вносители Александър Радославов и Иво Сеферов. 
Къде са вносителите? (Шум и реплики от ДПС.)
Има процедура по начина на водене на заседанието.
Заповядайте, господин Юсеин.
АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Господин председател, моля Ви на Председателски съвет да разгледате проблемите, които възникват. Миналата седмица направихте проверка на кворума, установихте, че сме 102 народни представители. Тези, които сме тук, перем пешкира пред избирателя. Нека ръководството да бъде така добро тези, които са внесли нещо, а ги няма, днес да не получат това възнаграждение, което получават. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Прав сте, господин Юсеин.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Давайте следващата точка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чухме четирима от вносителите. След като петия го няма, ще минем без представяне.
Дотук с този законопроект. После ще има дебати по законопроектите, но преди дебатите ще поставя на гласуване процедурното предложение, което беше направено тук, относно чл. 69 от нашия правилник доколко някои от законопроектите, представени тук, се покриват със законопроекта на Министерския съвет. Не може един законопроект да бъде отхвърлен и след това още веднъж да се внася под каквато и да е форма. Има си правила, ще работим по правилата!

Следва:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 
Вносители са Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев и Министерският съвет.
Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Да представи доклада на комисията има думата госпожа Надка Балева.
ДОКЛАДЧИК НАДКА БАЛЕВА: „Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на заседанията си от 11 и 19 март 2009 г. разгледа внесените законопроекти.
На заседанията присъстваха от Министерството на вътрешните работи Николета Кузманова – началник кабинета на министъра, Габриела Килфанова – главен юрисконсулт, Дирекция „Миграция” и Росица Грудева – главен юрисконсулт, господин Стоян Сталев – изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.
Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 6 март т.г., се предлага промяна в дефиницията на понятието „чужденец”. Промяната е с цел синхронизиране на възприетата от действащото законодателство терминология. В Конституцията на Република България и в други закони терминът „чужденец” се използва като родово понятие и обхваща всички лица, които не са български граждани. С прецизиране на посочената дефиниция се цели уеднаквяване на терминологията в съответствие с изискването думи или изрази с утвърдено правно значение да се използват в един и същи смисъл във всички нормативни актове.
В законопроекта се предлага възстановяване на разпоредбата, касаеща статута на лицата без гражданство, за които към момента липсва правна уредба. Също така в него е отразено изискването на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г., относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. Този единен образец на документа за пребиваване съдържа всички необходими данни и отговаря на високи технически стандарти, особено по отношение на гаранциите срещу подправяне и фалшифициране, а същевременно приемането на този образец е превантивна мярка срещу незаконната емиграция и пребиваването с нередовни документи.
Друг съществен момент е свързан с въвеждането на критерии, залегнали в Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Целта на директивата е да се установят ясни, прозрачни и справедливи правила с цел установяване на ефективна политика на връщане като необходим елемент на една добре ръководена миграционна политика: да се установи хоризонтален набор от правила, приложими спрямо всички граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в дадена държава членка. 
Във връзка с процедурите по връщане се отдава предпочитание на доброволното връщане спрямо принудителното връщане. Определя се и срок за доброволно напускане, който следва да се удължи, когато това се счита за необходимо поради конкретните обстоятелства на всеки отделен случай. С оглед да се насърчава доброволното връщане се предвижда предоставяне на засилена помощ и консултиране, както и използване на съответните възможности за финансиране, с които разполага Европейският фонд за връщане.
В законопроекта в съответствие с директивата се предлага намаляване на срока за налагане на забрана за влизане в Република България от 10 на 5 години.
В изпълнение на установените процедурни гаранции за ефективно упражняване от страна на засегнатите граждани на правото им на защита в законопроекта е предвидена нова процедура относно съдебното оспорване на заповедите за принудително настаняване в специален дом на чужденец, спрямо когото има наложена мярка за административна принуда по реда на Закона за чужденците в Република България. Предвидено е съдът служебно да следи и да се произнася в закрито заседание с определение за продължаване, замяна или прекратяване на настаняването в специалния дом.
