Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-04-14


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите: Любен Корнезов и Юнал Лютфи

Секретари: Силвия Стойчева и Станчо Тодоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам пленарното заседание.
Ще направя едно съобщение, преди да продължим с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
Народните представители Деница Димитрова и Съби Давидов на основание чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщават, че оттеглят внесения от тях Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Уважаеми колеги, преди да продължим нашата работа, ще поставя още един процедурен въпрос. Знаете, че утре в началото на пленарния ден трябва да приемем програма за предстоящата ни работа през тази седмица. Тази седмица имаме едно редовно пленарно заседание в сряда, 15 април. Знаете, че на 16 април ще имаме тържествено заседание от 9,00 ч. във връзка със 130-годишнината от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Предложението и молбата е предложенията за дневен ред за утре, 15 април, да бъдат внесени днес в Деловодството до 16,00 ч., а не както обикновено до 18,00 ч., за да могат да се подготвят материалите за утрешното заседание. 
Навярно отново ще трябва да вземем решение в началото на утрешния ден да обсъждаме и гласуваме текстовете, които ще разглеждаме. Това ще решим утре, разбира се, но сега отправям към вас молба и предложение - по възможност днес до 16,00 ч. да бъдат внесени предложенията за дневен ред за утре.
Разбира се, ако се наложи да бъде внесен въпрос и до 18,00 ч., това не е изключено, но да могат по-експедитивно да бъдат подготвени материалите за утрешния пленарен ден.
И така, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – продължение.
Както знаете, вчера бяха приети параграфи 1, 2 и 4. Предстои докладване на § 3 в първоначалната номерация на вносителя.
Предлагам председателят на Временната комисия господин Найденов да представи § 3 по вносител.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Има предложение на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров - § 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, има предложение за отпадане на § 3, направено от тримата народни представители, подкрепено от комисията. Не виждам желаещи да вземат отношение по това предложение.
Затова ще преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров за отпадане на § 3, подкрепено от комисията.
Гласували 189 народни представители: за 176, против 2, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова за създаване на нов § 4а със следното съдържание:
„§ 4а. В Глава втора заглавието „Избирателни комисии” се допълва с „и комисии за преброяване на бюлетините (преброителни комисии).”
Комисията не подкрепя предложението. 
Отново има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова, пряко свързано с предишното предложение:
„В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1, след думата „комисии” се добавя „и преброителни комисии за всеки преброителен район:”.
2. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:
„3. комисии за преброяване на бюлетините”.
3. Досегашната т. 3 става т. 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, имате думата по тези предложения.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложенията, които правим с госпожа Елиана Масева, са поредица от предложения и в следващи текстове, но тук всъщност за първи път поставяме въпроса за това в Избирателния закон да се създадат едни нови комисии за преброяване на бюлетините или преброителни центрове - нещо, което бяхме предложили и в отделен законопроект, тъй като смятаме, че това е изключително важно относно предотвратяването на купуването на гласове и така наречения контролиран вот. 
Искам да кажа още нещо във връзка с тези предложения. Това е предложение, което не само се подкрепя, но практически се инициира от 14 неправителствени организации и експерти, работещи в областта на избирателното право, които дават рецепта за предотвратяване на контролирания вот – нещо, от което България страда, нещо, което обезверява българските граждани да упражняват своя вот по време на избори, и нещо, което беше записано като критика към България от страна на Европейската комисия. Това е механизъм, който наистина може да създаде гаранции за честни избори.
Аз се обръщам към колегите от всички парламентарни групи. След като вчера говориха: нека да направим първи опит в една посока, хайде да направим още един първи опит днес - да предотвратим контролирания вот, от който страдат българските избиратели и това води до ниска избирателна активност.
Аз се обръщам към всички вас. Ако думите, с които заявявате, че трябва да се пресече купуването на гласове, са истина, то подкрепете предложението, което правим с колегата Масева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към госпожа Михайлова? Няма.
Желаещи колеги да вземат думата? Ако няма, ще пристъпим към гласуване.
Още веднъж се обръщам към залата. Не виждам желаещи за изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова за създаване на нов § 4а - предложение, неподкрепено от комисията.
Гласували 182 народни представители: за 72, против 92, въздържали се 18.
Предложението не се приема. 
Предложение за прегласуване - госпожа Масева.
Имате думата. Заповядайте.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Това, че БСП и ДПС са „против”, е ясно, но не е оправдано. А това, че НДСВ, което също предлага създаването на преброителни комисии и част от тях са „против”, също не е обяснимо и не е оправдано. 
Всъщност това е залогът за следващите избори – дали те да бъдат прозрачни, честни, дали ние отговаряме на обществените изисквания към нас. Всички подписахте съгласие с Асоциацията на неправителствените организации за това какви мерки да се предприемат със закона, та за изборите купуването на гласове да бъде ограничено, да има контрол. Негласуването и гласуването „против” по отношение на това предложение е всъщност истинският отговор на управляващите – какви да бъдат Избори 2009, особено в комплект с приетите рестрикции за мажоритарен вот и 8-процентна бариера. Това очертава физиономията на следващите избори.
Затова ви моля – прегласувайте и подкрепете това разумно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте отново предложението.
Гласували 194 народни представители: за 89, против 92, въздържали се 13.
Не се приема и при прегласуването.
Преминаваме към гласуване на следващото предложение на госпожа Масева и госпожа Михайлова за промени в чл. 8, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 136 народни представители: за 28, против 90, въздържали се 18.
Не се приема и това предложение.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на господин Лъчезар Иванов за създаване на нов § 5, което комисията подкрепя, и предложение на госпожа Мая Манолова – също за нов § 5, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.”
2. Досегашното изречение второ става изречение трето.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Заповядайте за изказване по предложението на комисията за нов § 4. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 4 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 164 народни представители: за 153, против 11, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, по който няма предложения за изменения и допълнения.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов за създаване на нов § 7 и на народния представител Мая Манолова – също за създаване на нов § 7 с идентично съдържание, които комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.”
2. Досегашното изречение второ става изречение трето.
3. Досегашното трето става изречение четвърто и в него след думата „сили” се добавя „както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: По тези два текста - § 5 по вносител и § 6, предложен от комисията, няма желаещи да вземат думата. Затова ще ги гласуваме едновременно.
Моля, гласувайте § 5 по вносител и § 6 в редакция на комисията.
Гласували 156 народни представители: за 145, против 10, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов за създаване на нов § 8, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение на народния представител Мая Манолова за създаване също на нов § 8, който комисията подкрепя също по принцип.
Има предложение на народния представител Христо Бисеров за създаване на нов § 5а, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 7 със следното съдържание:
„§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Общият брой на членовете на комисиите, включително председател, заместник-председател и секретар, е равен на броя на членовете на Централната избирателна комисия при запазване на съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Желаещи да вземат отношение по това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 7.
Гласували 129 народни представители: за 128, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на народните представители Масева и Михайлова:
„Създава се нов § 5а:
1. Създава се нов чл. 13а със следното съдържание:
„Чл. 13а. (1) Не по-късно от 20 дни преди изборния ден ЦИК определя седалището на преброителните комисии и назначава техните членове по предложение на РИК. Преброителната комисия се състои от председател, секретар и брой членове, равен на броя на членовете на РИК, на територията на който се намира преброителният район.”
(2) Предложението на РИК се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
(3) Членовете на преброителните комисии се определят по ред и условия за назначаване на членове на РИК.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи да обосноват това предложение? Не виждам.
Преминаваме към гласуване. (Шум и реплики в залата.)
Отменете гласуването. Това предложение, както разбираме, няма основание да бъде гласувано, тъй като не беше прието предходното предложение за такива центрове. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Ако ми позволите, господин председателю, да направя едно процедурно предложение. Има серия от предложения, които са свързани с избирателната система, съответно с неприетото предложение за преференциалната избирателна система, както и за праговете на преференциите и серия от предложения, които са свързани с преброителни комисии, които също не бяха приети. Може би да приемем процедурно, че тези предложения, доколкото в основните си текстове не са приети, не подлежат оттук нататък на разглеждане и съответно на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Тоест Вие правите процедурно предложение да не бъдат обсъждани и подлагани на гласуване текстовете, които вече нямат основание да бъдат разглеждани поради отпадането на съответните текстове в началните параграфи? 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Да. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Процедурното предложение е ясно. 
Гласувайте направеното процедурно предложение.
Предложението е да не се разглеждат онези текстове, които отпадат, поради това че в началните параграфи отпаднаха съответните норми, предложени като основание за по-нататъшна обосновка в текстовете на законопроекта.
Гласували 136 народни представители: за 120, против 13, въздържали се 3.
Предложението е прието.
При докладването, господин Найденов, ще трябва да посочвате към кои параграфи се отнася това процедурно предложение. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Следва предложение на народния представител Лъчезар Иванов – създава се нов § 9:
„§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При определяне състава на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.”
Комисията подкрепя предложението.
Следва предложение на народния представител Мая Манолова с идентичен текст, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При определяне състава на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Желаещи да се изкажат по това предложение на комисията няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 8.
Гласували 151 народни представители: за 143, против 7, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Следва предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което е свързано с преброителните комисии и което приехме, че няма да се гласува.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов:
1. Създава се нов § 10:
„§ 10. В чл. 18, ал. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.
2. Досегашното изречение второ става изречение трето.
3. Досегашното изречение трето става изречение четвърто и след думата „сили” се добавя „както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.”
Комисията подкрепя предложението по точки 1 и 2 и не го подкрепя по т. 3.
Има предложение на народния представител Мая Манолова, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 9 със следното съдържание:
„§ 9. В чл. 18, ал. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.
2. Досегашното изречение второ става изречение трето.
3. Досегашното изречение трето става изречение четвърто и се изменя така: „Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Желаещи да вземат отношение по тези текстове? Няма.
Господин Иванов, държите ли да се гласува Вашата т. 3, която не е подкрепена от комисията? Става дума за Вашето предложение за нов § 10, в който комисията е подкрепила предложенията Ви по точки 1 и 2 и не е подкрепила предложението по т. 3, в която Вие предлагате в съответното изречение на ал. 1 на чл. 18 да се добави „както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”?
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Гласуваме предложението на комисията за нов § 9.
Гласували 137 народни представители: за 128, против 9, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Следват предложения на народните представители Масева и Михайлова, свързани с преброителните комисии. Става дума за предложение по § 6 по доклада на комисията, съответно предложение, отново свързано с преброителните комисии, за изменение в чл. 22, които също са свързани с преброителните комисии и които не следва да бъдат подлагани на гласуване по вече гласуваното решение от Народното събрание.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 10.
По § 7 има предложение на народните представители Масева и Михайлова, също свързани с преброителните комисии и центрове.
Има предложение на народния представител Христо Бисеров, което комисията подкрепя по точки 2 и 3, а по т. 1 е оттеглено.
Има предложение на народния представител Светослав Спасов – в чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават нови точки 5, 6 и 7:
„5. определя ред и условия за гласуване по електронен път;
6. създава и поддържа специализирана интернет страница, на която се извършва гласуване по електронен път;
7. осигурява сигурността на гласуването по електронен път при спазване на принципите по чл. 2 от закона.”
2. В т. 18 след думата „гласуване” се добавя „включително и по електронен път”.
3. Точки 5-23 стават съответно 8-26.
4. Създава се т. 27:
„27. определя условията и реда за експериментално гласуване по електронен път с автоматизирани системи.”
5. Създава се т. 28:
„28. ЦИК приема процедура за проверка за повторно гласуване.”
6. Създава се т. 29:
„29. при установяване на повторно гласуване подаденият по електронен път глас се анулира.”
Комисията подкрепя предложението по т. 4 и не го подкрепя по точки 1, 2, 3, 5 и 6.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 11:
„§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. освобождава членовете на районните избирателни комисии при нарушение на закона и на решенията на Централната избирателна комисия;”
б) досегашната т. 6 става т. 7;
в) досегашната т. 7 става т. 8 и накрая се добавя „не по-късно от 33 дни преди изборния ден”;
г) досегашните точки 8 и 9 стават съответно точки 9 и 10;
д) досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така:
„11. приема и обнародва в „Държавен вестник” методика за определяне на резултатите от гласуването не по-късно от 55 дни преди изборния ден;”
е) досегашните точки 11 и 12 стават съответно 12 и 13;
ж) досегашната т. 13 става т. 14;
з) досегашната т. 14 става т. 15 и в нея накрая се добавя „и провежда обучение на членовете на районните избирателни комисии”;
и) досегашната т. 15 става т. 16;
к) досегашната т. 16 става т. 17 и в нея думите „по пропорционалната система” се заличават;
л) досегашната т. 17 става т. 18;
м) досегашната т. 18 става т. 19 и се изменя така:
„19. определя реда за проверка за двойно гласуване и възлага извършването й на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;”
н) досегашната т. 19 става т. 20 и в нея думите „т. 18” се заменят с „т. 19”;
о) създават се нови т. 21 и 22:
„21. определя реда за проверка на подписките за участие на независими кандидати и възлага извършването й на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
22. определя реда за проверка на списъците с имената, единните граждански номера и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, и възлага изпълнението на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;”
п) досегашните точки 20, 21, 22 и 23 стават съответно точки 23, 24, 25 и 26;
р) създават се точки 27 и 28:
„27. предлага на президента да насрочи в 14-дневен срок от получаване на предложението нов избор за мажоритарен кандидат, когато няма избран мажоритарен кандидат на втори тур;
28. определя условията и реда за експериментално гласуване по електронен път с автоматизирани системи;”
2. В ал. 3 думите „точки 5, 6, 9, 13 и 15” се заменят с „т. 5, 6, 10, 14 и 16”.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 7, могат да се обжалват в срок до 24 часа от съобщаването им пред Върховния административен съд. В срок до 24 часа Върховният административен съд се произнася с решение, което е окончателно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За изказвания?
Заповядайте, господин Спасов.
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да мотивирам моето предложение, което се състои в две основни неща. Първата част на предложението е свързана с това да се даде възможност на българските граждани да гласуват по електронен път чрез Интернет-страницата на Централната избирателна комисия така, както е практика в няколко европейски страни. Аз съм взел предвид опита на Естония. За съжаление, управляващото мнозинство в Комисията по изборното законодателство отхвърли тази част от моето предложение и подкрепи предложението ми, свързано с гласуването по електронен път чрез автоматизирани системи.
Бих искал да аргументирам предложението си в първата му част, а след това и във втората, за да се опитам да убедя представителите на мнозинството да подкрепят и неговата първа част.
Предлагам възможност за гласуване по Интернет посредством удостоверяване самоличността на избирателя чрез електронен подпис. Смятам, че по този начин ще бъде повишена избирателната активност като се ангажират вниманието и съпричастността към изборите на младите избиратели, както и на избирателите, които са в чужбина. Също така ще се даде възможност и на българските граждани, които през м. юни или юли ще бъдат на почивка. Те биха могли примерно да гласуват дори и от плажа, могат да гласуват и от в. Мусала, могат да гласуват и от някоя лодка в морето, могат да гласуват и от пустинята Сахара, могат да гласуват и от бостана на село. Това става чрез съответния мобилен апарат и чрез своя електронен подпис гласуват на страницата на Централната избирателна комисия.
Някои казват: как ще се защитава вотът и как ще се осъществи това гласуване по Интернет? Както в момента е практика в много банки да се банкира по Интернет. Както можем да гласуваме доверие на съответните банки да оперират с нашите средства и да можем да ги прехвърлим от една сметка в друга чрез своя електронен подпис, така бихме могли да гласуваме и по Интернет.
Смятам, че по този начин ще дадем възможност не само на младите хора, на почиващите, но и на българите зад граница, които са над 1 милион, да упражнят своето право на глас. Смятам, че чрез NET-а, ако се даде възможност за гласуване по Интернет, обликът на Четиридесет и първия парламент ще бъде коренно различен. Той няма да е този, за който от вчера имаме представа какъв ще бъде.
Втората част от моето предложение е свързана с въвеждането на експериментално гласуване с автоматизирани системи. Давам си сметка, че заради краткото време нямаме възможност да се въведе изцяло – в цялата страна, във всички секционни избирателни комисии, възможността българските граждани да гласуват чрез тези автоматизирани системи. По-нататък в предложението ми към чл. 87а съм дал идеята как би могло да стане това. 
За да обясня и на колегите, които сега ще гласуват, искам да кажа, че това ще става в контролирана среда в рамките на секционната избирателна комисия. В тъмната стаичка освен бюлетините за гласуване за съответните партии, ще бъде поставена и автоматизирана система, оборудвана с визуализиращ екран, четящо устройство за магнитните карти и оптичен показалец за гласуване, поставени в кабините за гласуване. Избирателят ще получи от председателя на секционната избирателна комисия магнитна карта за гласуване като в графа „Забележки” на избирателния списък ще бъде записано, че избирателят е гласувал по електронен път. Естествено, след приключване на изборния ден, четящото и записващо устройства ще бъдат представени в регионалната избирателна комисия, където ще бъде разчетено и ще се види колко граждани са гласували по електронен път чрез автоматизирани системи. Даваме възможност на Централната избирателна комисия да реши примерно в кои 40, 50 или 60 секционни избирателни комисии ще бъде въведено това експериментално гласуване и ще се даде възможност на българските граждани да гласуват по електронен път.
Смятам, че това е една първа стъпка за въвеждане изцяло, във всички избирателни комисии, гласуване по електронен път. Това до голяма степен ще намали именно купуването и продажбата на гласовете. Надявам се в ХХІ век България наистина, имайки предвид примера на много европейски държави и на Съединените щати, да въведе именно този модерен начин за гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Реплики няма. Желаещи за изказвания – също.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще гласуваме онази част от предложенията на господин Спасов, които комисията не е подкрепила.
Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Светослав Спасов, неподкрепени от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 19, против 62, въздържали се 38.
Предложенията не се приемат.
Гласуваме § 6 по вносител и § 7 в редакция на комисията. Номерацията се променя съответно на § 10 и § 11.
Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 8 има предложение на народните представители Масева и Михайлова, свързано с преброителните центрове, което не се подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 12:
„§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „многомандатния избирателен” се заменят с „избирателния”;
б) точка 6 се изменя така:
„6. регистрира кандидатски листи на политически партии и коалиции и ги обявява публично;”
в) създава се нова т. 7:
„7. регистрира мажоритарните кандидати на политическите партии, коалиции и инициативни комитети и ги обявява публично;”
г) досегашните т. 7-13 стават съответно 8-14;
д) досегашната т. 14 става т. 15 и се изменя така:
„15. обявява избрания мажоритарен кандидат;”
е) създава се т. 16:
„16. насрочва втори тур за мажоритарен кандидат, когато няма избран кандидат;”
ж) досегашната т. 15 става т. 17.
2. В ал. 3 думите „и 8” се заменят с „8 и 9”.”
По § 9 има предложение на народните представители Масева и Михайлова, свързано с преброителните центрове, което не е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 13.
В § 10 има предложение на народните представители Гегова и Димитров, което комисията е подкрепила и то е отразено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ще го разгледаме отделно, господин Найденов, тъй като предложението на комисията е за отпадане на този параграф..
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат отношение по текстовете на § 8 в редакция на комисията и § 9 по вносител? Няма.
Преминаваме към гласуване на двата текста едновременно.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Двата текста са приети.
По § 10 предложението на комисията е той да отпадне.
Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на комисията за отпадане на § 10.
Гласували 113 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 3.
Предложението за отпадане е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ на § 12.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант І и предлага следната редакция на § 12, който става § 15:
„§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Заличаването става по заявление на напусналите страната или служебно по данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи предоставя на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за автоматизираното заличаване на лицата от избирателните списъци 55 дни и 15 дни преди изборния ден.”
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „Информацията се предоставя съответно 55 и 15 дни преди изборния ден”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи да вземат отношение по тези два текста – § 11 по вносител и § 12 в редакция на комисията? Няма.
Преминаваме към гласуване на тези два текста.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за § 13, който става § 16 до § 18, който става § 20 по вносител, като има предложение § 16 да отпадне.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Първо, уважаеми колеги, подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от комисията за параграфи 13, 14, 15, 17 и 18. Това са пет текста по вносител, подкрепени от комисията, предложения на вносителя за отпадане на съответни текстове в действащия закон. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласувайте предложенията на комисията, подкрепящи вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
По § 16 вносителят предлага чл. 32 да бъде отменен. 
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да отпадне, тоест чл. 32 да остане в закона като действащ текст.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 16.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 19, който е представен в основния доклад в два варианта, има предложение от народния представител Христо Бисеров, което комисията е подкрепила по принцип.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ на § 19.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант І и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
„§ 21. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато лицата по ал. 1 са пристигнали в страната след предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии, те се вписват в списъците от секционните избирателни комисии след представяне на документ за самоличност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи да вземат отношение по § 19, в редакция на комисията?
Заповядайте, господин Атанасов, имате думата.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа, моля да обърнете внимание на този текст. Това е текстът за автобусите, които идват от Турция. Много ви моля обърнете внимание на текста! 
Първо, правя формално предложение, предложението на господин Бисеров да отпадне. Моля да бъде подложено на гласуване неговото отпадане. Защо? Да се запази сегашният текст, който предвижда в ал. 2 на чл. 35, че лицата, които са пристигнали в страната не по-рано от 24 часа преди предаване на избирателните списъци, могат да бъдат дописвани.
Предложението на господин Бисеров е да отпадне текстът „24 часа”. Тоест да се спести плащането на една нощувка на тези, които идват с автобусите в България. Това е предложението, за да може в деня на изборите, автобусите, които идват от Турция долу в Кърджалийски и в Хасковско, моментално да бъдат дописвани в списъците и да участват в изборите. Това е предложението, което прави господин Бисеров. 
Аз смятам, че трябва да направим необходимото да не допускаме тези екскурзианти да участват в изборите в България, защото знаете, че те специално се организират с автобуси, които идват, гласуват, даже не знаят за кого гласуват, и си отиват.
Моля ви, подкрепете направеното предложение за отпадане на текста. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Уважаеми господин Атанасов, във връзка с Вашето предложение – Вие предлагате да подложа на гласуване текст, който по принцип комисията е подкрепила. Вчера също възникна такъв казус с колеги от Обединените демократични сили. Смятам, че практиката, която следваме, е, ако вносителят на предложението счита, че констатацията на комисията, че тя подкрепя по принцип предложението, не се споделя от вносителя, тогава той настоява неговото предложение да бъде подложено на гласуване. В противен случай ние не подлагаме на гласуване предложения, които комисията е инкорпорирала в своя окончателен вариант на текст. Така че вие ще изразите своето отношение към текста, предложен от комисията.
Госпожа Михайлова има възражение по това мое тълкувание.
Госпожо Михайлова, заповядайте, имате думата.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Всъщност, ако отпадне текстът, който комисията е предложила – тя е приела практически предложението на народния представител Христо Бисеров и е направила един изцяло нов текст с нова редакция за ал. 2, ще остане действащият текст, който има в момента в закона, който предвижда, тези 24 часа преди гласуването да е пристигнало лицето от чужбина и да представи документ, с който да се удостовери това, че тези 24 часа са изтекли.
Смятаме, че старият текст, който съществуваше в закона, поне донякъде предполага по-голяма чистота на изборния процес и усилие от страна на комисията да провери наистина да не се злоупотребява и да се извършва изборен туризъм.
Аз отново се обръщам към всички народни представители от всички политически сили, призовавам колегите от опозицията да бъдат в залата и да гласуват това, което предлагаме, защото толкова много се изговори срещу изборния туризъм. Сега е моментът да покажем поне малко, че отговаряме на думите, които сме казали и гласуваме този текст. Затова всъщност трябва да отпадне изцяло текстът, който ни е предложен от комисията и да остане да действа това, което има и в момента в действащия закон – чл. 35 в целия си вид – и ал. 1, и ал. 2. Практически това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Госпожо Михайлова, Вие не оспорвате поредицата от гласувания, която аз предлагам. 
Сега ще подложа на гласуване текста на комисията.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ, встрани от микрофоните): Да, да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, текстът на комисията за редакция на § 19. 
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ, встрани от микрофоните): Да, но ако не събере гласове – отпада. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да, но тогава ще възникне въпросът за предложението на господин Бисеров, защото то ще бъде адресирано към чл. 31, ал. 2 в сега действащата редакция и може би тогава ще трябва да подложим на гласуване неговото предложение за отпадане на този израз.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ, встрани от микрофоните): Въпросът е да отпадне. Разчитам да подкрепите това предложение да отпадне, защото това е правилното. (Народният представител Мая Манолова иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Отново има желание за изказване, преди преминаване към гласуване.
Думата има народният представител Мая Манолова. Заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, призовавам ви да разглеждате текстовете в цялост, а именно как по принцип е уредена процедурата за гласуване на български граждани в чужбина, как е уредена процедурата за гласуване на български граждани, които гласуват в България, включително и такива, които са се завърнали в страната в периода до съставяне на избирателните списъци и след това. 
Знаете, че мое е предложението за неотпадане на действащия текст, който задължава органите на МВР да предоставят на ГРАО пълен списък с имената на гражданите, които два месеца преди изборния ден са напуснали територията на страната и след това да го актуализират с тези, които в периода до предаване на избирателните списъци са се завърнали в страната.
Давам си ясна сметка, че това не може да бъде направено със 100-процентова точност, поради факта, че от 1 януари 2007 г. България е член на Европейския съюз и преминаването на границите със страни – членки на Европейския съюз, става без отразяване на това по изричен начин. Тоест тази процедура не може да бъде пълна. Въпреки това ние я оставихме в закона, защото все пак дава гаранция от избирателните списъци да бъдат заличени гражданите, които напускат територията на страната през пунктове, които са гранични със страни – нечленки на Европейския съюз. Този механизъм остана. 
При отпадането на ал. 2 на чл. 35 сме имали предвид обстоятелството, че завръщането на голяма част от гражданите в страната, непосредствено преди изборния ден – 24 часа преди изборния ден, или няколко дни преди изборния ден, но след предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии, няма как да бъде установено, поради факта, че част от тях правят това с личните си карти. Знаете, че беше лесно да бъде установено това обстоятелство, когато хората се движеха със задгранични паспорти и там се отбелязваше всяко влизане и излизане от страната. 
Сега на практика това не е възможно да се случи, така че реално е този текст да остане, ако вие настоявате. Той не дава гаранция, че по някакъв начин гражданинът може да удостовери пред избирателната комисия влизането си на територията на страната в срок 24 часа преди изборния ден.
Затова ние сме дали механизъм, с който се заличават гражданите, които са заявили гласуване в чужбина, от списъците в България. Също така сме дали механизъм, с който се заличават гражданите, които са напуснали територията на страната два месеца преди изборния ден и не са се завърнали в България до предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии, тоест свършили сме по-голямата част от работата. Но в случая този текст, ако остане, ще бъде спирачка за български граждани, които са се върнали непосредствено преди изборите, да упражнят правото си на глас, защото няма как да установят това обстоятелство, че са влезли в страната 24 часа преди това. Така ще им създадем проблем, който те няма как да решат и няма да могат да упражнят правото си на глас. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Госпожо Масева, заповядайте за изказване.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не случайно господин Атанасов каза, че това е правило, което облекчава автобусите. За какви европейски граждани, за какви процедури след предаване на списъците говорите тук? Ние говорим за конкретен текст – за 24 часа, за тези с автобусите, с печените прасета и т.н., които идват и нахлуват в секциите и гласуват. 
Мисля, че трябва да направим поне жест към честните избори. Няма никакво двусмислие. Тези 24 часа важат за пътуващите от наши съседни страни и много лесно може да се установи часът на преминаване. Освен това този текст е действал и е обслужил вече едни парламентарни избори. Не става дума за страните - членки на Европейския съюз, а става дума за тази реална заплаха, която всеки от нас е констатирал и която води до изкривяване вота на българските граждани. 
Така че не приемам никакви други съображения тук и преразкази за това как се допълвали списъците по принцип. Говорим за едно изключение, което е важно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към госпожа Масева?
Госпожо Манолова, заповядайте за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Масева, прочетете текста. Този текст е за лицата, които са пристигнали в страната не по-рано от 24 часа. Не в 24-часовия срок, а преди 24-часовия срок. 
Разбирате ли какъв е проблемът тук? Ние няма как да удостоверим кои български граждани, които са пристигнали в страната след предаването на избирателните списъци, са пристигнали до 24 часа преди изборния ден и след 24 часа, защото вече такъв механизъм не съществува. Българските граждани пътуват с лични карти. Тук създаваме проблем на тези, които са пристигнали преди това, да упражнят правото си на глас. 
Ако се приеме този текст, нека отговорността да е ваша, че тези българи, които пътуват по света и си идват за изборите да гласуват, няма да могат да гласуват по причина, че не могат да установят обстоятелството дали са пристигнали 24 часа преди това, или преди тези 24 часа. В крайна сметка каква е разликата? Тези, за които Вие говорите, имат избор да гласуват или в избирателните бюра извън България, или в България. Това е текст за гражданите, които живеят в Европейския съюз. (Реплики от ДСБ.) Ама „до 24 часа преди изборния ден“, не за изборите, а преди това. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За дуплика има госпожа Масева.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Първо, учудвам се на упоритостта, с която БСП защитава този текст. Самият текст в действащия закон е „преди предаване на избирателните списъци“, а не преди изборния ден. Така че правите грешка, която мисля, че е съвсем умишлена. 
Освен това, пак ви казвам, не става дума за тези граждани, които пътуват по света и които ползват личните си карти, а става дума за тези, които пътуват с международен паспорт, тъй като им се слага щемпел и много лесно граничните власти могат да кажат кога са пристигнали, за да може да се приложи законът. Какво лошо има в това? Не става дума за личните карти, а за конкретни случаи, в които българският избирател е потърпевш. Колко пъти да ви кажем? Защото Вие може би не сте участвали в избори и не знаете какво се случва, или не сте видели, че и в Кюстендил има подобни набези?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Думата за изказване има господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Колеги от Коалиция за България, вие наистина ли не разбирате за какво става дума? Наистина ли Мая Манолова не си дава сметка за какво става дума? Защото за колегите от ДПС е ясно, защото всички влязоха в залата, а преди малко ги нямаше. Става дума за нещо, което по всички български телевизии в последните години е виждано. Това са количества автобуси, които се изсипват в изборния ден в определени части на страната, където се получава огромно гласуване в полза на Движението за права и свободи. Става дума за граждани на Република Турция, за никакъв Европейски съюз не става дума, за никакви 5 лева. 
Не се правете на глухи, неразбиращи, защото ще кажа съвсем ясно и точно: вчера лъгахте цял ден, днес се правите пак на някакви неразбиращи хора, за да лъжете отново. Престанете с този маниер на работа, когато твърдите, че се обсъжда изборно законодателство, за да има честни избори. Избори 2009 г. за национален парламент няма да бъдат честни. Направете поне стъпка в тази посока, за да опровергаете онова, което ние твърдим. Ако направите и това след вчерашния ден, вие опорочавате на 100% тези избори. Какъв е интересът на една или друга партия е отделен въпрос. Нали вие сте тези, които прокарвате в момента изборно законодателство? Нали вие пресрещате предизвикателствата на хората, които искали едно, или друго, или трето?
Някой иска ли да се изсипват автобуси в България, да се изсипват в Кърджалийско и в Хасковско на всички парламентарни избори от 1990 г. насам? Никой! Защо го правите? 
Обръщам се към колегите от БСП: за вас става дума, вие носите тази отговорност, не я носи никой друг в залата. Само вие -единствени! Защото сега с натискането на бутоните вашата група ще предреши дали да има наново десетки хиляди гласове при системата Хеър Нимайер. Това са множество мандати в конкретни места, които изведнъж ще станат много дълги като листи, защото ще има множество възможности точно там да се набират мандати. Това всичко го правите вие от БСП. Вие, които след това ходите по избирателните райони и твърдите точно обратното. Затова го казвам и на камерите: БСП го прави, БСП прави следваща стъпка, за да опорочи тези избори. 
Няма да има честни избори, колеги, за първи път след 1990 г.! За първи път в тези 20 години ще се допуснат през изборно законодателство нечестни избори, служебни победи, начин на работа, който няма нищо общо с никаква демокрация! Благодаря. (Ръкопляскания от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики?
За реплика думата има госпожа Мая Манолова. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Този дебат започва да става смешен. Ще прочета въпросния текст за тези от народните представители, които искат да го чуят, изключвам групата на ДСБ, там явно проблемът е на друго ниво. Чуйте какво гласи въпросната ал. 2: „Когато лицата са пристигнали в страната не по-рано от 24 часа преди предаване на избирателния списък на секционната избирателна комисия, те се вписват в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност, който удостоверява влизането им в страната в този срок”.
Документите за самоличност на българските граждани в момента за пътуване по света са лична карта, в която (силен шум и реплики от ДСБ) няма как да бъде удостоверено влизането им в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Колеги, моля ви за тишина!
МАЯ МАНОЛОВА: Тогава нека да добавим редакция: след представянето на документ за самоличност – международен паспорт, който удостоверява влизането им в страната в този срок. Иначе текстът е абсурден, защото гражданите, които пътуват с лични карти, няма как да го удостоверят! (Шум и реплики от ДСБ.)
Правя редакционно предложение тук да се добави видът на документа за самоличност – международен паспорт,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: В кой текст?
МАЯ МАНОЛОВА: … който да удостовери влизането им в страната в този срок. В противен случай, уважаеми колеги, ще лишим много български граждани от възможността да упражнят правото си на глас просто поради недоглеждане на текстовете, които се приемат. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика към господин Методиев? Няма.
Заповядайте за дуплика.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Госпожо Манолова, седнахте на правилното място в блока на ДПС! Смешно е, но не е весело! Смешно, но не е весело! Става дума не за Европейския съюз, недейте лъга пак, става дума за Република Турция, не става дума за тези, които си плащаме данъците в рамките на Европейския съюз, става дума за тези, които идват в България със собствените си фирми, за да вземат тези пари, строейки магистрали! Те са пак от Република Турция! Става дума за тези, които идват тук с гласовете си да осигуряват мнозинство в този парламент и в правителството на Република България, за да дават тези пари на европейските граждани за Република Турция – за това става дума! Това нещо е дебатирано в залата не един път и два пъти. 
И изобщо недейте маха с ръка към една или друга парламентарна група! Аз не махам с ръка към вашата група! Призовавам ви да вземете решение, за да се прекрати поне част от една много порочна практика. За това става дума, за нищо друго, и всички го разбраха. И цялата зала Ви се изсмя, като четохте текста за личните карти. Ясно е, че не гласуват с лични карти от Република Турция, а със задгранични паспорти. Кой не го знае в тази зала? Всички го знаят. Изглежда само Вие не го знаете. 
Изобщо не става дума за хората, които се движат в рамките на Европейския съюз! 
