Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-03-31


Председателствал: заместник-председателят Любен Корнезов

Секретари: Метин Сюлейманов и Татяна Калканова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
Ще направя няколко съобщения, уважаеми народни представители.
Първо, има заявление от народния представител Георги Пинчев:
„Уважаеми господа, с настоящото ви уведомявам, че на основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, напускам Парламентарната група на Обединените демократични сили.
Моля да съобщите това обстоятелство в пленарната зала на първото следващо заседание на Народното събрание.”
Второ, има заявление от народния представител Стефан Софиянски:
„Уважаеми господа, с настоящото ви уведомявам, че на основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, напускам Парламентарната група на Обединените демократични сили.”
Трето, има заявление от народния представител Румен Ангелов:
„Уважаеми господа, с настоящото ви уведомявам, че на основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, напускам Парламентарната група на Обединените демократични сили.”
Четвърто, има заявление от народния представител Борислав Българинов:
„Уважаеми господа, с настоящото ви уведомявам, че на основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, напускам Парламентарната група на Обединените демократични сили.”
Пето, на 26 март 2009 г. в Министерството на вътрешните работи е постъпил Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политически програми за 2008 г.
С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
Уважаеми народни представители, както ви е известно, днес е извънредно заседание. Гласували сме дневния ред, а именно:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.
Има доклад на комисията.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Има доклад на комисията.
3. Второ четене на Законопроекта за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
Както ви е известно, уважаеми народни представители, второто четене на този законопроект е започнато. 
Започваме с първа точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Уважаеми народни представители, този въпрос се обсъждаше и предлагам днес по този законопроект да докладваме текст по текст, правим разискванията и гласуваме. Днес трябва да гласуваме този закон.
Нека да потвърдим чрез гласуване, че днес текст по текст ще гласуваме законопроекта и ще го приемем, така както, разбира се, решат народните представители.
Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 173 народни представители: за 154, против 2, въздържали се 17.
Процедурното предложение е прието.
Още веднъж се обръщам към народните представители, след като трябва да гласуваме, ги моля да се съобразяват с това. С други думи, не може да се излиза от пленарната зала.
Господин Ангел Найденов е председател на Временната комисия.
Заповядайте, господин Найденов.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Доклад на Временната комисия за промени в изборното законодателство:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране
на членове на Европейския парламент от Република България”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
В § 1, чл. 6 се отменя.
Има предложение от народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова:
В чл. 6 след израза „и предоставя информация” се добавя „в  7-дневен срок преди регистрацията на кандидатите”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон:
1. Параграф 1 да отпадне.
2. Създава се нов § 1а със следния текст:
„§ 1а. В чл. 6 се добавя следното изречение: „В случай на установяване на принадлежност към посочените служби, кандидатът се заменя с друг”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров:
Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Централната избирателна комисия предоставя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация, личните данни на регистрираните кандидати за проверка относно принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в 3-дневен срок след регистрацията на кандидатските листи.
       (2) Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация, обнародва резултатите от проверката по ал. 1 не по-късно от 7 дни преди датата на изборите.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Яни Янев:
Параграф 1 да отпадне.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, госпожо Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Като председател на Единната народна партия подписах заедно с няколко граждански сдружения, в които сдружения са „Справедливост” и други колеги от парламентарни групи в Народното събрание, инициативата за чист парламент. Поради тази причина сме внесли с колегите Елеонора Николова и Антонела Понева лустрационен текст, в който: „В случай на установяване на принадлежност към посочените служби кандидатите да се заменят с други”.
Смятаме, че този текст е коректен към документа за инициативата за чист парламент, която инициатива сме поели и който документ сме подписали. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по заглавието и § 1?
Господин Спасов, заповядайте.
МИНЧО СПАСОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, когато днес разбрах от медиите, че се готвим да гласуваме отпадане на изискването за проверка за принадлежност към бившите тайни служби на кандидатите за Европейския парламент, бях много учуден. Сега виждам, че това действително е предложение, внесено от някои колеги и разгледано в комисията. 
Искам да изразя моето лично и на Парламентарната група на НДСВ становище, че текстът на § 1 трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да отпадне?
МИНЧО СПАСОВ: Да, въобще да не се отменя чл. 6, в който имаше изискване за проверка на кандидатите. В този смисъл аз заявявам, че ще подкрепя текстовете, внесени от госпожа Масева и госпожа Елеонора Николова, и от господата Ваньо Шарков и други народни представители. Трябва да бъде запазен този текст и обогатен с предложенията, които те са дали.
В допълнение на казаното смятам, че всички ние тук носим отговорност да изпратим в Брюксел и в Страсбург хора, които имат ново мислене, които не са обременени със старите зависимости, за да градим заедно нова Европа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Сотиров, заповядайте.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От Съюза на демократичните сили също настояваме категорично да остане този текст. Минималното, което трябва да се съдържа в този закон, е да има прозрачност и да е ясно чрез проверка кой е бил част от тези структури. Става въпрос за структурите на бившите комунистически служби. 
Отделен е въпросът, че е крайно аморално и неприлично, дори и Българската социалистическа партия, която се гордее, че има такива кадри в своите структури и номинира такива кадри, недопустимо е в европейските структури, в Европейския парламент да бъдат изпращани хора, независимо от която и да е българска партия, които са работили преди 10 ноември срещу западния империализъм, защото в Европейския парламент са представени предимно партии, които са свързани със западния империализъм. Там са представени и бивши държави от социалистическия лагер, в които има ясни лустрационни закони. Знаете, че в голяма част от източноевропейските държави такива хора дори не могат да бъдат допускани в бизнеса, а камо ли в парламента, а още по-малко в Европейския парламент. 
Така че ние категорично настояваме да бъдат включени такива текстове в Закона за избиране на народни представители в Европейския парламент, включително и за прозрачност. Всяка партия би трябвало да се въздържа от номиниране на такива хора за Европейския парламент, след като бъдат извършени проверки, защото това действително е срамно и компрометиращо. Ние имахме пример, когато не беше даден допуск на наши представители в евроатлантическите структури точно поради това, че при проверката излезе, че те са свързани с бившите служби. На запад – и европейските ни партньори, и натовските ни партньори, знаете, че имат еднозначна оценка към тези хора. 
Ако ние сме променили мисленето си в България, трябва да се въздържаме от номинирането на такива хора и рекрутирането им в такива органи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Масева, заповядайте.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Включването на текст в законите за избиране на народни представители както в Европейския парламент, така и в националния парламент, който да изисква да бъдат персонално проверявани от партийните централи и лидери качествата на хората, които могат да участват в демократични институции, е наистина едно завоевание на българското законодателство. То отразява и воля, проявена тук, да бъде приет закон, който да разкрива и да дава достъп до документите за обявяване на принадлежността на български граждани към Държавна сигурност.
Считам, че тези текстове и в двата закона са знакови текстове. Не знам дали това е предложение на Мая Манолова или Българската социалистическа партия си ревизира отношението по отношение на доносниците и принадлежността към Държавна сигурност в тоталитарни времена. 
Не ми се иска да смятам, че ние тук с лека ръка ще отменим текстове, които казват, че партиите, централите и партийните лидери носят отговорност за това българското общество да се състои от институции, в които участват свободни и демократични хора, независими хора. Това е знакът, който Българската социалистическа партия ни дава основание да мислим, че се отрича от този закон и че иска тези текстове въобще да бъдат заличени и в двата законопроекта. 
Примерът, който ни се дава, е със закона за достъп и разкриване на документите. Колеги, наистина там е дадена процедурата и няма нищо по-естествено от това, но специалните закони, които третират избирането, са тези, а не Законът за достъп, който е общ по отношение на специалните закони. Освен това там се казва, че наистина могат предварително да се проверяват някои от кандидатите, но това, забележете, може да стане само по тяхно желание, по тяхно искане. 
Този Закон за избора обаче казва: трябва да се проверят своевременно, да се даде информацията на партийните централи и лидери, за да могат те да реагират и оттам българските граждани да разберат кой колко е демократичен, кой колко зачита демократичните правила в Република България. Затова ние заедно с Екатерина Михайлова предлагаме не само този текст да отпадне, но да се даде един срок от седем дни преди регистрация на кандидатите, за да може наистина да реагират лидерите и централите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, госпожо Масева.
Заповядайте, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, вчера след заседанието на Временната комисия, както всички вие ще видите от доклада, че реална промяна в Закона за избор на български представители в Европейския парламент няма. Няма да има нито подвижна урна, нито снижаване на прага за преференциите, няма да има никакви съществени промени. Това, с което започва днес да работи Народното събрание, е единствената реална промяна, вкарана в БСП. Промяната е тези хора да не бъдат давани на комисията. Това е единствената реална промяна, която осъществявате! Затова вчера отказах да участвам повече в работата на тази комисия. Ще гласуваме с отделни бюлетини, няма да гласуваме с интегрална бюлетина, няма да има подвижни урни, тези хора, които не могат да гласуват поради своето физическо състояние отново няма да могат да гласуват и на тези избори. Изобщо, ние не правим европейско законодателство в областта на изборите за Европейски парламент. 
Единствената промяна, за която се напъвате, не разбирам защо искате да го направите, е тази промяна. (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
Може ли, господин председател по този начин, да се води дебатът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, моля! 
ВАНЬО ШАРКОВ: Все пак не сме в комисията, а сме в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Прав сте.
ВАНЬО ШАРКОВ: Така че, уважаеми дами и господа, това, което се опитвате да направите, е подло. Затова смятам, че предложението, което сме направили – да бъде променено името на комисията така, както е променен законът, да бъдат оповестявани имената на тези хора публично не по-късно от седем дни пред изборния ден – този въпрос може да бъде решен и нека този текст да остане в този вид. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Шарков.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по текста?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги Шарков и Масева, не сме нито на предизборен митинг, нито на партийно събрание! Нека не смесваме общополитическото популистко говорене с правото, защото става дума за конкретни текстове, което всеки български гражданин, след като се приеме законът, може да отвори и да прочете. Налага се за пореден път от тази трибуна да ви чета текстовете от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, защото в тези текстове, които приехме в това Народно събрание, по предложение на Парламентарната група на Коалиция за България са разписани следните два режима.
Първият режим: установяване на принадлежност към органите по чл. 1 е задължително за лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за президент, включително и за Европейски парламент. Тоест, задължението за проверка за установяване на принадлежност към службите фигурира и е ясно и конкретно разписано в специалния закон. 
Нещо повече, следващият чл. 27 дава възможност за предварителна проверка на ръководствата на политическите партии, което те могат да направят и да получат резултатите от тази проверка в 7-дневен срок. 
Освен това ние заедно с предложението на БНД и на Петя Гегова по първата хипотеза, когато е задължителна проверката след регистрация в Преходните и заключителните разпоредби, които вчера гласувахме, ако бяхте останали до края сигурно щяхте да го знаете, приехме задължение на комисията, след като направи проверката, която е задължителна, да информира ръководствата на политическите партии, които са регистрирали съответните кандидати. 
Вие тук може да говорите най-различни неща, както и направихте вчера в комисията, както направихте и по време на дебата на първо четене, но за тези, които наистина са добросъвестни и които наистина са добронамерени, просто предлагам да прочетат съответните текстове в двата специални закона. Нещо повече, оставяйки чл. 6 да действа, ние освен че изоставаме с терминологията и възлагаме тези правомощия на несъществуваща комисия, но и създаваме двоен режим, който ще затрудни действията на комисията на Евтим Костадинов. Има един ясен режим, една ясна процедура, която, между другото, се работи и по време на местните избори. Там направихме същите поправки и ръководствата на политическите партии бяха информирани. Задължително беше направена тази проверка. Това е един работещ режим, който е в специалния закон и който веднъж вече беше пробван и действаше по време на местните избори. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не виждам други народни представители, желаещи да вземат отношение. 
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване наименованието на закона – Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.
Гласували 144 народни представители: за 143, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на закона е прието.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова по § 1.
Гласували 135 народни представители: За 35, против 73, въздържали са 27.
Предложението на двете народни представителки не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 37, против 73, въздържали се 30.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров.
Гласували 145 народни представители: за 40, против 79, въздържали се 26.
Предложението и на тази група народни представители не се приема.
Господин Яни Янев е оттеглил своето предложение.
Поставям на гласуване § 1, както е по вносител и се подкрепя от комисията.
Гласували 145 народни представители: за 107, против 32, въздържали се 6.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да насоча вниманието ви върху следващото предложение на народния представител Яни Янев за създаване на нов § 1а със следното съдържание:
„§ 1а. В чл. 11 се правят следните допълнения: 
1. В изречение първо след думата „избирателни” се добавя „и преброителни”.
2. Добавя се т. 4 със следното съдържание:
„4. преброителни комисии за всеки район на преброяване, образуван от Централната избирателна комисия”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Янев, заповядайте.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, това предложение е в съответствие с изложената позиция от Парламентарната група на НДСВ, че се подкрепя идеята за създаването на районните преброителни центрове, като изключително активен способ за прекъсване и предотвратяване на практиката на купуване на гласове.
За тези, които не са наясно с идеята, ще поясня с няколко думи. На практика се предлага преброяването на гласовете и отчитането на резултатите от гласуването да не се извършва в секционните избирателни комисии, както е досега, а това да се извършва в отделни районни преброителни центрове, в които ще се извършва преброяването на група секционни избирателни комисии. По този начин практически се прекъсва връзката и възможността за контрол върху вота по отношение на това да е ясно какъв е бил броят на гласовете в рамките на една секционна комисия, какви са били конкретните ангажименти за гласуване към съответната политическа партия и гласовете, които са намерени в тази секционна избирателна комисия, както и твърденията, че в последно време се появява практиката да бъдат купувани цели секционни избирателни комисии. 
Това е съдържанието на предложението. То е разработено с всички подробности впоследствие в текстовете от закона. Така че ако уважаемото Народно събрание приема по принцип да се възприеме тази форма на отчитане на резултатите от изборите чрез районни преброителни центрове, то следващите текстове, които могат да разработят, които всъщност изпълняват функцията за детайлна разработка на тази идея, са заложени в направеното от мен предложение.
Предварително искам да кажа, че при обсъждането във вчерашния ден на комисията имаше такива аргументи, които вероятно ще се изложат и сега, че идеята е чудесна, но тъй като сме напред във времето е твърде късно за реализирането на този подход. Аз мисля, че това не е точно така. Тук не се изисква да се създават някакви много сложни конструкции. Има допълнителни функции, предвидени по отношение на Централната избирателна комисия, за създаването на районните преброителни центрове и опасенията, че придвижването на избирателните урни от секционните избирателни комисии към тези преброителни центрове би провокирало или създало условия за манипулация на вота, струва ми се, че не са състоятелни. Защото във всички случаи това ще се извършва при придружаване от представители на отделните политически партии.
Следващото, което беше казано, е, че виждате ли, по тъмна доба ще се превозват тези урни, очевидно 7 юни – 7-19 ч. не е тъмно. И 20 21 ч., както виждаме, все още е достатъчно светло, така че това не е достатъчно сериозен аргумент.
Третият аргумент, че създадените до настоящия момент и използвани прозрачни урни са твърде неустойчиви, да – това се има предвид, но мисля, че с конкретно указание на Централната избирателна комисия би могло да се намери подходящ начин те да бъдат укрепени, така че при превозването им да не се разтрошат и да не излязат бюлетините извън тях. 
Това бяха някои от принципните възражения, които бяха направени вчера. Затова ги коментирам предварително, но разбира се съм готов да правя допълнително коментари, съобразно позициите на колегите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Считам, че предложението, направено от народния представител от НДСВ Яни Янев, е изключително добро. 
Обръщам се към вас - всяка една от политическите партии е редно да подкрепи предложението на Яни Янев, тъй като това е един конкретен опит да бъде спряно купуването на гласове, против което категорично се обявяваме всички ние. Това е една форма, при която със създаването на районните преброителни центрове ще може да се прекъсне връзката на тези, които плащат, и след това съответно получават възнагражденията си. Това е много сполучлив опит, който би могъл да даде много ясен знак на цялото общество, че тук в парламента имаме намерение действително да се борим с това пошло явление. Изявление като това, че всяка политическа партия би трябвало да контролира този процес и че той зависи от политическите партии, но само декларирано на глас не е достатъчно. Необходимо е тук да подкрепим това изключително разумно предложение от Парламентарната група на НДСВ. 
Считам, че с районните преброителни центрове ще може да се създаде по-добра организация в деня на изборите, защото на едно място ще могат бързо да бъдат обработени, дадени и предадени бюлетините. Фактът, че 113 хиляди районни комисии ще се затруднят изключително много и ще обремени бюджета...
РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Сто и петнадесет хиляди са.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: ...считам, че това не е правилно. 
По повод доводите, че няма време – ще се обърна към Коалиция за България. Защо няма време? Нима десните са виновни? Тези протакания и отлагания на дебата - всичко това не беше по вина на опозицията. 
Обръщам се към всички: ако действително искате да подкрепите борбата с купуването на гласове, именно за честни избори - всички, които подписахме декларацията с обществените организации за честни избори и че купуването на гласове е наказуемо, моля ви просто да дадете своя ясен глас за създаването на тези районни преброителни центрове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз се обръщам към вносителя на това предложение, към всички, които се изказаха или ще се изкажат в подкрепа на предложението. Ще говоря като един от тези, които подписаха с особено мнение така наречения проект за обществен договор, който беше представен от група неправителствени организации, в който се съдържаше тази идея. Аз още тогава, а и сега продължавам да твърдя, защото съм убеден, че това предложение е абсолютно лишено от сериозни аргументирани мотиви.
Първо, твърди се, че едва ли не със създаването на такива регионални преброителни центрове ние ще предотвратим евентуалната възможност от манипулации на ниво избирателни секции, подмяна на бюлетини и т.н. 
Искам да запитам: първо, нали знаем, че във всяка една секционна избирателна комисия има и ще продължава да има представители на основните политически сили, представени в Народно събрание, а и в Европейския парламент? Във всяка една избирателна секция ще има представители на партии, които по принцип се контролират взаимно относно спазването на законността и честността на вота.