Предлага се и прецизиране на кръга от лицата, които имат правомощия да налагат принудителни административни мерки по реда на Закона за чужденците в Република България. Предложението е с цел определяне на компетентните органи съобразно структурните и функционалните промени в Министерството на вътрешните работи.
В законопроекта е залегнало изискването на Директива 2003/109/ЕО на Съвета относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни, чиито разпоредби са въведени в действащия Закон за чужденците в Република България, по отношение на отнемането на статут на дългосрочно пребиваващ в случаите на отсъствие от територията на Общността за период от 12 последователни месеца.
С изменението на чл. 26, ал. 2 се отменя изискването за пребиваване на територията на страната за определен период от време на лицата по чл. 25, т. 6 от Закона за чужденците в Република България, тъй като разрешението за пребиваване на тази категория лица е издадено на правно основание инвестирана сума и не следва да се обвързва с период на пребиваване на територията на страната.
Предложените промени гарантират предоставянето на по-благоприятен статут на реални вложители в местната икономика и този кръг субекти следва да бъдат изрично изключени от обхвата на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 40, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в Република България.
В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители Атанас Атанасов, Йордан Бакалов, Георги Георгиев, Елиана Масева и Минчо Спасов, които поставиха въпроси по законопроекта за намаляването на срока за налагане на забрана за влизане в Република България и за размера на инвестицията, въз основа на която чужденец може да получи право на пребиваване в България, както и за практиката в държавите членки за този размер на инвестицията.
От името на вносителите бе отговорено на поставените въпроси, като бе изтъкнато, че предложението за увеличаване на размера на инвестицията е било включено в законопроекта, но отхвърлено в Министерския съвет и че не възразяват да се обсъдят и други предложения между първо и второ четене на законопроекта за увеличаване на размера на тази инвестиция. Относно намаляването на срока за налагане на забрана за влизане в Република България вносителите посочиха, че това изискване е залегнало в чл. 11 на цитираната Директива 2008/115/ЕО.
Вторият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците, внесен от Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев на 23 февруари т.г. предвижда завишаване на размера на инвестицията, която се явява основание за получаване на право на пребиваване в страна от чуждестранни инвеститори. В мотивите се посочват, че действащите разпоредби на Закона за чужденците в Република България за праг от 500 хил. долара не са подходящи и се налага увеличаването му поради създалата се практика за така наречените „кухи инвестиции”, а основната цел на предлагания законопроект е да се предвидят възможности за реални инвестиции като се създадат различни нива в зависимост от това какъв е характерът на тази инвестиция. В последните години инвестициите в България са насочени предимно към пазара на недвижими имоти, а в законопроекта се предлага предвидения праг да е свързан с придобиване на акции, облигации, права на интелектуална собственост и други. По този начин се цели насочването на инвестиции към реалната икономика.
В законопроекта се предлага и изменение на разпоредбата на чл. 26 относно отказа за продължаването на срока за дългосрочно пребиваване или отнемането на това право на чужденец като се предвижда, че не може да се отнемат тези права на чужденци, които са инвестирали посочените суми по чл. 25, т.6 или са граждани на друга държава членка, държава от Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
При обсъждането на законопроекта се изразиха становища, че между първо и второ четене следва да се прецизират предложените прагове с оглед намирането на най-подходящото решение за създаване на възможности за инвестиране в България и едновременно с това спазване на законовите изисквания за пребиваване.
По този законопроект Министерството на вътрешните работи предостави писмено становище, че той се доближава концептуално с този на Министерски съвет в частта относно създаване на по-благоприятна среда за развитие на чуждестранните инвестиции в страната. 
