Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-04-13Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
Секретари: Митхат Метин и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
Уважаеми народни представители, предстои да проведем извънредно заседание на Народното събрание днес, 13 април 2009 г., по предварително приет дневен ред от Народното събрание в края на миналата седмица. Той е за двата пленарни дни – днес от 14,00 ч. и утре – 14 април 2009 г., от 9,00 ч.
Знаете точките от дневния ред. Ще ви ги припомня, така както бяха приети:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.
3. Второ четене на Законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България, продължение.
Преди да преминем към точка първа има едно съобщение: днес – на 13 април 2009 г., е постъпил и е раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приети на първо четене на 3 април т.г. Проектът е изготвен от Комисията по транспорт и съобщения. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене. 
Други съобщения няма.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Има доклад на Временната комисия за промени в изборното законодателство, подготвен за второ четене.
Предлагам председателят на комисията господин Найденов да представи доклада.
Преди това сякаш има процедурен въпрос – не.
Има изявление от името на парламентарна група.
Има думата господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
От името на Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” искам да прочета декларация във връзка със спекулациите за кризисното положение в столицата. 
„Столичани посрещат един от най-светлите християнски празници в обявено кризисно положение. По всичко личи, че в дневния ред на премиера Станишев и БСП на първо място е отправянето на реплики към столичния кмет Бойко Борисов и организирането на показни среднощни хайки за смет, а не управлението на страната в условията на криза. 
Свидетели сме на безпрецедентно мръсна, в буквалния смисъл на думата, предизборна кампания. Вместо да мисли как да спасява икономиката от кризата, правителството продължава да спекулира, да източва и пилее бюджетни средства за партийни ползи, а държавата, вместо да се грижи за хората, хаби ресурс за кризисен PR на БСП и коалиция. Очевидно е, че столичният боклук е избран за първо и основно оръжие на БСП в края на мандата. 
В същото време министър-председателят не се притеснява от перспективата да излее предизборно пари от републиканския бюджет в поредните съмнителни фирми за сметосъбиране в София. Вместо да организира метенето на улиците премиерът би трябвало да съсредоточи усилията си в прочистването на партийните си редици от корумпирани министри, заместник-министри, ексминистри, олигарси, съмнителни бизнесмени и техните лобисти във властта.
Истината е доста по-различна. Повсеместната и тежка корупция по високите етажи на властта, особено в държавната администрация, феодализирането на местното самоуправление от редица кметове с подкрепата на БСП, неефективната работа на правораздавателната ни система, особено срещу организираната престъпност, бедността, ниските пенсии и безработицата, липсата на адекватни мерки срещу все по-задълбочаващата се финансова криза – това са най-големите проблеми на българската държава и нейните граждани, които са пряка последица от абсолютно неадекватното управление на тройната коалиция. След краха на Жанвиденовото правителство страната ни за втори път в посттоталитарната си история е пред пълен финансов, политически и морален крах и то отново под ръководството на социалистите. Водеща е не кризата със столичния боклук, а кризата на държавното управление, която е повсеместна и задълбочаваща се.
Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” определя като изключително непочтени спекулациите с обявяването на кризисното положение в София. Реакцията и методите на премиера и Социалистическата партия не отчитат, че годината е 2009 и България е член на Европейския съюз. Със същата лекота, с която Станишев обяви криза в София, можем да очакваме и призив от негова страна, характерен за партията му, да речем, танковете и жандармерията да влязат в градовете, където БСП няма да успее на изборите.
Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” настоява премиерът Станишев да обясни пред Народното събрание мотивите си за обявяване на кризисно положение в София, както и да представи подробна справка колко струва на българските данъкоплатци поредната му PR акция.
По принцип България наистина спешно се нуждае от антикризисен щаб, но за намаляване на последиците от управлението на тройната коалиция. Това е щабът, който „Ред, законност и справедливост” ще инициира да се сформира незабавно. Неговото пълно наименование е Щаб за тройно пресоване и депониране на крадливите остатъци от тройната коалиция в европейски завод за политически отпадъци и той ще отвори врати на 7 юни т.г. По него ще се произнесат българските избиратели”. Благодаря ви. (Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, пристъпваме към дневния ред за днешния пленарен ден.
Давам думата на господин Ангел Найденов да представи доклада, но преди това има процедурно предложение. 
Заповядайте за процедура, господин Моллов
ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за пряко предаване на днешното заседание в точка първа по Българска национална телевизия и Българското национално радио с мотива, че темата, която предстои да обсъждаме, е изключително важна за цялото общество, засяга бъдещето на 6 млн. българи и тя е структуроопределяща за предстоящите избори. Нека хората да имат възможност да се информират пряко за мотивите, които налагат едно или друго от решенията, които предстои да вземем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има процедурно предложение за пряко предаване. 
Не виждам желаещи за противното.
Преминаваме към гласуване – гласувайте процедурното предложение за пряко предаване на точка първа от днешния дневен ред.
Гласували 205 народни представители: за 111, против 23, въздържали се 71.
Процедурното предложение се приема.
Няма предложение за прегласуване.
Господин Иванов, имате думата по друг въпрос, пак процедурен.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, моята процедура е по направеното съобщение от председателя на Народното събрание в началото на заседанието, а именно раздадения Общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Правя процедурно предложение срокът за предложения между първо и второ четене да бъде две седмици, тоест удължение със седем дни на предвидения срок, ако няма изрично предложение.
Причините са две – първо, че в предложения общ законопроект са събрани с различни варианти три приети на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Това обхваща 44 параграфа.
Второ, което не е без значение, е, че тази седмица е твърде къса парламентарна седмица, защото от тези седем дни, четири дни реално ще бъдат празници – от петък до понеделник, включително. С други думи, ако се правят предложения, те трябва да бъдат направени до четвъртък. Материята е обемиста. Има и много предложения, които не са приети от двата отхвърлени на първо четене законопроекти, затова, господин председател, правя предложение да подложите на гласуване предложение за две седмици срок между първо и второ четене на Общия законопроект по Закона за движение по пътищата. Благодаря ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Безспорно ще подложа на гласуване предложението, но трябва да имаме предвид също, колеги, че след втората седмица, която ни предстои, идва един също ваканционен период.
Гласувайте процедурното предложение за двуседмичен период на предложения между първо и второ четене по законопроектите за движение по пътищата.
Гласували 187 народни представители: за 141, против 19, въздържали се 27.
Предложението се приема.
Има ли други желаещи за процедурни въпроси или изявления от парламентарни групи? Не виждам.
Можем да пристъпим към точка първа.
Заповядайте, господин Найденов. Извинете за известното задържане.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Предлагам на вниманието на уважаемите народни представители доклада на Временната комисия за промени в изборното законодателство относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 953-40-7, внесен на 25 март 2009 г.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи да коментират заглавието на законопроекта, а именно „Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители”? Ако няма, да го гласуваме. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Гласувайте наименованието на законопроекта по вносител, подкрепено от комисията.
Гласували 196 народни представители: за 189, против 6, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ:  Параграф 1 е предложен в два варианта. 
Има предложение на народните представители Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон:
1. Във вариант втори за § 1: 
а) в ал. 3 след думата „представители” изречението се допълва с думите „и я обнародва в “Държавен вестник” най-малко десет дни преди датата на изборите”;
б) освен предложеният текст за ал. 3 се добавя ново изречение: „В случай на установяване на принадлежност към посочените служби, кандидатът се заменя с друг”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров – в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Алинея 3 се изменя така:
	„(3) Централната избирателна комисия предоставя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация личните данни на регистрираните кандидати за народни представители за проверка относно принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в тридневен срок след регистрацията на кандидатските листи.”
2. Създава се нова ал. 4:
	„(4) Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация обнародва резултатите от проверката по ал. 1 не по-късно от седем дни преди датата на изборите.”
Комисията не подкрепя предложението. 
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант втори на § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант първи на § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Преминаваме към обсъждане.
Кой желае думата по § 1?
Госпожо Капон, заповядайте.
МАРИЯ КАПОН (независим): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Двадесет години след началото на демокрацията ние отново предлагаме лустрационен текст на базата на подписано споразумение на част от парламентарните групи, на част от колегите от опозицията за чист парламент - както за европейски, така и за национален. Текстът, който предлагаме, е напълно лустрационен за агенти на Държавна сигурност и всичките им разклонения и картончета. Текстът означава, че в следващото Народно събрание не може да има парламентарна група на Държавна сигурност, защото такава и към момента може да бъде сформирана.
Поради тази причина текстът е краен, даваме си сметка за това, но е ангажимент, който и аз като председател на Единната народна партия съм приела с подписа, който съм поставила за чист парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към госпожа Капон? Няма.
Желаещи да вземат думата?
Господин Бакалов, заповядайте. Имате думата.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението ни обхваща една тема, която в продължение на двадесет години се нищи в този парламент и този парламент, пък и предишните не са имали достатъчно воля да решат този проблем. Проблемът се казва „чистота на политическото пространство”, тоест необвързаност с бивши структури, които са влияли по някакъв начин на политиката тогава и сега. Особено след десети ноември такива бивши служители много активно влияят на политиката.
Да, аз съм сигурен, че някой от управляващото мнозинство ще каже: има специален закон. Има такъв, само че там публичните длъжности и дейности, така както са изписани по списък, се правят тогава, когато лицето вече е народен представител или заема определена длъжност. Тук като предложение става въпрос за това, че всяка партия ще има възможност чрез Централната избирателна комисия предварително да си провери кандидатите. Това, първо.
Да, има я и другата възможност – всеки един лидер може да провери собствените си кандидати, ако желае. Но там действително процедурата е много по-тежка, тромава и усложнена, а пък и като знаем любовта на левицата към бившите служби, ясно е, че такива хора изобщо няма да бъдат проверени, а, както каза и колежката Капон, след това може да се оформи цяла парламентарна група на бивши служители.
Затова нашето желание е чрез Централната избирателна комисия да се направи такава предварителна проверка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат думата?
Госпожо Манолова, имате думата за изказване. Заповядайте.

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, много се надявах днешното заседание да се предава пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио, за да не се говорят неща, които са абсолютно излишни за всеки народен представител, за всеки юрист, за всеки гражданин, който е наясно със законодателството.
Мисля, че въпросът с проверката за принадлежност към Държавна сигурност и другите подобни служби е разписан конкретно, ясно и подробно в специалния закон. Тази тема беше дискутирана, когато приемахме Закона за евроизборите. Нещо повече, тя беше дискутирана, когато приемахме Закона за местните избори и се показа, че съществуващият ред и механизъм са достатъчно надеждни - както гражданите да бъдат информирани за случаите, когато в някои от кандидатските листи има лица, за които има данни за принадлежност, така за това да бъдат информирани и ръководствата на политическите партии.
Нещо повече, направихме специално изменение в специалния закон, Закона за евроизборите, по предложение на народния представител Петя Гегова. В момента процедурата в съвършения й вариант е записана в специалния Закон за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност. Повтарям за кой ли път, че чл. 26 показва начина, по който списъкът на всички кандидати, регистрирани в избирателните комисии за участие в изборите, от тези комисии се представя на специалната комисия на Евтим Костадинов. Проверката се извършва и в 7-дневен срок се информират ръководствата на политическите централи, за да могат да направят необходимите корекции.
Нещо повече, има също специален ред, който е посочен в специалния закон – за тези, които желаят да го направят предварително, преди да са регистрирали своите листи.
Апелирам по този текст и по всички останали, където има безспорни процедури, правила и положения, установени от дебата, да не бъдат поставяни отново с цел да се черпят измислени неясни дивиденти от едно или друго изказване и некоректно поставяне на един или друг въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За реплика има думата господин Абаджиев.
ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (РЗС): Благодаря, господин председател.
Вие сте права за специалния закон, но точно заради тези разпоредби – какво пречи в този специален по отношение на изборния процес закон да бъде записано изрично, тъй като това е и послание към самия избирателен процес?! Колегите Елеонора Николова и Мария Капон и колегите от Обединените демократични сили са предложили текст, който се съобразява с промените в другия закон. Това е знак, който се дава със самия закон. Нищо не пречи да се включи такава разпоредба. Ако ние я включим, това няма да противоречи на специалния закон и няма да доведе до някакви последици, които ще предотвратят разкриването на тази информация. След като това е така – онова, което Вие казвате, какво ви пречи да го включите в закона?! В противен случай излиза, че има някакви други намерения, които трябва да разкриете тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За втора реплика има думата госпожа Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Госпожо Манолова, явно не разбирате текста. Става въпрос за задължение след установяване на принадлежност към Държавна сигурност, за задължение за подмяна на кандидата. Има разлика в единия и другия текст. Става въпрос за лустрационен текст. Това, което Вие казахте - за корекциите, направени в другото законодателство – напълно сте права. Тук обаче става въпрос за задължение за подмяна на кандидата, а не за добрата воля на партийния лидер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Простено е на госпожа Капон. Тя не е юрист. Предполагам, че поради тази причина не разбра дебата, който се водеше и по време на приемането на съответните текстове в Закона за евроизборите. Мисля, че и тогава й беше отговорено съвсем ясно, че лустрацията беше обсъждана по време на приемането на специалния закон и не беше възприета като подход.
Що се отнася до предложенията на другата група народни представители, отново казвам, че в един избирателен закон, в който преобладава технология, в който се разписват процедури, в който се описват правила, е доста неуместно в чисто технологичните въпроси да се дават знаци и те да бъдат под формата на нови процедури, които да противоречат на съществуващите. По този начин се обърква целият ред, който съществува за установяване на принадлежност на кандидатите, вписани в листи, и за обявяването на тази принадлежност. Не виждам защо трябва да променяме процедура, която вече показа, че работи по време на Закона за местните избори. Промяната беше направена и беше демонстрирано как се случва на практика. Нека да не променяме правила заради самата идея нещо да се променя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Други желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Георгиев.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Колеги, тук отново се повдига един дебат – ченге или не, доносник или да. Искам да попитам: в тази зала тук нам са ни известни много хора, които уж не се водят ченгета или които са изчистили досиетата си и са много по-страшни от така наречените страшни хора, които са участвали в някакви служби в България. Нека да си дадем тази сметка, защото тук и от дясно много често се прокрадва тази теза. В дясно също има много хора, отговорни за съдбата на България в последните 20 години. Те са много по-страшни от тези, които наричат ченгета. Те ограбиха България. Има символични градове, наречени Костовград, има други градове, които носят имената на други десни лидери. И когато се говори за тези неща, нека да се отчита и онова, когато тези господа са учили и спали на топло, а някои от така наречените ченгета са вършили неща в името на България, а не за собствено име и собствено удоволствие! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Колеги, преди да продължим, нека да се съсредоточим върху същността на законодателството, което ни предстои да приемаме.
Не виждам други желаещи да се изкажат.
Колеги, времето, с което разполагаме за работа по този законопроект, е малко. Правя формално процедурно предложение – след приключване на дискусията по даден параграф, да преминаваме към гласуването му.
Моля, гласувайте това процедурно предложение – да обсъждаме и да гласуваме веднага след приключване на обсъждането на даден параграф.
Моля, гласувайте.
Гласували 194 народни представители: за 178, против 15, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Преминаваме към гласуване на текстовете по § 1.
Уважаеми колеги, както докладва председателят на комисията, комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант втори на параграфа. Това по същество означава, че комисията предлага вариант втори да отпадне.
Първо ще поставя на гласуване предложението на комисията за отпадане на вариант втори, тъй като ако той отпадне, няма да гласуваме предложенията за промени във вариант втори.
Готов съм да процедираме и по друг начин. Изразяват се различни мнения, но става дума, че и предложенията на колежките Николова, Понева и Капон са формулирани като промени във вариант втори.
Има предложение на колегите Шарков, Бакалов и Димитров.

Второто предложение е за промени в ал. 3 на чл. 3, така че няма да отпадне необходимостта да се гласува. Но доколкото са направени тези предложения, аз съм склонен да се вслушам в мненията, които се чуха, и ще ги подложа на гласуване по ред.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народните представители Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 199 народни представители: за 60, против 59, въздържали се 80.
Това предложение не се приема.
Преминаваме към следващото гласуване – предложение на Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров за промени в ал. 3 и нова ал. 4.
Комисията не е подкрепила тези предложения.
Моля, гласувайте.
Гласували 191 народни представители: за 62, против 57, въздържали се 72. 
Не се приема и това предложение.
Госпожа Капон желае да направи предложение за прегласуване.
Заповядайте, госпожо Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Уважаеми колеги, предлагам предложението на ОДС да бъде подкрепено и призовавам колегите от „Атака”, които са в залата, да подкрепят това предложение, а не да пропускат гласуването. Ако някак си в обществото изглежда за нормално това, че в мнозинството има гласове, които са „въздържали се” или „против”, то от страна на „Атака”, които искат да бъдат опозиция, е странно това негласуване с присъствието в залата и толерирането на бившата Държавна сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте отново предложението на тримата народни представители.
Гласували 187 народни представители: за 74, против 62, въздържали се 51.
Предложението не се приема и при прегласуването.
Преминаваме към гласуване на вариантите.
Първо ще подложа на гласуване, уважаеми колеги, вариант І. Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант І на § 1.
Гласувайте вариант І на § 1.
Гласували 190 народни представители: за 108, против 73, въздържали се 9.
Вариантът е приет. Очевидно не е нужно да се подлага на гласуване вариант ІІ. Не може да има два варианта на един параграф.
Преминаваме към § 2. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 2 има предложение на народните представители Шарков, Бакалов и Димитров - § 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Всеки избирател има право на един глас за избор на мажоритарен кандидат в едномондатен избирателен район и един глас за избор с кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатен избирателен район.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Господин Местан, заповядайте за процедурен въпрос.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, правя предложение § 2 да се разгледа едновременно с § 4. Мисля, че връзката между тези два параграфа е повече от естествена. Още повече, че ние не бихме могли да предпоставим, че избирателите имат право на един глас за избор на мажоритарен кандидат в едномандатен район и един за пропорционална листа, без да е ясно дали сме съгласни със смесената избирателна система. Още повече, че за някои парламентарни групи това съгласие минава през конкретния модел на смесена избирателна система, включително и от гледна точка на броя на съответните едномандатни избирателни района.
От тази гледна точка, уважаеми господин председател, правя предложение не просто за едновременно разглеждане на § 2 и § 4, а по необходимост гласуването на § 4 да предшества гласуването на § 2. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Местан.
Господин Найденов, бихте ли взели отношение към това процедурно предложение?
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Господин председателю, аз подкрепям подобно процедурно предложение, още повече че в Комисията по изборното законодателство процедирахме по този начин, има логическа връзка между двете предложения и бих подкрепил и призовавам колегите да подкрепят това процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Предложението на господин Местан е едновременно обсъждане на § 2 и 4 и преминаване към гласуване първо на § 4 и след това на § 2 с разбирането, че трябва да е ясна системата, която се възприема, и оттам нататък вече да се фиксира и правото на глас или на два гласа на всеки избирател.
Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 211 народни представители: за 174, против 37, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Господин Найденов, представете двата параграфа, за да преминем към обсъждане.

ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Параграф 4 фигурира в основния доклад в два варианта.
Има направено предложение от народните представители Шарков, Бакалов и Димитров – в чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
	„(1) Изборите се произвеждат по пропорционална избирателна система с районни изборни листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати.
	 (2) Районните листи на партиите и коалициите от партии са преференциални.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
	„(3) За разпределение на мандатите между партии и коалиции се използва методът Хеър-Ниймайер на национално ниво.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя в останалата му част.
Предложение от народните представители Абаджиев, Янев, Пинчев и Колчаков – в § 4, в чл. 6 ал. 6 се изменя така:
	„(6) В разпределението на мандатите на национално ниво и в многомандатните избирателни райони участват партиите, получили не по-малко от четири на сто, и коалициите, получили не по-малко от осем на сто от действителните гласове, подадени в многомандатните избирателни райони на национално ниво в страната и чужбина. Когато коалицията е съставена от повече от две партии, за всяка партия над тази бройка се добавя по 1процент над осем.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Найденов и Кирил Добрев – във вариант І на § 4 т. 2 се изменя така:
„2. Създават се нови алинеи 2, 3 и 4:
	„(2) Тридесет и един народни представители се избират по мажоритарна система в едномандатни избирателни райони.
	 (3) Двеста и девет народни представители се избират по пропорционална система с кандидатски листи на политически парти или коалиции, регистрирани в многомандатни избирателни райони.
	 (4) В едномандатните избирателни райони за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Светослав Спасов – в чл. 6 ал. 1 се изменя така:
	„(1) Изборите се произвеждат по пропорционална избирателна система с изборни листи на политически партии, коалиции на политически партии и независими кандидати чрез преференциално гласуване от 5 процента.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ по т. 1 и го подкрепя по т. 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант І и предлага следната редакция за § 4, който става § 3:
„§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
	„(1) Изборите се произвеждат по смесена система.”
2. Създават се нови алинеи 2, 3 и 4:
	„(2) Тридесет и един народни представители се избират по мажоритарна система в едномандатни избирателни райони.
	 (3) Двеста и девет народни представители се избират по пропорционална система с кандидатски листи на политически партии или коалиции, регистрирани в многомандатни избирателни райони.
	 (4) В едномандатните избирателни райони за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея след думата „мандатите” се добавя „в многомандатните избирателни райони”, а думата „Д’Ондт” се заменя с „на Хеър-Ниймайер”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
	„(6) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво по пропорционалната система и в многомандатните избирателни райони имат партиите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и в чужбина, и коалициите, получили не по-малко от осем на сто от действителните гласове в страната и в чужбина. Когато коалицията е съставена от повече от две партии, за всяка следваща партия в коалицията се добавя по едно на сто от действителните гласове в страната и в чужбина.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Колеги, преминаваме към обсъждане на параграфи 2 и 4 по номерацията в доклада. 
