Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-04-02

Председателствал: председателят Георги Пирински 
Секретари: Нина Чилова и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Имаме необходимия кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.) 
Уважаеми колеги, следва да започнем с гласуването на няколко законопроекта, първият е за промените в Наказателния кодекс – второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Има направени предложения в пленарната зала. Трябва внимателно да ги проследим.
Пристъпваме към гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 145, против няма, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
Има предложение на комисията за нови параграфи 1, 2 и 3 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 149 народни представители: за 143, против няма, въздържали се 6.
Предложенията за първите три параграфа са приети.
Има четири текста, които предлагам да гласуваме едновременно, колеги. Параграф 1 по вносител става § 4 в редакция на комисията, § 2 става § 5, също в редакция на комисията, § 3 става § 6 в редакция на комисията, § 4 става § 7 по вносител. Само номерацията се променя.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 3.
Стигаме до § 5 по вносител, който става § 8 и който следва да гласуваме по текста, представен в допълнителния доклад на комисията.
Има редакция на комисията за § 5 по номерацията на вносителя, който става § 8. В допълнителния доклад на комисията е представена и редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 142 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 2.
Текстът на § 8 е приет.
Продължаваме с § 6 по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9.
Моля, гласувайте § 6 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 113, против 12, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Поставям на гласуване параграфи 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 – нека да не ги претрупваме.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Няма ги обявени, никой ги няма пред себе си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Ралчев, може би да уточните с господин Пирински.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Няма как да се уточним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Разполагате ли с доклада за второ четене?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Естествено, че не, никой не разполага. Нито един от депутатите не знае какво е гласувал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Защо депутатите не разполагат с доклада за второ четене?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Защото нямаме понятие... Никой не е обявил под никаква форма. Ако знае някой какво е минало до този момент, ще си отрежа главата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, днес е ден четвъртък, вече 2 април, не 1-ви! В четвъртък и петък гласуваме! На всички е известно, че този законопроект беше обсъден миналата седмица и оставаше да се гласува. Къде е удивлението? Елементарната грижа е народните представители да бъдат с докладите си, когато идват в деня на гласуване, ако проявяват интерес към онова, което обсъждаме. Не виждам никаква причина да прекъсваме процеса.
Моля тези колеги, които не разполагат в момента с доклада, да се постараят да го потърсят, квесторите да осигурят допълнителни екземпляри от Печатната база, ако могат, от Деловодството, обикновено има резервни екземпляри и да ги дадат на колегите, които търсят.
И така, уважаеми колеги, ще гласуваме по три параграфа и ще казвам най-общо за какво става дума.
Поставям на гласуване § 7 във връзка с чл. 116, § 8 – чл. 131, § 9 – чл. 142.
Моля, гласувайте § 7, който става § 10 в редакция на комисията, § 8, който става § 11 в редакция на комисията, и § 9 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 112, против 10, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
Поставям на гласуване § 10, който става § 13 в редакция на комисията, § 11, който става § 14 в редакция на комисията, § 12, който става § 15 в редакция на комисията. Това са текстовете по чл. 149 и чл. 150 от Наказателния кодекс. 
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 114, против 10, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Поставям на гласуване § 13 в редакция на комисията, § 14 в редакция на комисията, § 15 по вносител със съответната преномерация. Текстовете са по чл. 151, чл. 54а и чл. 55а от Наказателния кодекс.
Моля, гласувайте.
Гласували 136 народни представители: за 127, против 5, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
Поставям на гласуване параграфи 16 и 17 в редакция на комисията, § 18 по вносител, който става § 21.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 111, против 7, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Поставям на гласуване § 19 в редакция на комисията, § 20 по вносител, § 21 по вносител, който става § 24.
Гласували 116 народни представители: за 106, против 8, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Ще подложа на гласуване предложението на комисията за отпадането на § 23, след това ще се върнем на § 22.
Уважаеми колеги, по § 23 по вносител комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 23 да отпадне. Той се отнася до чл. 161 и се предвижда нова ал. 2 по вносител – разпоредбата на ал. 1 да не се прилага, ако престъплението е извършено срещу ненавършило 18 години низходящ или е акт на домашно насилие, за който е имало издадена заповед за защита. Комисията предлага този текст да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22. 
Параграф 24 е в редакция на комисията, § 25 е по вносител.
Подлагам на гласуване параграфи 22 по вносител, 24 по комисия и § 25 по вносител.
Гласували 118 народни представители: за 112, против 5, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване § 26 в редакция на комисията, § 27 също в редакция на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 101, против 5, въздържал се 1.
Двата текста в редакция на комисията са приети.
По § 28, който става § 30, има редакция на комисията, която е доста разгърната. По нея в пленарната зала господин Янаки Стоилов е направил редакционно предложение. Става дума за чл. 167, т. 1 – предлага се в ал. 1 от параграфа думите „до 3 години или с пробация” да се заменят с „от 1 до 3 години и с глоба от 1000 до 10 000 лв.”. Господин Стоилов е предложил да отпадне думата „от 1” и остава „до 3 години”.
Подлагам на гласуване предложението на господин Янаки Стоилов за отпадане на думите „от 1” в т. 1 на § 30.
Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Подлагам на гласуване текстовете на § 28, който става § 30 в редакция на комисията с направената поправка, и още два текста - на § 29 в редакция на комисията и на § 30 в редакция на комисията.
Гласували 119 народни представители: за 115, против 2, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване § 31, който става § 33, § 32, който става § 34, § 33, който става § 35 – и трите параграфа са по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 110, против 5, въздържали се няма.
Трите текста са приети.
По § 34, който засяга чл. 195. Вносителят е предложил да се създаде нова т. 11 – ако за извършване на кражбата е използван платежен инструмент или данни от платежен инструмент без съгласието на оправомощения държател. 
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 34 да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 34 по вносител.
Гласували 115 народни представители: за 112, против 3, въздържали се няма.
Предложението за отпадане е прието.
По § 35 и § 36 комисията предлага своя окончателна редакция.
Моля, гласувайте тези два текста в редакция на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против 1, въздържали се няма.
Текстовете, предложени от комисията, са приети.
Моля за вашето внимание, колеги – три параграфа, по които комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага да отпаднат.
Има предложение на народния представител Яни Янев тези три параграфа, които комисията предлага да отпаднат, да бъдат гласувани в редакциите на вносителя. Други редакции не са предложени, така че ако не се приеме предложението за отпадане, ще бъдат гласувани в редакция на комисията. Става дума за текстовете на членове 206, 219 и 220, които засягат въпроси на престъпления с предмет културна ценност. Ще подложа на гласуване тези три текста за отпадане едновременно, тъй като третират една и съща материя.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на параграфи 37, 38 и 39 по вносител.
Гласували 130 народни представители: за 99, против 28, въздържали се 3.
Предложенията за отпадане на тези три параграфа са приети.
Подлагам на гласуване шест текста едновременно, които са по вносител и еднозначно са подкрепени от комисията. Това са текстовете на параграфи 40, 41, 42, 43, 44 и 45 включително. Комисията подкрепя текста на вносителя за тези текстове.
Подлагам на гласуване тези текстове в редакцията на вносителя.
Гласували 114 народни представители: за 109, против 5, въздържали се няма.
Текстовете по вносител са приети.
Подлагам на гласуване параграфи 46, 47 и 48 по вносител в редакция на комисията, чиято номерация тук се променя в обратна посока – те стават § 44, 45 и 46.
Гласували 122 народни представители: за 120, против 2, въздържали се няма.
Текстовете, предложени от комисията, са приети.
По § 48 комисията предлага своя редакция, както и по § 49. 
Ще подложа на гласуване тези два параграфа в редакцията на комисията.
По текста на § 50 по вносител, който става § 48, има предложение на народния представител Атанас Атанасов – ал. 2 от този параграф в редакция на комисията да отпадне. Става дума за това, че когато престъплението по ал. 1 - а то е при употреба на сила и заплаха срещу орган на властта – е извършено от участници в тълпа, подбудителите и предводителите се наказват с лишаване от свобода от 2 до 8 години. Господин Атанасов предлага този текст да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на господин Атанасов за отпадане на ал. 2 от § 48.
Гласували 124 народни представители: за 47, против 73, въздържали се 4.
Предложението за отпадане не се приема.
Господин Атанасов, заповядайте за предложение за прегласуване.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги, много ви моля за внимание - гласувате по инерция! Извинявайте, че така ви казвам.
Прочетете внимателно текста, който се предлага. Първо, в българското законодателство никъде няма легално определение що е това „тълпа”. Текстът предлага да се наказват много тежко участниците и предводителите на тълпата. Кой ще решава какво представлява тълпа? Трима човека тълпа ли са? Това е несериозно. Много ви моля, не се отнасяйте по този начин към текстовете. 
Моля ви, подкрепете направеното предложение – то е съвсем разумно и конструктивно. Тук няма никаква политика. 
Не виждам откъде вадите изводите, че в България има такава висока обществена опасност от организаторите – участници и предводители на тълпи. Така че моля ви, подкрепете направеното предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте отново предложението за отпадане. 
Гласували 153 народни представители: за 58, против 81, въздържали се 14.
Предложението за отпадане отново не се приема.
Подлагам на гласуване текстовете на § 49 и на § 50 в редакция на комисията, чиято номерация се променя съответно на § 47 и § 48.
Гласували 111 народни представители: за 106, против 4, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване три текста, уважаеми колеги, по номерация на вносителя - § 51 в редакция на комисията, § 52 по вносител, § 53 в редакция на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване § 54 по вносител, § 55 в редакция на комисията, § 56 по вносител.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване § 57, който става § 55 в редакция на комисията, § 58, който става § 56 в редакция на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
По § 59 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага той да отпадне.
Моля, гласувайте отпадането на § 59 по вносител, предложено от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против 1, въздържали се няма.
Предложението за отпадане е прието.
Два параграфа, уважаеми колеги. Комисията предлага да се създаде нов параграф – в нова окончателна номерация е § 57, и § 60 по вносител, който е подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 101, против 1, въздържали се няма.
Двата текста са приети.
Следва § 61 по вносител, където има предложение от народния представител Борислав Ралчев за отпадането на параграфа. Предложението е направено в пленарната зала.
Моля, гласувайте неговото предложение за отпадането на § 61 по номерацията на вносителя.
Гласували 131 народни представители: за 25, против 46, въздържали се 60.
Предложението за отпадане не се приема.
Моля, гласувайте § 61 в редакцията на комисията и § 62 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Уважаеми колеги, за да ориентирам залата: комисията не подкрепя § 63 по вносител и предлага параграфът да отпадне. Тук идва новият текст, предложен от господин Стоилов. 
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 63 по вносител.
Гласували 114 народни представители: за 108, против 6, въздържали се няма.
Предложението за отпадане е прието.
Уважаеми колеги, сега има два текста. Комисията предлага създаване на нов § 61. Текстът е на страница 26 от доклада. 
В пленарната зала госпожа Надка Балева е направила предложение в текста на комисията т. 3 от ал. 2 на чл. 325б да отпадне.
Господин Борислав Ралчев е направил предложение за отпадане на ал. 2, която гласи: „който противозаконно причини трайно увреждане... “ (Шум и реплики от КБ.)
Няма да може с викане от залата да се уточним. Ще ви дам думата последователно да изясните предложенията си, защото текстът очевидно е доста сложен. Начинът, по който работим по този текст, не е най-добрият, но сме стигнали дотук и ще го докараме до край.
Има предложение по § 61, направено от господин Стоилов в пленарната зала, също по чл. 325а, ал. 1 да се измени и е даден съответен текст.
Той предлага ал. 2 да отпадне, досегашната ал. 3 да стане ал. 2 и в нея се прави редакционна промяна.
Виждам, че госпожа Манева иска да направи едно уточнение. Заповядайте.
Да видим дали разбирам правилно: в чл. 325б господин Иван Николаев Иванов е предложил „с лишаване от свобода до една година”.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин председател, искам да обърна внимание на всички, че в редакцията на господин Янаки Стоилов в чл. 325а се решават всички предложения, направени по този текст, включително за отпадане на ал. 2. Аз предлагам да не гласуваме отделно предложенията, а подкрепяйки предложенията на господин Стоилов, решаваме въпроса за окончателната редакция на чл. 325а. Според мен, когато обсъждахме тази редакция, всички се консолидирахме около това предложение, включително мисля че господин Казак прие предложението.
Искам обаче да обърна внимание по предложението по чл. 325б – да отпадне т. 3, направено от госпожа Балева. Това е много рисковано предложение, защото става дума за забрана и наказание на боеве с животни, когато се извършват в присъствие на деца. Нейната защита беше, че едва ли не за това са виновни родителите, което според мене е абсурдно. Не искам да говоря, че по-нататък по същия начин и за децата, употребяващи наркотици, ще бъдат виновни родителите и какво ли не. Не може да има боеве с животни в присъствие на деца. Затова носи отговорност най-вече този, който ги е организирал. Обръщам внимание на тази точка и моля да не се изкушаваме да я подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Обръщам се към господин Стоилов, но и персонално към госпожа Балева, господин Ралчев, господин Иван Иванов. Госпожа Манева обоснова следния начин на гласуване: вместо да гласуваме поотделно направените предложения по текста на комисията от госпожа Балева, господин Ралчев, да гласуваме предложенията, направени в пленарната зала, направени от господин Стоилов по чл. 325а, които покриват направените предложения от другите колеги. Виждам, че това се възприема от колегите.
Моля да гласуваме направеното предложение от господин Янаки Стоилов в пленарната зала за промени в текста на § 61, предложен от комисията, отнасящи се до... (Силен шум и реплики.) 
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Може ли да се прочете текстът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля за вашето внимание, текстът на господин Янаки Стоилов е следният:
„В чл. 325а ал. 1 да се измени така:
„Чл. 325а. (1) Който с особена жестокост умишлено умъртви или причини постоянно увреждане на гръбначно животно, се наказва с пробация, както и с глоба до 3000 лв.“
Алинея 2 да отпадне.
Досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея думите „до две години“ да се заменят с „до една година“.
Това са предложенията на господин Стоилов, направени в пленарната зала. Счита се, че те покриват направените от други народни представители предложения по този текст.
Не виждам възражения срещу този начин на гласуване.
Моля, гласувайте предложенията, направени от господин Стоилов в пленарната зала по чл. 325а.
Гласували 131 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 57.
Предложенията на господин Стоилов по чл. 325а са приети. (Шум и реплики.) 
Господин Ралчев, имате думата.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Защо искам прегласуване? Защото тук се употребяват понятия, които имат изразено съдържание в многогодишната практика, свързана с термините, посочени в Наказателния кодекс. За животните въвеждаме други понятия, които са различни от хората. Постоянното по чл. 129 е тежката телесна повреда, трайното по чл. 128 е средната телесна повреда. Нали казахме, че няма да бъркаме животните с хората? Хубаво, че тези текстове малко ги пипнахме с думата „умишлено”. Иначе и за транспортно – като ударите едно коте, ще влезете в затвора. Какво е това нещо? (Реплики.)
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Няма особено мъчителен начин!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Тоест, господин Ралчев, предлагате прегласуване.
Повторно гласуваме текстовете, предложени от господин Янаки Стоилов, по § 61 в частта му чл. 325а.
Гласували 125 народни представители: за 41, против 12, въздържали се 72.
Текстовете, предложени от господин Стоилов, не се приемат.
Тук пред нас възниква следният казус, уважаеми колеги. След като не се приемат текстовете на господин Стоилов, преминаваме ли към гласуване поотделно на текстовете, предложени по същия чл. 325а от отделните народни представители? Имаше имплицитно оттегляне, не експлицитно. Изразявайки съгласие да се гласуват текстовете на господин Стоилов, може да се подразбира, че това означава съответно оттегляне.
Предлагам да процедираме въз основа на това разбиране, че гласуването на текстовете на господин Стоилов е означавало, че няма да гласуваме поотделно направените предложения. Това означава, че тази част на текста на комисията ще гласуваме в редакцията, предложена от комисията.
Преди това имаме предложение по частта 325б. По нея народният представител Иван Николаев Иванов е направил предложение в пленарната зала, но ако предложението на господин Стоилов се приеме - е казано от господин Иванов, а предложението на господин Стоилов не се прие. Какво правим в такъв случай? - Оттегляте своето предложение, господин Иванов.
Уважаеми колеги, има още едно предложение от народния представител Яни Янев, но то се отнася до чл. 325а и фактически е покрито от предложението, което не бе прието – на господин Стоилов.