От друга страна, текстовете в областта на инвестициите, които са залегнали в законопроекта, предложен от народните представители, дефинират подробно случаите, в които се приема, че е налице чуждестранна инвестиция, и че тази материя следва да се уреди в специален закон, какъвто е Закона за насърчаване на инвестициите, а не в Закона за чужденците в Република България. В случай, че се възприеме предложения от народните представители подход за разширяване на начините на инвестиране и тяхното изрично изброяване в Закона за чужденците в Република България следва да се предвиди текст, който да определи компетентните органи и реда, по който става това. 
Съществуващата практика на държавите членки на Европейския съюз относно видовете инвестиции посочва, че в повечето от тях в националните законодателства са предвидени условия и основания за установяването на инвеститорите. Практиката на държавите членки по отношение на третирането на инвеститорите – граждани на трети държави показва, че са налице две групи. Едните държави нямат специални преференциални условия за инвеститорите, които са граждани на трети държави, и статута на пребиваване на тези лица е съгласно изискванията на Директива 2003/109/ЕО, а другите, които имат финансов праг, той е условие за издаване на разрешение за пребиваване на инвеститорите.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред: 
 – подкрепи с 11 гласа “за” и 6 гласа “против” Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерски съвет, и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване;
 – подкрепи със 7 гласа “за” и 2 “въздържали се” и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците, внесен от народните представители Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев, и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
Господин Цонев, заповядайте, за да представите доклада на Комисията по икономическата политика.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

“СТАНОВИЩЕ
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 954-01-40, внесен от народните представители Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев

На заседание, проведено на 11 март 2009 г., Комисията по икономическата политика разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.
От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Йордан Цонев.
Предложените промени в Закона за чужденците в Република България целят усъвършенстване на определени разпоредби и съгласуването им с Директива 2003/109/ЕО на Съвета на Европейския съюз.”
Основните моменти в законопроекта няма да ги чета предвид на това, че в основния доклад те бяха прочетени.
“След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 16 народни представители, без “против” и “въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от народните представители Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
Да чуем становището на Комисията по европейските въпроси относно законопроекта с вносител Министерски съвет.
Господин Атанасов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ПЕНКО АТАНАСОВ: 

“СТАНОВИЩЕ
относно проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за чужденците в Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 6 март 2009 г.

На заседанието, проведено на 19 март 2009 г., Комисията по европейските въпроси разгледа проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерския съвет. 
	В заседанието взеха участие господин Калин Славов – заместник-министър на вътрешните работи, и госпожа Росица Грудева – главен юрисконсулт в Дирекция „Миграция” в Министерството на вътрешните работи.
І. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България е насочен към прилагане на Регламент на Европейската общност №1030/2002 на Съвета от    13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (Регламент 1030/2002) и хармонизиране на нашето право с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (Директива 2008/115/ЕО) и Директива 2003/109/ЕО на Съвета от   25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни (Директива 2003/109/ЕО).
II. Законопроектът въвежда изискването на Регламент 1030/2002 за единен образец на документа за пребиваване на граждани от трети страни. Този документ трябва да съдържа необходимите данни за съответното лице и да отговаря на високи технически стандарти, включително срещу подправяне и фалшифициране, което ограничава нелегалната имиграция и пребиваването с нередовни документи на територията на Общността.
Законопроектът е насочен към въвеждане на изискванията на Директива 2008/115/ЕО. Създава се режим за връщане на гражданите на трети страни, който е част от миграционната политика на държавите членки. Установява се хоризонтален набор от норми, приложими към всички граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в дадена държава членка. 
Уредена е процедура по доброволно завръщане, която се предпочита пред принудителното завръщане. Определя се срок за доброволно напускане, който може да се удължи в зависимост от конкретните обстоятелства на отделния случай. С цел насърчаване доброволното връщане се предвижда предоставянето на засилена помощ и консултиране. Предвижда се използване на съответните възможности за финансиране, с които разполага Европейският фонд за връщане. 