Кой е този човек – български гражданин, който е в Мадрид и ще се затърчи от Мадрид до София да гласува, като може да се гласува в Мадрид? За колко хиляди човека на партия става дума? За по няколко хиляди. А за колко хиляди става дума от Република Турция към Република България? За десетки хиляди. Разликите са огромни и формират мандати, знаете го много добре. Изобщо не подлагам под съмнение Вашата подготвеност да направите тази проста аритметика, че в единия случай става дума за хиляди, които не могат да направят и половин мандат, а в другия случай става дума за десетки хиляди, които правят няколко мандата, от които се решава тук дали да има правителство в една или в друга посока. За това става дума. (Ръкопляскания от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Преминаваме към гласуване. Първо ще поставя на гласуване редакцията, предложена от комисията за § 19.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Нали предложих допълнение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Госпожа Манолова отново възразява. Но, госпожо Манолова, Вие не предложихте в кой текст искате това допълнение, защото в текста на комисията няма посочен срок! Вие свързвате Вашата аргументация с наличието на текст, фиксиращ срок – по-рано или по-късно от 24 часа – трябва да си изясним как разбираме този срок, и казвате в този текст, в който се говори и за срока, да пише „документ – международен паспорт”. Не посочихте къде искате това допълнение. Не мога да го поставя на гласуване, ако не конкретизирате предложението си. 
При това това не е редакционно предложение. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Как да не е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не е, това е предложение по същество.
Преминаваме към гласуване на текста, предложен от комисията за § 19.
Гласували 195 народни представители: за 86, против 105, въздържали се 4.
Текстът на комисията не се приема.
Господин Казак желае да направи предложение, както допускам, за прегласуване.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Нека малко да загърбим тези ирационални страхове, които се раздухват от колегите от Демократи за силна България! (Смях и викове: „Е-е-е” от ДСБ.)
Ирационални страхове! Подобен на този текст съществува още от зората на демокрацията в България. Винаги досега е било възможно български граждани, които са се завърнали след предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии, да могат да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Само че, за разлика от предишни пъти, България вече е член на Европейския съюз. От последните парламентарни избори насам се промени едно много важно обстоятелство, а именно България е член на Европейския съюз и вече българските граждани могат да пътуват в чужбина и без задгранични паспорти, с лични карти. Хиляди български граждани пътуват с лични карти към Гърция например! Към Гърция, и към други държави – членки на Европейския съюз. Вие искате да лишите всички тези български граждани, които пътуват… (Шум и реплики от ДСБ.) в страни – членки на Европейския съюз, ако се завърнат след предаване на списъците, да могат да гласуват по домашния си адрес!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля за тишина! Направете предложението си!
ЧЕТИН КАЗАК: Престанете с вашите ирационални страхове, подвеждате залата! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Направете предложението си, господин Казак!
ЧЕТИН КАЗАК: Текстът е много добре формулиран, изчистен, приет е в комисията именно заради това. (Шум и реплики от ДСБ.)
Правя предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте отново предложението на комисията за редакция на § 19.
Гласували 197 народни представители: за 90, против 106, въздържал се 1.
И при прегласуването не се приема текстът на комисията.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Следват два варианта на § 20, като комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант І на § 20, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз искам още веднъж да обърна вашето внимание на вариант ІІ, който не беше подкрепен от комисията, поради струва ми се известно недостатъчно разбиране на смисъла за това, което се предлага, а именно създаването на Единен електронен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място. В рамките на заседание на комисията действително се изясни, че проблемът няколко пъти гласуване с едно и също удостоверение вече е сведен до едни съвсем приемливи рамки на проявления и то не е в състояние до такава степен да влияе върху изборните резултати. Такива бяха думите и на специалистите-експерти, които участваха в заседанието на комисията.
В това предложение има един друг много съществен смисъл, който е изключително важен за голяма част от българските граждани, които учат или работят на различно от постоянното си местоживеене място. Това е възможността и способността за тях да си извадят удостоверението без да се връщат до постоянното си местоживеене, за да гласуват на друго място – там, където те са в момента, където учат или работят.
Това е едно изключително голямо облекчение. Аз имах няколко пъти срещи с представители на студентски съвети, които молеха за създаване на подобен род облекчение за тях. Представете си това за всеки един български гражданин, който поради обстоятелството на динамиката на икономическия живот в страната, вече не работи в постоянното си местоживеене, той трябва да отдели един работен ден, в който да се върне в населеното място по постоянно местоживеене, за да извади това удостоверение и да се върне там, където по принцип пребивава във връзка с неговите служебни или трудови ангажименти. 
Ето това е нещото, което предлагаме и което във всички случаи е един от елементите, който ще подпомогне и ще увеличи избирателната активност на българските граждани и ще им спести излишни усилия във връзка с възможността да упражнят правото си на вот. Аз ви го предлагам, не заради главния мотив, че видите ли ще има много дублирания – това, разбира се, е една категорична мярка срещу всякакъв род дублирания, а именно поради това обстоятелство за възможността да бъдат облекчени гражданите с издаването на удостоверения за гласуване на друго място. 
Поставя се въпросът за практическата приложимост на това предложение. Като имаме предвид, че за да се прави проверка за издаденото удостоверение – дали съществува такова в Единния национален регистър, трябва да се влезе в Интернет, сами разбирате, че вече в голямата част от страната изборните секции се намират в училища. Благодарение на политиката, която се водеше от миналото и от настоящото правителство, към настоящия момент – няма да пропусна, а и не трябва да го крием, а да го кажем, че снабдяването на всички български училища с компютри е инициатива на НДСВ. Затова е възможно в секциите, в които има такива компютри, всъщност да се извършва тази проверка. Пак казвам, че за българските граждани, които няма да гласуват по постоянно местоживеене, за тях няма голямо значение в коя друга избирателна секция ще гласуват – там, където се намират в деня на изборите. Така че те спокойно могат да отидат във всяка една от тези секции, снабдени с компютри, където могат да представят това удостоверение за гласуване. Така че и това като практическа пречка не е съществено, тоест налице са материалните условия за реализирането на тази промяна.
Аз не виждам и от концептуална гледна точка някакъв проблем това да се случи, след като все пак ние приехме, че Централната избирателна комисия ще предприеме действия за създаване на правила за електронно гласуване. Очевидно е, че това е един общ механизъм на взаимодействие на съвременни способи за облекчаване на гражданите в упражняването на техните избирателни права. Затова моля да подкрепите тази идея. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за реплика, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, репликата ми не е по съдържанието на правната норма, по която направи изказване колегата Янев.
Вземам думата и ще го направя всеки път, защото наближаващите избори ще ни изкушават към подобно говорене, при всеки опит да се партизират успехите на едно общо коалиционно управление. Това с компютрите има една малко по-интересна предистория и политическата коректност ме задължава да напомня, че ускорената компютризация на българските училища започна с целеви 100 млн. лв. допълнително към бюджета за 2005 г., след като отцепилата се Парламентарна група на Новото време изведе това като условие за подкрепа на бюджета за 2005 г.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Точно така.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Ако не бяха ни подкрепили, нямаше да мине бюджетът. Условието им беше: 100 милиона за компютри! Тогава започна ускореното компютризиране на българските училища. Ако имаме заслуга, това е, че подкрепихме инициативата на колегите от Новото време. (Реплика на народния представител Марина Дикова.)
Така че, да изтъкваме компютризираните български училища като някаква партийна заслуга на когото и да е, дълбоко е некоректно. Благодаря. (Реплики на народния представител Иван Сотиров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И все пак, нека да останем на територията на текста и на закона.
Има ли втора реплика? Няма.
Имате право на дуплика – заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря на колегата Местан за това, което той разказа в подробности. Аз не мисля, че има съществени отклонения от това, което аз самият казах. Така или иначе е факт, че тази инициатива започна в рамките на миналото управление. Това е предпоставка днес да се случат нещата, които ние предлагаме. (Реплика на народния представител Лютви Местан.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по текста? Няма.
Уважаеми народни представители, ясно е, че § 20 е в два варианта. Комисията подкрепя вариант І и не подкрепя вариант ІІ.
 Моля, гласувайте вариант І на § 20, който става § 22, следователно гласуваме предложението на комисията.
Гласували 170 народни представители: за 86, против 83, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Заповядайте, господин Моллов.
ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Правя процедурно предложение за прегласуване, господин председател, тъй като времето, което задържахте за гласуване на този толкова важен текст, не беше достатъчно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Съгласен съм с Вас, господин Моллов, но ще моля всеки да гласува със своята карта. 
Поставям втори път на гласуване предложението на комисията за приемане на вариант І на § 20, който става § 22. Ще гласуваме 30 секунди, но моля всеки да гласува със своята карта.
Моля, гласувайте.
Гласували 209 народни представители: за 105, против 104, въздържали се няма. (Оживление.)
Вариант І е приет. 
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на народния представител Христо Бисеров за създаване на нов параграф, което е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Поставям на гласуване § 21, който става § 23, който е по вносител и се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 111, против 34, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 22 има предложение на народните представители Шарков, Бакалов и Димитров, свързано с прерайониране и съответно с избирателна система, която не беше приета и не следва да бъде подлагано на гласуване.
Има предложение на народните представители Найденов и Добрев, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение на народния представител Светослав Спасов:
„В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) За произвеждане на изборите територията на страната се разделя на шест многомандатни избирателни райони в съответствие с чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 24:
„§ 24. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата „изборите” се добавя „по пропорционалната система”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За произвеждане на изборите по мажоритарната система територията на страната се разделя на 31 едномандатни избирателни райони, които съвпадат с многомандатните избирателни райони по ал. 1.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея числото „55” се заменя с „56”. 
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) след думата „всеки” се добавя „многомандатен”, а числото „50” се заменя с „55”;
б) създава се изречение второ: „Броят на мандатите в многомандатен избирателен район не може да бъде по-малък от три”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Господин Шарков, няма как да поставим на гласуване Вашето предложение, включително и предложението на господин Спасов, който иска да преномерираме страната на 6 многомандатни района, защото сме гласували вече те да бъдат 31.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Нали гласувахме да отпаднат от гласуване тези, които са в противоречие с приети вече текстове?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следователно няма да подлагам на гласуване предложението на господин Шарков, и на господин Спасов. Ще подложа на гласуване предложението на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 162 народни представители: за 103, против 57, въздържали се 2.
Параграф 24 е приет.
По § 23 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 25.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този параграф? Няма.
Моля, гласувайте § 23, който става § 25.
Гласували 124 народни представители: за 120, против 4, въздържали се против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 24 има предложение на народния представител Димитър Абаджиев:
„В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заличават се ал. 8 и 9.
2. Създават се нови ал. 8, 9, 10, 11, 12 и 13, както следва:
„(8) Избирателните секции в населените места в чужбина се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България.
(9) Секциите по ал. 8 се образуват при наличие на не по-малко от 20 избиратели, изявили желанието си да гласуват не по-късно от 20 дни преди изборния ден чрез заявление, подадено по пощата или в електронна форма до посолството или консулството.
(10) В заявлението по ал. 9 се посочват трите имена по паспорт, единният граждански номер, постоянният адрес в Република България и населеното място в чужбина, в което желае да гласува избирателят.
(11) Ръководителят на дипломатическото или консулско представителство изпраща информация по ал. 10 чрез Министерството на външните работи до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 15 дни преди изборния ден.
(12) Лицата по ал. 9 се заличават автоматизирано от избирателните списъци за гласуване в страната, като тези лица не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден.
(13) Когато броят на избирателите по ал. 9 е повече от 300 души, в съответното населено място се образува допълнителна избирателна секция.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 26:
„§ 26. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 думите „под стража” се заменят с „лица”.
2. В ал. 8, т. 2 след думата „паспорт” се добавя „лична карта”, а думите „лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден” се заменят с „лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в Република България, ако в изборния ден се намират в страната; ако лицето не гласува по постоянен адрес, то се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителния избирателен списък, като представя удостоверение от дипломатическото или консулското представителство, че е заявил, че ще гласува в чужбина и попълва декларация, че няма да гласува на друго място; удостоверението и декларацията се прилагат към допълнителния избирателен списък.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Абаджиев, заповядайте.
ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (РЗС): Благодаря Ви, господин председател.
Всъщност този текст е предложение на няколко емигрантски организации от Канада и Съединените щати, но това е проблем, който касае и много работещи българи в рамките на Европейския съюз. Става въпрос за това, че сега е изключително трудна процедурата за образуване на повече избирателни секции и нашите сънародници са затруднени и от големите разстояния в тези държави – дори тези, които искат да гласуват.
Затова текстът предлага облекчаване на процедурата – по-нисък критерий за създаване на избирателни секции, всъщност възможност, особено при положение че нямаме електронно гласуване, на повече наши сънародници в тези страни да гласуват. Няма да повтарям самия текст, тъй като той е ясен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, заповядайте за изказване.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, правя предложение част от текста в редакцията на комисията да отпадне и ще обясня защо. Това е именно частта от текста в редакция на комисията по т. 2 - след думите „се заменят”...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това изречение е много дълго.
ЯНИ ЯНЕВ: Да, то е много дълго – ще кажа докъде да остане текстът.
„2. В ал. 8, т. 2 след думата „паспорт” се добавя „лична карта”, а думите „лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден”.” Дотук да остане текстът.
Предлагам останалата част от текста да отпадне и ще кажа защо. Вярно е, че това беше едно от предложенията, които бяхме направили като вносители, от първия вариант, но този вариант беше обвързан до голяма степен с механизма, който бяхме заложили в нашето предложение във връзка с предварителните избирателни списъци. Оставайки да действа системата, която ние сме възприели, този текст е неподходящ във варианта, в който е предложен, поради което аз предлагам да гласуваме за неговото отпадане в тази част. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Янев.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този текст? Няма.
Уважаеми народни представители, първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 16, против 71, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Яни Янев в т. 2 на § 26 да отпаднат думите след „изборния ден”. (Реплики.) 
Господин Янев направи предложение текстът да бъде до „в страната в изборния ден” - точка. Нали това предложихте, господин Янев? Всичко останало да отпадне – това е предложението на господин Янев.
Моля, гласувайте отпадането на следващите думи. Правилно, неправилно, господин Янев направи това предложение.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Господин Янев, така ли е предложението? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Гласували 114 народни представители: за 88, против 16, въздържали се 10.
Предложението на народния представител Яни Янев се приема. (Реплики от ДПС.)
Добре, аз мога да ви прочета това, което господин Янев предложи. Друго не мога да подложа на гласуване.
„В ал. 8, т. 2 след думата „паспорт” се добавя „лична карта”, а думите „лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден”.” – Това предложи господин Янев.
Така ли предложихте?
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Така е, точно това.
Колеги, позволете ми да обясня с няколко думи. Объркването, което се получава, е поради това, че следващият текст – „лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден” - е действащият текст от закона. Съвсем правилна беше корекцията - всъщност това, което трябва да отпадне. Този текст е предложен да бъде заменен с друг, който ви прочетох.
Затова най-точното е: „2. В ал. 8, т. 2 след думата „паспорт” се добавя „лична карта”.” – точка. Това е нещото, което да остане и оттам нататък остава действащият текст на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чакайте сега – преди малко направихте друго предложение. 
ЯНИ ЯНЕВ: Всъщност ние гласуваме действащия текст – в това няма грешка. Допълнението е действащият текст от закона. Думите „лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина,” ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преди малко направихте друго предложение.
ЯНИ ЯНЕВ: Моя грешка е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Напишете, че е грешка на господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ: Естествено. Аз накарах парламентът да гласува за действащ текст – моя грешка. Извинявайте, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, какво предлагате сега да гласуваме? Ще прегласуваме, но кажете точно какво предлагате.
ЯНИ ЯНЕВ: В т. 2 да остане само текстът: „В ал. 8, т. 2 след думата „паспорт” се добавя „лична карта”.” – Това предлагам да остане.
Първото изречение на останалия текст е повторение на действащия текст от закона и след това има друга редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Отменете гласуването. Господин Янев доуточнява своето процедурно предложение.
Сега гласуваме следното - господин Янев, моля Ви да бъдем наясно:
„2. В ал. 8, т. 2 след думата „паспорт” се добавя „лична карта”.” Всички останали думи да отпаднат.
Това ли предлагате?
ЯНИ ЯНЕВ: Това предлагам, да. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Остава действащият текст фактически. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ами ако е повторение на действащ текст, защо трябва да го гласуваме? (Реплики.) 
Направено е процедурното предложение, което е уточнено – поставям го на гласуване.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Господин председател, за да няма заблуждение, искам да кажа нещо.
Колеги, действащият текст не отпада, защото той си остава в закона. 
Предложението, което е записано в § 26, т. 2 е за промяна на действащия текст. Моето предложение беше всъщност такава промяна да няма.
В чисто редакционен аспект – когато е казано какво трябва да се промени, е посочен текстът в действащия закон, който трябва да се промени. Ние отменяме това нещо. Не сме съгласни. Искаме да се промени само онова, за което сме се съгласили. За това става дума. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): След „паспорт“ да се посочи и „лична карта“.
ЯНИ ЯНЕВ: Ама, за това става въпрос. Приемаме до там промяната. Това е в логиката на предходните промени.
Повтарям: от т. 2 на § 26 да се гласува само: в ал. 8, т. 2 след дума „паспорт“ да се добави „лична карта“ и да се отхвърли останалият текст от предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Така е, когато се правят редакции в залата!
Виждате ли колко е голяма т. 2?
Длъжен съм да поставя на гласуване предложението на господин Янев.
Моля, гласувайте.
Гласували 149 народни представители: за 118, против 27, въздържали се 4.
