Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2014-02-11

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник председателят Алиосман Имамов 

Секретари: Деница Караджова и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
От името на парламентарна група – господин Местан.
Заповядайте, уважаеми господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, упълномощен съм да представя на Вашето внимание 

„ДЕКЛАРАЦИЯ
от името на Парламентарната група на ДПС по повод на насрочения за 15 февруари 2014 г. така наречен „Луков марш”, организиран от Българския национален съюз

Уважаеми госпожи и господа народни представители, Парламентарната група на Движението за права и свободи остро осъжда възвеличаването на събития и личности, свързани с фашистката и нацистката идеология. Подобни прояви не могат да бъдат оценени другояче, освен като своеобразен неонацизъм и открита гавра с историческата истина и паметта на милионите жертви на фашизма.
Припомняме още веднъж неотменимата и принципна позиция на ДПС срещу ксенофобията, антисемитизма и етнорелигиозната омраза като противоречащи на международното право в областта на защитата на правата на човека и ценностите на съвременното демократично гражданско общество.
Припомняме, че в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и в други международни актове, както и в Българската конституция и Наказателният кодекс, проповядването на фашистка, антисемитска или друга антидемократична идеология е дефинирано като тежко престъпление от общ характер.
Предвид на това се обръщаме към компетентните български институции, в това число и към Столична община, да се възползват от правомощията, дадени от закона, например чл. 12, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, и да предприемат адекватни мерки за недопускане на подобни прояви.
Обръщаме се и към останалите парламентарно представени политически сили с призив и те категорично да осъдят планирания за 15 февруари така наречен „Луков марш” и всички останали прояви от подобно естество.” Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
Уважаеми народни представители, преминаваме към Програмата за работа на днешното извънредно заседание.

Точка първа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
Приет е на първо гласуване.
Заповядайте, уважаеми господин Костадинов да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, представям на Вашето внимание Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2013 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли изказвания по наименованието на закона? Няма.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване за наименованието на закона.
Гласували 129 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 8.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 26, ал. 7 се създава т. 4:
„4. да е подадена декларация от собственика или ползвателя на пътното превозно средство по т. 1 или от лицето, което извършва превоза, съдържаща информация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. 
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване за т. 4 в чл. 26, ал. 7 от § 1 във варианта на комисията.
Гласували 119 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Има предложение от народния представител Камен Костадинов, което е подкрепено от комисията. 
Комисията предлага то да стане текст на нов § 2:
„§ 2. В чл. 30, ал. 3 се създава изречение второ:
„Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 хил. души.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване за текста на § 2, така както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 27.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Закривам разискванията.
Гласуваме текста на вносителя за § 2, който става § 3 по предложение на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 4, и предлага следната редакция:
„§ 4. В Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 т. 2 се изменя така:
„2. Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 са пропорционални на продължителността на ползване и имат валидност за ден, седмица, месец или година. Месечният размер не надвишава 10 на сто от годишния размер, седмичният размер не надвишава 5 на сто от годишния размер, а дневният размер не надвишава 2 на сто от годишния размер.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Господин Костадинов, как така в Приложение № 1 има т. 1 и т. 2? (Реплики.)
Поне една запетая трябва да има. Сложете една запетая да е ясно, че не може и т. 1 и т. 2.
В стенограмата да остане редактирано правилно.
Няма други желаещи. Закривам разискванията.
Моля, гласувайте § 4, който по вносител е § 3, в редакция на комисията с направената бележка, да е ясно какво става с тези точки.
Гласували 114 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 12.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Предлагам Ви да докладвате и § 4 по вносител.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи да се изкажат по наименованието „Допълнителна разпоредба” на този раздел и § 4? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 16.
Заглавието „Допълнителна разпоредба” и съдържанието на § 4, който става § 5, са приети по вносител, а с това е приет и целият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