В съответствие с Директива 2008/115/ЕО в законопроекта се предлага намаляване на срока за налагане на забрана за влизане в Република България от 10 на 5 години. С цел прилагане на предвидените в Директива 2008/115/ЕО процедурни гаранции за правото на защита на засегнатите лица, в законопроекта е уредена нова процедура за съдебно оспорване на заповедите за принудително настаняване в специален дом на чужденец, спрямо когото има наложена мярка за административна принуда.
Със законопроекта се въвежда изискването на Директива 2003/109/ЕО за отнемането на статута на дългосрочно пребиваващ в случаите на отсъствие от територията на Общността за период от  12 последователни месеца.
III. Законопроектът съдържа и правила, които нямат отношение към правото на Общността, но не му противоречат. Променя се дефиницията на понятието “чужденец” с цел синхронизиране на възприетата от действащото законодателство терминология. Предлага се възстановяване на разпоредбата, отнасяща се до статута на лицата без гражданство, за които към момента липсва правна уредба. Прецизира се кръгът от лицата, които имат правомощия да налагат принудителни административни мерки по реда на Закона за чужденците в Република България. Отменя се изискването за пребиваване на територията на страната за определен период от време на лицата по чл. 25, т. 6, тъй като разрешението за пребиваване на тази категория лица е издадено на правно основание инвестирана сума и не следва да се обвързва с период на пребиваване на територията на страната.
	IV. В заключение може да се приеме, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България е насочен към синхронизиране на нашето право с правилата на Регламент 1030/2002, Директива 2008/115/ЕО и Директива 2003/109/ЕО. Разпоредбите, които нямат отношение към общностното право, не му противоречат.
С оглед на гореизложеното Комисията по европейските въпроси единодушно предлага с 13 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 6 март 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
Комисията по европейските въпроси не е дала своето становище относно другия законопроект, внесен от група народни представители, но тя не е водеща и можем да минем и без нейното становище.
От вносителите виждам само господин Цонев. Господин Цонев, ако желаете, можете да представите законопроекта. Господин Цонев се отказва от това свое право.
Няма представител на Министерския съвет.
Откривам дискусията по двата законопроекта.
Господин Бакалов, заповядайте. Имам чувството, че искате да се изкажете.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, встрани от микрофоните): Искам да се изкажа, това са важни неща!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Бакалов, имате думата.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще се спра специално на законопроекта на Министерския съвет. Другият законопроект общо взето е насочен в икономическата сфера, колегите са се постарали, предложили са го, може би той е малко по-консенсусен. Специално по предложението на Министерския съвет има доста неща, които мен лично ме притесняват, но в същинското изказване ще бъда много по-подробен. Затова моето предложение е да се поканят тук представители на Министерския съвет, респективно на Министерството на вътрешните работи, тъй като този законопроект касае националната сигурност. 
Независимо че председателят на нашата комисията не беше предложил, хубаво е да има и представител на ДАНС, защото този законопроект касае точно националната сигурност, не само определението за чужденци, не само директивата, която се унифицира с нашето законодателство. В края на краищата, независимо че сме членове на Европейския съюз, всяка държава си има собствена национална сигурност, която зависи точно от определени личности. Така че моето предложение е да поканите представители на Министерството на вътрешните работи, да поканите представители на ДАНС да изяснят позицията особено по законопроекта на Министерския съвет. Съвсем нормално е те да са тук, а не ние да ги молим. 
Да, ясно. Сигурно тук ще се използва силата на мнозинството, ще се гласува, ще го приемат така, както те си решат, но от това законодателство може да пострада и националната ни сигурност. Нека да чуем ангажиментите, които те ще поемат. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: ДАНС има ли компетенции относно законопроекта?
ЙОРДАН БАКАЛОВ: Има, как да няма. Тогава, когато касае изгонването на чужденци във връзка с националната сигурност, точно ДАНС е номер едно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нали знаете, че вносителят е Министерският съвет, а не ДАНС? ДАНС не е министерство.