Има думата господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, всички разбирате, че влизаме в същината на дискусията за това как ще бъде променен Закона за предстоящите парламентарни избори, а именно какви ще бъдат условията и възможностите за въвеждане на мажоритарен елемент в тях по доста странен начин. Според мен, не трябваше да смесваме цялата тази дискусия с дискусията за това какви да бъдат процентите, които трябва да преминават коалициите, различни от партиите, но така или иначе двете неща са включени в един и същи член.
Нашето предложение за отпадането на § 2, господин председател, е направено във връзка с това, че ние предлагаме съвсем друг начин, по който да изглежда мажоритарния елемент. Ние предлагаме да има преференции, за които преференцията да бъде една и задължителна. Това дава възможност в борбата в мажоритарния елемент той да се отнася за всички народни представители, а не само за 31 от тях. По такъв начин ще има реално състезание между кандидатите за народни представители, а няма да има реално състезание между част от народните представители, които ще избираме за следващия парламент.
Самият момент, при който имаме избор на 31, така наречени мажоритарни кандидати, всички ние от опозицията или поне част от опозицията не разбираме защо ги наричаме мажоритарни, след като те са посочени от политически партии. В този смисъл няма никакъв мажоритарен елемент в тях. Освен това и до момента избирателната система в България е смесена, а не е чисто пропорционална, тъй като и в предишните закони, и на предишни избори са се явявали независими кандидати за народни представители, които всъщност са били мажоритарни кандидати, издигани обаче от инициативни комитети. В тази връзка е нашето предложение за отпадането на § 2.
Ние считаме, че много по-добър е механизмът, при който имаме преференции без праг, при които всеки един български избирател избира съответната партия, на която симпатизира, и посочва конкретно народният представител, който иска да го представлява в следващото Народно събрание. 
Считаме, че нашият механизъм дори при така заявено от наша страна съгласие прагът да бъде по-нисък от 5% или 5%, би могъл да сработи и би могло да се постигне определен успех. Това е практика, която съществува и в редица европейски държави. 
За да не взимам отделно думата по отношение предложението на колегите за различния праг – право на участие при разпределяне на мандатите да имат партиите, които са получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове, и коалициите, получили не по-малко от осем на сто.
Уважаеми колеги, аз считам, че аргументът, че това прави политическата ни система по-стабилна, е доста лек. Не считам, че това нещо е така. Разбирам, че се прави с определена цел, но искам да ви кажа две мои разсъждения по темата.
Първо, според мен предизборните коалиции са много по-честни пред българските граждани, защото те се правят между политически партии, които имат близки, сходни, понякога почти еднакви платформи; близки, сходни понякога почти еднакви визии за това какъв трябва да бъде пътя на страната през следващите години. Правят се от хора, които доста често са участвали в организирането на едни и същи семинари, дискусии по политически теми. В този смисъл тази предизборна коалиция е много по-честна пред българските избиратели. Много по-безпринципна и по-нечестна е следизборната коалиция между партии, които нямат нищо общо помежду си; между партии, които правят тази коалиция само и само да упражняват реално властта; между партии, които нямат нищо сходно в предизборните си програми, нищо сходно дори в изготвяните понякога проекти на управленски програми.
Затова аз няма да подкрепя това предложение.
Второто, което искам да кажа, е, че когато процентът е еднакъв, както беше до днес и се надявам да продължи да бъде еднакъв, гласовете на партиите и коалициите, които не са преминали 4-процентната бариера, се преразпределят между всички участници, които са преминали 4-процентната бариера. Искам да ви кажа, че ако променим сега бариерата и тя за коалициите стане 8%, а за партиите остане 4%, се създава следната хипотетична възможност: коалиция, която е получила 6 или 6,5%, нейните проценти да отидат за партия, която е имала 3,5% и не е могла да прескочи 4-процентната бариера и с тези гласове тази партия да успее да влезе в следващия парламент. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
За реплика думата има господин Захари Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шарков! Моята реплика е свързана с несъгласието ми с аргументите, които изложихте за това, че мажоритарността в изборите не би била полезна по отношение на мажоритарни кандидати. До този момент имаше възможност да се издигат чрез инициативни комитети граждани, които са подкрепени от хикс на брой свои съграждани. За да бъдат избрани за членове на Народното събрание, те трябва да преминат общата бариера, която е характерна за партии и коалиции. Тоест с вероятност близка до нулата те отиват да се състезават да станат народни представители, подкрепени от граждани, кандидати извън политическите сили. 
С тези промени се открива тази възможност – гражданин, който е достоен, с качества и неговите съграждани са го оценили в съответния многомандатен избирателен район, може да се кандидатира там и вероятността да бъде избран, разчитайки на своите качества, съвсем не е толкова малка, а е реалистична. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Втора реплика няма.
Господин Шарков, заповядайте за дуплика.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Георгиев, не можах съвсем да разбера Вашата реплика. Инициативни комитети и сега ще има. Те отново ще предлагат мажоритарни кандидати и те пак ще трябва да преминават 4-те процента по същия начин, по който са участвали и предишните пъти. 
Освен това, ако наистина бяхте толкова искрени в желанието си, в намерението си да има мажоритарни кандидати в следващия парламент, трябваше да подкрепите едно от предложенията на опозицията, където беше предложено 120 народни представители да бъдат избирани мажоритарно и 120 да бъдат избирани пропорционално. Ако толкова силно беше желанието ви да има мажоритарно избрани кандидати, но вие не го подкрепихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За изказване думата има господин Тодор Батилов. Заповядайте.
ТОДОР БАТИЛОВ (КА): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С моята парламентарна група отчитаме изключителната значимост на този закон и затова сме в залата. Нашите аргументи няма да бъдат прагматични, нито политически, още по-малко и някакви групови. Ние ще се спрем само на принципните юридически аргументи. 
Ние днес обсъждаме съществена промяна на избирателната система, от която ще зависи не само бъдещият парламент, а ще зависи бъдещата парламентарна история на България. Тази година честваме 130 години парламентарна дейност, а и освен великите народни събрания и първото обикновено, което м. октомври 1879 г. започва тъкмо с нарушение на този свещен принцип, наречен „равно и пряко избирателно право”. Ако приемете тази поправка, която се внася, а ние от „Атака” сме категорично против, тъй като и ние ще участваме волю-неволю и ще понесем товара, защото ще приемем общо решение, нищо че сме против, ще нарушим самата Конституция. 
Обърнете внимание, моля за извинение тези, които са вещи и знаят, че ще повтарям аргументите. А казуса лесно биха го решили всички студенти от първи курс „Право”, когато учат „Конституционно право”. И всички в икономическите университети, когато изучават „Основи на правото” знаят – какъв е принципа на общото, равно и пряко избирателно право. Но няма да бъде „равно избирателно право”, ако въведем по такъв начин, този мажоритарен елемент. Защото нарушаваме пасивното избирателно право, нарушава се и чл. 6 от Конституцията, освен специализирания    чл. 10, защото не всички ще бъдат равни пред закона. Как така един мажоритарен, наречен едномандатен район, гр. Бургас, Бургаска област, ще се състезава с едномандатен район примерно в съседната област Ямбол? Първо, хората са различни по брой, нарушава се принципът на равенството, защото няма да бъдат поставени при равни условия.
Второ, това не са ли малки президентски избори – едномандатен район за всяка област? Оттам нататък тръгваме към следващото нарушение – освен пасивното избирателно право, нарушава се и активното. Няма равенство на гласовете в тяхната стойност в избирателния резултат. Ние и сега имаме фактически смесена система. Тази смесена система е това, което колегата говори преди мен и всички отлично я знаят. Нашата група и партия „Атака” не сме против мажоритарната система, но ние сме категорично против нейното осакатяване, нейното изкривяване. Защото в момента всички говорят и знаят настроението на българските граждани, че искат мажоритарна система, но не знаят и другото, че като успокоим или ги подведем хората, че внасяме 31 или 58, ние отиваме още   по-зле, ние осакатяваме напълно мажоритарната идея за личности. Това са нашите принципни съображения.
Освен че нарушаваме пряко българската Конституция, има международни правни актове, които са категорични. Моля конституционалистите да обърнат внимание на Международния пакт за граждански и политически права, чл. 25 – задължават ни като страна по този изключителен нормативен акт да бъдем избирани в истински избори при всеобщо и равно тайно гласоподаване. ”Равно” означава равенство и на пасивното право. Право, което не само преди 130 години, а и последните избори редовно нарушаваме, но никой не иска да протестира, защото може би на нас, които сме в тази зала, така ни е по-изгодно. Защото кандидатите не се поставят на равни права. Не е нормално, когато министри тръгнат с щабовете си, когато държавници тръгнат с щабовете си и участват и в местни избори, и в национални, а ние говорим за спазване на принципа при равни условия.
Уважаеми колеги народни представители, това ни кара като парламентарна група, упълномощен съм и от името на партия „Атака”, да кажем „не” на това, което се предлага, „не” на осакатяването, на уродливостта на този мажоритарен елемент, с който ще залъжем хората. Да не нарушим Конституцията – това, което е правено много пъти в тази зала. Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Господин Ангел Найденов има думата за реплика.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Батилов, Вашите аргументи заслужават внимание, но без колебание ще кажа, че те са несъстоятелни.
Първо, заслужават внимание от гледна точка на разсъжденията доколко се появява един от основните минуси на предложението, свързан с различната тежест на мандатите. Това обаче не означава, че се накърняват правата, в случая пасивното право на избирателите, защото във всеки един избирателен район избирателят получава правото да избере по един мажоритарно посочен кандидат за народен представител. Тук различия няма между избирателите в различните райони. 
Логиката, която Вие следвате, ще ни доведе до там, че ще се опитате да ни убедите, че са накърнени правата тогава, когато в един район избират четирима по партийната листа, а в другия район избират четиринадесет. Това е Вашата логика, която следвате.
Второ, по отношение на предложението, което се прави за мажоритарен избор – ние си даваме сметка, че имаме в случая недостатъци на самата система. Неслучайно първият вариант, който беше предложен от Парламентарната група на Коалиция за България, беше за 58 народни представители, които да се избират на мажоритарен принцип в границите на едномандатни избирателни райони, разбира се, при различна география, но водещото при това предложение беше да се изравни тежестта на мандатите. Е, това предложение, за съжаление, не срещна подкрепа нито от политически формации, нито от парламентарни групи, поради което предложихме втората възможност, макар и със съзнанието, че тя предлага по-малък избор на народни представители, в случая на 31 народни представители. Различна тежест има и сега при пропорционалните листи – има до девет пъти разлика в тежестта на мандатите на отделните избирателни райони, които зависят и от броя на населението, но които зависят и от процента на участие на хората в изборите. Така че различната тежест не се появява само по отношение на мажоритарни кандидати, за съжаление. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Заповядайте, за втора реплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Батилов, трябва наистина голямо въображение, за да изкажем съждението, че сега съществуващата система е смесена. Могат да се намерят много кусури на едно или друго от предложенията, които са направени, но, в крайна сметка с вота си днес всеки един народен представител ще покаже дали наистина чува това, което очакват хората от нас, а именно да направим промяна в избирателната система. Може крачката, която се направи, да не бъде достатъчно радикална, може да не е точно това, което целим, и това, което се очаква, но промяна трябва да има и крачката трябва да бъде направена тук и сега. Могат да се вадят най-различни аргументи за несъвършенството на едно или друго предложение, но това не може да бъде алиби за нито една парламентарна група и за нито един народен представител, за това, че не е пожелал да подкрепи промяната, която всички български граждани очакват от нас, а именно да започнем от избирателната система и след това да променим и политическата система на база наистина промяна в доверието на хората в институциите, като първата крачка започва от това да се избират мажоритарно народните представители. Мисля, че тук няма как да се скрием зад спорни теоретични конструкции и зад намирането на оправдание защо не сме подкрепили едно или друго предложение, а просто да кажем ясно дали като политическа сила имаме притеснения да участваме в следващите избори мажоритарно или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли трета реплика, колеги? 
Заповядайте, господин Батилов.
ТОДОР БАТИЛОВ (КА): Уважаеми колеги, в рамките на две минути вие се опитвате да промените онова принципно положение с постулат, който се изучава поне в България повече от 130 години. Не може да промените същността на мажоритарната система, като сега изтъквате прилагателни, оценъчни елементи, а не мерите просто и аритметично. В самата сегашна система, господин Найденов, районите не са еднозначни, Вие самият го казвате. Как така при пропорционални нееднозначни райони, които отчитат броя на хората, и съвсем справедливо, за да не се допуснат безкрайно много различия, за едномандатните ги допускате?
На второ място, защо сте се спрели на едномандатен избирателен район - да решите проблема какво искат гражданите на България или да решите някакви други ваши проблеми? Бих ви повярвал, бих седнал на една по-спокойна дискусия с вас с моите колеги. Особено бих се обърнал към госпожа Манолова, но не така декларативно, а нека да попитаме защо в последния момент правите такива предложения, когато самите вие не сте убедени? Защо вашата комисия – казвам вашата, защото тя е доминирана от вас, преди няколко дни имаше друго мнение? Как така за два дни го променихте?
И най-вече, когато говорите от името на българския народ, питали ли сте го, като променяте в негова вреда? Ако това не сте го направили, моля ви, върнете се обратно в Юридическия факултет. Идете там на един от изпитите, седнете и говорете по същия начин, вашите преподаватели още са живи, какво е равно правоизбирателно право и чакайте оценката. (Ръкопляскания от КА.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За изказване думата има господин Николай Камов.
НИКОЛАЙ КАМОВ (независим): Уважаеми господин председател, вероятно си спомняте, че в края на миналата сесия си позволих да се обърна към Вас лично и да апелирам да упражните Вашето влияние на пръв между равни, за да може парламентът да се опита поне да поеме ролята на водеща институция в очертаващата се промяна в изборното законодателство, след като всички от трите управляващи партии на кръглата маса през лятото на миналата година, организирана от президента, заявиха такова намерение и много други, но се очертаваше очевидно, че в рамките на годината, както беше обещано, това няма да се случи. Днес мисля, че сме изправени пред изключително неприятна ситуация. Първо, ще поставим – в това нямам никакво съмнение, европейски рекорд по закъснение на приемане и то на радикални промени в изборното законодателство, непосредствено преди изборите. Може би ще поставим и световен рекорд.
Второ, и днес, въпреки гласуването на второ четене, няма да е ясно окончателно при какви правила ще се състезаваме, защото е много вероятно при хипотеза, неприемлива за президента, той да задейства правото си на отлагателно вето и ние отново да влезем в дискусии какъв ще бъде окончателно законът.
И трето, очевидно е, че пред нас по куп причини днес има едно недоносче. Днес сме принудени не да избираме кое е добре или зле за България, или за нашите интереси, а какво е възможно да подкрепим от договорките между две политически партии – БСП и ДПС. Това е реалността, пред която сме изправени днес.
Адмирирам начина, по който Вие постъпихте в началото и единственото, което мога да направя, е да Ви помоля така да продължите, господин председател, да дадете възможност поне за отношение на пленарната зала към всички направени предложения, а не с общото да елиминирате възможността те да бъдат изобщо обсъдени.
Няма да се спирам на това, което казах при гласуването на първо четене на законопроектите. Тези основни позиции, които ние още миналата година заявихме, че ще подкрепим като социалдемократи. Ще гласувам така, както и тогава сме казали, макар че е в най-осакатения възможен вариант. Истинският вариант на германската система означаваше 120 мажоритарни кандидати, аз апелирам по този въпрос да решим, макар и осакатено, да сложим първата стъпка към мажоритарно избиране на народни представители и ще подкрепя този вариант. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Найденов.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Принуден съм да репликирам господин Камов, защото пред мен е настоящият Закон за избиране на народни представители, който е приет през 2001 г.
Господин Камов, този закон е приет и публикуван на 13 април 2001 г., обжалван пред Конституционния съд и с Решение на Конституционния съд са отменени текстове от началото на м. май при избори, които са проведени на 17 юни.
Казвам това единствено, за да не оставяме впечатлението, че сегашните промени са в срокове, които са най-близо до датата на провеждане на изборите. Не го казвам за извинение, защото ако трябва да направим констатацията, че сме се забавили, да, аз споделям тази констатация. 
Същевременно много ми се иска да кажа, че и Кръглата маса, за която Вие споменавате, беше предшествана от поне половингодишно обсъждане в рамките на експертна работна група, която включваше представители на различните парламентарни групи, различни предложения, свързани с промени в изборното законодателство. В този смисъл всякакви внушения за прекалена мудност, за изненада, за неинформираност, за промени, които едва ли не поставят всички в шахова ситуация, са просто несъстоятелни. Несъстоятелни! Защото в резултат на тези обсъждания в работната група до момента и в Закона за избиране на представители в Европейския парламент и в този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители има редица предложения, които са продукт на тази експертна група, в това число и въвеждането на смесена избирателна система с мажоритарен елемент, вярно – при друг брой на мажоритарно избираните народни представители, но същевременно твърдението, че никой не е в течение на предложенията за въвеждане на смесена избирателна система, освен управляващите, са просто несъстоятелни и необосновани. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Появи ли се желание за втора реплика? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Камов.
НИКОЛАЙ КАМОВ (независим): Уважаеми господин Найденов, това не са внушения, а факти. 
Не Вие, а господин Сергей Станишев от името на Българската социалистическа партия заяви на тази Кръгла маса, че законодателството, за да бъдем европейци – цитирам по памет – ще бъде прието до Коледа. Господин Лютви Местан беше този, който направи същото, от името на Движението за права и свободи и господин Станимир Илчев – от името на НДСВ. 
Мога да ви кажа за сравнение, че в Турция от времето на Кемал Ататюрк никой не може да си помисли да променя изборното законодателство 12 месеца преди изборите. В съседна Сърбия в годината на изборите не се променя законодателството. В повечето европейски държави, почти във всички, парламентът може да приема промени в изборния закон за по-следващите избори. Тоест с вас днес можем да дискутираме как ще се явяваме на избори през 2013 г., а не след един месец. 
Що се отнася до мажоритарната система, съжалявам, но във вида, в който тя е предложена, достатъчно сме информирани всички, е компромисният вариант между БСП и ДПС. Това е истината. Ако искате да ни внушите – това вече може да бъде внушение и нещо друго - ние можем да се направим на балами и да повярваме. (Единични ръкопляскания от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има думата за изказване госпожа Елеонора Николова.
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, съвършено ясно е, че диалогът, който се води тук, в Народното събрание, е съвършено различен от този, който се води извън Народното събрание. Защото гражданите по редица случаи чрез социологически проучвания, направени от всички водещи медии, над 80% пожелаха чисто мажоритарна система – система, която обаче не може да бъде одобрена от партийните лидери и от начина, по който те са научени през тези 20 години да редят листите. Поради това отново желанието на българските граждани и това, което се случва в залата, драстично се разминава.
Това, което искам да кажа, е, че за българската система смесената система е позната от Великото Народно събрание. Това Велико Народно събрание все пак ни показа, че тази система дава цветни, интересни личности – личности със собствен почерк, със собствено мнение, поради което Великото Народно събрание засега си остана един еталон, който ние не можем да достигнем – да достигнем еталона откъм качествени, подготвени хора - хора, представители действително на гражданското общество, които имат собствено мнение, неповлияно от това дали партийните лидери ще ги впишат в листите, или не. 
В този смисъл аз не мога да се съглася с тази квазимажоритарна система от 31 народни представители, но както се казва като няма нищо, и това е нещо. Ето защо наличието на 31 народни представители, избрани като мажоритарни, ще ги подкрепя с ясното съзнание, че това може да бъде единственият начин в районите, в които се наливат гласовете отвън, хората все пак да пратят в Народното събрание депутат, който живее и работи в техния регион. Защото в големите избирателни райони фактически се прави състезание между националните лидери. Така ще бъде в Бургас, така ще бъде във Варна, така ще бъде в Пловдив и аз окайвам тези граждани, които няма друг начин да пратят човек, който живее на тяхната улица, който е от тяхната черга, който може да защити интересите им, и най-вече да ги чуе, по друг начин, освен чрез тези 31 оцелели мажоритарни народни представители. В този смисъл аз ще подкрепя това предложение, макар че е осакатено, макар че е различно от това, към което ние се стремим.
Моята воля, като законотворец, съм дала през 2007 г. с предложение за Избирателен кодекс със смесена система – 120 мажоритарни, 120 пропорционално избрани народни представители. Между другото това предложение е подписано не само от мен, а от господин Димитър Абаджиев, от госпожа Мария Капон, а в по-предното 39-то Народно събрание е подкрепено и почти докарано докрай от „Новото време”.
Що се отнася до втория момент в § 3 за изборните квоти, за праговете  за коалиции и за партии, аз мисля, че няма нищо по-глупаво от това един месец преди изборите да се вдига драстично изборната граница. Тъй като Съюзът на демократичните сили възникна като съюз, като сбор от много хора, които носят и традиция в това да членуват в определени партии и точно по тази причина, че десните хора не са дисциплинирани – те не маршируват в единен строй, както партията им посочи, там има най-голяма разнообразие от партии. Както съвсем удачно се пошегува плевенският кмет – какво правим, ако към коалицията ДСБ-СДС, тоест 8% дадени априори, ние добавим 95 десни малки партии, които имат нормална регистрация? Можете ли да се съгласите, че ние ще имаме 103% изборна бариера? Това е нонсенс. Давам този пример, за да видите колко безумно е това, което се предлага. 