Второ, ако ние все пак имаме претенции и съмнения, че едва ли не цяла една секционна избирателна комисия е способна да извърши фалшификация, подмяна на бюлетини, манипулация, без това да предизвика каквато и да била реакция в поне една от политическите сили, представени в тази секционна избирателна комисия, тогава как им се доверявате на тези членове на секционна избирателна комисия, когато казвате, че те ще придружават съответната урна до съответния районен преброителен център? Значи ние не се доверяваме на тези членове, когато трябва да преброят бюлетините и да издадат съответния протокол, но им се доверяваме, че те могат безпроблемно в късните часове на деня да придружават урната до съответния регионален преброителен център, без да извършат каквито и да било подмени междувременно. Виждате как аргументите ви остават неоснователни.
Втори аргумент. Не съм убеден и специално се учудвам, че това предложение идва от представители на НДСВ, които най-много настояваха да бъдат спестени пари, да бъдат икономисани средства чрез прословутото предложение две в едно, а сега се предлага бюджетът да бъде натоварен излишно, специално разходите за провеждането на тези избори да бъдат натоварени със създаването на преброителните центрове, за които трябват средства за възнаграждение на членовете им, за обучение и т.н.
Като добавим към това реалната невъзможност за използването на сегашните прозрачни изборни урни, които бяха създадени именно пак по предложение на НДСВ за миналите избори, невъзможността те да бъдат транспортирани, като се гарантира тяхната неприкосновеност, просто не разбирам логиката една и съща партия да прави взаимноизключващи се предложения. 
Уважаеми колеги, лично аз съм убеден, че тази идея, как да кажа, е абсолютно лишена от сериозни мотиви. Вие наготово взаимствате от представители на неправителствени организации, без да сте получили сериозна аргументация и мотиви какъв проблем ще решим с това предложение. Никакъв проблем няма да се реши, абсолютно никакъв! Напротив, ще създадем допълнителни проблеми. Първо, няма да има време да се сформират преброителните центрове. Второ, ще възникнат предпоставки за ново оспорване на резултатите от изборите, тъй като неминуемо ще възникнат обвинения за подмяна по време на транспортирането, ще възникнат спорове при предаване на бюлетините и урните на районните преброителни центрове.
И не на последно място, уважаеми колеги, изтъкнахте аргумента, че няма да могат да се контролират резултатите в секциите. Нали сте убедени, че в крайна сметка трябва във всяка избирателна секция трябва да остане ясен резултатът и броят бюлетини, даден за всяка политическа сила. Как си представяте, че тези урни ще се изсипят в преброителния център и ще се смесят?! Това е абсурдно предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики?
Господин Янев, заповядайте.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колега Казак, точно в последния Ви довод се състои огромният замисъл: да не става ясно в коя секция колко хора за коя политическа партия са гласували. Защото контролирането на вота става именно в секциите. Нима не е ясно и започваме да си говорим неща като хора, които никога не са се занимавали с избори? Именно смесването на бюлетините от няколко секции губи възможността и предотвратява възможността да се осъществява пряк контрол върху това на кого колко е платено в съответната секция и колко са гласували. Това е цялата работа. Това е смисълът.
И това е нещо, което не е измислено тук, в България. Вие знаете, че това се прилага в много други държави с напреднали демократични общества, където обществената норма на поведение е, когато се създаде закон, да се мисли как да се спазва, за разлика от нашата страна, когато като се създаде норма, да се мисли как да не се спазва! (Шум, оживление.) Затова историята на българското избирателно право от 1991 г. насам е страхотна! Ние непрекъснато въвеждаме способи, които да правят изборите честни, а те остават винаги нечестни. (Шум и реплики.)
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): От 2001 г. са честни!
ЯНИ ЯНЕВ: Господин Осман, казвам от 1991 г. 
Затова трябва да се опитаме да направим такива механизми, които да предотвратяват точно тази възможност и те са такова категорично средство. Няма противоречие в нашите тези. Всички тези на НДСВ, които сме изповядвали във всяка промяна на изборния закон, са стъпка за развитие на демокрацията, укрепването на институциите и доверието на обществото в политическата система. Всичко останало продължава да бъде в кръга на сложните компромиси, които правим, но които все повече и повече спъват възможността обществото ни да се развива напред с едри крачки.
Много може да се спори по тази тема. Но в рамките на репликата само това искам да Ви кажа: няма противоречие в тезите на НДСВ, те са последователни. Лошото е, че наистина при постигането на демократичните цели, някои от тях можеха да се осъществят с по-малко пари. Примерно две в едно щеше да струва по-малко пари. Сега сме принудени, поради това че не приехте тази формула, да се опитваме да правим по-скъпи варианти за постигане на същите резултати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това беше първа реплика.
Има ли втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Казак.
ЧEТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин колега Янев! Не мога да приема сериозността на една теза, че едва ли не оттук-нататък въобще няма да има преброяване на резултати по секции. Ако наистина предлагате това, аз съм просто удивен. Как така няма да се знае във всяка една секция коя партия колко гласове е получила и гласовете ще се броят само в стотина преброителни центрове?! Как си представяте това да се случи? Това означава в стотина преброителни центрове да се изсипят 11 хил. урни и само там да се броят колко са получили НДСВ, БСП, ДПС и т.н., без да се идентифицира от коя секция колко бюлетини са дошли. Това създава още по-големи опаснности за манипулации, фалшификации и подмяна на бюлетините.
Представете си, че секционните комисии са подписали протоколите, че са гласували еди-колко си, че трябва да има толкова бюлетини в урната, и изведнъж при общото преброяване в съответния преброителен център от определен брой секции, се получи огромно разминаване между протоколите, между бройките бюлетини в подписаните протоколи в секционните избирателни комисии и преброените в регионалния преброителен център?! Тогава кого ще виним, от коя секция ще се търси отговорност, че е загубила, подменила и т.н. бюлетините? Това е нещо абсурдно като теза. Не може вие да предлагате да не става ясно във всяка една секция колко са гласували, колко бюлетини са използвани, (шум и реплики от ДСБ), и коя партия, примерно ДСБ колко гласове е получила в съответната секция. 
ИВАН КОСТОВ (ДСБ, от място): Как няма да става ясно?!
ЧЕТИН КАЗАК: Това предложение е абсурдно! Благодаря. (Шум и реплики от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за спокойствие!
Господин Методиев, заповядайте за изказване.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря.
Господин председателю, уважаеми колеги! Преброителни центрове означава да се премахне един от най-големите недостатъци на българските избори и той се състои в следното. Всички в тази зала знаем, надали има човек, който да не го знае, че за да може тоталитарно и тотално да се наблюдава вотът в малките общности, в секционните комисии трябва да има пълен контрол на определена партия или група партии. Това е свързано както със самата география на страната, например в планинските райони, така и с малките населени места. Преброителен център в София, Пловдив или Варна не играе такава превантивна роля за честни избори, защото в големия град такива неща се случват много, много трудно.
Има политически партии и то от управляващото мнозинство, които се опитват да го правят в големите градове в малките населени места, в махалите, но безуспешно. Лошото е, че се опорочава вот на стотици хиляди, може би над 1 млн. български избиратели, които живеят в малките населени места. 
Когато се изтегли преброяването от тези малки населени места в преброителен център, този натиск, тази фактическа репресия върху свободната воля на избирателя, ще бъде премахната. Това е демократично, това е в името на прозрачност на изборите, това е в името на това да докажем, че ние, българите, можем да правим честни и свободни избори. От 20 години насам, от 19 години насам тази злоупотреба е факт. 
Нещо повече – някои политически дейци, част от които вече не са в политиката по простата причина, че не са между живите – лека им пръст, казваха до брой хора колко ще получат в съответни избирателни райони именно благодарение на този тотален контрол върху секционните комисии. Има водач на партия от мнозинството сега, който не е в залата и рядко идва, който по телевизията каза точно число в стотин хиляди до последната единица, защото знаел, че това е броят на гласовете, които е подарил в една кампания на президента на страната Първанов. Това нещо трябва да бъде пресечено, защото то означава, че в тези общности се премахва свободната воля на избирателите. Това означава, че когато се говори за етническо гето, това има смисъл, защото в етническите райони се уплътнява много ясно. И когато се говори, че в смесени райони това е делба на гласове между БСП и ДПС, отново започва да става ясно през секционните комисии. 
Всеки изследовател на избирателния процес, всеки, който е любопитен да разглежда картата на изборната география в България, е видял това нещо с очите си. Отказът от преброителни центрове означава и другото, за което говориха колегите тук, господин Янев от НДСВ, че се отваря и другата врата – вратата на корупцията. Тоест възможността да се купуват вече не гласовете на отделни хора, а да се купуват цели комисии през техните ръководства и участници в самите секционни комисии. 
Не виждам защо трябва да сме привърженици и на едната много отвратителна процедура, която е създадена, и на втората. И двете в крайна сметка компрометират българската демокрация. Нали нашата задача не е да компрометираме, да я развиваме, да я подпомагаме. Така че тези, които са срещу преброителните центрове, фактически са за компрометирането на българската демокрация. И това е категоричното мнение на моята парламентарна група – на Демократи за силна България. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.
Има думата господин Камов.
НИКОЛАЙ КАМОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, след броени минути при гласуването ще стане ясно за кои политически партии и коалиции осъждането на купуването на гласове е чиста демагогия и за кои е искрено желание за промяна. За разлика от Движението за права и свободи, аз подписах този обществен договор без резерви. Часове да дебатираме по въпроса за въвеждането на регионални преброителни центрове, не може парламентът да замести обществената дискусия, която протича от средата на м. януари. От средата на януари всеки добросъвестен от нас, понеже ние днес ще гласуваме, но и който не може да гласува тези текстове, би могъл в детайли да се запознае с аргументите защо трябва да се въведе тази мярка. И аз напълно подкрепям господин Методиев, че ако купуването на гласове е беда, стократно по-голямата беда е купуването на комисии. Даже неточно е да се каже „купуването”. Тези комисии са частна собственост на политическите партии, които имат парламентарна група в парламента. 
Един от двойните стандарти, който, когато са в опозиция е критикуван, но когато са на власт веднага е въвеждан, през всички тези 20 години е, че за парламентарно представени се считат само партиите с парламентарна група, но не и тези, които добросъвестно са участвали в кампании и са допринесли за изборния резултат. Те са наравно с всички извънпарламентарни партии. Така че е ясно кои ще могат да бъдат представени в комисиите.
Мога да ви дам един конкретен пример, те са хиляди от отварянето на урните при оспорването на резултатите за местните избори. За Политическо движение „Социалдемократи” в една от секциите в Сандански са дадени 234 гласа. Комисията е записала 34. Случайно е пропуснала двойката. Колко недействителни бюлетини с консенсус в комисията, с едно драсване на моливчето или химикалката, до абсурда за един кандидат почти 100% бюлетините да бъдат недействителни? И още много, много такива конкретни примери. 
Отново ще завърша с това, с което започнах. Демагогия, чиста демагогия са думите днес и оттук-нататък, че сме срещу закупуването на гласове, ако гласуваме против този текст. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Не виждам.
Господин Петков, заповядайте, имате думата.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, действително си заслужава дискусията да бъде чута, разбрана, да се вникне в аргументите, защото аргументите „за” този текст за регионалните преброителни бюра всъщност са взаимно изключващи се. 
От една страна се заявява, че по този начин търсим утвърждаване на институционалността, утвърждаване на държавността, като тази декларация се прави с ясното съзнание, че искаме да подменим институциите с действията, с работата на неправителствените организации или против Конституцията да институционализираме неправителствените организации. 
Второ, казваме, че се налага порочната практика да се купуват секционни избирателни комисии. В БСП и в Коалиция за България нямаме опит в тази посока, но тук очевидно се прави сериозната крачка да купувате регионални бюра. Защото там очевидно пазарлъкът върви по на едро и би дал възможност на онези 2% и половина, за които всички знаем, някак си да набъбнат до 5, до 6 или до колкото е необходимо. Така че нека да не боравим с аргументи, които очевидно са несъстоятелни, които очевидно влизат в колизия с тезата.
И не на последно място, да се размахва твърдението, че който гласува против този текст, той всъщност е за купуването на гласове. Има ли сериозна партия, която не е планирала по избирателни райони броя гласове, който търси? Има ли такава партия? Аз смея да твърдя, че в тази зала няма политическа партия, която да не е планирала броя гласове, които търси във всеки един избирателен район, за да планира броя си гласове във всеки един избирателен район, тя следва да е стигнала в общината, в населеното място, както господин Методиев каза – в населеното място в големия град. Големият град по мое скромно мнение е населено място само по себе си. Ако стигаме вече до апартамент аз искам да знам моята партия във всеки един блок колко гласа има, включително всеки един апартамент колко гласа има. Тези партии, които не искат и не могат да направят тази сметка, очевидно нямат никакви намерения за Четиридесет и първото Народно събрание. Така че нека не боравим с измислени аргументи и нека да не правим предложения до сега гласувахме секции, отсега-нататък ще купуваме регионални бюра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Сотиров.
ИВАН СОТИРОВ (независим): Уважаеми господин Петков, вярно е, че всички сериозни партии планират. Но проблемът е, че някои само планират, другите купуват. Ние от доста години планираме, планираме и накрая така се купува в някои региони, че не излиза нито един глас. (Оживление в мнозинството.) За това става въпрос. Направо се купуват и представители на другите партии в секционните комисии. И затова се търси начин да се диверсифицират, както сега е модерно да се казва, тези рискове. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това беше първа реплика.
Има ли втора реплика? Няма.
Имате право на дуплика, след което преминаваме към гласуване.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Сотиров, дами и господа! Има партии, които планират реалистично и изпълняват планираното. Има партии, чиито представители се чешат по темето, пишат числа и след това викат: „Защо стана така?”. 
Примерът с последните евроизбори е достатъчно показателен в тази посока. Меракът трябва да се разграничи от плана. Предполагам, слизайки на земята, вие ще разберете какво означава да планирате. Но когато зад мерака стои единият гол ентусиазъм „Хайде, пак в парламента!”, няма как да се получи. Друг е въпросът, че вие по принцип сте против планирането. Ние сме си за планирането, планираме си, реализираме си брой гласове (ръкопляскания от КБ), в резултат на което участваме в управлението на държавата. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, моля за внимание.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Яни Янев за създаване на нов § 1а.
Гласували 180 народни представители: за 80, против 95, въздържали се 5.
Предложението на народния представител Яни Янев не се приема. 
Господин Янев, заповядайте – предложение за прегласуване.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Към тези няколко човека, които се колебаят, които са „въздържали се”, защото е очевидно, че нашият парламент е на прага да направи сериозен прелом в организацията и провеждането на изборите в България: уважаеми колеги, това ще бъде едно от много добрите неща, които ще направим за България. Не казвам, че този път, когато ще бъдат тези избори, ще стане перфектното и съвършеното. Няма нито един законодателен акт, който да претендира за съвършенство, както не може да бъде съвършена която и да била човешка дейност. 
С това, което ще направим днес, наистина ще направим прелом и голяма крачка в развитието на българския парламентаризъм. 
Призовавам ви: не се колебайте и не се страхувайте. Онова, което всяка политическа партия има като възможност и като влияние в България, нека да го получава по един почтен начин, по един обективен начин, защото именно това ще издига авторитета на тази институция, която е с най-нисък обществен рейтинг към настоящия момент. Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване втори път предложението на народния представител Яни Янев. 
Гласували 189 народни представители: за 85, против 102, въздържали се 2.
И този път предложението не се приема.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за процедура.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря.
Колеги, благодаря на всички, които подкрепиха това предложение, но сами разбирате, че няма смисъл да затруднява нашата работа в следващите текстове, които са изцяло разработени в тази насока, след като не е приет принципно въпросът. 
Затова като единствен вносител на следващите текстове, които са свързани с преброителните центрове, заявявам, че ги оттеглям. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Янев.
Това ще го отбелязваме за всяко Ваше предложение. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, по § 2 има предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров, което комисията подкрепя по принцип. 
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което комисията също подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата „представените” се добавя „в Народното събрание и/или в Европейския парламент”.
2. В ал. 2 след думите „на една” се добавя „парламентарно представена в Народното събрание и/или в Европейския парламент”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Поне този текст ми се струва безспорен. 
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги! Това предложение по принцип цели да допусне участието както на десните партии, които са представени в националния парламент, така и на ГЕРБ в избирателните комисии. Това е смисълът на предложението. 
Вчера на заседанието на Комисията по изборното законодателство, тъй като подкрепихме две аналогични предложения, в крайна сметка в текста на комисията е изписан вариант, който не е коректен и който не кореспондира с легалната дефиниция, която приехме за парламентарно представени партии. 
Предлагам ви да бъдат направени следните редакционни промени, като накрая ще ви прочета текста по начина, по който се променя, за да не остане някой с впечатление, че се променя първоначалният смисъл. 
В момента се предлага след думата „представените” да се добави „в Народното събрание и/или в Европейския парламент”. По принцип една подобна формулировка с „и/или” в текст на член от закон не е коректна, но в конкретния случай се получава следното: 
„Централната избирателна комисия се назначава с указ на Президента на Републиката в срока по чл. 7, ал. 3 след консултации с парламентарно представените”, тавтология, „в Народното събрание или в Европейския парламент партии и коалиции”. 
Предлагам следното: първото изречение да остане такова, каквото е в сегашния текст, след което да се създаде изречение второ, което да гласи:
„В консултациите участват и партиите, и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.
По този начин се запазва първоначалният смисъл и се допуска участие както на десните сили, които са представени в националния парламент, така и на ГЕРБ, която има представителство в Европейския парламент.
В добавка предлагам т. 2 да отпадне, тъй като няма никакъв смисъл. 
Точка втора прави следното предложение:
„2. представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в Централната избирателна комисия.”
Предлага се: „представителите на една партия или коалиция, парламентарно представена в Народното събрание и/или в Европейския парламент”.
То е ясно, че партията и коалицията, която така или иначе е допусната до участие в ЦИК, отговаря на това изискване. Тук проблемът възниква от това, че ние влагаме смисъл – парламентарно представена партия, която има членове в Европейския парламент. 
Както всички знаете, там по принцип делението е друго, там всички политически партии участват в съответните семейства. Да се твърди, че парламентарно представена е БСП, ГЕРБ или ДПС, просто е некоректно. Това са партии, които участват в съответни политически семейства. 