ЙОРДАН БАКАЛОВ: Тогава Станишев да дойде, той да отговаря за националната сигурност. Каним го най-отговорно. 
Никой не иска да идва, пък искат да им гледаме законите. Откъде накъде?! Кой ще поеме отговорността?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Правилно, трябва да присъства представител на вносителя. Разбира се, няма пречки вносителят да покани и представител на ДАНС. Знаете, с гласуване никога не сме върнали някой, който желае да дойде тук и да ни обясни. Но, като гледам, остават 30 минути, докато министърът дойде евентуално.
При създадената ситуация сега ще преминем към следващата точка. Моля следващия път – отбележете го това, горе ме чува дирекцията, която отговаря, когато продължим, да има тук представител на Министерството на вътрешните работи – министър, най-малко заместник-министър.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място):  И от Агенцията за чужденците, и министър-председателят като шеф на ДАНС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Обадете се и на агенцията – който отговаря, да заповяда. Разбира се, господин Бакалов, министър-председателят винаги може да дойде.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.
Има доклад на Комисията по образованието и науката.
Господин Местан, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЛЮТВИ МЕСТАН: Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, представям ви доклад на Комисията по образованието и науката относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 902-01-14, внесен от Министерския съвет на 27 февруари 2009 г.
„На заседание, проведено на 18 март 2009 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 902-01-14, внесен от Министерския съвет на 27 февруари 2009 г.
Законопроектът бе представен от господин Даниел Вълчев, вицепремиер и министър на образованието и науката. Той подчерта, че проектът привежда лицензионния режим, регламентиран в Закона за професионалното образование и обучение, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Той е изработен и в изпълнение на правителствената Програма за по-добро регулиране 2008-2010 г. и по-конкретно на нейната първа специфична цел „Премахване и облекчаване на административни режими”. Реализирането на тази програма ще създаде среда за провеждането на ефективна политика за по-добро регулиране в Република България в контекста на Лисабонската стратегия на Европейския съюз, Националната програма за реформи (2007-2009 г.) и Стратегията за насърчаване на инвестициите (2005-2010 г.).
С измененията и допълненията на Закона за професионалното образование и обучение се облекчава режимът за издаване на лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране. Предлага се нова административна процедура, при която издаването, отказът или отнемането на лицензията да става от председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение на базата на докладите на експертните комисии. Така се преодолява произнасянето по един и същи въпрос на две нива – доклад на експертната група и решение на Управителния съвет. Намалява се срокът за издаване на лицензия от четири на три месеца и се премахва принципът на мълчаливия отказ. Предвижда се в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение да се конкретизират изискванията, на които трябва да отговаря дейността за издаване на лицензия. Центровете за професионално образование и центровете за информация и професионално ориентиране се задължават всяка година до 31 януари да представят в Националната агенция за професионално образование и обучение информация за извършената от тях дейност през предходната календарна година. Индикаторите за тази информация ще се определят от агенцията, която ще има и задължението да води публичен регистър на всички издадени лицензии за професионално образование и професионално ориентиране.
Законопроектът предлага премахването на ХІІІ клас за учениците, които се обучават по рамкова програма „В” за професионално образование и придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Предвижда се изменението да влезе в сила от учебната 2009-2010 г. Учениците, които в момента са в ХІІ клас, ще продължат обучението си и ще завършат ХІІІ клас в самостоятелна форма на обучение. За останалите випуски годишните или седмичните брой учебни часове ще се преразпределят в училищните учебни планове.

В изказванията си народните представители подкрепиха предложените промени за облекчаване на режима за издаване на лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране. Членовете на комисията одобриха и предложението за премахване на ХІІІ клас за учениците от професионалните гимназии, което е породено от тенденцията към намаляване на броя на оставащите в училище след завършване на ХІІ клас, за да получат по-висока степен на професионална квалификация. 