Уважаеми народни представители, уважаеми господин Курумбашев! Преминаваме към: 
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА.
Заповядайте, уважаеми господин Курумбашев.
Стигнахме до Глава четвърта.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Стигнахме до Глава четвърта „Европейска схема за търговия с емисии”...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това е наименованието на Глава четвърта, за гласуването на което нямаше гласове в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Сега направете каквото трябва.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Става дума за прегласуване за наименованието на Глава четвърта, която е „Европейска схема за търговия с емисии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по наименованието на Глава четвърта? Няма.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 12.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Позволете ми да направя процедурно предложение за присъстващи в зала: Владислав Драмалиев – старши експерт...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Той трябва ли Ви много?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: ...дирекция „Политика по изменение на климата”; госпожа Райна Ангелова – държавен експерт в същата дирекция „Политика по изменение на климата”, и господин Атанас Костадинов, който ми трябва много – той е заместник-министър на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре. Има ли някой против? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 8.
Поканете гостите в залата.
Продължете господин Курумбашев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Раздел I „Общи разпоредби”.
Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
	Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи за изказвания по наименованието? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 30 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 30:
„Чл. 30 (1) Република България е участник в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).
(2) ЕСТЕ е открита за участие на физически и юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, както и на физически и юридически лица от трети страни, с които Европейският съюз е сключил споразумения за взаимно признаване на квоти между ЕСТЕ и други схеми за търговия с емисии на парникови газове.
(3) Европейската схема за търговия с емисии обхваща инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1, и авиационните дейности по Приложение № 2.
(4) Разпоредбите на тази глава се прилагат за периода 2013-2020 г. и ако не бъде предвидено друго в правото на Европейския съюз, за всеки следващ период на действие на ЕСТЕ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Дали ще е добре да ни обясните защо в едни текстове изцяло е изписана Европейската схема за търговия с емисии, а в други е съкращавана? За някаква особена артистичност на тези, които са Ви подготвили доклада ли става въпрос?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Да приемем, че става дума за артистичност на подготвилите доклада...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви се да ми кажете кои са, за да им се отрази артистичността и на възнаграждението.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По принцип броят на артистите в Събранието нараства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел II –Разрешителни за емисии на парникови газове”.
Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 31 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31: 
„Чл. 31. Експлоатацията на нови и действащи инсталации за категориите промишлени дейности по Приложение № 1 се разрешава след издаването на разрешително за емисии на парникови газове по реда на наредбата по чл. 5, т. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване, ако обичате.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Курумбашев:
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря.
По чл. 32 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Кой текст да гласуваме? На госпожа Василева и на вносителя?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Те са абсолютно еднакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да. 
Добре, гласуваме за текста на вносителя, ако няма желаещи да вземат отношение. Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 10.
Продължете, господин Курумбашев:
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря.
По чл. 33 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
По чл. 33 има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Ако обичате, гласуване.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, уважаеми господин Курумбашев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря Ви.
По чл. 34 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Желаещи за изказвания по чл. 34? Няма.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване, ако обичате.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел ІІІ – Мониторинг, докладване и верификация”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Желаещи за изказвания по наименованието на Раздел III? Няма.
Режим на гласуване, ако обичате.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 35 има предложение на народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл.79 от ПОДНС:
„В ал. 4, т. 1, след думите „не го е поправил” се добавят думите „и/или допълнил”.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 35 се изменя така:
	„(1) Всеки оператор на инсталация по чл. 31 и всеки авиационен оператор, за който Република България е администрираща държава членка, осъществява мониторинг по реда на наредбата по чл. 5, т. 1 и на Регламент (ЕС) № 601/2012. 
	(2) Авиационните оператори подават в ИАОС за одобряване план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1.
	(3) Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плановете по ал. 2 в срок два месеца от датата на подаването им;
	(4) Изпълнителният директор на ИАОС отказва да одобри плана за мониторинг и данните за тонкилометрите по ал. 2, когато:
1. авиационният оператор е представил план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, които не са изготвени в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1, и в 14-дневен срок не го е допълнил съгласно указанията на компетентния орган;
2. авиационният оператор не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на ЕС.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 35:
„Чл. 35. (1) Всеки оператор на инсталация по чл. 31 и всеки авиационен оператор, за който Република България е администрираща държава членка, осъществява мониторинг по реда на наредбата по чл. 5, т. 1 и Регламент (ЕС) № 601/2012.
	(2) Авиационните оператори подават в ИАОС за одобряване план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1.
	(3) Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плановете по ал. 2 в срок два месеца от датата на подаването им.
	(4) Изпълнителният директор на ИАОС отказва да одобри плана за мониторинг и данните за тонкилометрите, когато:
1. авиационният оператор е представил план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, които не са изготвени в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1 и в 14-дневен срок не го е поправил и/или допълнил съгласно указанията на компетентния орган;
2. авиационният оператор не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Желае ли госпожа Василева или друг народен представител да вземе отношение по чл. 35? Не виждам. Благодаря Ви.
Закривам разискванията.
Ако обичате, режим на гласуване за съдържанието на чл. 35 в редакция на комисията, както беше докладвано от господин Курумбашев.
Прекратете гласуването.
Допуснах грешка. Трябваше да поставя на гласуване предложението и на госпожа Василева, нищо че тя не го защити. Така че въпреки приетата редакция на комисията, да подложим на гласуване предложението на госпожа Василева, неприето от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 22, против 40, въздържали се 31.
Това предложение е коректно отхвърлено.
На господин Курумбашев редакционното предложение е прието от комисията и е докладвано и прието.
Преминете към чл. 36.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 36 се изменя така:
	(1) Операторите на инсталации по чл. 31, които притежават разрешително за емисии на парникови газове, са длъжни да изготвят годишен доклад, съдържащ данните от мониторинга за емисиите на парникови газове, отделени от инсталацията през предходната година.
	(2) Авиационните оператори са длъжни да изготвят годишен доклад на емисиите и годишен доклад на данните за тонкилометрите въз основа на одобрените планове за мониторинг за емисиите на парникови газове.
	(3) Докладите по ал. 1 и 2 се изготвят и верифицират съгласно наредбата по чл. 5, т. 2 и Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно       Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2012” (ОВ, L 181, 12/07/2012) и се представят на изпълнителния директор на ИАОС за проверка и публикуване.
	(4) Оператор на инсталации или авиационен оператор, чийто доклад не бъде верифициран до 31 март за емисиите през предходната календарна година, не може да извършва прехвърляния на квоти до верифициране на доклада му. При неспазване на срока за верифициране сметките на операторите на инсталации и авиационните оператори в партидите им в НРТКЕПГ на парникови газове се блокират до отстраняване на нарушението.
	(5) Изпълнителният директор на ИАОС извършва консервативна оценка на емисиите на дадена инсталация или на авиационен оператор по реда на Регламент (ЕС) № 601/2012, когато:
1. не е бил подаден верифициран годишен доклад за емисиите от съответния оператор на инсталация или оператор на въздухоплавателни средства до крайния срок, посочен в Регламент (ЕС) № 601/2012; 
2. верифицираният годишен доклад за емисиите не е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012; 
3. докладът за емисиите на оператор на инсталация или авиационен оператор не е бил верифициран съгласно Регламент (ЕС) № 600/2012.
	(6) За целите на чл. 47, ал. 2 и независимо от уведомлението по чл. 34, ал. 2 операторите на инсталации са длъжни да представят информация пред изпълнителния директор на ИАОС ежегодно в срока, определен с наредбата по чл. 5, т. 1, за всяка планирана или настъпила промяна в капацитета, равнището на активност и експлоатацията на инсталацията по реда и във формата на наредбата.” 
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„В ал. 5, т. 1, думите „до крайния срок, посочен в Регламент (ЕС) № 601/2012” се заменят с думите „в срок до 31 март на съответната година, съгласно чл. 67, § 1, ал. 1 от Регламент на Европейския съюз № 601/2012.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 36:
„Чл. 36. (1) Операторите на инсталации по чл. 31, които притежават разрешително за емисии на парникови газове, са длъжни да изготвят годишен доклад, съдържащ данните от мониторинга за емисиите на парникови газове, отделени от инсталацията през предходната година.
	(2) Авиационните оператори са длъжни да изготвят годишен доклад на емисиите и годишен доклад на данните за тонкилометрите въз основа на одобрените планове за мониторинг за емисиите на парникови газове.
	(3) Докладите по ал. 1 и 2 се изготвят и верифицират съгласно наредбата по чл. 5, т. 2 и Регламент (ЕС) № 600/2012 и се представят на изпълнителния директор на ИАОС за проверка и публикуване.
	(4) Оператор на инсталации или авиационен оператор, чийто доклад не бъде верифициран до 31 март за емисиите през предходната календарна година, не може да извършва прехвърляния на квоти до верифициране на доклада му. При неспазване на срока за верифициране сметките на операторите на инсталации и авиационните оператори в партидите им в НРТКЕПГ се блокират до отстраняване на нарушението.
	(5) Изпълнителният директор на ИАОС извършва консервативна оценка на емисиите на дадена инсталация или на авиационен оператор по реда на Регламент (ЕС) № 601/2012, когато:
1. не е бил подаден верифициран годишен доклад за емисиите от съответния оператор на инсталация или авиационен оператор в срок до 31 март на съответната година, съгласно чл. 67, § 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 601/2012;
2. верифицираният годишен доклад за емисиите не е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012;
3. докладът за емисиите на оператор на инсталация или авиационен оператор не е бил верифициран съгласно Регламент (ЕС) № 600/2012.
	(6) Операторите на инсталации са длъжни за целите на чл. 47, ал. 2 и независимо от уведомлението по чл. 34, ал. 2 да представят ежегодно в Министерството на околната среда и водите информация за всяка планирана или настъпила промяна в капацитета, равнището на активност и експлоатацията на инсталацията по реда и в срока, определени с наредбата по чл. 5, т. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Откривам разискванията.
Господин Страхил Ангелов желае изказване по чл. 36.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ, встрани от микрофоните): Не по чл. 36, а изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не може изказване. Процедура. (Реплика от народния представител Страхил Ангелов.)
Отказва се.
Желае ли някой да вземе отношение по чл. 36? Не.
Закривам разискванията.
Само да Ви съобщя за стенограмата, че по чл. 35 гласувалите са 92: „за” – 89, „против” – няма, „въздържали се” – 3. 
Има предложение на госпожа Ивелина Василева, което не е подкрепено от комисията и сега гласуваме него.
Гласували 94 народни представители: за 17, против 51, въздържали се 26.
Не е прието предложението.
Има редакционно предложение на господин Добрин Данев и е прието от комисията, така че Ви предлагам да не го гласуваме отделно, а да гласуваме целия текст във варианта на комисията – така, както беше докладван от господин Курумбашев.
Гласували 82 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващия раздел.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Раздел IV –
„Квоти за емисии от авиационни дейности”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители за чл. 37.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания? Няма.
Закриваме разискванията.
Има ли някой да не желае анблок да гласуваме наименованието на раздела и чл. 37? 
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма.
Режим на гласуване за наименованието на Раздел ІV и чл. 37.
Гласували 78 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 4.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 38 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 38:
„Чл. 38. (1) Авиационните оператори, за които Република България е администрираща държава членка, може да подадат заявление до министъра на околната среда и водите за безплатно разпределение на квоти най-късно 21 месеца преди началото на периода, за който се отнася заявлението.
		   (2) Заявлението по ал. 1 включва верифицирани данни за тонкилометри от авиационните дейности по приложение № 2, изпълнени от авиационния оператор за годината на мониторинг по ал. 3.
		   (3) Годината на мониторинг е календарната година, приключваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася заявлението по ал. 1.
		  (4) Министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия получените заявления най-малко 18 месеца преди началото на периода, за който те се отнасят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Желаещи за изказване? Не виждам.
Ако обичате, режим на гласуване за направеното предложение.
Отменете гласуването.
Има ли предложения? Няма отделно предложение на госпожа Василева, а направеното предложение е подкрепено.
Гласуваме предложението на комисията.
	Гласували 82 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 8.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 39 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 39:
„Чл. 39. (1) Министърът на околната среда и водите изчислява и публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите:
1. квотите, разпределени за периода на всеки авиационен оператор, изчислени, като се умножат тонкилометрите, включени в заявлението, по параметъра по ал. 2, т. 5;
2. квотите, разпределени за всяка година от периода на всеки авиационен оператор, изчислени, като се раздели количеството квоти по т. 1 на броя на годините в периода, за който този авиационен оператор извършва авиационна дейност, включена в списъка по приложение № 2.
		  (2) Изчисляването и публикуването на данните по ал. 1 се извършва в срок три месеца след вземането на решение от Европейската комисия за:
1. общото количество квоти, които да бъдат разпределени за периода;
2. броя на квотите, които да бъдат разпределени чрез търг за съответния период;
3. броя на квотите от специалния резерв за авиационни оператори за периода;
4. броя на квотите, които ще бъдат разпределени безплатно и които се определят чрез изваждане броя на квотите, посочени в т. 2 и 3, от общото количество квоти, за които е взето решение съгласно т. 1;
5. параметъра, който ще се използва при безплатното разпределение на квоти на авиационните оператори.
		  (3) Параметърът, посочен в ал. 2, т. 5, изразен в брой квоти за тонкилометър, се изчислява, като се раздели броят на квотите, посочени в ал. 2, т. 4, на сбора от тонкилометрите, включени в заявленията по чл. 38, ал. 1, изпратени на Европейската комисия.
		  (4) В срок до 28 февруари на всяка година изпълнителният директор на ИАОС издава на всеки авиационен оператор броя квоти, които са му разпределени за тази година съгласно ал. 1, т. 2, по реда на наредбата по чл. 5, т. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Подкрепено е предложение от госпожа Василева и група народни представители.
Желаещи за изказвания? Няма.
Режим на гласуване за предложението на комисията за редакцията на чл. 39.
	Гласували 82 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 8.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 40 – пПредложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 40:
„Чл. 40. (1) Квоти в размер три на сто от общото количество квоти, които ще се разпределят за периодите по чл. 37, ал. 1, се заделят в специален резерв за авиационни оператори:
1. които започват да извършват авиационна дейност, попадаща в приложение № 2, след годината на мониторинг съгласно чл. 38, ал. 3, по отношение на съответния период по чл. 37, ал. 1, и чиято дейност не представлява изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност, извършвана преди това от друг авиационен оператор, или
2. чиито тонкилометри се увеличават средно с повече от 18 на сто годишно във времето между годината на мониторинг съгласно чл. 38, ал. 3, по отношение на периода по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година на този период, и чиито допълнителни дейности не представляват изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност, извършвана преди това от друг авиационен оператор.
		  (2) Всички неразпределени квоти от специалния резерв по ал. 1 се продават на търг по реда на Раздел VІІ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Желаещи за изказвания? Предложението на госпожа Василева и група народни представители е интегрирано? Няма.
Режим на гласуване за предложената редакция от комисията за съдържание на чл. 40.
	Гласували 79 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 6.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 41 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41:
„Чл. 41. (1) Авиационен оператор, който отговаря на условията по чл. 40, ал. 1, може да кандидатства за безплатно разпределение на квоти от специалния резерв, като подаде заявление до министъра на околната среда и водите.
		  (2) Заявлението по ал. 1 се подава до 30 юни на третата година от посочения в чл. 37, ал. 1 период, за който се отнася.
		  (3) Разпределението на квоти за авиационен оператор съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 не може да надвишава 1 000 000 квоти.
		  (4) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. верифицирани данни за тонкилометрите, изготвени в съответствие с наредбите по чл. 5, т. 1 и 2, за авиационните дейности, изброени в приложение № 2, извършвани през втората календарна година на периода, за който се отнася заявлението;
2. доказателства за изпълнението на критериите за допустимост, посочени в чл. 40, ал. 1.
		  (5) Авиационните оператори по чл. 40, ал. 1, т. 2 освен данните по ал. 4 в заявлението включват и декларация относно:
1. процентното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор в периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно чл. 38, ал. 2 - по отношение на съответния период по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година на този период;
2. абсолютното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор за периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно чл. 38, ал. 2 - по отношение на съответния период по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година на този период, и
3. абсолютното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор за периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно чл. 38, ал. 2 - по отношение на съответния период по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година на този период, което надвишава определения в чл. 40, ал. 1, т. 2 процент.
		  (6) Не по-късно от 6 месеца след изтичане на крайния срок за подаване на заявлението по ал. 2 министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия заявленията по ал. 1.