Така че нека да не бъркаме терминологията и за първи път да въведем понятието „парламентарно представена партия за Европейския парламент”, където то е неуместно, а да остане това, което предлагам - тоест участват парламентарно представените партии и, освен това, изписваме изрично, че в консултациите участват партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател. 
Аз подкрепям редакционната поправка, представена от госпожа Мая Манолова, защото тази поправка отразява политическата воля, която беше изразена в комисията. Бързам да кажа, че няма никакви основания да се допуснат каквито и да е съмнения, че ние се отклоняваме от решението, което сме взели вчера. Просто решението, което взехме вчера, уважаеми колеги, обръщам се и към господин Лъчезар Иванов още веднъж да чуе какво сме гласували, мислейки, че гласуваме текст, който прави възможно участието и на партии, непредставени в Народното събрание, но са представени в Европейския парламент, в случая ГЕРБ. Ние казваме, че президентът провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции и/или в Европейския парламент. Казваме, че в консултациите участват и искаме да кажем, че в консултацията участват и представените в това Народно събрание, и тези, които са в Европейския парламент, но практически с тази некоректна редакция на текста създаваме условия текстът да се тълкува в смисъл на това – субектът, който провежда консултациите, да може да ги провежда или само с едните, или само с другите. Предполагам, че никой няма такава цел. 
Когато казваме: в консултациите участват тези и/или тези, могат да участват само тези, които са след “или”, тоест тези, които са представени в Европейския парламент. Това изключва опозиционните партии в това Народно събрание, а в първата редакция пък се изключва Партия ГЕРБ, която е представена в Европейския парламент, затова коректно е да съхраним първото изречение от действащия закон, който казва, че парламентарно представените партии участват в тези консултации независимо дали са представени в Европейския парламент или не, но за да стане възможно участието и на партиите, непредставени в Народното събрание и в Европейския парламент, го казваме с нарочно второ изречение. 
Взех думата, за да подкрепя колегата Мая Манолова, уважаеми господин председател.
Благодаря ви, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли?
Струва ми се, че този въпрос се отнася и за § 3.
Заповядайте, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата за това, че след направената промяна на текста, той е абсолютно коректен. Аз благодаря за разбирането и за коректното изписване. 
Бих помолил това да бъде отразено в Преходни и заключителни разпоредби, защото действително формулировката, която в момента е направена, съответства на идеята ни за текста и тя дава гаранция за това, че политическа Партия ГЕРБ ще участва в преговорите и няма да има вариант “и/или” по преценка от неясно кого. Тук имаме една категоричност на участието на политическа Партия ГЕРБ в окончателния текст.
Искам просто да благодаря на хората, които го направиха. Изключително коректно е, само моля да бъде записано по същия начин, както е, защото писмен текст не сме получили. Нека да бъде записан отново в Преходни и заключителни разпоредби. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това – последното, не го разбрах, но давайте нататък. (Шум и реплики в залата.)
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Докато стигнем до Преходни и заключителни разпоредби ще предложим точен текст. Имаме го предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нали по същество няма спор, поне досега? 
Госпожо Масева, имате думата. Не мога да Ви откажа.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги, аз се присъединявам към предложението направено в залата. То е много по-добро, по-чисто от юридическа, от техническа и политическа гледна точка. Това “и/или” ние не можахме да разберем какъв смисъл и съдържание в позитивен смисъл би имало, ако се приложи на практика. Само че искам да ви кажа, че по чл. 12, както по чл. 13, така и по текстовете, свързани със секционните избирателни комисии, моето възражение и вчера в комисията беше, че – да, по отношение на консултациите изчистихме текста. Президентът се консултира с парламентарно представените партии и коалиции и тези, които са представени като партии и коалиции в Европейския парламент. Това обаче по никакъв начин не означава, че в Централната избирателна комисия – това е текстът за ЦИК, точно чл. 12, ще участват представители на тези парламентарно представени партии и коалиции – и в националния, и в Европейския парламент. 
Искам това да се запише, защото това е една ценност, която трябва да защитаваме чрез закон. Утре част от опозицията може да са управляващи, управляващите може да са опозиция. Това го казвам само с една единствена цел, за да ви кажа, че в законите трябва да се пазят демократичните принципи независимо от позициите, които заемаме, независимо от това кой е президент на Република България.
Затова ви предлагам в чл. 12 със същата редакция – за участие в консултации, след “25-членна”, във второто изречение на ал. 1 от чл. 12: “тя е в състав до 25 членове, представители на парламентарно представените партии и коалиции, както и на партиите и коалициите в Европейския парламент”, да се добави този израз, както и по-нататък в чл. 13 за секционните комисии. Това ще бъде единствената гаранция, по силата на която тук всяка парламентарна група ще претендира да има свои представители в ЦИК, в РИК и в СИК. Ако няма този текст това означава, че на законово основание на всяка партия и коалиция и парламентарна група от този парламент, и от Европейския, може да бъде отказано представителство.
Затова ви моля по чл. 12, сега сме до този параграф, този вметнат израз след “състава на Централната избирателна комисия” да се каже кои участват – парламентарно представените в националния и Европейския... (Шум и реплики в залата.)
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Това не е вече редакционно предложение!
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, встрани от микрофоните): А твоето редакционно ли беше, Мая Манолова? “И/или” не е редакционно предложение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чакайте, ще Ви дам думата!
Госпожо Масева, ще Ви помоля да дадете самия текст. Напишете, дайте го. 
Ето сега имате възможност да направите реплики, включително и по въпроса доколко е допустимо това.
Господин Казак, имате думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Масева, ако благоволите да ме чуете – аз мисля, че и проф. Корнезов, и други колеги, които следят и участват активно вече 20 години в политическия живот, ще ме подкрепят в тезата, че в този текст специално, принципът, който е залегнал в чл. 12 за консултациите, които се организират от президента, за сформиране на Централна избирателна комисия фигурира непроменен още от Великото Народно събрание. И досега никога не са възникнали спорове, никой не е обвинявал президента, че е пренебрегвал след сформирането на Централната избирателна комисия, съответно надолу – при съставянето на районни и секционни избирателни комисии, че е пренебрегнал някоя политическа сила. 
Естествено, традицията е, то се е превърнало вече в неписано правило без да е изрично записано в който и да е от избирателните закони, че тези, които участват в консултациите, участват в съответните комисии. 
Няма смисъл ние изрично сега това да го посочваме като че ли едва ли не досега е имало някакъв проблем и дайте сега да го решим най-после с изричен запис. Напротив, досега не е имало никакъв проблем. Консултациите са се провеждали. Президентът е назначавал ЦИК, съответно надолу по веригата именно измежду тези партии, така че това предложение, според мен, просто няма смисъл да бъде гласувано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика има думата Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Освен че възразявам по същество, но и твърдя, че това предложение не е редакционно. Такова предложение не се съдържа в никое от предложенията, направени пред Комисията по изборно законодателство. Няма такова предложение. То не е обсъждано. За първи път се прави в пленарната зала. Нещо повече, това е принцип, който съществува при формирането на Централната избирателна комисия във всичките изборни закони, при всичките президенти.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, от място): Ами в този закон го няма, в секционните – падна, в районните – падна.
МАЯ МАНОЛОВА: И в този го има. В момента коментираме чл. 12. Когато дойде време да коментираме секционните, ще ги коментираме. В момента коментираме начина на структуриране на Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се е структурирала по този начин и на изборите през 2007 г.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, от място): Нали за закон говорим, а не как се е структурирала Централната избирателна комисия.
МАЯ МАНОЛОВА: Такова предложение, което да променя същността на чл. 12, нито е правено в рамките на допълнителните предложения между първо и второ четене, нито е обсъждано в комисията. Считам, че не е коректно то да бъде обсъждано за първи път в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За трета реплика – Ангел Найденов.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Госпожо Масева, аз разбирам Вашите притеснения, но ми се струва, че опасенията Ви са прекалени, защото и в досегашния текст не е предвидено да се запише представителите на кои партии включва Централната избирателна комисия. Въпреки всичко той не е предизвикал никакъв проблем при конструирането на Централната избирателна комисия. Ние регламентираме правото на парламентарно представените в Националното събрание, съответно в Европейския парламент партии, да участват в консултациите, което автоматично предполага тяхното участие и в състава на Централната избирателна комисия. 
По-нататък, ако следваме логиката на тези предложения, ще видите, че в § 4, който засяга състава на районните избирателни комисии, сме използвали израза „следващи съотношението в Централната избирателна комисия”, което автоматично говори за постигане на определено съгласие и участие на тези партии, които са участвали в консултациите.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, от място): Но там няма задължение.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Разбирам Вашите притеснения, но ми се струва, че прекалено се позовавате на опасения.
Второ, аз съм напълно съгласен със заявеното от колегата Мая Манолова – това е предложение, което излиза извън обхвата на предложенията, за разлика от нейното, което е чисто редакционно. То слага точката и пояснява кои партии са парламентарно представени, следвайки логиката на дефиницията в досегашния закон и съответно без да говори за парламентарно представени, говори за „представените в Европейския парламент партии”, които ще участват в консултациите, в конструирането на Централната, а след това и на другите избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на дуплика – госпожа Масева.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Не мога да си обясня увлечението нещата да се тълкуват в полза на несъществуващи текстове. Вярно е, има парламентарно представени партии и коалиции в Националния и в Европейския парламент с дефиниция, която се различава твърде много от внесената от уважаемия народен представител Лъчезар Иванов, но става дума само за консултации. Президентът е длъжен да осъществи консултации с тези парламентарно представени партии. В нито един от текстовете на закона няма гаранция, че именно Централната избирателна комисия, районната избирателна комисия и секционните избирателни комисии ще се състоят от представители точно на тези политически сили. Тоест тази традиция, която беше създавана със Закона за избиране на народни представители, със Закона за избиране на местни органи на властта, за първи път намери пробив в този закон. Реакцията не е била много бурна, тъй като имаше текст в секционните избирателни комисии, където се казваше (говоря за европейските избори), че те определят резултатите от пропорционалното участие на партиите и коалициите в Народното събрание като част от тяхното представителство в секционни избирателни комисии. Този текст вчера беше отхвърлен от комисията и беше заменен с някакъв друг текст. Това е повод да привлека вниманието ви.
Много е опасно това, което ще се случи. Стабилните гаранции на едно демократично мнозинство се състоят единствено в законите, а не в практиките, не в традициите. Аз не се позовавам на практиката и традицията, защото наистина нямам основание, но когато това не е записано в закона и когато беше премахнато от СИК, РИК, а вчера и от ЦИК, значи се възстановява едно старо правило на недемократично представителство. На общо основание при тези тестове президентът на Република България ще има законно поведение, ако каже, че нито в ЦИК, РИК и СИК могат да участват определени партии, които тук са представени в парламента или Европейския парламент. Помислете за какво може да става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По същество няма спор. Практически трябва да стане това. Така е било досега.
Заповядайте, госпожо Дикова.
МАРИНА ДИКОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, ние подкрепяме предложението, което направи госпожа Манолова по отношение на новата редакция на параграфа, но искам да ви обърна специално внимание върху предложението, което направи госпожа Масева. 
Действително в другите закони, които са свързани с изборното законодателство, такъв изричен текст, който тя предлага в изречение второ, няма. Колеги, вчера тези от вас, които бяха на заседанието на Комисията по изборно законодателство, трябва да си спомнят, че ние променихме и други текстове надолу, свързани с районните и секционните избирателни комисии. Аз ще си позволя да ви прочета два текста, от които много ясно ще видите каква разлика се получава и как се променя визията за съставянето на секционните избирателни комисии. В сега действащата редакция на чл. 16, ал. 2 се казва: „При определяне състава и ръководството на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание”. Подчертавам – „парламентарните групи на политическите партии и коалиции”.
В окончателната редакция обаче на § 6 – чл. 16, ал. 2, се казва: „Основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание се заменя със съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.”
Ако когато гледаме текста за Централната избирателна комисия не се отбележи изчерпателно нейният състав, то в кои други текстове, колеги, ще бъде направено това? Действително винаги досега парламентарно представените партии и коалиции са били включени и в РИК, и в СИК, но на базата на текстове, които към този момент, в който ние гледаме проекта на второ четене, ги няма. Ако трябва, да се отложи окончателното гласуване на тези текстове, приемете го като процедура, господин председател, но трите параграфа трябва да се гледат в цялост, за да имаме точна редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Съгласен съм, госпожо Дикова, но защо пипаме текстове, които досега са работили и не са ни създавали проблеми? Не се обръщам към Вас, разсъждавам на глас. Досега текстовете не са създавали проблеми, ние пак ходим пак да ги ровим.
МАРИНА ДИКОВА: Няма никакъв проблем този текст, който предложи госпожа Масева, да се приеме и като възпроизвеждаме надолу другите текстове, вече да е ясно кои партии са включени в ЦИК, като се гарантира и тяхното участие в РИК и СИК. Това е идеята, нищо друго, нищо различно от това, което е било досега!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз разбирам, но досега е било така, всички изказали се са за това, защо отваряме дискусия?
Господин Найденов, моля да вземете отношение. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Аз бих поел отговорността да кажа това предложение, което прави госпожа Елиана Масева, да не се приеме. Защото ние направихме промените, разбирайки очакванията на господин Иванов като представител на партия ГЕРБ, която не е парламентарно представена по смисъла на сега действащия закон и дефиницията, която е за парламентарно представени партии, тоест представени в националното събрание и имащи достатъчно на брой народни представители, за да образуват самостоятелни парламентарни групи. Ние приехме тези аргументи и казахме, че в консултациите за състава на ЦИК – такова е и разбирането - ще участват освен парламентарно представените и партиите, които са представени в Европейския парламент. Тоест разширихме възможността за участие.
Нещо повече, увеличихме състава на районната избирателна комисия до численост, равна на числеността на Централната избирателна комисия, за да следваме именно тази логика и освен в ЦИК всички осем по смисъла на дефиницията парламентарно представени партии и дефиницията за участвали в изборите за национален парламент или за европейски парламент да имат възможност да участват в консултациите и съответно в съставите. 
По-нататък коментирахме процентното съотношение в секционните избирателни комисии, което служи за Ваш аргумент, госпожо Масева, като притеснение, но следвайки общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в даден избирателен район, следваме съотношението, което има в националния парламент, вземайки предвид и членовете на съответната партия в Европейския парламент.
Разбирам, че това е едно доста сложно обяснение, но казвам всичко това, за да поясня, че не сме ощетили и няма да ощетим правата на нито една парламентарно представена партия или партия, която има свои представители в Европейския парламент. И не е необходимо да внасяме промени в последния момент в текстовете на закона, които досега действат перфектно и не са дали основание на никого да заявява притеснение, опасение или очаквания, които не почиват на реална основа. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към гласуване. Залата ще реши.
Господин Ралчев настоява да вземе думата. Заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Повдигат се два въпроса. Ще действаме ли по правилата, които би трябвало да следва един парламент, или не? Има един маскировъчен текст, който сега се дешифрира – че в крайна сметка всичко можем да говорим за ЦИК и РИК, но когато се стигне до СИК, ще гледаме § 6 и тогава някои ще бъдат изключени. В този случай параграфите, които са свързани с Централната избирателна комисия и с районните избирателни комисии, казват, че участват всички, които имат представителство в този парламент или в Европейския парламент. Така ли е? Така е записано, ако го тълкуваме граматически, логически и всякак. Не възразявам. Но като стигнем до § 6, ще трябва да коригираме и §16, който се отнася за районните избирателни комисии. Разбирате ли, в § 6 накрая се казва: само тези, които са участвали в изборите. И всички тези текстове, които обсъждаме сега толкова дълбокомислено, отиват на кино. Умишлено употребявам такива изрази, белким някой разбере и бъде достатъчно точен да каже какво искате да направите. Кажете го в прав текст. Защо подценявате хората, че не могат да четат отзад и отпред? Това правите в момента – обезсмисляте тези текстове, които сега най-дълбоко коментираме.
Затова обръщам внимание и моля и водещия да ни каже: принципите, които залагаме сега за ЦИК и за РИК, ще важат ли и за секционните комисии? Защото логиката на един демократичен процес е отначало докрай в представителството да има едни и същи принципи. И нищо друго! Говорим само за принципи, а не за лявата и дясната партия, не за лявата и дясната коалиция. 
Аз ви моля още сега да обсъдим този въпрос, за да не си губим времето. Ако сте решили с § 6 да маскирате нещо друго, кажете го наистина, за да не губим парламентарно време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така преминаваме към гласуване. 
По § 2 беше направено предложение от народния представител Мая Манолова – в чл. 12, ал. 1, второто изречение да бъде: „В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”. 
Третото изречение на ал. 1 остава.
Предлага се точка втора на § 2 да отпадне.
Гласуваме това предложение на народния представител Мая Манолова.
Гласували 130 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
По § 2 беше направено предложение от народния представител Елиана Масева – “след числото 25”, а това означава вече третото изречение на чл. 12, ал. 2, да се добавят думите “представители на парламентарно представени партии и коалиции, както и на партиите и коалициите в Европейския парламент”.
Така ли е, госпожо Масева?
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това става вече трето изречение, а не второ. 
Това беше подкрепено и от госпожа Дикова. 
Може да е спорно дали е в рамките на редакционно или не е редакционно, но нека залата реши.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Елиана Масева.
Гласували 141 народни представители: за 46, против 14, въздържали се 81.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 3 има направено предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
“§ 3. В чл. 13, ал. 1, изречение първо след думата “представените” се добавя “в Народното събрание и/или в Европейския парламент”.”
Тук логиката, която следваше госпожа Манолова, предлагайки редакционни промени по § 2, е валидна, така че би следвало да приемем предложението, което приехме преди малко. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Пак трябва да го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Да, затова предлагаме редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Манолова, моля за точно предложение.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Текстът е същия. Четете основния текст: “Не по-късно от 45 дни преди изборния ден ЦИК назначава районните избирателни комисии по предложение на областните управители, направено след консултации с парламентарно представените партии и коалиции”.
Сега тук трябва да се промени изречение второ, защото основният текст е: “В консултациите могат да участват и други партии или коалиции”. Тук да напишем: “В консултациите участват партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, както и други партии или коалиции”. 
Не, възпроизвеждаме изречението, което приехме в чл. 12 – “В консултациите участват партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент. Участие в тях могат да вземат и други партии или коалиции”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Първото изречение остава така, както си е.