Затова ни остава само да гласуваме предложението на госпожа Надка Балева за отпадане на т. 3 от ал. 2 на чл. 325б – текст, към който госпожа Манева ни привлече вниманието и изрази различно мнение от предложението на госпожа Балева.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на т. 3 в чл. 325б, ал. 2, направено от госпожа Балева.
Гласували 114 народни представители: за 88, против 20, въздържали се 6.
Предложението за отпадане се приема.
Госпожо Манева, заповядайте – предложение за прегласуване.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги! Това с административното наказание, госпожо Дончева, се отнася за всички престъпления. Погледнете в предишните текстове какви неща приехме преди малко! Който не съобщи до една седмица не знам какво си – до три години лишаване от свобода. А жестокостта, което е изключително стряскащо обществото явление?! По същество целия текст, който отпадна преди малко по предложение на господин Ралчев, който е превенция за жестокостта при хората, ние дружно го отхвърлихме. 
Защото господин Ралчев не си направи труда - когато имате възражение срещу един термин, да предложите нещо. Вие не предложихте нищо, а ние – не искам да употребявам груба дума – гласуваме за нещо, което е абсолютно безумно.
Както и сега. Как е възможно, когато става дума за боеве с животни в присъствие на деца, което да се наказва с повишена степен на наказание, вие да гласувате „против”?! Боеве с животни в присъствие на деца – това е предложението и вие искате този текст изобщо да отпадне! Това гласувате. Това предложи госпожа Балева и това с голямо мнозинство се поддържа. Просто някакъв абсурд днес в залата! Съжалявам, пълен абсурд е. Пълен абсурд е това! Изглежда изобщо не разбирате за какво става дума.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Няма никакъв абсурд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Повторно подлагам на гласуване предложението за отпадане на т. 3.
Гласували 123 народни представители: за 82, против 30, въздържали се 11.
И при прегласуването предложението за отпадане се приема.
Остава да гласуваме текста на новия § 61 в редакцията, която комисията първоначално е предложила.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Има едно предложение на Иван Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Той го оттегли, защото Вашето предложение не е прието.
Господин Яни Янев желае да направи предложение по начина на гласуване.
Имате думата, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Господин председател, колеги! Предлагам да разделим двата текста на чл. 325а и чл. 325б. 
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Член 325а отпадна.
ЯНИ ЯНЕВ: Не е отпаднал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Остава редакцията на комисията.
ЯНИ ЯНЕВ: Много ви моля, колеги! Аз предлагам да разделим гласуванията на чл. 325а и чл. 325б, защото, ако отхвърлим целия параграф, ще отхвърлим изцяло и чл. 325б, което не е редно. След като не приехме редакцията на колегата Янаки Стоилов, вярно е, че възраженията срещу тази редакция, която сме предложили, са основателни и тя не би трябвало да остане във варианта на чл. 325а. Ако отхвърлим, ще бъде основателно. Няма да бъде основателно да отхвърлим заедно и чл. 325б. Затова предлагам да разделим гласуванията на две.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Виждам, че господин Ралчев иска да направи предложение по начина на гласуване. Ще му дам тази възможност.
Заповядайте, господин Ралчев.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Очевидно се нуждае от прецизиране, след като аз съвсем ясно си признавам - претендирам, че това ми е материя, но много трудно се ориентирах при това гласуване в нея. Това е едно. (Шум и реплики в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля за тишина!
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Второ – моето предложение беше само за ал. 2. Сега виждам, че то се е изтълкувало като гласуване против целия чл. 325а. Това, което аз говорих и пред вас, беше за термина „постоянно, трайно“, по начина, по който беше в предложението и който е даден тук. Аргументът беше, че тогава, когато имаме понятия, които имат ясно значение в Наказателния кодекс, не може за животните да ги променяме, а то по някакъв начин е рефлектирало върху целия текст.
Корекцията, която е направил господин Янаки Стоилов за ал. 1, сме я обсъждали и е правилна. Аз лично я подкрепям, но ал. 2 не подкрепям. Това беше моето...
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: В моето предложение няма ал. 2!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има предложение за отпадане.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): В ал. 1, както е обединено, този термин – аз говоря за термина, не за алинеите, предложението ми е било за ал. 2 и то само за термина, който е употребен. Дали той ще бъде в ал. 2 или ще бъде в ал. 1, няма значение. Такъв термин не може да има за животните. Това казвам аз, а не за целия чл. 325. (Шум и реплики в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, да постъпим по следния начин – ще подложа на гласуване предложението на господин Яни Янев, за разделено гласуване на двете точки на чл. 325 с разбирането, което чувствам, че споделят и господин Стоилов, и господин Ралчев, да се даде възможност за още един по-прецизен опит за редакция на предложенията за промени на чл. 325а, господин Стоилов.
Доколкото има и други предложения за промени в Наказателния кодекс, внесени в Народното събрание, които може би също е редно да се оформят като законопроект с 2-3 параграфа, които да бъдат гласувани допълнително от това Народно събрание, за да се довърши работата и по този текст, който обсъждаме, и да се даде възможност на комисията и на колегите, които пряко са ангажирани с тези текстове, достатъчно спокойно да прегледат текстовете. 
След възражението на господин Костов ще преминем към гласуване на процедурата на господин Янев.
Желаете ли думата, господин Костов?
Господин Костов искаше да направи процедура по начина на водене на заседанието, доколкото разбрах. Да му дадем тази възможност, ако това е неговото намерение.
ИВАН КОСТОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, моето предложение е да прекъснем гласуването по този текст, да минем към следващия, и междувременно председателят на комисията да приготви за следващото гласуване решение на въпроса, който всички виждаме, че го има. Това ми е предложението – просто сега да се прекъсне това гласуване, защото иначе ще се изпусне възможността да се реши един важен проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Разбирам, но не знам дали процедурно имаме тази възможност, защото вече сме в гласуване. Ако бяхме на второ четене...
Заповядайте, господин Стоилов, за да чуем Вашето мнение.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, господа народни представители, аз предлагам гласуването да продължи. 
Аз поне не съм в състояние да предложа по-добра редакция от тази, която е предложена, защото тя според мен е пределно възможната. Аз поне с този въпрос повече няма да се занимавам – който иска да прави редакция, защото според мен редакцията, която беше предложена и която не беше подкрепена от мнозинството народни представители решаваше сполучливо въпроса, който обсъждаме. 
Сега единствено остава възможността да гласуваме отделно предложението за чл. 325б и да вървим нататък. Който иска – да се занимава с този въпрос. Аз мисля, че беше предложено възможно най-сполучливото решение по една такава конфликтна и противоречиво възприемана тема. Благодаря.
НИХАТ КАБИЛ (ДПС, встрани от микрофоните): Недей така, всеки един текст може да бъде подобряван!
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Който може – да го подобри!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Нека все пак първо да подложа на гласуване предложението на господин Костов да не се гласува сега § 61. 
Предлагам да гласуваме предложението на народния представител Иван Костов да не гласуваме § 61 и да се даде възможност за допълнителна работа по него.
Гласували 116 народни представители: за 30, против 67, въздържали се 19.
Това предложение не се приема.
Може би имаше основание, господин Костов, че с изказването на господин Стоилов въпросът стана ясен. 
Предлагам да гласуваме предложението на народния представител Яни Янев за гласуване поотделно на чл. 325а и чл. 325б. 
Моля, гласувайте това предложение за разделено гласуване.
Гласували 112 народни представители: за 74, против 38, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на текста, предложен от комисията, за чл. 325а с три алинеи. 
Гласувайте този текст.
Гласували 118 народни представители: за 29, против 69, въздържали се 20.
Този текст не се приема.
Сега предлагам да гласуваме текста предложен от комисията за чл. 325б в пълния му обем, включително и т. 3 от ал. 2.
Моля, гласувайте чл. 325б.
Гласували 117 народни представители: за 67, против 42, въздържали се 8.
Текстът на чл. 325б е приет.
Преминаваме към § 64 по вносител, който става § 62; § 66 по вносител – става § 63; § 64 в редакция на комисията; § 65... 
Какво става с § 65, господин Стоилов? В този доклад някъде изчезва § 65.
Ще ги гласуваме един по един, за да не сбъркаме – бяхме на § 63 по вносител, сега отиваме на § 64, който става § 62, в редакция на комисията, която по принцип подкрепя вносителя.
Гласувайте текста на § 64, който става § 62 по комисия.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Уважаеми колеги, в доклада виждаме отразено на стр. 27, че комисията по принцип е подкрепила текста на вносителя за § 65 и посочва, че той е отразен на систематичното му място в § 61 като предполагам, че това е § 61 по вносител.
За § 66 по вносител – комисията подкрепя текста на вносителя за § 66 и той става § 63.
Моля, гласувайте този текст - по вносител, подкрепен от комисията.
Остават Преходни и заключителни разпоредби, уважаеми колеги. Приключваме с гласуването на този законопроект. Моля за още малко търпение от ваша страна.
Гласувайте!
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Текстът на § 66 е приет.
Сега моля за вашето внимание, колеги.
Преминаваме към Преходни и заключителни разпоредби. Ще подложа на гласуване наименованието на раздела, след като уточним текста на редакцията на § 67, който става § 64. По него комисията е предложила своя редакция. 
В тази редакция господин Иван Матеев Иванов е направил предложение - да се създаде нова т. 3 със следното съдържание:
„3. В чл. 172, ал. 2, след думите „както и за престъпления по” се добавят думите „чл. 167, ал. 3 и 4 и чл. 169, буква „г”.
Освен това, има предложение на Комисията по правни въпроси за нова т. 5. То се съдържа в Допълнителния доклад, представен от комисията, и ще го гласуваме отделно.
Става дума за т. 5 в следната редакция:
„5. В Глава двадесет и седма се създава чл. 369а:
„Чл. 369а. Съкратено съдебно следствие не се допуска при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда, или когато деецът е бил в пияно състояние.”
Това е текст, който беше широко дискутиран. Ще го гласуваме отделно. 
Заглавието на текста е: „Основания, при които не се допуска съкратено съдебно следствие”. 
И така, уважаеми колеги, ще гласуваме едно по едно предложенията за промени в текста на комисията за § 64 в окончателната номерация.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов за нова т. 3 в § 64 относно тези състави на престъпления, които посочих.
Гласували 101 народни представители: за 28, против 9, въздържали се 64.
Текстът не се приема.
Господин Янев желае да предложи прегласуване.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Колеги, позволявам си да ви обърна внимание върху текста, който току-що не беше приет. От две години насам в политическото говорене на всички политически сили в България заявяването на приоритета за борба с явлението „купуване на гласове” стои на първо място. Вие току-що с гласуванията по чл. 167 от Наказателния кодекс приехте повишената наказателна отговорност и се увеличиха наказанията в случаите на купуване на гласове по отношение на организаторите и тези, които финансират, както и когато това престъпление се извършва от организирана престъпна група. 
Сами разбирате, че възможността да се преборим с това явление, без да се прилагат специални разузнавателни средства, е равна на нула. По този начин ние обезсмисляме изцяло това, че приехме увеличение на наказанията по чл. 167 за купуване на гласове, а не даваме средството на полицията и на Държавната агенция „Национална сигурност”, с което да могат да разкриват това престъпление. Аз ви моля да съобразим това. Нека това, което говорим пред българските граждани, да съответства на решенията ни в този парламент.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Отново гласувайте предложението на господин Иванов.
Гласували 126 народни представители: за 59, против 26, въздържали се 41.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията по правни въпроси.
Уважаеми господин Стоилов, бихте ли повторили заглавието на подраздела? Това е т. 5. Тя под нов подраздел ли попада?
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Тя е тук, в този параграф. Първо нея да гласуваме, след това целия параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Къде е систематичното място на това, което предлагате.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: В § 64. Тя става т. 5 и се преномерират останалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Текстът за заглавие върви в т. 5.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението за нова т. 5, която гласи: 
„5. За заглавие на чл. 369а от Наказателнопроцесуалния кодекс: „Основания, при които не се допуска съкратено съдебно следствие”:
„Чл. 369а. Съкратено съдебно следствие не се допуска при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда, или когато деецът е бил в пияно състояние.”
Гласувайте заглавието на члена и самия текст на нормата.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Сега подлагам на гласуване целия текст на § 64 в редакция на комисията, с направеното допълнение в резултат на предложението на господин Стоилов, с разбирането, че ще има преномерация на точките.
Гласувайте § 64 в тази окончателна редакция.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Следват три текста, уважаеми колеги. Съобщавам номерацията по вносител: § 68 в окончателната редакция на комисията, § 69 в окончателната редакция на комисията и § 70 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Господин Стоилов, ако обичате да предложите отпадането и да го обясните на пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Мисля, че трябва да отпадне § 69, поради това че не беше прието предложението за създаване на нов чл. 325а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Колеги, господин Стоилов говори за номерацията в окончателната поредност. Предстои да гласуваме този текст.
Има две предложения на комисията за нови параграфи, които в окончателната номерация са § 68 и 69.
Господин Стоилов предложи § 69 да отпадне.
Ще подложа на гласуване предложението за отпадане на § 69, предложен като нов от комисията поради предходни гласувания.
Моля, гласувайте отпадането на § 69 в окончателната номерация.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане на § 69 е прието.
Последните три текста ще подложа на гласуване едновременно: § 68 – нов, предложен от комисията; § 71 по номерация на вносителя, който става § 70 в редакция на комисията; и нов § 71, предложен от комисията с редакция на комисията.
Моля, гласувайте тези три текста едновременно.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети, с което е приет и законът на второ четене.
Благодаря на господин Стоилов за положените усилия, на добросъвестно участвалите в гласуването, с разбирането, че работата по Наказателния кодекс не може да се счита за приключена, даже в близка перспектива.
Уважаеми колеги, предстоят още две гласувания по два акта на Народното събрание.
Колеги, на балкона на пленарната зала са студенти по политически науки от Нов Български университет. Тази визита е във връзка с учебната програма на студентите „Демокрация и масмедии”. Добре дошли, уважаеми студенти! (Ръкопляскания.)
Преминаваме към гласуване на Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
Подлагам на гласуване на първо четене този законопроект с вносител – Министерският съвет.
Моля, гласувайте законопроекта.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Има ли предложения за преминаване към второ четене на законопроекта?
Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Антонова.
ДОКЛАДЧИК НАДЯ АНТОНОВА: Господин председател, правя процедурно предложение за преминем към второ четене на законопроекта и евентуално гласуване, тъй като при гласуването на първо четене нямаше дебати и не са постъпили предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте процедурното предложение за минаване към второ четене на законопроекта.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Процедурното предложение е прието.
Госпожо Антонова, моля да представите законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК НАДЯ АНТОНОВА: 
„ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 12 февруари 2009 г. в гр. София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли предложения по текста? Няма.
Моля, гласувайте на второ четене предложения законопроект.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Законът е приет на второ четене.
Преминаваме към последното гласуване за днес – Проект за Решение на Народното събрание за приемане на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.).
Проектът за решение на комисията по този въпрос е прочетен в пленарната зала.
Моля, гласувайте този Проект за решение. 
Гласували 96 народни представители: за 95, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието.
С това приключват гласуванията за днешния ден.
Преминаваме към пета точка от седмичната ни програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ.
Вносители са народният представител Христо Величков и група народни представители. 
Вчера докладът на Комисията по транспорт и съобщения беше представен. Бяха обявени мотивите на вносителя. Следва да продължим с обсъждане. Във вчерашния ден трябваше да заседават Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по европейските въпроси по този въпрос. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред представи свой доклад. 
Ако господин Спасов желае, може да представи доклада в пленарната зала.
Преди това по процедурен въпрос има думата Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Само преди месец този закон беше гледан в парламента. Същите тези текстове бяха отхвърлени и българският парламент прие окончателна редакция. Сега, един месец по-късно, група депутати правят предложения, които категорично нарушават правилника на парламента.
Господин председател, правя процедурното предложение въз основа на правилника, който предполага, че едни и същи текстове могат да бъдат внесени след промяна чак на следващата парламентарна сесия - този законопроект в този му вариант да не бъде гледан, дори и от уважение към парламента. Не може едни и същи текстове да ги гледаме по 3-4 пъти и да ги отхвърляме. Още повече, че в тези текстове е заложено въвеждането на полицейска държава в България – нещо, от което ние в СДС сме много сериозно притеснени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Разбирам, господин Димитров. Ще дам думата на господин Илиевски за пояснение. Този въпрос възникна и вчера в началото на обсъждането на точката.