Поради това, господин председател, аз ще Ви помоля да подложите отделните текстове в чл. 6, да подложите на гласуване отделно, от една страна, броят на мажоритарните кандидати – дали ще има такива, или не, и отделно, праговете за партии и изборни коалиции, от друга страна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики? Няма.
Има думата народният представител Димитър Абаджиев.
ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (РЗС): Благодаря, господин председател.
С колегите Яне Янев, Георги Пинчев и Иван Колчаков сме направили предложение по § 4, а именно в разпределение на мандатите на национално ниво и в многомандатни избирателни райони да участват партиите, получили не по-малко от 4 на сто, и коалициите, когато те се състоят от две партии, не по-малко от 8 на сто. Когато те са от повече партии, за всяка следваща партия се добавя по 1%.
Първо, искам да заявя, че наистина е много жалко, че за пореден път и тези управляващи променят изборното законодателство в последния момент. Това вкарва предложенията на всеки народен представител, дори и тогава, когато са важни предложения, касаещи промяната на избирателната система, в общата оценка, че се правят в последния момент, в 12 без 5. Казвам това, защото излиза, че ако тази практика продължи, никога в българския парламент не може да се направи важна промяна в изборното законодателство, защото всеки, който иска да я направи, ще попадне под тази обща оценка, че го прави в последния момент.
Защо я правим? Много политици и партии през последните години говорят, че са против политическото статукво, против безпринципните коалиции, че са за промяна на политическия модел. Но когато говорим за политическо статукво и политически модел от гледна точка на избирателната система, той се крепи или статуквото се крепи на два фундамента. Първият е типът избирателна система, а именно пропорционалната система, и вторият са изборните бариери. Затова правим това предложение, защото то атакува именно един от елементите на това статукво и предполага различен праг доверие на избирателите по отношение на отделните партии и коалиции.
Нека да се върнем въобще върху това защо има изборна бариера в демократичните политически системи с пропорционална избирателна система. Защото се предполага, че в парламентите трябва да влизат партии над определен процент обществено доверие, тоест по-стабилни политически партии. Защото в противен случай, ако нямаше изборен праг, в парламента могат да влязат и 50, и 60 политически партии с по един представител. Това е практика във всички демократични държави с пропорционална избирателна система.
Правим това предложение за различен праг по отношение на коалициите поради три основни причини. Първата е равнопоставеността. Не може да се изисква от една политическа партия да достигне доверие от 4% на избирателите от действителните гласове и по отношение на коалиции, съставени от две, три, пет, шест, защо не и десет партии, да се иска същият праг на доверие. Между другото, в самата българска избирателна система и изборен закон има различен праг по отношение на паричните депозити. Практиката за това да се третират по различен начин партиите и коалициите отдавна съществува в българската политическа практика. И по сега действащия закон един е депозитът за партия, друг е депозитът за изборни коалиции. И в същото време изведнъж по отношение на доверието на избирателите прагът е абсолютно еднакъв. Това е първият ни аргумент.
Вторият аргумент са безпринципните коалиции. Много хора и политици говорят срещу безпринципните коалиции. Забележете, каква по-безпринципна коалиция е тази, която се събира само и единствено, за да прескочи прага на доверие на една партия, тоест тя заобикаля закона, за да достигне 5 или 6%. И обикновено в тази коалиция се избират хората начело на самите партии – две, три, пет, шест, имаме такива примери.
Ако коалицията е принципна, напълнена е със съдържание, има доверието на избирателите, би трябвало тези партии да имат поне минималното доверие, което се изисква за една партия, тоест да могат да достигнат поне 8%, удвоения процент. В противен случай е абсолютно лицемерно твърдението, че сме против безпринципните коалиции, защото ако остане сегашният модел, какъвто е през последните 20 години, той дава възможност да се заобиколи бариерата само чрез събирането на няколко партии.
И третият ни аргумент е практиката в европейските страни. През последните десет години този принцип е въведен в много европейски държави. Така е в Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Италия, където обикновено изборните бариери за коалиции са 8-10%. В две от тези държави също има този механизъм за коалиции от над две партии. Забележете, това е въведено в тези държави, където се е считало, че политическият модел е раздробен и нестабилен, и се е възприела тази мярка именно за стабилизиране на политическите партии. Между другото, това е инициирало процеси за окрупняване около отделни политически каузи и е довело до окрупняване и на самите коалиции, и на самите партии. Това е третият ни аргумент.
Очевидно няма време за аргументация на следващата промяна в този параграф, но предполагам, че моите колеги ще го направят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Има ли реплика към господин Абаджиев? Няма.
Господин Иванов, заповядайте за Вашето изказване.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! ГЕРБ настоява за преференциална пропорционална избирателна система с 5-процентен праг. Това наистина ще даде възможност за един състезателен характер между участниците. Ако говорим откровено, че искаме мажоритарен вот, ще можем да дадем тази възможност, без да правим някакви коренни промени непосредствено преди изборите. Преференциалният вот от 5%, който предлага политическа партия ГЕРБ, не е нов за политическите партии. Освен това той не се явява като нов момент. Добре си спомняте, че при изборите за евродепутати тази система беше отиграна. Така че с въвеждането на 5-процентен праг де факто ще може действително да се даде това, за което всички вие толкова пледирате – мажоритарността. Бих казал, изключително нахално е от страна на БСП два месеца преди изборите да се сменя концепцията за изборите с въвеждането на 31 мажоритарно избрани и 209 пропорционално избрани депутати. Според мен това се явява една имитация на мажоритарност, една демагогия, която непосредствено преди изборите поставят пред политическите партии и народа.
Считам, че всъщност с въвеждането на тези 31 мажоритарно избрани депутати се подменя функцията на Народното събрание. Въвежда се възможност за двукамарност в нашия парламент, нещо, което отсъства напълно от Конституцията. Пледирам към всички онези, които защитават Конституцията на Република България, да не подкрепят това предложение на Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
За реплика – господин Руденко Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Госпожи и господа народни представители, уважаеми колега Иванов! Да сложим нещата на местата им и стига импровизации! Септември месец – преди 10 месеца Българската социалистическа партия и Коалиция за България предложи вариант с 58 мажоритарни кандидата. Публиката навън, която излизахте да поздравявате, държеше да има колкото се може по-голям мажоритарен елемент. Ако вие толкова много държахте да откликнете на общественото желание, ако толкова много държахте да се приближите към този вариант, за който мнозина пледират – 120:120, да се бяхте организирали септември месец миналата година и да бяхте казали: „Да, приемаме 58, защото за нас това е по-близо до 120 и отговаря повече на обществените очаквания”.
Сега е много удобно, след като е дошъл април, всички да ни бият по главата с думите „Защо в последния момент?”. Повтарям, предложили сме го още от м. септември. Ама, защо 31? Повтарям: предложили сме 58. И ако вие сте почтени хора тази игра просто не ви прави чест!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика? Няма.
Вашата дуплика, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин Йорданов, благодаря Ви, че ми давате възможност отново да се изкажа.
Първо, искам да кажа, управляващите стратези са тези, които решават кога да се внесе или да не се внесе един законопроект. Мисля, че това е добре известно на всички присъстващи тук.
Освен това много добре знаете, че когато през м. септември се внесе предложението за мажоритарния вот, вие, вашата политическа партия не бяхте готови, не бяхте единни. Чакахте отгоре, от по-висша инстанция да има телефонно обаждане, събиране, конгрес, за да може да станете единни и се обедините върху това предложение, което добре знаете, че беше предложено от господин президента. Вие нямахте единно мнение.
Кога вкарахте предложението за мажоритарния избор? Два месеца преди изборите. Това от кого зависи? То е единствено и само в приоритета на Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи.
Така че упреците, които искате да отправите към мен, са изключително несъстоятелни. Това показва колко сте непоследователни и колко се разминавате във вашите позиции. Самите вие знаете, че трябваше да мине на прегласуване и някои хора трябваше да преспят, за да могат да се убедят, че тук трябва да има мажоритарен вот.
Много благодаря. Нека за пореден път всички се убедят в това колко сте последователни и как правите закони непосредствено преди изборите, но в крайна сметка хората ще решат и посочат кой ще спечели изборите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Госпожа Марина Дикова има думата за изказване. Заповядайте.
МАРИНА ДИКОВА (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! Дебатът, който водим днес, е важен, защото ние би трябвало да говорим за всички системи, които днес се предлагат за гласуване в пленарната зала. Но ние като че ли не говорим за всички системи, а говорим само за една от тях, която е предложена на нашето внимание в резултат на едно измислено трето гласуване в Комисията по изборно законодателство. Това измислено трето гласуване е в противоречие с всички правила, по които заседават комисиите на Народното събрание и на Правилника на Народното събрание. Нямаше основателен аргумент за това прегласуване, което днес поставя на нашето внимание в пленарната зала само и единствено смесената система с 31 мажоритарно избрани кандидати. 
Искам да ви кажа, че онзи ден, когато комисията гледа предложението, дори и без гласа на един наш колега, за което впоследствие стана спорът, това предложение не беше прието. За него гласуваха 6 „за” и 6 „против” и „въздържали се”. Така че аз предлагам, когато водим този дебат, да говорим за всички предложения, независимо дали са приети от комисията или не.
На второ място, искам да кажа още нещо по отношение на тази така наречена смесена система. Уважаеми колеги, това предложение беше направено в срока между първо и второ четене на гледане на Законопроекта за избиране на народни представители. Аз не смятам дори, че това предложение би следвало да се разглежда по същество, защото то е много различно от всичко, което беше внесено като законопроекти за гледане на първо четене за промени в изборното законодателство. Дори това, което предложиха колегите от Коалиция за България като 58 мажоритарно избирани кандидати, но с преливане на гласовете, е по-скоро пропорционална система за определяне на мандатите. И в нито едно предложение от всички политически сили не беше даден и знак за това, което се случи впоследствие между първо и второ четене. 
Но можем да разгледаме тази система и от един друг ъгъл и той е доколко действително се слага мажоритарно начало при избирането на народни представители. Според нас от НДСВ такова начало не се слага по никакъв начин. Ако говорим за принципен мажоритарен избор, на първо място, би следвало още преди време да си поговорим за промяна на броя и големината на районите за гласуване, за да има равна тежест на гласовете, с които се избират различните мажоритарни кандидати. 
На второ място, днес трябва да си поговорим и за начина на избиране на тези мажоритарно предложени кандидати. Защото, ако говорим за истински мажоритаризъм в системата, тогава би следвало да се стигне до балотаж и спечелилият най-много гласове след балотаж да бъде мажоритарно избраният кандидат. Защото аз не смятам, че ако една партия с нейния кандидат загуби с два гласа от друга партия с нейния предложен кандидат, то мажоритарният кандидат, избран точно с два гласа повече, е най-исканият кандидат в определения район. Така че, когато сме тръгнали да правим някаква промяна, или да я правим както трябва, или изобщо нищо да не предлагаме да правим. Защото ще стигнем до резултат нито риба, нито рак, уважаеми колеги.
И още един аргумент в полза на това, че на практика няма да имаме никакъв резултат от това направено предложение между първо и второ четене. Каква ще бъде тежестта на тези 31 мажоритарно избрани кандидати при формиране на полета на Народното събрание при вземането на различни решения? И най-гениалните да изберем, което съм си сигурна, че няма да се случи, тяхната воля и техните гласове няма да имат никаква тежест в работата на следващото Народно събрание. Така че или се правят 120 мажоритарно и 120 пропорционални, или действително не се прави.
Какво обаче на практика ще получим като резултат? На практика ще получим това, че в определени райони ще се договарят определени партии и ще си поделят справедливо между тях и мажоритарните кандидати, или пък така наречените местни бизнес партии ще си напазаруват свои кандидати и след това своя парламентарна група в следващото Народно събрание.
Имам още много какво да кажа, но завършвам с това – има други системи, които са много по-модерни, много по-справедливи, много по-стимулиращи хората да гласуват и това е пропорционалната система с преференциалните листи. Ние от НДСВ не се страхуваме от ясното състезание при ясни правила в рамките на предложените от нас листи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към госпожа Дикова? Не виждам.
Има думата за изказване господин Минчо Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Относно мажоритарния вот, колеги, вие знаете добре моята категорична позиция, че българският парламент трябва да се избира 100% мажоритарно. Хората трябва да знаят кого избират. И това е тясно свързано с друго предложение, което съм направил тук в тази зала – за отзоваването на народните представители. За тези, които лъжат избирателите, трябва да има механизъм за отзоваване. Предложих го. За съжаление председателството не го подложи дори за гласуване, когато се разглеждаше Конституцията. Всички виждаме докъде ни докараха тези политически партии. Казвам всички тези тук, които са пред нас. Докараха го до това, че за всеки избран депутат вземат по 15 хил. лв. на месец. Когато предложихме със Стела Банкова да отпадне тази срамна партийна субсидия, ни подкрепиха трима човека от 240. Ето затова, колеги, мисля, че трябва да има мажоритарен вот. 
Кое е по-добре – да няма никакъв мажоритарен вот, или да има някакъв мажоритарен вот? Аз мисля, че е по-добре поне тези 31 души да могат да бъдат избирани мажоритарно. Затова аз ще подкрепя тази идея. Директно ви го казвам – ще я подкрепя.
Искам да ви кажа и друго – трябва да има механизъм за отзоваване на тези политически партии, които лъжат своите избиратели. Аз всъщност, колеги, съм ви го казвал и друг път, и сега ще ви кажа – срам ме е, че двама независими депутати предлагаме със закон спасяването на Козлодуй, прекратяване на застрояването в междублоковите пространства, премахването на наказателната лихва за предсрочно връщане на кредити. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Все пак по закона, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ: Предлагаме отмяната на депутатския имунитет. Тук имаше цели партии, които обещаваха всички тези неща. Обещаваха отмяната на точковата система при пенсиониране. Единственото предложение, което е внесено в този парламент за отмяна на точковата система е моето. Ето затова считам, че трябва да има задължително механизъм за отзоваване. Ако една политическа партия лъже, краде, трябва да могат тези, които са я избирали, да се съберат и ако трябва да я отзоват групово, вкупом. 
Що се отнася до осемте процента, които се предлагат за коалиции, уважаеми колеги, това предложение показва страх и ужас от страна на този така наречен политически елит. Аз не бих използвал тази дума, защото не сте никакъв елит. Говоря за всички вас като политически партии. Страх и ужас – искате служебно да спечелите в последния момент. Ужасени сте, че хората са започнали да се самоорганизират. Ужасени сте, че за тези избори ще има алтернатива – алтернатива на вас, политическите партии. Бъдете сигурни, ще излезе тази алтернатива. 
Същият страх и ужас е виден, когато гласувахте този праг от 100 хил. лв. за коалиции, за да могат да се явят на избори. Вижте как е в Европа. Не ви ли е срам? Вие поставяте имуществен ценз пред хората. Но това показва вашия страх и мисля, че той е оправдан. Съвсем скоро вие ще видите за какво ви говоря. Това мога да ви кажа. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към господин Христов? Няма реплики. 
Продължаваме с изказванията. 
Има думата господин Светослав Спасов.
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз направих предложение между първо и второ четене във връзка с това да бъде въведена преференция от 5% и изборите да се проведат по пропорционалната избирателна система, като смятам, че тази система е най-подходяща за България, съобразно националната специфика и досегашния опит при изборния процес. Тя създава възможност за идентифициране по ясен и безспорен начин на политическите субекти, партии и коалиции, които получават доверието на избирателите и поемат отговорност за управлението. 
Същевременно предоставянето на възможност за преференциално гласуване предоставя на гражданите правото, заставайки зад определен политически субект и предизборна програма, да решат и кои са хората в този политически субект, на който да делегират доверието си да реализират тази програма. Преференциалното гласуване не само създава силен мажоритарен елемент в изборите и по-голяма свобода при избора на гражданите, но и насърчава политическите партии да извършат по-прецизен подбор на личностите, които издигат в своите листи. За съжаление, на последните избори сме свидетели как политическите партии залагат на хора без лица, вместо да избираме личности. Прагът на преференцията от 5% гарантира както относителна стабилност при прилагането на този механизъм, така и неговата надеждност, защото по-високият праг на преференцията, както беше при европейските избори от 15%, на практика го обезсмисля. 
Това, което предлагат от БСП и ДПС – 31 мажоритарни и 209 пропорционално избрани депутати, не е мажоритарен, а имитация на мажоритарен вот. На практика това предложение на БСП предполага създаването на двукамарен парламент, защото един мажоритарно избран депутат ще е получил приблизително толкова гласове, колкото всички останали от неговия избирателен район. Още повече, когато не се гласува за втори тур, а кандидатите се избират на първи тур – естествено този, който е спечелил най-много гласове. И логично ли е един депутат, избран с 50 хил. гласа, да тежи наравно с друг, който, примерно, е избран с 4 или 5 хил. гласа? Това означава, според мен, че реално в следващия парламент ще бъдем свидетели на една горна камара, а защо не БСП да предложи да имаме и пожизнени сенатори. Но в крайна сметка тези въпроси би трябвало да се насочат към едно следващо Велико Народно събрание. 
Това, което мен лично ме притеснява, е, че в следващия парламент от 31 мажоритарно избрани депутати, могат да бъдат избрани 10 или 15 депутати на бизнеспартиите, които не присъстват в този парламент. Тоест бизнесът и местните феодали да си напазаруват една парламентарна група, която в следващия парламент да се появи като подходящия балансьор, чрез която бизнеспартия да бъде създадена и следващата лявоцентристка коалиция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики?
Народният представител Георги Георгиев – заповядайте за Вашата реплика.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Господин Спасов, съвсем добронамерено – не бива да се плашим, че в България може да се постави началото на двустепенно Народно събрание, както го има в редица други страни и е издържало векове, не 10 години, не 20 години. Долна и горна камара, например. В това няма нищо страшно. Това, дето се плашите, че разни бизнесмени ще си напазаруват тези депутати, аз не виждам как ще стане. Защото всеки един, който е застанал да бъде избиран мажоритарно, най-малкото ще държи на собственото аз. Няма страшно в това. И както преждеговорившите казаха, може да са малко – 31, но нека да се постави началото. В този парламент ще бъдат 31, в другия парламент може да бъдат и 121. Това е, което искам да ви кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика, колеги? Няма.
Желаете ли дуплика, господин Спасов? Не желаете.
Имате думата за Вашето изказване, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Един много закъснял дебат. Защо закъснял? Защото в нормалните държави – казах нормалните, България явно за пореден път показва, че не е нормална държава – промените в изборното законодателство не се правят месец и половина преди изборите. Между другото, такава е практиката в България в последните 20 години. Който е на власт в последните месеци преди изборите пипа закона така, че да му отърва на него. Това прави и управляващото мнозинство с изключение на НДСВ. Говоря за ДПС и БСП. Това е фактът – месец и половина преди изборите правите промени в законодателството.
От година и половина се говори за тези изборни закони. Тържествено обещахте, включително воглаве с вашия партиен лидер и държавен ръководител Сергей Станишев, че до края на октомври Законът за парламентарните избори ще бъде факт. Не е факт. Не го направихте този закон поради една много проста причина – просто желаете със Закона за парламентарните избори да си решите проблема със самите избори, да създадете условия, които да бъдат удобни само на вас и по всякакъв начин да ощетят вашите опоненти от опозицията. Това е простата истина. 
Всички други аргументи на уважаемата госпожа Манолова, която се ограмотява с вестник в момента, как народът искал, какво искал – ами, вие лъжете самия народ. Вие не предлагате никаква мажоритарна система, госпожо Манолова. Защото не е мажоритарен изборът, когато нямаш балотаж. Във Вашия район има едно село. Нарича се Долно Уйно. Там дори селският кмет се избира на балотаж, ако на първия тур не вземе 50+1 процент. А вие ни предлагате вариант, при който уж мажоритарни кандидати от първи тур с най-много гласове бива избран за депутат. Това не е нормално. Това не е мажоритарен избор. Мажоритарен избор е, когато се създават личности. А в момента вие предлагате отново да се създават партии. Когато една партия вземе най-много гласове от така наречения мажоритарен избор – радвам се, че се готвите да ми правите реплика – той бива избран веднага. 
Второ, ако този народен представител стане министър, областен управител или нещо друго му се случи, да не дава Господ, какво следва? Ако се случи на същия кмет от вашия любим регион Долно Уйно, има нов избор за кмет! 
А вие какво предлагате?! Ако някой от тези народни представители (мажоритарни) стане депутат, областен управител или въобще излезе от парламента, влиза следващият от пропорционалната листа. Е, кого лъжете? Опитвате се да хвърлите прах в очите на българските граждани! Това не е мажоритарен избор. Това са фактите! 
Преди една година президентът ви призова за мажоритарни избори. Вие се опитвате и него, и обществото да заблудите с това нещо!
Другото нещо, така наречените 8%, дълго време се чудите как да го пробутате, преди да си намерите човека, който да ви го вкара. Целта е също много проста – да елиминирате онези опозиционни формации, които след дълга политическа криза най-накрая се опитват да обединят усилията си. Всички други неща, които приказвате, просто нямат нищо общо с реалния живот. 
Говорим за равнопоставеност някаква. Не може тежестта на един мажоритарен мандат в Кюстендил да бъде равна на тежестта на един мажоритарен мандат, тя не е равна, във Варна примерно. Кого заблуждаваме? Фактът, че се прави в 12 без 5 тази промяна в изборите, мисля, че няма нужда да убеждава никого за какво става дума. Вие просто търсите една служебна победа. Една служебна победа - може би ще е добре временно за вас, но няма да е добре за цялото българско общество. 
Затова по въпроса за така наречения мажоритарен вот някои от Парламентарната група на Движение „Напред” ще гласуват „въздържали се”, други – „против”, но по отношение на 8-те процента ще гласуваме категорично „против”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Тук навярно ще има реплики. 