След проведената дискусия Комисията по образованието и науката единодушно подкрепя Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 902-01-14, внесен от Министерския съвет на 27 февруари 2009 г., и предлага да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря за вниманието.
Уважаема госпожо председател, ако евентуално има дискусия по този законопроект и ако няма възражения, предлагам да допуснем в пленарната зала госпожа Ваня Добрева – заместник-министър на образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Местан.
Има ли възражения да допуснем заместник-министър Добрева? Няма.
Моля квесторите да поканят госпожа Добрева в пленарната зала.
Откривам дискусията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение с вносител Министерския съвет.
Заповядайте, госпожо Гроздилова.
СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, от доклада на председателя на комисията става видно, че това е един от консенсусните законопроекти, които разглеждаме и приемаме в комисията. В доклада много подробно бяха описани всички мерки, които ще бъдат възприети в сектора на професионалното образование и обучение след приемането на тези текстове в Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение – както съкращаване на административно-регулаторни режими, така и това, което на мен най-много ми хареса, а именно наличието на публичен регистър за тези лицензионни регулаторни режими. Тоест осветляване на един процес, който е изключително важен за избягване на по-нататъшно проникване в българското училище на разни сдружения и организации, които се опитват да водят паралелно обучение със заплащане на огромни такси.
Хубавото в този законопроект е това, че се премахва ХІІІ клас в професионалното училище, според мен една загубена година за младите хора, защото, както е видно, един много, много малък процент остават да участват в обучението в този клас. Ние бихме могли в 4-годишния курс на обучение в професионалните гимназии да трансформираме учебните планове, така че да могат да получават и най-високата квалификационна степен в края на ХІІ клас. Тоест практиката в тези няколко години показа, че ХІІІ клас не се използва ефективно по този учебен план на професионалните училища.
Колеги, колкото и малко да сме в залата, бих искала да кажа, че този законопроект е важен, независимо че е толкова кратък. Хубаво е да бъде ускорено неговото приемане, за да може много бързо да започнат да се прилагат важните текстове от него. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи да вземат отношение по законопроекта? 
Заповядайте, господин Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз се присъединявам към казаното от госпожа Гроздилова, както и към основните акценти и принципи, които са залегнали в мотивите на вносителя. Но както и друг път съм имал възможност, когато обсъждаме нов законопроект или изменения и допълнения във вече действащи закони, ще изразя една малко по-различна позиция, която е основана на срещи и разговори с директори на професионални гимназии, които съвсем естествено живо се интересуват от тези изменения и допълнения, които ние в момента обсъждаме, а и не само педагогическите колективи, но и учениците, което означава и техните семейства.
Винаги съм заявявал и съм смятал, че когато правим промени в законодателството, е много важно дори и тогава когато те са внесени за обсъждане, да се вслушаме в гласа не само на експертите, които работят в Министерството на образованието и науката, но и в гласа на тези специалисти, които в продължение не на години, а на десетилетия работят в образователната система, в случая работят в системата на професионалното образование и обучение. Става дума за директори с много опит, с много висока педагогическа и професионална квалификация. 
Аз ще си позволя да споделя с вас съображенията и предложенията, които те имат и които аз смятам за много уместни и редни. За второ четене ще предложа промени, които се надявам да бъдат обсъдени и подкрепени от моите колеги във водещата Комисия по образованието и науката.