Ако обичате, господин Илиевски, още веднъж да припомните на пленарната зала дискусиите по него. 
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя обратното процедурно предложение на това, което господин Димитров направи, тъй като в започналия вече дебат вчера такова процедурно предложение беше направено и беше отхвърлено аргументирано от председателството на Народното събрание. Визираният и цитиран от Вас член от правилника не съответства на това, което говорите в момента, господин Димитров. Дебатът е започнал и по средата на дебата ние не можем да правим процедурни предложения за прекратяване или за отхвърляне.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС, от място): Няма доклади на комисиите, как ще го гледаме?
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Прочетете правилника, господин Димитров, не манипулирайте и не спекулирайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: В пленарната зала е и министърът на вътрешните работи господин Миков. Добре дошъл на господин министъра!
За процедурен въпрос - господин Атанас Щерев. Заповядайте.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! От една страна, аз виждам логика в процедурното предложение на господин Мартин Димитров. Но не бяха изказани и едни други аргументи. Обърнете внимание, че този законопроект се гледа от три комисии на Народното събрание. Комисията по транспорт и съобщения отхвърля законопроекта с мотивите, които горе-долу бяха изложени и в изказването на господин Мартин Димитров.
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ, от място): Комисията по транспорт и съобщения го прие с 10 гласа „за”.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Моля Ви, не говорете от място!
На второ място, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред отхвърля този законопроект отново с мотивите за противозаконност и противоконституционност. Комисията по европейски въпроси има дневен ред днес след обяд да разглежда този въпрос. И вие с цялото си нахалство продължавате да настоявате този закон да се гледа днес. Българската социалистическа партия се тресе от тоталитарни и антидемократични рефлекси...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Процедурният Ви въпрос, господин Щерев!
АТАНАС ЩЕРЕВ: Да се отложи гледането на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, отново повтарям, вчера беше поставен на обсъждане въпросът, повдигнат от господин Мартин Димитров. Становището, което изрази председателят на вчерашната сесия, беше, че няма покритие между казуса на чл. 69 и конкретния случай.
Що се отнася до предложението на господин Щерев за отлагане на обсъждането, подлагам го на гласуване, то е направено коректно.
Моля, гласувайте предложението на господин Щерев за отлагане разглеждането на законопроекта.
Гласували 125 народни представители: за 65, против 55, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Илиевски.
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателю, предлагам прегласуване на процедурното предложение. Считам, че дебатът вече е започнал и по този начин опорочаваме законодателната си дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ще дам знак за предстоящо гласуване и ще изчакам една минута, уважаеми колеги. Въпросът е достатъчно съществен, за да бъде решен отговорно.
Преминаваме към повторно гласуване на процедурното предложение, направено от господин Щерев.
Гласувайте предложението за отлагане разглеждането на законопроекта.
Гласували 158 народни представители: за 81, против 75, въздържал се 1. (Ръкопляскания в опозицията.) 
И при прегласуването предложението за отлагане на разглеждането на точката е прието.
Уважаеми колеги, както разбирате, отлагането не означава отменяне на разглеждането. Този законопроект е на вниманието на Народното събрание и никой не бива да счита, че можем да приемем, че той няма да бъде обсъден.
Обръщам се към Комисията по европейските въпроси, която визира и господин Щерев, да ускори разглеждането на законопроекта, което можеше да направи през целия м. март, и при първа възможност аз съм готов по реда на ал. 5 да предложа включване в програмата на Народното събрание разглеждане на законопроекта. Коректно е той да бъде обсъден, а не да се бяга от него по процедурни или други второразредни причини. 
Виждам, че господин Мирчев желае думата, може би по начина, по който да процедираме.
Заповядайте, господин Мирчев.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Ако всичко по разглеждането на този законопроект беше по правилата и по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, нямаше да стигнем до тази ситуация. Този законопроект се гледа без нито един доклад в пленарната зала.
Съгласно чл. 29, ал. 1, докладите на постоянните комисии се правят от техните председатели. Има становище на Дирекция „Европейски съюз” – отрицателно становище! Аз не знам дали колегите знаят това.
Питам този анонимен доклад (показва) на група членове на Комисията по транспорт и съобщения от кого е подписан? Няма име! Когато Вие, господин председател, разпределяте този законопроект, Вие пишете: „Възлагам на заместник-председателя Корнезов” и тук пише „за председател на Народното събрание”. Така трябва да бъде. Тук трябва да има подпис. На кого е този подпис под този анонимен доклад на Комисията по транспорт и съобщения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Мирчев, какво правите в момента?
ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, ние с господин Минчо Спасов бяхме при Вас и мисля, че стигнахме до един краен резултат по този законопроект. Предлагам да поканите и другите. Можем да намерим разумно решение, но не с конфронтация и не със забиване на нож в гърба и с разни други хватки. Въпросът е много сериозен.
Аз искам да благодаря и на министър Миков, че по моя молба вчера даде едно много задълбочено становище по този законопроект. Мисля, че можем да намерим решение, ако Вие все пак решите да свикате при Вас една група хора, които са запознати с този законопроект, и можем да намерим изход от ситуацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Във връзка с това, което каза господин Мирчев, колеги, не беше ли по-разумно днес да продължим обсъждането, да чуем и онова, което вчера е заявил министърът на вътрешните работи, и да се постараем с подхода, който и господин Мирчев описа, да намерим разумното решение? По този въпрос се проявява една степен на непримиримост и ожесточеност, която навярно има своите обективни основания, но стига до нежелание за обсъждане. А това вече е неприемливо.
Затова предлагам да се проведат нужните консултации между парламентарните групи и да се даде възможност и в пленарната зала да се състои една сериозна и отговорна дискусия.
Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ.
Преди да преминем към следващата точка, Господин Илчев желае думата по процедурен въпрос.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Предлагам утре да отменим парламентарния контрол, за да можем да посветим цялото работно време на второто четене на Закона за отбраната и въоръжените сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, парламентарният контрол е организиран, има готовност за отговори. Въпросът за Закона за отбраната и въоръжените сили е един от основните в нашия дневен ред. Знаете, че има и нагласа за извънредни заседания, които да позволят такъв законопроект да бъде приет.
Подлагам на гласуване предложението на господин Станимир Илчев, нека залата да реши.
Гласували 119 народни представители: за 17, против 42, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Това, върху което обръща внимание господин Илчев, е основателно. Предстои приемането на второ четене на този законопроект, трябва да има готовност и за извънредни заседания.
Продължаваме с доклада на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство относно второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, внесен от Ремзи Осман, Силвия Алексиева и Борислав Владимиров, приет на първо гласуване на 12 март.
Имате думата, господин Осман, да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: 
„ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектиране
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на законопроекта.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Член 1 се изменя така:
„(1) Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на професиите „архитект” и „инженер” в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните им организации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да вземат думата по наименованието и § 1?
Както виждате, колеги, § 1 е в окончателна редакция на комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Желае ли някой да вземе отношение по § 1? Не виждам.
ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „архитектите” се добавя „ландшафтните архитекти и урбанистите”.
2. В т. 4 след думата „архитекти” се добавя „ландшафтни архитекти, урбанисти”.
3. В т. 5 след думата „архитекта” се добавя „на ландшафтния архитект, на урбаниста”.
4. Точка 9 се изменя така:
„9. осъществяват сътрудничество с висшите училища за подготовка на архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти и инженери, като участват със свои представители в изготвянето на плановете и програмите за обучение на студентите и в комисиите по провеждане на държавните изпити при условия и по ред, определени в подписани между тях споразумения за сътрудничество;”
5. В т. 10 след думата „ограничена” се добавя „проектантска”.
6. Създава се нова т. 11:
„11. организират и провеждат продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и правоспособност на архитектите, ландшафтните архитекти, урбанистите и на инженерите.”
7. Досегашната т. 11, става т. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: По § 2 по вносител и § 3 в редакция на комисията, има ли желаещи да вземат думата? Няма.
ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думата „квалификация” се добавя „професионална”, а след думата „архитект” се добавя „ландшафтен архитект, урбанист”.
2. Алинея 2 и 3 се изменят така:
„(2) Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с професионална квалификация „ландшафтен архитект”, „урбанист” или „инженер” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, които имат не по-малко от четири години стаж по специалността, могат да придобият ограничена проектантска правоспособност и да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране за изработване на проекти на съответните части от проектната документация, след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в съответната камара.
(3) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят следните проектантски услуги:
1. в устройственото планиране:
а) архитектите и урбанистите – изработване на проекти на подробни устройствени планове в обхват до един квартал в урбанизираните територии и до 3 хектара – в извън урбанизираните територии;
б) ландшафтните архитекти – изработване на проекти на подробни устройствени планове за озеленени площи, паркове и градини в обхват до един квартал в урбанизираните територии и площ до 3 хектара – в извън урбанизираните територии, както и на план-схеми по част „Паркоустройство” към подробните устройствени планове в обхват до три квартала в урбанизираните територии и площ до 3 хектара – в извън урбанизираните територии;
в) инженерите – изработване на елементите на техническата инфраструктура на проекти на подробни устройствени планове в обхват до един квартал в урбанизираните територии и площ до 3 хектара – в извън урбанизираните територии.
2. в инвестиционното проектиране:
а) архитектите – изработване на проекти по част „Архитектурна” за строежите от пета и шеста категория;
б) ландшафтните архитекти – изработване на проекти за паркове, градини и озеленени площи от четвърта категория на проекти по част „Паркоустройство” – за строежи от пета категория и на проекти за градински паркови елементи – за строежи от шеста категория;
в) инженерите – изработване на проекти за строежите от пета и шеста категория;
3. изработване на работни чертежи и детайли за строежи и планове от всички категории.”
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5, т. 1 думите „в проектантско бюро на” се заменят с „по трудов договор с”.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация, могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им.
Ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само за изработване на проекти на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти за паркове, градини, озеленени площи, градински и паркови елементи, както и на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство” за строежи от всички категории.
Урбанистите с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само в устройственото планиране.”
6. В ал. 8:
а) създава се ново изречение първо: „При подписването на проектите проектантите по ал. 3 и 7 използват собствен печат, съдържащ името и регистрационния им номер, а за инженерите – и частта на проектната документация.”;
б) досегашният текст става изречение второ.
7. Създава се ал. 9:
„(9) Едно и също лице не може да участва в процеса на строителството едновременно като проектант и строител.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Осман.
Има ли желаещи да вземат думата по тези текстове? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: По § 5 има предложение от народния представител Борислав Владимиров, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Проектантите с ограничена проектантска правоспособност не могат да назначават за свои служители по трудов договор проектанти с пълна проектантска правоспособност.”
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За вписването се събира такса в размер, определен от управителния съвет на съответната камара.”
3. В ал. 3 думата „назначените” се заменя с „работещите в него”.
4. Алинея 4 се отменя.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, които имат пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в Камарата на архитектите.
(2) Инженерите, които имат пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) Лицата по ал. 1 и 2, които притежават ограничена проектантска правоспособност, подлежат на ежегодна регистрация в съответната камара. Членството им в камарите е доброволно.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за параграфи 7, 8 и 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Колеги, има ли желаещи да вземат думата по тези текстове? Не виждам желаещи да се изкажат.
ДОКЛАДЧИК РЕМЗИ ОСМАН: Има предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителите за параграфи 10 и 11.
По § 12 има предложение от народния представител Борислав Владимиров, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Архитектите” се добавя „ландшафтните архитекти, урбанистите”, а след думата „възнаграждение” се добавя „за предоставяне на проектантски услуги”.
2. В ал. 3, в изречение първо накрая се добавя „в едномесечен срок от подписването им”.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 13.
Комисията не подкрепя предложението на вносителите и предлага § 14 да отпадне.
Има предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 15, който става § 14.
Има предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 16, който става § 15.
Има предложение от народния представител Борислав Владимиров, което е оттеглено.
Следва също предложение от народния представител Борислав Владимиров, който предлага да се създаде нов § 16а.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „до 2000 лв.” се заменят с „от 200 лв. до 2000 лв.” и накрая се добавя „а при повторно нарушение – от 500 лв. до 5000 лв.”;
б) в т. 4 накрая се добавя „а при повторно нарушение – за срок до три години”.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Принудителното изпълнение на решението, с което е наложено дисциплинарно наказание глоба, се допуска по искане на съответната камара по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.”
По § 17 е направено предложение от народния представител Борислав Владимиров, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
„§ 17. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 преди думата „квалификация” се добавя „професионална”, а след думата „архитект” се добавя „ландшафтен архитект, урбанист”.
2. Създава се нова т. 2:
„2. Лицата, притежаващи диплома с професионална квалификация „инженер озеленител”, имат правата на ландшафтни архитекти и членуват в Камарата на архитектите.”
3. Създават се точки 8 и 9:
„8. „Проектантско бюро” е мястото, където проектантът приема клиентите и осъществява проектантската си дейност. Обозначението „Проектантско бюро” или съкращението „ПБ” може да се използва само във фирмата на проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран като едноличен търговец или на търговско дружество, в което проектант или проектанти с пълна проектантска правоспособност притежават повече от 50 на сто от капитала на дружеството.
9. „Повторно” е дисциплинарното нарушение, извършено в срок до две години след влизане в сила на решението, с което е наложено дисциплинарно наказание за същото по вид нарушение.”
Комисията предлага да се създадат „Преходни и заключителни разпоредби” с § 18 и § 19:
„ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 18. (1) Лицата, притежаващи диплома с професионална квалификация „инженер озеленител” и „ландшафтен архитект” запазват проектантската си правоспособност, придобита до влизане в сила на този закон.
(2) В срок до 31 декември 2009 г. лицата по ал. 1 подават заявление за вписване в съответните регистри на Камарата на архитектите и за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност и личен печат.
§ 19. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране привеждат уставите си в съответствие с разпоредбите на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да се изкажат, включително и по предложението за отпадане на § 14? Вносителите сякаш приемат това предложение на комисията. Няма желаещи да вземат думата.
След почивката заседанието ще продължи със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците. Обсъждането по този законопроект е приключено.
В почивката нашият колега Илко Димитров ще представи свои творби в Клуба на народния представител. Той отправя покана до своите колеги да присъстват на това представяне.
Обявявам 30 минути почивка – до 11.30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание. 
Предстои да разгледаме точка шеста от нашата програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с вносители Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев, на 23 февруари 2009 г. и от Министерския съвет на 6 март 2009 г.
Има доклад от Комисията по икономическата политика, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, становище на Комисията по европейските въпроси.
Господин Петър Кънев ще представи доклада на Комисията по икономическата политика.
Господин Кънев, някой представител на Министерския съвет дали има готовност да участва в заседанието? Не сме търсили такъв.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Уважаеми колеги, първо ще прочета становището на Комисията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, който е внесен от мен, Огнян Герджиков и Йордан Цонев, след което като един от съвносителите ще изложа няколко мотива с молба да го подкрепите на първо гласуване.
Първо по становището по законопроекта на комисията.
“На заседание, проведено на 11 март 2009 г., Комисията по икономическата политика разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Йордан Цонев. Предложените промени в Закона за чужденците в Република България целят усъвършенстване на определени разпоредби и съгласуването им с Директива 2003/109/ЕО на Съвета на Европейския съюз, като основните моменти в законопроекта са:
- променя се минималният размер на чуждестранната инвестиция за получаване на разрешение за постоянно пребиваване в страната от над 500 хил. щатски долара на над 670 хил. евро;
- предвижда се разрешение за постоянно пребиваване да получат чужденци, които са вложили в капитала на българско търговско дружество, чийто акции не се търгуват на българския регулиран пазар, сума не по-малка от 3 млн. евро;
- усъвършенства се уредбата на условията за получаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужди физически лица и инвеститори, чрез която се гарантира предоставяне на благоприятен статут единствено на реални вложители на капитали в местната икономика.
След представянето и обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” 16 народни представители, без нито един “против” и “въздържал се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от народните представители Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Един такъв въпрос, господин Кънев: по каква причина няма становище на Комисията по икономическата политика по законопроекта на Министерския съвет? (Уточнение между народния представител Петър Кънев и председателя Георги Пирински.)
Нека да чуем становищата на другите комисии и след това ще има възможности за представяне на законопроектите.
Разбирам, че има представители на Министерството на вътрешните работи, които са в Народното събрание. Очевидно няма против да бъдат поканени в пленарната зала.