Госпожо Манолова, заповядайте за Вашата реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Не мога да скрия, че този дебат наистина доскучава, защото дотук не се чу нито една нова теза,  най-вече сред противниците на промяна в избирателната система. Наистина няма съвършена избирателна система, както и съвършено предложение, но очаквах, че съпротивата срещу това да се промени българската избирателна система ще ви накара поне по някакъв по-различен начин да мотивирате своето несъгласие.
Аз разбирам, че за малките партии каквито и промени да се правят в системата, те не могат да им гарантират движение напред или подобряване на крайния изборен резултат. Но независимо дали става дума за Долно Уйно, или за жълтите павета в София, хората искат някаква промяна и мисля, че тя беше отразена както от целия дебат, който се състоя до този момент, така и от всички социологически проучвания. Те казват, че хората искат промяна и виждат тази промяна в мажоритарния избор на народни представители! 
Ние можем да се крием зад всякакви аргументи, но накрая всеки от нас, включително и Вие, господин Каракачанов, ще трябва да кажете имам ли аз притеснения да участвам мажоритарно в предстоящите избори или нямам. Отговорът на този въпрос няма как да се завоалира зад всякакви псевдоаргументи, зад всякакви теоретични твърдения, зад всякакви конструкции, зад всякакви повторения за съвършенството или несъвършенството на едно или друго предложение. Това е, на което ще трябва да отговори всеки един народен представител със своето гласуване днес: страх ли ме е от мажоритарен избор или не ме е страх? 
Тридесет и един наистина са първата крачка. След нея, ако тази промяна се окаже удачна, ще има следващи стъпки. Аз не се съмнявам, че в тази зала ще дойде момент, в който половината и повече от народните представители ще бъдат избрани мажоритарно. Просто с днешното си гласуване трябва да кажем: ние имаме ли притеснения, имаме ли страх да го направим сега, да го направим утре или да го направим на следващите избори?
Ще се наложи Вие, господин Каракачанов, да отговорите конкретно и в първо лице единствено число на този въпрос. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика? Не виждам.
Заповядайте за Вашата дуплика, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ДН): Уважаема госпожо Манолова, Вие всъщност казахте истината. Вие правите някаква промяна, вие не правите истинска промяна! Вие правите някаква промяна, с която целите служебно да спечелите изборите. Благодаря Ви за откровеността!
Няма малки и големи – Вие сте юрист! Пред закона всички са равни! Не можете да правите законови ограничения за малки или за големи, защото този подход, който вие въвеждате за пореден път, доведе България в дупката. Колкото и да се усмихвате, България е най-бедната държава, най-корумпираната държава! Това се дължи на хора като вас, които делят на малки и големи и гледат те по всякакъв начин да стоят на върха. 
Относно отговора ми – аз също съм за мажоритарни избори. Кажете ми, моля Ви се: в кой избирателен район ще бъдете, за да се явя срещу Вас? Кажете ми къде ще бъдете мажоритарна? Доколкото знам, никъде! (Реплики. Ръкопляскания от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, списъкът на желаещите да вземат думата е следният: народните представители Яни Янев, Иван Сотиров, Лютви Местан, Екатерина Михайлова, Ангел Найденов, Елиана Масева, Йордан Величков.
Други заявки? Госпожо Капон, Вие желаете също – след господин Местан, имаше Ваша заявка. Ще бъдете четвърта. Не виждам други заявки.
Тридесет минути почивка – до 16,30 ч. 
(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
Както знаете, продължават дебатите по два текста от този законопроект.
От записаните предварително народни представители, следва да дам думата на народния представител Яни Яне. 
Да се готви господин Сотиров.
Господин Янев, имате думата.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, наистина днешният ден се случва така, че много често по тезите, които се предлагат за обсъждане “за” или “против” мажоритарната система, която предлагат колегите от Българската социалистическа партия, се повтарят като доводи “за” и доводи “против”. Затова аз искам да ви предложа един друг дебат.
Ако изходим от повика, който беше направил президента през есента за въвеждане на мажоритарен елемент в изборите за българско Народно събрание, съвсем естествено е, че не само вариантът, който днес така обилно обсъждаме, е единствената възможност да говорим за въвеждането на мажоритарен елемент. Ето защо не е за пренебрегване и в никакъв случай не трябва да остане на заден план онази възможност, която предложихме от НДСВ, а именно за въвеждането и на преференциалното гласуване като точно развитие на мажоритарния елемент в рамките на пропорционалната избирателна система. Смятам, че това в много по-висока степен ще отговори на очакванията на българското общество за мажоритарен вот. 
На първо място, целият обществен дебат е за това по какъв начин да направим така, че в българския парламент да има едни по-добри народни представители. Очевидно българските граждани не одобряват това, което ние представяме пред тях И този дебат трябваше да бъде проведен не на плоскостта противопоставяне личности на партии, а трябваше да бъде проведен на плоскостта на изясняване, че мажоритарният вот в България, има традиции и съществува още от зората на демокрацията през последните години. Той съществува като възможността за избор на независими народни представители, но практиката през всичките тези години показа едно единствено нещо – няма избран независим народен представител. Тогава какво показва това? Че може да се разчита на мажоритарен вот само на партийно подкрепени, мажоритарно издигнати личности.
И тук вече стигаме до основната дилема – по какъв начин, след като е ясно, че само партийно подкрепен мажоритарен кандидат може в крайна сметка да бъде избран за такъв, как така да направим, че да отговорим едновременно и на обществените изисквания това да бъде и една висококачествена личност.
На първо място, възможността да се представи мажоритарния вот под формата на преференциално гласуване е много по-богато като палитра на личности, което се представя пред българското общество. Направете си простата сметка за това сред колко личности ще могат да избират българските граждани, ако това е в рамките на пропорционалната изборна система с преференциален вот и с колко пъти по-малко ще бъдат онези личности, които те ще избират точно като такива, ако това бъде направено по варианта, който се предлага в момента от колегите от Българската социалистическа партия. Явно е, че числата, които трябва да се съпоставят, са несъвместими много пъти. Ние ограничаваме по този начин българските граждани в реалния им мажоритарен вот. Още повече, че практически вече много пъти се казва, че този вариант на мажоритаризъм всъщност не е чист мажоритаризъм. То е смесица от пропорционалност и някакво наподобяване на мажоритаризъм – тогава, когато ти покриваш мажоритарния кандидат в пропорционалната листа, когато ти по същество даваш възможността мажоритарният кандидат да бъде заместен при предсрочно прекратяване с човек от пропорционалната листа. 
Всъщност какво правим по-различно от това, когато този същият мажоритарен кандидат ще бъде и водач на листата – ами, ние да го представяме именно на възможността за избор на нашите избиратели. Нека да видят и да се проиграе вътре и в самата партийна листа заслужава ли той да я води или не заслужава да я води. Ето тук е едно от големите различия в случая за това как се предлага да се въведе мажоритарния елемент в българското избирателно право и по начина, по който ние го предлагаме. По начина, по който го предлагаме считам, че е много по-демократично и с много по-голяма възможност за избор на личности.
На следващо място – самият факт, че отиваме към това единствената възможност за избор да бъде само на един тур, ние преповтаряме порока на партийното редене на листите, защото нищо друго не може да се случи, освен да бъде избран същият този човек, който е сложен начело. 
Затова предлагам на колегите от Българската социалистическа партия – нека да направим така, че да приемем балотажа. Нека да откъснем тези, които са получили най-много гласове, от партийната опека. Това е, което искат българските граждани – да изберем личността. Нека да отидат на балотаж тези двамата, които са получили най-голяма подкрепа. И тогава в това състезание да бъде избрана личността, когато вече ще е ясно, че това няма да зависи единствено и само от партийната подкрепа на една единствена политическа сила, а мажоритарният кандидат ще калкулира в себе си и гласовете на много други граждани, които няма да го подкрепят заради партийната му принадлежност, а ще го подкрепят заради това, че е личност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, Вие във Вашето изказване направихте предложения, но можете ли дадете евентуално текст за гласуване?
ЯНИ ЯНЕВ: То е по чл. 103, господин председател. Аз ще го направя на това място, когато му дойде времето. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За първа реплика давам думата на господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин Янев! Моята реплика към Вас се изразява с несъгласието ми, че преференциалният начин на гласуване върху пропорционалните листи е по-демократичен от гледна точка на това гражданите кого да избират. В пропорционалните листи попадат хора единствено и само, които са предложени от партиите и няма как да казваме, че свободата на гражданите да избират е много широка, защото те ще избират измежду хората, попаднали в листата на партията, съответната партия, докато дори при ограничения мажоритарен елемент, който се въвежда по този начин гражданите, гражданското общество има възможността само да излъчи свои представители, ако не му харесат тези, които партиите са представили в едномандатните мажоритарни избирателни райони. 
Това е предимството и макар до известна степен и ограничено, това е един път да покажем има ли възможност да приложим този вид смесена система и в какъв обем. И те тук имат абсолютния шанс да изберат този предложен от тях кандидат, защото по начина, по който го предлагаме, това е математически възможно, реално възможно, за разлика от преференциалния вот, който Вие сам разбирате, че по начина, по който сте го предлагали, означава или никога да не могат да бъдат преброени качествено бюлетините, или да не могат да се достигнат тези прагове, за които говорим. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Още веднъж се обръщам към народните представители – има ли втора реплика? Няма.
Господин Янев, ако желаете, имате право на дуплика.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колега Георгиев, преди малко, когато Ви споменах, че в България до момента при сега действащата система независим народен представител, с изключение на Великото Народно събрание, не е избран, имам предвид, че в момента в многомандатните избирателни райони независим народен представител, такъв какъвто Вие подкрепяте, че щял да има възможност да бъде избран тук, в многомандатните райони, можеше да бъде избран, ако мине регионалната изборна квота средно за страната 15 хиляди. Кажете ми, уважаеми, когато той се яви на мажоритарен – който и да е той, как ще успее да се пребори без партийна подкрепа? Да пребори партийните кандидати, които ще отидат. Ясно е, че по този начин в българския парламент тези 31 мандата предварително ще бъдат разпределени само между политическите сили, които имат висока електорална подкрепа, заявена и ясна. Другите категорично нямат никакъв шанс. Заради това, както каза и колегата Каракачанов, говорим за служебна победа - 3-4 партии да си разпределят предварително тези 31 мандата. Затова говорим, това е. Така че тук недейте да говорите за честност и нечестност. Тук има реалности – няма как да се случи. И преди го имаше, и сега го има. 
Нека граждански комитети да издигат личности, да видим какво ще се случи. Аз съм убеден, че това няма да се получи, защото българската практика показа, че в голяма степен хората мислят цветово. Те подкрепят партийните кандидати. 
Това, което Вие казвате, може да се получи, ако приемете формулата за балотажа. Когато един партиен кандидат и един независим кандидат са получили приблизително равни резултати, е, тогава ние ще дадем шанс на независимия наистина да спечели, да пробие и да отиде напред, но в друга ситуация аз Ви гарантирам, че това няма да се случи.
Това, което Вие казвате, за недостатъците на преференциалната система. Ама нали е ясно, че когато коментираме издигането на мажоритарни кандидати, не е единственото преимущество това, че ще има независими. То и досега ги имаше. Единствената възможност е, че тук партиите ще издигат мажоритарни кандидати, които ще бъдат подкрепяни от същото това количество гласове, което ще получават и по пропорционалните си листи, така че тук няма никакво основание да се опровергава преференциалната система, защото тя по своето естество няма да е нищо различно от този вариант на мажоритаризъм, който предлагате в момента. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Иван Сотиров.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо искам да ви призова чисто процедурно. С оглед на това, че съчетахме гледането в едно на два параграфа, които засягат двете най-дискутирани и най-важни теми в закона, да не се ограничаваме само до 5 минути. Дори мисля, че това е коректно – имаме такава практика, защото действително това е най-сериозният дебат. 
Искам да поставя още един въпрос, който фактически тук се постави, но остана открит. Въпросът е в следното. Между първо и второ четене се предлагат две неща, които са в нарушение на правилника, защото се предлагат съществени промени, принципни промени, които би трябвало да бъдат внесени още на първо четене като отделен законопроект. Това не са редакционни или технически промени, а са същностни промени. Господин Ангел Найденов предлага между първо и второ четене в работната група въвеждане по същество на нова избирателна система. Смесената система, която той предлага, и в теорията, и в практиката навсякъде се възприема като коренно различна избирателна система. Смесената система, която беше предложена на първо четене, и тази, която се предлага в работната група между първо и второ четене, са две различни избирателни системи, независимо че и двете се водят смесени. Въвеждането на 8-процентова бариера отново е много същностна промяна и не може да бъде вкарвана между първо и второ четене. Така че ние първо трябва чисто процедурно да изчистим тези въпроси. Според мен тези предложения са недопустими, но, разбира се, аз ще се изкажа и по същество. 
Тук се говори много патетично за това колко българският народ иска промяна, колко много се иска мажоритарна система. Госпожа Манолова и в работната група, и тук много разпалено пледираше за тези неща. Аз се радвам да видя, че от БСП вече много искат да се съобразяват с желанията на българските избиратели. Ако имаше чак такова желание, те щяха да отговорят на най-горещото желание на българските избиратели – да няма такова управление, каквото има сега. Но виждам, че в това отношение те доста упорито вот след вот стоят и ще се борят до последна капка кръв да останат до края на мандата, да избутат някак си.
Това, което се предлага, госпожо Манолова и колеги от управляващите, не е никаква съществена промяна и не въвежда никакъв мажоритарен елемент. Това е една измама, която предлагате на българските избиратели, и искате чрез закон да я превърнете в норма. Тази измама, която имитира мажоритарност, дори не е във връзка с искането на президента - въвеждане на мажоритарност. Вие фактически и пред него отбивате номера. За мен ще бъде много любопитно как той ще оцени това, което предлагате в закона, защото от негова страна има доста сериозно мълчание по въпроса. Това, което вие предлагате, е една козметика и както тук се каза от много колеги, целта е една-единствена – така да направите в последния момент, че да си осигурите служебен бонус и да може да компенсирате недоверието, което имате сред избирателите, с непочтени средства да постигнете няколко депутата повече. 
Има изключително съществена диспропорция между избирателните райони. В избирателен район с 14 мандата и с 4 мандата разликата в цената на мажоритарния кандидат ще бъде в четири до пет пъти. Такава несправедливост е в разрез и с конституционния принцип за равно избирателно право. Не може моят глас, ако съм в малък избирателен район, и в голям избирателен район да дава 4-5 пъти отклонение. Това, което реализираме с въвеждането на системата „Хеър-Майер” - да компенсира изкривяванията по Д`Ондт, вие го връщате тук чрез тази диспропорция в мажоритарния вот.
Тук се спомена и още нещо. И европейската практика, дори и в Турция – предполагам, че колегите от ДПС познават добре опита на съседна Турция, е принцип, че в последния момент не се променя изборното законодателство, защото навсякъде, където това е правено, се е стигало точно до такива измами на избирателите и подмяна на вота на избирателите по същество.
Миналата година още преди лятната ваканция от СДС предложихме консултации, в които участваха всички парламентарно представени тук партии. Всички ние и всички лидери на управляващите партии заявиха, че имаме волята да направим промените поне една година преди изборите, за да не се случи това, което се случваше винаги. И сега всички вие се измятате, сменяте за няколко месеца три пъти съществено предложенията си за промяна в избирателната система. Най-непочтеното е това, че от три месеца се говореше, че от БСП и ДПС ще внесете предложение за 8-процентовата бариера. Накрая го направихте в последния момент чрез услужливи депутати от опозицията и веднага го подкрепихте, като се знае колко ентусиазирано подкрепяте предложения на опозицията. Извинявайте, но това е изключително грозен фарс. 
Тук да се говори как вие така сте се въодушевили да откликнете на желанието на българските избиратели за въвеждане на мажоритарен елемент, това е несериозно. От БСП имате много сериозно противоречие. Вие хем казвате, че мажоритарният елемент, който съществува и досега в закона - всеки може да се яви като независим депутат в едномандатен район, не работи и че за да проработи, трябва да се допусне партиите да издигат депутати. Това е ясно, защото вие много добре съзнавате, че вотът за издигнатите от партиите депутати, ще следва вота на партиите в съответния многомандатен район. 
Вие това целите – служебно да вкарате чисто пропорционално по мажоритарната система в малките райони, в които сте направили сметка, че имате по-голямо влияние, да получите мажоритарни кандидати, които ще имат много по-ниска цена. Там вие ще вкарате с 5-10 хиляди гласа народни представители мажоритарно, спрямо с по 30 хиляди гласа мажоритарни кандидати в големите райони – София, Пловдив, Варна и т.н. Това е вашата цел.
Искам да попитам: тези независими кандидати, които ги вкарвате мажоритарно, няма ли да бъдат част от вашите парламентарни групи, няма ли да изпълняват повелята на вашите партии и за каква независимост и мажоритарност говорите?! И как 31 души от 240 души парламент ще реализират мажоритарен елемент? Това е смешно! Това е подигравка с избирателите! Няма защо да правите хората на глупаци! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата за реплика господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Колега Сотиров, искам да Ви обърна внимание на един много важен въпрос. Любопитно ми е да чуя Вашия отговор по тази тема. Практически всички политически сили се обединихме около тезата, че трябва да махнем системата Д`Ондт поради наслагващите се изкривявания, когато политическите партии, които искат да влязат в парламента, са повече от пет. И приехме системата „Хеър-Ниймайер”. Не мога да разбера обаче защо узаконяваме тази тежка диспропорция в рамките на мажоритарния вот? Тоест – за пропорционалния вот се опитваме да го изчистим от диспропорциите, а го наслагваме обратно в мажоритарния вот. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Сотиров.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Благодаря на колегата Янев. Да, това е така. Не се прие нашето предложение, което бяхме внесли от СДС – за изравняване по броя на мандати на многомандатните райони, защото нямаше воля да се въведе истински мажоритарен елемент. За да действа мажоритарната система, едномандатните райони трябва да бъдат поне 80-100, та да може действително хората да гласуват мажоритарно. При тези 31 района мога отсега да гарантирам, че ще минат изборите и ще видите, защото тук всичко се записва, че 100% мажоритарните кандидати ще съответстват на вота за политическата партия, която има най-силна пропорционална подкрепа в едномандатния район. Това е вашата сметка. Това е целта. 
Пак повтарям, целта е с по 5 хиляди гласа, още повече, че при едномандатните райони не се допуска балотаж, при голямо разпиляване да получите мандат, който ще се равнява за варненските и софийските райони на мандат, който човек е получил с 30 хиляди гласа. Явно това е вашата цел.
Искам да попитам: кой друг от мажоритарните куражлии от БСП ще бие мажоритарния кандидат на ДПС в Кърджали?! И в комисията казах, че вие ще етнизирате и вота с мажоритарен елемент в едномандатните райони в смесените региони. Това ли целите? И ако досега при махане на системата Д`Ондт в Кърджали има шанс да има народен представител, независимо от коя партия е, който да не е от ДПС, сега с извеждането на мажоритарния кандидат, едномандатен от общия брой на мандати, давате на ДПС още един бонус. И ДПС пак ще има 100% представители от Кърджали. Това ли целите вие от БСП? Явно сте се договорили. Това е философията. БСП и ДПС отсега сте си направили коалицията - как да си прехвърляте и да гласувате за мажоритарните кандидати заедно. Това е цялата схема. 
Правите закон за вдигане на процентната бариера, след като вече са реализирани коалиции. Това е безобразие – да чакате да видите вдясно да се направят коалиции и да започнете да правите закон съобразно направените коалиции. Колеги, това е мошеничество! Това не е в отговор на очакванията на българските избиратели. Но избирателите в България наказват такива опити. Не ги подценявайте. 
ПЛАМЕН СЛАВОВ (КБ, от място): Нали ваши хора внесоха предложението!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Дебатите по второто четене на Закона за избиране на народни представители вече са в капана на свръхочакването от въвеждането на мажоритарен елемент. Въпросът е как се стигна дотук. Бързам да кажа, че няма нищо укоримо в това, даже е задължително политическият субект да съобразява решенията си с преобладаващите настроения в обществото, стига те да са продукт на коректния диалог между политици и общество. Ако диалогът е бил некоректен, неизбежният резултат е грешното очакване.
Чухме много съображения против въвеждането на мажоритарен елемент. Огромен процент от тези съображения са не просто основателни. Те са трудно оборими. Съгласявам се с това, защото е вярно, че е твърде трудно да се намират верни решения за провокирани грешни обществени очаквания. Въпросът е кой го стори. Движението за права и свободи е единствената политическа сила, която не съучаства през 20 години на преход в захранването на свръхочаквания от въвеждането на мажоритарен елемент. Абсолютно всички останали в тази зала сте съучастници в този процес. При някои забелязвам една изключително парадоксална промяна на посоката на политическата еволюция – от 120 едномандатни района, смесена пропорционално-мажоритарна система, до пълно отричане на въвеждането на 31 едномандатни избирателни района. 
Обяснението е просто. Ако мажоритарната система се въведе 100 процента, то тя работи в страни, в които политическата система е двупартийна или минимум в основата й стои класическата триада „ляво-център-дясно”. В българските условия 100 процента мажоритарна система ще дефектира по неизбежност, защото ще има за резултат реставриран двуполюсен модел. Само че в този двуполюсен модел константният модел е левият политически субект, докато десният се оказва доста динамичен. Преди беше дясното, сега е ГЕРБ, който политически субекти на мен ми е малко трудно да причисля към която и да е позиция от политическата координатна система. Докато единият елемент е дясното, дясното е за мажоритарен елемент, и когато е в числото на малките партии, които определено биха били засегнати от широкото приложно поле на мажоритарния елемент, вече не сме за мажоритарния елемент. Странна проява на политическа последователност!