Когато се съгласих с казаното от госпожа Гроздилова, аз също смятам, че трябва добре да отчитаме практиката, която показа до каква степен ефективно е организирано професионалното образование и обучение в ХІІ и в сега съществуващия ХІІІ клас. Заедно с това обаче смятам, че тъй като спецификата на професионалното образование и обучение в нашата страна е много голяма, трябва да дадем възможност за по-голяма гъвкавост, която да даде повече свобода, независимо от контрола който държавата осъществява и е длъжна да осъществява не само на училищните ръководства, не само на директорите и педагогическите съвети, но и на самите ученици, тези, които в края на краищата сами решават своята съдба, държат в ръцете си завършването на своето средно образование и професионалната си реализация. Затова смятам за много уместно и правилно в текста на Преходните и заключителните разпоредби, § 16 ал. 1, да се даде възможност на учениците, които придобиват трета степен на професионална квалификация, след завършено основно образование през учебната 2009-2010 г. и се обучават и завършват ХІІІ клас, да го направят не само в самостоятелна, но и в задочна форма на обучение. Смятам, че ние трябва да дадем тази свобода и тази възможност да се осъществи даже и по-голям контрол именно в рамките на организирането на задочната форма на обучение, тъй като много от проблемите за качеството идват главно в рамките на самостоятелната форма на обучение.
Смятам за много уместно предложението на директорите на професионални гимназии и, както ви казах, аз ще направя предложение за второ четене да се добави този текст към текста на ал. 1 в § 16. 
Другото, което ще бъде продължение на казаното от госпожа Гроздилова. Ние мислим с нея по един и същи начин, но смятам, че има нюанси, които заслужават внимание и трябва да бъдат отчетени на второ четене в комисията. Повтарям, тези нюанси са породени от практиката и от богатото разнообразие, което имат в рамките на тази своя професионална и учебна практика всички професионални гимназии в страната, независимо в коя община се намират, в кое населено място, в областен център, в София и в коя област на страната.
Когато говорим, че учебното съдържание ще се преструктурира от ръководствата на училищата, от директорите на училищата, трябва да имаме предвид, че на практика влизаме в решаването на един въпрос, при който трябва да отпаднат учебни дисциплини от ХІІІ клас, които не са били изучавани до ХІІ клас включително. А тези учебни дисциплини са фундаментът на професионалната подготовка, те на практика дават тази разлика между придобитата втора и придобитата трета степен на професионална квалификация. Затова предложението, което аз ще направя, е, за да бъдат отчетени тези възможности, както и различните възможности, това означава и различна мотивация у учениците, които завършват с втора квалификационна степен, и тези, които могат и получават правото да придобият трета квалификационна степен, когато се осъществи това преструктуриране, в текста на § 16 от Преходните и заключителните разпоредби, ал. 2, да направим необходимото, за да гарантираме придобиването на втора квалификационна степен за всички, които завършват ХІІ клас. 
Третата квалификационна степен да се реализира с допълнителни часове по свободно избираема подготовка (СИП), които са финансирани от държавата. Това е много важно уточнение, независимо от тези съображения, които вероятно ще възникнат от гледна точка на финанси, ресурси и обезпечаване. Но ако ние искаме действително да отстояваме принципа за качествено и професионално образование, за действително реализирани изисквания към третата степен на професионална квалификация, ние трябва да дадем възможност на тези ученици, които се отличават и по мотивации, и по амбиции, да направят това именно в рамките на свободно избираемата подготовка след ХІІ клас. Това ще даде тази разлика от автоматичното признаване и на трета квалификационна степен, без да са усвоени всички тези специфични професионални учебни дисциплини, повтарям, някои от които се изучават само в ХІІІ клас. Това е един проблем, пред който ние се изправяме. Той е не само образователен, не само педагогически, методически, той действително е проблем, който ще гарантира съответствие на качеството и на документите и свидетелствата, които получават завършващите ХІІ и ХІІІ клас.
С оглед на казаното от мен, аз се присъединявам към изразената подкрепа от страна на водещата Комисия по образованието и науката законопроектът да бъде подкрепен на първо четене. Аз ще го подкрепя, но заедно с това смятам за възможно и необходимо на второ четене такива предложения и други, които вероятно може би ще постъпят от специалисти в областта на професионалното образование и обучение, да ги разгледаме внимателно в нашата парламентарна комисия, за да може, когато окончателно гласуваме текстовете за второ четене, да бъдем водени от мисълта, че приемаме един максимално работещ и съответстващ на високите европейски стандарти закон. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Славов.