		  (7) Параметърът, който ще се използва за безплатното разпределение на квоти на авиационните оператори, които са изпратили заявления по ал. 1, се определя от Европейската комисия.
		  (8) В срок три месеца от датата на приемане на решението на Европейската комисия, с което се определя параметърът по ал. 7, министърът на околната среда и водите изчислява и публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите:
1. количеството квоти от специалния резерв, разпределено на всеки авиационен оператор, който отговаря на критериите по чл. 40, ал. 1 и е подал заявление в срока по ал. 2;
2. количеството квоти, разпределено на всеки авиационен оператор за всяка година, което се определя, като се раздели количеството квоти по т. 1 на броя пълни календарни години, оставащи за съответния период по чл. 37, ал. 1.
		  (9) Квотите по ал. 8, т. 1 се изчисляват, като параметърът по ал. 7 се умножи по:
1. тонкилометрите, включени в заявлението - за авиационните оператори, за които се прилага чл. 40, ал. 1, т. 1;
2. абсолютното увеличение в тонкилометри, надвишаващи определения в чл. 40, ал. 1, т. 2 процент, включени в заявлението по ал. 1 - за авиационните оператори, за които се прилага чл. 40, ал. 1, т. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по редакцията на чл. 41? Няма.
Редакцията, предложена от комисията, съдържа и предложенията на госпожа Василева.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте чл. 41.
Гласували 82 народни представители: за 75, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел V – Квоти за емисии на парникови газове от инсталации”.
Предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Дайте и чл. 42.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Там има редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нищо, че има. Ще го прочетете. Не виждам някакви възражения в залата.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 42 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 42:
„Чл. 42. (1) Общото количество на квотите за емисии от всички инсталации, издавано ежегодно за целия Европейски съюз, считано от 2013 г., намалява с линеен коефициент 1,74 на сто в сравнение със средното общо годишно количество квоти, издадени от държавите членки в съответствие с решенията на Европейската комисия относно техните национални разпределителни планове за периода 2008-2012 г.
	 (2) Количеството на квотите, издадено за целия Европейски съюз за 2013 г., е определено в Решение 2010/634/ЕС на Европейската комисия за уточняване на количеството квоти в Европейския съюз, които следва да бъдат издадени за 2013 г. по ЕСТЕ, както и за отмяна на Решение 2010/384/ЕС (ОВ, L 279/34 от 23 октомври 2010 г.).
	 (3) Всички квоти за емисии от инсталации считано от 2013 г се продават на търг по реда на чл. 52, с изключение на случаите по чл. 43-46.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по наименованието на Раздел V „Квоти за емисии на парникови газове от инсталации” и съдържанието на чл. 42 във варианти вносител, госпожа Василева и комисия? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте съдържанието на чл. 42 и наименованието на Раздел V, както са предложени от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 70, против 4, въздържали се 11.
Няма кворум, не се приема текстът и наименованието на Раздел V.
За прегласуване – господин Паунов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Господин председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България, предлагам прегласуване на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Поставям на прегласуване наименованието на Раздел V „Квоти за емисии на парникови газове от инсталации” и съдържанието на чл. 42, както бе докладвано от председателя на комисията господин Курумбашев.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 5.
Наименованието на раздела и съдържанието на чл. 42 са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 43 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 43:
„Чл. 43. (1) За периода 2013-2020 г. и за всеки следващ период на ЕСТЕ безплатни квоти се разпределят на инсталации, които:
1. са включени в одобрения от Европейската комисия списък с инсталации по ал. 4, или
2. отговарят на определението за нов участник, подали са заявление по реда на чл. 44 и заявлението не е отхвърлено от Европейската комисия.
	(2) С изключение на случаите по чл. 45 и 46 не се разпределят безплатни квоти на следните инсталации:
1. генератори на електрическа енергия;
2. инсталациите за улавяне на въглероден диоксид;
3. тръбопроводите за пренос на въглероден диоксид;
4. местата за съхранение на въглероден диоксид.
	(3) Не се разпределят безплатно квоти на инсталации, които са прекратили дейността си по смисъла на чл. 34, ал. 4.
	(4) Инсталациите на територията на Република България, които извършват дейности по приложение № 1, както и количеството квоти, разпределени безплатно на всяка инсталация в съответствие с ал. 6, се определят в списък, изготвен от министъра на околната среда и водите и одобрен от Европейската комисия.
	(5) Списъкът по ал. 4 включва и инсталациите на територията на Република България в отрасли и подотрасли, изложени на съществен риск от изтичане на въглерод.
	(6) Разпределението на безплатни квоти за емисии на парникови газове от инсталации се осъществява в съответствие с Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 130/1 от 17 май 2011 г.), наричано по-нататък „Решение 2011/278/ЕС”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по чл. 43? Няма желаещи.
Гласуваме чл. 43 в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 44 – предложение на народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл. 79 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 44 се изменя така:
	„(1) Пет на сто от количеството квоти за Европейския съюз, определено в съответствие с чл. 42, ал. 1, е запазено за нови участници.
	(2) Не се допуска безплатно разпределение на квоти за произведена от нови участници електрическа енергия.
	(3) Безплатното разпределение на квоти по реда на този член се осъществява след подаване на заявление на заинтересования нов участник до министъра на околната среда и водите. 
	(4) Заявлението по ал. 3 се изготвя на български език по електронен образец, предоставен от Европейската комисия, и се подава в срок до една година след началото на нормалната експлоатация на инсталацията.
	(5) Министърът на околната среда и водите приема само такива заявления, данните в които са верифицирани като задоволителни от верификатор по реда на наредбата по чл. 5, т. 2 и които са подадени в срока по ал. 4.
	(6) Квотите в този резерв, които не са разпределени на нови участници през периода 2013-2020 г. и които впоследствие са предоставени за разпределение на Република България от Европейската комисия, се разпределят чрез търг по реда на чл. 52.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44: 
„Чл. 44. (1) Пет процента от количеството квоти за Европейския съюз, определено в съответствие с чл. 42, ал. 1, е запазено като резерв за нови участници.
	(2) Не се допуска безплатно разпределение на квоти за произведена от нови участници електрическа енергия.
	(3) Безплатното разпределение на квоти се осъществява след проверяване и одобряване от министъра на околната среда и водите на подаденото до него заявление от заинтересования нов участник.
	(4) Заявлението по ал. 3 се изготвя на български език по електронен образец, предоставен от Европейската комисия, и се подава в срок до една година след началото на нормалната експлоатация на инсталацията.
	(5) Министърът на околната среда и водите приема само заявления, данните в които са верифицирани като задоволителни от верификатор по реда на наредбата по чл. 5, т. 2 и които са подадени в срока по ал. 4.
	(6) Квотите в резерва, които не са разпределени на нови участници през периода 2013-2020 г. и които впоследствие са предоставени за разпределение на Република България от Европейската комисия, се разпределят чрез търг по реда на чл. 52.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 44? Има едно неприето предложение. 
Изказвания има ли? Няма.
Уважаеми колеги, най-напред гласуваме предложението на Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 21, против 54, въздържали се 23. 
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 44.
Гласували 92 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 45 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 45 се изменя така:
	„(1) Безплатни квоти за периода 2013-2020 г. при условията на чл. 43 се разпределят и в полза на топлопреносните мрежи, както и на топлоелектрическите централи с високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката за икономически оправдано търсене, по отношение на производството на топлоенергия или енергия за охлаждане.
	(2) Всяка година след 2013 г. общото количество, разпределено на подобни инсталации по отношение на производството на такава топлинна енергия, се коригира с линейния коефициент по чл. 42, ал. 1.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 45? Няма желаещи за изказвания.
Най-напред гласуваме предложението на Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 11, против 56, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Сега сме в процедура на гласуване – след това ще Ви дам думата.
Гласуваме текста на чл. 45 по вносител, подкрепен от комисията. 
Гласували 93 народни представители: за 89, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин председател, във връзка с това, че често се налага да натискате звънеца и имате проблем с кворума – видяхме, че едно заглавие не можахме да гласуваме от първия път, и от гледна точка на колегиалност по чл. 60, ал. 2 искам 30-минутна почивка. 
Ако считате, че повече време Ви е необходимо, може и по-голяма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Гуджеров.
Мисля, че това е много – имаме работа.
Петнадесет минути почивка, уважаеми дами и господа.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми народни представители, заемете местата си в пленарната зала – заседанието продължава.
Заповядайте, господин Курумбашев – чл. 46.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 46 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя за чл. 46, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 47 – предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Ивелина Василева и група народни представители: 
„Чл. 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Въз основа на решение на Европейската комисия за разпределение на квотите министърът на околната среда и водите определя ежегодно, считано от 2013 г., квотите, които да бъдат разпределени за съответната година в съответствие с чл. 43, ал. 4 и 6 и уведомява за това разпределение изпълнителния директор на ИАОС. 
	  (2) В случай че има промяна в капацитета, равнището на активност или експлоатацията на дадена инсталация, които имат значение за разпределението на квоти за инсталацията, министърът на околната среда и водите предоставя за одобрение на Европейската комисия по предоставения от Европейската комисия електронен образец цялата необходима информация, включително преразгледаното предварително общо годишно количество на безплатните квоти за емисии от съответната инсталация, определено в съответствие с този раздел, преди да определи окончателното общо годишно количество на безплатните квоти за емисии по ал. 1. 
	  (3) В срок до 28 февруари на всяка година, считано от 2013 г., въз основа на решението на министъра на околната среда и водите по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС издава на всеки оператор на инсталации, притежаващ разрешително за емисии на парникови газове, количеството квоти, които са му разпределени за тази година съгласно ал. 1 и 2, по реда на наредбата по чл. 5, т. 3. 
	  (4) Квоти за нов участник в ЕСТЕ от инсталации се отпускат по реда на Решение № 2011/278/ЕС.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47:
„Чл. 47. (1) Въз основа на решение на Европейската комисия за разпределение на квотите министърът на околната среда и водите определя ежегодно считано от 2013 г. квотите, които да бъдат разпределени за съответната година в съответствие с чл. 43, ал. 4 и 6 и уведомява за това разпределение изпълнителния директор на ИАОС.
	  (2) В случай че има промяна в капацитета, равнището на активност или експлоатация на дадена инсталация, които имат значение за разпределението на квоти за инсталацията, министърът на околната среда и водите предоставя за одобрение на Европейската комисия, използвайки предоставения от Европейската комисия електронен образец, цялата необходима информация, включително преразгледаното предварително общо годишно количество на безплатните квоти за емисии от съответната инсталация, определено в съответствие с този раздел, преди да определи окончателното общо годишно количество на безплатните квоти за емисии по ал. 1.
	(3) В срок до 28 февруари на всяка година считано от 2013 г. въз основа на решението на министъра на околната среда и водите по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС издава на всеки оператор на инсталации, притежаващ разрешително за емисии на парникови газове, количеството квоти, които са му разпределени за тази година съгласно ал. 1 и 2, по реда на наредбата по чл. 5, т. 3.
	(4) Квоти за нов участник в ЕСТЕ от инсталации се отпускат по реда на Решение 2011/278/ЕС и наредбата по чл. 5, т. 2.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 47? Няма желаещи.
Най-напред гласуваме предложението на Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 13, против 50, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на чл. 47 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел VІ – Предаване, замяна и отмяна на квоти за емисии на парникови газове. Валидност на квотите, СЕРЕ и ЕРЕ.”
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: 
„Наименованието на Раздел VІ се изменя така: „Връщане, замяна и отмяна на квоти за емисии на парникови газове. Валидност на квотите, СЕРЕ И ЕРЕ”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По заглавието на Раздел VІ изказвания има ли? Няма желаещи.
Гласуваме най-напред предложението на Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 14, против 57, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ, подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 48 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове, и авиационните оператори са длъжни до 30 април всяка година да предадат на изпълнителния директор на ИАОС определен брой квоти, равняващи се на общото количество верифицирани емисии, отделени от инсталацията или в резултат на авиационните дейности през предходната година, верифицирани в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 2 или определени в резултат на консервативна оценка на емисии съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
	    (2) Квоти за емисии от авиационни дейности не могат да се използват за изпълнение на задължението на операторите на инсталации по ал. 1. 
	    (3) Операторът изпълнява задължението си по ал. 1 само с квоти, издадени от компетентен орган на държава – членка на ЕС, или с квоти, издадени от други държави, посочени в приложение Б към Протокола от Киото, които са ратифицирали протокола и с които ЕС е сключил споразумение за взаимното признаване на квоти между ЕСТЕ и други схеми за търговия с емисии на парникови газове. Операторът не може да изпълни задължението си по ал. 1 с квоти по чл. 46, ал. 1.
	    (4) Задължението по ал. 1 не възниква по отношение на емисии, за които съответните оператори удостоверят пред изпълнителния директор на ИАОС, че са улавяни и прехвърляни за постоянно съхранение в обект, за който има издадено разрешение за съхранение съгласно Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.
	    (5) Оператор на инсталация или авиационен оператор, не изпълнил задължението си за предаване на квоти по ал. 1, е длъжен да предаде на изпълнителния директор на ИАОС недостигащото количество квоти през следващата година независимо от санкциите по чл. 80, ал. 1.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 48:
„Чл. 48. (1) Операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове, и авиационните оператори са длъжни до 30 април всяка година да предадат определен брой квоти, равняващи се на общото количество емисии, отделени от инсталацията или в резултат на авиационните дейности през предходната година, верифицирани в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 2 или определени в резултат на консервативна оценка на емисии съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 601/2012. Квоти, които вече са били предадени, не могат да бъдат предавани отново.
       (2) Квоти за емисии от авиационни дейности може да бъдат предавани само от авиационни оператори.
       (3) Операторът изпълнява задължението си по ал. 1 само с квоти, издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или с квоти, издадени от други държави, посочени в анекс Б към Протокола от Киото, които са ратифицирали протокола и с които Европейският съюз е сключил споразумение за взаимното признаване на квоти между ЕСТЕ и другите схеми за търговия с емисии на парникови газове. Операторът не може да изпълни задължението си по ал. 1 с квоти по чл. 46, ал. 1.
       (4) Задължението по ал. 1 не възниква по отношение на емисии, за които съответните оператори удостоверят пред изпълнителния директор на ИАОС, че са улавяни и прехвърляни за постоянно съхранение в обект, за който има издадено разрешение за съхранение съгласно Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.
       (5) Оператор на инсталация или авиационен оператор, неизпълнил задължението си за предаване на квоти по ал. 1, е длъжен да предаде недостигащото количество квоти през следващата година независимо от санкцията по чл. 76.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 48? Няма желаещи за изказвания по чл. 48. 
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 22, против 52, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 48 в редакцията на комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 90 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 49:
„Чл. 49. (1) Операторите на инсталации и авиационните оператори могат да използват кредити в рамките на ЕСТЕ при условията и в размерите, определени в Регламент (ЕС) № 1123/2013 на Комисията от 8 ноември 2013 година за определяне на права за международни кредити съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 299/32, от 9 ноември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1123/2013”.
        (2) Максималният размер на кредитите, които операторите на инсталации може да използват в рамките на ЕСТЕ за периода 2008-2020 г., е в размер до 12,507 хилядни от разпределените им квоти за периода 2008-2012 г. плюс процент, определен в Регламент (ЕС) № 1123/2013.
        (3) Министърът на околната среда и водите изчислява и публикува размера на кредитите, които всеки оператор на инсталация може да използва в рамките на ЕСТЕ в съответствие с ал. 1, и уведомява Европейската комисия в съответствие с чл. 59 от Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията, (OB, L 122/1 от 3 май 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 389/2013”.
       (4) Министърът на околната среда и водите актуализира ежегодно и размера на кредитите, които всеки оператор на инсталация и авиооператор може да използва в рамките на ЕСТЕ. Всяка промяна в допустимия размер на кредити по проекти се докладва на Европейската комисия.
        (5) Лицата по ал. 1 нямат право да използват кредити в рамките на ЕСТЕ, получени в резултат на намаления на емисии на парникови газове от:
1. проекти за функциониране на ядрени съоръжения;
2. проекти за дейности по земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство;
3. проекти, предвидени в Регламент (ЕС) № 550/2011.
        (6) Сертифицирани единици редуцирани емисии и ЕРЕ не може да бъдат предавани за изпълнение на задължението по чл. 48, ал. 1.
        (7) Лицата по ал. 1 имат право да поискат замяна на СЕРЕ и ЕРЕ с квоти от инсталации по реда на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 389/2013.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 49? Няма желаещи за изказвания.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 49 в редакцията на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 50 се изменя така:
      „Чл. 50. (1) Изпълнителният директор на ИАОС отменя предадените в съответствие с чл. 48 квоти до 30 юни всяка година.
      (2) Изпълнителният директор на ИАОС е длъжен във всеки момент да извърши доброволна отмяна на съответното количество квоти по искане на оператора на инсталация или авиационния оператор, който ги притежава.
      (3) Отменените по реда на ал. 2 квоти не подлежат на възстановяване освен в случаите, предвидени в Регламент (ЕС) № 389/2013.
      (4) Отменените квоти не могат да бъдат вписвани като предадени за отчитане на каквито и да е емисии.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания по чл. 50? Не виждам желаещи.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 98 народни представители: за 19, против 59, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста на чл. 50 по вносител, подкрепен от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 90 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието. 

ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Квотите за емисии на парникови газове, издадени от 1 януари 2013 г. нататък, са валидни за емисии за 8-годишни периоди с начало 1 януари 2013 г.
	(2) В срок 4 месеца след началото на всеки период по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС отменя квотите, които вече не са валидни и не са върнати и отменени в съответствие с чл. 48 и 50.
	(3) Изпълнителният директор на ИАОС издава квоти за текущия период на лицата, чиито квоти са отменени в съответствие с ал. 1, в замяна на отменените квоти.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. 
Изказвания по чл. 51? Няма желаещи.
Първо гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители за чл. 51, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 15, против 61, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 51, подкрепен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел VІІ – Търгове с квоти за емисии от парникови газове”.
Предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Раздел VІІ, наименование на раздела. 
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІ, подкрепен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 52 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79, ал. 4 т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52:
„Чл. 52. (1) Всички търгове на квоти за емисии на парникови газове по този закон се провеждат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010.
	(2) Търговете по ал. 1 се организират и осъществяват на обща тръжна платформа, определена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли изказвания по чл. 52? Няма изказвания.
Гласуваме редакцията на комисията на чл. 52, в която са включени приетите две предложения.
Гласували 87 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Лицата, които могат да кандидатстват за допускане до пряко офериране в търговете, са:
1. операторите на инсталации и авиационните оператори по чл. 18, параграф 1, буква „а” от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
2. инвестиционни посредници, лицензирани на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
3. банки, лицензирани на основание чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, когато оферират с тръжни продукти;
4. сдружения на оператори по т. 1, които оферират за собствена сметка и изпълняват ролята на агент от името на своите членове; 
5. търговски дружества с държавно участие и административни органи, които осъществяват контрол върху операторите по т. 1; контролът се определя по смисъла на чл. 3, т. 15 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. 
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 могат да оферират за тръжни проекти, които не са финансови инструменти, ако са надлежно лицензирани за това от компетентните надзорни органи при изпълнение на условията по чл. 59 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли желаещи за изказване по чл. 53? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 15, против 61, въздържали се 18. 
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на чл. 53 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 5. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Министърът на околната среда и водите е тръжен продавач на Република България по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.
(2) Тръжният продавач по ал. 1:
1. изпълнява функциите по чл. 23 от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
2. сключва договори с тръжната платформа, включително с всяка свързана с нея система за клиринг и система за сетълмент;
3. изготвя, редовно актуализира и предоставя на тръжната платформа списък с длъжностни лица, подпомагащи дейността му на тръжен продавач и имащи достъп до вътрешна информация за провеждането на търговете;
4. организира дейността си в съответствие с тръжния календар по Глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
5. дава като обезпечение квоти за доверително съхранение до тяхната доставка в действащата като попечител система за клиринг или система за сетълмент съгласно чл. 50 от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
6. предоставя информация от проведените търгове на тръжния инспектор съгласно чл. 53 от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
7. предоставя доклади на ЕК за всеки проведен търг по отношение на правилното прилагане на правилата за провеждане на търга, включително относно условията за достъп, прозрачността, информацията относно цените и техническите условия за провеждане на търга; тези доклади се представят в срок един месец след провеждане на съответния търг.
	(3) Министърът на околната среда и водите може да възложи със заповед изпълнението на част от функциите си по ал. 2 на изпълнителния директор на ИАОС. Министърът на околната среда и водите определя със заповед и други длъжностни лица, които ще го подпомагат при изпълнение на функциите по ал. 2. 
	(4) Когато при изпълнение на дейността им възникне пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на функциите им или упражняване на правомощията им, длъжностните лица по ал. 3 незабавно уведомяват органа по ал. 1, който разпорежда писмено тяхното отстраняване и заместване с друго длъжностно лице.
	(5) Органът по ал. 1 и длъжностните лица по ал. 3 подават декларация по чл. 12, ал. 2 и 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и декларация за неразкриване на информация, станала им известна по повод на изпълнение на дейностите на тръжен продавач.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли желаещи за изказвания по чл. 54? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители за чл. 54, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 56, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 54, който е подкрепен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел VІІІ – Приходи от търгове с квоти за емисии на парникови газове”.
Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания за наименованието на Раздел VІІІ? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за наименование на Раздел VІІІ, който съвпада с предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители и е подкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 55 е постъпило предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Тръжният продавач по чл. 54 превежда всички приходи от средства от тръжни продажби на квоти за емисии, както следва:
1. по набирателната бюджетна сметка на ПУДООС в Централното управление на Българската народна банка – за приходите по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1; 
2. по сметка на Министерството на финансите – за приходите по чл. 58.
	(2) Средствата по ал. 1, т. 1 се съхраняват, разходват и отчитат чрез отделни сметки и кодове в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), обособени от останалите средства на ПУДООС по реда на ЗПФ. 
	(3) Приходите по ал. 1 се превеждат по съответните сметки ежемесечно след постъпването им по сметка на тръжния продавач по чл. 54.
	(4) Административните разходи на тръжния продавач по чл. 54 се възстановяват от ПУДООС.
(5) Тръжният продавач по чл. 54 предоставя писмени отчети на министъра на финансите относно:
1. всяка осъществена тръжна продажба на емисии;
2. получаване по сметката на тръжния продавач на всяка сума от продажба на квоти за емисии;
3. всеки превод на получените приходи по сметките по ал. 1.
	(6) Отчетите по ал. 5 се предоставят не по-късно от 3 месеца от настъпване на всяко от събитията по ал. 5, т. 1-3. 
	(7) Ежегодно в срок до 31 януари тръжният продавач по чл. 54 публикува на своята интернет страница обобщена информация за осъществените продажби и получените средства от тях през предходната календарна година.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 55? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на народния представители Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 16, против 46, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на чл. 55 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 56 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от правилника, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 56:
„Чл. 56. (1) Приходите от продажбата на квотите за авиационни дейности чрез търг се използват за финансиране на дейностите по ограничаване изменението на климата, включително за:
1. намаляване емисиите на парникови газове;
2. адаптиране към въздействието от изменението на климата в Република България и в трети държави, по-специално в развиващите се държави;
3. финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт;
4. намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии;
5. заплащане дейността на тръжния инспектор по чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 и на задълженията, произтичащи от сключените договори между тръжния продавач и тръжната платформа за предлагане на търг на квоти за емисии на парникови газове съгласно чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
6. други дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и справяне с изменението на климата, включително за мерки за предотвратяване на обезлесяването и за образователни и информационни кампании, насочени към различни целеви групи, свързани с изменението на климата.
	(2) Приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности постъпват по бюджета на ПУДООС и може да се разходват чрез НДЕФ по ред, определен с наредба на министъра на околната среда и водите. В този случай се прилага съответно чл. 22, ал. 2.
	(3) Министърът на околната среда и водите информира Европейската комисия за извършените дейности по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 56? Няма желаещи.
Има две предложения, които са включени в окончателния текст.
Гласуваме текста на чл. 56 по вносител и редактиран от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 76, против 3, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДОБРИН ДАНЕВ: По чл. 57 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Чл. 57 се изменя така:
 	„Чл. 57 (1) Седемдесет и едно на сто от приходите от продажба чрез търг на всички разпределени на Република България квоти за инсталации с изключение на случаите по чл. 43-46, включващи петдесет на сто от приходите от продажбата чрез търг на разпределените на Република България в зависимост от дела на емисиите на държавата през 2007 г. квоти за емисии на парникови газове от инсталации и всички приходи от продажбата чрез търг на допълнително разпределени квоти, които имат за цел гарантиране на солидарност и растеж в Европейския съюз или се предоставят на страната, когато емисиите на парникови газове през 2005 г. са най-малко 20 на сто под нивата на емисии за 1988 г. като базова година за Република България съгласно Протокола от Киото, се използват за финансиране на една или повече от следните дейности:
1. намаляване на емисиите на парникови газове чрез:
а) участие във Фонда за глобална енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и във Фонда за адаптация, създаден с Решение № 10 на седмата Конференция на страните по;
б) адаптиране към въздействието от изменението на климата;
в) финансиране на научноизследователска и развойна дейност;
г) финансиране на демонстрационни проекти за намаляване на емисиите и съответно адаптиране;
д) участие в инициативи в рамките на Европейския стратегически план за енергийните технологии и Европейските технологични платформи;
2. мерки за предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесяването и повторното залесяване в развиващи се държави, ратифицирали международното споразумение по изменение на климата, за трансфер на технологии и улесняване на адаптирането към неблагоприятните въздействия от изменението на климата в тези държави;
3. улавяне на емисии чрез използване на гори, включително разположени на територията на други държави - членки на ЕС;
4. насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт;
5. научноизследователска и развойна дейност, свързана с енергийната ефективност и чистите технологии в отраслите, попадащи в обхвата на закона;
6. мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на жилищата или към предоставяне на финансова помощ за предприемане на социални мерки за домакинствата с ниски и средни доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници от домакинствата за покриване на лични нужди;
7. заплащане на дейността и задълженията по чл. 56, ал. 1, т. 5.
 	(2) Приходите по ал. 1 постъпват в бюджета на ПУДООС и се разходват чрез НДЕФ по реда на наредбата по чл. 56, ал. 2. В този случай се прилагат съответно правилата на чл. 22, ал. 2.
 	(3) Министърът на околната среда и водите информира Европейската комисия за извършените дейности по ал. 1 с докладите, които представя в съответствие с чл. 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 525/2013.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Борис Цветков.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Добрин Данев.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 57:
„Чл. 57. (1) Седемдесет и едно на сто от приходите от продажба чрез търг на всички разпределени на Република България квоти за инсталации, с изключение на случаите по чл. 43-46, включващи 50 на сто от приходите от продажбата чрез търг на разпределените на Република България в зависимост от дела на емисиите на държавата през 2007 г. квоти за емисии на парникови газове от инсталации и всички приходи от продажбата чрез търг на допълнително разпределени квоти, които имат за цел гарантиране на солидарност и растеж в Европейския съюз или се предоставят на страната, когато емисиите на парникови газове през 2005 г. са най-малко 20 на сто под нивата на емисии за 1988 г. като базова година за Република България съгласно Протокола от Киото, се използват за финансиране на една или повече от следните дейности:
1. намаляване емисиите на парникови газове чрез:
а) участие във Фонда за глобална енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и във Фонда за адаптация, създаден с Решение № 10 на седмата конференция на страните по РКОНИК;
б) адаптиране към въздействието от изменението на климата;
в) финансиране на научноизследователска и развойна дейност;
г) финансиране на демонстрационни проекти за намаляване на емисиите и съответно адаптиране;
д) участие в инициативи в рамките на Европейския стратегически план за енергийните технологии и Европейските технологични платформи;
2. мерки за предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесяването и повторното залесяване в развиващи се държави, ратифицирали международното споразумение по изменение на климата, за трансфер на технологии и улесняване на адаптирането към неблагоприятните въздействия от изменението на климата в тези държави;
3. улавяне на емисии чрез използване на гори, включително разположени на територията на други държави - членки на Европейския съюз;
4. безопасно за околната среда улавяне и съхранение на CO2 в геоложки формации и по-специално от електроцентрали, работещи с твърди изкопаеми горива, и от промишлени отрасли и подотрасли, включително в трети държави;
5. насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт;
6. научноизследователска и развойна дейност, свързана с енергийната ефективност и чистите технологии в отраслите, попадащи в обхвата на закона;
7. мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на жилищата или към предоставяне на финансова помощ за преодоляване на социалните последици от увеличаване цената на електроенергията за домакинства с ниски и средни доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници от домакинствата за покриване на лични нужди;
8. развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на ангажимента на Европейския съюз за 20-процентно използване на енергия от възобновяеми енергийни източници до 2020 г., както и за развитие на други технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, и за подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност с 20 на сто до 2020 г.;
9. заплащане на дейността и задълженията по чл. 56, ал. 1, т. 5.
	(2) Министърът на околната среда и водите докладва на Европейската комисия за извършените дейности по ал. 1 по начин и форма, определени с акт на Европейската комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По чл. 57 има ли желаещи за изказвания? Няма желаещи.
Господин Данев, Вашето предложение прието ли е, защото не е отбелязано в доклада? Прието е? Да, благодаря. Това е важно за това дали трябва да го гласуваме или не.
И така, гласуваме ... (Народният представител Владимир Иванов иска думата за процедура.)
Ние сме в процедура на гласуване, като свършим, ще Ви дам думата.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители за чл. 57, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 7, против 54, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Следващите две предложения са приети и включени в окончателния текст. (Народният представител Владимир Иванов иска думата за процедура.)
Още едно гласуване и след това ще Ви дам думата.
Моля, гласувайте чл. 57 в редакция на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Имаше искане за процедура.
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, на основание чл. 48, ал. 3 от Правилника, от името на Парламентарната група на ГЕРБ, искам поименна проверка. (Силен шум и реплики. Възгласи: „Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: При второ четене винаги има предстоящо гласуване, така че дайте списъка за проверка. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Аз предполагам, че то е съгласувано с ръководството на групата. (Шум и реплики.)
Уважаеми колега, съгласувано ли е с ръководството? (Реплика от народния представител Димитър Главчев.)
Господин Главчев, казвате, да.
Моля, дайте списъка за проверка. (Шум и реплики.)
Този път ще започнем отзад-напред.
Ще помоля квесторите, тези които влизат със закъснение и не съм ги прочел, да ги отмятат в собствен списък.