Уважаеми колеги, ние не приемаме и смятаме за неоправдано, даже за опасно в български условия да се разширява приложното поле на мажоритарния елемент. Затова отхвърлихме предложението за 58. По тази причина отхвърляме и предложението за 120, защото нямаме основание да поощряване връщането към двуполюсния модел. Ние сме отворени за 31 поради простата причина, че очакванията в обществото, провокирани не от нас, отдавна надхвърлиха онази критична маса, след която политическият субект не може да се прави на глух. Съжалявам, ако резултатът от утрешното или от днешното гласуване е за въвеждане на мажоритарен елемент и някому това не се хареса – нека да си направи труда да направи ретроспекция на собствените си политически позиции. Би било полезно и поучително.
Впрочем, интересни са още няколко урока във връзка с дебатите по тези два параграфа, и те са за всички, и в няколко посоки.

Първо, малко по-внимателно с позоваването на преобладаващите настроения в обществото. Те са динамични и рискът е не винаги да отговарят на конкретния партиен интерес. Припомням, че ушите ни бяха проглушени от позоваването на петдесет и няколко, че даже и шестдесет процента, които подкрепяли избори „две в едно”. Сега обаче сме глухи за 85%. Нямам обяснение за тази избирателност при позоваването на общественото мнение. Задължително е позоваването само ако това мнение е продукт на коректния диалог между политиците и обществото. Не смятам, че в конкретния случай тази коректност е осигурена, защото тези 85% са с мотивация, която се съдържа във въпроса искате ли не партиите, а вие да решавате кого да изпратите в парламента. Отговорът разбира се, е „да”. И аз се чудя, че само 85% са казали „да”, обясним е много по-висок процент. 
Второ, провокирането на грешни очаквания крие ефекта на бумеранга. Затова нашата позиция е ясна: ще подкрепим първата стъпка, защото неподкрепянето е невъзможно - стъпка от 31 едномандатни избирателни района с предупреждението, че ако е неизбежен отговорът за въвеждането на мажоритарен елемент, то поне да бъдем достатъчно отговорни и коректни да не захранваме свръхочаквания от въвеждането на мажоритарен елемент. Защото и тук ефектът на бумеранга може да ни настигне. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? 
Заповядайте, господин Мурджов.
МИРОСЛАВ МУРДЖОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Местан, слушах Ви много внимателно и на първо четене на законопроекта.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Същите са съображенията.
МИРОСЛАВ МУРДЖОВ: Там позицията, която изразявахте, беше, че логиката изисква да бъдат обединени всички законопроекти, да има 58, да има пропорционалност и да не се пипа изборната бариера. Днес ме изненадвате с Вашата позиция, но това общо взето се е превърнало в традиция в българския политически живот. 
Едно е важно от цялата дискусия и мисля, че Вие затвърдихте мнението на всички преждеговоривши от страна на хората, които я защитават така усилено: не се приемат никакви аргументи в обратна посока, абсолютно никакви! Вие твърдите, че трябва да се правят експерименти, съобразени с желанието на българското общество и за да задоволим неговия интерес. Ами след като си правим експерименти, защото това е един експеримент, най-вероятно ще бъде лош, но нека не гадаем, хората ще дадат най-точната оценка бил ли е той добър или лош, дайте да въведем балотажа между мажоритарните кандидати. Това мисля, че ще бъде обективно, справедливо и относително вярно като решение. Няма такова нещо! Което потвърждава тезата за подготвената служебна победа ясно и категорично.
Другото – еволюцията на ДПС. Аз наистина се учудвам на вашата еволюция, тя явно е само за пред аудиторията, съобразена именно с тези 85%, а не с реалните настроения, желания и усещания на хората.
И накрая, дали е коректен диалогът между партиите и обществото. Ами не е коректен диалогът между партиите и обществото, защото благодарение на политиката, която се води включително и от вашата партия, за която твърдите, че е модерна и либерална, хората нямат доверие в политическите партии. И с този акт, който днес приемате – смяна на системата в последния момент, въвеждане на изкуствени ограничения за по-малки политически субекти, на практика затвърждавате мнението хората да продължават да не вярват на политическите партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Господин Местан, желаете ли дуплика?
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Не. Господин Мурджов не е разбрал изказването ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на госпожа Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим):  Благодаря Ви, господин председател. Мисля, че това са най-важните текстове, затова е нормално да ги обсъдим.
Прав беше господин Местан, като каза, че човек трябва да е последователен в исканията си. Смятам, че независимо че няма 120 народни представители, които да бъдат избрани мажоритарно, началото на една мажоритарна система е стъпка в правилната посока. Така че аз ще подкрепя текста за мажоритарни избори.
Много голям е въпросът дали да има втори тур или не. Има въпроси, на които някой трябва да отговори и може би тук председателят на комисията трябва да ни каже какво се случва, когато един мажоритарен кандидат, който е подкрепен от различни политически субекти, независимо че е издигнат от един субект, може би партията, от която е регистриран, участва в коалиция, да се окаже, че излиза от Народното събрание и става министър. В един от текстовете пише, че има частични избори, когато е издигнат от инициативен комитет, а в друг от текстовете се казва, че на негово място влиза кандидат от пропорционалната листа. Но нали за останалите кандидати, които са били мажоритарни, техните гласове не са отишли в пропорционалните листи? Тоест тук според мен има рязка промяна в това какво трябва да има един мажоритарен кандидат. Затова смятам, че трябва да има балотаж при всяко положение, така че мажоритарните кандидати наистина да станат мажоритарни и първите двама да се съревновават с общата подкрепа на гражданите в определен регион. Това е първа точка от проблема.
Втората точка от проблема, който имаме, са осемте процента бариера. В европейската практика се казва, че първо партиите трябва да се интегрират, а после да се асимилират. Може би колегите са смятали, че така ще стане по-лесна асимилацията на малки субекти в реалността. Въпросът обаче е съвсем реален и тук ще повторя още веднъж казуса, защото е добре някой да даде отговор на този казус. В българското общество има над триста партии, които функционират реално. Ако 95 партии направят коалиция, господа от комисията, какъв ще е прагът? Два от тях са 8% и 93% са с всяка следваща по един отгоре. Какво означава това? Възможно ли е да се случи или не? Или трябва да има горен праг, над който не може да е по-високо за коалиция. Но това са текстове, в които ние, които разбираме малко повече от математика и физика, виждаме неща, които са повече от юристите. Това е въпрос, на който трябва да ни отговорите. Има ли такъв казус? Или 35 партии да направят коалиция и да се окаже, че бариерата за тях е 40%? А когато е над 100, какво правим? Факт е, че има толкова партии, които в Сметната палата могат да получат удостоверение. След като този факт съществува, трябва да има отговор на въпроса има ли горна граница или няма горна граница. Ако смятаме, че служебно два месеца преди изборите ще се накарат едни или други партии да не направят коалиция, със сигурност това може да е ефектът. Въпросът е какво си мислят всички останали, когато се сменят правилата на играта.
Затова смятам, че текстът, който е за горната бариера при коалиции при увеличаването от 4 на 8% процента е несъстоятелен на база Конституция, защото прагът може да се окаже над 100%. Апелирам към комисията, дори и да бъде подложен текстът на гласуване, да има вариант, при който този текст да е реален. В момента текстът не е реален.
Аз няма да подкрепя този текст, защото смятам, че той е създаден изкуствено. И ако десницата е много разпокъсана във всичките й форми, това няма да я направи по-обединена.
И преди да завърша, господин председател, ще кажа, че когато говорихме за районните кметове, дали да има гласуване за тях, аз твърдях, че е много важно десницата все пак да има някъде районни кметове и да може да гласува за тях. Факт е, че в София шест от местата бяха заети от десницата! Мажоритарните избори уреждат най-малките партии, които имат лица, и най-големите. Така че това може да бъде шанс – с това искам да уверя колегите си - може да е шанс от десницата да има повече народни представители, когато те могат да поискат гласа на всички избиратели в определен район, а не само чисто партийно. И тогава е възможно да се получи обединение зад личност, така че мажоритарните кандидати могат да разрешат оцеляването на истинска десница в следващия парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.
Давам думата на заместник-председателя на Народното събрание госпожа Екатерина Михайлова.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Аз ще започна изказването си с едно напомняне на Ваши думи преди два месеца. Казахте, че вече парламентът е закъснял безвъзвратно да прави сериозни промени в изборното законодателство и, ако тръгне по този път, поставя под въпрос честността на провеждането на изборите.
Днес напомням тези думи, защото дебатът, който тече между първо и второ четене – всъщност ние в момента приемаме текстове на второ четене, но водим дебат като за първо четене, е изключително важен и се поставят въпроси, които наистина променят по същество изборното законодателство. 
Ние няма да подкрепим този текст по следните съображения.
Първо, правните аргументи. Правните аргументи са за това, че много късно се прави промяна в изборното законодателство, което поставя под въпрос честността на изборите. 
На второ място, правят се промени, които са предложени между първо и второ четене. На първо четене нямаше предложение за 8-процентна бариера, нямаше 31 мажоритарни района. Така че в момента ни се предлага нещо съвършено ново.
Нещо повече, което също е сериозен проблем. Предлагат ни се 31 мажоритарно избрани депутати, които по същество по начина, по който се предлагат в законопроекта, предполагат неравностойност. 
Първо, неравностойност по начина, по който ги избираме. Ще избираме мажоритарен депутат в район, в който има около 100 хил. гласоподаватели и по същия начин ще избираме мажоритарен депутат в район, където има около 400 хил. гласоподаватели. Сами разбирате колко е неравностойно това, което се предвижда. Но има и още нещо неравностойно, което се крие в други текстове към края на законопроекта. Ще видим, че дори и избраният мажоритарно депутат е в различно качество. Има едни мажоритарни депутати, които ако са независими или избрани от партия, която не е преминала изборната бариера, в случай че се откажат, ще се провеждат частични избори. А има пък други мажоритарни депутати, които обаче ако са избрани от партия, преминала пропорционалната граница, няма да провеждаме наново избори, ако те се оттеглят, а ще бъркаме в пропорционалната листа. Виждате ли какво ни предлагате? Веднъж неравностойно да избираме, второ, тези, които са избрани, са подложени на различен режим. Нещо абсолютно недопустимо, сбъркано и според мен антиконституционно.
Искам да кажа още нещо. Защо няма да подкрепим тези текстове? Защото, уважаеми колеги, когато се прави толкова сериозна промяна на изборно законодателство, трябва първо да се каже какви са целите, които искаме да постигнем. Ако целите, които формулираме, са ограничаване на партиите, въвеждане на система, която да води до това, че имаме двупартиен модел или най-много три до четири партии да попадат в един парламент, то тогава наистина комплекс от мерки като вдигане на бариери, като чисто мажоритарни избори в един тур отговарят на тези цели. Ние обаче не чухме такива цели когато имаше дебат на първо четене. Не чухме това и като цел, когато се обсъждат сега предложените ни текстове. Това, което чуваме, е: хората искат, дайте да направим първи опит, този първи опит може да е успешен, този първи опит може да е неуспешен, но дайте да направим опит пък да видим какво ще става.
Вижте, предложи ни се законопроект, в който няма цели, а има компромис на средства. Средства, които бяха договорени между БСП и ДПС, които обаче имат следните политически цели. Аз ще ги формулирам и с това ще завърша своето изказване.
Тези политически цели са следните: 
- да бъде по възможност притисната, а защо не и унищожена автентичната десница;
- да се откраднат изборите от БСП и ДПС.
Но, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, аз искам да ви кажа, че каквито и средства, макар и през компромис, преследвайки политически цели, за да унищожавате десница и алернатива няма да ви помогнат. Доказано е в историята, че тези, които плетат такива плетки обикновено сами попадат в тях. В тази клопка, която вие днес завръзвате, най-вероятно вие ще попаднете.
Обръщам се към всички демократи, към всички хора с дясноцентристко мислене, към всички политически сили да предприемем действия така, че на изборите да покажем обратното на това, което целят БСП и ДПС, а именно друго управление – демократично и дясноцентристко. (Ръкопляскания от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за реплики? Няма.
Давам думата на народния представител Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Взимам думата като един от вносителите на предложението за смесена избирателна система с избор на 31 народни представители. Всъщност още в началото ми се иска да подчертая, че това е предложение, което се появи като още една възможност да се стигне до по-високо съгласие между парламентарните групи и политическите формации относно въвеждането на смесена избирателна система. Изрично подчертавам това за отсъстващия господин Сотиров: смесена избирателна система, при която имаме мажоритарен избор на определен брой народни представители.
В първото предложение на парламентарната група това са 58 народни представители. В нашето предложение е за втора възможност, свързано с избор на 31 народни представители в същия брой едномандатни избирателни райони, какъвто е и броят на многомандатните избирателни райони. Тоест всякакви основания да се спекулира с обвинение, че чрез промяна на изборната география се опитваме да получим служебно предимство, би трябвало да бъдат разсеяни и съответно да останат на заден план.
Аз много добре зная като вносител и на второто предложение какви са недостатъците и на това предложение, и на първото ни предложение за 58 народни представители. Но, дами и господа народни представители, недостатъците отстъпват място на основните аргументи, които са свързани преди всичко с въвеждането, първо, на промени в избирателната система и, второ, на въвеждането на мажоритарен елемент при избора на част от общия брой народни представители в Народното събрание. 
От доста време насам и политическите наблюдатели, и мнозинството от политиците, в това число и седящите тук в пленарната зала, поне на думи до момента са единодушни, че сред българските граждани има една висока степен на разочарование от политика, от политици, че българските граждани се отнасят с недоверие към различните програми, предизборни платформи и че всичко това се трансформира в апатия и всъщност се изразява в нарастващ процент на негласуващи на каквито и да са избори в страната.
Още нещо, сред причините за относително ниския рейтинг, в случая на Народното събрание, част от тези наблюдатели посочват като причина и начина, по който се избират народните представители, тоест съществуващата досега пропорционална избирателна система. Всъщност посочват причината, че решаващо при утвърждаването на листите е мнението на партийните ръководства и някъде назад остава мнението на избирателите. 
Може да се спори дали това е точно така, но факт е също така, че от дълго време в обществото има нагласа за промяна на избирателната система. Аз няма да се занимавам с проценти, може да се спори дали са 70, 80, 85, но факт е, че има нагласата за промяна в избирателната система и съответно за въвеждането на мажоритарен избор. 
Дами и господа народни представители, няма универсално решение, както няма и универсална избирателна система. Иначе нямаше при двете основни разновидности на избирателната система мажоритарната да има пет разновидности, при пропорционалната да има също така пет основни разновидности и накрая нямаше да се стига до така наречената смесена избирателна система, при която имаме съчетаване на мажоритарния избор с пропорционалния избор, просто щеше да се прилага една универсална избирателна система.
Аз няма да говоря за плюсовете или за минусите, искам обаче да подчертая три неща, които и при днешната дискусия правят особено силно впечатление.
Първо, факт е, че имаше няколко предложения преди първото четене, които бяха свързани с въвеждането на мажоритарен избор на част от народните представители, но също така е факт, че единствената парламентарна група, която от началото до днес отстоява предложението за въвеждането на мажоритарен избор, е Парламентарната група на Коалиция за България. Всъщност всички останали, които имаха възможност между първо и второ четене да направят предложения за 120, за 180, за пълен мажоритарен избор, не го направиха. Това де факто говори за фалшивата нагласа, с която са правени тези предложения.
Второ, иска ми се да подчертая, че значителна част от говорещите тук кокетираха с мажоритарния избор, спирайки се върху аргументи, които са свързани с предложените варианти, а не по същество за промяната на избирателната система. Те всъщност се опитваха да кажат колко лоши са вариантите, колко много недостатъци има, колко минуси имат и заради това, видите ли, не трябва да бъдат приемани. 
Да, за пореден път ще кажа, че ние осъзнаваме недостатъците на вариантите, които предлагаме. Само че, дами и господа народни представители, щяхте да бъдете искрени тогава, когато говорите за минусите на тази система, ако бяхте направили предложения за корекции, или ако бяхте направили дори и сега предложения да бъдат изчистени тези недостатъци. Такива предложения няма.
В заключение ще кажа, че си давах сметка колко е трудно да се промени избирателната система, давам си сметка колко е трудно една система, която е прилагана почти 20 години, каквато е пропорционалната избирателна система, да се промени чрез въвеждане на макар и ограничен брой мажоритарно избиране на народни представители, но откровено казвам, че никога не съм представял, че ще бъде толкова истерична съпротивата срещу въвеждането на мажоритарен избор на народни представители в Четиридесет и първото Народно събрание. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли?
Господин Янев, заповядайте.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колега Найденов, във всичко това, което казвате, има голяма доза истина. Ще кажа само това, че вариантът с 58 беше ясен, да речем, септември или октомври, обаче той не беше внесен в Народното събрание, а беше внесен на 30 януари. Относно твърденията, че този вариант не е получил подкрепата на парламентарните сили, ами защо го внесохте на 30 януари? Да бяхте внесли нещо друго. Предпоставката тук ние днес да говорим истерично, ако щете, за въвеждането на мажоритарен елемент е не заради друго, а защото става в последната минута и не по начина, по който е предложен първоначално от вас. 
Второ, много моля да се концентрираме, когато казваме, че българските граждани не били доволни от начина, по който ние сме избирани, по който се издигат кандидатурите. Когато в обществото се направи такъв дебат, ще се види, че начинът, по който ние сме избирани, е недоволството от манипулациите на изборния процес. Този парламент за съжаление няма да има шанса или няма да има волята да направи нещо, за да прекрати възможностите за манипулации в изборния процес. Ако бяхме направили това, тогава можехме да очакваме значително по-голямо доверие към българските политици, към българските политически институции, а сега са отхвърлени, както виждам, всички текстове, които са против купуване на гласове в този вариант на закона. 
Ние поддържаме отначало докрай преференциалната система и я развиваме. Тезите, че тя няма да сработи с праговете, както бяха за Европейския парламент, които се чуха тук, не сработва, защото се блокира възможността да се намерят по-ниски прагове. Ако се намери възможност и се гласуват по-ниски прагове, тя ще сработи и тогава ще имаме реален мажоритарен елемент и в тази изборна система, без да се налага да правим толкова голяма крачка не от страх за това, че един, втори или трети няма да може да влезе като мажоритарен кандидат, а поради това, че когато говорим за развитие на демокрацията, тя има своите естествени стъпки на развитие, които са естествените стъпки на съзряването на обществото и на политиците едновременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика думата има господин Бакалов.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Найденов! От Вашето изказване ми направи впечатление следното – че Вие не използвате мажоритарен избор, а използвате мажоритарен елемент, тоест Вие косвено или подсъзнателно признавате, че това, което правите в момента, не е мажоритарен избор. Мисля, че колегите тук достатъчно обосновано Ви казаха защо – защото това е точно мажоритарен елемент. Със същата сила, между другото, мажоритарният елемент можеше да бъде въведен с пропорционална листа без праг със задължителна преференция. Само че тогава, уважаеми колеги и уважаеми господин Найденов, нямаше да направите така, че да се разберете с вашия коалиционен партньор - Движението за права и свободи, да издигнете общи мажоритарни кандидати. Защото още сега можете ли да поемете ангажимент, че в 31 избирателни района БСП ще издигне свои кандидати и ДПС ще издигне свои кандидати? Няма да го поемете, защото няма да е факт. Факт е, че вие ще имате общи кандидати с ДПС. Това трябва да си го признаете и да го кажете на хората съвсем ясно.
Така че фактът, че все още използвате мажоритарен елемент подсъзнателно и предварително сте си направили коалиция с ДПС, достатъчно ясно говори за вашата манипулация по начина на избор. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Найденов.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин Янев, аз вече се съгласих с констатацията за забавяне и не се наемам да споря от гледна точка на датата, която фигурира върху законопроекта тогава, когато той е внесен, в това число, разбира се, и една част от тези 14 законопроекта на първо четене, които също са от началото на тази година, независимо от четените декларации и уверенията на всички парламентарни групи и политически формации за приоритет на изборното законодателство.
Но Вие всъщност ме принуждавате да кажа и още нещо. Законопроектът на Парламентарната група на Коалиция за България беше готов и беше представен през м. септември на миналата година и то в неговите два варианта: 58 и 31. Ето затова Вие не сте прав тогава, когато твърдите, че впоследствие се появява предложението за 31. Още тогава бяха предложени двата варианта. Защо беше това забавяне? Моля Ви, не превръщайте в слабост на парламентарната група желанието и стремежа - и на нас, впрочем, то беше споделено и от вашата парламентарна група, и от Парламентарната група на Движението за права и свободи – за търсенето на по-високо съгласие по промените в избирателната система. Това е, което в крайна сметка ни доведе до забавянето на конкретното внасяне на законопроекта. Ние всички бяхме обединени от разбирането, че за да бъде внесен законопроект, който да удовлетворява очакванията на мнозинството от българските граждани, следва да има и съответно по-висока степен на съгласие между парламентарните групи. Затова се и забавихме, защото продължиха дискусиите, в това число, впрочем, с очакването да получим подкрепата и на представителите на опозицията. Ето затова не мога да се съглася да превръщате в бележка и съответно в слабост на парламентарните ни групи желанието да търсим ако не консенсус, то поне по-висока степен на съгласие. Мисля, че никой няма да се наеме да спори по необходимостта да има висока степен на подкрепа.
Що се отнася до репликата на господин Бакалов: господин Бакалов, това, което ние предлагаме, е смесена система, в която има два елемента: мажоритарен елемент и пропорционален. Мажоритарният се реализира чрез мажоритарен избор, в случая на 31 народни представители, а пропорционалният в смесената система, господин Бакалов, се реализира чрез избор на 209 народни представители по съответно пропорционални листи в многомандатни избирателни райони. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Елиана Масева.