Уважаеми народни представители, ако е пред вас законът, сегашният текст, това е чл. 13, ал. 1.
МАЯ МАНОЛОВА: Първото изречение си остава непроменено.
Създава се изречение второ: “В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.”
Изречение трето се променя по следния начин: “Участие в консултациите могат да вземат и други партии или коалиции”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: То и сега е така – “В консултациите могат да участват ...”.
МАЯ МАНОЛОВА: За тези, които имат членове в Европарламента, е задължително, а за другите – факултативно, по желание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова за § 3.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 4 има направено предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Има направено предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има направено предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 4:
“§ 4. Член 14 се изменя така:
“Чл. 14. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Общият брой на членовете на комисиите, включително председател, заместник-председател и секретар е равен на броя на членовете на Централната избирателна комисия при запазване на съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване § 4.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Параграф 4 е приет.
Предложението на народния представител Яни Янев?
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Предложението на народния представител Яни Янев е свързано с преброителните центрове. 
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Аз оттеглям предложението си.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 5 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което би следвало да отнесем като логика към предложението, което вече направи госпожа Мая Манолова по § 3. Текстът би следвало да бъде идентичен, тоест императивен за участие в консултациите на партиите, които имат членове в Европейския парламент, и възможност за участие на други партии и коалиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбирам, но се гласуват не идеи, а текстове. Нали така?
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Текстът е реализиран от идеята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По чл. 15 първото изречение се запазва. 
Добавяме второ изречение: „В консултациите, участват и партии, и коалиции, които имат членове на Европейския парламент.”
Трето изречение: „Участие в консултациите могат да имат и други партии и коалиции.”
Това е текстът на чл. 15, ал. 1, който се предлага. 
Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 6 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което комисията подкрепя по принцип и предлага следната редакция:
„§ 6. В чл. 16, ал. 2 думите „основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание” се заменят със „съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Това е чл. 16 и се отнася за секционните избирателни комисии.
Заповядайте, госпожо Дикова.
МАРИНА ДИКОВА (НДСВ): Уважаеми колеги, досегашният текст на чл. 16, ал. 2 казва, че: „се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание”. В окончателната редакция на § 6 обаче такъв текст няма, затова ви предлагам чисто редакционно, за да бъде по-ясен текстът: „със съотношението между парламентарно представените политически партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Извинявайте, но не можах да Ви разбера.
МАРИНА ДИКОВА: Да се добави „парламентарно представените политически партии и коалиции”, а не само „политически партии и коалиции, каквито и да са те.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: „парламентарно представени партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия. ”
МАРИНА ДИКОВА: Да, просто да се гарантира, че в ЦИК-овете ще бъдат представени партиите и коалициите, които участват в това Народно събрание и в Европейския парламент, съобразно определението в края на проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Значи да допълним след „между” – „парламентарно представените”. Така ли е, госпожо Дикова? Да.
Има ли други желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Ралчев. 
Трябва да гласуваме този текст преди почивката, така че трябва да говорим кратко и ясно.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Съвсем кратко, и съвсем ясно – всички тези текстове, които определят състава въз основа на принципите на Централната избирателна комисия и районните такива, би трябвало да се отложат, докато не изчистим понятието в Преходните правила на § 6. Защото едно мислим сега, друго ще се окаже накрая.
В този смисъл моля в почивката, защото аз ще заема още една минута и половина, която ми се полага, за да могат всички да си помислят по този въпрос, да прекратим гласуванията във връзка с тези централни органи, защото чрез онзи параграф на преходните правила се променя смисълът и съдържанието на целия този процес, който обсъждаме. Ако тук говорим за парламентарно представени и отзад кажем, че не са парламентарно представени, тогава ще ви питаме: „Какво сме правили до този момент?”.
Разберете, че има една дефиниция, която променя съдържанието на всички норми, които гласуваме сега. Елементът е маскировъчен и в този смисъл, господин председател, правя предложението тези текстове, които са свързани с тълкуванието на онзи текст, за който ви казах, да бъдат отложени в гласуването. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурно предложение за отлагане на разискването и гласуването на § 6. Нали? 
Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Гласуваме процедурното предложение на господин Ралчев.
Гласували 140 народни представители: за 33, против 55, въздържали се 52.
Процедурното предложение не се приема.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Ралчев. Вие фактически ще постигнете целта си, а не чрез гласуване.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Уважаеми народни представители, нека да бъдем наясно за какво говорим. Говорим за т. 6, на стр. 43 от раздадения ни материал, която казва: „Парламентарно представени са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители и на избори за Европейски парламент, и имат парламентарна група.”
Значи, условието е да си участвал в избори. Разберете, за какво говорим! Или ще кажете, че искате да зачертаете определени партии, които не са участвали в изборите, и тогава ще гласуваме вашата воля, или ще я маскирате по този начин. 
Много ви моля в почивката да сравните този текст с текстовете, които гласувахме досега, и ще видите, че става една абсолютна измама. Знам какво говоря и пак продължавам да твърдя, че тук има извършване на категорична измама.
За да не бъде измама, ясно и точно кажете – тогава вече ще говорим за политическа воля, а не за измама. Дали ни е приятно или не – това е съвсем друг въпрос, но в момента с изборното законодателство се извършва вулгарна измама. 
Ако накрая вие гласувате, както предполагам, че ще стане, т. 6 ще стане абсолютна измама и всички текстове, свързани с ЦИК-ове и РИК-ове, вулгарно ще се изразя, белким ме разберете, ще отидат на кино. (Народният представител Лъчезар Иванов иска думата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Защо не мога да Ви дам думата? Това е процедура за прегласуване, а не изказване.
Сега е точно 16,00 ч. 
Обявявам почивка до 16,30 ч. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преди почивката господин Ралчев направи процедурно предложение за прегласуване на неговото процедурно предложение за отлагане на разискванията и гласуването на § 6.
Поставям още веднъж на гласуване процедурното предложение на господин Ралчев за отлагане на разискванията и гласуването на § 6.
Гласували 101 народни представители: за 20, против 53, въздържали се 28.
Процедурното предложение и този път не се приема.
Господин Ралчев, за нова процедура ли искате думата?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, нова процедура, но от процедура на процедура, но законът нас чака.
Обръщам се колегиално към народните представители, без да ограничавам разискванията.
Господин Ралчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): И аз се обърнах много колегиално към всички народни представители, но като че ли не се чуваме.
Новото ми процедурно предложение е да минем на § 42, т. 6. Тоест същият проблем, който се решава чрез този текст: “Парламентарно представени са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители или за членове на Европейския парламент” – това е съдържателната част, и другите, независимо дали участват в парламента с парламентарна група или не участват, и сега предложението ми е, за да бъдем на чисто от логическа и от процесуална гледна точка, за да знаете какво гласуваме в параграфи 12 и 16, да гласуваме този текст сега, да знаем какво му е съдържанието, до какво води и после да продължим. Нека да бъдем честни към себе си и към всички останали. Защото, пак твърдя, че ако това не стане сега и веднага, което ще бъде израз на политическата воля на мнозинството, това ни е съвсем ясно, то просто ще стане една измама. Накрая този въпрос ще отпадне и ще стане това, което е заложено в този параграф, а не във всичките параграфи, които определят системата на гласуване и на присъствие от ЦИК надолу по цялата схема.
Моля Ви, господин председател, в този смисъл ми е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Точно това го няма в правилника, но е в духа на правилника.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие всъщност предлагате да започнем разискванията и респективно гласуването на § 42, т. 2, която е относно т. 6, така ли?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Точно така. Както винаги сте прецизен, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли обратно процедурно предложение? 
Господин Иванов, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми колеги, позволявам си да взема думата, за да изясня един момент, който ще даде яснота по темата. 
В така записаното предложение е казано: “участие на партия в последните избори”. Ситуация, която в момента имаме, тоест наличие на европейски избори, а след европейските избори са националните избори, така че притесненията на господин Ралчев автоматически отпадат, тъй като тяхната политическа партия ще участва в европейските избори, ерго за националните избори не се създава никакъв проблем и никакъв прецедент. 
Така че в случая опасенията на господин Ралчев, че законът ще лиши неговата партия от участие са излишни, тъй като ясно е формулирано: “участие на последните избори на политическата партия”. Толкова. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Чухте едното становище, чухте и другото становище. 
Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Ралчев да преминем към разисквания и гласуване на § 42, т. 2, която е относно т. 6.
Гласували 117 народни представители: за 24, против 75, въздържали се 18.
Процедурното предложение на господин Ралчев не се приема.
Следователно да съсредоточим вниманието си на § 6. 
Направено е предложение от госпожа Дикова по § 6: след думата “между” да се добавят думите “парламентарно представени”.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Имам предложение за редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Друго предложение ли имате? Мислех, че прекратихме разискванията по този параграф.
Имате думата, госпожо Манолова.

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Масева, мисля, че ще спестя парламентарно време, като възпроизведа Вашето предложение за чл. 16, респективно в съответния параграф.
Предлагам да бъде създадено ново изречение в ал. 2.
След редакцията на комисията за § 6, която визира промяна в думите „Основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание със съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия” да се добави ново изречение в следния смисъл: „Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представените политически партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.”. По този начин задоволяваме и отговаряме на безпокойството от Демократи за силна България, че по някакъв начин този принцип ще бъде заобиколен и удовлетворяваме предложението на колегите от НДСВ да стане ясно, че участие ще имат парламентарно представените плюс представените в Европарламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, госпожо Масева.
Твърде опасно е да се редактира и да се дописва в пленарната зала.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Това беше голямото притеснение в резултат на вчерашната дискусия във Временната комисия, защото и в Закона за избиране на народни представители, и в този закон е записано, че всички парламентарно представени партии и коалиции в настоящия парламент имат право на участие в секционните избирателни комисии и то в съотношение на своето представителство тук, в този парламент. Сега този израз се отменя и се заменя със „съотношението в Централната избирателна комисия”, където липсва каквото и да било изискване за състав на Централната избирателна комисия от парламентарно представените партии и коалиции, както в националния парламент, така и в Европейския парламент. Ето това беше спорът.
Едно изключително демократично начало в тези законопроекти беше отменено. Не искам толкова лековато и лековерно да се отнасяме към толкова важни текстове. Освен това искам да ви предупредя, че това е текст, който гарантира именно честността и прозрачността на изборите, участието на всички парламентарно представени партии и коалиции означава взаимен контрол, означава това, че в най-малките секции ще присъстват хора, които ще бдят и ще осъществяват точно взаимен контрол за това да не се допускат нечестни избори, купуване на гласове и така нататък. Мисля, че е излишно за по-голяма част от тук присъстващите да разяснявам каква дълбочина има в този принцип на участие както на управляващите, така и на опозицията. 
Съгласна съм с това, което предложи Мая Манолова, обаче той е много по-сложен израз. Считам, че това, което вносителят е внесъл, е точният израз, вместо текста в сега действащия закон, който гласи, че при определяне състава и ръководствата на секционните комисии в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание. Вносителят е казал много точно: вместо основното съотношение се записва „процентното съотношение между политическите партии и коалиции в националния и в Европейския парламент. Текстът на вносителя е много ясен. Мисля, че той е удовлетворителен, следва логиката на нашите желания. Това не е желание на Демократи за силна България. Вие знаете, че ние сме една малобройна парламентарна група, но сме длъжни да защитим този демократичен принцип.
Затова ви моля да подкрепите текста на вносителя по § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, госпожо Масева.
Има ли други желаещи народни представители да вземат думата? Няма.
Дискусията по § 6 приключи.
Има няколко предложения, които ще трябва да гласуваме.
Госпожа Дикова я няма, за да я питаме... Можем да твърдим, че се включва, но може госпожа Дикова да държи да бъде нейното предложение. Така че ще подложа на гласуване първо предложението на госпожа Дикова след думата „между” да се добави „парламентарно представен” и ще стане: „парламентарно представените политически партии...” и така нататък.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Дикова.
Гласували 117 народни представители: за 21, против 10, въздържали се 86.
Предложението не се приема.
Ще гласуваме следващото по ред предложение на народния представител Мая Манолова – да се добави ново изречение със следното съдържание: „Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представени партии и коалиции, а също и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.”
Моля, гласувайте предложението на госпожа Манолова, което е всъщност допълнение на текста на комисията.
Гласували 130 народни представители: за 126, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Елиана Масева, която предложи да се гласува текстът на вносителя, а не на комисията.
Гласували 130 народни представители: за 36, против 27, въздържали се 67.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме § 6, така както се предлага от комисията плюс вече гласуваното друго допълнително изречение на Мая Манолова, което сме гласували.
Гласували 117 народни представители: за 105, против 10, въздържали се 2.
Господин Яни Янев има няколко предложения (стр. 6 и 7), които се оттеглят.
Заповядайте за процедура, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Господин председател, колеги! Вземам процедура, за да направя предложение за удължаване на срока за внасяне на предложения за второ четене по другия Законопроект за избиране на народни представители. Срокът, който вече веднъж беше съкратен, да бъде удължен до петък, 18,00 ч. Това ще ни даде възможност да проведем заседание на комисията във вторник и в сряда, четвъртък и петък да гласуваме, ако трябва, и още един вторник да имаме в резерв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Процедурното предложение е направено – това е възможно не само с дни, но като се уточни часът и денят - до петък, 3 април 2009 г., до 18,00 ч.
Заповядайте за обратно процедурно предложение, господин Камов.
НИКОЛАЙ КАМОВ (независим): С колко още да забавим, господин Бисеров?
ХРИСТО БИСЕРОВ: С три дни.
НИКОЛАЙ КАМОВ: С колко още да забавим? Аз мисля, че вече стана дума за Вашите клетви кога ще бъдат приети изборните закони. Категорично възразявам дори и с часове да бъде удължавано времето, защото това поставя всички участници в изборите в неравностойно, в дискриминационно положение спрямо тези, които знаят и вече са решили какво да правят. Това е мотивът да се противопоставя по най-категоричен начин и на това удължаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурното предложение. 
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Христо Бисеров.
Гласували 122 народни представители: за 75, против 35, въздържали се 12.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 7, уважаеми дами и господа народни представители, има предложение на народния представител Мая Манолова, което е оттеглено.
Има предложение на господин Яни Янев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 19 числото „30” се заменя с „21”.
2. Създава се нова т. 32:
„32. организира и провежда чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на другите държави – членки на Европейския съюз, могат да избират и да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България”.
3. Досегашните т. 32 и 33 стават съответно т. 33 и 34.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители – по отношение правомощията на Централната избирателна комисия. Виждам, че сроковете се съкращават.
Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте § 7.
Гласували 121 народни представители: за 102, против 14, въздържали се 5.
Параграф 7 е приет.
Следващите предложения се оттеглят от господин Яни Янев.
По § 8 има направено предложение от народния представител Мая Манолова, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 8 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. В чл. 31, ал. 5 накрая се добавя „и на удостоверение за пребиваване – за гражданите на другите държави – членки на Европейския съюз, подали декларация по чл. 30.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 9, както се предлага от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Параграф 9 по вносител става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Има ли изказвания по тези текстове?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Имам редакционно предложение по § 9, който става § 10. Първоначалният текст гласи:
„§ 9. В чл. 32, ал. 1 изречение второ се заличава.”
Аз предлагам т. 2:
2. В ал. 2 накрая се добавя: „и в нея не се отбелязват номерата на личните карти или паспорти и номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях.”
Това е текстът, който касае избирателните списъци, и доколкото сме го изчистили от лични данни на българските граждани, не сме направили същото за гражданите на държави – членки на Европейския съюз. Сега го допълваме с тази вметка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Параграф 9 гласи:
„9. В чл. 32, ал. 1 изречение второ се заличава.”
Този текст остава и Вие предлагате т. 2?
МАЯ МАНОЛОВА: Да, предлагам т.2:
„2. В ал. 2 накрая се добавя изразът „и в нея не се отбелязват номерата на личните карти или паспорти и номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, госпожо Масева.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Имам предложение по § 9, чл. 31, ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ние го гласувахме.
ЕЛИАНА МАСЕВА: Съжалявам, това беше важно, защото преди чл. 30 трябва да се впише: „в срока по чл. 30”. Те не само са подали декларация, но са я подали в 40-дневния срок и това е изключително важно, защото Централната избирателна комисия може да даде указания чрез задължително решение и да определи друг срок. Не е важно да дадат декларация в СИК, за да бъдат дописани, а да са подали декларацията по чл. 30 в срок. Мисля, че това е важно и вчера беше отбелязано от представителите на ЦИК, че преди чл. 30 трябва да има „срокът по чл. 30”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Кажете какво предлагате да гласуваме?
ЕЛИАНА МАСЕВА: Накрая на текста е по-лесно: „декларация по чл. 30 в срок”.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Да се добави в чл. 30, ал. 1?
ЕЛИАНА МАСЕВА: Текстът не говори за срок, говори за чл. 30, където основното понятие е „подаване на декларация”. Вчера Централната избирателна комисия поясни, че имат затруднения, тъй като не се разбира дали само подаването на декларация или декларацията плюс срокът са двете задължителни комулативни основания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нека не се формализираме! Текстът е пред мен. (Шум и реплики.)
Вече гласувахме нов § 9. (Реплики от народния представител Елиана Масева.)
Госпожо Масева, ясно е, че е в 40-дневен срок. Ясно е, чл. 30 има една алинея и се казва: „в срок до 40 дни преди изборния ден”.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, от място): Тук говорим за декларация по чл. 30, а не за срока по чл. 30, по който те имат притеснения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вече гласувахме този текст, защо не се обадихте по-рано? Какво да направя сега? Не мога да го поставя на гласуване. (Реплики от народния представитетл Христо Бисеров.) Ако имаше общо съгласие, можехме да го направим. Но няма общо съгласие, а правилникът казва: „текстът е гласуван” и край!
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мая Манолова. Чухте текста, който тя повтори два пъти. В § 9, който става § 10, да се създаде нова т.2 със съответно съдържание.
Гласували 116 народни представители: за 98, против 12, въздържали се 6.
Предложението на народния представител Мая Манолова е прието.
Моля да гласуваме следващите текстове по новата номерация - § 10, § 11 и § 12, както ни се предлагат от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В чл. 35, ал. 1 се създава изречение второ:
„Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли предложения по § 13? Няма.