Янко Александров Янков					- отсъства
Янаки Боянов Стоилов						- отсъства
Явор Бориславов Куюмджиев					- отсъства
Явор Божилов Нотев						- отсъства
Щерьо Щерев Щерев						- тук
Шендоан Ремзи Халит						- тук
Четин Хюсеин Казак						- отсъства
Цецка Цачева Данговска					- отсъства
Цветомир Цвятков Михов					- отсъства
Цветан Генчев Цветанов					- отсъства
Цвета Вълчева Караянчева					- отсъства
Хюсеин Хасан Хафъзов						- тук
Христо Цветанов Монов					- тук
Христо Илиев Калоянов					- отсъства
Хасан Илияз Хаджихасан					- тук
Хамид Бари Хамид						- отсъства
Хами Ибрахимов Хамиев					- тук
Халил Реджепов Летифов					- отсъства
Филип Стефанов Попов						- тук
Ферихан Илиязова Ахмедова					- тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев				- отсъства
Тунджай Османов Наимов					- тук
Тотю Младенов Младенов					- отсъства
Томислав Пейков Дончев					- отсъства
Тодор Борисов Радулов						- тук
Теодора Радкова Георгиева					- отсъства
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис			- отсъства
Таско Михайлов Ерменков					- тук
Таню Христов Киряков						- тук
Страхил Чавдаров Ангелов					- тук
Стефани Михнева Михайлова					- отсъства
Стефан Ламбов Данаилов					- отсъства
Стефан Иванов Танев						- тук
Стефан Иванов Дедев						- отсъства
Стефан Господинов Господинов				- отсъства
Станислав Тодоров Станилов					- отсъства
Станислав Стоянов Иванов					- отсъства
Станислав Иванов Владимиров				- тук
Спас Янев Панчев						- тук
Снежина Минчева Маджарова				- отсъства
Снежана Георгиева Дукова					- отсъства
Смиляна Николова Нитова-Кръстева			- тук
Сияна Атанасова Фудулова					- отсъства
Силвия Анастасова Хубенова					- отсъства
Сергей Манушов Кичиков					- тук
Сергей Дмитриевич Станишев				- тук
Семир Хусеин Абу Мелих					- отсъства
Светлин Димитров Танчев					- отсъства
Светлана Ангелова Найденова				- отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова			- тук
Рушен Мехмед Риза						- тук
Румен Маринов Йончев						- отсъства
Румен Иванов Иванов						- отсъства
Румен Василев Гечев						- тук
Рамадан Байрам Аталай						- тук
Ради Николов Стоянов						- тук
Пламен Христов Желязков					- тук
Пламен Тачев Петров						- отсъства
Пламен Иванов Манушев					- отсъства
Пламен Дулчев Нунев						- отсъства
Пламен Веселинов Йорданов					- отсъства
Пламен Василев Славов					- отсъства
Петя Цветанова Аврамова					- отсъства
Петя Николова Раева						- тук
Петър Симеонов Ангелов					- тук
Петър Илиев Якимов						- отсъства
Петър Илиев Дулев						- тук
Петър Иванов Петров						- отсъства
Петър Георгиев Кънев						- тук
Петър Василев Мутафчиев					- тук
Петър Атанасов Курумбашев					- тук
Пенко Атанасов Атанасов					- тук
Павел Димитров Шопов					- отсъства
Павел Андреев Гуджеров					- отсъства
Павел Алексеев Христов					- отсъства
Николай Симеонов Малинов					- отсъства
Николай Петков Петков					- отсъства
Николай Николов Апостолов					- отсъства
Николай Нанков Нанков					- отсъства
Николай Веселинов Александров				- отсъства
Нигяр Сахлим Джафер						- тук
Нели Рускова Петрова						- отсъства
Невин Халил Хасан						- тук
Мустафа Фахри Ахмед						- тук
Мустафа Сали Карадайъ					- отсъства
Михаил Райков Миков						- тук
Митхат Сабри Метин						- тук
Митко Живков Захов						- отсъства
Мирослав Николов Петков					- отсъства
Минчо Мънчев Минчев						- тук
Милко Петров Багдасаров					- тук
Милка Дончева Христова					- отсъства
Милена Цветанова Дамянова					- отсъства
Миглена Дойкова Александрова				- отсъства
Мехмед Юмер Атаман						- тук
Методи Теохаров Костадинов					- тук
Менда Кирилова Стоянова					- отсъства
Мая Божидарова Манолова					- отсъства
Мартин Георгиев Захариев					- тук
Мариана Радева Бояджиева					- тук
Мариана Господинова Тотева					- тук
Маргарита Николаева Николова				- отсъства
Маргарита Асенова Стоилова					- тук
Магдалена Ламбова Ташева					- тук
Лютви Ахмед Местан						- тук
Любомир Димитров Христов					- отсъства
Любомир Владимиров Владимиров				- тук
Любен Петров Татарски					- отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов					- отсъства
Лиляна Павлова Николова					- отсъства
Лазар Огнянов Попов						- тук
Кристиян Роберт Димитров					- тук
Красимира Пенева Анастасова				- отсъства
Красимир Христов Янков					- тук
Красимир Неделчев Стефанов				- отсъства
Красимир Любомиров Велчев				- отсъства
Красимир Георгиев Ципов					- отсъства
Красимир Атанасов Мурджев					- тук
Корнелия Петрова Нинова					- тук
Корнелия Добрева Маринова					- отсъства
Кирчо Георгиев Карагьозов					- тук
Кирчо Георгиев Атанасов					- тук
Кирил Добрев Добрев						- отсъства
Кирил Николаев Добрев					- тук
Кирил Красимиров Колев					- тук
Кирил Боянов Калфин						- отсъства
Камен Костов Костадинов					- отсъства
Калина Петрова Балабанова					- отсъства
Калин Иванов Милчев						- тук
Йорданка Колева Йорданова					- тук
Йордан Стоянов Младенов					- тук
Йордан Кирилов Цонев						- тук
Йордан Георгиев Стойков					- тук
Ирена Любенова Соколова					- отсъства
Ирена Иванова Коцева						- отсъства
Ирена Георгиева Узунова					- отсъства
Илиян Ангелов Тимчев						- тук
Илиан Сашов Тодоров						- отсъства
Ивелина Веселинова Василева				- отсъства
Иван Тодоров Ибришимов					- отсъства
Иван Тодоров Димитров					- отсъства
Иван Стоев Чолаков						- отсъства
Иван Стефанов Вълков						- отсъства
Иван Валентинов Иванов					- тук
Ивайло Ангелов Московски					- отсъства
Златко Димитров Тодоров					- отсъства
Здравко Димитров Димитров					- отсъства
Захари Димитров Георгиев					- тук
Желязко Иванов Желязков					- отсъства
Жельо Иванов Бойчев						- тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева			- тук
Ердинч Исмаил Хайрула					- тук
Емил Страхилов Костадинов					- тук
Емил Йорданов Радев						- отсъства
Емил Димитров Райнов						- тук
Емануела Здравкова Спасова					- отсъства
Екатерина Василева Заякова					- тук
Евдокия Славчева Асенова					- тук
Евгения Бисерова Алексиева					- отсъства
Евгени Димитров Стоев					- отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа					- тук
Дора Илиева Янкова						- тук
Дончо Спасов Баксанов						- отсъства
Донка Димитрова Иванова					- отсъства
Доброслав Дилянов Димитров				- отсъства
Добрин Ненов Данев						- тук
Димчо Димитров Михалевски				- отсъства
Димитър Стоянов Дъбов					- отсъства
Димитър Николов Лазаров					- отсъства
Димитър Димчев Димов					- тук
Димитър Георгиев Кочков					- тук
Димитър Василев Аврамов					- отсъства
Димитър Борисов Главчев					- отсъства
Димитър Бойчев Петров					- отсъства
Димитър Ангелов Иванов					- отсъства
Димитър Ангелов Горов					- тук
Диана Иванова Йорданова					- отсъства
Джема Маринова Грозданова					- отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров					- тук
Деян Цанков Дечев						- тук
Десислава Жекова Танева					- отсъства
Десислава Вълчева Атанасова				- отсъства
Десислав Славов Чуколов					- отсъства
Деница Стоилова Гаджева					- тук
Деница Златкова Караджова					- тук
Делян Славчев Пеевски						- отсъства
Делян Александров Добрев					- тук
Дарин Иванов Димитров					- отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева				- отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова		- отсъства
Даниел Георгиев Георгиев					- отсъства
Данаил Димитров Кирилов					- отсъства
Гинче Димитрова Караминова				- отсъства
Георги Янчев Гьоков						- тук
Георги Чавдаров Анастасов					- отсъства
Георги Цветанов Марков					- отсъства
Георги Страхилов Свиленски					- тук
Георги Стоянов Кадиев						- тук
Георги Симеонов Горанов					- тук
Георги Николов Мърков					- тук
Георги Иванов Андонов					- отсъства
Георги Димитров Андреев					- тук
Галя Енева Захариева						- отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева			- отсъства
Гален Симеонов Монев						- тук
Волен Николов Сидеров					- отсъства
Владислав Тошков Николов					- отсъства
Владислав Иванов Горанов					- отсъства
Владимир Цветанов Тошев					- отсъства
Владимир Иванов Иванов					- отсъства
Владимир Вълчев Митрушев					- отсъства
Веселин Вълев Пенев						- отсъства
Веселин Бориславов Вучков					- отсъства
Венцислав Асенов Лаков					- тук
Вежди Летиф Рашидов						- отсъства
Васил Миланов Антонов					- тук
Ваня Чавдарова Добрева					- тук
Валери Мирчев Жаблянов					- отсъства
Валентина Василева Богданова				- тук
Валентин Стефанов Василев					- отсъства
Валентин Иванов Радев						- отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан					- тук
Борислав Гуцанов Гуцанов					- тук
Борис Цветков Цветков						- тук
Бойко Методиев Борисов					- отсъства
Ахмед Ахмедов Башев						- тук
Атанас Тодоров Мерджанов					- тук
Атанас Стойнов Пъдев						- тук
Атанас Иванов Ташков						- отсъства
Атанас Зафиров Зафиров					- тук
Антоний Йорданов Йорданов					- отсъства
Антон Константинов Кутев					- тук
Андон Петров Андонов						- отсъства
Алиосман Ибраим Имамов					- тук
Алекси Василев Алексиев					- тук
Александър Христов Методиев				- тук
Александър Руменов Ненков					- отсъства
Александър Димитров Паунов				- тук
Аксения Бориславова Тилева					- отсъства
Адриан Христов Асенов					- отсъства