Госпожа Масева е 17 народният представител, който взема думата по тези текстове, без да броим репликите.
Имате думата, госпожо Масева.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Това, което се предлага, наистина е една много драстична и рязка промяна в последния момент, когато вече състезанието тече. Представям си един отбор, който е тръгнал на олимпиада и на състезателя, който скача дълъг скок, изведнъж му казват: да, обаче по решение на организаторите ти трябва да хвърляш гюле! Когато говорим за това, че за да бъдат честни изборите, трябва да отговарят и на правила, които са характерни със своето постоянство и последователност, и правила, които да се приемат навреме, имаме предвид точно това. Не може в състояние на предизборна кампания, в резултат на сметки и на пазарлъци да се съставят текстове, които точно да нагласяват резултата в полза на една или две от партиите в Република България. 
Когато се възмущаваме от това, че се въвеждат нови правила, имаме предвид, че политическата система и нашето представителство не си направиха въобще труда да започне дискусия по тези въпроси, въобще не се постараха да отговарят на обществените очаквания. Аз съм сигурна, че обществените очаквания, уважаеми представители на мнозинството, не са това, което правим днес. Ако те са нереални, както казват представителите на ДПС в този парламент, обществеността не е виновна. Виновни сме ние и ние много добре – и тези най-големи защитници, включително и вносители на тези проекти знаем, че българският народ няма да повярва на лесно произнесените думи. Имало мажоритарен елемент, 31 народни представители и те решават проблема на българите. Не е това проблемът на българския народ! Когато се говори за промяна в политическата система, опасността да правиш грешка с един опит е много по-голяма, отколкото да предпочетеш да изграждаш мостове, за да може да проведеш чрез тях и диалог в българското общество. Един от тези мостове беше предлаганата преференциална система с правото на гражданите сами да подреждат личностите, сами да правят една класация, за да добият самочувствието и липсващата им енергия, че участват в един процес, който се нарича избори.
Господин Ангел Найденов твърди, че те отдавна имали варианти, че отдавна канели политическите представителства на диалог. Това не е вярно, уважаеми колеги! Между първо и второ четене се прави поправка – поправката с 58 мажоритарно избрани народни представители на Мая Манолова е само идеен проект. Тя е изобщо незавършена. Тя е един лозунг и една декларация – може да има 58 мажоритарно избрани - нито географските райони, нито избирателните територии ... Веднага се прави един много остър завой и се казва: да не са 58, а да са 31. И какво от това? Какво от това, като са 31? 
Чухте Екатерина Михайлова: недостатъци и неравнопоставеност, основополагащи моменти в нашия протест до Конституционния съд.
Има 31 мажоритарно избрани народни представители и наужким тука, лицемерно и лукаво ние задоволяваме претенцията на българите. Но аз ви питам: какво ще правят тези 31 мажоритарно представени народни представители, като знаем, че те са част от политическия елит, действащ в момента? Ще отидат в политически представените парламентарни групи, защото там имат някаква стойност, или ще отидат като независими народни представители? 
В крайна сметка искам да ви попитам: ако решаваме да лекуваме политическата система, ако искаме да ушием нови дрехи на една твърде болна демокрация в България, една разрушена държавност, тези дрехи няма да й седят добре, това е ясно, но ако искаме да правим това в този момент, който е много критичен, след едно вредно управление, трябва да съберем сили и куража да правим това, което е полезно, а не това, което се внася със законите. Извинявам се за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Бяхте точна, госпожо Масева.
Има ли желаещи за други реплики? Няма.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Бакалов.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Мерджанов! Процедура ще има в тази посока – да прекратим изказванията, само че с една почивка от половин час.
От името на парламентарната група искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Обявявам почивка до 18,00 ч.
РЕПЛИКИ: Това не е половин час!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имам право да преценя сам. 


(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, колеги! Искам да направя предложение по реда на чл. 71, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вземам идея от изказването на госпожа Мария Капон, която мотивира и представи пред всички нас аргументи относно идеята, евентуалната бариера от 8% да може да бъде завишавана според броя на политическите партии, участващи в една коалиция. В това число тя визира, че е възможно да допуснем законова хипотеза, при която бариерата да достигне до неразумно високи нива. Като възприемам нейните аргументи, ви предлагам решение: да отпадне изречение второ, което гласи: „Когато коалицията е съставена от повече от две партии, за всяка партия над тази бройка се добавя по 1% над 8”. Ако това изречение отпадне, не е възможна хипотезата, която описа госпожа Капон. Смятам, че това е едно разумно предложение. Без да засягаме идеята на вносителите, оставаме в едни рамки, които са много по-разумни.
Затова правя процедурно предложение за отпадане на изречение второ от ал. 6 на § 3. Благодаря.
Господин Кътев, за обратно процедурно предложение ли?
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ, от място): Да.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Това не е процедурно предложение, а е по правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това ще се гласува, когато евентуално гласуваме текста за отпадане - господин Христо Бисеров направи предложение за отпадане на изречение второ на ал. 6.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Господин председател, аз правя обратно процедурно предложение,. Предлагам цифрата „1” да се замени с цифрата „2” на същата алинея, на същия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нито едното предложение беше процедурно, нито другото. Това беше предложение.
Давам думата на народния представител Йордан Величков.
ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, моят въпрос към авторите на дискутираните промени е: защо сега? Защо в дните, които остават на този парламент, а те са не повече от 10-11 работни дни, ние правим такива радикални промени?
Извън всякакво съмнение е, че въпросите, които са поставени – да, те трябваше да бъдат дискутирани, но ние проспахме четири години, за да стигнем до последните 10-12 дни да ги дискутираме. Подобен акт е абсолютно недопустим. Както се каза в пленарната зала от един от колегите – в Европа, дори една Турция, която не е член на Европейския съюз, също не си позволява в последната година преди изборите да пипа изборното законодателство. 
Уважаеми колеги, с тези промени ние за пореден път показахме крайно ниското политическо ниво на българските управляващи – ниво, с което ние сме добре известни през последните 100 години. Платихме за това ниво твърде, твърде висока цена. 
Както е известно, преди 12 години ние не можехме да управляваме финансово–икономическите процеси на България, поради което ни беше наложен, както добре знаем, Валутен борд. Сега все повече се чуват гласове – не зная дали някой ги чува, особено от управляващите – затова, че ние се нуждаем от политически борд. Нещо повече, има екипи от специалисти и учени, които работят по този въпрос.
В тази връзка аз все пак се обръщам към тези, които предлагат тези неразумни към този момент промени: моля ви, колеги, оттеглете ги! Не е в полза нито на вас, нито на когото и да било. Това единствено ще бъде пореден удар по и без това крайно ниския авторитет на нашия парламент.
В тази връзка аз и тримата депутати от „Защита” категорично ще се противопоставим на тези промени - не че са неразумни, а се предлагат в един крайно неразумен срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Величков.
Има ли реплики?
Първа реплика – господин Камов.
НИКОЛАЙ КАМОВ (независим): Уважаеми господин Величков, защо отнасяте към себе си това безобразие, което днес се случва? Защо?
Преди няколко дни, когато имахме дебати по Закона за електронните съобщения, и за пореден път тези, които изгонихме през вратата, след това – през прозореца, искаха през кумина да влязат, отбелязах, че тук, в една и съща зала, има разминаване на ниво ценности, а не на ниво технология за борба с престъпността. 
И днес е така – ние не сме заедно по основополагащи ценности на демокрацията изобщо, а не само на европейската. Така, че моля ви, категоричен съм в репликата си – не отнасяйте към себе си това, което се случва. Затова имат конкретна роля конкретни хора и конкретни политически партии. Вие не сте сред тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Още веднъж се обръщам към народните представители – има ли втора реплика към господин Величков? Няма.
Господин Величков, ако желаете, имате право на дуплика. Отказвате се от това Ваше право.
Давам думата на народния представител Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Хубаво е, че не ме виждате, господин председател. Следващия парламент ще имате тази възможност. (Реплики: „Е-е-е!”.)
Уважаеми колеги, тези от вас, които внимателно следят парламентарния живот, знаят, че ние с колегата Абаджиев и група народни представители от опозицията внесохме нов Законопроект за политическите партии. Той беше изцяло в унисон с европеизирането на политическата система, защото българската политическа система е балканска, няма нищо общо с европейските норми. 
Сега виждаме един смешен плач в последния момент от определени лица – не толкова представители на партии, защото те са способни да направят какви ли не политически трансформации, за да оцелеят, че ние конюнктурно сме били внесли заедно с колегите Абаджиев, Колчаков и Пинчев, предложение за 8 плюс един за всяка следваща политическа партия.
Уважаеми дами и господа, внесли сме го, защото, на първо място, за 20 години старите партии и старите лидери нямаха мъжеството да направят дефиниция на партия и коалиция. До момента в изборното законодателство и в Закона за политическите партии няма дефиниция за коалиция. Това е пълен абсурд. Всички европейски държави, в това число и в Румъния в Преходните и заключителните разпоредби на изборното законодателство са казали що е коалиция. А в България, ако проследите внимателно за последните 20 години, ще видите, че в момента, в който се формира коалицията, оттам насетне става абсолютно неконтролируема. Може да се разпадне, може да придобива всякакви метаморфози вътре в парламента и в крайна сметка никой не носи отговорност. Една коалиция може да е направена от пет партии, накрая да остане с една партия и да няма никаква санкция. Това е абсолютен политически разврат. (Силен шум и оживление.) Този политически разврат трябва да бъде премахнат веднъж завинаги!
Затова ние предлагаме нещо ясно, разбираемо и насочено срещу коалициите в България. Искаме политическите партии да носят отговорност, ако има коалиции, те да са на принципна основа, а не да се сглобяват в последния момент между фалирали политически лидери. Всеки политик, който е докарал партията си до фалит, бърза в последния момент да направи безпринципна коалиция, за да може да оцелее. Това е нещо, което не само че не е нормално, но трябва веднъж завинаги да се пресече. 
Ние сме учудени от позицията на ДПС защо отиват и ревизират нашето предложение. Ние сме категорично против това и ще настояваме да остане до края 8 плюс 1, защото считаме, че само така политическият живот може да се нормализира. Да речем, Българската социалистическа партия има коалиционни партньори, на които до ден-днешен не е проверила силата. Затова нека ги пусне по пистите, да се докажат, да минат този 1% и след това да ги вкарва в коалицията. Иначе другото е изключително неразбираемо, дами и господа. 
Нещо повече, за нас е много важно да се разбере от българското общество, че този род коалиции, които се формират до момента, на практика са едни нечистоплътни, комерсиални ООД-та. 
РЕПЛИКА: Както и партиите.
ЯНЕ ЯНЕВ: Тези ООД-та генерират корупция. Когато се говори за корупция, всеки нормален български гражданин се сеща първо за коалиция, като се започне от тройната коалиция и се стигне до някои опозиционни коалиции. (Шум, оживление.)
Затова е много важно тази бариера да се въведе с цел да се европеизира политическата система. И нека, ако някои колеги се плашат от нея, да го признаят. Ако обаче нямат проблем и считат, че имат необходимото доверие в обществото, нека да правят коалиции от колкото се може повече партии и да се явят пред избирателите, а не коалицията да им даде форма на прикритие. Те използват коалицията, предимно за да прикрият фалита на собствената си партия. (Шум и реплики.) Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Първа реплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Янев! Нито едно предложение на ДПС не е случайно. 
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Не се съмняваме.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Освен това на няколко пъти в тази зала имах възможност да задам въпроса дали това, което извеждам като хипотеза, като чист теоретически конструкт, е коректно. И съм чул отговор: „Да, коректно е”. Законодателят трябва да има предвид макар и трудно реализуеми на практика теоретически конструкти. 
Затова моя въпрос към Вас и го говоря сериозно, е следният: предлагате 8 за двупартийна коалиция плюс 1% за всяка следваща. Аз Ви питам: ако се коалират 94 партии, колко процента трябва да съберат? 101 процента?! Няма 101 процента, това е имагинерно число. Точно по тази причина или трябва да коригирате предложението си и да дадете някаква горна граница... (Шум и реплики.) Нямаме идея да профанизираме дебатите, това е сериозно. (Шум и реплики.) Или ще приемете предложението на колегата Христо Бисеров, направено от името на парламентарната група. Ако се съюзят 100 партии, трябва да съберат 108%. Такова число няма, това е имагинерно число. (Шум и реплики.)
Господин Янев, нали се разбрахме, хубаво е да чуем отговора Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика, господин Мурджов. Заповядайте.
МИРОСЛАВ МУРДЖОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Слушайки господин Янев, намирам нещо вярно в неговите думи – че имало политически разврат в България. Да, има и ражда такива като Вас, господин Янев. (Силен смях и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Все пак, нека да имаме уважението един към друг.
МИРОСЛАВ МУРДЖОВ: Да, имаме. Този политически разврат ражда неща от рода на неоконсерватор-земеделец. (Смях и шум от НДСВ и ОДС.) Сигурно има и такова нещо. (Шум и реплики.)
А иначе, кой фалирал партии, не знам, може би визирате тези, които прибрахте при вас. Успех ви желая! (Смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За трета реплика – д-р Георгиев.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Господин Янев, съвсем чистосърдечно и като по-голям ще Ви помоля да бъдете малко по-трезвомислещ, по-реално да преценявате нещата. Защото тук, в тази зала има 240 народни представители. Не можеш да наричаш всички в политически разврат. (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за тишина!
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Второ, някои от преждеговорившите казаха, че Вие от земеделец станахте консерватор, но консерватор от европейски тип ли, защото там са началниците? 
Пред нас говорите за коалиция. Бихте ли дали определение на коалиция, как разбира РЗС коалицията? Господин Янев! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев разговаря в момента, вероятно се консултира.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Много Ви моля, господин Янев, казахте, че нямало определение за коалиция. Дайте поне Вие някакво тълкувание на този проблем, що е коалиция и как Вие го разбирате.
И не забравяйте откъде сте тръгнали и накъде отивате, защото Вашите приказки приличат малко на площадни избивания или аз съм им сложил друго име „площадни пъдпъдъци”. (Шум, смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на дуплика – господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Господин председател, аз съм казал и на господин Пирински – по отношение на последния, който говори, да слагате дрегер пред залата (смях от ОДС), защото алкохолният градус е твърде висок и не бива да се пренася тук, в залата. 
Сега по същество на сериозните упреци.
Първо, по отношение на това, което дойде от Парламентарната група на ДПС.
Това, което чух, господин Местан, по-скоро е ирационална хипотеза, тя е литературна хипотеза. Тук става въпрос за цифри. Ако Вие проследите колко партии са се явили на последните евроизбори, ще видите, че те са по-малко от 15. (Реплика от КБ.) Точно така, говоря конкретно. Така че в България няма как 100 партии да се явят, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Аз казах, че това е теоретично.
ЯНЕ ЯНЕВ: И Вие го знаете – поради простата причина, че и сега в Централната избирателна комисия има и финансов ценз! Има финансов ценз, който също няма да позволи. 
Ние, като сме внесли това предложение, много добре сме го прецизирали и няма как да възникне хипотеза за 50, 60, 90 или 100 партии. Пак казвам, максимумът е 20 партии, но няма как да се създаде такъв блок от 20. Така че ние допускаме максималната теза, която е свързана с Коалиция за България. Те, да речем, могат да стигнат до 15 партии, понеже лявото е доста раздробено. А иначе в десницата няма такава опасност. 
Сега по същество по отношение на политическия разврат. 
Господин Мурджов, Вие снощи, като спахте с Ковачки, той ли Ви каза да направите тази реплика? (Смях в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев! Господин Янев! 
ЯНЕ ЯНЕВ: Аз не мога да разбера. ВМРО е организация на над 100 години и не бива да има енергийни ВМРО депутати! Разбирате ли? Когато се говори, човек трябва да знае с какви политически аргументи излиза! Вие, понеже имате някакви коалиционни проблеми и сте пред разпад, хвърляте вашите вини върху „Ред, законност и справедливост”! Няма такова нещо! 
Ние предлагаме нещо, което сме предложили преди повече от година и половина. Направете справка в деловодството – Закона за политическите партии, и ще се убедите. Ако беше приет нашият законопроект, в момента в България щеше да има максимум 15 политически партии! 
Затова пак искам да повторя, че в България трябва да пресечем веднъж завинаги политическия разврат! Благодаря ви. (Смях от ДПС.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми колеги, много е важен въпросът, който разискваме, но все пак трябва и да гласуваме. 
Давам думата на народния представител Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми дами и господа! След последния оратор трябва да поправя малко микрофоните. 
Най-жалкото в този дебат е цялата демагогия. От тази трибуна пред обществото и БСП, и ДПС казаха, че те търсели консенсуса, че двете партии щели да приемат тези промени с консенсус. Е, намерихте ли го, бе, колеги? Къде е този консенсус, дето го намерихте? 
Един месец, два месеца преди изборите изборно законодателство, колеги, не се приема и не се променя по този начин! Добрата новина е, че за последните 20 години хората, които са правели много по-малки изменения от това, което вие правите, платиха висока цена! Такава цена и вие, уважаеми колеги, от БСП и ДПС, ще платите.
Въпросът е следният. Много жалка демагогия как сега големи фигури от гражданското общество ще станат мажоритарни кандидати. Ами то няма време за организация! Кога ще ги направят гражданските комитети, кога ще съберат подписи, кога ще стане това нещо? Това е една голяма измама, която се прави, за да лъжете обществото. Няма да има граждански кандидати, защото няма време това да се случи. Гражданските кандидати ще бъдат кандидати на БСП и ДПС. Това ясно трябва да бъде разбрано от цялото българско общество. Всичко друго е заблуда за противника. Лъжете обществото.
По отношение на бариерата за коалиции – това е много непочтена работа. Пак ви казвам, в живота непочтените неща винаги накрая се заплащат. Това за 20 години не се случи. Сега няма дори отделен законопроект! Има група депутати, които между първо и второ четене внесли някакъв текст! 
НИХАТ КАБИЛ (ДПС, от място): Те са ваши!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Няма дори отделен законопроект, което е грубо нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ако председателят на Народното събрание уважаваше правилника, този текст въобще нямаше да бъде подложен на гласуване в тази зала! Дори формално процедурата не е спазена, дори не беше направен трудът да бъде внесен като отделен законопроект, защото в момента този текст е извън обхвата на промените! Тоест промяна, която не се е случила за 20 години, която е голямо изкривяване на законодателството, дори чисто процедурно не се случва както трябва! Дори това не сте направили както трябва, уважаеми колеги от ДПС и от БСП! Дори това не сте свършили! 
Поне спрете да лъжете хората за големия консенсус! Няма такова нещо, бе, колеги – никакъв консенсус няма! Единственият консенсус в този парламент е между БСП, ДПС и групата на Яне Янев! Това е единственият консенсус в този парламент! Други консенсуси няма. 
Този консенсус няма да бъде подкрепен от българското общество! Добрата новина е, че тези ваши действия – търсенето на служебна победа, промяната на правилата в последния момент, цялата тази непочтеност, ще извадят хората да гласуват! Ще ги мотивират! Това говори изключително и само за некоректни действия и търсенето на служебна победа! В една честна битка вие нямате шанс! Отивате в трайна опозиция! Затова търсите служебната победа, но и това няма да ви помогне. 
Важното е хората да излязат и да гласуват, и те ще го направят! Тогава ще видите от крайния резултат, че дори тези начини за служебна победа, които потърсихте, няма да ви помогнат!
Обръщам се последно към Вас, господин председател. Виждал съм как предложения, които са били извън обхвата на даден закон, Вие не сте ги подлагали на гласуване! Ще приложите ли пак двойния аршин? Как попада в обхвата на промените увеличението на коалиционната бариера? Как става това нещо? Ще приложите ли двоен аршин или ще имате мъжеството да спазим правилника на Народното събрание? 
Толкова много нарушения в рамките на няколко пленарни дни май не са се събирали в скоро време! Толкова много процедурни нарушения! Това е срамота за парламента! Знам, че БСП и ДПС твърдо стоят зад тях, но и това няма да ви помогне. И това няма да ви помогне!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Юсеин, заповядайте за реплика.
АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, аз съм от онуй поколение, което слушаше речите на генералните секретари на Българската комунистическа партия и първите секретари на Комсомола. 
От известно време гледам, че изпълнявате някаква функция – Генералният отпуща, нещо така, като изказ, вие като млад, който е залепен за Генералния си, започвате да говорите. 
Аз просто – болно ми е, щото като млад човек Ви уважавах и продължавам да ви уважавам. Колегата, който е предложил този вариант за осемте процента е бивш Ваш колега, от вашата парламентарна група. Не Ви отива пред медии и пред тази трибуна да говорите тези неща. Просто, нямате ли близки, които да Ви кажат да спрете с тия работи? Така че или спрете, или си оправете регистрацията. Благодаря ви. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика думата има господин Абаджиев.
ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (РЗС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Димитров, понеже Вие споменахте, че тук, в тази зала, имало консенсус само между БСП, ДПС и групата на Яни Янев, забравихте да споменете за още един консенсус, който се набива в общественото съзнание тези дни – между СДС, ДСБ, „Напред” и Георги Първанов – Гоце, защото Вашите думи, които Вие тук ги повторихте, изцяло бяха казани от Георги Първанов преди една седмица. Даже имам чувството, че ги повтаряте същите, така че недейте да забравяте и за този консенсус. Между другото, той е кръстник на тройната коалиция. За да бъдете коректни, споменавайте и този консенсус. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Руденко Йорданов, заповядайте за трета реплика. (Реплики.)