Поканете господата в залата. Това са Румен Андреев – заместник-министър, Габриела Килфанова – главен юрисконсулт и Росица Грудева – също главен юрисконсулт. 
Докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще бъде представена от господин Юруков.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ЮРУКОВ:
“ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците, внесен от Петър Кънев, Огнян Герджиков и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците от Министерския съвет
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свои заседания, проведени на 11 и 19 март 2009 г., разгледа внесените законопроекти. На заседанията присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, както и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции господин Стоян Сталев. 
Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерския съвет, се предлага промяна в дефиницията на понятието чужденец. Промяната е с цел синхронизиране на възприетата в действащото законодателство терминология. В Конституцията на Република България и в други закони терминът чужденец се използва като родово понятие и обхваща всички лица, които не са български граждани. В законопроекта се предлага възстановяване на разпоредбата, касаеща статута на лицата без гражданство, за които към момента липсва правна уредба. Също така в него е отразено изискването за Регламент на Европейската общност № 1030 от 2002 г. на Съвета на Европа от 13 юни 2002 г., относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданин на трети страни. 
Друг съществен момент е свързан с въвеждането на критерии, залегнали в Директива 115 от 2008 г. Целта на директивата е да се установят ясни, прозрачни и справедливи правила с цел установяване на ефективна политика на връщане към необходимия елемент на една добре ръководена миграционна политика, да се установи хоризонтален набор от правила, приложими спрямо всички граждани на трети страни.
В законопроекта в съответствие с директивата се предлага намаляване на срока за налага на забрана за влизане в Република България от 10 на 5 години. 
В изпълнение на установените процедурни гаранции за ефективно упражняване от страна на засегнатите граждани на правото им на защита на законопроекта е предвидена нова процедура относно съдебното оспорване на заповедите за принудително настаняване в специален дом за чужденец, спрямо когото има наложена мярка за административна принуда по реда на Закона за чужденците в Република България.
Предлага се и прецизиране на кръга от лицата, които имат правомощия да налагат принудителни административни мерки по реда на Закона за чужденците в Република България. Предложението е с цел определяне на компетентните органи, съобразно структурните и функционални промени в Министерството на вътрешните работи. 
С изменението на чл. 26, ал. 2 се отменя изискването за пребиваване на територията на страната за определен период от време на лицата по чл. 25, т. 6 от Закона за чужденците в Република България, тъй като разрешението за пребиваване на тази категория лица е издадено на правно основание инвестирана сума и не следва да се обвързва с период на пребиваване на територията на страната. Предложените промени гарантират предоставянето на по-благоприятен статут на реални вложители в местната икономика и този кръг субекти следва да бъдат изрично изключени от обхвата на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 40, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България.
В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители Атанас Атанасов, Йордан Бакалов, Георги Георгиев, Елиана Масева и Минчо Спасов.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците, № 954-01-40, внесен от Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев, предвижда завишаване на размера на инвестицията, която се явява основание за получаване на право на пребиваване в страна от чуждестранни инвеститори. В мотивите се посочва, че действащите разпоредби на закона за праг от 500 хил. долара не са подходящи и се налага увеличаването му поради създалата се практика за така наречените “кухи инвестиции”, а основната цел на предлагания законопроект е да се предвидят възможности за реални инвестиции, като се създадат различни нива в зависимост от това какъв е характерът на тази инвестиция. В последните години инвестициите в България са насочени предимно към пазара на недвижими имоти, а в законопроекта се предлага предвиденият праг да е свързан с придобиване на акции, облигации, права на интелектуална собственост и др. 
В законопроекта се предлага и изменение на разпоредбата на чл. 26 относно отказа за продължаването на срока за дългосрочно пребиваване или отнемането на това право на чужденец, като се предвижда, че не може да се отнемат тези права на чужденци, които са инвестирали посочените суми по чл. 26, т. 6 или са граждани на друга държава - членка, държава от Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
При обсъждането на законопроекта се изразиха становища, че между първо и второ четене следва да се прецизират предложените прагове с оглед намирането на най-подходящото решение за създаването на възможности за инвестиране в България.
По този законопроект Министерството на вътрешните работи предостави писмено становище, че той се доближава концептуално с този на Министерския съвет в частта относно създаване на по-благоприятна среда за развитие на чуждестранните инвестиции в страната. От друга страна, текстовете в областта на инвестициите, които са залегнали в законопроекта, предложен от народните представители, дефинират подробно случаите, в които се приема, че е налице чуждестранна инвестиция и че тази материя следва да се уреди в специален закон, какъвто е Законът за насърчаване на инвестициите.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред:
1. Подкрепи с 11 гласа “за” и 6 гласа “против” Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет, и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.
2. Подкрепи със 7 гласа “за” и 2 гласа “въздържали се” Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците, № 954-01-40, внесен от Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев, и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има становище на Комисията по европейските въпроси.
Заповядайте, господин Петков.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ПЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
“СТАНОВИЩЕ
на Комисията по европейските въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 6 март 2009 г.
На заседание, проведено на 19 март 2009 г., Комисията по европейските въпроси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерския съвет.
В заседанието взеха участие господин Калин Славов – заместник-министър на вътрешните работи и госпожа Росица Грудева – главен юрисконсулт в Дирекция “Миграция” в Министерството на вътрешните работи.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България е насочен към прилагане на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (Регламент 1030/2002) и хармонизиране на нашето право с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (Директива 2008/115/ЕО) и Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни (Директива 2003/109/ЕО).
Законопроектът въвежда изискването на Регламент 1030/2002 за единен образец на документа за пребиваване на граждани от трети страни. Този документ трябва да съдържа необходимите данни за съответното лице и да отговаря на високи технически стандарти, включително срещу подправяне и фалшифициране, което ограничава нелегалната имиграция и пребиваването с нередовни документи на територията на общността.
Законопроектът е насочен към въвеждане на изискванията на Директива 2008/115/ЕО. Създава се режим за връщане на гражданите на трети страни, който е част от миграционната политика на държавите членки. Установява се хоризонтален набор от норми, приложими към всички граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в дадена държава членка. Уредена е процедура по доброволно завръщане, която се предпочита пред принудителното връщане. Определя се срок за доброволно напускане, който може да се удължи в зависимост от конкретните обстоятелства на отделния случай. С цел насърчаване доброволното връщане се предвижда предоставянето на засилена помощ и консултиране. Предвижда се използване на съответните възможности за финансиране, с които разполага Европейският фонд за връщане. В съответствие с Директива 2008/115/ЕО в законопроекта се предлага намаляване на срока за налагане на забрана за влизане в Република България от 10 на 5 години. С цел прилагане на предвидените в Директива 2008/115/ЕО процедурни гаранции за правата на защита на засегнатите лица, в законопроекта е уредена нова процедура за съдебно оспорване на заповедите за принудително настаняване в специален дом на чужденец, спрямо когото има наложена мярка за административна принуда.
Със законопроекта се въвежда изискването на Директива 2003/109/ЕО за отнемане на статута на дългосрочно пребиваващ в случаите на отсъствие от територията на Общността за период от 12 последователни месеца.
Законопроектът съдържа и правила, които нямат отношение към правото на Общността, но не му противоречат. Променя се дефиницията на понятието “чужденец” с цел синхронизиране на възприетата от действащото законодателство терминология. Предлага се възстановяване на разпоредбата, отнасяща се до статута на лицата без гражданство, за които към момента липсва правна уредба. Прецизира се кръгът от лицата, които имат правомощия да налагат принудителни административни мерки по реда на Закона за чужденците в Република България. Отменя се изискването за пребиваване на територията на страната за определен период от време на лицата по чл. 25, т. 6, тъй като разрешението за пребиваване на тази категория лица е издадено на правно основание инвестирана сума и не следва да се обвързва с период на пребиваване на територията на страната.
В заключение може да се приеме, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България е насочен към синхронизиране на нашето право с правилата на Регламент 1030/2002, Директива 2008/115/ЕО и Директива 2003/109/ЕО. Разпоредбите, които нямат отношение към общностното право, не му противоречат.
С оглед на гореизложеното, Комисията по европейските въпроси единодушно предлага с 13 гласа “за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 6 март 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Петков.
Господин Андреев, заповядайте, за да представите законопроекта, внесен от Министерския съвет и евентуално да вземете отношение по някои от констатациите, направени в докладите на комисиите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН АНДРЕЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! След направеното представяне от двете комисии на внесения от Министерския съвет законопроект на мен не ми остава много да добавя.
Искам само да обърна внимание, че този законопроект хармонизира българското законодателство с европейските норми и е твърде важен по пътя към привеждане в пълна степен на вътрешното ни законодателство с европейските правни норми. Така че от името на вносителя ще ви помоля да го подкрепите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Андреев.
Господин Кънев, заповядайте да представите съображения по другия законопроект.
ПЕТЪР КЪНЕВ (КБ): Искам да споделя, че двата законопроекта на пръв поглед нямат нищо общо. Нашият законопроект, чиито вносители сме аз, проф. Герджиков и Йордан Цонев, е по молба на Стоян Сталев и Агенцията за насърчаване на инвестициите. Той изпревари доста по време законопроекта на Министерския съвет.
Второ, нашият законопроект касае изключително и само икономическите мерки, които трябва да взема България в ситуация на криза, в каквато сме в момента. Ние смятаме, че това, което предлагаме, е една от антикризисните мерки като пакет на правителството, но го предлагаме като народни представители.
Трето, чисто регламентиращо, въпросите за подкрепа на чуждестранните инвеститори и въобще на инвеститори – юридически лица, до голяма степен са решени в Закона за насърчаване на инвестициите. Но когато стигнем до въпроса за инвеститори – физически лица, автоматично отиваме в хипотезите на Закона за чужденците в Република България. Там настъпват проблеми по няколко линии.
Предлагаме две сериозни изменения. Едното е определяне какво всъщност е инвестиция, за какво става въпрос, кой определя размера й, кой доказва размера й и предлагаме тя да бъде 670 хил. евро. Считаме, че след като в Германия това е 1 млн. евро, във Великобритания – 1 млн. паунда, това е разумна цифра за привличане на инвеститори – физически лица в България по време на криза.
Второ, опитваме се да облекчим техния живот, защото когато си дошъл в България, донесъл си своите пари, инвестирал си, доказал си пред Агенцията за инвестиции и българската държава, че си реален инвеститор, не е реално на всеки шест месеца първия ден да бягаш до Калотина, за да ти бият печат и да се връщаш обратно.
Това са били мотивите ни. Затова може би този закон мина през Комисията по икономическата политика и през другите комисии, докато Законът за чужденците, господин председател, въобще не е идвал в нашата комисия, тъй като не е и разпределен и затова нямаме и становище по него.
Искам да кажа: моля, подкрепете този закон при гласуването в пленарната зала утре. Той е необходим за българския бизнес и българската държава в тази критична ситуация на криза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Кънев.
Преминаваме към обсъждане.
Господин Ралчев, имате думата за изказване.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател. Всъщност материята е малко особена, нямам претенции да бъда вътре в нея. В едната й част ми направиха впечатление нещата, свързани с чл. 10 и 11, и санкционните последици от тях. Има едно предложение, което е немотивирано, затова моля вносителите да мотивират защо от 10 години става 5 –нищо повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Герджиков, заповядайте за изказване.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю.
Ще си позволя да взема отношение само по този законопроект, по който имам честта да бъда един от вносителите наред с господин Петър Кънев и Йордан Цонев.
Струва ми се, че този законопроект е изключително необходим и полезен за България точно в условията на такава икономическа и финансова криза, в които условия вече се констатира през последните месеци спад на чуждестранните инвестиции, а те са жизненоважни за нас. Затова нашата държава трябва адекватно да реагира и една от възможните реакции е да направим страната ни по-атрактивна за тези инвестиции. Без в никаква степен да се накърнява националната сигурност – това трябва да се подчертае дебело – ние правим по-атрактивно заможните бизнесмени от различни страни извън Европейския съюз да дойдат и да инвестират в България. Знаем, че голяма част от досегашните инвестиции бяха в някакъв смисъл кухи, непроизводителни инвестиции, в купуването на недвижими имоти, къщи, нещо, което не носи особена полза за България. С този законопроект се стремим да направим тези инвестиции полезни с оглед на това, че ще бъдат в производителните сили, в производството. Сложени са прагове за тези ценни книги, акции, облигации, които се търгуват на регулираните пазари по един начин, на нерегулираните пазари – по друг начин. Всичко това е направено премерено, икономически обосновано и юридически издържано. Затова смятам, че Народното събрание ще приеме един от най-разумните си актове през последните месеци, ако подкрепи и приеме този законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към господин Герджиков? Няма.
Има ли желаещи да вземат думата?
Господин Атанасов, заповядайте.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, вземам отношение по законопроекта, внесен от Министерския съвет. Аз и моите колеги от ДСБ няма да подкрепим този законопроект по следните съображения.
Бих си позволил тук да направя изказването си, използвайки определена сентенция: този закон е като онзи балкон, който е скроен и ушит, за да се зашие за едно копче и то се намира в § 8, където се предлага в чл. 43з, ал. 3 от действащия закон думите „до 10 години” да се заменят с „до 5 години”.
За какво става дума? Става въпрос за ограничителните административни мерки, които могат да бъдат налагани по отношение на чужденци, когато по посочените основания в чл. 10 и 11 от закона на тях може да им се отнема правото да пребивават в страната. Разбира се, ограничителните мерки са различни, няма да се спирам конкретно на тях, става въпрос за експулсиране, за отнемане правото на пребиваване в България и т.н.
Известно е, че има един кръг такива чужди граждани с наложени такива ограничителни мерки. Най-известният и скандално известен в България чужденец, който има такава наложена ограничителна мярка, е Майкъл Чорни. На Майкъл Чорни са изтекли вече пет години от наложената ограничителна мярка, така че след приемането на текста се получава следният ефект. На практика това е една юридическа хватка, с която автоматично се преуреждат заварените случаи на наложени ограничителни мерки и особено на тези, които са свързани със заплахи за националната сигурност.
Убеден съм в това свое твърдение, първо, защото вносителите – тук отговарям донякъде на господин Ралчев – са се позовали на директива на Европейската комисия от 16 декември 2008 г. След това ще обясня връзката с датите. В тази директива е посочено, че продължителността на забраната не бива да надвишава пет години. Тя може да надвиши тези пет години, ако гражданинът на трета страна представлява сериозна заплаха за обществения ред, обществената и националната сигурност.
Тук въпросът е по какъв начин се пренася смисълът на този текст във внесения законопроект от Министерския съвет. Спокойно, а според мен задължително би следвало да се разграничат случаите, в които наложените ограничителни мерки са свързани с поведение на чужденеца, което няма връзка с националната сигурност. 
Нямаше никаква пречка да се предложи изричен текст, в който да се посочи, че, когато става въпрос за заплаха за националната сигурност, този срок е над пет години. Вярно е, че се предлага едно второ изречение, но това второ изречение говори с терминологията “може”, а основният текст е в ал. 1. Ето я юридическата хватка, през която автоматично, пак посочвам, се преуреждат заварените случаи.
Отделно от това, искам да посоча и други аргументи, които обосновават моето твърдение. Аз внимателно изчетох становището на Консултативния съвет по законодателство. Тук се посочва, че последното изменение на Закона за чужденците е прието от това Народно събрание само на 13 февруари 2009 г. Преди един месец е прието последното изменение и сега гледаме ново! Къде бяха тези хора? Защо се бърза толкова много след приемането на тази директива на 16 декември?
Народното събрание прие радикални изменения на Закона за Министерството на вътрешните работи, които влязоха в сила на 5 август 2008 г. До настоящия момент този закон не е приложен от Министерството на вътрешните работи, защото структурна реформа в МВР не е направена и териториалните поделения на министерството продължават да функционират по старата си структура и щат. Няма време министерството да се справи с тази задача - да си уреди собствената дейност, обаче се е забързало да приложи директивата на Европейската комисия, приета на 18 декември! Тоест има определени въпроси, които се движат с много голяма спешност. И спешността е ясна – идват избори, има поети обещания към определени персони и те трябва да бъдат изпълнени. 
Между другото, откакто е наложена ограничителната мярка по отношение на лицето Майкъл Чорни, няма избори, в които той да не е участвал по някакъв начин. Може би и сега трябва да му се даде възможност да дойде лично в България, за да участва в изборите. 