Има ли реплики към изказването на господин Славов? Не виждам.
Има ли други желаещи за изказване? 
Госпожо заместник-министър, дали Вие бихте желали да вземете думата? Съгласна сте, дори и с нюансите, които изложи господин Славов?
Ще попитам още веднъж: има ли други желаещи да се включат в разискванията? Ако не, обявявам дискусията за приключила.
Гласуването на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение ще бъде утре сутрин, в началото на пленарното заседание.
С това приключваме по тази точка от дневния ред. 
Следващата точка от дневния ред е един много голям законопроект, с много предложения, а именно за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
Струва ми се, че в оставащите няколко минути няма да бъде сериозна дискусията, освен ако комисията не настоява много. Дойде и министърът. 
ДИМИТЪР ДЪБОВ (КБ, от място): Нека да уважим министъра, тъй като е напуснал заседанието на Министерския съвет. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Добре, да уважим министъра, който е дошъл специално за разискванията по този законопроект. 

В такъв случай преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 
Заповядайте, господин Дъбов.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
„Закон за отбраната и Въоръжените сили на Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
„Глава първа – Основни положения”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Глава първа да се измени така: „Глава първа – Общи положения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: По чл. 1 има направено предложение от народния представител Христо Кирчев, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с отбраната на Република България, органите за ръководство на отбраната, въоръжените сили, устройството и управлението на Министерството на отбраната, статуса на военнослужещите и цивилните служители в неговите структури.
	(2) Дейностите, свързани с отбраната, се осъществяват от Министерството на отбраната самостоятелно и във взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, юридическите лица и гражданите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? 
Не виждам вносителя на предложението – господин Кирчев.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: По текста на чл. 2 няма направени предложения от народни представители.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
„Чл. 2. (1) Законът се прилага спрямо българските граждани, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, регистрирани по българското законодателство.
	(2) Законът се прилага и спрямо чужди граждани и лица без гражданство в случаите и по реда, предвидени в него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Не виждам желаещи да се включат в дискусията по този текст.
Моля да докладвате и чл. 3 и ще спрем до там.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: Благодаря, госпожо председател.
По чл. 3 има направено предложение от народния представител Христо Кирчев, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Чл. 3. (1) Отбраната на Република България е система от политически, икономически, военни, социални и други дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата.
	(2) За подготовката и осъществяването на отбраната на страната се възлагат права и задължения на въоръжените сили на Република България, на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация, на юридическите лица и на гражданите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли някой, който ще вземе отношение? Няма.
Господин Дъбов, аз предлагам да спрем наистина дотук, защото времето напредна. Ще продължим в утрешния ден, може би дори и на извънредно заседание. Разбирам, че намеренията са такива, но предстои утре да се реши в пленарната зала дали ще има специално извънредно заседание, за да гледаме този законопроект във вторник. Ние имаме възможност и утре да продължим, така че и утре ще гледаме този законопроект. 
С това приключваме работата за днес. 
Няколко съобщения:
Първото е от Комисията по правни въпроси – ще проведе заседание на 26 март 2009 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала № 356 на пл. „Княз Александър І” № 1 с дневен ред:
Обсъждане на второ четене законопроекти за общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с различни вносители.
На парламентарния контрол утре ще отговарят: министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев, заместник министър-председателят и министър на извънредните ситуации Емел Етем, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, министърът на земеделието и храните Валери Цветанов, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, министърът на здравеопазването Евгений Желев, министърът на финансите Пламен Орешарски, министърът на отбраната Николай Цонев, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Следващото заседание е на 27 март 2009 г., петък, от 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,55 ч.)Председател:
			Георги Пирински


Заместник-председатели:
					Любен Корнезов

					Екатерина Михайлова


Секретари:
			Митхат Метин

			Станчо Тодоров