Моля, гласувайте § 13.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Параграф 13 е приет.
Госпожо Манолова, тук следва неприето Ваше предложение. Оттегляте ли го?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Не го оттеглям. Мисля да го коригирам.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение от народния представител Мая Манолова:
1. Създава се нов § 14:
„§ 14. Член 41а се отменя.”
2. Досегашните параграфи 12-28 стават съответно параграфи 15-31.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Член 41, който госпожа Манолова иска да отпадне, гласи следното:
„Чл. 41. Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в списъка от председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, а гражданите на държавите – членки на Европейския съюз, със статут на продължително пребиваване у нас – по заявения от тях адрес.”
Този текст госпожа Манолова предлага да отпадне.
Имате думата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Имаше спор в комисията, текстът не е подкрепен.
Текстът е променен с предложението на госпожа Масева: „които са подали декларация по чл. 30”.
Ако погледнете самия текст, той визира гражданите на държавите – членки на Европейския съюз, които са със статут на продължително пребиваващи у нас, тоест изключва другите граждани на държавите – членки.
Аз по принцип предлагах целият текст да отпадне, но понеже комисията не го прие и не ми се започва отново този спор, в момента предлагам в чл. 41 думите „със статут на продължително пребиваващи у нас” да отпаднат и да се заменят с думите „които са подали декларация по чл. 30 в посочения срок”, за да има това предложение със срока, макар според мен да не е нужно.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС, от място): Тогава защо го предлагаш?
МАЯ МАНОЛОВА: Ами, госпожа Масева настоява и за да не започваме отново този спор. 
Думите „със статут на продължително пребиваващи у нас” да се заменят с думите „които са подали декларация по чл. 30 в срок”. (Шум и реплики.) Моят основен текст предлага да отпадне целият чл. 41. След като предлагам по-голямото, няма пречка сега да предложа по-малкото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: А по-голямото оттегляте ли го?
МАЯ МАНОЛОВА: Да, то не е подкрепено от комисията и го оттеглям в останалите части без това, което казах току-що.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не се изменя съдържанието на текста.
Имате думата. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мая Манолова, която, първо, оттегля предложението си, но прави ново предложение: в сегашния текст на чл. 41 думите „със статут на продължително пребиваващ у нас” да отпаднат, а вместо тях да се добавят думите „когато са подали декларация в срока по чл. 30”.
Моля, гласувайте това предложение на народния представител Мая Манолова.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

По този начин създаваме нов § 14 със съдържанието, предложено от Мая Манолова, което току-що гласувахме.
Предложението на господин Яни Янев е оттеглено.
Има още едно предложение от Яни Янев, което също е оттеглено.
Гласувахме § 13. Преди малко гласувахме § 14. Следващият параграф ще бъде § 15.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на господин Четин Казак за нов § 12а, което комисията подкрепя по принцип и предлага да се създаде нов § 15.
Но преди това, господин председател, да гласуваме § 12 по вносител, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми колеги, така е, когато се правят законите на крак в залата.
Гласувахме предложението, което Мая Манолова направи в залата, а не това, което е в доклада. И това нейно предложение гласуваме като § 14. Кой е следващият параграф, който трябва да гласуваме?
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Параграф 12 по вносител, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Подлагам на гласуване § 12, който става § 15 в редакцията на вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 95, против 11, въздържали се няма.
Параграф 12, който става § 15, е приет.
Следва предложението на господин Казак в редакция на комисията.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: „§ 16. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Алинея 8 се изменя така:
	(8) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции:
1. в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват;
2. в населените места извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват; такива избирателни секции се образуват само в държавите – членки на Европейския съюз.”
2. В ал. 13, след думата „България” се добавя „или в населените места по ал. 8, т. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чухте текста. За да е ясно, искам да попитам: след като се казва „заявили лично желанието си да гласуват” – кога, в какъв срок? Или в деня на избора? Нали предварително трябва да има избирателна секция?
ЧЕТИН КАЗАК: (ДПС, от място): По общия режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Значи ал. 9 остава в същото съдържание.
Имате думата, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя чисто редакционно предложение. Тъй като в т. 2, след точката и запетаята е казано „такива избирателни секции се образуват само в държавите – членки на Европейския съюз”, същият този текст да се пренесе в началото, където е казано: „Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции само в държавите – членки на Европейския съюз:” и остават точки 1 и 2. 
Иначе, господин председател, се създава усещането, че такива избирателни секции се отнасят само за т. 2. По принцип решението беше, че се отнася за всички. Това е чисто редакционно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата.
Господин Казак, заповядайте, Вие сте инициаторът на този текст.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шарков, в сега действащия текст на чл. 46, ал. 8 изцяло покрива текстът на т. 1 в окончателния вариант на комисията. Нали се разбрахме в комисията, че така или иначе, съчетано с принципа за уседналост, с изискването да са живели не по-малко от три месеца в страна – членка на Европейския съюз, е ясно, че ще се разкрият там, където има поне двадесет, които отговарят на изискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Сега и по редакциите ли започнахме да спорим?
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС, от място): Няма лошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма лошо, но времето лети.
Има ли други желаещи да се изкажат по този текст? 
Ще подложа на гласуване предложението, което направи народният представител доктор Шарков – в първото изречение на ал. 8, след „секции” да се добави „само в държавите – членки на Европейския съюз” и в т. 2 тези думи да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 47, против 1, въздържали се 76.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 16 по новата номерация, както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 102, против 4, въздържал се 1.
Параграф 16 е приет.
Има предложение от народния представител Яни Янев § 13 да отпадне, което комисията подкрепя. Комисията също предлага § 13 да отпадне.
Имате думата. 
Заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, предлагам този текст да отпадне поради това, че предложението на вносителя беше дължината на листата, с която ще се участва в изборите за Европейски парламент, да бъде един път и половина. Тоест, ако към настоящия момент се предвижда България да има 17 мандата в Европейския парламент, условно казано, всяка една от политическите партии, която ще участва в изборите, и коалиция, разбира се, да има възможност да представи дължина на листата до 25 кандидати. 
Струва ми се, че е напълно ненужно в този избор да възпроизвеждаме това, което правехме досега в рамките на националните ни избори – двойните листи. Ясно е, че няма политическа сила, която да може при такъв избор да излъчи 17 мандата за Европейски парламент, за да се страхува, че евентуално ако някой от нейните кандидати по някаква причина трябва да прекрати предсрочно представителството си, да има от листата допълнителна дължина, която да може да го замести. 
Не мога да кажа дали цялата комисия вчера и от тези съображения подкрепи това предложение. Тъй като малко по-нататък правим предложението да имаме и за тези избори интегрална бюлетина, ако остане дължина и половина бюлетината за европейските избори, практически ще бламира изобщо възможността да се мисли за интегрална бюлетина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, аз напълно Ви разбирам, но не знам дали всички ще ме разберат, особено тези, които са извън залата. 
Питам: може ли в една бюлетина за евродепутати да напишем 50 имена? (Реплика от народния представител Яни Янев встрани от микрофоните.) – Не повече от 17.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, встрани от микрофоните): Съобразно броя на мандатите. До 17 – така е действащият текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, всеки може, но до 17. Никой няма да вкара 17, но до 17 има право. 
Имате думата. Няма желаещи. 
Моля да гласуваме предложението на господин Яни Янев, подкрепено от комисията, за отпадане на § 13. 
Гласували 112 народни представители: за 73, против 31, въздържали се 8.
Параграф 13 отпада.
По следващия § 14 по вносител има предложение от народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което по този начин, както е формулирано, аз обаче не мога да подложа на гласуване. 
Има предложение от народния представител Христо Бисеров, което комисията подкрепя.
Да прочетем какво ни предлага комисията – всъщност това ще стане § 17.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 17:
“§ 17. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, изречение второ думите “единния граждански номер и постоянния си адрес” се заменят с “и единния си граждански номер”, а думите “и адреса на пребиваване в Република България” се заличават. 
2. В ал. 6 числото “35” се заменя с “22”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата. Сроковете се съкращават.
Госпожо Масева, заповядайте.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Когато господин Христо Бисеров внесе Законопроекта за съкращаване на сроковете, той обеща, че това ще важи само за предизборната кампания и деня за размисъл, че няма да се нарушават другите срокове и това ще доведе до резултат – една нормална кампания. 
Сега трети път ще гласуваме съкращаване на срок – в момента за независимите кандидати, които трябва да предадат подписката, вместо в срок от 35 дни, в срок 20 дни. Така беше и за регистрациите, които веднъж гласувахме. 
Става дума за това, че подкрепяме идея за изключително напрегнат по отношение на сроковете избирателен процес. 
Аз апелирам там, където става дума за съкращаване на срокове извън предизборната кампания и деня за размисъл, да не даваме съгласието си толкова лесно. Времето напредва, но в същото време има толкова отговорни задачи по този закон! Някой ако си мисли, че можем да ги претупаме и даже да няма изобщо никаква кампания, утре да се явим на избори – мисля, че това не е целена от нас идея. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е предложението.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване § 16, който става § 17, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 88, против 20, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Има предложение от Ваньо Шарков и други народни представители, което комисията подкрепя. 
Има предложение от народния представител Яни Янев, което комисията подкрепя. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. В чл. 52 ал. 2 се изменя така:
	„(2) Депозитът по ал. 1 е:
1. за партии – 50 хил. лв.;
2. за коалиции – 100 хил. лв.;
3. за инициативни комитети – 15 хил. лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители, по предложението за увеличение на депозитите.
Заповядайте, госпожо Иванова.
ИГЛИКА ИВАНОВА (КБ): Уважаеми колеги, когато изразих своето несъгласие с този текст не чух никакви мотиви защо се предлага това многократно увеличение. Съображения от рода на това: който няма толкова хиляди лева за депозит, каква кампания ще прави, са несериозни и не могат да бъдат споделени.
Нека да си спомним, че имаме едни доста строги правила по отношение на финансирането. Имаме лимит на средствата, които може да изразходва всяка партия или коалиция за кампанията си. На трето място ви припомням, че действащият сега закон беше приет само преди две години
Наистина не мога да разбера що за мотив налага увеличаване многократно, няколко пъти, на тези депозити – нито инфлация има в такива размери, и, слава Богу, нито някаква друга причина. Ако на всеки две години увеличаваме по 4-5 пъти депозитите, дайте да увеличаваме съразмерно и всички други суми, касаещи кампаниите като започнете от размера на даренията, общия размер от средства, който е допустим да бъде харчен, и да видим докъде ще го докараме.
Затова аз предлагам, всъщност такова предложение беше направено вчера и в комисията и беше гласувано, не знам защо не е отразено в доклада, по т. 1 сумата да бъде 30 хил. лв., по т. 2 – 50 хил. лв., по т. 3 да остане 15 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по § 18? Няма.
Предлагам да гласуваме, първо, предложението на народния представител Иглика Иванова числото „50” да се замени с „30”, а „100” – с „50”, разбира се, да се чете в хиляди лева.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 19, против 8, въздържали се 82.
Предложението не се приема.
Предлагам да гласуваме § 17, който става § 18, така както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 100, против 6, въздържал се 1.
Параграфът е приет.
Към следващия параграф имаме предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Първо, има предложение, което комисията е подкрепила. То е на народния представител Христо Бисеров.
Комисията не подкрепя предложението на госпожа Гегова и господин Илко Димитров. Предложението не е оттеглено.
Предложението от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров е:
В § 15, в чл. 53 се създават алинеи 4 и 5:
	„(4) Към момента на подаване на заявленията за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите, политическите партии и коалиции публикуват в централен ежедневник и на Интернет страницата си информация относно актуалното финансово състояние и прогнозен финансов разчет за бюджета на партията или коалицията за участие в предизборната кампания.
	(5) При непредставени или непредставени в срок на финансовите отчети пред Сметната палата на партията или партиите, участващи в коалицията, за последните три години, предшестващи годината, в която се произвеждат избори, удостоверение по ал. 2, т. 3 не се издават”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 19:
„§ 19. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото „45” се заменя с „25”.
2. В ал. 3, т. 2 след думите „ал. 2” се добавя „точки 1, 2, 3, 4 и 5”.
3. Създава се ал. 4:
	„(4) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите, а списъците по ал. 2, т. 7 и ал. 3, т. 6 се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. При установяване на нередности дава указания за отстраняването им”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров.
Гласували 118 народни представители: за 27, против 40, въздържали се 51.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 19 по новата номерация.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на народния представител Христо Бисеров, което комисията подкрепя по принцип и предлага следната редакция: 
„§ 20. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „35” се заменя с „22”.
2. В ал. 3 числото „30” се заменя с „21”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Можем да сбъркаме с номерацията. Ще я оправим после. Параграф 17 ще стане § 21. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 22:
„§ 22. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
	„(2) Кандидатите за членове на Европейския парламент, включени в една кандидатска листа, могат да бъдат представлявани най-много от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден. В изборното помещение може да присъства само един от застъпниците на листата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми колеги, другите параграфи - § 22, § 23 и § 24 са по вносител и се подкрепят от комисията.
Имате думата. Няма желаещи.
Следователно гласуваме по новата номерация на стр. 16 - параграфи 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Нали така става? 
Моля, гласувайте текстовете до § 25.
Гласували 125 народни представители: за 114, против 11, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По следващия параграф предложения са направили Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което се подкрепя по принцип от комисията. 
Отиваме на § 25, който ми се струва, че става § 26.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 26. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
	„(2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 20 на сто от агитационния материал. В аудио и видео агитационните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо гласово послание.”
2. Досегашните алинеи 2, 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 3, 4, 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „и коалиции” се заменят с „коалиции и инициативни комитети”, а думите „последните 24 часа преди началото на” се заличават.
4. Досегашните алинеи 7 и 8 стават съответно алинеи 8 и 9.
5. Създава се ал. 10:
	„(10) Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок три дни след датата на провеждане на изборите премахват поставените от тях материали по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата. Дано този нов текст постигне поне част от целта си.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Поставям въпрос. В аудио материала е ясно, че посланието трябва да бъде гласово, но във видео материала защо да не разрешим алтернативно – да може и гласово, да може и писмено, като с големи букви, минимум 20% от екрана ...
Защо във видеото посланието трябва да бъде само гласово?! Просто поставям това като въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И кой смятате, че ще Ви отговори?! (Смях и оживление в залата.)
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? 
Заповядайте, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Не мога да разбера с моя прост инженерен мозък – за какво се правят агитационните материали?! Не е ли, за да рекламират съответната политическа партия, съответните кандидати за народни представители и какво те предлагат като политика?! Как така 20% от агитационния материал да бъде зает от това, че предупреждаваме срещу корупция и еди-какви си непозволени работи?! Тогава няма смисъл от тези агитационни материали. Представете си един афиш във формат 50 на 70 см, стандартен за отпечатване, като му вземеш 20%, то става смешно. Аз съм категорично против такива увлечения. Ако с агитационни материали се борим да няма купуване на гласове и други нередности, значи отиваме в крайност, която няма нищо общо със здравата логика. Агитационният материал в крайна сметка трябва да представи кандидатите и партиите – какво предлагат, за какво се борят, а не да предупреждават. 
Да не говоря за аудио и видео историите. Това е абсолютно увлечение. Мисля, че трябва да се намери баланс. Смятам, че това не е логично. 
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Да го намалим ли? 
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Да го редуцираме или да отпадне като текст. Няма логика. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предлагате ли § 26 да отпадне като цяло? 
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Предлагам да се намали процентът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С колко да се намали? Трябва да знаем за какво да гласуваме.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: От 20% на 10%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, госпожо Масева.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги, всъщност това е част от споразумението с Асоциацията на неправителствените организации в България, което беше подписано от всички парламентарни групи. Искам да ви предупредя, че всички поехме ангажимент – не само чрез подписите си, а чрез вътрешната си убеденост, че това нещо трябва да го има. Не 20%, ами за държава, в която се купуват гласове, в която нямаме доверие в изборния процес, може да се наложи да има такива плакати със 100%, които да предупреждават всички граждани, организатори и купувачи на гласове в България. 
Що се отнася до видеозаписите – че предупрежденията може да са писмени, аз мисля, че те са го разделили съвсем умишлено, защото въздействието на живата реч е различно от това на писаната реч. Когато има възможност да е плакат – там е с надпис. Мисля, че другото е избрано заради внушението. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Масева, 100% ли предлагате?
ЕЛИАНА МАСЕВА (встрани от микрофоните): Не съм предложила. Ако се наложи, ще има плакати и със 100%. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тогава това няма да бъде агитационен материал за партията, а предупреждение за избирателите. 
Преминаваме към гласуване.
Господин Радославов предложи в ал. 2 числото „20” да се замени с „10”.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 70, против 27, въздържали се 30.
Предложението се приема.
Следователно ще стане „не по-малко от 10% от агитационните материали”.
Господин Камов, заповядайте за процедура за прегласуване.
НИКОЛАЙ КАМОВ (независим): Уважаеми колега Радославов, ако попитате госпожа Манолова, която седи на първия ред, ще Ви каже, че от името на Коалиция за България – може би не са Ви информирали – стои нейният подпис под този ангажимент. Това е причината. Днес да си изпълним ангажимента пред гражданското общество извън аргументите на госпожа Масева, с която аз съм напълно съгласен – че трябва да се набива в очи предимно това, че купуването на гласове е престъпление, а не кандидатите, които купуват гласове. Това е ангажимент. И аз призовавам всички колеги, които са подписали този договор, по него няма резерва на Коалиция за България, да си изпълнят поне този ангажимент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям още веднъж на гласуване предложението на господин Радославов числото „20” да се замени с „10”.
Гласували 120 народни представители: за 58, против 39, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 26 по новата номерация, така както се предлага от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 7.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: От § 22 по вносител, който става § 27, до § 24, който става § 29, няма предложения.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов за § 25, който става § 30:
„§ 30. В чл. 70, ал. 2, след думата „представените” се добавя „в Народното събрание и/или в Европейския парламент”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Госпожо Манолова, моля да дадете текста.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): В чл. 70, ал. 2 – „парламентарно представените партии и коалиции, както и на партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това ли е Вашето предложение?
МАЯ МАНОЛОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по тези параграфи? 