Ще си позволя тук да изтъкна и други обстоятелства, които посочват политическото лобиране на определени среди в България по отношение на такива лица. Съгласно Конституцията на Република България и законодателството административните актове, които пряко са свързани с националната сигурност, не подлежат на съдебен контрол. Това не попречи на българския Върховен административен съд да насрочи заседание и да отмени заповедта, с която беше наложена ограничителната мярка на Майкъл Чорни с аргумента, че лицето, в конкретния случай – моя милост, което е наложило административната мярка, в него ден е било в отпуск. Все едно, че то престава да бъде такова, като е в отпуск. Аргумента оставям настрани. Няма друга сила над Върховния административен съд, която да се произнесе за това противоконституционно решение. 
Между другото, решение, което е обосновано изцяло върху класифицирана информация, беше публикувано в няколко чуждестранни сайта в Украйна и в Русия с цялата аргументация, която е била изложена на множество страници, за основанието да се наложи тази принудителна административна мярка, която обосновава това, че лицето е сериозна заплаха за българската национална сигурност. 
Посочвам всички тези обстоятелства, за да видите, че целият този законопроект в голямата си част наистина урежда важни въпроси, които са свързани с нашето членство в Европейския съюз, но основната му цел се крие в този § 8.
Уважаеми дами и господа, аз съм убеден, че този законопроект, внесен от Министерския съвет, е “законопроектът Майкъл Чорни” – затова се внася с такава бързина и се действа за неговото приемане. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към господин Атанасов? Няма.
Желаещи да вземат думата? Не виждам. 
Бих поканил господин Андреев да отговори на въпроса на господин Ралчев. Той беше засегнат и от господин Атанасов.
Заповядайте, господин Андреев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН АНДРЕЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Лично за мен тези разсъждения не са изненада – честно казано, аз ги очаквах. Благодарен съм на господин Атанасов, че подробно посочи аргументите, които се съдържат в европейските документи и които са от съществено значение за хармонизирането на нашето законодателство с тях. Посочената Директива 115/2008 г. на Европейската общност е една от тях. Аз не виждам нищо лошо в това, че бързо сме успели да се съобразим с нея. В нея изрично е посочена продължителността на срока за лишаване от достъп до българска територия – не бива да надхвърля пет години. 
Разбира се, беше посочено изречение второ в предлагания проект за изменение и допълнение. Ще си позволя да го прочета: 
“Забраната за влизане в Република България може да е за срок повече от пет години, когато лицето представлява сериозна заплаха за обществения ред или националната сигурност”.
Този ред е предвиден, така че петте години не са преклузивни. Има и съответния административен ред, по който се предвижда това удължаване на срока за пребиваване на територията на Република България. Всички тези положения са съобразени с режимите в европейските страни, които трябва да бъдат хармонични с нашия режим, защото такъв е нашият път.
Не бих си позволил да коментирам актове на Върховния административен съд – аз съм юрист от много години. Не ми го позволява юридическото ми образование. (Реплика от народния представител Атанас Атанасов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля Ви, господин Атанасов!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН АНДРЕЕВ: Съображенията на тази тема не бих ги коментирал. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Колеги, има ли желаещи да вземат думата?
Госпожо Масева, заповядайте.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Това е важен законопроект, тъй като въвежда един регламент. Както знаем, има автоматизъм при рециклирането на нормите от регламентите – всъщност една директива на Европейския съюз, която според нас, продължавам да твърдя, е неправилно транспонирана в нашето действащо законодателство.
Що се отнася дори до регламента, и там има пропуски, тъй като той е цитиран правилно като законодателна, като юридическа техника със своя номер и дата, но той поставя въпроси, които трябва да се решат от националното законодателство. Като въпроса например: кой е органът, който да издава съответното разрешително? Това би трябвало да се съобщи именно от този законопроект. И още няколко детайли, които ние между първо и второ четене ще уточним с поправки.
Това, което ни смущава и това, което не ме удовлетвори, от отговора на представителя на Министерството на вътрешните работи, е цитирането на директивата, която променя всъщност текста по силата на § 8 от внесения законопроект. Мисля, че директивите трябва много внимателно да се прилагат с оглед действащото право в Република България. Те не могат да регламентират така правоотношенията, че да отнемат правото на санкция и репресия по действащи режими, защото тези директиви в случая биха изиграли ролята на амнистия, на помилване или на омаловажаване на осъществени нарушения.
Законодателят винаги трябва да си дава сметка за това, че за действащите случаи би трябвало да се прилага действащото в Република България законодателство и че всички поправки, които касаят освобождаването на нарушители, които имат висока степен на опасност по отношение на националната сигурност, трябва да бъдат регламентирани така че да важат занапред.
Ние от Демократи за силна България именно тук, на тази трибуна, изразяваме недоволството си от това, че вносителят – и Министерството на вътрешните работи, и Министерският съвет, не е оценил в дълбочина тези фактори и механично осъществява едно законодателство, което може да доведе до изводите, които спомена тук ген. Атанасов.
Искам да ви прочета точният текст на директивата: „Продължителността на забрана за влизане се определя като надлежно се вземат предвид всички обстоятелства от значение за отделния случай и по принцип не надвишава пет години. То може обаче да надвиши пет години, ако гражданинът на трета страна представлява сериозна заплаха за обществения ред, обществеността или националната сигурност”.
Какво прави в момента вносителят? Вместо този текст пренася текст, че това разрешително, тази забрана действа за срок от пет години и всички други съображения трябва да бъдат за сериозна опасност, свързана с националната сигурност – до 10 години. Тези съображения обаче се заменят вместо от разсъжденията за това дали е сериозна опасност от текст в закона. Те казват: не, ще бъде пет години и така, когато изтича срока на тази забрана, хората няма да могат да бъдат при условията на режим, който е употребен от действащия закон в Република България. 
Това е една ясна подмяна на волята за преценка с волята на Народното събрание, тъй като ние не разглеждаме тук конкретни казуси, за промяна в сроковете. Считам, че това е изключително грубо нарушение. По съвсем друг начин би могло да се спази регламента на тази директива и да се пренесе тя в националното законодателство без да се освобождават хора, които представляват сериозна заплаха за националната сигурност в България. Ако текстът беше съставен по друг начин с тези „до 10 години, съобразно степента и формата на нарушаване и заплахи за националната сигурност”, спокойно бихме приели този текст като едно европейско разрешение на въпроса. Сега всъщност ние приемаме този текст като освобождаване от забрана на хора, които в действителност представляват висока заплаха за националната сигурност.
Затова по отношение на този законопроект и по отношението на пропуските и не отговорените въпроси с регламента ние няма да го подкрепим. Ако все пак бъде подкрепена една такава идея, която ще бъде изключение, между прилагането на европейските директиви и действащото законодателство, и ако това играе ролята наистина на амнистия и помилване, ние ще реагираме много упорито, много отрицателно и затова отново предупреждавам, че ако все пак бъде приета, между първо и второ четене ще внесем значителни поправки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към госпожа Масева? Няма.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Очевидно предложенията на отделните народни представители ще се направят в срока между първо и второ четене. 
Обявявам обсъждането на законопроектите на първо четене за приключено. Гласуването им предстои да бъде утре в началото на пленарния ден, след което ще тече срок евентуално за изготвяне на общ доклад или за предложения по законопроект, който е приет.
Благодаря на господин Андреев и на неговите колеги за участието им.
Следващата точка от нашата програма е точка осем:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА.
Има пет законопроекта по тази точка от нашата програма. Сега ще продължим дискусията, защото доколкото разбирам докладите са представени и започнаха изказвания по законопроектите. 
Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Илиевски, за да ориентирате по-нататъшната дискусия.
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Тъй като няма кворум в залата, нека с консенсус да приемем допускането в залата на Красимира Мартинова – заместник-министър на транспорта. По единият от законопроектите Министерството на транспорта има пряко отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Разбира се, поканете госпожа Мартинова. Не виждам някакво съмнение в това процедурно предложение.
Господин Илиевски, аз си задавам въпроса как виждате по-нататъшното продължение на обсъждането по тези законопроекти? 
Имаше едно възражение, което не беше подкрепено, беше гласувано. 
Има ли желаещи да вземат отношение по законопроектите, уважаеми колеги? По принцип проблематиката беше обект на дискусии. Има ли желаещи да вземат думата за изказване? 
Уважаеми колеги, както виждам, разполагаме с час и 30 минути, ако не се състои дискусия, затова моля и квесторите, а и по линия на администрацията, да бъдат предупредени участващите в представянето на Законопроекта за отбраната и въоръжените сили, както и министъра, който държи лично да участва, да имат предвид, че ще преминем по-нататък към второто четене на Законопроекта за отбраната.
Имате думата за процедура, господин Ралчев. Имате това право, но Вие всъщност желаете да продължим с дневния ред, така ли?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Не, господин председател. Желая по един такъв закон, който породи толкова много проблеми от процесуален характер, свързани със Събранието, от това, че касае 3 млн. водачи на моторни превозни средства и 8 млн. българи, поради това, че беше отхвърлен само преди един месец и то съвсем основателно, да се поддаваме на такъв натиск, да не кажа инат, когато не сме възразили по основните компоненти, но някой иска да си запази формата и по такъв безобразен начин.
Аз мисля, че в присъствието на 11 депутати много ни е трудно да вземем становище, още повече при тази нагласа на вносителите на всяка цена и с цената на всички средства да направят едно безобразие. Знам какво говоря и отговорно го говоря!
Затова аз предлагам, господин председател, да отложим разискването по този въпрос за една по-подходяща среда, за да не направя искане сега, в момента за поименна проверка. 
ПЕТЪР БЕРОН (независим, от място): Това поне ще е лесно – ще махнем 10 присъстващи и останалите ще са отсъстващи.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: И така да бъде! Все пак нека да погледнем малко по-сериозно. Този закон не е нито червен, нито син.
България все още е парламентарна република, а не правителствена такава, и в този смисъл аз правя процедурното предложение да отложим разглеждането на този закон. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми господин Ралчев, прав сте. Един от аспектите на парламентарната република е, че работи по правила и нашият правилник изисква предложение за прекратяване на разискванията да бъде подложено на гласуване. Това очевидно в момента предполага, преди да подложим на гласуване предложението, да направим проверка за наличието на кворум, който да позволи гласуване. Ако такъв кворум се окаже, че липсва, няма да може да се гласува и в такъв случай няма основание да се прекъсне обсъждането.
Другият вариант е да задам въпроса към пленарната зала - дали има консенсус около предложението на господин Ралчев за прекъсване на разискванията? Ако всички са съгласни с това мнение, бихме могли да постъпим така.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, встрани от микрофоните): Казахте: да спазваме правилата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Това е максималното разширение на правилата, което мога да си представя. 
Виждам, че господин Танков иска да вземе думата за обратно предложение.
Можете и да го огласите, но самият факт, че го правите, вече говори, че консенсус няма.
СТОЙКО ТАНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз мисля, че един път именно с такъв мотив, който изложи и господин Ралчев, този законопроект беше отложен да се гледа в по-подходящо време. Заинтересованите лица трябваше да бъдат в залата и да изразят становището си. Аз не виждам причини още един път да отлагаме гледането на тези законопроекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Дали господин Ралчев проследи съображенията на господин Танков? Те са справедливи, господин Ралчев. Вие убедително изтъквате важността на този законопроект. Потвърждение на това разбиране би трябвало да бъде едно друго присъствие в залата, особено на онези, които активно споделят Вашето мнение. 
Това, че народните представители не считат за необходимо да участват в тази дискусия, не отменя процедурата, че тя е в ход и ако няма желаещи да вземат думата, аз ще обявя нейното приключване.
Господин Ралчев, имате думата за изказване. Заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Въпреки че в нюансите, които Вие поднесохте, досежно това какви са правилата, аз имам малки резерви, но този въпрос е приключен.
Искам да повторя и да се обърна към колегите от лявата страна, които са най-многобройната група в настоящия момент. Аз проявявам разбиране на техния партиен статус, но не мога да разбера какво общо има партийният им статус със закон, в който няма никаква политика, а има ината на една администрация, на едно или две министерства да извършат абсолютно безобразие. И то, господин председател, се състои в това. Все пак става въпрос за законодателно тяло, все пак става въпрос за Закон за нормативните актове, все пак става въпрос за това, че сме в Народно събрание, а не на къра. 
В първия проект, внесен от уважаемия колега, си направих труда да отбележа, че всичко е мот-а-мо преписано от предното предложение, без два текста в нюанса. Това е една администрация, която иска да се отърве от проблем, който е неин. Това е една администрация, която не намери основание да дойде пред вас или да изпълни задълженията си, когато предлага по друг ред или чрез други средства и чрез други лица същия закон, поне малко от малко да направи една мотивировка.
Очевидно е, че сега не мога да искам такава мотивировка от господин Илиевски. Понеже в правото съществува фигурата на посредственото извършителство – това, в което Вие се намирате, господин Илиевски, аз отново моля уважаемите представители на министерството – нека бъдат така любезни да се изправят тук от трибуната и да кажат: седят ли зад тези промени, които сега са предложени с посредственото извършителство на господин Илиевски? И не само на него, и на другия законопроект, че и на третия, който не се поддържа, и да ни дадат що-годе обяснение за това какво правят? 
Толкова ли е трудно това, което предложихме предния път? Четиридесет и три страници гайки и бурми, 43 страници материя, която е необходима в законодателен аспект, но е забранено и е светотатство да се бута в закон. Толкова ли ги мързи да предложат на министъра си една наредба с всички тези неща вътре, за да не се червим и да не отговаряме на тези момчета и момичета, които бяха на балкона, когато разисквахме тази тема. Защото тогава стана ясно, че тази материя е окончателно изучавана във втори курс на Правния факултет. Защо не се засрамим, или те не се засрамят? 
Тук има същите безобразия. В края на краищата има институт „пробация”, господин председател. Тези хора, които сега отсъстват от залата, и тези хора, които присъстват, сигурно си спомнят, че само преди една седмица приемахме Закон за изтърпяване на наказанията и от чл. 200 до чл. 250 има цял ред какво е това пробация, как се изпълнява. Това, за което вие очевидно не можете да направите връзката между безвъзмезден труд в полза на обществото и пробацията.
Господин Илиевски, дръжте на собственото си достойнство. Вие сте сериозен, тежък човек. Не може така на всяка цена и за всичко. Не може едно нещо, което е престъпление, да стане административно нарушение. Поне това да бяхте сменили, поне това да бяха Ви казали!
Аз се изказвам с искрено възмущение от този подход и от това отношение на администрацията да използва тези форми на посредствено извършителство и на това явно флагрантно, унизително отношение, в което поставя Народното събрание. Заявявам категоричния си протест. Това на нищо не прилича, ако и да сме в края на мандата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към господин Ралчев?
ПЕТЪР БЕРОН (независим, от място): Да поканят и от министерството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Аз ще поканя заместник-министър Мартинова, но нека дадем възможност на всеки от народните представители, който желае, да вземе отношение.
Има очаквания към Вас, господин Илиевски.
Заповядайте за реплика.
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ралчев! Аз Ви благодаря за квалификацията, която дадохте по мой адрес, но имайте предвид, че именно държейки на своето достойнство, аз се съгласих да стана съпричастен с групата народни представители, които внесохме законопроекта - вярно, продукт на компетентните хора и на компетентната администрация в държавата, поради факта, че ние сме свидетели какво се случва по пътищата на България.
В законопроекта, който сме внесли, няма гайки и бурми. Тук става дума за санкциите, за превантивната дейност, за младите водачи. Тук става дума за всичко онова, което прилагайки се до този момент, не ограничава катастрофите и жертвите, а точно обратното. Забелязваме ръст в тази посока. Това са били моите морални мотиви да се подпиша под този законопроект и да настоявам той да бъде обсъждан. 
А Вие като компетентен адвокат и юрист, доказал се в тази правна материя, ще Ви бъда благодарен да дадете своите предложения между първо и второ четене и ще настоявам срокът за обсъждане да не бъде претупан за пет дни, а да бъде минимум две седмици, с оглед изграждането на интегриран законопроект от петте законопроекта. Вие дайте вашите предложения във водещата комисия, а и в пленарната зала. Мисля, че всеки трезвомислещ народен представител ще ги вземе предвид, стига да се вписват в общата философия на законопроекта и на политическата воля, която българският парламент трябва да изрази по повод на това бедствие в нашата страна, случващо се по пътищата. Там бихте бил много полезен.