Броим и след малко ще получите резултата.
Допълнително за протокола, записали се при квесторите: Явор Нотев, Янко Янков, Татяна Буруджиева, Хамид Хамид, Явор Куюмджиев, Павел Шопов, Мустафа Карадайъ, Халил Летифов, Четин Казак, Мая Манолова и Йордан Младенов.
Единадесет допълнителни.
Ще имате малко търпение, за да ги преброим. (Шум и реплики.)
Има ли някой, който да не се е отметнал? (Реплики. Смях.)
За съжаление, колеги, в залата има 117 народни представители. (Шум и реплики.)
Иван Ибришимов – 118 стават. 
Господин Жаблянов тук ли е? Сто и деветнадесет. (Шум и реплики.)
Още двама. (Реплики.)
Госпожа Фудулова – 120. (Реплики.)
Още не съм закрил заседанието, мога да изчакам още.
Сто и двадесет досега. 
Страхил Ангелов. Вие не сте отметнат, така ли господин Ангелов? (Реплика от народния представител Страхил Ангелов.)
Сто двадесет и един! Имаме кворум, продължаваме. (Ръкопляскания. Смях. Оживление.)
Това изобщо не е повод за радост, уважаеми дами и господа.
Продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 58 се изменя така:
„Чл. 58. Приходите от продажбата на квотите за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, с изключение на приходите по чл. 57, ал. 1, се превеждат по сметка на Министерството на финансите и се разходват за:
1. плащане на вноските на Република България в Зеления фонд за климата, създаден в съответствие с чл. 11 от РКООНИК, или в други международни екологични фондове; 
2. екологични проекти в съответствие с националните екологични стратегии и планове;
3. други бюджетни разходи.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания? Няма желаещи да вземат отношение по чл. 58.
Има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 77 народни представители: за 7, против 54, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя за чл. 58, подкрепен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Раздел ІХ – „Администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IX.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания за наименованието на Раздел IX? Няма желаещи.
Гласуваме текста на вносителя за наименование на Раздел IX, който съвпада с предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Предложението е подкрепено от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 59 се изменя така:
	„Чл. 59. (1) Изпълнителният директор на ИАОС изпълнява функциите на национален администратор на НРТКЕПГ.
		(2) За периода за търгуване, започващ на 1 януари      2013 г. по отношение на квотите, издадени за този период, и квотите за авиационни емисии за тръжна продажба, издадени за периода за търгуване от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г., се прилага Регламент (ЕС) № 1193/2011. 
		(3) Редът и начинът на администриране на НРТКЕПГ се уреждат с наредбата по чл. 5, т. 3. 
		(4) Изпълнителният директор на ИАОС в качеството си на администратор на НРТКЕПГ се подпомага от Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” при изпълнение на задълженията си по чл. 10, параграф 3 и чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1193/2011.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 59? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 59, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 4, против 57, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 59, подкрепен от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 60 се изменя така:
	„Чл. 60. (1) Решенията на националния администратор, които подлежат на обжалване съгласно Регламент (ЕС) № 1193/2011, са индивидуални административни актове и се обжалват по административен ред пред министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 60? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 60, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 6, против 57, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на чл. 60 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 61.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
Раздел Х – „Достъп до информация”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел Х.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 62.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 63.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
Глава пета – „Други мерки за намаляване емисиите на парникови газове”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
Раздел I – „Намаляване на емисиите от течни горива и енергия за транспорта”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания по текстовете на § 61, наименование на Раздел Х, Глава пета, Раздел І. 
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Понеже няма никакви промени в тези текстове, ще ги гласуваме анблок. 
Има ли някой против този начин на гласуване? Няма.
Гласуваме чл. 61, наименованието на Раздел Х, чл. 62, чл. 63, наименование на Глава пета, наименование на Раздел І.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДОБРИН ДАНЕВ: Член 64 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по чл. 64? Няма желаещи.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 64, подкрепен от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДОБРИН ДАНЕВ: Член 65 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 65 се изменя така:
„Чл. 65. (1) Лицата по чл. 66, ал. 1 могат да се обединят за съвместно изпълнение на задълженията по чл. 66, ал. 1, като в този случай те се считат за един доставчик.
	(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съгласно условия и ред, определени с наредбата по чл. 44, ал. 1 от ЗЕВИ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Методи Теохаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 65:
„Чл. 65. (1) Лицата по чл. 66, ал. 1 може да се обединят за съвместно изпълнение на посочените в чл. 66, ал. 1 задължения, като в този случай те се смятат за един доставчик.
	(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съгласно реда и условията, определени с наредбата по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Данев.
Изказвания по чл. 65? Няма желаещи.
Гласуваме предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 3, против 51, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на чл. 65 в редакцията на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 66 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.
„Раздел IІ – Изпълнение на задълженията по Решение № 406/2009/ЕО”
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Имаме чл. 66 с прието предложение и редактиран текст на комисията и наименование на Раздел ІІ.
Има ли изказвания? Няма желаещи за изказвания.
Гласуваме двата текста едновременно. 
Има ли някой възражение или „против”? Няма.
Гласуваме чл. 66 в редакцията на комисията и наименование на Раздел ІІ.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 67 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Министърът на околната среда и водите извършва ежегодна проверка за съответствие на емисиите на парникови газове на Република България от категориите дейности по Приложение № I във връзка с чл. 2, т. 1 от Решение № 406/2009/ЕО с нивата, определени в чл. 3 от същото решение, и изготвя доклад, който представя на ЕК.
	(2) Докладът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 6 от Решение № 406/2009/ЕО и включва:
1. данни от националната инвентаризация по чл. 11, ал. 1;
2. допълнителни данни за националните политики;
3. мерки за намаляване емисиите на парникови газове от източниците или повишаване на поглъщането от поглътители – за всеки отделен газ и за всеки отделен сектор;
4. националните прогнози за емисии на парникови газове по източници и поглъщането от поглътители - за всеки отделен газ и за всеки отделен сектор. 
	(3) Допълнителните данни по ал. 2 се предоставят на министъра на околната среда и водите от органите по чл. 4, ал. 1 по реда на чл. 11, ал. 2.
	(4) В случаите, когато с доклада по ал. 1 бъде констатирано надвишаване на установените нива на емисиите, определени в чл. 3 от Решение № 406/2009/ЕО, Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите приема решение за разработване на допълнителни секторни политики и въвеждане на допълнителни мерки по изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по чл. 67? Няма желаещи.
Най-напред гласуваме предложението на Ивелина Василева и група народни представители по чл. 67, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте. 
	Гласували 87 народни представители: за 9, против 65, въздържали се 13.
	Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 67, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте. 
	Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
	Приема се.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел ІІІ – Схема за доброволно намаление на емисии (СДНЕ)”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – наименованието на Раздел III се изменя така: „Схема за доброволно намаление на емисии”.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел III: „Раздел IІІ. Схема за доброволно намаление на емисии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли изказвания по наименованието на Раздел ІІІ? Няма желаещи.
Гласуваме редакцията на комисията за наименованието на Раздел ІІІ.
Моля, гласувайте. 
	Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 68 има предложение от Ивелина Василева и група народни представители.
„Член 68 се изменя така:
		“(1) Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ) обхваща дейности, инсталации и лица, за които не съществуват международни задължения за намаляване на емисиите от парникови газове.
		(2) Проектите по СДНЕ се осъществяват при спазване на следните принципи: 
1. допълнителност;
2. избягване на двойното отчитане на постигнатите редукции на емисии;
3. принципите по чл. 24, ал. 1.
		(3) Проектите по СДНЕ не получават публично финансиране.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по чл. 68? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 68, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте. 
	Гласували 83 народни представители: за 7, против 70, въздържали се 6.
	Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 68, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
	Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 69 има предложение от Добрин Донев по реда на чл. 79 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 69 се изменя така:
„Министърът на околната среда и водите осигурява отмяната на такова количество ПЕЕ от НРТКЕПГ, което е равно на обема на редуцираните емисии, постигнати в резултат на успешно реализиран проект по СДНЕ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 69:
„Чл. 69. Министърът на околната среда и водите отменя количеството ПЕЕ от НРТКЕПГ, което е равно на обема на намалените емисии, постигнати в резултат на успешно реализиран проект по СДНЕ, ако това се изисква от приложимите правила за отчитане намаляването на емисии чрез СДНЕ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте първо за предложението на госпожа Ивелина Василева, което не е подкрепено от комисията.
	Гласували 78 народни представители: за 9, против 57, въздържали се 12.
	Предложението не е прието.
А сега подлагам на гласуване теста на вносителя, подкрепен по принцип, в редакцията на комисията, докладвана от господин Курумбашев.
Моля, гласувайте.
	Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Член 69 е приет. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 70 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
„Глава шеста – Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност”.
Предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста.
„Раздел І – Принудителни административни мерки”. 
Предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания има ли? Няма.
Ако обичате, режим на гласуване за наименованията на главата и раздела, подкрепени от комисията, и чл. 70.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Член 70 и наименованията на главата и раздела са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 71 – предложение на народния представител Силвия Хубенова по реда на чл. 79 от правилника.
Предложението е оттеглено.
Предложение на Ивелина Василева и група народни представители: 
„Член 71 се изменя така:
	„(1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на Регламент (ЕС) № 1031/2010 от лицата по чл. 53, т. 2, както и при възпрепятстване упражняването на контролната им дейност компетентните органи по чл. 118, ал. 1 от Закона за пазарите за финансови инструменти (ЗПФИ) прилагат предвидените в същия закон принудителни административни мерки.
	(2) За предотвратяване и преустановяване нарушения на Регламент (ЕС) № 1031/2010 от лицата по чл. 53, т. 3 компетентните органи по чл. 118, ал. 1 от ЗПФИ имат правомощията по чл. 118, ал. 2 и 3.
	(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 се прилагат съответно чл. 118-120 от ЗПФИ.
	(4) В неуредените от този закон случаи контролът върху лицата по чл. 53, т. 2 и 3 за спазването на финансовото и банковото законодателство се осъществява по реда на ЗПФИ, Закона за кредитните институции и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 71 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване първо неподкрепеното от комисията предложение на госпожа Ивелина Василева и група народни представители.
Гласували 79 народни представители: за 5, против 61, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Сега – предложението на комисията за отхвърляне на чл. 71. 
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстът на чл. 71 е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 72 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 72, който става чл. 71:
„Чл. 71. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица съобразно компетентността им прилагат принудителни административни мерки при:
1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му и на актове на министъра на околната среда и водите или на оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност;
2. възпрепятстване упражняването на контролната им дейност.
	(2) В случаите по ал. 1 с цел предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях министърът на околната среда и водите и изпълнителният директор на ИАОС или оправомощените от тях длъжностни лица съобразно своята компетентност прилагат следните принудителни административни мерки:
1. издават задължителни писмени указания за преустановяване извършването на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок;
2. разпореждат извършване на експертизи, проверки, изпитвания на инсталации и съоръжения, на техни части, системи или компоненти;
3. временно спират или ограничават дейността на операторите на инсталации или на авиационните оператори;
4. спират достъпа на операторите на инсталации и на авиационните оператори до партидите им в НРТКЕПГ по смисъла на чл. 34, параграф 3, буква „б” от Регламент (ЕС) № 389/2013 в случаите на нарушаване на задълженията за точно докладване на емисиите по чл. 36, aл. 1 и 2 до отстраняване на нарушението.
	(3) Прилагането на принудителната административна мярка се извършва с мотивирана заповед на органа по ал. 1, в която се определя видът на принудителната административна мярка, начинът на прилагането й и подходящ срок за изпълнението й.
	(4) Принудителната административна мярка се прилага до отстраняване на причините, довели до налагането й.
	(5) Заповедта по ал. 3 се връчва на заинтересованото лице по реда на Гражданския процесуален кодекс.
	(6) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания? Няма.
Предложението на госпожа Василева и група народни представители е подкрепено, част е от предложения вариант на комисията.
Ако обичате, режим на гласуване за редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел ІІ – Административно-наказателни разпоредби”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по наименованието на раздела? Няма.
Режим на гласуване, ако обичате.
	Гласували 74 народни представители: за 73, против 1, въздържали се няма.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 73 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Георги Свиленски, направено по реда на чл. 79 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 73, който става чл. 72:
„Чл. 72. (1) На оператор на инсталация, който осъществява дейност без изискуемо разрешение по чл. 31, се налага глоба от 5000 до 10 000 лв. - за физическите лица, съответно имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. - за едноличните търговци или юридическите лица.
		  (2) При повторно нарушение на ал. 1 се налага глоба от 10 000 до 20 000 лв. - за физическите лица, съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. - за едноличните търговци и юридическите лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Предложението на народния представител Ивелина Василева е оттеглено.
Предложението на народния представител Георги Свиленски е интегрирано в окончателната редакция.
Желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте за редакцията на чл. 73, който става чл. 72, така както предлага комисията.
	Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
	Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 74 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 74 се изменя така:
“Чл. 74. Оператор на инсталация, който не изпълни задълженията си по чл. 34, ал. 2 в сроковете по наредбата по чл. 5, т. 1, се наказва с глоба за физическите лица, съответно с имуществена санкция за едноличните търговци или юридическите лица, в размер от 1000 до 10 000 лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74, който става чл. 73.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Желаещи за изказвания няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, неподкрепено от комисията.