Господин Ралчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Под прецизиране се разбира граматиката, доколкото така пише в учебниците по право. Нека да чуем какво предлага госпожа Манолова и да видим дали е допустимо от процесуална гледна точка това да става сега. Защото това, което тя предлага, няма нищо общо с това, което е записано. Нали отивате пак в смисъла на онази т. 6? Кажете го направо! Според Вас няма или има разлика при представителство в Народното събрание и Европейския парламент?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Предложението е: „които са парламентарно представени, както и на партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това вече го гласувахме три или четири пъти. Текстът е същият. Разбира се, Вие имате право да изкажете Вашето становище.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: С тази разлика, че според мен няма никакво основание да се променя този текст. Нито има процесуална форма за това. Къде е казано, че на второ четене под маската на граматика могат да се правят съществени промени? Това, което предлага госпожа Манолова, е съществена промяна на текста. Много маскировъчни неща станаха, господин председател, недопустимо е да подложите това предложение на гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение? 
Госпожо Манолова, дайте текста в писмен вид. Не можем да гласуваме това, което чуваме, трябва поне да го видим! 
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Моето питане към Вас, господин председател, е от гледна точка на правилника могат ли да се правят такива поправки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбрах Вашето процедурно възражение, че е недопустимо на второ четене да се правят предложения, които, също според Вас, не са редакционни, а са по същество. Разбрах, господин Ралчев, Вашето възражение.
Отговарям на въпроса Ви, господин Ралчев. Досега гласувахме параграфи 2, 3 и 5 с абсолютно същото съдържание и никой, включително и Вие, не направихте процедурно възражение, че това не е редакционно, а е по същество. Следователно ще допусна гласуването на предложението на госпожа Мая Манолова.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Нямате такава възможност, господин председател. Параграфите свързани ли са?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Свързани са, разбира се! С абсолютно същото съдържание, по абсолютно същия начин! 
Госпожа Манолова направи предложение в залата в чл. 70, ал. 2, но по сега действащия текст – „най-малко половината от времето по ал. 1 се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции, регистрирали кандидати, както и на партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.
Така ли е?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Само че преди думите „регистрирали кандидати”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преди думата „регистрирани”, тоест след думата „коалиции” да се добави „както и на партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.
Всъщност това ще стане § 30, разбира се, ако се приеме.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура за прегласуване, господин Ралчев.
Вие даже не сте гласували „против”.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Естествено, защото няма никакъв смисъл. Защото Вие не можахте да разчетете, нито да формулирате и след 5-минутно обсъждане с госпожа Манолова за какво става въпрос. Не искам да унижавам народното представителство да ги питам за какво става въпрос. Аз лично не разбрах. Само разбрах едно – че под формата на граматика се правят съществени предложения, които изменят съдържанието на текста. Това, че сме гласували досега неща, които са идентични, както Вие твърдите, пък аз не съм убеден, няма такъв текст в правилника, за да се гласува. Защото и аз Ви казах, че трябва да гласуваме т. 6, а Вие ми казахте: когато му дойде времето. Така реши и пленарната зала, без да знае за какво става въпрос или да се подчини на общата воля.
Сега моля за прегласуване.
Бързам да направя и едно предложение, свързано с процедурата, да гласуваме целия закон ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направени са две процедурни предложения. Едното е за прегласуване.
Подлагам още веднъж на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
В такъв случай, господин Найденов, предложението на комисията няма да го поставям на гласуване, тъй като заместващ е текстът на госпожа Мая Манолова.
Поставям на гласуване всички параграфи, които бяха докладвани тук – до § 27, който става § 32, като § 30 вече сме го гласували.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 28, който по новата номерация става § 33, има предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров.
Комисията подкрепя предложението за ал. 4 и не подкрепя предложението за ал. 5:
„(5) Даренията по ал. 1 се извършват по банков път и постъпват в единна публична банкова сметка с онлайн транзакция.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 33:
„§ 33. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и юридически” се заличават.
2. В ал. 2 думите „и повече от 30 000 лв. от едно юридическо лице” се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Забранява се финансиране на предизборната кампания със средства от:
1. юридически лица и от еднолични търговци;
2. чуждестранни физически лица;
3. религиозни институции;
4. чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.”
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Дарителите представят декларация за произхода на дарените средства.
(5) Всички дарения и разходи, свързани с предизборната кампания на стойност над 1000 лв., се извършват по банков път.
(6) Партиите, коалициите и инициативните комитети създават публичен регистър на дарителите на предизборните им кампании.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, искам да направя редакционна поправка в ал. 5: „Всички дарения и разходи, свързани с предизборната кампания на стойност над 1000 лв. се извършват по банков път”.
В комисията не можахме да намерим ясен критерий къде да бъде границата. Аз допълнително направих справка в Закона за политическите партии в чл. 29, ал. 2, т. 3. Обръщам ви внимание, че всички тези дарения, няма значение на каква стойност са, попадат под общия режим на даренията за партиите. Там има ограничения за таван на даренията през една календарна година. Това, че има кампания няма никакво значение. Физическото лице, когато иска да направи дарение, то е в тези рамки.
Второ, в този закон всички дарения, може да е и една стотинка, подлежат на вписване, не точно вписване, но отразяване в публичния регистър. Тоест, няма никакъв начин дарение, независимо от размера, да не попадне в публичния регистър. Това го давам като разяснение, защото няма как да бъде извън публичния регистър. Можем да вземем критерий от чл. 29, ал. 2, т. 3 за 5 хил. лв., подлежащи от Закона за политическите партии. Просто взимам някакъв критерий и затова ви предлагам числото „1000” да се замени с „5000”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С други думи над 5 хил. лв. – по банков път, под 5 хил. лв. – както си искат, може по банков, може да не е банков, но, разбира се, всичко се вписва в публичния регистър. Това вече е по изискванията на политическите партии. Нали така?
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Има неприети предложения.
Първо поставям на гласуване предложението на Петя Гегова и Илко Димитров относно ал. 5, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 5, против 22, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров в § 32, който става § 33, ал. 5 – вместо числото „1000” да стане „5000”.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Поставям на гласуване § 33, така както ни се предлага от комисията, вече с гласуваното предложение на народния представител Христо Бисеров.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Следващото предложение е на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова. То е подкрепено, вече го гласувахме и е отразено на съответното място.
Продължаваме с § 33, който става § 34.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията предлага да се създаде нов параграф, който става § 34.
„§ 34. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
       „(2) Сметната палата извършва фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 34.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Има предложение от Ваньо Шарков и група народни представители. Направо прочетете текста какво предлагат.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Гласуването се извършва с бяла обща (интегрална) бюлетина по образец. Бюлетината не може да съдържа реквизити извън изброените в закона.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Сотиров.
Господин Янев, вие не си оттегляте предложението?
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Не. Предложенията са еднакви, да се обсъждат заедно.
Пред Вас е текстът. Можем да обсъждаме предложението както на Ваньо Шарков и Вашето предложение, така и на Яни Янев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Всичко е свързано с интегралната бюлетина до предложението на Мая Манолова. Значи обсъждаме всичко, без предложението на Мая Манолова.
Имате думата, по-точно да отбележим, че текстът е на стр. 24.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Пак се връщаме на едни стари дебати, които водихме тук – за интегралната бюлетина и за преференцията.
Преференцията, така както се залага сега и както беше заложена миналия път в закона, не работи, но се извежда като някаква много висока цена, заради която трябва да бъде жертва на интегралната бюлетина. Това, което безспорно е европейска практика и навсякъде се прилага, е интегралната бюлетина. Това беше завоевание, включително и на нашето изборно законодателство, като един максимално прозрачен начин, който гарантира, че не могат да се прилагат тези техники за манипулиране на изборния процес с отделните бюлетини. 
Затова нашият приоритет, който трябва да бъде като парламент – императив, е да бъде въведена интегралната бюлетина. Затова от Съюза на демократичните сили настояваме интегралната бюлетина да бъде запазена.
Честно да ви кажа, това вече е мое лично мнение, но преференцията, така както се предвижда, с 15-процентов праг не е задължителна преференция. Тя не работи. Затова пледирам да не се изкарва като аргумент това, което винаги се е изкарвало при тези дебати, че видите ли, много е сложно да се въведе и интегрална бюлетина, и преференция. Затова дайте да оставим преференцията и да махнем интегралната бюлетина.
Накрая се получава, че ние нито имаме преференции, нито интегрална бюлетина, защото преференцията при този праг, който предвиждате, не работи. Затова оставете поне интегралната бюлетина. Отделен е въпросът – този разговор сме го водили многократно, че няма технически проблем да има и преференция, и интегрална бюлетина. Сега пледирам да се подкрепи от името на Съюза на демократичните сили текста за интегрална бюлетина, а вече като дойде моментът за преференция, тогава да го коментираме.
Спомняте си предишния път, когато се гледаше закона, първо се гласува преференцията, за да се използва като аргумент да отпадне интегралната бюлетина.
Моят апел е да не се приложи същата тактика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики не виждам.
Доктор Шарков, заповядайте.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, тук е моментът да започнем да правим  по-сериозни промени в изборното законодателство. Защото след всички твърдения, че в тази пленарна зала можем да постигнем консенсус за това да има подвижни урни и хората, които са с увреждания, за които съществуват данни, че са между 200 000 и  300 000 души, и не могат да отидат да гласуват поради свои специфични заболявания, заради свои увреждания, тези хора трябва да получат възможност да дадат своя вот, ако желаят да го направят, разбира се. Но ние трябва да им осигурим тази възможност. Тази възможност минава през интегралната бюлетина. Няма ли интегрална бюлетина, всички в тази зала, поне хората, които участваха в заседанията на комисията, знаят много добре, че подвижна урна няма да има и тези български избиратели няма да имат право да гласуват, на практика им е отнето правото да гласуват.
Второто, за което става дума, е, че няма ли интегрална бюлетина, остават отново тъмните стаички и всички онези неща, които се правят вътре – снимане с GSM-и, доказване на това кой как е гласувал, за да си получат съответните възнаграждения. Интегралната бюлетина ще пресече тези опити за купуване на гласове.
Третото, което е, че интегралната бюлетина не може да бъде изнасяна от секционните избирателни комисии, не може да бъде изнасяна от стаичката за гласуване. Това отново е механизъм, по който може да бъде прекратено купуването на гласове. Между другото, всички онези опити да се изтъкнат някакви технически аргументи, че това не е възможно, на практика са невалидни, защото виждаме, че в другия законопроект, който поне се движеше успоредно със Закона за изменение и допълнение на закона за парламентарните избори, там Българската социалистическа партия е предложила гласуване с две интегрални бюлетини: едната с мажоритарно избраните 58, а другата интегрална бюлетина за останалите, за които се гласува пропорционално. Тоест това, което някои колеги го изтъкват като аргумент, че колко малко щели да бъдат квадратчетата, как нямало да може да се отбелязват резултатите, въобще не съществува като проблем. Изобщо не съществува като проблем!
Освен това, ако искаме да има реално състезание между самите кандидати, а не между самите партии, трябва да има преференции. Тези преференции стават възможни и действащи тогава, когато нямат праг. Но за да няма диктат на малцинството – нещо, за което се опасяваше господин Местан от предишните дни, за да не се получи това, се въвежда задължителната преференция. Тогава може да има реално състезание между отделните кандидати за наши представители в Европейския парламент. 
Освен това нека да направим един опит тук да започне синхронизиране в изборното ни законодателство, касаещо Европейския парламент и българския парламент. Защо в единия парламент гласуваме с интегрална бюлетина, а за другия гласуваме без интегрална бюлетина, гласуваме с отделни бюлетини? Тук едва ли някой ще даде точното обяснение.
Относно нападката, че преференциалното гласуване става невъзможно, ако е интегрална бюлетината. Това преференциално гласуване става безпредметно при граница от 15%. То е безпредметно и при граница от 10%. В цяла Европа, където има преференциално гласуване, то работи само тогава, когато е      по-ниско от 5%. Доказателства за това има изключително много. 
И последният аргумент, който искам да ви дам за интегралната бюлетина, е, че делегация на нашето Народно събрание беше на изборите в Черна гора в неделя. Там се гласуваше с интегрална бюлетина. В неделя имаше избори и в Турция. Вярно, без преференции – това, което господин Бисеров изтъкна на заседанието на комисията, но и там се гласува с интегрална бюлетина. 
Нека не се връщаме назад от онова, което сме постигнали. Нека гласуването за Европейски парламент и гласуването за български парламент да бъде с интегрална бюлетина. Нека да вървим напред и да позволим на хората, които имат увреждания, да гласуват, да премахнем тъмните стаички, така както е почти навсякъде в Европа и в САЩ, и да запазим тайната на вота. Нека гласуването да бъде с интегрална бюлетина, за да може всички останали механизми да сработят. 
Уважаеми колеги, иначе стигаме дотам, че работата и на тази временна комисия за промяна на изборното законодателство, и работата на всеки един от народните представители, който е работил по тези закони, е безсмислена, защото в крайна сметка нищо няма да променим в закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение?
За реплика думата има господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Господин председател, колеги, господин Шарков! Аз мисля, че трябва да правим разлика между избори за Европейски парламент, където е една национална листа със седемнадесет кандидати, и това, което е на парламентарните избори, където има практика, когато се представят листите, да има само първите трима. Ако говорим за една интегрална бюлетина, за което според мен всеки един включен от тези седемнадесет ще носи гласове, логиката е да бъдат изписани и седемнадесетте кандидати от дадена формация, партия или коалиция. 
Представяте ли си вие за огромната част от избирателите какво затруднение ще бъде да са изписани по седемнадесет едно 15-20 пъти, значи един поменик от стотина имена, където човек да се ориентира, включително и преференциалната пропорционалност - той да си отбелязва кой да бъде по-напред? На практика това означава да блокираме самия процес.
Аз не мога да приема Вашата логика, че бюлетината трябва да бъде интегрална точно за тези избори - за членове на Европейския парламент, поради това, което говоря. Човек трябва да си представи какво значи наредени стотина имена и там баба или дядо да гледа и да види как да го уцели и т.н. Според мен е много хубаво като идея да модернизираме законодателството, но ние имаме много хубава поговорка: „Видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак.” Или „Прекален светец и Богу не е драг.”
Мисля, че това не отговаря на нашите реалности. Аз лично ще гласувам против интегралната бюлетина. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За дуплика думата има господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Радославов, това с жабата и с коня не го разбрах, защото ние претендираме да ставаме все по-модерна и все по-европейска държава. Така че нека да се сравняваме с това, което се случва в другите държави. Аз ви дадох два примера и тези два примера са достатъчно красноречиви.
Между другото, не само си представям, но понеже този дебат го водихме преди две години, представител на вашата коалиция донесе тук в парламента цялата бюлетина и я показа на всички. Показа, че е възможно и това беше само преди две години, когато водихме този дебат дали да бъде интегрална бюлетината за европейските избори. Тогава беше представена бюлетината, което показа, че е възможно. Има и много други варианти, има страни, в които се гласува с така наречената избирателна книжка, в която всяка партия е на отделна страница. Това представлява интегралната бюлетина, тайната на вота е запазена и се гласува преференциално.
Недейте с технически аргументи да се опитвате да провалите нещо, което е модерно, което е правено и най-важното е възможно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, заповядайте.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Господин председател, колеги! Мисля си, че е крайно време да престанем да подценяваме нашите сънародници във възможностите им да направят резонния избор с това, което се предлага като съвременни и демократични способи за осъществяване на изборния процес. Казвам съвсем съзнателно, че ние ги подценяваме, защото, ако си спомняте през 1991 г., когато бяхме в зората на демокрацията, първо, имахме избори две в едно, второ, гласувахме с шест различни бюлетини и българският избирател се справи.
Особено прави впечатление, че в момента съвсем млади демокрации – дава се примерът с Черна гора, за провеждането на избора с интегрална бюлетина, само преди една седмица Република Македония си направиха избори две в едно... Ще ви припомня, че преди две години, когато бяха първите свободни избори в Ирак, хората, които не бяха помирисвали демокрация, гласуваха с ей-такива огромни чаршафи. И изборите се проведоха, и бяха напълно нормални.
И пак казвам, изразявам всичко това, защото на фона на тези примери от цял свят да продължаваме да подценяваме българския избирател, че, видите ли, сега, когато му предложим да гласува за европейските избори с интегрална бюлетина, той ще бъде толкова много затруднен, че, едва ли не, няма да може да осъществи избирателното си право. Трябва на тези аргументи да сложим веднъж завинаги край, защото обиждаме изрично българските граждани. По тази причина, и защото считам, че няма никаква пречка и за тези избори да бъдат въведени интегралните бюлетини, съм направил и конкретното предложение, както и с колегата Шарков и останалите народни представители. 
Това, от друга страна, за всички онези, които едва ли не се притесняват, че българският избирател би бил заблуден по някакъв начин, ще ви кажа: колеги, не е ли много по-сложно да влезете в тъмната стаичка и да търсите от 16-20 бюлетини коя е на твоята партия или е много по-просто, когато е ясно предварително, че в една интегрална бюлетина, ако е направена под тази форма, за която говорим – като книжка, това е популярното, на еди-коя си страница е номерът на твоята партия? Като искате да се контролира вотът, това би било и по-прост начин за контролиране. Но не там е смисълът на това, за което говорим. Защото въвеждането на интегралната бюлетина води до много други широки стъпки в развитието на изборния процес, за което колегата Шарков каза – и за подвижната урна, и за отпадането на тъмните стаички, изобщо дават възможност на българския избирателен процес да придобие съвременни форми и да става демократичен и прозрачен.
Затова призовавам да гласуваме! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма желаещи за реплика.
Да преминем към гласуване.
Вярно, че идеите на народните представители, които подкрепят въпроса с интегралната бюлетина, са близки, но като текстове са различни. Затова ще ги гласуваме по реда, както са представени.
Първо поставям на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров.
Гласували 126 народни представители: за 44, против 57, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Сотиров.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Знам, че няма да стане, но все пак да опитаме.
Уважаеми колеги, за пореден път пледирам: подкрепете да остане поне интегралната бюлетина! Това е безспорно достижение на всички демократични държави... (Реплики от ДПС.) 
Интегралната бюлетина да остане в закона – това е предложението.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Там я няма.