Предложението на господин Янев за отпадане на текста е прието.
Сега трябва да гласуваме предложението на комисията без текста, който отпадна.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
Параграф 26 е приет.
Уважаеми народни представители, остава една минута до 11,00 ч., следователно трябва да дам почивка.
Обявявам почивка до 11,30 часа. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Уважаеми колеги, продължаваме с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители. 
Започваме обсъждането на § 25 по вносител. 
Има предложение на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров. 
Господин Найденов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Предложението на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров е свързано с вече гласувано предложение, което беше отхвърлено и което съгласно процедурното решение на Народното събрание не подлагаме на гласуване. 
В такъв случай позволете ми да прочета, че комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 25, който става § 27:
„§ 27. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В многомандатните избирателни райони кандидатите за народни представители се издигат от политически партии или коалиции и се подреждат в кандидатски листи.”
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 4, изречение второ накрая се добавя „или да издигат самостоятелно мажоритарни кандидати”.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Във всеки едномандатен избирателен район политическа партия или коалиция може да издига само един мажоритарен кандидат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Янев, заповядайте. Имате думата.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, искам да ви обърна внимание, че в текста на вносителя има текст, който не е предлагано да отпада. Той не е възпроизведен никъде, а всъщност на първо четене е гласуван. Говоря за текста на вносителя в § 25. Това е текстът на ал. 5:
„(5) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на мандатите в избирателния район.”
Тоест предложението е да изменим законовия текст, който предвижда възможността за двойна дължина на кандидатските листи, което общо-взето е една безсмислена практика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Гласувахме в комисията и отпадна.
ЯНИ ЯНЕВ: Никъде в комисията не се вижда, че този текст отпада. Аз не виждам решение, с което този текст да е отхвърлен. Затова предлагам този текст да влезе в рамките на новата редакция на комисията, защото видимо той не отпада никъде. Просто според мен е пропуснат. 
Ако това не е така, аз ще моля алинеята от текста на вносителя по § 25, т. 4, която се отнася до текста на чл. 43, ал. 5, да бъде гласувана отделно. И ако бъде одобрена от парламента, да се включи в редакцията на комисията.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Това процедурно предложение ли е, или е предложение за отпадане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това не е процедурно предложение. 
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, встрани от микрофоните): Предложение за отпадане.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: В такъв случай ще си позволя да оспоря предложението, което прави господин Янев, защото в комисията обсъждахме това предложение. Ще бъде коректно господин Янев да посочи, че това е предложение, което е пряко свързано с преференциалните листи, където, разбира се, е необходимо листата да бъде с брой кандидати, колкото е броят на мандатите. В случая обаче това е предложение, което не беше подкрепено, с оглед на което комисията реши, че когато имаме вече кандидатски листи, по които няма преференции, няма пречка тя да бъде по-дълга, отколкото е броят на мандатите. С оглед на което аз призовавам да не се подкрепя предложението на господин Янев за отпадане на ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Въпреки всичко, съгласно правилника аз ще подложа на гласуване, уважаеми колеги, предложението на народния представител Яни Янев: 
„(5) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на мандатите в избирателния район.”
Чухте обратното предложение и тълкувание на председателя на Временната комисия, който е против това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 34, против 74, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 25 по вносител, който става § 27, в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 26 има предложение на народните представители Шарков, Бакалов и Димитров, което комисията не подкрепя. 
Господин председателю, макар и свързано с предишните текстове за преференциалната система, моля това предложение да бъде подложено на гласуване. То е свързано с предложение за кандидатиране в повече от един многомандатен избирателен район. Не виждам в каква степен колегите биха поддържали подобно предложение, но за чистота на гласуването предлагам да го подложим на гласуване.
Има предложение и на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров, което комисията също не подкрепя. То е следното: 
„В § 26, чл. 44, т. 5, ал. 7 се изменя така:
„(7) Мажоритарен кандидат, издигнат от една политическа партия или коалиция, не може да бъде включен в кандидатската листа на партията или коалицията, която го е издигнала за мажоритарен кандидат, както и в кандидатска листа на друга партия или коалиция.”
Логиката да предложа да гласуваме тези два текста е, че те в една или друга степен са свързани с ограничение във възможността за кандидатиране в пропорционална листа или мажоритарен избирателен район, с оглед на което предлагам да ги гласуваме и те да не бъдат подкрепени.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Шарков, ще защитите ли Вашето предложение или да го подлагам на гласуване? (Реплика на Ваньо Шарков.)
Моля, гласувайте предложението на Шарков, Бакалов и Димитров.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 127 народни представители: за 34, против 89, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на следващото предложение от народните представители Петя Гегова и Илко Димитров. То също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 20, против 85, въздържали се 4.
И това предложение не се подкрепя от пленарната зала.
За процедура за прегласуване има думата господин Шарков.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Луд умора няма.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, моля да обърнете внимание, че в тази зала няма луди! Някой тук ни нарича луди. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не съм чул.
ВАНЬО ШАРКОВ: Добре, да приемем, че точно Вие не сте чул.
Уважаеми господин председател, с гласуването на тези два текста и чрез отхвърлянето им се получава следното. Един кандидат за народен представител може да бъде в две пропорционални листи и в една мажоритарна листа. Смятате ли, че това е уместно и че изобщо има някаква мажоритарност в този избор, уважаеми колеги?! Това обезсмисля всичко онова, което се опитахте да направите вчера, и много ясно показа, че на тези избори не е въведена никаква мажоритарност! Предлагам прегласуване! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте отново предложението на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 120 народни представители: за 29, против 73, въздържали се 18.
Предложението отново не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 26. Комисията подкрепя този текст.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 100, против 3, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 27 има предложение на народните представители Шарков, Бакалов и Димитров, което е свързано с тяхното предложение за преференциалната система и което не подлежи на гласуване.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27, който става § 29:
„§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „листи” се добавя „и на мажоритарните кандидати”.
2. В ал. 2 след думата „листи” се добавя „и на мажоритарните кандидати”, а числото „30” се заменя с „21”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте редакцията на § 27 по вносител, който става § 29 в редакция на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 28 има два варианта на т. 5. 
Има предложение на народните представители Николова, Понева и Капон – в чл. 46, ал. 1, числото „10 000” се заменя с „1000”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 30:
„§ 30. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„ (1) Независим кандидат за народен представител може да се регистрира само в един едномандатен избирателен район, когато кандидатурата му е подкрепена от не по-малко от 10 000 избиратели с постоянен адрес на територията на района.”
2. В ал. 2 думата „листите” се заменят с „кандидатски листи”.
3. В ал. 4 се създава изречение трето: „Всеки избирател може да участва само в една подписка”.
4. В ал. 5 думите „ал. 4” се заменят с „ал. 3”.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Подписките се представят на районната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден. Районната избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на проверка”.
Използвам възможността, господин председателю, да предложа т. 4 да отпадне, тъй като е по-коректно да се следва номерацията по закона, с оглед на което текстът за замяна на ал. 4 с ал. 3 не е коректен в този си вид, в който е предложен тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Предлагате т. 4 да отпадне?
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По предложение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За изказвания?
Госпожо Капон, имате думата.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
От текста, който е предложен от вносителя и от комисията, е видно, че до голяма степен колегите в Народното събрание искат да има мажоритарни избори, които да са партийни избори. Какво означават 10 000 подписа? Това е за регистрация на две партии! За да регистрираш партия, са достатъчни 5000 подписа. А тук се искат 10 000 подписа. За какво става въпрос? Давате ли си сметка какъв набор от лични данни се събират от тези кандидати, които да бъдат независими? Ние си говорихме не само тук в залата, но и в обществото, че трябва да се избират личности. Изборът на личности означава да им дадем шанса да искат от политическите си приятели правото на свобода да поискат вота на всеки един в района. Защото те искат да бъдат мажоритарни кандидати в този регион. Да поискат вота дори на опонента си, защото могат да защитават интересите в даден регион. Това изискване обаче за подписи от 10 000 създава една много голяма пречка или предизвиква обвързване с дадени бизнес кръгове, или с определени дружества, които да осигурят тези подписи. Ако някой е събирал подписи, аз знам, че тук в сградата има достатъчно колеги, които са го правили, знае колко трудно могат да бъдат събрани 10 000 подписа. Хората при увеличената престъпност се притесняват да дават и личните си данни.
Нашето предложение беше да осигурим истински мажоритарни избори и в един регион да има нормална надпревара, а тази надпревара означава издигането на кандидат да може да става с 1000 подписа. Нека не бъдат 1000, нека бъдат 2000, 3000 подписа. Тогава те могат да поискат подкрепа и от опонентите си, пак казвам, за техните поддръжници, могат да поискат подкрепа и от повече партии. Обаче 10 000 прави регистрацията на независими кандидати невъзможна. Това означава да превърнем вота в теснопартиен вот, което надали е целта и желанието на обществото да има мажоритарни избори. Тридесет и един мандата имат смисъл, тогава когато може да има истинско състезание, а истинското състезание означава да позволим на хората, които не са членове на партиите ни, да се състезават за това, да ги подкрепим, разбира се, но те да поискат вота на всички останали.
Затова, господин председател, аз ще направя една редакционна поправка тук в залата към текста, тъй като приемам, че комисията е счела, че 1000 подписа, както е нашето предложение, са много малко. Затова смятам, че 3000 подписа е един компромисен вариант и правя редакционно предложение за заместването на 10 000 подписа в текста на комисията с 3000. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Няма.
Моля за внимание, колеги. Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение на народния представител Мария Капон в новата редакция на § 28, който става § 30, вместо 10 000 подписа да бъде записано 3000 подписа.
Моля, гласувайте.
Гласували 139 народни представители: за 25, против 51, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
За прегласуване – заповядайте, госпожо Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Господин председател, колегите ми дадоха идея да помолим опозицията да влезе в залата, като кажа, че текстът е против ДПС. Тогава може би опозицията ще влезе да подкрепи нашия текст. Липсват ни около 30 гласа. Затова моля да дадете сигнал за гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Госпожо Капон, аз не знам опозицията да има негативно отношение към групата на ДПС. 
Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Мария Капон.
Гласували 137 народни представители: за 30, против 42, въздържали се 65.
Предложението отново не е прието.
Подлагам на гласуване текста на комисията за § 28 в новата му редакция, който става § 30, с отпадането на т. 4.
Гласували 117 народни представители: за 108, против 9, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За обяснение на отрицателен вот има думата господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Колеги, искам да ви обясня защо гласувах против. Защото явно тук има хора, които възнамеряват да се пенсионират като народни представители. Искате служебно да спечелите тези избори. Но аз ви казвам, че това, което … (Реплика от народния представител Нихат Кабил.)
Не ме апострофирай, колега от ДПС! 
Това, което правите в момента, показва страх. 
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): От тебе ли?
МИНЧО ХРИСТОВ: От хората, господин Осман. От хората, които ще избират бъдещото Народно събрание. От това се страхувате вие.
Колеги, вижте европейската практика, като сте толкова прехласнати по Европейския съюз. Вие първо поставихте бариера и сега с този закон искате да поставите също бариера и за народните представители в България. Искате да поставите имуществена бариера. Сто хиляди лева за коалиция. Къде го има това нещо? Вижте какво става в Европейския съюз! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля по текста, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ: По текста ще ви кажа, че е срамота да искате за независими народни представители, които да се явяват на тези избори, 10 хиляди гласа. Точно така е, защото вижте как е в Европа. Някъде не се изискват никакви подписки, другаде се изискват няколкостотин подписа. Това е. Вие, партиите, искате отново да си назначите депутати. Това искате. Но пак ви казвам: сметките ви могат да излязат криви. 
Затова гласувах против този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Продължаваме нататък.
Заповядайте, господин Найденов.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 31:
„§ 31. В чл. 47, ал. 1 числото „24” се заменя с „18”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 29.
Гласували 115 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване текста на § 30 по вносител.
Гласували 104 народни представители: за 102, против 2, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Параграф 31 е представен в основния доклад в два варианта.
Има предложение от народните представители Шарков, Бакалов и Димитров – чл. 49а се изменя така:
„Чл. 49а. (1) За участие в изборите партиите, коалициите и инициативните комитети внасят безлихвен депозит по банкова сметка в Българската народна банка.
(2) Депозитът по ал. 1 е:
1. за партии – 50 000 лв.;
2. за коалиции – 100 000 лв.;
3. за инициативни комитети – 15 000 лв.
(3) Не по-късно от 50 дни преди датата на изборите Министерският съвет предоставя и обявява данните за банковата сметка по ал. 1.
(4) В 7-дневен от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение на Централната избирателна комисия депозитът се възстановява на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво, както и на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.”
Господин председателю, тук след думите „7-дневен” следва да се добави „срок”. Вероятно това е технически пропуск.
„(5) Невъзстановените суми от депозити постъпват в Център „Фонд за лечение на болни деца” към министъра на здравеопазването.”
Комисията подкрепя предложението по ал. 2 и не го подкрепя по ал. 1, 3, 4 и 5.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ на § 31.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант І и предлага следната редакция за § 31, който става § 33:
„§ 33. В чл. 49а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Депозитът по ал. 1 е:
1. за партии – 50 000 лв.;
2. за коалиции – 100 000 лв.;
3. за инициативни комитети – 15 000 лв.”
2. В ал. 3 думите „не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота” се заменят с „не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на територията на едномандатния избирателен район”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, госпожо Капон, имате думата.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Съжалявам, че няма някой от вносителите от колегите ми от СДС, за да ги помоля да оттеглят предложението си за ценза, който искат да въведат, по възможност най-вече, който е невъзможно да бъде прескочен за млади партии като „Зелената партия” – на млади хора, които се опитват да влязат в избори. За тях 50 хил. лв. са абсурдни за внасяне за депозит. 
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Там има една банка за тия …
МАРИЯ КАПОН: Не знам за коя от всички говорите, може би има някоя с банка. Но всетаки юридически лица, господин Бисеров, нямат право да даряват. По новия закон това могат да направят само физически лица. 
Аз съм поела ангажимент да го кажа от името на Интернет- обществото и на всички колеги, които са решили да се явяват самостоятелно на избори. И за партии, и за коалиции депозитът от 50 хил. лв. и 100 хил. лв. няма да свърши работата, която са мислили колегите от СДС, поне публично обявените аргументи за това, че ще бъдат поставени допълнителни бариери към мафията и олигархията. Мисля, че за никой от тях не е проблем да плати такъв депозит от 50 или 100 хил. лв. Напротив, проблем би било за някои от младите хора, които са решили по една или друга причина да се явят на избори.
Мисля, че текстът, който е предложен от страна на комисията, с едно на сто от действителните гласове на територията на многомандатния избирателен район, е коректен, защото това означава, че при 100 хил. гласували, ако както стана един независим кандидат е събрал 10 хил. подписа, се очаква поне 1000 от тези да са гласували за него.
Аз много се надявам колегите от ОДС да помислят върху предложението, което са направили сега, и да се върнем към най-добрия вариант, който имаше, а именно мисля, че вариант „А” по ал. 2 – намалението на депозитите за партии и за коалиции да бъде 30-40 хил. лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други народни представители, желаещи да вземат думата?
Госпожо Банкова, заповядайте. Имате думата.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Колеги, за първи път приемаме изборно законодателство в условията на паника, животинска паника, която личи и в думите, и в делата на управляващата коалиция.
Вече има изключително остра реакция от хората в България срещу намерението, демонстрирано по изключително циничен начин от управляващите да спечелят, да си купят, да наложат служебната си победа. 
Цинизъм е да налагате имуществен ценз. Вие, които толкова здраво сте се хванали за европейското законодателство, защо не го гледате изцяло, или го зачитате само тогава, когато ви изнася? Точно в европейските държави няма такъв имуществен ценз, или ако има, то е на символична стойност 1000-2000-3000 евро. 
Вие, които флиртувате с младите хора, най-вече колегите от БСП, които демонстрирате, че отваряте вратите си в политиката да навлезе свежа, професионална кръв. Точно вие сега с този имуществен ценз затваряте вратите на всички млади хора, които биха искали да поправят злото, което двадесет години политиците на България причиняват на страната. 
Цинизъм е вие, които гласувахте, няма да се уморя да повтарям, 238 депутати да си слагате в джоба по 15 хил. лв. на месец и да си ги делите по ваше усмотрение със своята партия! 
Вие, обръщам се към отсъстващите колеги от „Атака”, които си гласуваха, които предложиха, депутатите да получават 1500 лв. пенсия. Тези хора, с този морал, с 15 000 лв. в джоба на месец и с пенсия 1500 лв., сега налагат по един безпардонен начин имуществен ценз от 100 хил. лв. Вашите олигарси от БСП ще го платят. Няма да могат да го платят младите хора, които все още не са изгубили кураж да останат в България. Те няма да могат да го платят!
Бих искала да кажа, че по този повод с Минчо Христов сме написали писмо до президента. От тази трибуна се обръщам към него и го призовавам да се намеси и да реагира, и да не допуска имуществен ценз, защото това е срамота, защото е липса на политическо мъжество. Това е страх!
Уважаеми колеги, призовавам ви, ако искате да получите поне мъничко одобрение от българските граждани на тези избори – откажете се от този циничен имуществен ценз.
Надявам се президентът на България да реагира, дори бих казала в рамките на часове, защото иначе ще дадем изключително лош сигнал към хората на България и ви уверявам, че този имуществен ценз, тази служебна победа, към която сте се устремили, няма да ви се случи.