	Гласували 77 народни представители: за 3, против 64, въздържали се 10.
	Предложението не е прието.
Моля, гласувайте редакцията, така както е предложена от комисията, и докладвана от господин Курумбашев.
	Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 75 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 75, който става чл. 74:
„Чл. 74. (1) На оператор на инсталация или авиационен оператор, който не е спазил изискванията за мониторинг и докладване по чл. 35, се налага глоба - за физическите лица, съответно с имуществена санкция - за едноличните търговци или юридическите лица, от 1000 до 10 000 лв.
		  (2) В случаите по чл. 36, ал. 5, т. 3 на верификаторите се налага имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.
		  (3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 - от 2000 до 20 000 лв.;
2. по ал. 2 - от 4000 до 40 000 лв.
		  (4) При системни нарушения по чл. 36, ал. 5, т. 3 се отменя акредитацията на верификаторите по реда на Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте за чл. 74 в редакцията, докладвана от господин Курумбашев.
	Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
	Продължете.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 76 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Свиленски, направено по реда на чл. 79 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 76, който става чл. 75:
„Чл. 75. (1) На физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на информация по изискванията на чл. 66, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 601/2012, се налага глоба от 1000 до 5 000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция от 10 000 до 25 000 лв.
		  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 10 000 лв. - за физическите лица, съответно имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. - за едноличните търговци и юридическите лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания по предложенията, които не са оттеглени и по редакцията на комисията има ли? Няма.
Закривам разискванията.
Гласуваме редакцията на чл. 75, така както е предложена от комисията, и докладвана от председателя й.
	Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 77 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77, който става чл. 76.
По чл. 78 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78, който става чл. 77.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли изказвания по членове 77 и 78? Няма. Благодаря Ви.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване за редакцията на членове 77 и 78, както са предложени от комисията.
	Гласували 77 народни представители: за 76, против 1, въздържали се няма.
Приети са редакциите на двата члена – 77 и 78.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 79 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 79 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания? Няма.
Който е за предложението на комисията – да бъде отхвърлен текстът на вносителя по чл. 79, моля да гласува.
Гласували 73 народни представители: за 72, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 80 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80, който става чл. 78.
Член 81 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. 
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81, който става чл. 79.
Член 82 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. 
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, който става чл. 80.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме анблок.
Има ли възражения? Няма.
Режим на гласуване за чл. 80, който става чл. 78, чл. 81, който става чл. 79, и чл. 82, който става чл. 80 в редакцията на комисията, която подкрепя текста на вносителя.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 83 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
Чл. 83 се изменя така:
      „Чл. 83. (1) Доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 64, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 2000 до 20 000 лв. за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. за юридическите лица.
      (2) Доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 66, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. за юридическите лица.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Иванов и Ангелов, направено по реда на чл. 79 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 83, който става чл. 81:
„Чл. 81. (1) На доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 64, ал. 1, се налага глоба от 1000 до 10 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. – за юридическите лица.
        (2) На доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 66, ал. 1, се налага глоба от 1000 до 10 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. – за юридическите лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания? Няма.
Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, неподкрепено от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 7, против 57, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
А сега режим на гласуване за редакцията на комисията с приетите предложения на народните представители Иванов и Ангелов.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 84 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 82.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания? Няма.
Режим на гласуване за текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 82 по предложение на комисията. 
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Член 85 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Актовете, с които се установяват административните нарушения, се съставят от: 
1. оправомощени от заместник-председателя длъжностни лица по чл. 128, ал. 1 от ЗПФИ – за нарушенията по чл. 79;
2. длъжностни лица, определени от министъра на околната среда и водите в зависимост от тяхната компетентност – за всички останали нарушения по този закон.
     (2) Наказателните постановления по ал. 1 се съставят по реда на Закона за административните нарушения и наказания и се издават от:
1. заместник-председателя по чл. 128, ал. 1 от ЗПФИ – в случаите по ал. 1, т. 1;
2. министъра на околната среда и водите или изпълнителния директор на ИАОС, или от оправомощени от тях длъжностни лица – в случаите по ал. 1, т. 2.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 85, който става чл. 83:
„Чл. 83. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите съобразно тяхната компетентност.
       (2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица.
       (3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Изказвания по чл. 85, който става чл. 83? Няма.
Има предложение на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията, и сега го поставям на гласуване.
Гласували 76 народни представители: за няма, против 69, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Режим на гласуване за предложението на комисията чл. 85 да стане чл. 83 в докладваната редакция от господин Курумбашев.
Гласували 77 народни представители: за 76, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Това бяха членовете от закона.
Отиваме към Допълнителни разпоредби.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Това е първият случай, в който нямаме внесено предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, не коментирайте!
Режим на гласуване, ако някой не желае да вземе отношение. Не виждам.
Гласуваме наименованието на подразделението.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По § 1 има предложение от народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Авиационен оператор” е лице, което експлоатира въздухоплавателно средство в момента, в който то извършва авиационна дейност, включена в списъка по приложение № 2, или ако това лице не е известно или не е посочено от собственика на въздухоплавателното средство – лицето, което е собственик на въздухоплавателното средство.
2. „Администрираща държава членка” е:
а) държавата – членка на Европейския съюз, която е издала оперативния лиценз на съответния авиационен оператор – в случай на авиационен оператор с валиден оперативен лиценз, издаден му от държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293/3 от 31 октомври 2008 г.);
б) държавата – членка на Европейския съюз, с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този авиационен оператор през базовата година – в случаите, извън този по буква „а”;
в) държавата – членка на Европейския съюз с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от авиационен оператор по време на първите две години от предходния период – в случай че авиационният оператор няма установени авиационни емисии от полети през първите две години от периода по чл. 37, ал. 1 в държавата по буква „б”.
3. „Алтернативни горива“ са горива, които заместват изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и имат потенциал да допринесат за неговата нисковъглеродност, включващи електроенергия, водород, биогорива, синтетични горива, природен газ, включително биометан, в газообразна форма (компресиран природен газ) и втечнена форма (втечнен природен газ и втечнен нефтен газ).
4. „Анулиране” e понятие по смисъла на чл. 3, т. 17 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
5. „Базова година” за целите на т. 2 е първата календарна година на дейността на авиационен оператор, който е започнал да извършва дейност в Европейския съюз след 1 януари 2006 г., а във всички останали случаи – календарната година, започваща на 1 януари 2006 г.
6. „Бенефициер” е лице, което реализира одобрен от НДЕФ проект по НСЗИ.
7. „Биогорива” е понятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници.
8. „Валидация” е процес на независима проверка и потвърждение на надеждността, достоверността и точността на проектната документация.
9. „Верификатор” е юридическо лице – проверяващ орган по смисъла на чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) № 600/2012.
10. „Верификация” е процес на независима проверка и потвърждение на надеждността, достоверността и точността на системата за мониторинг и на докладваните данни и информация, свързани с емисии на парникови газове.
11. „Генератор на електрическа енергия” е инсталация, която към 1 януари 2005 г. или след това е произвела електрическа енергия, предназначена за продажба на трети лица, и в която не се извършва друга дейност, посочена в приложение № 1, освен изгарянето на горива.
12. „Дейност по проект” е дейност по проект, одобрена от една или повече страни по приложение I в съответствие с чл. 6 или чл. 12 от Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно РКОНИК или Протокола от Киото.
13. „Доброволно намаление на емисии“ е намаление на емисии на парникови газове, получено в резултат на реализацията на проекти, сертифицирани по някой от доброволните стандарти.
14. „Доставчици на течни горива и енергия за транспорта” са лица, които пускат на пазара течни горива и енергия за транспорта и отговарят за освобождаването им за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
15. „Единици по Протокола от Киото” e понятие по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
16. „Единица редуцирани емисии (ЕРЕ)” е равна на един тон еквивалент въглероден диоксид, постигната в резултат на проект „Съвместно изпълнение” по чл. 6 на Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно РКОНИК или Протокола от Киото.
17. „Емисия“ е отделянето на парникови газове в атмосферата от източници в инсталация или отделянето от въздухоплавателни средства, извършващи авиационна дейност, включена в списъка по приложение № 2, на определените по отношение на тази дейност газове.
18. „Емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл” са всички нетни емисии на CO2, CH4 и N2O, които може да бъдат причислени към дадено гориво (включително всички негови примеси) или произведената от него енергия. Това включва всички етапи от отглеждането и добива на земеделските култури, включително промени в земеползването, както и транспорт и разпространение, преработка и горене.
19. „Емисии на парникови газове на единица енергия (интензитет)” са общата маса емисии на CO2-еквивалент на парникови газове, свързани с даденото гориво, разделена на общото енергийно съдържание на горивото (изразява се като долната топлина на изгаряне на съответното гориво).
20. „Енергия за транспорта” е енергия за употреба в различните видове пътни превозни средства, извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански или горски трактори или плавателни съдове с развлекателна цел, освен получената от течни горива за транспорта.
21. „Изгаряне” е всяко окисление на горива независимо от начина, по който се използва топлинната, електрическата или механичната енергия, произведена чрез този процес, и всички други пряко свързани с това дейности, включително пречистване на отпадъчните газове.
22. „Изготвяне на национални инвентаризации на парникови газове” е обобщаването на данните, събрани в резултат на предоставените данни от органите по чл. 12, ал. 1, т. 2-5, т. 7-14, и изчисляване на количеството антропогенни емисии по източници и абсорбиране от поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, подписан на 16 септември 1987 г. (ратифициран с указ № 2235 – ДВ, бр. 82 от 1989 г.), (ДВ, бр. 71 от 1999 г.), изхвърлени в атмосферния въздух, по реда, предвиден в наредбата по чл. 5, т. 4 .
23. „Изменение на климата” е изменение на климата, пряко или непряко свързано с човешка дейност, което променя състава на глобалната атмосфера и което се явява в допълнение към естественото вариране на климата, наблюдавано за сравними периоди от време.
24. „Инсталация” е всяко неподвижно техническо съоръжение, в което:
а) се извършват една или повече от посочените в приложение № 1 дейности;
б) се извършват и други дейности на същата площадка, които са непосредствено свързани и/или имат техническа връзка със съоръженията по буква „а“, и които може да окажат въздействие върху емисиите и замърсяването.
25. „Исторически авиационни емисии” са средноаритметичната стойност на годишните емисии през календарните години 2004-2006, отделени от въздухоплавателно средство, извършващо авиационна дейност, включена в списъка по приложение № 2.
26. „Квота” е право за отделяне на един тон еквивалент на въглероден диоксид в рамките на определен период, което е валидно единствено за целите на ЕСТЕ и може да бъде прехвърляно в съответствие с този закон.
27. „Климатична система” е съвкупността от атмосферата, хидросферата, биосферата и геосферата и тяхното взаимодействие.
28. „Клиринг” е понятие по смисъла на член 3, т. 32 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.
29. „Кредит” е „Единица редуцирани емисии” (ЕРЕ) и/или „Сертифицирана единица редуцирани емисии” (СЕРЕ).
30. „Лица, които пускат течни горива на пазара” са лицата по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
31. „Лица, които пускат енергия за транспорта на пазара” са лица, които осъществяват пускане на пазара и доставят енергия за транспорта на крайни клиенти по смисъла на Закона за енергетиката.
32. „Развиващи се държави” са държавите, които са извън списъка с държави в Приложение І на РКООНИК.
33. „Национален регистър за търговия с квоти на емисии от парникови газове” е съвкупността от партиди на потребители под юрисдикцията на Република България в регистъра на ЕС и регистъра по Протокола от Киото съгласно Регламент (ЕС) № 389/2013.
34. „Начало на нормална експлоатация“ е първият ден на първия непрекъснат период от 90 дни, през който активността на някой от модулите на инсталацията достигне 40 на сто от своя капацитет съгласно одобрения инвестиционен проект.
35. „Нова инсталация” е инсталация, за която основанията за подаване на заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове по реда на чл. 32 възникват след влизането в сила на този закон.
36. „Нов участник“ е:
а) всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите по Приложение № 1, за която е получено разрешително за емисии на парникови газове за първи път след 30 юни 2011 г.;
б) всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите по Приложение № 1, която е спряла дейността си по смисъла на чл. 22 от Решение 2011/278/ЕС и за която е получено ново разрешително за емисии на парникови газове за първи път след 30 юни 2011 г.;
в) всяка инсталация, извършваща дейност, която е включена доброволно от Република България в ЕСТЕ за първи път;
г) всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите, посочени в Приложение № 1, или дейност по буква „б”, която е претърпяла разширение на капацитета си с повече от 10 на сто след 30 юни 2011 г., само по отношение на увеличения капацитет.
37. „Общественост” е понятие по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
38. „Оператор” е понятие по смисъла на § 1, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
39. „Оператор за търговски въздушен превоз” е авиационен оператор, който предоставя услуги за превоз по въздуха на пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение.
40. „Отрасли или подотрасли, изложени на съществен риск от изтичане на въглерод” са отраслите и подотраслите, включени в приложението от Решение 2010/2/ЕС на Комисията от 24 декември 2009 г. за определяне съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на списък с отрасли и подотрасли, за които сe смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод (OB, L 1/10 от 5 януари 2009 г.).
41. „Парникови газове” са: въглероден диоксид (СО2), метан (СН4), диазотен оксид (N2O), флуоровъглеводороди (HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), и други естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и повторно излъчват инфрачервена радиация.
42. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