ИВАН СОТИРОВ: Имаме предложение да има интегрална бюлетина. В България имаме такава практика – не в този закон, но по принцип има такава практика. В европейската практика и във всички други държави, дори държави от Третия свят, гласуват с интегрални бюлетини, затова сравненията с жабата и вола или жабата и коня са крайно неоснователни. България не може да бъде постоянно в ситуация на жаба спрямо държави от Третия свят по отношение точно на интегралната бюлетина. Ако по отношение на преференции и други въпроси има различни практики, интегралната бюлетина е нещо, което е европейска практика и за европейски избори, и за национални избори в европейските и други държави. Така че нека поне това да подкрепим!
А иначе това, което е предложено с този висок праг за преференцията, е абсолютно безсмислено. Нека поне да стане интегралната бюлетина.
Затова предлагам да прегласувате и да подкрепите включването на интегралната бюлетина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям за втори път на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров.
Гласували 145 народни представители: за 57, против 71, въздържали се 17.
И този път предложението не се подкрепя.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Яни Янев. Неговото предложение започва от стр. 21 и приключва на стр. 22.
Гласували 141 народни представители: за 50, против 8, въздържали се 83.
Предложението на Яни Янев не се приема.
На стр. 22 има ново предложение от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 56, против 53, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Има предложение отново от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров за чл. 82.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 29, против 64, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Има ново предложение от народния представител Яни Янев. Предложението е оттеглено.
Отиваме на стр. 24, където има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 19, против 51, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народния представител Мая Манолова, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров – чл. 85 да се отмени. 
Комисията не подкрепя предложението.
Народният представител Яни Янев е направил същото предложение, което също не е подкрепено.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи за изказвания.
Поставям на гласуване предложенията, които са идентични, на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров, Иван Сотиров и Яни Янев.
Гласували 114 народни представители: за 24, против 28, въздържали се 62.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
По следващия § 29, който става § 35, комисията подкрепя текста на вносителя.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте текста на § 35 по вносител.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 35 е приет.
Има предложение на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров, което не се подкрепя от комисията.
Господин Сотиров, поддържате ли предложението? Да.
Имате думата, господин Найденов.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров за промяна на чл. 87:
„Чл. 87.	(1) Пред изборното помещение се поставя образец от бюлетината за гласуване.
	(2) В изборното помещение се осигуряват обособени места за гласуване, така че да се осигури тайната на гласуването и да се вижда, че избирателят не използва технически средства за заснемане на попълнената бюлетина. Тези места трябва да осигуряват и необходимите условия за гласуване на избиратели със специфични физически потребности.
	(3) След приключване на подготовката за гласуване помещението се запечатва с хартиена лента с подписите на присъстващите членове на секционната избирателна комисия.
	(4) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Яни Янев за създаване на нов § 29а със следното съдържание:
„§ 29а. В чл. 87, ал. 2 думата „кабини” се заменя с думата „гишета”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Яни Янев за създаване на нов § 29б.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение за нов § 29в със следното съдържание:
„§ 29в. В чл. 90, ал. 2 се отменя.”
Комисията не подкрепя предложението.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи за изказвания.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров относно чл. 87.
Гласували 103 народни представители: за 7, против 56, въздържали се 40.
Предложението на народните представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Яни Янев за създаване на нов § 29а.
Гласували 130 народни представители: за 32, против 78, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Продължаваме с § 30, който става § 36. Той е по комисия.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров – в чл. 93, ал. 1 и 2 се отменят.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага следната редакция на § 31, който става § 37:
„§ 37. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
	„(2) Избирателят, гражданин на Република България, се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на единния граждански номер и на вида и номера на документа му за самоличност.”
	(3) Когато се установи разлика в някое от имената на избирателя, гражданин на Република България, в списъка и според документа за самоличност при съвпадане на постояния адрес, имената на избирателя от документа за самоличност се записват в графата „Забележки” на избирателния списък.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думите „в документа за самоличност” се добавя „на избирателя, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз”.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея в изречение второ след думата „удостоверения” се добавя „и декларации”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров.
Гласували 111 народни представители: за 11, против 75, въздържали се 25.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
Поставям на гласуване § 36, който е по вносител, и § 37 по новата номерация, както се предлага от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По § 32 има предложение от народния представител Мая Манолова, което е оттеглено по т. 1, а по т. 2 е подкрепено.
Има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров, което не се подкрепя от комисията.
Господин Сотиров, Вие поддържате ли това Ваше предложение?
ИВАН СОТИРОВ (ОДС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Става въпрос за чл. 94. Господин Сотиров, Вие го поддържате, аз ще го поставя на гласуване, но да го четем ли?
ИВАН СОТИРОВ (ОДС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Найденов, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Господин председателю, използвам възможността, разбирам, че такова е предложението и на колегата Лютви Местан, за да предложа удължаване на работното време до приключване на гласуването и приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има обратно процедурно предложение.
Господин Иванов, заповядайте, имате думата.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Естествено, възразявам срещу направената процедура.
Първо, в дневния ред, който Коалиция за България предлага за пленарната седмица в сряда, четвъртък и петък, като т. 1 е включено като продължение приемането на второ четене на този законопроект.
На второ място, господин председателю, Вие знаете, че една процедура изисква гласуване в пленарната зала. Аз Ви питам: има ли според Вас 121 депутати в залата? Няма.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Има.
ИВАН ИВАНОВ: Добре. Но така или иначе процедурата трябва да бъде подложена на гласуване. 
Тогава моля квесторите да наблюдават дали всеки гласува със собствената си карта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чухте процедурното предложение за удължаване на работното време до приемането на законопроекта. Чухте и обратното процедурно предложение. 
Моля, гласувайте това процедурно предложение, но само със своите карти. 
Гласували 104 народни представители: за 103, против 1, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Предложението от народните представители Шарков, Димитров и Сотиров е следното:
Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. (1) Избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина. Последният разгъва бюлетината, за да се убеди избирателят, че тя не съдържа предварително вписани знаци.
	  (2) Бюлетината се подпечатва с печата на комисията при получаването й от избирателя, след което последният отива на обособеното място за гласуване, за да отбележи своя вот. На мястото за гласуване може да се намира само един избирател. Когато гласува лежащо болен избирател, с помощта на подвижна избирателна кутия се осигуряват условия за гарантиране на тайната на вота и на обстоятелството, че избирателят не използва технически средства за заснемане на попълнената бюлетина.
	   (3) Избирателят гласува за партия или коалиция като поставя в квадратчето с номера на избран от него кандидат от листата знак, показващ еднозначно неговото предпочитание (преференция) за този кандидат. Глас за партия или коалиция се подава само чрез валидна преференция за един кандидат от листата на партията или коалицията.
	   (4) Избирателят гласува за независим кандидат като поставя в квадратчето на втория ред на полето знак, показващ по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за този независим кандидат.
	   (5) Вписването в бюлетината на специални символи като думи и числа, които позволяват да се разкрие самоличността на избирателя, правят гласа недействителен.
	  (6) Когато избирателят сгреши при попълване на бюлетината, той може да получи еднократно друга бюлетина за гласуване от комисията, след като върне сгрешената бюлетина. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки” на избирателния списък. Сгрешената бюлетина се анулира с надпис „сгрешена” и се опакова отделно след приключване на гласуването.
	  (7) След действията по ал. 3 или 4 избирателят:
1. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се види отбелязването на кандидат на партия или коалиция или на независим кандидат;
2. напуска мястото за гласуване и подава сгънатата бюлетина на член от комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;
3. пуска подпечатаната с два печата бюлетина в избирателната кутия;
4. полага подпис в избирателния списък.
	  (8) Когато избирателят е ученик или студент, който е гласувал при условията на чл. 42, ал. 9, член на секционната избирателна комисия вписва датата на изборите и полага подпис и печат в ученическата или студентската книжка на избирателя.
	  (9) При гласуване в чужбина член на секционната избирателна комисия вписва датата на изборите и полага подпис и печат в паспорта на избирателя.
	  (10) След гласуването избирателят получава документа си за самоличност и напуска помещението на избирателната секция.
	  (11) При гласуване на лежащо болни избиратели с помощта на подвижна избирателна кутия в ал. 7, т. 2 не се прилага разпоредбата „напуска мястото за гласуване”, а в ал. 10 не се прилага разпоредбата „и напуска помещението на избирателната секция”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Практически парламентът се произнесе по въпросите, които тази група народни представители поставят в този текст. 
Моля, гласувайте предложението на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров.
Гласували 109 народни представители: за 15, против 52, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Господин Яни Янев оттегля предложението си. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага следната редакция на § 32, който става § 38:
“§ 38. В чл. 94 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата “числа” се добавя “както и поставянето в плика на други предмети, освен бюлетината”.
2. В ал. 4 накрая се добавя “подписва в допълнителния избирателен списък.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 38.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма. 
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 39:
“§ 39. В чл. 95 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 след думата “комисията” се добавя “застъпник или наблюдател”.
2. Създават се алинеи 11, 12 и 13:
	“(11) Забранява се след попълване на бюлетината и преди пускането на плика в избирателната кутия, избирателят да показва бюлетината си. При нарушаване на забраната, комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство в графата “забележки”.
	(12) Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга образно-възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. При нарушаване на забраната, комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство в графата “забележки”.
	(13) Бюлетините по ал. 11 и 12 се броят отделно и се вписват на отделен ред в секционния протокол.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. 
Има думата народният представител Ремзи Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, разбрах, че в комисията е имало много дълга дискусия по този въпрос, но така, както ни го предоставят нашите колеги от комисията, всяка комисия, ако има определено мнозинство, може да се произнесе. Някой в комисията иска да се забележи. Зная, че в залата веднага ще се реагира, че това не е възможно. Защото става така, че една комисия с обикновено мнозинство ще се произнесе, че тази бюлетина е недействителна, 10 гласа за един кандидат ще бъдат фатални. И този текст наистина е един дискриминационен текст. Не може да съществува в този вид в един закон. И колегата Яни Янев затова правилно е предложил, ако се възприеме една идея за използване на телефонни апарати, трябва да има задължение на избирателната комисия да поставят една маса. Това трябва да бъде задължение на комисията. Защото в момента всеки прави едни тънки сметки, но ако евентуално някой каже: да, вие имате телефон и сте го използвали, може да звъни, може да не съм го използвал. И с едно мнозинство ще се произнесе, че бюлетината е недействителна. В 1999 г. за местни избори, когато в една обща бюлетина нямаше номера пред партиите, се изискваше да се изписват само имената на кандидатите, зададох един риторичен въпрос: ако съвпаднат и трите имена какво става? Тогава ми се изсмяха в залата. Мисля, че тогава имаше проблеми. Трите имена съвпаднаха избирателите се чудеха кой е наш Иван и кой е другият Иван. Затова много ви моля или комисията да изчисти текста, или този текст да отпадне. Не може при нарушаване на забраната комисията незабавно да обявява бюлетината за недействителна. Има точно изписани текстове кога бюлетината е недействителна. Това, че, примерно телефонът звъни при мен, бюлетината недействителна ли ще е? Ако се спрем на тази идея комисията е длъжна да определи мястото й и да каже, че всеки, който носи такъв телефон, трябва да го остави пред комисията. Иначе ще има злоупотреби. Всеки от нас ще съжалява, че сме допуснали един фатален текст. Защото за първи път идеята е добра, възприемана такава идея, но със задължение комисията да определи маса или място, където да се оставят тези неща. И задължително да бъдат предупредени избирателите. Какво ще стане, ако в чантата на една дама телефонът звъни. Тя просто е забравила, че телефонът е в дамската й чанта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Пък една жена никога не знае какво има в чантата си.
РЕМЗИ ОСМАН: И избирателите, които тръгват – тези чаровни дами, подготвили се... (Реплика на народния представител Татяна Дончева.) Госпожо Дончева, колкото и да спорите, не сте прави, защото, ако някой си е забравил телефонът в чантата, тази бюлетина ще бъде обявена за недействителна с решение на комисията. На какво основание комисията ще реши, че в моята чанта е позвънил телефон? 
Тогава трябва да има едно изискване в чл. 87, където да се каже, че в изборното помещение – дали ще се казва кабина...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да има специално място за поставяне на телефони.
РЕМЗИ ОСМАН: Да, и изискване, господин председател, член на комисията да подсказва да се оставят тези апарати. Защото в голямата си част ще бъдат опорочени. 
В 1999 г. в цели населени места недействителните бюлетини стигнаха до 30%. Това не е нормално в една секция да има 30% недействителни бюлетини. Така че направете си сметка.
Моето предложение, господин председател, е изобщо да отпадне ал. 12. Ако не отпадне, трябва да има един нов текст. Но Вие сте опитен юрист, в този вид не може да остане. По такъв начин една бюлетина ще се обявява за недействителна? Кой ще установи това? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Осман постави един практически въпрос, който може да търпи извращения в изборния процес. 
Заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Господин председател, тъй като в първоначалния текст, който бях предложил, има подобно изречение и предвиждах, че наистина е възможно да се случат такива неблагоприятни последици, за които колегата Осман казва, затова, ако ние подкрепим неговата идея по принцип, ако се възприема и има допълнение в текста, аз ще обърна вниманието на ал. 12, както е в текста на предложителя. Там изречение второ е следното: “за целта комисията определя място, където избирателите могат да оставят мобилните си телефони, фотоапарати или друга образно-възпроизвеждаща техника”. 
Предлагам това да стане изречение второ в ал. 12 по предложението на комисията. Смятам, че това ще удовлетвори, ако се подкрепи идеята на колегата Осман.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не е много прецизно, защото следващото изречение не следва от второто. 
Идеята е ясна. И пак ще има телефони, които не се оставят на масата, а си стоят в джобовете.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Ако ми позволите, господин председателю, бих искал да обърна внимание на следното. 
В комисията много внимателно разгледахме предложението на вносителя. Факт е, че между тях фигурира и предложението телефоните да бъдат оставяни на специално отредено място в секциите под наблюдението на членовете на секционната комисия. В случая обаче забраната не е толкова с оглед изобщо на носенето на мобилни телефони или на друга техника. Забраната е за заснемане на начина на гласуване. И аргументите на комисията да предложат падането на текста на вносителя и да ви предложи този текст, който фигурира в окончателния вид, е, че в този случай нарушението е заснемането на вота, а не на носенето на фотоапарат или фактически влизането в избирателната картина. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Как ще установиш дали заснема или не? Нали той е вътре в стаичката? 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Може да бъде установено и затова е предложението в случаите на установяване, което е санкцията – от една страна имаш забраната, от друга страна, имаш и санкцията в случаите, в които това се установи. Иначе стигаме до крайности всеки един да оставя телефони. Има телефони, които нямат камери. Все още има такива мобилни телефони, които нямат камери. 
В случая наистина логиката на комисията беше да не се стига до крайности, да се забрани ползването за заснемане на вот, а не изобщо носенето на мобилни телефони. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата за реплика.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Господин Найденов, аз Ви разбирам – да, така е. 
Как ще установите? Един член на комисията казва: той се опита или засне начина на гласуване. Имат мнозинство, събират се, обявяват бюлетината за недействителна!
Колеги, повтарям пак, през 1999 г. в десетки секции неоснователно комисии с мнозинства ей така се събират и решават! Обявиха бюлетини за недействителни! Никой не може да контролира, както е текстът, да спре непочтени членове на някои комисии да се произнесат дали бюлетината е недействителна. Има си начини, точно определени моменти кога бюлетината е недействителна. Разбира се, че става въпрос за заснемане.
Господин Найденов, един член на комисията – може би наистина трябва да се прецени. 
Има ли сигнали за злоупотреби? Има. Нека да се увеличат санкциите. Има ли единодушие в залата? Има. Такива големи санкции да има, че изобщо да не си помисли, че може да влезе и да заснеме като доказателство начина на гласуване. 
По-опасното е друго – могат да се произнесат, че бюлетините са недействителни, без да имат никаква вина хората. Това е по-опасното, затова предложих ал. 12 да отпадне. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Осман, ако се приеме това, което господин Янев предлага – ново изречение да има, специално място за поставянето? (Реплика от народния представител Ремзи Осман.)
Господин Янев, заповядайте за втора реплика.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Колеги, колега Найденов! Ако ние оставим възможността на избирателя да държи в себе си мобилен телефон или фотоапарат и няма място, което да е ясно предварително, където да го остави – добре, казваме, че комисията преценява, че, видите ли, този човек е извършил злоупотреба и е заснел вота си. Как ще установим това нещо? Ние отиваме в едни безкрайно тежки процедури. Комисията няма функция да му изземе на този човек фотоапарата. Няма тази функция! Тя няма възможността да докаже, че този човек е заснел вота си, че той е разкрил вота си чрез заснемането.
По-простото решение, ако имаме намерение да прекъснем тази практика, е: нека добрите избиратели да си оставят мобилните телефони и фотоапаратите до комисията и да не влизат с тях в изборната кабина. Ако влязат, след това няма как да докажем, че те са извършили нарушение. 
Ще влезем в безкрайно сложни процедури да искаме постовият полицай, който е на входа, да отиде, да му изземе телефона, пък да му правим проверка – нещо, което няма да се случи. Невъзможно е. По тази причина всъщност тази норма няма да сработи. 
По-простичкото е, щом като искаме това да не се случва: ако обичате, уважаеми, оставете си телефоните и фотоапаратите извън кабината за гласуване. Тогава вече процесът ще стане изчистен. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ясни са двете тези. Въпросът е практически. (Реплики.)
Аз горе-долу същото казах. В стаичката звъни телефонът. Как ще го разбера как е, що е. 
Първо, има предложение на господин Ремзи Осман в § 39 ал. 12 да отпадне. Така ли е, господин Осман?
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Да, така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поддържате го.
Моля, гласувайте отпадането на ал. 12.
Гласували 110 народни представители: за 80, против 16, въздържали се 14.
Приема се.
Господин Янев, заповядайте.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Колеги, моля ви да прегласуваме този текст. Аз възприемам благородните мотиви на колегата Осман. Той изрази своето съмнение по отношение функционирането на текста на базата на нещо съвсем обективно и реално. На практика с отмяната на този текст не правим нищо в крачка с онова, което всички декларираме ясно и точно. 