Уверявам ви, че статуквото ще получи един изключително оглушителен ритник и шут от българските граждани. Той вече ви се готви на вас, които не желаете да изпуснете кокала и да пуснете млади и почтени хора в този парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други народни представители, желаещи да вземат думата?
Господин Сотиров, заповядайте за изказване.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Държа да направя това изказване, защото тук се направиха определени намеци. 
Действително в един от експертните варианти, който съдържаше цялостен вариант по изборните закони – за евроизборите и за изборите за Четиридесет и първо Народно събрание, се съдържаха такива цифри. Както и по Закона за евроизборите, така и по този закон ние няма да подкрепим прекаленото завишаване на депозита за участие на политически партии в изборите. Тук не става въпрос за ценз, защото цензът е имуществен и се употребява, когато става въпрос за въвеждане на ценз за отделни личности. Действително, прекаленото завишаване на депозитите възпрепятства новосъздадени и по-малки политически партии.
Нещо повече, вие знаете, че когато беше обсъждан Законът за политическите партии, ние категорично бяхме и дори сме внесли предложение за отпадане на противоконституционния текст, който предвижда, че ако една партия не се е явявала на избори през последните пет години от регистрирането й, се заличава. 
Ние последователно сме били против изкуствени бариери в закона, включително такива, които се изискват и от конституционен характер.
Призовавам всички колеги действително да подкрепят минималните нива за депозит за участие на политически партии. Това само създава напрежение, надали ще свърши някаква полезна роля в законодателството. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други народни представители, желаещи да вземат думата?
Заповядайте, госпожо Капон, за реплика към господин Сотиров.
МАРИЯ КАПОН (независим): Господин Сотиров, използвам случая да взема думата заради авторитета на институцията, защото преди малко се казаха разни неща, които общо-взето нямат нищо общо със закона. Партиите, които имат субсидия, нямат никакъв проблем. Затова се дават и на база брой гласове, които са извадили, тъй като госпожа Банкова явно не беше съвсем наясно, затова те могат да си позволят да плащат такъв депозит от 50 или 100 хил. лв. за коалиция – няма никакъв проблем, особено тези партии, които са се явявали досега на избори.
Това, което предлага СДС или може би колегите от Парламентарната група на ОДС, е ваше предложение за увеличение на депозита за партии на 50 хил. лв., за коалиции на 100 хил. лв. и за инициативни комитети – там вече има намаление във вашето предложение – от 20 на 15 хил. лв.
Въпросът е дали оттегляте това предложение или не. Защото какво означава да не го подкрепите? Има решение на комисията, което е на база на предложението, което вие сте направили. Тъй като вие знаете, че с част от неправителствения сектор, с който работят както Съюзът на демократичните сили, така и нашите експертни групи, се развихри много голям дебат в това трябва ли точно от десницата да идва увеличението на тези вноски.
Затова имахме предвид, че когато млади хора са решили да направят партия сега, имущественият ценз не е това, че някой иска в закона и тук трябва да сме много коректни, някой да иска в закона едва ли не техните приходи и декларациите им. Става въпрос, че ако трябва да съберат тези пари, за да се явят на избори, за тях това са много средства, особено за млади хора, които искат да се борят за повече екология.
Видно е, че бизнесът трудно би ги подкрепил. Може би има различни случаи, в които зад тях стоят и бизнесгрупи, но принципно въпросът е да водим дебат за това трябва ли да има рязко увеличение. Няма да помогне за спирането на нито една бизнеспартия или на даден олигарх увеличението на депозитите за 50 или 100 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте за дуплика, господин Сотиров.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаема госпожо Капон, точно това сме имали предвид - завишението да важи за партии, които получават субсидия от бюджета, които получават финансиране.
Не можем да оттеглим предложение дотолкова, доколкото то е минало през комисията, но затова призовах и ние ще гласуваме това увеличение да важи само за партии, които получават субсидии от бюджета, а за другите партии да си важат ниските нива, които си бяха и досега. За това става въпрос. Това е нашето предложение.
МАРИЯ КАПОН (независим, от място): Правиш ли редакция?
ИВАН СОТИРОВ: Да, правя редакционно предложение тези нива, които са предвидени, да важат само за партии, които се финансират от бюджета, а за другите партии да останат старите ставки, които бяха по досега действащия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по § 31 по вносител?
Господин Христов, заповядайте. Моля Ви да се съсредоточите върху темата за депозитите – това, което правят колегите досега.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Разбира се, че ще се огранича точно върху тази тема, господин председател, тъй като тя е особено важна според мен.
Както ви казах преди малко, в момента голяма част от парламента, мнозинството се опитва да създаде имуществен ценз – тези, които имат пари, да могат да се явяват на избори, а тези, които нямат пари – да не могат. Това е най-кратичко онова, което се опитва да пробута мнозинството в момента.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): А къде е опозицията?
МИНЧО ХРИСТОВ: Господин Осман, в момента Ви говори опозицията. Разбира се, аз говоря от собствено име, а не от името на опозицията. Мисля, че това е достатъчно.
Господин председател, предлагам редакционно изменение на ал. 2:
„(2) Депозитът по ал. 1 е:
1. за партии – 5 хил. лв.;
2. за коалиции – 10 хил. лв.;
3. за инициативни комитети – 1000 лв.”
Моля да се запише и да се гласува като предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това в текста на вносителя ли е?
МИНЧО ХРИСТОВ: Това е редакционно предложение, което предлагам от тази трибуна и настоявам да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: В кой текст го предлагате?
МИНЧО ХРИСТОВ: В текста на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: В новата редакция на комисията ли?
МИНЧО ХРИСТОВ: Точно така.
Повтарям още веднъж: 
„1. за партии – 5 хил. лв.;
2. за коалиции – 10 хил. лв.;
3. за инициативни комитети – 1000 лв.”
Ще ви кажа и аргументите си за това предложение.
Уважаеми колеги, вижте европейското законодателство. Вие постоянно повтаряте от тази трибуна, говоря за мнозинството главно, че ние се стремим към нормите на Европейския съюз. Погледнете какви са тези норми в Европейския съюз. Вижте как решават тези въпроси утвърдените демокрации, страните – членки на Европейския съюз. Защо не погледнете тези факти? Там в много страни няма никакъв ценз, в някои страни има ценз, говоря за имуществен ценз, който е в рамките на неколкостотин евро – 1000, 2000 евро. Това е. Нека приемем най-високата ставка в Европейския съюз, която аз ви предлагам.
Колеги, затова ви казвам, че трябва да се срамувате от тези трикове, които в момента правите. Вие няма да измамите българските избиратели, защото те са ви видели колко струвате. Говоря и за вас, управляващите, говоря и за голяма част от опозицията, не всички, разбира се. Видели са ви колко струвате и сега с тези трикове, които не ви правят чест, ще настроите допълнително хората срещу себе си. Казвам ви го съвсем, съвсем добронамерено.
Що се отнася до въпроса за тази така наречена партийна субсидия, която получават политическите партии, които са в парламента, искам още веднъж да го кажа ясно, нека хората да го чуят – за всеки избран депутат всяка партия получава по 15 хил. лв. на месец. Да, с тези огромни средства вие можете да се явите на изборите. И с 200 хил. лв., и с 300 хил. лв. депозит, това не е проблем за вас. Това е проблем за хората, които искат в момента да ви заместят, да ви изместят, да ви пратят на политическото бунище – там, където ви е мястото.
Това е, колеги. Ако има някой, който не е съгласен, нека да излезе и да го каже тук. Аз го казвам с чиста съвест. Със Стела Банкова сме изпратили преди много време писмо до Пламен Орешарски, с което заявявам, че нито сме получавали, нито желаем да получаваме тази срамна партийна субсидия от 15 хил. лв. на месец за всеки избран депутат. Това е, това обяснете на хората. Да не говорим как Партия „Атака” ще обяснява на хората как си внесе предложение за депутатски пенсии от 1500 лв. Идете и обяснете на хората тези срамни неща.
Затова, господин председател, настоявам предложението ми да се гласува в тази зала, както го предложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, разбира се. И по-спокойно да бяхте го казали, пак щях да го подложа.
Преминаваме към гласуване на направените предложения по реда на тяхното постъпване.
Народният представител Мария Капон предлага да се гласува текстът на вносителя във вариант първи. Комисията не подкрепя вариант първи. Това е § 31 на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 18, против 28, въздържали се 71.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Минчо Христов в новата редакция на § 31 по вносител:
„1. за партии – 5 хил. лв.;
2. за коалиции – 10 хил. лв.;
3. за инициативни комитети – 1000 лв.”
Комисията не приема това предложение. Тя има други предложения за тези текстове.
Гласували 117 народни представители: за 19, против 35, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
Господин Христов, имате думата за процедура за прегласуване.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Обръщам се към тези 63-ма, ако не се лъжа, народни представители, които се въздържаха, които не посмяха да заемат позиция по въпроса. С техните гласове или с половината от техните гласове предложението ще мине. 
Затова се обръщам съвсем добронамерено към вас, колеги. Пак ви повтарям: вижте как е практиката в Европейския съюз! Аз ви давам най-високите ставки в Европейския съюз. Вие в момента, слагайки този огромен непосилен имуществен ценз пред хората, които в момента се организират и самоорганизират, и които ще излязат на следващите избори, няма да ги спрете с това. Вие губите, защото показвате страх. Ето това искам да ви обясня – съвсем добронамерено. Вие в момента, приемайки текста на комисията, обслужвате българската олигархия, онези мръсни пари, които финансират политическите партии и за които не е проблем да съберат и 100, 200, 300 и 500 хил. лв.! Ето там е проблемът, колеги! Помислете си още веднъж – казвам ви сериозни аргументи, ако някой не е съгласен, да излезе. Ето, господин Ангел Найденов е тук до мен, нека да каже, че не съм прав! Кажете го, господин Ангел Найденов! Кажете как е в Европейския съюз! Защо мълчите? Защо мълчите толкова гузно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля Ви, господин Христов!
МИНЧО ХРИСТОВ: Моля текстът да се прегласува!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Христов. 
Моля, гласувайте отново предложението на народния представител Минчо Христов.
Гласували 123 народни представители: за 23, против 83, въздържали се 17.
Текстът не е приет.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 31, предложена от комисията, който става § 33. (Реплики от ОДС.)
Вие нямате направено предложение! Така предложения не се правят! 
Гласували 117 народни представители: за 101, против 14, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Заповядайте за предложение за прегласуване, господин Сотиров.
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Призовавам тук присъстващите действително да гласуват против предложението на комисията. След като се отхвърлиха всички алтернативни и редакционни предложения, мисля, че е най-добре да си остане старият текст, който беше в закона. Няма смисъл това увеличаване на депозита. Действително европейската практика е да имат символичен характер. Беше по-справедливо партиите, които получават субсидия, да имат по-висок депозит, но мисля, че вариантът да останат старите нива на депозитите е по-справедлив от това, което се предлага, за да няма действително и след вчерашното заседание всички тези неща, които се случиха, притеснения, че парламентът и особено мнозинството провежда тенденция към елиминиране на малките партии и на извънпарламентарните партии. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте отново текста на новата редакция на комисията за § 31, който става § 33 по новата номерация.
Гласували 123 народни представители: за 100, против 20, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Мисля, че с предложението, което направи господин Сотиров, той донякъде отговори към кого трябва да бъде отправено питането и съответно упрекът на господин Минчо Христов, така че няма да се занимавам с Вашите реплики, господин Христов.
Има предложение от народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова към § 32:
В чл. 50, ал. 1 се добавя изразът „и отговарящи на условията на Закона за политическите партии”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 32, който става § 34:
„§ 34. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото 46 се заменя с 24.
2. В ал. 3, т. 6 числото 5 000 се заменя с 15 000.
3. В ал. 4 т. 5 числото 5 000 се заменя с 20 000.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите, а списъците по ал. 3, т. 6 и ал. 4, т. 5 се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. При установяване на нередности, Централната избирателна комисия дава указания за отстраняването им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има предложение от народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 16, против 35, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на новата редакция на § 32, който става § 34.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 95, против 4, въздържал се 1.
Текстът на § 32 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 33 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 33, който става § 35:
„§ 35. В чл. 50а, ал. 1 думите „преди 1 януари 2005 г.” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текста на комисията за § 33 по вносител, който става § 35.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 34, който става § 36:
„§ 36. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кандидатите за народни представители, включени в една кандидатска листа, както и мажоритарните кандидати, могат да бъдат представлявани най-много от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден. В изборното помещение може да присъства само един от застъпниците на листата или на мажоритарния кандидат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новата редакция на комисията за § 34 по вносител.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, имате думата по тези три параграфа. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 35, 36, 37 и 38 включително. Това са текстове на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 39 има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което е подкрепено по принцип.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което също е подкрепено по принцип.
Има предложение на народния представител Светослав Спасов, което също е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 41:
„§ 41. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
(2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 20 на сто от агитационния материал. В аудио- и видеоагитационните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо гласово послание.”
2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.”
3. Създава се ал. 8:
„(8) Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок 3 дни след датата на провеждане на изборите премахват поставените от тях материали по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата, колеги. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 39, който по новата номерация става § 41.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Новата редакция на § 39 е приета.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 42, § 41, който става § 43, § 42, който става § 44.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45. По тях няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за изказвания по тези четири параграфа. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 40, 41, 42, 43 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Текстовете до § 43 по вносител са приети.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов за създаване на нов § 48, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 46:
„§ 46. В чл. 64, ал. 2, изречение второ след думата „представените” се добавя „партии и коалиции, партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване новата редакция на комисията за § 46.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 44 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 47:
„§ 47. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на кандидатите за народни представители и на партиите и коалициите телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута с времетраене общо не по-малко от 180 минути.”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Най-малко половината от времето по ал. 1 се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции, както и на партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, регистрирали кандидати, а останалата част от времето – на извънпарламентарните партии и коалиции и инициативните комитети, по споразумение между представители на Българската национална телевизия, Българското национално радио и на партиите, коалициите и инициативните комитети.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване новата редакция на комисията за § 44 по вносител, който става § 47.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 48.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 46, който става § 49:
„§ 49. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „както и обявява тарифите си най-късно 31 дни преди датата на изборите.”.
2. В ал. 3 числото „10” се заменя със „7”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване текста на вносителя за § 45, § 46 в новата редакция на комисията и § 47 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По § 48 има предложение на народните представители Масева и Михайлова, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което комисията също подкрепя по принцип.
Има предложение на народния представител Мая Манолова, което комисията подкрепя.
Има предложение на народните представители Гегова и Димитров, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 51:
„§ 51. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и юридически” се заличават.
2. В ал. 2 думите „и повече от 30 хил. лв. от едно юридическо лице” се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Забранява се финансиране на предизборната кампания със средства от:
1. юридически лица и от еднолични търговци;
2. чуждестранни физически лица;
3. религиозни институции;
4. чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.”
5. Създава се нова ал. 5 и ал. 6 и 7:
„(5) Дарителите представят декларация за произхода на дарените средства.
(6) Всички дарения и разходи, свързани с предизборната кампания на стойност над 5 хил. лв. се извършват по банков път.
(7) Партиите, коалициите и инициативните комитети създават публичен регистър на дарителите на предизборните им кампании.”
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, имате думата по § 48 на вносителя. Предложенията, направени от народни представители, са подкрепени от комисията. 
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване текста на новата редакция на § 48 по вносител, който става § 51.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Текстът на § 48 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Има предложение на народните представители Масева и Михайлова за създаване на нов § 48а, което комисията е подкрепила.
Комисията предлага да се създаде нов § 52:
„§ 52. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Сметната палата извършва фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за изказване по предложението за създаване на нов § 52. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на текста по новия параграф, предложен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстът на новия § 52 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По основния доклад има два варианта на § 49.
Има предложение на народните представители Шарков, Бакалов и Димитров, които са свързани с преференциалната система и които по процедурното решение на Народното събрание не подлежат на гласуване.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ на § 49.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант І и предлага следната редакция за § 49, който става § 53:
„§ 53. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с две бели общи бюлетини по образец – за кандидатски листи на партии или коалиции и за мажоритарни кандидати.
(2) Бюлетините не могат да съдържат реквизити извън изброените в закона.
(3) Бюлетината за кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатните избирателни райони съдържа:
1. номера на избирателния район;
2. квадратче за отразяване на волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията или коалицията;
3. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията;
4. имената на кандидатите, заемащите първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията.
(4) Бюлетината за мажоритарни кандидати в едномандатни избирателни райони съдържа:
1. номера на избирателния район;
2. квадратче за отразяване на волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията или коалицията;
3. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията;
4. имената на кандидата, издигнат от партия или коалиция.
(5) Номерът на избирателния район се изписва най-отгоре на бюлетината за кандидатски листи на партии или коалиции. Реквизитите по ал. 3, т. 2, 3 и 4 се изписват отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия или коалиция.
(6) Номерът на избирателния район се изписва най-отгоре на бюлетината за мажоритарни кандидати. Реквизитите по ал. 4, т. 2, 3 и 4 се изписват отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия или коалиция. 
(7) На хоризонтален ред, определен за независим кандидат, в квадратчето за отразяване на волята на избирателя по ал. 4, т. 2 се изписва пореден номер, а след него – наименованието „Инициативен комитет”, трите имена на кандидата и означението „независим”. 
(8) Редовете на отделните партии, коалиции и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и с плътна черна хоризонтална линия. 
(9) Поредните номера на партиите и коалициите се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-късно от 23 дни преди изборния ден. При идентичност на политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи или мажоритарни кандидати, същите имат еднакъв номер на бюлетините за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати. Определените поредни номера са еднакви за цялата страна.