Дайте да не проваляме приемането на тези законопроекти. Те са обществено необходими. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика към господин Ралчев? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Ралчев.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
И друг път съм имал повод да кажа, че не приемам някой да си присвои правото да бъде от добрите и всички, които не споделят неговото мнение, да бъдат от лошите. В случая става точно това. Вие много добре знаете, че в продължение на няколко години сме дискутирали точно тези въпроси. Би трябвало да сте наясно, че когато предишния път пледирах и когато от събранието бе отхвърлен този закон, пледирах по два начина.
Едни норми, които имат правен характер, имат място да бъдат обсъждани. Норми, които имат технически характер, чрез Закона за нормативните актове и Правилника за неговото прилагане не могат да бъдат маскирани под правилата на Европейския съюз, неговите директиви и нашето отношение по този въпрос. Ясно е казано в българският закон, че нещата трябва да бъдат съобразени в нормативни актове. Вие разбирате ли, че както се композира и както някой досега е композирал този закон, той е набъбнал толкова, че не може да служи. Не можеш да откроиш плявата от останалото. Има място, има систематика. Затова казах – да уважаваме българския парламент, който е законодателен орган и трябва да се подчинява на законите, които са в сила. Такъв е Законът за нормативните актове. Това искам да подчертая за хиляден път.
Нямам предвид дали е във Вашия законопроект или в някой от другите, но след като предишния път казахме, че става въпрос за престъпление, не е ли подигравка пак някой да го внася като административно нарушение?! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За изказване има думата д-р Атанас Щерев. Заповядайте.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам повод от дискусията във връзка с този законопроект, за да напомня, че едно политическо решение, каквото току-що представихте по някакъв начин с промени в един закон – да се ограничат катастрофите и да се запази животът на хиляди хора, това е благородно дело. Вкарването на един закон е въпрос на политическо решение. Управляващата коалиция има пълното основание за това.
Какво обаче ми прави впечатление? Както в миналото при приемането на други закони, включително на Закона за здравето в миналото Народно събрание, и редица закони сега – едно политическо решение като добро намерение продължава да бъде политическо решение и с методите, с които тази идея трябва да се прокара. Понякога противоречаща на каквито и да е правни норми – за което говори господин Ралчев. Оттам нататък, когато трябва да се направи закон, за да има авторитет Народното събрание, тежестта трябва да бъде дадена от професионалисти, а не от партийни централи. Защото ако партийната централа иска по определен начин да се приеме даден законопроект, това означава, че той ще бъде в интерес в най-добрия случай на част от българските граждани. Трябва да се слушат експертите, професионалистите, хората, които работят в такава област, както в случая такива доводи дава един експерт по право – че не може определени текстове да противоречат на други нормативни актове и на общоприети законови норми в страната. Това прави закона неприемлив, а не идеята. Идеята е много хубава, но ако в основата си текстовете на този закон противоречат на други нормативни актове, на определения, на начина на поведение на една власт, каквато е съдебната, тогава как ще вървим напред с приемането на такъв закон?! 
Това се е случвало многократно. В Закона за здравето лаици или подведени от други хора от партийни централи, приеха текстове, които до ден днешен пречат на здравната политика, на политиката за управление на здравеопазването. Защо е необходимо това да се повтаря непрекъснато?! Точно затова е нисък авторитетът на парламента, защото дискусиите в парламентарната зала и в комисиите се следят от гражданите. Ние не сме затворена система. Хората ни наблюдават и виждат какво правим. Тогава, когато не правим законодателния процес както трябва, естествено е авторитетът на държавната институция „парламент“ да е нисък.
Моля още веднъж на тази дискусия да се съобразите с мнението на експертите. Не става въпрос само за господина Ралчев. Нека да чуем и други хора, които работят в тази сфера и с тази материя, да се съобразим най-малкото с техните мнения. Мисля, че това е добрият подход, когато се приема закон, за да стане закон в полза на всички български граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Реплики към господин Щерев? Няма.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Госпожо Мартинова, бихте ли взели отношение към въпросите, които бяха повдигнати от господин Ралчев и господин Щерев? Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИРА МАРТИНОВА: 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не бих искала да се явя защитник на няколко законопроекта, които днес са поставени, тъй като това надхвърля обхвата и ангажиментите, с които аз съм служебно натоварена.
Ще кажа няколко думи, без това да бъде коментар на емоционалната страна на изказванията, които чухме. Имам желание, но мисля, че позицията ми позволява да правя такъв емоционален отговор на изказванията.
Имаше две изречения обаче, които бих искала да коментирам, защото те визират малко или много Министерството на транспорта.
Едно от тези изречения е, че може би експертите не са достатъчно трудолюбиви да предложат на министъра си да разработи наредба, вместо да слага 40 страници гайки и бурми в закона.
Тук има нужда да поясня малко спецификата, защото това изказване е само на повърхността. Каква е дълбочината и в какво се състои проблемът за типовото одобрение? Стотици хиляди страници юридическа материя с технически характер, които се съдържат в момента в съществуващи над 170 наредби, приети от министъра на транспорта в течение на две години. Това е огромен правен материал и продължава да се работи. 
В тази връзка материята, свързана с типовото одобрение, касае тематика, която има характер на трайни обществени отношения и наистина тя има специфичен характер, твърде инженерен и технически, но тя би трябвало да попадне в закона. Давам пример. Как може в една наредба да сложим ангажимент към Българската служба по акредитация, когато тя е извън системата на Министерството на транспорта? Това не може да стане с наредба и подзаконов акт на министъра на транспорта. По какъв друг начин освен в закон да запишем в кои случаи се изисква издаване на разрешителен документ, сертификат, разрешение или каквото и да е друго? Това е материя, подлежаща на регулиране със закон, уважаеми дами и господа. Иначе аз си давам сметка, че материята е толкова специфична, че звучи чуждо на всички. Това е нещо, за което не би могло да се намери друга юридическа рамка за решаване освен в законодателен акт.
Извън това искам да ви кажа, че директивите по типовото одобрение, за които споменах че са хиляди страници, се въвеждат в наредби. Това е една наистина не много малка част, но е онази част, която се извлича. Къде другаде да сложим, освен в закона някое изискване, което подлежи на санкциониране? 
Има и нещо, с което аз все пак мога да се съглася – това е изречението, че Законът за движението по пътищата вече твърде много набъбна, цитирам, така че не може да се отдели плявата от съдържателната част. Факт е само това, че Законът за движението по пътищата наистина вече набъбна, той е твърде голям, неподходящо голям законопроект. Но той може да бъде сменен само тогава, когато се появи новият законопроект, а не да отменим или да не ползваме съществуващия и да остане вакуум. Това е абсурдно. Иначе действително Законът за движението по пътищата е вече един обемист законопроект. Не твърдя обратното, дори считам, че материята за типовото одобрение по никакъв начин не е плява, тя е просто един твърде специфичен и много технически обем материя.
Така че, уважаеми дами и господа, в един от законопроектите, който касае типовото одобрение, трябва да въведем директива и то въвеждането й е с определен срок. Това поставя държавата в неизгодна ситуация по отношение опасността да бъдем санкционирани с една много висока глоба след протичане на процедура, наречена инфрийджмънт. 
Това е, уважаеми дами и господа, причината, заради която аз като представител на Министерството на транспорта бих искала да подкрепя законопроекта, който е разработен от господин Радославов и господин Сеферов, който отразява молбата на Министерството на транспорта да се включат в законопроекта онези изисквания, които са свързани с въвеждането на директивите за типовото одобрение, включително и наличие на санкции за неспазване на някое административно задължение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Иванов, заповядайте, имате думата.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Всъщност преди около един месец един проект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата беше отхвърлен от пленарната зала на първо четене. Ако ние спазваме стриктно правилника на Народното събрание, съгласно чл. 69 законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен повторно само след съществени промени в основните му положения, което се отразява в мотивите, и не по-рано, а кумулативно, тоест „и”, а не „или”, и не по-рано от следващата парламентарна сесия. Понеже по един друг изменителен закон – Закона за електронните съобщения, беше разисквано и беше наблегнато на факта, че чл. 69 касае отхвърляне на първо гласуване, там беше друга ситуацията, тук мога да кажа, че защитниците на текста на чл. 69 би трябвало, ако искат да са прецизни, да не допуснат гледането на тези пет законопроекта в пленарната зала днес.
Аз обаче няма да сложа разискването на тази процедурна плоскост, защото истината е, че на първо четене предишният законопроект, който беше внесен от правителството, беше отхвърлен по един ясен раздел от законопроекта и той беше свързан с прехвърляне на отговорностите за изпитите за водачи на моторни превозни средства на юридическо лице за един дълъг период от десет години, като по такъв начин държавата, която досега чрез ДАИ осъществява тези изпити, се оттегля от това задължение. 
По тази причина считам, че законопроектът, който беше отхвърлен, не касаеше въпроси, някои от които засегна и заместник-министър Мартинова.
Преди това обаче искам да кажа следното. Наистина вече става непосилна тежестта за Комисията по транспорт и съобщения буквално през два-три месеца да разглежда идващи вълна след вълна законопроекти за изменение на Закона за движението по пътищата с всякакви, понякога причудливи предложения, включително имаше едно предложение на един колега да се забрани внос на автомобили с десен волан и т.н. Оказва се, че голяма част от тези предложения, уви, не са наистина за нормативно ниво закон за движението по пътищата.
Дотук са направени 30 изменения в Закона за движението по пътищата в рамките само на десет години. Законът набъбна, нещо повече, създава опасност от вътрешни противоречия, които по неизбежност възникват, когато наистина се правят непрекъснато предложения в различни раздели, често пъти без да се познава цялостното решаване на проблемите в закона.
По отношение на тези пет законопроекта. Трябва да се съглася с колегата Ралчев, че действително по този начин поднесени законопроектите, рискуваме отново да вкараме в закона материя, която трябва да се урежда с подзаконови нормативни актове. От друга страна, и петте законопроекта разглеждат отделни въпроси. И за да не остана само в тази част на изказването си, ще си позволя да кажа моите критики към законопроектите.
Първият законопроект, който е пред мен, е на колегите Ваня Цветкова и Светослав Спасов. По този законопроект има нещо, което бие на очи и което е проблем за страната и трябва да се реши, а то е да бъде по определен начин за разтоварване на движението по основните пътища на страната – магистрали, може би пътища първи клас, от тежки транспортни превозни средства, от товарните камиони, в най-натоварените часове, свързани със съботните и неделни дни и празничните дни. Това обаче, което прави закона към момента, в рамките на това Народно събрание, а и в следващата година или две неприложим, е отлагателният срок на въвеждането на тази разпоредба, защото съгласно § 8 тази разпоредба влиза в сила след изграждане на съответните технически и инфраструктурни съоръжения. В рамките на четири години такива съоръжения не бяха изградени, не се започна дори изграждането на такива съоръжения. Касае се за големи ТИР-паркинги, каквито трябва да има не само на границите, макар че и там са недостатъчни, но и през всеки 50-60 км по основните транспортни артерии на страната, за да може тогава да се приложат тези текстове. Това е един елемент, който наистина показва, че се предлага една добра идея, без да може да се реализира практически незабавно.
Следващото – казва се, че ще намалеят катастрофите, ако през цялата година моторните превозни средства се движат със запалени къси светлини. Чудесно! Има такива страни – те са между 8 и 10 в Европейския съюз, в които това задължение е въведено, но нека кажем и нещо, което е важно, че производителите на автомобили, които се внасят в тези страни, са задължени при производство да въведат автоматичното включване на светлините при запалването на моторното превозно средство, когато ключът се постави на положение запалване. Това е решението и ако се обвържат двете неща, това може да бъде приложено, въпреки че в България има много голям процент стари автомобили, които действително изискват повишеното внимание на техните водачи, защото вие ще се съгласите, че не винаги ще се сещат да си запалят късите светлини. 
Другият законопроект, който е внесен от колегата Илиевски и група народни представители, в някои отношения има доста общи текстове със законопроекта, внесен от господин Йордан Мирчев и негови колеги.
В същото време тук веднага има текстове, които аз атакувах и на заседанието на комисията, свързани с възможността и странно, че и в двата законопроекта е въведена възможността да бъде ограничена видимостта на моторното превозно средство през задното стъкло, а може би и през двете странични задни стъкла, ако има видимост през страничните огледала за обратно виждане. Казах го тогава – това обслужва интересите на една група пътуващи, които обикновено се страхуват да ги видят, че са вътре в превозното средство – било поради неудобната компания, в която се намират, било поради опасността сигурно някой да стреля по тях.
Аз не мисля, че трябва да бъде заложен такъв текст в закона, защото законът е за всички водачи на моторни превозни средства в страната и не е редно да има, освен в специалните случаи, които са изрично разпоредени, да има възможност ние депутатите да създаваме възможност да се пътува със затъмнени стъкла на автомобила.
Тук, разбира се, има и други текстове, които определено не споделям. Те са свързани със неправомерно, несъразмерно завишаване на някои наказания по отношение на извършеното нарушение. Това е въпрос, който действително може да бъде обсъждан впоследствие.
Имам една съществена забележка към законопроекта, внесен от господин Илиевски, когато той говори за младите водачи. Смятам, че водачите трябва да бъдат разделяни не на млади и стари, а трябва да бъдат разделяни на ... При това той влага в смисъла „млад водач” възрастовата характеристика от 18 до 25 години. Аз питам, ако един водач на моторно превозно средство е получил книжката си предния ден и започне да шофира, по какъв начин може да считаме, че той е пълноценен водач, тъй като е над 25 г., за разлика от тези, под 25 г.? Затова определено споделям идеите в другия законопроект на господин Мирчев, че всъщност водачите трябва да бъдат разделяни на нови и такива, които са водачи, в период повече от 2 години от получаването на книжка за правоуправление. 
Има още един законопроект, той е на колегата Бойко Боев. Едната част на законопроекта я споделям напълно, а тя е свързана със задължението, което Държавната обществено-консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението, да подготвя и да внася в Народното събрание ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движение и мерките, които са осъществени и които се предлага да бъдат осъществени през следващата календарна година.
Това, което предлагат колегите Радославов и Сеферов, беше коментирано от заместник-министър Мартинова. Това действително са текстове, които бяха внесени и в първоначалния законопроект на правителството, който беше отхвърлен по други причини. Вярно е, че в този законопроект се изисква хармонизиране на нашия Закон за движение по пътищата с три директиви, но едната от тях е още от 2002 г. – това е Директива 2002/24 на Европейската общност. Другите две директиви са от 2007 г. 
Аз определено имам препоръка към министерството. Много често през 4-5 месеца се внасят предложения за промени в закона, свързани с подобно хармонизиране. Нормално е – или своевременно да се извършва хармонизирането, твърде бързо, с други думи да следваме този процес, или както в случая – ние хармонизираме с директива преди 7 години. В този случай просто да бъдат обединени в рамките на година или две да бъде внасян законопроект, който да предвижда всички тези хармонизации, в случая свързани с одобряване типа на моторните превозни средства. 
Господин председателю, завършвайки, няма да пропусна да направя едно общо изказване, а то е, че усилията на правителството чрез ресорните министерства на вътрешните работи и на транспорта, най-често насочват вниманието си в Закона за движение по пътищата към повишаване на изискванията към водачите и рязко повишаване на административно-наказателните разпоредби – повишаване на глобите. Въпреки тези усилия, въпреки че ние по два-три пъти в годината променяме и усъвършенстваме – друг е въпросът доколко се усъвършенства Закона за движение по пътищата, смъртността по пътищата на страната е с 50% по-висока от средната в Европейския съюз. Аз няма да се уморя да повтарям това, което каза еврокомисарят Жак Баро – в Европейския съюз смъртността е 83 души на 1 млн. население при пътнотранспортни произшествия, в България е над 122 смъртни случая на година при 1 млн. население.
Това, че променяме закона, а тази разлика продължава не само да се задържа, но и да се увеличава показва, че разковничето за решаването на този проблем не е в това направление, че ние трябва преди всичко и като народни представители, много повече да предявим исканията си към изпълнителната власт, защото безопасността на движението, не зависи само от водача на моторното превозно средство, а зависи от състоянието на пътищата, от развитието на инфраструктурата, от премахването на конфликтните точки, от премахването на всички препятствия по пътищата, от добрата маркировка – хоризонтална и вертикална.
Ако тръгнете из страната ще видите цели области, в които не можете да се ориентирате – няма нито разделителна линия, нито указателни табели. Нищо, буквално нищо! 