Даваме възможността за доказване на начина на гласуване в тъмните стаички. Няма да има гишета, а ще има тъмни стаички, където вотът ще се регистрира и ще се доказва пред уличния дилър, че си гласувал по съответния начин. Това допускаме с отпадането изцяло на ал. 12. Това е механизмът. 
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Изборите през 1999 г.!
ЯНИ ЯНЕВ: Затова казах: Вашето предложение с възможността за редакция допуска и решава проблема, който Вие поставихте. Отпадането изцяло на текста ни връща към всичко онова, което говорим тук, че отричаме. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, встрани от микрофоните): Господин Янев, бюлетината не е интегрална! Какво ще снимате с телефона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям още веднъж на гласуване предложението на народния представител Ремзи Осман за отпадането на ал. 12.
Гласували 116 народни представители: за 88, против 21, въздържали се 7.
Предложението е прието. Алинея 12 отпада.
Поставям на гласуване § 39 със съответните текстове, тоест с ал. 13, която ще стане ал. 12.
Гласували 109 народни представители: за 102, против 7, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Следва предложението на господата Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров. За съжаление, ги няма. Въпроса го разглеждахме – за тези интегрални бюлетини.
Моля, гласувайте предложението на тримата народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 1, против 58, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Господин Янев си оттегли предложението.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): До § 33е включително! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението на Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров е абсолютно същото, пак за пликовете. Ние гласувахме, отхвърлихме го. Не е необходимо два пъти да гласуваме едно и също нещо. 
Господин Янев си оттегля предложенията от § 33б до § 33е. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров:
Член 105 се изменя така:
„Чл. 105. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.
	   (2) Гласът е действителен точно когато са налице следните обстоятелства:
1. бюлетината е по установения образец;
2. от съдържанието на бюлетината може да се определи категорично вотът на избирателя за посочен от него кандидат от листата на партия или коалиция, или за независим кандидат;
3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя;
4. бюлетината съдържа два броя печати на секционната избирателна комисия;
	    (3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания и зацапвания.
	    (4) Вотът на избирателя за избор на кандидат от кандидатска листа е категорично определен точно когато в бюлетината има отбелязан знак в квадратчето пред името на кандидата без да се засягат полетата на други кандидатски листи.
	    (5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини.
	    (6) Бюлетина с глас за партия или коалиция съдържа точно една преференция за посочен от избирателя кандидат от листата на партията или коалицията. Преференцията се зачита и когато знакът в малкото квадратче пред името на кандидата излиза извън очертанията му без да засяга други малки квадратчета. Когато бюлетината съдържа две или повече преференции, тя отговаря на недействителен глас.
	     (7) Бюлетина с глас за независим кандидат съдържа един знак в квадратчето пред името на кандидата. Гласът е действителен и когато знакът в малкото квадратче пред името на кандидата излиза извън очертанията му без да засяга други малки квадратчета.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 8, против 59, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Господин Янев оттегля предложението си.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 39. Той е на стр. 33. 
Моля, гласувайте текста на вносителя за § 34, който става § 40.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Господин Янев оттегля следващото си предложение.
На стр. 35 има друго предложение от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров. То е за чл. 106. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Предложението на народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров е:
Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) Преди отваряне на избирателната кутия от масата се отстраняват всички вещи с изключение на черновите.
	    (2) Във всеки един момент само един член на секционната избирателна комисия има достъп до бюлетините под наблюдението и контрола на останалите членове. 
	    (3) Избирателната кутия се отваря, бюлетините се изваждат една по една, разгръщат се и се броят.
	    (4) Когато в гласуването е била включена втора и/или подвижна избирателна кутия, тя се отваря след изчерпване на бюлетините от първата кутия и изваждането и броенето на бюлетините продължава.
	    (5) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва„...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следват т. 1, т. 2 с буква „а” и буква „б”, както и т. 3. Текстовете са пред вас.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: „(6) Когато по действителността на някой глас възникне спор, случаят се описва в секционния протокол.
	     (7) След преброяване на гласовете, бюлетините за партиите и коалициите се преглеждат отново една по една и се преброяват преференциите за отделните кандидати”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 16, против 43, въздържали се 47.
Текстът не е приет.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 41.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Имаме предложение отново от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров. За съжаление тях ги няма. Това предложение е по чл. 107. Текстът на тяхното предложение по чл. 107 е пред вас и е на стр. 36. Те имат предложение и по чл. 108, което започва от стр. 36 и продължава до стр. 37. Това са нови текстове по сега действащия закон – чл. 107 и чл. 108, със съответните алинеи и точки. 
Имате думата, уважаеми народни представители. 
Има ли желаещи народни представители, които да се изкажат по двете предложения от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров? Няма.
Моля, гласувайте тези предложения по чл. 107 и чл. 108. 
Предложенията не се подкрепят от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 14, против 60, въздържали се 44.
Предложенията не се приемат.
Господин Янев също има направени предложения.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Оттеглям предложенията си от § 35а до § 35д.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Стигаме до стр. 40, където има два варианта по вносител, да ги наречем.
Има предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров. Тук ли са уважаемите колеги? Няма ги. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров:
В § 36, в чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 3:
	„(3) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в цялата страна и извън страната”;
б) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „получили гласове не по-малко от националната избирателна квота” се заличават;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „на 15%” се заменят с „на пет на сто”;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”;
е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”;
з) досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”;
и) досегашната ал. 9 става ал. 10”.
Комисията не подкрепя предложението.
Следващото предложение е от народните представители Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров – в чл. 116, ал. 5 се изменя така:
       „(5) Избраните кандидати на партиите и коалициите се определят според броя на получените от тях преференции, както следва:
1. Кандидатите на всяка партия и коалиция се подреждат в низходящ ред според броя на получените за тях преференции в страната и чужбина.
2. Избрани са кандидатите, получили най-много преференции.
3. Когато процедурата по т. 1 и 2 не може да продължи поради това, че двама или повече кандидати са получили еднакъв брой преференции, избраните кандидати се определят според подреждането им в кандидатските листи на партията или коалицията.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя и текста на вносителя и предлага § 36 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата.
Тук можем да подходим по два начина.
Според мен по-правилният начин е първо да гласуваме предложението на комисията за отпадане, защото ако параграфът отпадне, става безпредметно гласуването на предложението на народните представители.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Преди да пристъпим към гласуването, господин председателю, разрешете ми да прочета и предложението на вносителя, което е в два варианта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Първият вариант е промяна от 15% на 10%, а вторият вариант – от 15% на 5%.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Гласуваме предложението на комисията, защото то е за отпадане на § 36. Ако параграфът отпадне, няма да гласуваме предложението на народните представители. Ако се отхвърли предложението на комисията, ще преминем към гласуване на предложението на народните представители.
И така, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 36.
Гласували 131 народни представители: за 86, против 39, въздържали се 6.
Предложението на комисията се приема. Следователно § 36 отпада.
Господин Янев, държите ли да се гласува Вашето предложение на стр. 41 за създаване на нов § 36а?
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има предложение на Петя Гегова и Илко Димитров, което е свързано с текста, който отпадна.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Не е свързано.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Ще прочета предложението на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров:
„Създава се нов § 37:
„§ 37. В чл. 122, ал. 3 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 120 народни представители: за 21, против 87, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Има предложение на Елиана Масева и Екатерина Михайлова.
Госпожо Масева, поддържате ли предложението си?
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, от място): Да, поддържаме го.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Предложение на Масева и Михайлова:
„В чл. 123, ал. 1 числото „50” се заменя с „1000”, а числото „2000” се заменя с „8000”.
В ал. 2 числото „500” се заменя с „2000”, а числото „5000” се заменя с „10 000”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на Ваньо Шарков, Мартин Димитров и Иван Сотиров и предлага да се създаде § 41, който става § 42:
„§ 42. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „50 до 2000” се заменят с „500 до 5000”.
2. В ал. 2 думите „500 до 5000” се заменят с „1000 до 10 000”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова. 
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 28, против 57, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 41, който става § 42.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията предлага да се създаде § 42, който става § 43:
„§ 43. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. В т. 4 буква „в” се отменя.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Парламентарно представени” са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители или за членове на Европейския парламент и имат парламентарна група в Народното събрание или членове на Европейския парламент.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата.
Заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Господин председател, считам, че с оглед начина, по който се възприе формулировката в предходните текстове на закона, предлагам от това определение да отпадне текстът в средата на изречението „или за членове на Европейския парламент” и в края на изречението – „или членове на Европейския парламент”.
При това положение определението ще бъде: „Парламентарно представени” са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата за реплика господин Ралчев.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Репликата ми се състои в това: моля да ми кажете какво каза господин Янев! Защото нищо не се чу. И то не е случайно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, моля, прочетете текста, за да го чуе господин Ралчев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Господин Ралчев, чета редакцията, която предлагам: „Парламентарно представени са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание”.
Това е предложението за редакция на текста, като имам предвид, че във всички предходни текстове ние обяснихме за парламентарно представени плюс тези, които са се явявали на изборите за Европейски парламент. Предлагам тази редакция с цел да не смесваме понятията 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение?
Господин Ралчев, имате думата за изказване.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Несполучлив опит за второ маскиране, когато идеята е една и съща. Уважаеми колеги , този въпрос го задвижихме преди пет-шест месеца, когато под диктата на НДСВ гласувахте проблемите, свързани със субсидиите на партиите, парламентарно представени или не, и когато добихте гласуване, свързано със сегашното предложение. Тогава ясно и точно ви заявих и сега ви повтарям, че НДСВ ограби държавата с един милион и триста-четиристотин хиляди лева, когато гласувахме закона, а сега – с около два милиона. Ако депутатите, които са в групата на БНД, нямат право да получат тези пари, то питам всички вас на какво основание се получават от тези, които нямат отношение по въпроса? Същата линия на поведение се продължава и сега. И питам какво общо има участието в досегашните избори за една партия, която в продължение на четири години се развива? 
Питам мнозинството, защото знам какво ще гласувате: кое е основанието ви - и много ви моля все пак да уважите опозицията и да дадете отговор - кое е основанието да промените досегашното твърдо законодателство, където ясно и точно винаги се е говорило за парламентарно представителство? Или искате да избиете собствените си комплекси и да подкрепите комплексите на тези, които ги имат в тази връзка?
Това е един текст, който е насочен срещу Българска нова демокрация. Спомнете си, когато говорихме за предните гласувания, свързани с фискалните моменти, че всички независими и прочие депутати получиха друг статут, и сега искате да направите всичко това отново в този закон. 
Искам да ви кажа, че ще го продължите само след десет-петнадесет дена и по отношение на другия закон, който ще следва. Нали разбрахте, господин председател, колко бях прав, когато Ви казах, че трябва да започнем от този текст, за да минем през останалите. И сега правите една мъгла, която е толкова ясна че не може да бъде. Всички участваме в Централната избирателна комисия и в районните избирателни комисии и изведнъж се оказва, че това, което хората са гласували, не е така. Защото чрез едно понятие се променя целият изборен статус. (Депутатите в залата водят разговори помежду си.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля ви, колеги, нека да се уважаваме! На разговорите не им е мястото в пленарната зала, когато разглеждаме един действително важен въпрос.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Нищо важно няма в него, господин председател, за пръв път смея да Ви опонирам. Защото мнозинството вече го е решило. Преди два часа призовах всички, дори и господин Дъбов и цялата зала и казах: нека бъдем откровени сега! Ако имате политическо решение, обявете го сега, за да приключим с тези празни приказки, поне от моя страна. Видните функционери, които имат стабилен глас в ръководните органи на партията, какъвто сте Вие, господин Дъбов, вземете отношение по този въпрос, за да не правим фарсове, по-неприлични, отколкото ги правихме досега. Кажете ясно и точно: НДСВ ни извива ръцете, защото после ще направи някакви еди-какви си работи. Ние ще ви разберем, ще ви разберем веднага. Ама сега да маскираме под някакви демократични форми и да ни правят на балами и баламурници, просто не е почтено!
Разбирам комплексите на тези хора, много ясно ги разбирам. Разбирам, че мъстта е основното нещо, което ги ръководи. И това го разбирам. Но вас не ви разбирам! Не ви разбирам, защото знам какво ще гласувате. Затова апелирам към вашата откровеност, кажете: имаме политическо решение, с което не можем да отхвърлим това, което поставя като казус бели НДСВ. И тогава целият процес ще бъде приключен всички хора ще знаят за какво става въпрос, без елементарни, те не са и правни, те не са и парламентарни хватки, а са унизителни. Просто са унизителни! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по § 43 по новата номерация?
За реплика – заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Яснотата явно, че за всеки е различна.
Искам съвсем ясно и точно да кажа, че първото, което е, тук не е насочено конкретно срещу БНД. Касае се за една съвсем ясна и точна позиция, която настоящият парламент прие още при приемането на Правилника за неговата дейност, където още в първите текстове стана ясно, че основната легитимация на политическите сили става на парламентарните избори. И това е една последователна политика, която този парламент е провеждал отначало докрай. И няма нищо различно от тази позиция, която, казвам, е приета още в първите дни на дейността на този парламент, тя да бъде прокарвана в законодателството оттук насетне.
Това е съдържанието на това предложение и няма нищо общо с тези приказки, които господин Ралчев се опита да наприказва тук, да нахвърли и т.н.
Когато се вникне внимателно в съдържанието на текста, ще се види, че от старото определение липсва още една част, колеги, която е насочена именно в същата тази посока, за която казвам – утвърждаването на онези политически сили, тоест партии и коалиции, които са се явили на изборите като основни играчи в този процес, който ние в момента регламентираме за следващите избори, за следващия парламентарен момент. Това е и няма нищо друго. Направянето на анализа ще види, че това не касае единствено БНД, а и много други политически сили, но принципът, който сме възприели е този и това е последователно изпълнение на този принцип. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Ралчев.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Разбира се, дори и не чухме една защита на тезата, но не получихме отговор на въпроса: кое в политическата система на България, кое в политическата система, която е утвърдена в парламента и в неговия правилник, защото ми е неудобно да напомням, че все пак има една цяла глава „Парламентарни групи” и те си имат своето място в правилника и в политическата система и кое е новото, което уважаемите колеги от НДСВ откриха, та провеждат тая наказателна акция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по § 43? Няма.
Ще поставя на гласуване първо предложението на народния представител Яни Янев, направено в пленарната зала. Той предлага в § 43, т. 2, относно т. 6 думите „или за членове на Европейския парламент”, а те са употребени два пъти в едно изречение, да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 86, против 12, въздържали се 11.
Предложението на народния представител Яни Янев е прието.
Подлагам на гласуване § 43 така, както ни се предлага от комисията, с вече гласуваното отпадане на думите „или за членове на Европейския парламент”.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: „Заключителна разпоредба”.
Има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Има направено предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага наименованието „Заключителна разпоредба” да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби”.
По § 37 има направено предложение от народния представител Мая Манолова, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Христо Бисеров, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров – досегашният § 37 става § 38 и в него:
1. В ал. 1 накрая се добавя „като за разпределението на мандатите между партиите, коалициите и инициативните комитети се използва методът Д`Ондт на национално ниво”.
2. В ал. 2, изречение второ, думите „от партията или коалицията на политически партии” представена в Европейския парламент с най-голям остатък” се заменят с „по метода Д`Ондт на национално ниво”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 44:
„§ 44. (1) За мандата на Европейския парламент 2009-2014 г. от Република България се избират 17 членове на Европейския парламент.
	(2) При влизане в сила на Договора от Лисабон броят на членовете на Европейския парламент от Република България се увеличава на 18. В случай, че бъде прието решение от Европейския съвет броят на членовете на Европейския парламент за мандата 2009-2014 г. да бъде приведен в съответствие с Договора от Лисабон, то осемнадесетият мандат се получава от партията или коалицията на политически партии, представена в Европейския парламент с най-голям неоползотворен остатък. При еднакви остатъци мандатът се печели след жребий.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 21, против 42, въздържали се 41.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 44.
Гласували 104 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има направено предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров за създаване на § 39.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 44:
„§ 44. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 26, ал. 3 след думите „т. 1” се добавя „се предоставят на ръководствата на партиите, коалициите и на инициативните комитети, издигнали независими кандидати”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: „§ 45. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 195, ал. 1, т. 4 след думите „изпълнителната власт” се добавя „участие в състави на избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на Републиката, за членове на Европейския парламент от Република България и за местни органи”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Манолова, нямаше ли подобен текст във вече приетия на първо четене Закон за съдебната власт? Ще имат ли право съдиите да участват в избори или не?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): С този закон – да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, добре – ясно.
Има ли желаещи народни представители да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
И последен параграф – § 46, който вероятно става § 47:
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: „§ 47. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Заповядайте, господин Ангелов.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, връщам ви към предложението на стр. 40 на народните представители Гегова и Илко Димитров. Там има предложение за § 36 в чл. 116 за изменение и допълнение, като те предвиждат следното: В буква „а” да се създаде нова ал. 3.
	„(3) Право на участие при разпределение...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това не го ли четохте вече?
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: В такъв случай, господин председател, по тяхното предложение, следва да гласуваме буквите „а” и „б”, които са свързани с национална квота, а не с прага за преференция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване предложението на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тук спорят, залата ще реши.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Да, аз искам думата тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С едно гласуване ще го решим, господин Бисеров.
Добре, заповядайте.
Ние гласувахме отпадането въобще на § 36. Затова се разбрахме да не гласуваме предложенията.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Точно, ние сме гласували да няма такъв параграф с цялото му съдържание, отнасящо се до чл. 116. Просто няма какво повече да гласуваме!
След като гласувахме и последната заключителна разпоредба, господин председателю, моля да закриете заседанието на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин председател на временната комисия, какво е Вашето мнение?
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Гласувахме го преди половин час.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Добре, аз приемам тази логика, която беше представена от господин Бисеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, обявявам, че е приет на второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България. (Ръкопляскания.) 
Съвсем искрено благодаря на всички народни представители, които стояха до този вече късен час.
Законът е приет, следователно ще бъде изпратен на президента и публикуван максимално бързо в „Държавен вестник”.
Утре продължаваме в 9,00 ч.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 20,05 ч.)


Заместник-председател:
					Любен Корнезов


Секретари:
			Метин Сюлейманов

			Татяна Калканова