(10) Когато съответната партия или коалиция не е издигнала кандидати в съответните избирателни райони, в бюлетините се изписва само нейният номер.
(11) Номерата на независимите кандидати в бюлетината по ал. 4 следват номерата на партиите или коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната районна избирателна комисия.
(12) В чужбина се гласува само с бюлетина за кандидатски листи на партии или коалиции, която не съдържа реквизитите по ал. 3, т. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Колеги, имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров, което не се подкрепя и то не подлежи на гласуване. 
Моля, гласувайте текста на комисията, който беше току-що представен от председателя й.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Текстът за нова редакция на § 49, който става § 53, е приет.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 54. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 55.
Има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров, което комисията подкрепя по принцип. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Шарков, заповядайте.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание, че в момента правим една добра стъпка с въвеждането на подвижната изборна урна. 
Ние сме предложили тези избиратели, които нямат възможност да отидат да гласуват поради трайни увреждания и т.н., към заявлението, с което заявяват желанието си да гласуват с подвижната урна, да прилагат съответно копие от документа на ТЕЛК или НЕЛК. Все пак трябва да има някаква възможност... (Народният представител Ваньо Шарков прави уточнение на текста.)
След уточнението искам да направя едно редакционно предложение в текста на комисията - в § 52, чл. 78б, ал. 2, в края на алинеята, където се казва „и се прилага удостоверение за инвалидност”. 
По-издържан е текстът „и се прилага копие от документ от ТЕЛК или НЕЛК”, тоест „удостоверение за инвалидност” да се замени с „копие от документ от ТЕЛК или НЕЛК”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вместо „удостоверение за инвалидност” – „копие от документ от ТЕЛК или НЕЛК”. 
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение? Чухте предложението на д-р Шарков. 
Моля, гласувайте това предложение на д-р Шарков.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Предложението на д-р Шарков се приема.
Моля, гласувайте, по новата номерация, параграфи 54, 55 – вече с гласуваното предложение на д-р Шарков, 56, 57 и 58.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Виждам, че госпожа Мая Манолова желае да направи процедура. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, време е да направя очакваното от всички предложение, а именно да удължим днешното пленарно заседание до окончателното приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 101 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 3.
Процедурното предложение се приема.
Заповядайте за процедура, госпожо Понева.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Всъщност, господин председател, към Вас се обръщам – вчера тук от проф. Герджиков беше ясно казано, че удължаването на извънредно заседание е грубо нарушение на правилника. Не знам защо днес се повтаря същото. То е ясно въобще какво се случва в тази зала, ама нека да маркираме все пак случаите, в които се нарушава правилникът. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Принуждавате ме да коментирам – няма никакво нарушение на правилника. Това сме го правили и в предното Събрание, и в по-предното, и в това Народно събрание сме го правили многократно.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА (независим, встрани от микрофоните): Това, че сте го правили, няма никакво значение... (Шум и реплики в залата.)
Уважаеми колеги, така като гледам, бихме могли даже и до 14,00 часа да го свършим.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 81 от закона има предложение по вносител. 
Има предложение на колегите Шарков, Бакалов и Димитров. То не се подкрепя от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не се подкрепя само в едната му част. Подкрепя го по точка първа и не го подкрепя по точка втора.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Не, това е на вносителя.
Има текст на вносителя. По текста на вносителя комисията не подкрепя по т. 2 и подкрепя по т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: А понеже комисията не подкрепя предложението, трябва да прочетем цялото предложение на тримата народни представители. Правилно.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Тяхното предложение е по чл. 81, който да се измени така:
„Чл. 81 (1) Пред изборното помещение се поставя образец от бюлетината за гласуване в избирателния район.
(2) В изборното помещение се осигуряват обособени места за гласуване, така че да се осигури тайната на гласуването и да се вижда, че избирателят не използва технически средства за заснемане на попълнената бюлетина. Тези места трябва да осигуряват и необходимите условия за гласуване на избиратели със специфични физически потребности.
(3) След приключване на подготовката за гласуване помещението се запечатва с хартиена лента с подписите на присъстващите членове на секционната избирателна комисия.
(4) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трябва да прочетем сега това, което предлага комисията.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Текстът по вносител е:
„§ 55. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване и пълните кандидатски листи на партиите и коалициите в съответния многомандатен избирателен район по реда в общата бюлетина за кандидатски листи“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думата „кабини“ се заменя с „гишета“;
б) в изречение второ думата „кабините“ се заменя с „гишетата“.“
Това е текстът по вносител, който не се подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Прочетете редакцията на комисията на § 55, който става § 59, тоест болтваният текст. Това трябва да гласуваме. 
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Аз докладвах текста по вносител, защото комисията не го подкрепя изцяло.
Сега ще прочета това, което подкрепя комисията:
Комисията предлага следната редакция на § 55, който става § 59:
„§ 59. В чл. 81, ал. 1 се изменя така:
„(1) Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване и пълните кандидатски листи на партиите и коалициите в съответния многомандатен избирателен район по реда в общата бюлетина за кандидатски листи“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Бих ви помолил да обърнете внимание специално на ал. 2 от нашето предложение, което е по чл. 81. То всъщност в известна степен се припокрива и с това, което е направила като предложение комисията в първоначалния му вариант, тоест в същата ал. 2, където думата „кабини“ се заменя с „гишета“.
С нашето предложение ние предлагаме да се премахнат тъмните стаички за гласуване като в същото време да се запази и гарантира анонимността на вота. В същото време е необходимо да бъдат създадени условия, за да не могат да бъдат използвани технически средства за заснемане на попълнената бюлетина. 
Смятаме, че това е един от механизмите, по които може да бъде предотвратено купуването на гласове, тоест да не може да бъде отчитано пред купувачите на гласове изпълнението или неизпълнението на зададената поръчка. Смятаме, че тази практика е време да бъде въведена и в България, след като в редица европейски държави, в Съединените американски щати и на много други места няма подобни така наречени тъмни кабинки за гласуване, в които някои от избирателите са заплашвани, че, видите ли, вътре има камера, която ги снима и която ще покаже как са гласували. Това предизвиква излишно напрежение сред българските избиратели.
Няма никакъв проблем да бъде заимствана практиката от други европейски държави и съответно да се справим поне с този въпрос. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря ви.
Какво имате – изказване или реплика?
Имате думата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Не мога да се въздържа да не се изкажа, когато отново се правят предложения, които под благовидната формула, че имат за цел борба срещу контролирането на вота, на практика максимално го улесняват.
Аз и по време на дебата на първо четене апелирах към повече отговорност от народните представители, които правят такива предложения и още повече, че ги обличат в някакви добронамерени и благородни мотиви. За всеки от народните представители, който е правил избори на терен, е ясно, че в момента, в който се премахнат тъмните стаички и се отворят те за гласуване по един открит начин, възможностите за контролиране на вота стават абсолютно безпроблемни.
По същия начин стои и въпросът със слагането на видеокамери в изборните помещения. Изобщо, правят се най-разнообразни предложения, които може би при някакви условия действат, но не и с оглед на конкретната ситуация и целите, които си поставяме с този законопроект.
Освен това искам просто да напомня на тези от вас, които наблюдават какъв беше дебатът до момента и как гласувахме, че с предишното си гласуване, отново популистки облечено, по чл. 35, ал. 2 от действащия закон, ограничихме възможността на гражданите, на българските граждани, които живеят в страни членки на Европейския съюз и които са влезли в България два дни преди изборния ден, да упражнят правото си на глас, тъй като няма да могат да удостоверят това обстоятелство с личните си карти, с които пътуват по света под претекст, че по този начин ще ограничим гражданите, които живеят в Република Турция.
Нищо подобно! Гражданите в Република Турция, живеещи в страна нечленка, пътуват със задграничните си паспорти и могат да удостоверят това обстоятелство – кога са влезли в страната, и да се допишат в списъците, докато тези, които живеят в страни членки имат само лични карти. Те, така или иначе, няма да могат да гласуват в изборния ден.
Тоест, тук върви някаква плеяда от предложения, които се обличат в някаква благовидна форма, но на практика нанасят изключително големи вреди на закона, а в крайна сметка избирателният закон е просто една технология, която показва правилата, чрез които гражданите упражняват правото си на глас.
Отново използвам случая за повече отговорност, когато се правят едни или други предложения, защото крайният ефект ще бъде изключително отрицателен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплика? Няма.
Господин Янев, имате думата.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, моят призив към вас е да не правим пак половинчати неща. Защо ви казвам това? Защото в следващите текстове практически сме възприели формулата, че ако има демонстрация на бюлетината след излизането от тайната стая или както е нашето предложение – от гишето, тя да бъде въведена за недействителна, забележете, слага се ограничението и за ползването на фотовъзпроизвеждаща техника, образно възпроизвеждаща техника по отношение на регистрацията именно на този вот.
Нали е ясно, че в тайната кабина простата забрана на това да ползваш фотовъзпроизвеждаща техника няма как да бъде проконтролирана, няма как да бъде видяно прави ли се или не се прави? Всъщност, тази забрана действа само при условие, че българските граждани гласуват на гише, а не в тайна кабина. Затова ви казвам, че по този начин съчетани нещата всъщност е половинчато. Няма смисъл да правим едното, ако не направим и другото. Иначе, правим половин работа! Ясно е, че този, който си влезе в тайната кабина, ще си заснеме вота и ще си го демонстрира отвън. Няма да има нужда никаква като излезе навън, извън кабината, да го демонстрира.
Това са мерки, които са последователни и логично обвързани и поради тази причина е добре, когато кажем „а“, да кажем и „я“, а не да ги оставяме по средата.
Без да бъде като реплика, но, колега Манолова, само искам да обърна внимание на това, което казахте, че правим нелогични промени или се отказваме от логични промени в закона. Българските граждани, които живеят на територията на Европейския съюз, няма да могат да гласуват в България в деня на изборите, само ако са обявили настоящ адрес на територията на Европейския съюз или някъде другаде, защото само тогава те ще бъдат изключени от списъците по местоживеене. Само тогава.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Това не е вярно.
ЯНИ ЯНЕВ: Предварително е ясно, че е точно така. В противен случай, ако те не са изпълнили тази процедура, просто ще са си в списъците и ще имат възможността да гласуват. Това не е толкова фатално, защото очевидно е, че те ще могат да се възползват от възможността да отидат да гласуват в секциите, които ще открием на територията на Европейския съюз и навсякъде другаде по света, когато има повече от 100 желаещи, и там те ще гласуват независимо от това дали са постоянно живеещи или не. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): А ако са в България?
ЯНИ ЯНЕВ: Като са в България, казвам: те ще бъдат отстранени от избирателните списъци, само ако предварително са заявили настоящ адрес на живеене в чужбина. Няма да има друг вариант, за да не могат да гласуват в страната. Приемете го като част от изказване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплика – Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): И по двата паралелни дебата, които вървят.
Първо, абсолютно няма да бъде необходимо на гражданите да заснемат с мобилни телефони начина, по който са упражнили своя вот, защото като се премахнат тъмните стаички, това става открито. Така наречените застъпници и представители на различните кандидати просто ще могат да наблюдават по какъв начин гласува съответният избирател. Сега борбата срещу това да не се показват бюлетините е един от основните проблеми в деня на изборите. Когато пък това ще става открито, хич няма да се налага да се използват технически средства, защото ще го правят просто пред очите на тези, които са там, за да контролират това действие.
Що се отнася до заличаването на българските граждани, живеещи в чужбина. Имайте предвид текста на чл. 28, ал. 2, който казва, че се заличават от списъците гражданите, които са напуснали страната до два месеца преди изборния ден и не са се завърнали в България до предаването на списъците. Но предвид по какъв начин се отразява това на границите със страните членки, тоест по метода на анализ на риска – някои се ограничават, някои не, ще има голям брой български граждани, живеещи в страни членки, които няма да могат да гласуват просто поради подкрепата на това неразумно предложение, тъй като няма да могат да удостоверят кога са се завърнали в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Този текст мина.
Господин Янев, имате право на дуплика.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Това е действащ текст на закона, който не сме пипнали. И до момента важи, че до три метра от тайната кабина или гишето никой няма право да присъства. Нали имаме застъпници? Това означава, че освен комисията да е купена, и всички застъпници в секцията да са купени, за да не отиде никой да се противопостави на това, че някой нарушава тази категорична законова забрана. Това означава. 
При това положение сега ние с вас признаваме, че имаме текст в закона, който е мъртъв, който не действа и който практически проваля гласуването включително и в тайните стаички. Защото ако твърдите, че хората ще бъдат контролирани при наличие на забрана на по-малко от три метра - действащ текст на закона е, не сме го пипали до момента - да отива някой и да вижда как се попълва, това е нонсенс. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) 
Ясно е, всички сме били на избори и го знаем. Затова именно с тази изрична демонстрация става ясно, че бюлетината ще бъде недействителна, ако това се случи.
Що се касае по другата тема, с която се върнахме безкрайно много назад. Ясно е, че тези, които пътуват в рамките на Европейския съюз, и преди два месеца да са заминали, и преди пет месеца, когато не са обявили настоящ адрес на територията на Европейския съюз, ще бъдат в списъците и ще могат да гласуват.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате право, разбира се.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, тъй като алинеите, в които става въпрос за вида на бюлетината, на практика са предрешени с предните гласувания, затова ги оттеглям от нашето предложение. Поддържам да се гласува само тази му част, която касае премахването на тъмните стаички. Тоест ал. 2 да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, уважаеми народни представители, първо гласуваме предложението на народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров - само ал. 2 в чл. 81. 
Гласували 115 народни представители: за 27, против 58, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 59, така както ни предлага комисията.
Гласували 107 народни представители: за 101, против 6, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 57, който става § 61:
„§ 61. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3:
а) в изречение първо след думата „паспорт“ се добавя „лична карта“, а думите „т. 2“ се заменят с „т. 1 и 2“;
б) в изречение второ след думата „паспорта“ се добавя „или на личната карта“, а след думата „паспорт“ се добавя „или лична карта“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Гласувайте тези два параграфа.
Госпожо Масева, докато гласуваме, подкрепяте ли Вашето предложение за § 58?
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Изглежда ще бъда принуден в 13,30 часа да правя поименна проверка.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Двата текста са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 58 има два варианта.
Има и предложение на народните представители Масева и Михайлова. Те предлагат в чл. 86 да се направят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 придобива следното съдържание:
„(1) Председателят или упълномощен член на комисията сверява имената на избирателя от избирателния списък и документа за самоличност, като нанася ЕГН и го допуска до гласуване. Документът за самоличност остава в представителите на СИК до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък.”
2. В ал. 2 изречение първо отпада, а изречение второ придобива следната редакция:
„(2) Когато се яви разлика в някое от имената на избирателя в списъка в сравнение с документа за самоличност, констатацията се записва в графа „Забележки” на избирателния списък.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ на § 58.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант І и предлага следната редакция за § 58, който става § 62:
„§ 62. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Избирателят се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на единния граждански номер и на вида и номера на документа му за самоличност.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Когато се установи разлика в някое от имената на избирателя в списъка и според документа за самоличност при съвпадане на постоянния адрес, имената на избирателя от документа за самоличност се записват в графата „Забележки” на избирателния списък.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в изречение първо думите „ал. 9” се заменят с „ал. 11”;
б) в изречение второ след думата „удостоверения” се добавя „и декларации”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народните представителки Елиана Масева и Екатерина Михайлова.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 17, против 77, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Заповядайте, госпожо Масева.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, колеги! Това е предложение, което допълва новия начин на съставяне на списъците и действията, които трябва да осъществи секционната избирателна комисия. Във вариант І, който се приема от комисията, липсва нещо, което според мен е съществено: документът за самоличност остава в представителя на СИК до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък. Това като действие, като процедура липсва в закона. Считам, че поне това изречение трябва да бъде допълнено към ал. 2 по варианта на комисията. Настоявам да се гласува, защото в закона няма такава разпоредба.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Твърдението не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за § 62.
Гласували 106 народни представители: за 104, против 2, въздържали се няма.
Параграф 62 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 59 има предложение на Шарков, Бакалов и Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Шарков, подкрепяте ли Вашето предложение?
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС, от място): Да.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Тогава ще прочета предложението:
„Чл. 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина. Последният разгъва бюлетината, за да се убеди избирателят, че тя не съдържа предварително вписани знаци и изрязва десния долен ъгъл, където е отбелязан уникалният номер.
(2) Бюлетината се подпечатва с печата на комисията при получаването й от избирателя, след което последният отива на обособеното място за гласуване, за да отбележи своя вот. На мястото за гласуване може да се намира само един избирател. Когато гласува лежащо болен избирател, с помощта на подвижна избирателна кутия се осигуряват условия за гарантиране на тайната на вота и на обстоятелството, че избирателят не използва технически средства за заснемане на попълнената бюлетина.
(3) Избирателят гласува за партия или коалиция, като поставя в квадратчето с номера на избран от него кандидат от листата знак, показващ еднозначно неговото предпочитание (преференция) за този кандидат. Глас за партия или коалиция се подава само чрез валидна преференция за един кандидат от листата на партията или коалицията.
(4) Избирателят гласува за независим кандидат, като поставя в квадратчето на втория ред на полето знак, показващ по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за този независим кандидат.
(5) Вписването в бюлетината на специални символи като думи и числа, които позволяват да се разкрие самоличността на избирателя, правят гласа недействителен.