И все пак, нека да стъпим на текста на закона!
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, уважаеми колега Димитров! Все пак сте демократ. Все пак Ви припомням 1989 г. и хората навън, които искаха партии, а не партия. Отпадна чл. 1 от тогавашната Конституция, за да има партии и видите ли сега – 20 години след това, Вие – демократа, плачете за това, че извънпарламентарните сили нямат време да се организират в един отечествен фронт срещу партиите. Ами, върнете и чл. 1 тогава, за да се оправят нещата! Натам ли ни водите? (Шум и оживление в залата.)
За служебната победа – аз съм спортист. За мен служебна победа е тогава, когато отборът не дойде на игрището. Ние ще се явим на игрището, господин Димитров. Явете се и Вие и тогава нека откритият двубой да покаже кой печели, а не голите фрази, с които няма кого да заблудите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате право на дуплика, господин Димитров. Заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Аз ще започна от репликата на господин Абаджиев.
Уважаеми господин Абаджиев, не мога да повторя дори като имена партиите, които обиколихте за последните четири години. Това води до объркване и до грешна координатна политическа система. Затова нямам намерение да Ви отговарям, господине.
Друго нещо е по-важно – това правителство се провали. Вие се провалихте! (Шум и реплики от опозицията.) Провалихте се! Излезте на една честна битка, да ви видим! Излезте на една честна битка да ви видим – не търсете служебна победа! Хайде да ви видим в една честна битка сега колко сте смели! Хайде да ви видим! (Реплики.)
Търсите през цялото време служебна победа. Хайде да ви видим в честна битка. Много ви е страх и от страх се прави цялата работа. От голям страх, уважаеми колеги от БСП и ДПС, само че добрата новина е, че след толкова провали и служебният път няма да стане. И това няма да стане, но от малко благоприличие, от малко благоприличие не ми говорете за консенсус. Това нямате право да го говорите.
Кажете си пред хората следното нещо – БСП и ДПС имат консенсус. Да, защото имат общи мажоритарни кандидати и са оттук нататък заедно. Ей това си кажете на хората. Това ви е консенсусът. Вие нямате други консенсуси, но има нещо по-лошо и по-страшно и това е, че вашето управление е пагубно за България. И е хубаво, задължително е, да отидете в опозиция.
Ще ви кажа и за нашата регистрация – спрете с политическата намеса в съда, защото това ви прави още по-слаби, още по-слаби... (Силен шум, провиквания, реплики от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за тишина в залата!
МАРТИН ДИМИТРОВ: И това е част от служебната победа, която търсите. Дори това няма да ви помогне.
И пак ви призовавам: излезте в една честна битка, за да ви видим колко струвате. Хайде, де! Хайде! (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Думата има народният представител Мая Манолова за процедура.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, тъй като дебатът става все по-разгорещен и все по-емоционален, предлагам да удължим днешното пленарно заседание до неговото приключване и гласуването на параграфи 2 и 4, които обсъждаме в момента, както и § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: А да продължи ли да се предава по телевизията? (Реплики.)
Има ли обратно процедурно предложение? 
Предложението е да удължим работното време до приключване на работата по параграфи 2, 3 и 4. Става въпрос за приключване на разискванията по тях и гласуване. 
Моля, гласувайте процедурното предложение на народния представител Мая Манолова.
Гласували 207 народни представители: за 121, против 78, въздържали се 8.
Процедурното предложение се приема.
Давам думата на народния представител Станчо Тодоров.
СТАНЧО ТОДОРОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми българи! На всички трябва да ви стане ясно в тази зала, че в това сражение, което се провежда вече пети час, има само един победител. Страстите са наистина много важно явление, много важно нещо, но тук се надига една вълна, провеждат се доста активни бойни действия и в края на краищата на всички трябва да ви стане ясно, че победител ще бъде Движението за права и свободи. Те ще бъдат, защото те не провеждат сражение, те само участват, наблюдавайки всички, така наречени парламентарни сили, как си разпределят движението в парламента. 
Не мога да си обясня защо. И аз още от началото в този парламент поставих въпроса, че през последните дни, през последните години, на демокрацията участва една политическа партия, която яха всички останали български политически партии и този закон, който ние в момента се мъчим да приемем, ще облагодетелства само тази политическа сила. 
Не се двоумете, че някой друг ще спечели. Погледнете картината на политическото пространство и ще ви стане ясно. Защо всичко е математическо поставено, както каза един господин тук в залата. Той много внимателно го постави в петъчния контрол, че пред президента гвардията е само от бледолики българи, няма мургави, че в българската армия няма генерали и офицери - мургави, има само бледолики. И това ние всички заедно ще го постигнем – ще имаме мургави навсякъде....
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: А, бе, оставете мургавите, давайте по параграфа!
СТАНЧО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председател, това, което в момента се случва, от 31 индивидуални избрани народни представители, 10 ще бъдат на Движението за права и свободи. За всички останали 21 ние ще се бием. Това е ясно, точно и определено и затова е заложено 31. Защо не 240? Защо не е друга цифра? 
Това, което се поставя в последния момент, четири години ние се готвим точно за един такъв момент на битка, в която ще има само един печеливш. Не се заблуждавайте, че движението, което прави в българския парламент нови групи, групички, коалицийки, партии и т.н., ще просъществува. Няма да просъществува. Единствената коалиция, която ще участва на следващите парламентарни избори, ще бъде Коалиция за България, които ще вкарат народни представители. Останалите 8, 10, 12 и т.н. никога няма да преминат процента, затова всички останали ще участваме с партии. Това се налага. 
Това, което в момента се прави, е точно така, както ви казвам. Затова не се хващайте на въдицата да поставяте тези неща на разправии тук, в залата. Както е било досега, нека си бъде така. В последния ден всеки ще си изкарва резервите и ще ги хвърля, но печеливш, запомнете от мен, ще бъде само един. Вие от Коалиция за България много добре знаете, че само вашата коалиция ще мине този процент, а всички останали, които се прегрупирате и излизате под имена, ще бъдете само участници в това сражение. Вие ще бъдете победени, уважаеми господа! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма реплики.
Давам думата на д-р Георгиев.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Благодаря, господин председателю.
Колеги, наистина може би трябва да се ориентираме към чл. 2, 3 и 4. Ако има смислени предложения, да се правят. 
Искам да се обърна към цялата зала – наистина трябва да се помисли за тези 8%, осем плюс един и т.н. Това не е справедливо спрямо другите политически сили. Трябва да се намери компромисен вариант - вариант, в който да не бъдат изолирани големи групи хора от политическия живот на страната ни.
Искам да завърша само с едно нещо, господин председателю. Лицето Янев спомена за дрегер. Аз просто ще искам да го подложите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз не съм психиатър.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Не, да предложите да се приеме. Наистина в Народното събрание да се постави дрегер и да се отчита кой пие, кой пее и кой плаща.
Искам да кажа на господин Янев, че когато идва тук, да си носи ламарина на… (нецензурен израз). (Шум и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Георгиев, моля Ви!
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Да си носи ламарина на … (нецензурен израз), защото неговият приятел е отвън. (Шум и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля Ви, това е парламент! За какви тенекии говорите, бе, докторе?!
Уважаеми колеги, все пак има някакви рамки, хората ни гледат от екрана.
Доцент Китов, заповядайте.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес за пореден път направихме един голям цирк пред всички български граждани и може би наистина това е върхът на Четиридесетото Народно събрание. Пълен резил! 
Истината е, че няма политическа сила в тези двадесет години, която в последния момент да не е променяла изборното законодателство, но от кумова срама всички досега горе-долу пипаха дребни работи. Сега вече е явно, че и кумова срама няма и се решава в последния момент да се направят кардинални неща, които няма да направят едните по-разпознаваеми и другите по-неразпознаваеми, защото всички сме еднакви – всички сме излишни за българския народ. Казвам ви го съвсем искрено.
Разбира се, въпросът е изключително важен, защото опира наистина до морал и до разврат. Това не е само въпрос за правене на коалиции, а за правене и на парламентарни групи. Когато говорим за морал, трябва да го съотнасяме и с това, което правим тук. (Реплика от народния представител Александър Паунов.)
Става дума за разврат, господин Паунов. Разбира се, Вие нямате никакъв проблем. (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Откъде знаете, бе, д-р Китов?
БОРИСЛАВ КИТОВ: Защото комунистът изобщо няма нищо общо с разврата. (Шум и смях.)
Уважаеми колеги, става въпрос за следното. Става въпрос за представителството на българските граждани. Не стига че в последно време голямата любов на всички български граждани ни удостоява с 30-40% гласували, а сега вдигаме бариерата, за да останат немалка част от българските граждани без свое представителство. Разбира се, докато говорим за морал, нищо не ни пречи както правим парламентарни групи под едно име с много формации, така да се явим след това и на изборите. Това ще бъде поредното представителство на един добър морал на българските политици. 
Въпросът е друг. Откъде накъде две партии – осем, пък след това по една. И тук господин Бисеров има повече основание, защото или за всяка партия по четири, или за всяка партия по един, но за две партии – четири, а за три – девет, никаква логика няма.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС, от място): Има Закон за политическите партии.
БОРИСЛАВ КИТОВ: Никаква логика няма, без значение в кой закон е. Логиката е една, без значение дали е в Изборния закон или в Закона за политическите партии.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС, от място): Има един процент и е прието.
БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Янев, да ги вдигнем с 1% тогава. В това няма никакъв проблем, защото, така както и Вие, въпреки че направихте едно движение, въпреки че има участници от доста политически сили, ще се явите с „Ред, законност и справедливост”. Не се притеснявайте, и другите ще го направят така. За пореден път отново ще лъжем българските граждани. Проблемът е следният. Когато искаме да направим една коалиция, а представете си, че тази коалиция след това наистина се превърне в едно цяло, в един политически субект. Субектът дали е съставен от две или три формации, винаги е един субект, но това е друг въпрос. 
Прав сте, господин Янев, аз не мога да отрека, че коалицията, с която Вие влязохте в Народното събрание, в момента не само че има една партия, а се крепи на гласа на човек от друга партия, който не беше влязъл в коалицията. Да, има такива и това наистина е един разврат. 
Господин Абаджиев, какво да говорим за Вас?! Мисля, че консенсусът, без значение с кого е, все пак трябва да го има в това общество. Недейте да разделяте консенсуса, защото, какво излиза? Вие би трябвало да кажете: да, тези хора имат консенсус с господин президента, а ние имаме консенсус с останалите управляващи. Така го кажете и тогава ще бъде по-нормално.
Аз се обръщам обаче към вас, уважаеми колеги. Дали ние от Движение „Напред” имаме консенсус с господин Първанов е друг въпрос, но вие злепоставяте и него. Няма значение. Обикновено с политическа сила, която тръгва да си създава проблеми с избрания от нея президент, след това се случват някои неща, които не са най-добрите. Защото в крайна сметка, ако не уважаваме собствените си институции – институции, които ние избираме, бъдете сигурни, че няма да уважават и институцията, която ние представляваме. Бъдете сигурни, че тя не се уважава.
Що се отнася до мажоритарния избор. Не е мажоритарен. Стига сме лъгали българския народ, че когато политическите сили издигнат една личност мажоритарно, видите ли, той ще бъде по-различен от другите, които са издигнати пропорционално. Кажете ясно, уважаеми колеги. Това е един псевдомажоритарен избор, с който се опитваме да кажем: да, ние изпълняваме желанието на българския народ, но за пореден път отново го лъжем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика има думата господин Сотиров.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Господин Китов, използвам Вашето изказване, за да направя реплика, защото срамното в този парламент е онова, което прозира в целия дебат. Това показват целите на този закон – нещо, което многократно сме говорили тук. С този закон се прави битка между премиера, БСП и ДПС, от една страна, и президента – чрез изборния закон да се правят схеми и да се преконфигурира политическото пространство, да се правят схемите за следващия парламент. Това е философията на тези промени. Това е целият цирк и дебатът между БСП и президента. Това е смисълът, а не интересът на българските избиратели, на българските граждани, които искали много да гласуват мажоритарно. Това е грозен политически фарс и цирк, който реализирате с купуване на ренегати от опозицията, с промени в Закона за политическите партии, със субсидиране на хора, които са сменили по 3-4 партии. С това се занимавате вие от БСП! Вие деморализирате българския парламент и българската политика! Това е срамно и то ще се върне върху вашите глави, защото всичките тези неща винаги се плащат в политиката! (Шум и реплики в блока на КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Сотиров, Вие сам разбирате, че това не е никаква реплика!
ИВАН СОТИРОВ (встрани от микрофоните): Съжалявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие съжалявате, но поне се извинете.
Доктор Китов, няма да Ви дам думата за дуплика, защото това не беше реплика.
Има думата господин Илчев.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Искам да споделя със залата, че съм много доволен от днешните дебати, тъй като с нищо не съм изненадан. Очаквах храбрата „Атака” да се измъкне по някое време, за да се инсценира падащ кворум, в който БСП и ДПС като вносители на тази идея за мажоритарен елемент, който не е никакъв мажоритарен елемент, по-лесно да постигне добър резултат при гласуването. Очаквах БСП да мобилизира няколко нинджи в онзи сектор. Защо нинджи? Нинджите са със скрити лица и понякога се чува само съскането на техните мечове. Да ги мобилизира, за да стигне до 115 или 120 гласа.
Между другото, очаквах през последните месеци да стане това, което стана – президентът изведнъж да се сети, че българската политическа класа е тотално изхабена, изморена и ненужна, като че ли той не й принадлежи от 20 години, че народът се нуждае да избира деца на народа, за да служат на народа, както служат децата на родителите си. В това внушение той успя. Най-напред го подкрепиха талантливи хора от няколко шоу-предавания, които месеци наред убеждаваха хората, че в следващия парламент трябва да влязат изключително способни хора, напълно независими от партии, от корпоративни интереси, дори от собственото си потекло.
Ето, успехът днес е пълен, след като всички тези внушения дадоха възможност на колегите, които внесоха тези текстове, да твърдят, че ние сме на прага, направо в антрето, може би вече с единия крак във вестибюла на разкошната мажоритарна система. 
Изказвам се, за да помоля българските граждани оттук нататък да мислят върху няколко основни въпроса. Що за мажоритарен кандидат ще бъде този, който ще бъде поканен, определен, посочен, подкрепен, финансиран, насърчаван и обгрижван от партийните централи?! Що за мажоритарен кандидат е този, който, извършвайки кариерно развитие или, не дай си Боже, напускайки този грешен свят, ще бъде заменен, заместен от своя колега от пропорционалната листа?! Що за мажоритарен кандидат е този, който дискретно ще намига на публиката, водейки предизборна кампания в съседната община, докато колегите му от пропорционалната листа вилнеят в другата съседна община?!
Тук няма никакво значение дали са 58, 31 или 29. Тук става дума за това, че ние поднасяме модел, за който много от вас се изказаха изчерпателно, наричайки го квази мажоритарна система, имитация, мимикрия, а най-простата, най-разбираемата дума или устойчиво словосъчетание е „прах в очите на хората”. Разбира се, че „Позитано”, по необходимост „Врабча” № 1, „Врабча” № 23, „Раковски” № 134 ще извадят тези 31 души. Някои от тях може би никога не са били депутати. Други може да се окаже, че имат солиден политически стаж. И аз мога да ви кажа какви хора ще бъдат изтикани.
Отварям скоба. Изобщо не ме притеснява фактът, ако трябва да участвам в следващо политическо състезание, дали ще бъда пропорционалник или мажоритарник. Но искам да подскажа на любопитните какъв тип личности сега ще се лансират като неизхабени, неизморени, креативни и независими от партиите. Един известен популярен певец ще попее за БСП, ще разплаче бабите и ученичките и ще стане мажоритарно избран кандидат номер едно. Един архаичен генерал ще лъсне лампазите, ще обиколи един гарнизонен град и ще стане мажоритарен победител на БСП. Примерно. Един богат човек от Централна и Южна България ще се пусне в махалите с бедно, ромско, маргинално и обезверено население и ще спечели финансово своите мажоритарни резултати. Ето такава уж мажоритарна система, всъщност мажоритарно-елементарен трик, а не мажоритарен елемент, се предлага в момента на гласуване. Вероятно номерът ще мине.
За какво е целият този фарс? Никой нямаше кураж да каже, че мажоритарните избори са състезание от ранга на „Формула 1”, а там се отива с мощни двигатели, а не с трабанти и каруци. Сега ние ще натоварим хиляди български избиратели на трабанти и каруци в една мнима „Формула 1”, в резултат на която инвалиди ще спечелят палмата на първенството. Защото те няма да са по-различни от тези от нас, които са заклеймявани по този изкуствен критерий – че сме изчерпани, че сме изхабени, че сме уморени. На българското общество се представя един сурогат като свещената истина, като абсолютния изход от ситуацията. Ситуацията, разбира се, е неприятна. Тя е тежка и сложна. Има апатия, има спад на интереса към изборите, но това не е лекарство. Това е, както казват докторите – упойката или анестезията. Сега ние приспиваме няколко милиона избиратели, за да ни преглътнат по-лесно с 31, които са омекотител или подсладител, но не са нито захар, нито мед! Благодаря. (Ръкопляскания от НДСВ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика има думата господин Софиянски.
СТЕФАН СОФИЯНСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Илчев, за пореден път подменяме принципа с лошото му изпълнение. Не бива да обругавате така принципа за мажоритарност, защото всичко, което казахте, е факт в страни с традиционна демокрация. В Германия, в Англия, навсякъде от партиите се издигат мажоритарно кандидати. В това има логика с оглед по-коректното разпределение на гласовете след това при преразпределението. Господин Илчев, слушах Ви и затова Ви репликирам. Ние от Съюза на свободните демократи сме вносители на мажоритарен проект, върху който е работено на базата на немската избирателна система. Отново подчертавам – това е добър проект, добър пример за страни с традиционна демокрация.
Друг е въпросът, че предложеният ни законопроект прави редица изкривявания. Но принципът на мажоритарност е изключително важен. Човек, доказал качествата си в обществото извън партията, може и е редно да бъде предложен, редно е да бъде избиран, редно е професионално да защитава позиции в парламента, каквито един подреден в партийната листа гражданин няма да може да направи.
Затова ни се иска, когато гласуваме и когато говорим за законопроекта, да разграничим ясно принципа и да кажем „да” на мажоритарното, а там, където е лошо изпълнението, да кажем „не”. А не да обобщаваме, че виждате ли, мажоритарният избор бил псевдодемокрация. Грешите, господин Илчев!
ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ, от място): Той не е казал такова нещо.
СТЕФАН СОФИЯНСКИ: Точно в този тон бяха Вашите думи, господин Илчев. Грешите! В Англия, в Германия е точно този принципът на мажоритарно избраните кандидати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика? Господин Мурджов, заповядайте.
МИРОСЛАВ МУРДЖОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Многоуважаеми господин Илчев! Всичко, което казахте, е вярно, аз слушах внимателно Вашето изказване. Друг е въпросът, че никой не иска да чуе аргументите. Както и партията, която представлявате, не искаше да чуе аргументите за вота на недоверие. Защото същественият принос да слушаме този дебат и да разсъждаваме в момента кое е правилно и кое не е, е на партията, наречена НДСВ, която предпочете да запази министерските си кресла и да участва в целия този цирк, в който днес участваме всички и по дефиниция българските избиратели няма да подкрепят. Там е вашата вина. Потърсете я и ще я намерите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трета реплика – господин Камов.
НИКОЛАЙ КАМОВ (независим): Аз ще го кажа малко по-остро от преждеговорившия. С цялото ми уважение към ораторските качества, които за пореден път демонстрирате, господин Илчев, но от изказването Ви се вижда, че Вие очевидно се чувствате изиграни като партия. И това се случи между другото много ясно, когато се внесе предложението за конституция – нещо, което аз подкрепих с подписа си, въпреки че един от текстовете директно работеше срещу случая, в който аз бях изключен от коалиция, и беше несправедливо да се третира такъв случай за напускане на парламента. Но това вече се е случило.
Господин Илчев, наистина погледнато в ретроспекция в целия мандат, вие през цялото време и до ден-днешен задържахте пет дяла от общо шестнадесет, на които властта реши да раздели всичко в България. Някак си неубедително звучи днес, за разлика от всички останали, вие да протестирате толкова срещу това, което се случва с вас. Ако погледнете по-назад в историята, а Вие много добре познавате историята, ще видите, че тези, които днес постъпват с вас така, винаги са постъпвали така със своите коалиционни във или без кавички партньори. За съжаление това е жалката българска история. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за дуплика, господин Илчев.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Един социалдемократ да се обръща така към един либерал е класика, класика в жанра, дори и извън жанра.
Но, да караме по ред.
Аз не слушах много внимателно репликата на господин Софиянски, но той е слушал моето изказване още по-невнимателно. Та нали аз оприличих мажоритарната система на това красиво и динамично състезание „Формула 1”, но казах, че ние каним българските граждани да участват в него, качени на трабанта и на каруцата на този недъгав мажоритарен елемент, който ще гласуваме днес. Това, което господин Софиянски каза за Германия, за Холандия, за Великобритания, за Щатите при двупартийната им система, е точно така. Но точно защото сме далеч от този момент, а ние пък като либерали не желаем да се възпроизведе двуполюсният модел, затова намираме за неуместна идеята по това време на политическия сезон в България. 
Към господин Мурджов и към господин Камов. Не сме влезли в коалицията с кой знае какви илюзии, че в нея ще бъде топло, уютно, елегантно и хармонично. Много по-често, отколкото вие сте забелязвали, сме живели в рамките на формулата не 8:5:3, а 11:5. Такъв е и сегашният случай. Обаче несъпоставимо е да подложиш стабилността на страната си под въпрос, само защото си недоволен или защото твоите предложения не се приемат. „Две в едно” не се прие. И не само то! 