43. „Полезен товар” за целите на определението по т. 57 е общото тегло на превозваните по време на авиационната дейност товари, поща и пътници.
44. „Двудневен спот” са квоти, продавани на търг за доставка на договорена дата не по-късно от втория пазарен ден след датата на търга съгласно чл. 38, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1287/2006.
45. „Предаване” e понятие по смисъла на чл. 3, т. 15 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
46. „Предписана емисионна единица (ПЕЕ)” е търгуема единица от „предписаното количество”, равняваща се на един тон еквивалент на въглероден диоксид, издадена съгласно разпоредбите на Анекса към решение 13 на първата конференция на страните по Протокола от Киото.
47. „Предписано количество” е общото количество емисии на парникови газове, което е определено за Република България по Протокола от Киото за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г.
48. „Промяна в работата на инсталацията” е понятие по смисъла на § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
49. „Пускане на пазара” е понятие по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
50. „Разстояние” за целите на определението по т. 57 е разстоянието по най-късата дъга от земната сфера (ортодрома) между летището на заминаване и летището на пристигане плюс допълнителен непроменлив фактор от 95 km.
51. „Сертифицирана единица редуцирани емисии (СЕРЕ)” е единица, равна на един тон еквивалент въглероден диоксид, постигната в резултат на проект „чисто развитие” по чл. 12 на Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно РКОНИК или Протокола от Киото.
52. „Сетълмент” е понятие по смисъла на член 3, т. 34 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.
53. „Система за клиринг” е понятие по смисъла на член 3, т. 31 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.
54. „Система за сетълмент” е понятие по смисъла на член 3, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.
55. „Течни горива за транспорта” са течни горива по смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух, които се използват в двигатели с принудително запалване и компресионно запалване на пътни транспортни средства и извънпътна подвижна техника (включително плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, когато не плават в морски води), селскостопански и горски трактори, както и плавателните съдове с развлекателна цел, когато не плават в морски води.
56. „Тон еквивалент на въглероден диоксид” е един метричен тон въглероден диоксид (СО2) или количество от всеки друг парников газ с еквивалентен потенциал за глобално затопляне.
57. „Тонкилометър” е тон полезен товар по смисъла на определението по т. 43, превозван на разстояние един километър.
58. „Тръжна платформа“ е институция, която организира извършването на финансовите операции, съставляващи тръжната процедура, през третия период на ЕСТЕ чрез система за клиринг или сетълмент.
59. „Установени авиационни емисии” са емисиите от всички полети, попадащи в обхвата на авиационните дейности, изброени в Приложение № 2, които заминават от летище, разположено на територията на държава членка, или пристигат на такова летище от трета държава.
60. „Системно нарушение” е налице, когато са извършени в срок до три години две или повече нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012 при верифициране на годишните доклади за емисии на парникови газове на оператор на инсталация или авиационен оператор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по § 1? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 1.
	Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По § 2 е постъпило предложение от народния представител Добрин Данев, направено по реда чл. 79 от правилника, което комисията е подкрепила.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. (1) Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета;
2. Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото;
3. Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L8/3 от 13 януари 2009 г.);
4. Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (ОВ, L 140/63 от 5 юни 2009 г.);
5. Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (ОВ, L 140/88 от 5 юни 2009 г.)
(2) Този закон съдържа мерки по прилагането на:
1. Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.;
2. Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
3. Решение 2013/162/ЕС на Комисията от 26 март 2013 г. за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2013 до 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ, L 90/106, 28.3.2013 г.);
4. Решение № 377/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2013 г. за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (OB, L 113/1, 25.4.2013 г.);
5. Решение № 529/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, и относно информация за действията, свързани с тези дейности (OB, L 165/80, 18.6.2013 г.);
6. Член 18, параграф 3 и чл. 59, параграфи от 4 до 7 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността;
7. Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
8. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
9. Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията.
10. Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и за отмяна на Решение № 280/2004/ЕО.
11. Регламент (ЕС) № 1123/2013 на Комисията от 8 ноември 2013 година за определяне на права за международни кредити съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по § 2? Няма желаещи.
Моля, гласувайте редакцията на комисията на § 2.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по наименованието на подразделението? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на подразделението „Преходни и заключително разпоредби”.
Гласували 77 народни представители: за 76, против 1, въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По § 3 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага той да бъде отхвърлен.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 4 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по § 3 и § 4? Няма.
Комисията предлага и двата параграфа да бъдат отхвърлени.
Има ли някой против да гласуваме и двата параграфа анблок? Няма.
Моля, гласувайте § 3 и § 4 да бъдат отхвърлени по предложение на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 80, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 3:
	„§ 3. (1) До 31 март 2015 г. замяната на СЕРЕ и ЕРЕ за еквивалентните количества квоти по чл. 49, ал. 7 се извършва от изпълнителния директор на ИАОС по искане на лицата по чл. 49, ал. 1.
	(2) От 1 януари 2013 г., ЕРЕ за намаляване или ограничаване емисиите на парникови газове от дейностите по приложение № 1, не се издават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по § 5 по вносител, който става § 3? Няма желаещи.
Моля гласувайте редакцията на комисията на § 5, който става § 3.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи да се изкажат по § 6? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 6.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По § 7 има предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от ПОДНС.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7, който става § 4:
„§ 4. Редът и начинът за разходване на приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпили в бюджета на Министерството на околната среда и водите до 31 декември 2012 г., се определят с решение на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи да се изкажат по § 7 по вносител? Няма.
Гласуваме редакция на комисията за § 7 по вносител, който става § 4.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 7.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по споменатите параграфи? Няма желаещи.
Гласуваме § 8 по вносител, който става § 5; § 9, който става § 6; § 10 по вносител, който става § 7 и отхвърлянето на § 11 по вносител.
Гласуваме анблок. Има ли някой против? Не.
Моля, режим на гласуване на съответните параграфи.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Параграф 12 – предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл.79 от ПОДНС.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Страхил Ангелов, направено по реда на чл. 79 от ПОДНС:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 8:
„§ 8. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г. и бр. 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 накрая се добавя „освен тези по ал. 2 и 3”;
б) създават се ал. 3, 4 и 5
„(3) Инвестиционните посредници, които имат право да извършват инвестиционни дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3, може да оферират пряко за собствена сметка, а инвестиционните посредници, които имат право да извършват инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 2 – да оферират за сметка на клиенти, в търгове за двудневен спот при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L 302/1 от 18 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1031/2010“, след разрешение от комисията, издадено по реда на чл. 13, ал. 4.
	(4) Инвестиционните посредници, които искат да извършват дейност по ал. 3 за сметка на клиенти, трябва да:
1. притежават начален капитал не по-малко от 1 000 000 лв.;
2. поддържат собствен капитал най-малко равен на размера по т. 1 по всяко време след издаване на разрешението.
	(5) Инвестиционните посредници, получили разрешение по реда на чл. 13, ал. 4, извършват дейността по ал. 3 при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 1031/2010.”
2. В чл. 13:
а) създава се нова ал. 4:
	„(4) Когато инвестиционен посредник иска да извършва дейността по чл. 7, ал. 3, той трябва да подаде заявление до комисията, към което прилага документите по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5, както и други документи и сведения, определени с наредба. Заявлението може да бъде подадено едновременно със заявлението по ал. 2, като в този случай комисията се произнася по подадените заявления с отделни решения.”;
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
3. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
	„(1) Комисията се произнася по заявлението по:
1. член 13, ал. 2 и 3 – в срок до три месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им;
2. член 13, ал. 4 – в срок до един месец от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им;
3. член 13, ал. 4, подадено едновременно със заявление по чл. 13, ал. 2 и 3 – в срок до три месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им.”
4. В чл. 15, ал. 1 след думите „обхвата на издаден лиценз” се добавя „или разрешение по чл. 7, ал. 3”.
5. В чл. 16 се създава ал. 6:
	„(6) Комисията отказва издаването на разрешение по чл. 7, ал. 3 в случаите по ал. 1, т. 1, 5, 10, 11 и 14. За отказа се прилагат съответно ал. 2 и 5.”
6. В чл. 20:
а) създава се нова ал. 3:
	„(3) Комисията може да отнеме разрешението по чл. 7, ал. 3, ако инвестиционният посредник:
1. не започне да извършва дейност съгласно издаденото разрешение по чл. 7, ал. 3 в срок 12 месеца от издаването му, изрично се откаже от издаденото разрешение или не извършва дейност съгласно разрешението повече от една година;
2. е представил неверни данни, които са послужили като основание за издаване на разрешението;
3. престане да отговаря на изискванията за издаване на разрешението или за извършване на дейността съгласно издаденото разрешение и в продължение на три месеца не се приведе в съответствие с тези изисквания;
4. извърши и/или допусне извършването на грубо нарушение или на системни нарушения на изискванията за осъществяване на дейността съгласно разрешението.”;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6;
в) създава се ал. 7:
	„(7) В случаите по ал. 3 се прилагат съответно ал. 4 и 5 и чл. 21-23.” 
7. В чл. 21, ал. 6 думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
8. В чл. 118 се създава ал. 5:
	„(5) За предотвратяване и преустановяване на нарушение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 от лицата, получили разрешение по чл. 7, ал. 3, както и при възпрепятстване на контролната дейност на комисията или на заместник-председателя, комисията, съответно заместник-председателят, предприема действията по ал. 1 и 4.”
9. Създава се чл. 127а:
„Чл. 127а. (1) Представител, служител или лице от състава на управителните органи на лице, получило разрешение по чл. 7, ал. 3, който извърши или допусне да бъде извършено нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 10 000 лева, а при повторно нарушение глобата е в размер от 2 000 до 20 000 лв..
	(2) В случаите по ал. 1 на юридическите лица по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 20 000 до 200 000 лв.” 
10. В чл. 128, ал. 1 след думите „чл. 127”се добавя „и 127а”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това беше § 12. Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме § 12 по вносител, който става § 8 в редакцията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания за § 13 и § 14, които стават съответно § 9 и 10? Няма.
Гласуваме и двата параграфа без промени по предложение на комисията да бъдат приети – вносителя, § 13 става § 9, а § 14 става      § 10.
Възражения за гласуване анблок? Няма.
Гласуваме § 13, който става § 9, и § 14, който става § 10, подкрепени от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 83, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Георги Свиленски, направено по реда на      чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за § 15.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 15, който става § 11:
„§ 11. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 68, ал. 1, т. 3а думите „и на квоти за авиационни дейности“ се заличават.
2. Член 77а се отменя.
3. Членове 131а, 131б, 131в, 131г, 131д, 131е, 131ж, 131з, 131и и чл. 131к се отменят.
4. В чл. 131л:
а) точки 1, 2 и 3 се отменят;
б) в т. 5 след думите „2003 г.“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
5. Членове 131м, 131н, 131о, 131п, 131р, 131с, 131т, 131у и чл. 131ф се отменят.
6. Членове 142а, 142б, чл. 142в, ал. 2, чл. 142г, 142д, 142е, 142ж и 142з се отменят.
7. Член 164а се отменя.
8. Член 164в се отменя.
9. В § 1 от Допълнителните разпоредби:
а) в т. 36, думите „Приложение № 6” се заменят с „Приложение № 1 и № 2 от Закона за ограничаване изменението на климата”;
б) точки 43а, 43б, 43в, 43г, 43д, 43е, 43ж, 43з, 43и, 43к, 43л, 43м, 43н, 43о, 43п и 43р се отменят;
в) точка 58 се отменя;
г) точка 59 се изменя така:
„59. „Парникови газове” са парникови газове по смисъла на § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата.”;
д) точки 60, 61, 62, 62а, 63 и 64 се отменят;
е) точки 66, 67, 68 и 69 се отменят.
10. Приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4 и Приложение № 7 към чл. 131и, ал. 5 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това беше § 15 по вносител.
Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията на § 15 по вносител, който става § 11.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по параграфи 16, 17 и 18 по вносител? Няма желаещи.
Гласуваме текстовете по вносител на § 16, който става § 12,      § 17, който става § 13, и § 18, който става § 14. Текстовете по вносител са подкрепени от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за § 19.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19, който става § 15:
„§ 15. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 2 се създава нова ал. 6:
	„(6) Банките, които имат право да извършват дейност по ал. 2, т. 9, може да оферират пряко за сметка на клиенти в търгове за двудневен спот по чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (OB, L 302/1 от 18 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1031/2010”, след разрешение от БНБ. Редът и условията за издаване на разрешението, необходимите документи за издаването му, както и основанията за отказ се определят с наредба на БНБ.“
2. В чл. 103 се създава ал. 12:
	„(12) Българската народна банка може да приложи мерки по ал. 2 и при нарушаване разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1031/2010.”
3. В чл. 152, ал. 1 след думите „прилагането му” се добавя „или на Регламент (ЕС) № 1031/2010“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това е § 19 по вносител.
Има ли изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме § 19 по вносител в редакция на комисията, но понеже е отхвърлен текстът на вносителя, трябва да го гласуваме.
Комисията предлага текста на вносителя за § 19 да бъде отхвърлен.
Моля, режим на гласуване за решението на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме предложената редакция на комисията за § 19, който става § 15.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение 1 към чл. 30, ал. 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение 2 към чл. 30, ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания от § 20 до § 24 и приложения 1 и 2? Няма.
Гласуваме текстовете на вносителя за § 20, който става § 16, § 21, който става § 17, § 22, който става § 18, § 23, който става § 19, § 24, който става § 20, Приложение 1 към чл. 30, ал. 3 и Приложение 2 към чл. 30, ал. 3.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети, а с това целият законопроект. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Благодаря Ви за търпението.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Колеги, всяко хубаво нещо има край, както и приемането на този законопроект. Благодаря Ви за съвместната работа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми дами и господа, следващото заседание е утре, 12 февруари 2014 г., от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 18,39 ч.)


Председател:
	     	  
 Михаил Миков


Заместник-председател:
				  
  Алиосман Имамов


Секретари:
		 
 		  Деница Караджова
			
	    	 Шендоан Халит