(6) Когато избирателят сгреши при попълване на бюлетината, той може да получи еднократно друга бюлетина за гласуване от комисията, след като върне сгрешената бюлетина. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки” на избирателния списък. Сгрешените бюлетини се анулират с надпис „Сгрешена” и се опаковат отделно след приключване на гласуването.
(7) След действията по ал. 3 или 4, избирателят:
1. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се види отбелязването на кандидат на партия или коалиция или на независим кандидат; 
2. напуска мястото за гласуване и подава сгънатата бюлетина на член от комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;
3. пуска подпечатаната с два печата бюлетина в избирателната кутия;
4. полага подпис в избирателния списък.
(8) Когато избирателят е ученик или студент, който е гласувал при условията на чл. 42, ал. 9, член на секционната избирателна комисия вписва датата на изборите и полага подпис и печат в ученическата или студентската книжка на избирателя.
(9) При гласуване в чужбина на избирател с паспорт, член на секционната избирателна комисия вписва датата на изборите и полага подпис и печат в паспорта на избирателя.
(10) След гласуването избирателят получава документа си за самоличност и напуска помещението на избирателната секция.
(11) При гласуване на лежащо болни избиратели с помощта на подвижна избирателна кутия, в ал. 7, т. 2 не се прилага разпоредбата „напуска мястото за гласуване”, а в ал. 10 не се прилага разпоредбата „и напуска помещението на избирателната секция”.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 63:
„§ 63. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Избирателят получава от члена на секционната избирателна комисия две общи бюлетини – за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати, които се подпечатват с печата на комисията в момента на получаването им, след което отива в кабината да гласува. В кабината може да се намира само един избирател.
(2) При гласуване с подвижна избирателна кутия в помещението не могат да присъстват други лица, освен ако избирателят не може да извърши сам необходимите действия.
(3) Избирателят гласува, като:
1. поставя в квадратчето срещу наименованието на избраната от него партия, коалиция или инициативен комитет знак, изразяващ по еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетините по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране на партия, коалиция или инициативен комитет;
3. излиза от кабината и подава сгънатите бюлетини на член на комисията, който ги подпечатва повторно с печата на комисията;
4. пуска бюлетините в избирателната кутия;
5. полага подпис в избирателния списък.
(4) Вписването в бюлетината на специални символи като букви и числа, които позволяват да се разкрие самоличността на избирателя, прави гласа недействителен.
(5) Когато избирателят е ученик или студент, който е гласувал при условията на чл. 36, ал. 11, член на секционната избирателна комисия полага подпис и печат в ученическата или студентската книжка на избирателя и го вписва в допълнителния избирателен списък.
(6) След гласуване избирателят получава обратно документа си за самоличност и напуска помещението на избирателната секция.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте за процедура, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Уважаеми проф. Корнезов, виждам усилията Ви многократно да подавате сигнал към колегите народни представители да влязат в залата, но очевидно тези усилия са напразни. Явно че механизмите, които би трябвало да сработят, не сработват и затова правя предложение от името на парламентарна група за поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението Ви е напълно основателно. Преди малко предупредих народните представители – за съжаление тези, които са в залата, че ще се наложи да правя поименна проверка. Приемаме избирателен закон, знаете, че времето ни притиска! Ще започна поименната проверка и народните представители ще започнат да влизат в залата, но като я направя, отново ще излязат. 
Александър Владимиров Радославов - отс.
Александър Димитров Паунов - - отс.
Александър Манолов Праматарски - отс.
Алиосман Ибраим Имамов - отс.
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отс.
Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Владимиров Баташов - тук
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анелия Христова Атанасова - тук
Антонела Ангелова Понева - тук
Антония Стефанова Първанова - тук
Ариф Сами Агуш - отс.
Асен Йорданов Агов - тук
Ася Величкова Михайлова - отс.
Атанас Димитров Щерев - отс.
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Атанаска Михайлова Тенева - тук
Ахмед Демир Доган - отс.
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Бойко Иванов Ватев - отс.
Бойко Николов Боев - отс.
Бойко Стефанов Великов - отс.
Борис Стефанов Николов - тук
Борис Янков Ячев - отс.
Борислав Георгиев Владимиров - отс.
Борислав Димитров Китов - отс.
Борислав Иванов Българинов - тук
Борислав Любенов Великов - отс.
Борислав Николов Ралчев - тук
Борислав Янчев Ноев - тук
Ботьо Илиев Ботев - отс.
Валентин Николов Милтенов - отс.
Валентина Василева Богданова - тук
Ваньо Евгениев Шарков - тук
Ваню Стефанов Хърков - тук
Ваня Крумова Цветкова - отс.
Васил Димитров Паница - тук
Васил Миланов Антонов - отс.
Васил Минчев Иванов-Лучано - тук
Венелин Димитров Узунов - тук
Венцислав Василев Върбанов - отс.
Весела Атанасова Драганова-Илиева - тук
Веселин Витанов Близнаков - отс.
Веселин Методиев Петров - тук
Владимир Михайлов Дончев - отс.
Волен Николов Сидеров - отс.
Георги Владимиров Юруков - тук
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Йорданов Димитров - отс.
Георги Миланов Георгиев - тук
Георги Петков Близнашки - тук
Георги Пинчев Иванов - тук
Георги Тодоров Божинов - отс.
Георги Чавдаров Анастасов - отс.
Даринка Христова Станчева - отс.
Даут Идриз Осман - тук
Деница Ивайлова Димитрова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отс.
Диана Атанасова Хитова - тук
Димитър Енчев Камбуров - тук
Димитър Иванов Абаджиев - тук
Димитър Иванов Димитров - отс.
Димитър Николов Гъндев - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Цвятков Йорданов - отс.
Добромир Мартинов Задгорски - отс.
Добромир Христов Гущеров - отс.
Долорес Борисова Арсенова - отс.
Донка Иванова Михайлова - тук
Дончо Стефанов Цончев - отс.
Евгени Стефанов Чачев - тук
Евгений Гинев Жеков - тук
Евгений Спасов Иванов - тук
Евгения Тодорова Живкова - отс.
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова - отс.
Екатерина Иванова Михайлова - тук
Елеонора Николаева Николова - тук
Елиана Стоименова Масева - тук
Емил Константинов Георгиев - тук
Енчо Вълков Малев - отс.
Ердоан Мустафов Ахмедов - тук
Жори Йорданов Алексиев - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Тонев Златев - тук
Ива Петрова Станкова - тук
Иван Атанасов Колчаков - тук
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Георгиев Сотиров - тук
Иван Георгиев Стаматов - отс.
Иван Добромиров Гороломов - тук
Иван Желев Илчев - тук
Иван Йорданов Костов - отс.
Иван Матеев Иванов - тук
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Николов Гризанов - тук
Иван Петков Даков - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иво Петров Сеферов - тук
Иво Първанов Атанасов - отс.
Иглика Димитрова Иванова - отс.
Илиян Вълев Илиев - отс.
Илкер Ахмедов Мустафов - тук
Илко Димитров Димитров - отс.
Йордан Димитров Костадинов - тук
Йордан Иванов Бакалов - отс.
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Петков Йорданов - тук
Йордан Петров Величков - тук
Камелия Методиева Касабова - тук
Камен Костов Костадинов - тук
Касим Исмаил Дал - отс.
Кирил Николаев Добрев - отс.
Константин Стефанов Димитров - тук
Коста Димитров Цонев - отс.
Костадин Александров Кобаков - тук
Красимир Дончев Каракачанов - отс.
Кръстанка Атанасова Шаклиян - отс.
Лидия Сантова Шулева - отс.
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - отс.
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Любенов Дилов - отс.
Лютви Ахмед Местан - тук
Маргарита Василева Кънева - отс.
Маргарита Спасова Панева - отс.
Мариана Йонкова Костадинова - отс.
Марин Йорданов Маринов - тук
Марина Борисова Дикова - тук
Марио Иванов Тагарински - отс.
Мария Василева Капон - тук
Мария Иванова Ангелиева-Колева - отс.
Мария Станчева Вълканова - тук
Марко Николов Мечев - тук
Мартин Димитров Димитров - отс.
Мая Божидарова Манолова - тук
Метин Мехмедов Сюлейманов - тук
Милен Емилов Велчев - отс.
Мима Тодорова Василева - тук
Минка Стоянова Русева - тук
Минчо Викторов Спасов - тук
Минчо Христов Куминев - тук
Мирослав Димитров Мурджов - отс.
Митко Иванов Димитров - отс.
Митхат Сабри Метин - тук
Младен Петров Червеняков - отс.
Муса Джемал Палев - тук
Надежда Николова Михайлова - отс.
Надка Балева Янкова - тук
Надя Антонова Кочева - тук
Надя Димитрова Иванова - отс.
Неджми Ниязи Али - тук
Ненко Викторов Темелков - тук
Нено Ненов Димов - отс.
Несрин Мустафа Узун - отс.
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Гочев Проданов - тук
Николай Аврамов Свинаров - тук
Николай Боянов Михайлов - отс.
Николай Георгиев Григоров - тук
Николай Георгиев Камов - отс.
Николай Петров Кънчев - тук
Нина Стефанова Чилова - отс.
Нихат Тахир Кабил - тук
Огнян Стефанов Герджиков - тук
Олег Григоров Попов - тук
Олимпи Стоянов Кътев - тук
Павел Димитров Шопов - отс.
Павел Михайлов Чернев - отс.
Пенко Атанасов Атанасов - отс.
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Георгиев Мръцков - тук
Петър Димитров Попов - тук
Петър Кирилов Берон - тук
Петър Станиславов Манолов - отс.
Петя Илиева Гегова - тук
Пламен Александров Панайотов - тук
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Георгиев Ранчев - тук
Пламен Неделчев Моллов - отс.
Радослав Георгиев Илиевски - тук
Радослав Ненков Гайдарски - тук
Радослав Теодоров Иванов - тук
Рамадан Байрам Аталай - отс.
Рейхан Ибадула Аблеким - тук
Ремзи Дурмуш Осман - отс.
Росен Златанов Владимиров - отс.
Руденко Радев Йорданов - тук
Румен Асенов Ангелов - тук
Румен Иванов Такоров - тук
Румен Йорданов Петков - отс.
Румен Стоянов Овчаров - отс.
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светослав Иванов Спасов - тук
Светослав Христов Малинов - отс.
Силвия Николаева Алексиева - отс.
Силвия Тодорова Стойчева - отс.
Симеон Василев Симеонов - отс.
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Снежана Великова Гроздилова - тук
Соломон Исак Паси - отс.
Станимир Янков Илчев - тук
Станислав Тодоров Станилов - отс.
Станка Панайотова Маринчева - тук
Станчо Николов Тодоров - отс.
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Антонов Софиянски - тук
Стойко Илиев Танков - тук
Стоян Витанов Витанов - отс.
Стоян Проданов Иванов - тук
Съби Давидов Събев - тук
Татяна Дончева Тотева - тук
Татяна Стоянова Калканова - отс.
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отс.
Тодор Михайлов Кумчев - тук
Тодор Николов Батилов - отс.
Тома Янков Томов - отс.
Трифон Димитров Митев - тук
Фатме Муса Илияз - отс.
Фидел Димитров Беев - отс.
Фикрет Хюдаетов Шабанов - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христина Христова Велчева - тук
Христо Боянов Величков - отс.
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Йорданов Кирчев - тук
Христо Кирилов Попов - отс.
Хюсеин Муталиб Хамди - тук
Четин Хюсеин Казак - тук
Юксел Али Хатиб - тук
Юнал Саид Лютфи - тук
Юнал Тасим Тасим - отс.
Юсеин Аптула Джемил - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Яне Георгиев Янев - тук
Яни Димитров Янев - тук
Янко Александров Янков - тук
Ясен Димитров Попвасилев - отс.
В залата присъстват 138 народни представители. Имаме кворум, но моля народните представители, които са в залата, да не я напускат, когато продължим работата по законопроекта. 
И така, уважаеми народни представители, има предложение от народните представители Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров по чл. 87.
Комисията не подкрепя тяхното предложение.
Моля, гласувайте предложението на тримата народни представители.
ВАНЬО ШАРКОВ (ОДС, от място): Нали се взе решение тези текстове да не се гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз Ви питах изрично, д-р Шарков, Вие държахте текста да бъде прочетен и гласуван.
Гласували 118 народни представители: за 16, против 70, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 59, който става § 63, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 107, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Има предложение от народния представител Светослав Спасов да се създаде чл. 87а, което по принцип се подкрепя от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 64:
„§ 64. Създава се чл. 87а:
„Чл. 87а. (1) Избирател може да гласува и по електронен път чрез автоматизирани системи, оборудвани с визуализиращ екран, четящо устройство за магнитните карти и оптичен показалец за гласуване, поставени в кабините за гласуване.
(2) Избирателят получава от председателя на секционната избирателна комисия магнитна карта за гласуване, като в графа „Забележки” на избирателния списък се записва, че избирателят е гласувал по електронен път.
(3) За гласуването по ал. 1 се създават специални електронни бюлетини, на които гласоподавателят отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и за мажоритарен кандидат.
(4) След гласуване избирателят връща магнитната карта на председателя на секционната избирателна комисия.
(5) Гласуването по електронен път се отчита от районната избирателна комисия, която разчита записващото устройство, предоставено от секционната избирателна комисия.
(6) Гласуването по електронен път се извършва в секции, определени за експериментално гласуване по чл. 23, ал. 1, т. 28.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 60, който става § 65:
„§ 65. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 след думата „комисията” се добавя „застъпник или наблюдател”.
2. Създават се нови алинеи 9, 10 и 11:
„(9) Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга образновъзпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
(10) Забранява се след попълване на бюлетините и преди пускането им в избирателната кутия избирателят да показва бюлетините си. При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетините за недействителни и отбелязва това обстоятелство в графата „Забележки”.
(11) Бюлетините по ал. 10 се броят отделно и се вписват на отделен ред в секционния протокол.”.
3. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
4. Създава се ал. 13:
„(13) Алинеи 7, 8 и 12 не се прилагат при гласуване с подвижна избирателна кутия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 66.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 67.
Комисията предлага § 63 да отпадне, тъй като текстът на вносителя, който е подкрепен по принцип, е отразен на систематичното му място в § 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване текстовете до § 67 по новата номерация така, както ни се докладват от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 63.
Гласували 111 народни представители: за 109, против 2, въздържали се няма.
Параграф 63 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 64 има предложение от народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова – към § 64, чл. 91 ал. 2 придобива следното съдържание:
„(2) Неизползваните бюлетини се опаковат и предават на преброителната комисия.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя и предложението на вносителя и предлага § 64 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 12, против 72, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 64.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Параграф 64 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 64а е за преброителните комисии, които текстове ние не гласуваме. Това е предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което е за преброителните комисии, които текстове ние не гласуваме. 
По § 65 има предложение на народния представител Николай Кънчев, което комисията не подкрепя, а именно:
„§ 65. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването могат да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както и представители на социологическите агенции, получили разрешение от Централната избирателна комисия да извършват проучвания в изборния ден.”
По чл. 94 има два варианта. 
Комисията не подкрепя вариант ІІ, а подкрепя текста на вносителя за вариант І на § 65, който става § 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата.
Госпожо Масева, понеже сте в залата, вашето предложение не подлежи на гласуване, нали така?
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, съгласна сте.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Николай Кънчев, което не се подкрепя от комисията. 
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 7, против 86, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 65, който става § 68, тоест вариант І.
Гласували 112 народни представители: за 107, против 5, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага § 66 да отпадне.
По § 67 има предложение на колежките Масева и Михайлова, което по същия начин е свързано и не подлежи на гласуване.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 69:
„§ 69. В чл. 96, т. 6 думите „ал. 9” се заменят с „ал. 11”.”
По § 68 има предложение от народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което също не се подлага на гласуване.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители за изказване? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 66.
Гласували 105 народни представители: за 102, против 3, въздържали се няма.
Параграф 66 отпада.
Моля, гласувайте § 67, който става § 69, така както ни се предлага от комисията, и § 68 по вносител, който става § 70, подкрепен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 106, против 4, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 69 има два варианта.
Има предложение от господин Светослав Спасов, който предлага в чл. 98, ал. 3 накрая да се добави „под наблюдението на видеозаписващо устройство”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ на § 69.
Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант І на § 69, който става § 71.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Спасов, заповядайте.
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Използвам възможността да благодаря на всички, които подкрепиха гласуването по електронен път чрез автоматизирани системи. Благодаря на всички 110 народни представители, без нито един „против” и „въздържали се”, за това революционно предложение и текст, който вече е приет, а именно да се използва модерният метод за гласуване по електронен път. Надявам се следващото Народно събрание да гласува изцяло въвеждане на електронно гласуване в България за избор на 42-ото Народно събрание.
Текстът, който съм предложил, е да се наблюдават членовете на секционните избирателни комисии чрез видеозаписващо устройство, когато отварят и броят бюлетините в изборните секции. Моето предложение е мотивирано от факта, че през последните години на много места се купуват не избирателите по 50 лв., а направо се пазари 7-членната секционна избирателна комисии, което излиза много по-евтино. Както имаме сигнали, купува се член на секционна избирателна комисия за сумата от 500 лв. Тоест при секционна избирателна комисия, където гласуват 1000 души по 50 лв. глас, трябва да се дадат 50 хил. лв., а излиза много по-евтино, ако напазаруваш 7 души по 500 лв., което е 3500 лв. 
За да се избегнат тези опасности за манипулиране на вота, предлагам да има видеонаблюдение над членовете на секционната избирателна комисия. Много хора определят предложението ми като интересно или крайно, но смятам, че ако това се приеме, ще бъдем спокойни за провеждането на изборите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 16, против 53, въздържали се 46.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте вариант І на § 69 по вносител, който става § 71, подкрепен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 102, против 4, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 72. 