Ето тези отговорности на държавата, уви ние, нито ги разписваме в по-строг вид, нито са санкции към собственика на пътищата, а именно държавата, нито пък изискваме чрез контролните органи да бъдат предприети съответните мерки. 
Затова не съм оптимист, че и след тези пет законопроекта, състоянието на движението по пътищата на страната ще се подобри. Аз знам какъв ще бъде резултатът – ще гласуваме на първо четене и вероятно всички, ако не преобладаващия брой от тези законопроекти за допускане на второ четене, след което ще се получи отново някаква смесица, често пъти с вътрешни противоречия.
Завявам – не това е пътят, независимо от усилията на някои народни представители да внесат свои предложения или да бъдат просто вносители на предложения от страна на министерството.
И накрая, когато миналата седмица отложихме разглеждането, когато бяха прочетени докладите, навярно си спомняте, че аз направих предложение от трибуната да се заяви ясно позицията на ресорните министерства по тези пет законопроекта. Чухте ли такава позиция? Не. Госпожа Мартинова каза, че дава мнение единствено по законопроекта на Радославов и Сеферов. 
Аз питам Министерството на транспорта, което е титуляр на законопроекта, в смисъл трябва да носи основна отговорност по неговото прилагане: нима нямат отдели и „Автомобилна администрация”, която да се произнесе: другите четири законопроекта създават ли вътрешни противоречия? Нужно ли е тези текстове да са в закона или да бъдат в подзаконовите нормативни актове? Нищо не чухме. Тоест, дори и нашият апел към изпълнителната власт не беше чут. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За реплика думата има госпожа Цветкова.
ВАНЯ ЦВЕТКОВА (БНД): Уважаеми господин председател, господин Иванов! Понеже Вие взехте отношение по всичките законопроекти, знам, че сте член на комисията и винаги внимателно разглеждате всички законопроекти, но в законопроекта, който е внесен от мен и колегата Светослав Спасов, темата за инфраструктурата като елемент за безопасността на движението е засегната. Засегната е точно отговорността на стопаните, на собственика на пътя и са визирани лични, фирмени глоби и санкции на лицата, които поддържат пътищата. Така че не съм съгласна с Вашата теза. Вие отправихте критики към част от нашия законопроект, който визира безопасността на движението. Инфраструктурата като елемент от безопасността на движението се съдържа в нашия законопроект. 
Съгласна съм, че увеличаването на санкциите и изискванията към водачите не е оптималната, работещата мярка, след като инфраструктурата ни изостава от интензивността на движението и на най-различните видове моторни превозни средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика към господин Иванов? Няма.
За дуплика думата има господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Цветкова и господин Спасов! За да не прекаля много в разискванията по внесените законопроекти, аз не успях да отбележа, че в това, което са внесли двамата колеги, се разписват преки отговорности по поддържането на пътищата. Изисква се, между другото, създаването на нова Глава „Пътна инфраструктура и обезопасяване”, което е нещо полезно, но все пак си позволявам да кажа не под формата на критика, а под формата на ясна констатация, че когато говорим за състоянието на пътищата, пътната инфраструктура и обезопасяване, всъщност това трябва да бъде част от Закона за пътищата. 
Готов съм да настоявам, понеже същата комисия разглежда Закона за пътищата, тази част от предложенията на госпожа Цветкова и на господин Спасов да бъдат разгледани и да станат част от Закона за пътищата, но те не са част от Закона за движението по пътищата, както ни е предложено. 
Поздравявам ги, че тази глава отразява, бих казал, необходимостта от засилване на контрола върху състоянието на пътищата, като важен елемент, може би най-важният, за намаляване на пътно-транспортните произшествия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Думата за изказване има господин Светослав Спасов.
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бях изключително учуден, когато на първо четене се разглеждаше законопроектът в комисията, когато без никакви мотиви представителите на управляващото мнозинство отхвърлиха нашия законопроект с госпожа Цветкова. Благодаря на Комисията по правни въпроси, където този законопроект е бил подкрепен. 
Смятам, че в края на мандата на този парламент ние трябва да направим нещо добро и да подкрепим промени в законодателството – било то в Закона за движението по пътищата, а ние с госпожа Цветкова сме направили предложение и в Закона за пътищата, като се надявам ресорната комисия да разгледа този законопроект.
Както господин Иванов каза, ако народните представители решат, може тази глава, която ние с госпожа Цветкова сме предложили, да намери своето място в Закона за пътищата. 
На заседанията на комисията представителите на Министерството на вътрешните работи уточниха, че 30% от пътно-транспортните произшествия в България се дължат на лошата пътна инфраструктура. България, пак ще повторя, се нарежда на четвърто място в света и на първо място в Европа по загинали на пътищата. Това са 135 души годишно на един милион жители. Статистиката наистина е много тревожна. Излиза така, че в рамките на десет години се обезлюдява един град с около 10 000 жители – при загинали 1000 души годишно и осакатени 12 000 души. Това прави един град, по-голям от моя роден град Шумен, от 120 000 души и в рамките на 10 години завинаги осакатени хора.
Учудвам се, че управляващото мнозинство не обръща внимание на една директива от 19 ноември 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. През последните двадесет години, за съжаление, работата по българските пътища е точно обратната в сравнение с тази в Западна Европа. Ако една пътна фирма в България сключи договор за три години за десет милиона лева и трябва да запълни десет хиляди квадрата дупки, тази фирма ще има интерес да има повече дупки по пътищата, защото, ако има например пет хиляди квадрата дупки, тя не може да усвои сумата от десет милиона лева. 
В Европа нещата стоят по друг начин. Там веднъж се асфалтира пътното платно, фирмата следи то да отговаря на европейските изисквания за пътна безопасност и в рамките на 5 или 6-годишен период на поддръжка на съответното пътно платно всеки месец например се прави профилактика и превенция да не се появят дупки. Ние с госпожа Цветкова сме описали, че опасната дупка е два пъти по-голяма от най-голямото камъче в най-горния слой на асфалта. За магистралата камъчето е един сантиметър, тоест опасната дупка е два сантиметра; за четвъртокласен път най-голямото камъче е три сантиметра, а най-опасната дупка е по-голяма от шест сантиметра. В този смисъл западноевропейските пътно поддържащи фирми третират тези дупки или пукнатини с битум. На петата-шестата година средствата се предоставят на фирмата за изцяло преасфалтиране на пътния участък. 
Във връзка с тези европейски изисквания ние с госпожа Цветкова предложихме текстове, които да задължават пътно поддържащите фирми да поддържат пътното платно в необходимата равност. Например в Западна Европа в рамките на два метра неравността трябва да е не повече от пет милиметра, а България виждаме какво е състоянието; да не допускат дупки; ежегодно до 15 април да се почистват пътните настилки от опесъчаването през зимния сезон; до 45 дни да се коригират неравностите. Когато пътно-транспортни произшествия са причинени от лошата пътна инфраструктура, да се глобяват фирмите, като при трети инцидент пътно поддържащата фирма може да загуби договора, тоест собственикът на пътя – общината или държавата, може едностранно да прекрати договора.
Във връзка с дупките бих искал да кажа следното нещо. В София и в неделя имаше акция, организирана от младежите на БСП, която за съжаление се опитва да замаскира реалната ситуация в София. Всички виждаме какво е състоянието – че има много дупки и кратери.
Искам да кажа отговорно от тази трибуна, че приходната част, която постъпва като приходи в Столична община, ако приемем, че е сто процента, по времето на Стефан Софиянски 50% от държавния бюджет отново се връщаха в Софийска община. Явно поради политическата битка, която предстои на предстоящите избори, управляващото мнозинство имат практиката, откакто кмет на София е Бойко Борисов, да не предоставят на Столична община 50% от приходите за София, а предоставят 23%.
В този смисъл ощетяват всички софиянци и създават много сериозни ситуации за опасност на пътя. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля да приключвате!
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ: Представете си например, ако от 1 милиард предоставят още 250 милиона, които за София, само за шест години 3-4 хиляди километра улична настилка в София, цялата улична настилка при 250 милиона годишно допълнително прави един милиард и половина, които са необходимите средства да запълнят не само дупките, но и да покрият с нова настилка изцяло всички улици на София. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви!
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ: Така че аз обръщам към управляващото мнозинство да върнат парите, които дължат на София, а не да ги дават на братковци и батковци.
И накрая искам да кажа, че направихме есемес референдум за движението на тировете по пътищата и събрахме близо 7000 есемеса в подкрепа на това да бъдат ограничени тировете през почивните дни. Искаме да предоставим на председателя на парламента, надявам се той да ни приеме, официално резултатите от това есемес допитване. Не сме зарибявали българските граждани с перални, печки и хладилници, за да гласуват в този есемес референдум. Като сравним 7000 за ограничаване и триста за запазване на сегашното статукво, това означава, че повече от 95% от българските граждани искат да няма тирове по пътищата в събота и неделя.
Моля ви, подкрепете това ограничаване, защото в повече от две трети от европейските страни това е факт! Да спасим повече човешки животи! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи за реплики към господин Спасов? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Цветкова.
ВАНЯ ЦВЕТКОВА (БНД): Благодаря Ви, господин председател.
Моето изказване да се приеме и като на член на Комисията по транспорт, като на един от съвносителите на законопроекта с колегата ми Светослав Спасов, а, от друга страна, и като водач на моторно превозно средство, каквито са болшинството от вас.
Ние приемаме, един вид дискутираме пет законопроекта, които са свързани със Закона за движение по пътищата. Каква е всъщност целта на Закона за движение по пътищата? 
Целта на Закона за движение по пътищата е създаване на условия за безопасно движение по пътищата. Целта ни е да намалим войната по пътищата. В този смисъл не може да визираме изисквания, критерии само към водачите, към моторните превозни средства и в този законопроект да не се казва абсолютно нищо за изисквания към инфраструктурата и санкции към тези, които ги стопанисват и поддържат.
Аз съм съгласна и ние сме го направили – тези предложения трябва да бъдат отнесени основно към Закона за пътищата и сме внесли паралелно с това един законопроект.
Но вие, колеги, не може да ме убедите, че след като в наказателните разпоредби има санкция за този водач, който създаде препятствия по пътя – било изхвърляне на предмет, било неправилно спрян, без предупредителен знак, било отсечено дърво или паднало дърво на пътя по причина на човек... В този смисъл наличието на голяма дупка на пътното платно, която с месеци и години стои и на никои от поддържащите фирми и стопаните не прави впечатление, и е причина за пътнотранспортни произшествия – това не трябва ли да бъде санкционирано и не трябва ли да има административна и лична отговорност, каквато ние сме предложили в чл. 14 от Закона и допълнение към Наредбата за констатиране и обезопасяване на опасните участъци по пътищата, свързана с точно тези критерии за изисквания по пътищата? Не може, след като имаме три компонента на безопасността на движението, това са път, водач и моторно превозно средство, след като има глава, в която са разписани изискванията към водачите, след като има глава, в която са разписани изискванията към моторните превозни средства, трябва да има и глава с елементарните изисквания за инфраструктурата като елемент за безопасността на движението. След като водачите плащат пътен данък, пътна такса във вид на винетна такса, след като плащат застраховка “Гражданска отговорност”, тези, които отговарят за състоянието на инфраструктурата, трябва също да носят своята материална и наказателна отговорност за състоянието на пътищата. Не може да стоят години наред обрасли пътища, в които е намалена видимостта и това е препятствие, не може с години наред да липсват части от парапети по опасни съоръжения, не може с години наред да стоят задръстени канавки, с което да създават условия за течаща вода по пътищата! Това, колеги, е условие за пътнотранспортно произшествие. Не може по силата на чл. 10 винаги причина за пътнотранспортното произшествие да е несъобразената скорост, макар и тя да е 5 километра в час.
Затова апелирам, всички сте водачи, тук става дума за гражданска позиция, и ние, водачите, както всички български граждани, сме потребители на тази пътна инфраструктура, за която плащаме данъци и винетни такси! Трябва да бъдат защитени правата, в противен случай си купуваме нови коли, застраховаме ги и ги чупим по пътищата, за които никой не си дава сметка, няма даже осеви линии, да не говорим за общинските пътища, които са в безобразно състояние.
По отношение на някои от предложенията за млад водач – споделям съжденията на колегата ми Иван Иванов. Трябва да се прецизира какво значи млад водач. Няма ограничения за възрастта за курс за правоспособен водач. Един човек в пенсионна възраст, който е прекарал даже може би инсулт или някакъв друг здравословен проблем, взема книжка за правоспособност. Смятате ли, че този човек вече с намалените рефлекси ще бъде по-качествен водач на пътя и не трябва да лимитираме неговите права на пътя в сравнение с един водач, който е на 20 години? Не може да има възрастова дискриминация, трябва да има правила, които се отнасят еднакво за различните възрастови групи. 
От друга страна, това, че един вид ще се позволява да няма видимост през задното стъкло, ако има странични огледала, за мен, колеги, това не е в полза за сигурността на движението, както и една друга причина. В комисията винаги съм оспорвала внасянето на коли с дясно кормило, което за мен е много голям проблем за движението, защото съм имала възможност да шофирам такава кола. 
Така че, колеги, това да е допустимо да няма видимост през задното стъкло, за мен това е привилегия, това не е в полза на безопасността на движението.
Така че ви моля, защото смятам, че нашият законопроект защитава интересите на всички вас, може би не защитава интересите на тези, които не влагат необходимите средства за поддръжка на пътищата, но, в края на краищата всички сме граждани на тази държава, всеки ден се движим по пътищата било като водачи, било като пътници, било в автобус, било в лек автомобил или нещо друго и трябва да защитим собствените си права пред тези, които са длъжни да инвестират в безопасността на движението! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи за реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, ще говоря по същество.
За глобите считам, че увеличаването им трябва да бъде съразмерно с увеличаването на доходите на българските граждани. Мисля, че ако погледнете съотношението глоби-доходи, България може би ще бъде на едно от първите места в Европейския съюз.
Считам, че институциите, на първо място Министерството на вътрешните работи, трябва да направят всичко възможно за увеличаване на събираемостта на тези глоби, а не просто номиналното им увеличение. Спомняте си, че само преди две години тази събираемост беше 6%, 94% от глобите не се събираха. Сега събираемостта действително се е увеличила, но съвсем не е достигнала европейските нива. Тук ние трябва да обърнем сериозно внимание, а не просто да увеличаваме, увеличаваме до безкрайност тези глоби.
Що се отнася до предложението да забраним възможността ТИР-овете да се движат в пиковете часове, категорично го подкрепям. Това е изключително разумно предложение. Знаете колко пъти самият аз съм го поставял от тази трибуна. Мисля, че това е един от начините да премахнем или намалим силно тези жестоки задръствания, на които сме свидетели вече не само в пиковите часове, а и извън тях.
За дупките. Колеги, тук многократно съм цитирал заявления на висши експерти от Министерството на вътрешните работи, които отговарят за КАТ. Те категорично казват, че една дупка по пътя може да бъде по-опасна отколкото пиян шофьор – това е факт. Ако се разходите по софийските улици и не само по тях, а по пътищата на България, ще видите такива кратери. Имам достоверни данни, че голяма част от катастрофите особено в градовете са причинени именно от такива препятствия – дупки, боклукчийски кофи на самото шосе и така нататък. Нищо не пречи това да бъде вкарано в закона и не само вкарано, но и да се търси отговорност от хората, които трябва да изпълняват закона. За съжаление, досега аз не виждам особено желание у тези хора, които именно трябва да спазват, да изпълняват закона, да следят за неговото изпълнение, да го правят.
Категорично считам, че стотици камери трябва да бъдат разположени по българските пътища както в градовете, така и по магистралите, с което автоматично ще ликвидираме корупционните практики, на които за съжаление сме свидетели. Не казвам, разбира се, че всички служители на Министерството на вътрешните работи са корумпирани, но една малка част от тях просто петнят името на българския полицай. Камерите са задължително средство за борба и с корупцията, а и за превенцията, която търсим чрез тези законопроекти.
За да завърша, ще кажа следното. Знаете откога поставям въпроса за прословутата фирма „Паркинги и гаражи”, става дума за софийската фирма „Паркинги и гаражи”, сега те малко са променили името си. Към фирмите, които си позволяват да крадат най-безобразно, да източват общински средства, не трябва да има никаква милост, колеги. От тази трибуна съм ви показвал официални документи на „Паркинги и гаражи” – София, които твърдят, че слагането на скоби била губеща дейност, извозването с паяци било губеща дейност, че софийските наказателни паркинги били губеща дейност и т.н., и т.н. Трябва да се види тези хора накъде източват десетките милиони левове, да се потърси отговорност и от общината, и от кмета, и от общинския съвет и съответните институции да влязат в своята роля.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС, от място): Уважаеми господин председател, не се говори по темата.