Между другото, добре е да чуят гражданите, че НДСВ беше готово с цял пакет от промени преди Коледа, че настоявахме този парламент да започне работа на 5-ти, а не на 14 януари, че наша е идеята да се работи всеки божи вторник, а не само в началото на Страстната седмица сега, пряко сили. Нито едно от предложенията ни не беше прието – нито кабините да станат гишета, нито да има преброителни центрове вместо само избирателни секции. И въпреки това, ако можем да върнем лентата назад, пак не бихме подложили на такова изпитание цяла България, само защото сме наскърбени, недоволни или защото не ни се отваря парашутът. Но в днешния ден ние просто казваме: да, това е схема. И както се пее в едно популярно парче, „НДСВ го нема в тази схема”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Ремзи Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Илчев, най-малко от Вас очаквах да кажете, че последните няколко години повече важала формулата 11:5. Ако вие искахте да излезете от коалицията, защо не излязохте? Защо мислите, че вие сте либерали, а ние не сме либерали? Аз не можах да Ви разбера, извинявайте, ние членуваме в Европейската либерална партия малко по-рано от вас и мисля, че сме едни чудесни партньори в Либералния алианс.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ, от място): С репликите към мен приключихме!
РЕМЗИ ОСМАН: Не, аз правя изказване, но тъй засегнахте ДПС, Ви отговарям.
Оттук нататък може би е по-правилно да кажем, че това е втората нормална коалиция в нашата държава. Първата коалиция беше в предишния мандат, където бяхме заедно коалиционни партньори. Това е втората нормална коалиция в нашата държава. И всички останали бяха измислени. 
Ще се спра само на предложението за прага на коалициите.
Първо, аз не виждам господин Мартин Димитров. Той може би желае да бъде забелязан, но малко трудно се забелязва като млад лидер. Повече трябва да стои на трибуната, на първия ред! Слушах го и по време на пресконференцията в кулоарите. Него го няма, но колегите от СДС са тук. ДПС не е направило това предложение, това предложение излиза от депутати от СДС, бивши депутати от СДС. Аз споделям примерно вижданията на колегите Колчаков, Димитър Абаджиев, Яне Янев, една част от техните виждания във връзка с предложението. Самият пример, че влизат с коалиция... Мартин Димитров призовава за един честен двубой, за едно честно състезание, но самият той не е честен към своите избиратели. Погледнете какво беше в началото на мандата и сега какво е в нашето Народно събрание! Точно за да бъдат елиминирани тези процеси може би, споделям да се помисли, че е време за тези, които ще правят коалиции във връзка с изборите, да се сложи някакъв праг. А когато обсъждахме Закона за политическите партии, аз, господин Илчев, казах, че не възприемам да има затруднения за създаване на партии. И да помислим, когато обсъждаме Закона за изборите дали изкуствени партии, фантоми, след като в продължение на 19 години взимат по 500 гласа, дали трябва да участват в изборите. Една сериозна партия, една сериозна коалиция не бива да се притеснява. Ще се пробват един-два пъти и ще направят малко по-сериозна коалиция. 
Идеята на законодателя трябва да бъде такава, че да улесни избирателя, когато гласува. А кога избирателят ще бъде улеснен! Да се явят примерно, както колегите посочиха, коалиции от 15 партии, 20 партии, 30 партии? Кога ще бъде изчистен този пазар, така да се каже, битпазарът в политиката? Битпазарът ще бъде изчистен, ако няма кой да купува от битака. Тогава ще се изчисти пазарът и ще останат наистина леви, десни и либерали, както казва господин Илчев. Ние желаем да имаме не двуполюсен модел, но партии и коалиции, които са утвърдени. А призивите на господин Димитров, който трудно се забелязва от българския избирател, за честен двубой, ще го видим на изборите. Ако той си развие примерно идеята, че е готов да се състезава, защо отива в коалиция? Като е толкова силен, голям лидер на силна партия, защо не се яви на изборите самостоятелно? Но няма смелостта да се яви на изборите самостоятелно и се скара със собствените си колеги! Не е моя работа да се бъркам във вътрешните дела на една политическа партия, както и аз не желая да се бъркат в моята, но слушах в последно време все някой, господин Бакалов, на вас ви е виновен! Имате проблем в съда – виновно е ДПС, имате някъде другаде проблем – виновно е ДПС! Ами вие се разпадате! Този разпад наистина трябва да се задържи. Каквото и да говориш, господин Бакалов, наистина политическият битак трябва да бъде изчистен и за да се изчисти, избирателят трябва да бъде подпомогнат, да не се позволява измислени партии да правят изкуствени коалиции и да влизат в парламента. Колкото и да не ти харесва, това е истината и след 20 години според мен вече сме дорасли в българския парламент наистина да влязат партии и коалиции, които заслужават да бъдат тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли?
Господин Бакалов, заповядайте.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Осман!
Първо, господин председател, хубаво е тогава, когато някой се изказва от парламентарната трибуна, все пак да говори по същество по закона, а не за СДС, за ДПС и за регистрацията.
Общо взето връзката ни е ясна, господин Осман. Не искаме да я коментираме – като му дойде времето. Но тъй като виждам, че днес има сериозно напрежение, и това напрежение между другото е вече от месеци, аз, консултирайки се с моите колеги, имам едно конструктивно предложение, защото това е големият проблем. Големия проблем на изборния закон ще го кажа след малко. Затова и в тази връзка ще направя такова предложение. Тогава дано вече колегите от ДПС и от БСП се успокоят, защото явно това е големият им проблем. А именно текстът, който предлагаме, господин председател, и го предлагам съвсем сериозно, за да не губим повече парламентарно време, е следният: прагът от 8% за право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво се отнася само за коалицията СДС и ДСБ. Тогава вече вие ще бъдете много спокойни. Ще бъдете много спокойни, няма да коментирате от тази трибуна коалициите, няма да инициирате и законът ще тръгне много бързо. Много бързо!
Признайте, че в момента не е важен проблемът с тази коалиция, проблемът е кой ще управлява след изборите. Това минава през тази коалиция. Ще минат през процентите, ще минат през съдебните регистрации, всичко това ще мине, колкото и да се опитвате.
Това е нашето предложение отдясно, за да се успокоите вече, да нямате такива абсолютно безсмислени предложения и да не давате примери, които нямат нищо общо с българския политически живот особено за хора, които виждам от първия ред, които си мислят, че с разни проценти и бариери ще спрат нещо. Примерите са обратни. Точно в обратна посока действат тези примери и аз съм сигурен, че това ще се случи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Тодоров, не мога да Ви откажа. Заповядайте.
СТАНЧО ТОДОРОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, наистина господин Осман направи накрая един хубав разбор, който показа, че наистина ДПС е единствената партия в парламента, която, както знаете, в този парламент единствено не се разцепи, не се направи коалиция от нея, нито някой излезе от нея. Всички останали – другите шест, се разцепиха, прегрупираха се, създават нови положения, нови правила на играта и те са си твърди и сигурни, че през следващия парламент пак ще си участват във властта. Така е! Той показа това, което е реално. А ние се джафкаме, аз казах примерно с лъвовете, защото ние сме български лъвове, едно магаре какво прави с лъвовете. Това е положението, което всички ние не можем да усетим.
Имайте предвид, господин Осман, че ако сега БСП играе на вашата свирка, то, останали и в другия парламент, сигурно може да няма такава свирка да се свири. В момента ви правят едно положение ...
Защо например не се вдигне бариерата 8%, за да видя как ще влезете вие? Няма да влезете, защото вие ги нямате 8-те процента, ако гласуването е задължително. Нямате ги! Но сега, тъй като гласуването не е задължително, използвате момента и си участвате така добронамерено в цялата тая ситуация.
Затова, господа от БСП, не се поддавайте на такива манипулации! Вие, колеги, останете и гласувайте в момента, защото виждаме, че тук редиците се изпразват и подпомагат някои, които искат да направят това, което трябва да стане. Извикайте ги тук и всички ние, така наречената опозиция, разбира се, и НДСВ накрая проумя да участват и да не допуснем този така наречен ... Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате право на дуплика, господин Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Господин Бакалов, споменах и мисля, че говорех по същество, но когато говореше вашият председател, спомена 20 пъти името ДПС. В неговото изказване нямаше нищо общо, свързано със закона. Вашият лидер вече го забелязвам като нов млад лидер. Защо не му обърнахте внимание на него? На него ще обърнете внимание, не на мен. (Шум и реплики отдясно.)
Останалото оставете, гледайте си във вашия двор. Ние знаем какво правим в нашия двор. Не се занимавайте с нас, защото вашият лидер като говореше – вие помните комсомолските секретари, размахва се тук като комсомолски секретар. Комсомолските секретари бяха преди 20 години. Състезанието, господин Мартин Димитров, е на изборите. Заповядайте, заедно ще се състезаваме, когато се явите самостоятелно.
Да, аз съм съгласен с Вас, че не бива да се тръгва срещу една организация. Не приемам Вашето предложение да запишете, че това нещо трябвало да важи само за СДС и за ДСБ. Не съм съгласен с Вас, аз съм либерален човек, оставете ме на мира. Нека това условие важи за всички. Така че и твоите избиратели да бъдат спокойни. Няма да приема това предложение.
За репликата на господин Станчо Тодоров. ДПС е идейна партия, господин Тодоров, за разлика от Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За процедура има думата проф. Герджиков.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председателю, дами и господа, с върховно неудобство искам да направя моето процедурно предложение по воденето на заседанието. (Шум и реплики отляво.)
Много моля, говори се оттук, не оттам.
Вие, господин председателю, нарушихте правилника на Народното събрание. Лош пример даваме на българските граждани. Ние сме институция, която най-стриктно трябва да спазва правилата. Извънредно заседание не може да се удължава по този начин. Правилникът не го разрешава.
Затова, за да смекчите нарушението, което направихте, прекратете дебатите и поставете на гласуване този въпрос. (Единични ръкопляскания.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не Корнезов, който ръководи сега заседанието, е удължил заседанието след 19,00 ч. Имаше процедурно предложение и залата го реши.
Аз разбирам, проф. Герджиков, Вие правите предложение за прекратяване на разискванията по тези текстове и респективно утре, когато ще имаме също извънредно заседание, да продължим разискванията.
Това е процедурно предложение и ще го подложа на гласуване. (Шум и реплики.) Господин Герджиков, кажете точно какво е предложението – да се прекратят разискванията и да се гласуват текстовете? Това ли е процедурното Ви предложение, проф. Герджиков?
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ, от място): Прекратяваме и гласуваме сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Професор Герджиков прави предложение за прекратяване на разискванията – чухте аргументите му, и преминаване към гласуване.
Има ли обратно процедурно предложение?
Заповядайте, господин Китов. (Шум и реплики.) 
Това не е изказване, а е обратно процедурно предложение, което е допустимо.
Всъщност до този момент има още двама народни представители, които са се записали. Това са народните представители Любен Дилов-син и Атанас Атанасов.
Имате думата, господин Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми господин председател, в предложението на проф. Герджиков имаше два компонента – единият беше, че нямате основание да удължите времето и, ако се приеме, би следвало да закриете заседанието; а по отношение на второто предложение, искам да кажа, че има записали се колеги, на които нямате право да отнемате думата на базата на това предложение, защото те са заявили желание за изказване преди да бъде направено предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, поставям на гласуване предложението на проф. Герджиков да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване. Това е процедурното предложение, чухте и обратното процедурно предложение, залата решава.
Моля, гласувайте.
Гласували 221 народни представители: за 164, против 53, въздържали се 4.
Процедурното предложение е прието.
Господин Сотиров, заповядайте за предложение за прегласуване.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да се прегласува това предложение, защото част от залата остана с впечатлението, че като прекратим дебата, прекратяваме и заседанието и остава за следващ ден. (Шум и реплики: „Няма такова нещо.”) Моля ви се, идеята на това гласуване, както го интерпретира господин Корнезов, най-малкото трябва да даде уточнение за това да прекратим дебатите и да се премине сега към гласуване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз три пъти го казах.
ИВАН СОТИРОВ: Знам, че колеги останаха с друго впечатление, чух какво се говори. 
Още повече е недопустимо така да бъде прекратен дебатът по този важен въпрос. Ясно е, че вие искате всичко да претупате. Вие по този начин можете да решите и резултата от изборите тук с решение на парламента утре какво да бъде мнозинството. 
Въпросът е изключително сериозен и аз пледирам да се прегласува предложението и да не бъде подкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Досега са се изказали 27 народни представители, без да броим репликите и дупликите. 
Процедурата разрешава да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване.
Още веднъж повтарям предложението на проф. Герджиков – да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване на разискваните текстове, тоест § 2 и § 4, и § 3, по който нямахме разисквания, но той е безспорен.
Моля, гласувайте.
Гласували 223 народни представители: за 169, против 51, въздържали се 3.
Процедурното предложение е прието.
Следователно, уважаеми народни представители, трябва да преминем към гласуване.
Моля за внимание. Председателят на Народното събрание, който ръководеше заседанието, ми напомня, че е гласувана процедура най-напред да се гласува § 4, който става § 3, след което да се върнем към § 2, тъй като § 3 по новата номерация е основният.
По § 3 има предложения на народни представители, които трябва да гласуваме докато стигнем евентуално до гласуване на предложението на комисията.
Има предложение на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров, което се подкрепя по т. 2 и не се подкрепя в останалата му част. Следователно трябва да поставя на гласуване предложението на тези трима народни представители в неприетата му част. Това е на стр. 4 - § 4, който става § 3.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров в неприетата му част. 
Гласували 217 народни представители: за 98, против 108, въздържали се 11.
Предложението на тези трима народни представители в неприетата му част не се приема.
Доктор Шарков, имате думата за процедура за прегласуване.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Обръщам се към вас с предложение за прегласуване. 
Смятам, че в залата има наши колеги, които не пожелаха да гласуват, вероятно поради някакви угризения, но пропорционалната система с преференциално гласуване, която ние предлагаме, ще осигури реално състезание между 240 кандидати за народни представители и е много по-добър избор от това да имаме „31 мажоритарни”, партийно предложени кандидати.
Моля ви за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване втори път предложението на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров.
Моля, гласувайте.
Гласували 217 народни представители: за 100, против 107, въздържали се 10.
И този път предложението не се приема.
По този текст също има предложение от народните представители Димитър Абаджиев, Яне Янев, Георги Пинчев и Иван Колчаков, което се подкрепя от комисията и затова не се подлага на гласуване. 
Има предложение от народните представители Ангел Найденов и Кирил Добрев, което се подкрепя от комисията и затова не се подлага на гласуване. (Реплика от народния представител Мартин Димитров.)
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Залата решава кое! Трябва да се гласува, как?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Казах, че не се гласуват, защото са приети по принцип от комисията! Досега сме го правили това стотици пъти! Няма да се опитвате да ме карате да нарушавам правилника! Точка!
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Ще гласуваме, залата решава какво се приема и какво не!
ИВАН СОТИРОВ (ОДС, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: В процес на гласуване сме. Не може!
Има предложение от народния представител Светослав Спасов, което той мотивира и от трибуната. Това предложение не се подкрепя от комисията. Следователно трябва да го поставя на гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Спасов. (Шум и реплики от ОДС.)
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Откога комисията определя кое ще се приема и кое не?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Гласували 222 народни представители: за 103, против 99, въздържали се 20.
Предложението на народния представител Светослав Спасов не се приема.
Отиваме на предложението на комисията, което е на стр. 5. По § 3 по новата номерация, по-старата е 4, в ал. 6 народният представител Христо Бисеров направи следното предложение: в ал. 6, второто изречение: „Когато коалицията е съставена от повече от две партии, за всяка следваща партия в коалицията се добавя по 1 на сто от действителните гласове в страната и в чужбина” да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Бисеров за отпадане на второто изречение на ал. 6 на § 3.
Гласували 174 народни представители: за 142, против 27, въздържали се 5.
Предложението се приема, следователно второто изречение отпада.
По същото второ изречение, надявам се, с пълното съзнание, господин Олимпи Кътев направи предложение вместо 1 на сто да стане 2 на сто. Това предложение не може да бъде гласувано, след като отпадна цялото изречение. Затова не го поставям на гласуване...
МАРИЯ КАПОН (независим, от място): Имаше предложение...
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Аз имах едно предложение! (Реплики от народния представител Елеонора Николова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Този текст отпадна, край!
Заповядайте, госпожо Николова.
Моля да повторите това, което направихте като изказване.
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (независим): Да, господин председател. Аз помолих да се подложат на отделно гласуване отделните алинеи, защото съдържат съвършено различно съдържание по смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Алинея по алинея ли искате да го гласуваме?
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА: Не, алинеите, които регулират да има мажоритарен елемент – ал. 2, 3 и 4 да се гласуват на един път, отделно да се гласува сегашната ал. 6, която става ал. 3.
Тук вече принципът е друг...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С други думи, предлагате § 3, ал. 1, 2, 3 и 4 да се гласуват заедно, а ал. 6 да се гласува отделно?
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: 
НИХАТ КАБИЛ (ДПС, от място): Алинея 6 вече я гласувахме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не, ал. 6 не е гласувана. Гласувахме само отпадане. Възможно е гласуване и така, както го предложи госпожа Николова, правили сме го това. Залата ще реши! 
Поставям на гласуване процедурното предложение за отделно гласуване на ал. 1, 2, 3 и 4 и отделно ал. 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 196 народни представители: за 58, против 71, въздържали се 67.
Процедурното предложение не се приема.
Заповядайте за предложение за прегласуване, госпожо Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Уважаеми колеги, двете предложения са коренно различни. В залата, давайки свободен вот, има хора, които искат да подкрепят мажоритарни избори и не са съгласни да подкрепят 8-процентната бариера. Абсолютно коректно е да подложим разделно двете предложения. Аз съм убедена, че има мнозинство. Направете нормалната демократична процедура! Разрешете го това, защото иначе означава, че част от нас няма да подкрепят мажоритарния елемент само заради причината, че сливате двете ... Трябва да бъдат разделени на принципна основа!
Смятам, че категорично няма от какво да се крием, всички съзнателно вземаме тези решения и те са различни! (Народният представител Борислав Ралчев иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направи се процедурно предложение.
Не мога да Ви дам думата, господин Ралчев! Процедурата е за прегласуване! В процес на гласуване сме, единствената процедура, още веднъж повтарям, минаха почти четири години, единствената възможност е прегласуване.
Госпожа Капон направи процедура за прегласуване, това беше във връзка с нейното изказване.
Моля, гласувайте процедурното предложение за отделно гласуване на ал. 1, 2, 3 и 4, и на ал. 6.
Гласували 226 народни представители: за 169, против 35, въздържали се 22.
Този път процедурното предложение е прието. (Единични ръкопляскания от опозицията.)
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): По алинеи ли остава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Остава по алинеи, но не алинея по алинея, а както се предложи – на две групи.
Моля за внимание! Параграф 3, стр. 5, както ни се предлага от комисията - има точки 1, 2, 3 и 4 и съответно алинеи 1, 2, 3 и 4. Касае се всъщност за спорния въпрос около мажоритарните избори, включително и системата. 
Подлагам на гласуване § 3, ал. 1, 2, 3 и 4, включително и т. 3.
Така ли е, госпожо Николова?
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (БНД, от място): Да.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Поотделно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Така е направено предложението от госпожа Елеонора Николова. Гласуваме това предложение.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Няма да се лъжем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Кой Ви лъже? Не мога да Ви дам думата, няма да Ви я дам.
Това е предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 228 народни представители: за 128, против 85, въздържали се 15.
Текстовете на параграф 3 до ал. 4, включително и т. 3, се приемат.
Поставям на гласуване ал. 6. 
ИВАН СОТИРОВ (ОДС, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Процедура – единствено за прегласуване, друга – нямате право! (Реплики на народния представител Иван Сотиров.)
В процес на гласуване сме - единствената процедура е за прегласуване. (Реплика на народния представител Иван Сотиров.)
Пленарната зала решава това.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС, от място): Нека залата да реши това, а не Вие.
Подлагам на гласуване § 3, ал. 6, без вече отпадналото изречение второ – става въпрос за бариерата от 8 на сто.
Гласували 196 народни представители: за 135, против 59, въздържали се 2.
Алинея 6, както се предлага от комисията без изречение второ, е приета.
Заповядайте, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ДН): Уважаеми колеги, предлагам прегласуване на тази алинея, тъй като в края на този мандат парламентът трябва да прецени между разума и популизма. В обратния вариант може би да напишем, че променяме Конституцията, връщаме чл. 1 и мачът приключва – оставате си още 45 години. Не знам, един ден може би и с танкове да ви изгонят!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурното предложение с чутата аргументация за прегласуване.
Поставям втори път на гласуване ал. 6, както ни се предлага от комисията без изречение второ.
Гласували 196 народни представители: за 134, против 59, въздържали се 3.
Алинея 6 е приета.
Връщаме се на § 2.
По § 2 има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров - § 2 да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на тримата народни представители.
Гласували 168 народни представители: за 46, против 105, въздържали се 17.
Предложението на тримата народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 2 – става въпрос за чл. 4 на стр. 3.
Гласували 152 народни представители: за 125, против 26, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет, както ни се предлага от комисията.
Приключваме дотук.
Гласували сме параграфи 1, 2 и 4 заедно с наименованието на закона. 
Продължаваме утре в 9,00 ч.

(Закрито в 19,50 ч.)


Председател:
		Георги ПиринскиЗаместник-председател:
				Любен КорнезовСекретари:
		Митхат Метин
		
Светослав Малинов