МИНЧО ХРИСТОВ: Абсолютно по темата говоря, уважаеми колега от Движението за права и свободи! Не ме апострофирайте, излезте или си вземете реплика, ако искате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля да приключвате.
МИНЧО ХРИСТОВ: Завършвам, господин председател.
Колеги, това са основните проблеми.
Пак се връщам на главното: трябва да направим всичко възможно, знаете, че съм внесъл Законопроект за премахване на жестоките задръствания в българските градове. Това може да се преодолее много лесно, ако има политическа воля – няколко десетки надлеза и подлеза, няколко велосипедни алеи, няколко огромни безплатни общински паркинга на входовете на големите градове – това е пътят за решаване на тези задръствания. Това е, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
За изказване има думата народният представител Несрин Узун.
НЕСРИН УЗУН (ДПС): Благодаря, господин председател.
Ще се опитам да бъда максимално кратък. Действително днес разглеждаме законопроекти за изменение и допълнение на един закон, който може би касае най-широк кръг от хора, да не кажа всички граждани на Република България. Самият факт, че този закон е променян, както вече беше споменато от говорилите преди мен колеги, над 30 пъти досега, може би ни подсказва и в този смисъл искам да се обърна към администрацията, че може би е време да се подготви качествено нов закон, който да отговаря на съвременните обществени отношения в този сектор.
С няколко думи искам да кажа своето мнение по различните законопроекти.
Първият законопроект, на който искам да се спра, е на колегата Спасов и колежката Ваня Цветкова, който законопроект по принцип на заседанието на Комисията по транспорт и съобщения аз не подкрепих, не че самата идея не ми харесва. Напротив, това е хубава идея, за която колегите може би заслужават съответни адмирации, но мисля, че все още в България тази идея по този начин е неприложима. И в този смисъл не искам да подкрепя законопроект и текстове в законопроект, които няма да са действащи и всъщност ще гласуваме закон и ще се окаже, че сме приели закон, който няма да бъде действащ. Парламентът като институция съвсем основателно ще бъде обвиняван за приемане на закони, които след това не се прилагат в практиката. Единствено заради това не подкрепих законопроекта, защото наистина смятам, че на практика той е неприложим.
Що се отнася до другите законопроекти, аз ги подкрепих на заседанието на комисията, ще ги подкрепя и на първо четене в пленарната зала. Разбира се, с уговорката, че между първо и второ четене трябва да се направят някои изменения. Имам основание да твърдя, че такива са възможни между първо и второ четене.
Не мога да се съглася с някои от колегите, които взеха отношение по един от законопроектите за затъмнените стъкла. Не мога да се съглася, защото по принцип този текст го има в действащия закон, той е вследствие на отношенията и самата реалност. Да, действително повечето от производителите в света днес вече произвеждат автомобилите със затъмнени и матирани задни стъкла. И не може ние в закон да забраняваме този вид стъкла, след като има такова производство и повечето производители на автомобили днес ги предлагат в този вид. Може би колегите се бъркат с това, че в настоящия законопроект се иска и се цели да се разшири обхватът на действие на този текст, защото в действащия закон се имат предвид само леките автомобили, а всъщност повечето производители на микробуси в момента предлагат такива пътни превозни средства, които са със затъмнени или матови стъкла на задните места.
Що се отнася до новите водачи, аз не бих казал „млади водачи”. Колеги, в това отношение може би трябва да помислим много добре, а в същото време и съответните администрации, защото статистиката показва, че много от тежките пътни транспортни произшествия са вследствие на непремерените действия на новите водачи. Аз съм свидетел на много тежки произшествия, в които загинаха много млади хора. Това са твърде тежки преживявания за техните семейства. 
Аз съм “за” големи, сериозни ограничения за новите водачи. Не съм сигурен дали с тези промени, които се предлагат в момента, ще бъдат ограничени по някакъв начин последствията от действията на новите водачи, но знам, че в повечето страни в света има такива ограничения. Бих дал пример – Съединените щати, където, за разлика от нас, правото за управление на моторно превозно средство се придобива след 16-годишна възраст. Но между 16 и 18-годишна възраст всеки нов водач в тъмната част от денонощието задължително управлява автомобила с придружител.
Аз ще подкрепя повечето законопроекти, както ги подкрепих на заседанието на комисията, с апела към администрацията: може би е крайно време да се помисли за качествено нов закон в този сектор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Госпожо Цветкова, заповядайте за реплика.
ВАНЯ ЦВЕТКОВА (БНД): Колега Узун, не мога да се съглася с Вас, че нашият законопроект не би могъл да бъде работещ. Какво значи това? С това Вие доказвате, че ще продължаваме да изискваме от гражданите, ще продължаваме да увеличаваме глобите на водачите, които ще влизат в държавната хазна, ще продължаваме да увеличаваме данъците и пътните такси, те ще влизат в нечия употреба, но не за подобряване състоянието на пътищата. Ще продължаваме да караме водачите да се движат по пътища, обрасли с храсти, със смачкани еластични огради, с непочистени канавки, с огромни дупки, в които не гума – автомобил може да пропадне! И Вие казвате, че няма механизъм да се справим с това! Аз не съм съгласна. Винаги личната санкция, която ние в случая сме предвидили, е работеща санкция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Втора реплика – господин Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Узун! Вземам реплика, за да изразя несъгласие с една от Вашите тези. Приемам по-голяма част от другите. Тя е свързана с тъмните стъкла.
Вашето желание да защитите тезата, че тъмните стъкла са свързани с по-модерните производства, с чисто технологични особености, и в края на краищата либерализирането на режима няма да доведе до кой знае какви неприятни последици – заявявам своето несъгласие в два пункта.
В момента карането на автомобили със затъмнени стъкла издава принадлежност към един малко „по-висш слой“ на тези хора, които шофират или се возят в такива автомобили. Това доказателство боде очите на обществото и дразни. В крайна сметка защо да създаваме една предпоставка за йерархизиране на хората, които се возят по пътищата? Това йерархизиране има до известна степен отношение към органите на реда.
Втората ми претенция е свързана с личния ми опит като шофьор – 40 години стаж, над 2 млн. км. Стъклата, които са просветлени нормално, ми дават възможност да виждам през автомобила, да се ориентирам в обстановката през чуждия автомобил, на кръстовища, особено в тези ситуации, при които дори лентите за престрояване са заети не само със спрели, а с паркирани автомобили. Затъмнените стъкла в значителна степен ме затрудняват не само като правоспособен, а и коректен водач, да се ориентирам в обстановката. Водят до предпоставка аз, каращият правилно, да направя нарушение, защото ми е попречил онзи с тъмните стъкла, спрял неправилно. 
В този смисъл смятам, че изискването да бъде силно ограничен режимът за ползване на такъв тип стъкла трябва да намери място в поправките в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Трета реплика няма.
Заповядайте за Вашата дуплика, господин Узун.
НЕСРИН УЗУН (ДПС): Благодаря, господин председател.
Госпожо Цветкова, явно неправилно сте ме разбрали. Аз казах, че идеята е много добра, че я приветствам, но в днешно време няма как да приемем един такъв закон, който няма да действа. Ще Ви кажа защо стоя на тази позиция. Освен Закона за движението по пътищата, когато приемаме дадени текстове в даден нормативен акт, трябва да се съобразяваме с ред други неща, които трябва да имаме предвид при приемането на тези текстове. 
Какво имам предвид? Няма как да приемем една забрана за движението през почивните и през празничните дни, след като не сме осигурили като държава и не можем да осигурим на този етап като държава съответната инфраструктура за това нещо. Няма как да го направим. Ако го направим, той просто няма да действа. 
Господин Йорданов, разбирам, че не сте чели в детайли законопроекта, защото в предлаганите промени стремежът не е ограничаването на ползването на тъмните стъкла – напротив, разширява се. Неправилно сте ме разбрали и не сте чели законопроектите в детайли. 
Предлаганият законопроект се стреми да регулира именно ползването на автомобили от по-големия клас, тоест микробуси, които са произведени по този начин. Те не са регулирани в Закона за движението по пътищата. Тоест в действащия закон пише само за леките автомобили, че могат да бъдат с матирани или по-тъмни стъкла на задните прозорци, при положение че има две странични огледала за задно виждане. В този смисъл аз не знам по какъв начин ние напълно можем да ограничим. Вероятно сте прав, вероятно имате основание да твърдите, че се чувствате по-комфортно и по-сигурно, когато всички автомобили бъдат с напълно изчистени стъкла, но в цял свят вече произведените чисто нови автомобили по принцип са с матирани, подчертавам, стъкла на задните места. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Последното за днес изказване е на народния представител Олимпи Кътев.
Заповядайте, господин Кътев. 
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, от името на вносителите на законопроекта от Парламентарната група на НДСВ – колегите Мирчев, Минчо Спасов, Съби Давидов, Иван Иванов и моя милост, искам да кажа само няколко думи по отношение на предложенията. Ще се постарая да се вместя в рамките на времето, оставащо до края на заседанието, тоест до 14,00 ч., господин председател. 
Няма да бъда много подробен. В комисията аз представих нашия законопроект. Искам да успокоя господин Ралчев, че в нашия законопроект няма нищо преписано от предишния злополучен законопроект на МВР и на Министерски съвет, тоест нещата, които ние предлагаме са свързани изключително и само с организацията на движението по пътищата, обучението на хората, които се явяват на изпити, намаляване на корупционните практики, въвеждането на нови средства за контрол на движението по пътищата, разбира се и други, които са свързани с тази материя.
На първо място ние искаме да бъде подобрено качеството на обучение на кандидатстващите да получат шофьорска книжка, като за тази цел предлагаме да бъдат направени категории на тези, които организират провеждането на курсове за придобиване на право на шофьорска книжка. Такава категоризация е възможна и би могло тя да бъде направена. 
На второ място ние желаем да бъде направена промяна, при която инструкторите, които подготвят бъдещите водачи да не бъдат членове на изпитните комисии. Ясно е на всички за какво се прави това. Мислим, че това е съвсем нормално и постижимо.
На трето място – между първо и второ четене искам да кажа, че лично аз ще внеса едно предложение, в което ще поискаме да бъдат създадени и провеждани опреснителни курсове, примерно на водачи след 10-годишна практика. С други думи – на всеки 10 години един водач да бъде подложен на една такава проверка след опреснителни курсове, защото има значима промяна във физическото състояние на пътищата, както и при автомобилите, където се прилагат нови технологии. Промените са значими и мислим, че това би подобрило обучението и качеството на водачите. 
Много силно поддържаме нашето твърдение и искане за въвеждане на технически средства за контрол на движението по пътищата. Както си спомняте още миналата година по наше предложение бяха направени промени в закона, в които се предвиждаше половината от събраните глоби за нарушения по пътищата да бъдат инвестирани в закупуване на видеокамери, на видеосистеми. За съжаление, това не се ползва най-ефективно от МВР към момента. По наша информация събраните глоби за миналата година са вече над 65 млн. лв. Половината от тях, ако са отделени за видеосистеми за наблюдение и санкциониране, тоест над 30 млн.лв., това би могло само за една или две години да обхване изцяло пътищата в България, както магистралите, така и първокласните пътища, така и градовете. 
За най-голяма наша изненада и съжаление разбрахме, че КАТ е успял да закупи само 15 видеокамери на стойност някъде към 800 хил. лв., които имат намерение да разположат за видеонаблюдение. Това е несравнимо малко и незадоволително. Изводът е, че МВР е похарчило тези пари не според изискванията на закона, а за някакви други цели, може би за заплати или за покриване на някакви дупки в техния бюджет.
Разписали сме конкретни текстове, с които задължаваме тези, които стопанисват пътищата, да направят съответните сигнализации и да понасят съответните санкции там, където това не е направено, така че твърдението, че няма изискване към стопанисващите пътя не е вярно. В нашия законопроект, който е искал и е имал възможност да го прочете, би следвало да е видял тези конкретни текстове. 
Предлагаме да се въведе и административно наказание, където за административни нарушения да бъдат наказвани хора, извършили такива нарушения, с безвъзмезден труд в полза на обществото от 80 до 160 часа. Считаме, че това е една разумна и правилна мярка, която също така ще има възпиращо действие към нарушителите на закона. 
Даваме и няколко предложения за завишаване на санкциите, на глобите за лица, които предоставят моторното превозно средство на неправоспособни лица. Там наказваме с по-големи глоби собственика на това моторно превозно средство. 
Завишаваме глобите за този, който управлява моторно превозно средство след като е лишен от такова право или превозното средство е спряно от движение, като при първия случай е до 1000 лв., а при повторно нарушение – до 2000 лв. 
Искаме завишаване на глобата за превишаване на скоростта да се увеличи до 250 лв., съответно за неползване на предпазни колани, за глобата с фиш и т.н. Нашите предложения са близо 13 страници. Смятаме, че с това ще допринесем за подобряване на качеството на закона. 
И само още една дума по отношение на предложението на колегата Спасов за спиране на тировете. Идеята е хубава. Тя не е нова, не е някакво българско изобретение. Това се практикува в цяла Европа, но хората там са си създали и паркинги, и условия за тези, които почиват. Това се знае много добре, а сега да предлагаш закон, който ще действа след незнайно колко години е просто, меко казано, непрофесионално и ако не е пред избори бих казал, че е съвсем демагогски казано. Това е просто нещо, което не може да се случи и няма нужда да се предлага.
Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Дали ще има реплики? 
Има реплика на госпожа Цветкова. Ще Ви дам възможност да оспорите последното, госпожо Цветкова, иначе не бих продължавал заседанието, но критиката беше твърде директна и рязка. 
ВАНЯ ЦВЕТКОВА (БНД): Аз бих искала да репликирам колегата Кътев за изказаното от него желание да внесе между първо и второ четене предложение на всеки 10 години водачите да бъдат един вид преизпитвани. Това значи, че всеки един от нас, който е завършил някакво образование, притежава диплом, трябва да го разпитват на всеки 10 години. Разбира се, за водачите, които са направили необходимия брой провинения като пътнотранспортни произшествия – да, но за тези, които са един вид изправни в движението по пътищата, не са създали предпоставки за произшествия, аз не виждам защо ще трябва да създаваме такива излишни усложнения и да ги подлагаме на изпити.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, госпожо Цветкова. 
Господин Кътев, да чуем Вашата дуплика.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Колежке, за нероден Петко да говорим още отсега, няма смисъл. Аз казвам, че ще направя предложение между първо и второ четене. Нека да го направя, нека да го формулирам и тогава да го коментираме. Просто няма смисъл предварително да коментираме нещо, което не се е случило. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Госпожа Цветкова искаше да Ви помогне да го осмислите още малко.
Уважаеми колеги, не виждам други желаещи да вземат думата по предложените законопроекти, затова обявявам обсъжданията по тях за приключени. 
Обърнете внимание на гласуванията, които предстоят утре, включително и по тези законопроекти: първо ще гласуваме на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. След това гласуваме на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, следва гласуване на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата – петте законопроекта, които бяха предмет на обсъждане днес в пленарната зала. 
Съобщението за парламентарен контрол: на въпроси и питания ще отговарят заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин, министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, министъра на земеделието и храните Валери Цветанов, министъра на вътрешните работи Михаил Миков, министъра на транспорта Петър Мутафчиев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министъра на финансите Пламен Орешарски, министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров, министъра на отбраната Николай Цонев и министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
На основание чл. 78, ал. 3 от правилника, отлагане на отговор със 7 дни са поискали: министър-председателя на Република България Сергей Станишев, министъра на вътрешните работи Михаил Миков, министъра на здравеопазването Евгений Желев.
На основание на ал. 4 от същия член от правилника, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на въпрос от народния представител Мария Капон, въпрос от народния представител Иван Сотиров към министъра на правосъдието Миглена Тачева.
Поради заболяване в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министъра на здравеопазването Евгений Желев.
Закривам днешното пленарно заседание, а следващото е утре – петък, от 9,00 ч. в пленарната зала на Народното събрание. (Звъни.)

(Закрито в 14,05 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Секретари:
Нина Чилова
Светослав Малинов