По § 71 по вносител са два варианта. Комисията не подкрепя втория вариант. 
Комисията подкрепя първия вариант и § 71 става § 73.
Към този параграф има предложениe на колежките Масева и Михайлова, което не подлежи на гласуване.
Има още едно предложение от Елиана Масева, което не се подкрепя от комисията и то също е за преброителните комисии. Не подлежи на гласуване, така че остава да гласуваме само вариант І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, да гласуваме тези два параграфа, а именно § 70, който става § 72 и § 71 в първия му вариант, който става § 73.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 98, против 3, въздържали се 3.
Двата текста са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Следващият параграф е 72 и по него има предложение от колежките Масева и Михайлова, което не подлежи на гласуване. 
Има едно предложение от колежката Николова, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от колегите Найденов и Добрев, което също е подкрепено.
Комисията не подкрепя текста по ал. 7 и го подкрепя в останалата част.
Комисията предлага следния текст на § 72, който става § 74:
„§ 74. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. (1) Въз основа на данните от секционните протоколи, районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в едномандатния и многомандатния избирателен район и съставя районен протокол.
(2) Районният протокол е в два единични екземпляра и е изработен на двупластова индигирана хартия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страници. Преди попълване на районния протокол се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.
(3) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят към гласовете от избирателните райони по чл. 42.
(4) Мажоритарен кандидат се смята за избран, ако е получил най-много гласове в едномандатния избирателен район.
(5) Когато двама или повече мажоритарни кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, се провежда втори тур до седем дни от датата на провеждането на първия тур в неработен ден.
(6) На втория тур за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. При равен брой гласове, поради което няма избран мажоритарен кандидат, президентът на Републиката по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за мажоритарен кандидат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Параграф 73 става § 75 и е по вносител.
Имате думата, уважаеми народни представители. Заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, искам да ви върна към един от принципните дебати, които бяха в началото на вчерашния ден и да ви предложа да създадем условия този мажоритарен вот, който очевидно е приет и прокаран като концепция в целия закон, да придобие истинска мажоритарна форма. А това именно е да допуснем балотажа при избора на мажоритарните кандидати. В този случай ние наистина ще освободим мажоритарните кандидати от тяхната партийна опека, от това, което искат да бъде българските граждани - да имат личности, подкрепени мажоритарно и тогава на балотажа около мажоритарно избраните кандидати първите двама, получили най-много гласове, ще се оформи един широк кръг от избиратели, които ще бъдат различни от първоначалната партийна подкрепа. 
Ето защо ви предлагам следната малка редакция на чл. 103 в § 74, ал. 4: „Мажоритарен кандидат се смята за избран, ако е получил повече от половината гласове на гласувалите в едномандатния избирателен район”.
Това е предложението ми за въвеждането на балотажа. Знам, че веднага ще има опонирания на базата на това, че в чл. 4 сме заложили един текст, че мажоритарно избран е този, който е получил най-много гласове. Но, колеги, искам да ви кажа, че тези текстове са в началото на закона и те са в „Общи положения”. Реалният начин, по който се отчитат вотът и механизмът, по който това се прави, е именно в тези параграфи. Когато вчера коментирахме тези неща, председателят сам ме попита: имате ли конкретна редакция, господин Янев, във връзка с Вашето предложение? Аз казах, че ще направя предложения за редакция на систематичното й място. Систематичното място е именно тук, при отчитането на резултатите и определянето на начина, по който това се извършва. 
Защо считам, че е само в рамките на една редакционна корекция? Защото по принцип балотаж е допустим на базата на текста, когато имаме двама кандидати с равни гласове. Аз ви предлагам този балотаж да бъде допустим във всички случаи, когато имаме неизбран мажоритарен кандидат с първото гласуване.
Затова си позволявам да ви предложа и редакцията на ал. 5 в следния смисъл: „Когато не е избран мажоритарен кандидат по реда на ал. 4 – тази, която преди малко ви предложих, в 7-дневен срок от датата на първия тур се провежда втори тур, на който участват двамата кандидати, получили най-много гласове”.
Сега се връщам към съществуващото изречение с малка редакция: „В същия срок се провежда втори тур и когато двама или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове”. 
Останалите гласове остават така, както са предложени от комисията. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не мога да коментирам. Господин Янев се мотивира. Вярно, че в § 3 – по старата редакция е § 4, ал. 4 я приехме, но господин Янев счита, че систематичното място не е в § 4, тоест чл. 6, ал. 4, а е тук – в чл. 103.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Най-напред ще гласуваме предложението на господин Яни Янев. Той го прочете, не е необходимо да го чета още веднъж.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Яни Янев за ал. 4 и 5 на чл. 103. 
Гласували 124 народни представители: за 31, против 67, въздържали се 26.
Предложението на народния представител Яни Янев не се приема.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Обръщам се към колегите, които гласуваха “против” и “въздържали се”, с аргумента, че това е един от тежките пороци на предложения мажоритарен вот, по начина по който е заложен. Всички упреци за предрешаване на този вот всъщност отпадат, ако се приеме това, което ви предлагам. Така че, колеги, освободете се от този тежък грях, така да се каже, и порок.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Не виждате ли, че не сме съгласни?
ЯНИ ЯНЕВ: Нищо, няма значение. 
Въпреки всичко искам да ви обясня, че на базата на това, че имахте много дебати, това е способ да изчистите предложената от вас мажоритарна система от предварителното й клеймо, че тя представлява една служебна победа. Затова ви предлагам да прегласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Яни Янев относно чл. 103, ал. 4 и 5.
Гласували 139 народни представители: за 40, против 72, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 74, както се предлага от комисията, и § 75 по новата номерация, който е по вносител и се подкрепя от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 95, против 10, въздържали се 4.
Двата текста са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията, като подкрепя предложението на народните представители Ангел Найденов и Кирил Добрев по принцип, предлага следната редакция на § 74, който става § 76:
„§ 76. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) Общият брой спечелени мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия въз основа на:
а) броя на избраните кандидати по мажоритарната система на съответната партия или коалиция, обявени по реда на чл. 24, ал. 1, т. 15;
б) броя на избраните кандидати по пропорционалната система, определен от сумата на подадените действителни гласове за кандидатски листи за съответната партия или коалиция в страната и в чужбина по метода на Хеър-Ниймайер според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 11.
(2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите от страната според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 11. В чужбина се гласува с бюлетина само за кандидатски листи на партии и коалиции без имена на кандидатите.
(3) Броят на мандатите на партии и коалиции в многомандатните избирателни райони се определя по метода на Хеър-Ниймайер въз основа на съотношението на гласовете за техните кандидатски листи, подадени от страната.”
По § 75 комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Димитър Абаджиев, Яне Янев, Георги Пинчев и Иван Колчаков и предлага § 75 да стане § 77 със следното съдържание:
„§ 77. Член 108 се отменя.”
За § 76 има два варианта. 
Има предложение на народните представители Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон, което е подкрепено.
Има предложение на народните представители Ангел Найденов и Кирил Добрев, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант ІІ-ри.
Комисията подкрепя вариант І-ви и предлага следната редакция за § 76, който става § 78:
„§ 78. В чл. 109 думите „т. 10” се заменят с „т. 11”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 79.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 80.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте текстовете до § 80.
Гласували 118 народни представители: за 107, против 11, въздържали се няма.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 79 има предложение на народните представители Елеонора Николов, Антонела Понева и Мария Капон, което не е подкрепено: 
„В чл. 115, ал. 1 се добавя изречение второ: „При предсрочно прекратяване на пълномощията на мажоритарно избран народен представител, издигнат от партия или коалиция, която не е регистрирала кандидатска листа в съответния избирателен район или на мажоритарно избран народен представител, регистриран като независим кандидат, Президентът на Републиката по предложение на Централната избирателна комисия, насрочва нов избор за мажоритарен кандидат.”
Има предложение на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров, което не е подкрепено от комисията – в § 79, в чл. 115:
„а) в ал. 1 думите „на мажоритарно избран народен представител, издигнат от партия или коалиция или” се заличават.
б) в ал. 3 думите „както и когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като независим кандидат” се заличават.”
Има предложение на колегите Ангел Найденов и Кирил Добрев, което е подкрепено.
Комисията предлага следната редакция на § 79, който става § 81:
„§ 81. В чл. 115 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат или с кандидатска листа на партия или коалиция, която е преминала изборната бариера, Централната избирателна комисия обявява за народен представител следващия в съответната кандидатска листа.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато народен представител, избран като мажоритарен кандидат или с кандидатска листа на партия или коалиция, преминала изборната бариера, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър.”
3. В ал. 3 думите „както и когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като независим кандидат” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да взема отношение към този текст, а същевременно и към следващия, защото според мен те са свързани – § 81 и § 82.
Всъщност в тях това, което ни се предлага от комисията, залага неравнопоставеност на мажоритарно избраните депутати. В един случай, когато тези депутати са избрани като независими кандидати или на партия или коалиция, която не е преминала изборната бариера, ще се провеждат частични избори, а в случаите, в които имаме мажоритарен кандидат от партия или коалиция, преминала изборната бариера, при оттегляне на такъв депутат от парламента, ще бъде заместван от пропорционална листа. Това говори за неравнопоставеност на самите депутати, които ще бъдат избрани по мажоритарен ред. 
Затова според мен § 81 трябва да отпадне, а § 82 да придобие друг текст, който аз ще си позволя още сега да го кажа, за да не вземам после думата. Двата текста са свързани.
Предложението, което правя за редакцията на § 82, е:
„Когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат, се насрочва частичен избор.”
Алинея 2 и 3 продължават. 
Предложението ни е да не се приема § 81, за да не се поставят в неравнопоставеност и в различен правен ред мажоритарните кандидати, в зависимост от това дали са независими, дали са кандидати на партия или коалиция, непреминала изборната бариера за пропорционалните листи, или тези, които са преминали. Ако ще правим избор на мажоритарни депутати, нека те да бъдат с един и същи статут. В случаите, когато подадат оставка или техният мандат бъде прекратен по друга причина, да се провеждат избори.
В противен случай се прави нещо абсолютно недопустимо и въобще не можем да говорим за мажоритарни избори. Ще трябва в определени случаи, пак ще кажа, не във всички, да се бърка в пропорционалната листа, като избирателят въобще не е гласувал за това. Той е гласувал за мажоритарен кандидат. Откъде накъде ще се замества от пропорционална листа? Там, където се провеждат мажоритарни избори, защото непрекъснато даваме примери с различни страни – нека погледнем как е във Великобритания и в Съединените щати, точно случаите, в които има еднотурови избори на мажоритарни кандидати – при предсрочно прекратяване мандата на такъв депутат, се провежда частичен избор.
Затова моето предложение е § 81 да не се приема, а § 82 да се гласува в редакцията, която предлагам: „Избран мажоритарен кандидат при прекратяване на мандата му – частични избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Може ли да дадете текста?
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Аз го казах още в началото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Но ние не можем да го гласуваме в движение.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Аз го казах, господин председател. Член 115а, който е § 82, ал. 1:
„(1) Когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат, се насрочват частични избори.”
Трябва да отпаднат думите „избран като независим кандидат или кандидат на партия или коалиция, която не е преминала изборната бариера”. Ако отпаднат тези думи, остава текстът, който казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Всички Ви разбрахме.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Надявам се, че не само ме разбрахте, но и ще ме подкрепите, защото тогава ще имаме мажоритарни избори. Иначе ще имаме една измама.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Само то да е. (Шум, оживление.) 
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тук имаме съгласие, господин председател, че се направиха доста измами от управляващото мнозинство в тези два дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбрах, разбрах.
В такъв случай предлагам, господин Бисеров, да докладвате и следващия параграф, защото те са във връзка и да направим обща дискусията върху тях. Госпожа Михайлова практически започна дискусията по това.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Това е нов § 80.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Става въпрос за § 82 на следващата страница. По него има предложение на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Предложението е следното:
Създава се нов чл. 115а, ал. 1:
„Чл. 115а. (1) Когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат, се насрочва частичен избор.
(2) През последните шест месеца от мандата на Народното събрание не се насрочват частични избори.
(3) Частичните избори се провеждат по общия ред при спазване разпоредбите на този закон.”
Това предложение не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Найденов и Добрев, което е подкрепено.
Комисията предлага да се създаде нов § 82:
„§ 82. Създава се чл. 115а:
„Чл. 115а. (1) Когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като независим кандидат или като мажоритарен кандидат на партия или коалиция, която не е преминала изборната бариера, се насрочва частичен избор.
(2) През последните шест месеца от мандата на Народното събрание не се насрочват частични избори.
(3) Частичните избори се произвеждат по общия ред при спазване разпоредбите на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата за изказване народният представител Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Искам да направя едно предложение, което считам за редакционно. То допълва една от хипотезите, които не са отразени в предложения проект, а именно за случаите, когато народен представител, избран като независим кандидат или мажоритарен кандидат на партия или коалиция, непреминала изборната бариера, бъде избран за министър, тоест при хипотезата за прекъсване на неговите правомощия, защото проектът предвижда хипотезата за прекратяване на неговите пълномощия, когато се произвежда частичен избор, макар че този случай е малко вероятен в практиката, все пак теоретично би трябвало да има своето разрешение в закона, затова предлагам в чл. 115 да се създаде ал. 4 със следното съдържание:
„(4) В случаите, когато народен представител, избран като независим кандидат или като мажоритарен кандидат на партия или коалиция, която не е преминала изборната бариера, бъде избран за министър, мястото му остава незаето за времето, през което изпълнява функциите на министър.”
Този текст е аналогичен на действащия текст на ал. 3, която урежда случаите, когато няма повече кандидати от една листа, тогава мястото му остава незаето до края на пълномощията на Народното събрание. Защото, ако минем в хипотезата частичен избор, когато той просто е министър, ще стане невъзможно връщането му обратно, ако пълномощията му като министър бъдат прекратени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма да се върне.
МАЯ МАНОЛОВА: Това е редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Каква редакционна поправка, цяла алинея в нова хипотеза казвате, искате да ме заблудите. (Силен шум и реплики.) 
МАЯ МАНОЛОВА: Не искам да Ви заблудя, но тъй като Вие приехте едно широко разбиране за редакционни поправки – тук гласувахме предложенията на колегата Яни Янев, които бяха широки и значително далеч от първоначалния текст – предлагаха провеждането на мажоритарен избор на два тура, при положение че основното предложение е за провеждане на един тур и предложение за втори тур нямаше в текста, но Вие го подложихте на гласуване.
В момента и това, което предлага колежката Михайлова, също е хипотеза, която не е предвидена в основния проект, нито в предложенията за допълнение. Така че, ако на колегата Янев дадохте възможност да се гласува редакционно нова хипотеза, не виждам защо тук да не бъде запълнена тази празнота в закона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, заповядайте за реплика.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина имам впечатлението, че госпожа Манолова много се е объркала, когато говореше сега от трибуната, ще ви кажа защо.
Господин Найденов, това, което предложи народният представител Екатерина Михайлова, е за отпадане на част от направеното предложение. По правилника при второ гласуване могат да се направят или редакционни поправки, или отпадане на текст. Точно това предложи госпожа Екатерина Михайлова.
Второ, това, което предлага самата Мая Манолова, е нова алинея, а тя казва „редакционно предложение”. Създаването на нова алинея по смисъла на който и да е закон, не само на този закон, е въвеждането на същностен текст.
И на трето място, цялата тази многословност със създаване на нова алинея, с такъв обемен текст – чл. 115а, изцяло се изчерпва с предложението на колежката Михайлова и предложението, което са направили колегите Петя Гегова и Илко Димитров, където ал. 1 съвпада с предложението на Михайлова.
Питам: защо трябва да бъде подменян вотът на българските граждани при мажоритарния избор? Има мажоритарен избор и ал. 1, която предлага комисията, реално подменя вота, защото се прекратяват пълномощията и вместо хората отново да гласуват в мажоритарен избор, им се казва: „Пийте една студена вода. От пропорционалната листа на съответната партия или коалиция влиза следващият депутат”. Извинете, но това няма общо с мажоритарния избор. Това е пропорционалният избор.
Затова считам, господин председател, че предложенията на колегите Петя Гегова, Илко Димитров и на Екатерина Михайлова отразяват поне логиката при 31 мажоритарно избрани депутати. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика?
За втора реплика, заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата под формата на реплика, за да кажа, че наистина в момента се създава доста сериозна антиконституционна норма или това, което ще бъде прието. 
Съжалявам, господин Корнезов, втори път ще Ви цитирам по време на този дебат. Този път ще Ви цитирам когато е приемана българската Конституция в Седмото Велико Народно събрание. Когато се приема текстът на чл. 68, ал. 2, Вие правите едно изказване, в което предупреждавате великите народни представители, че с приемането на този текст практически се залага дълготрайно единствено и само пропорционална изборна система. Така е, аз съм съгласна с Вас, че този текст това е заложил. И именно опитът да се прави мажоритарен избор, без да се променят текстове в Конституцията, отваря всички тези проблеми, които сега дискутираме. И аз съм длъжна да взема отношение, защото в крайна сметка текстът на чл. 68 на Конституцията не говори дори за прекратен мандат, а за прекъсване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Това казах и аз. За това говоря.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тоест абсолютно различна хипотеза. Но ако искаме да има мажоритарен избор при прекратени пълномощия, трябва да проведем частичен избор.
Другото, което ще се случи – практически не може нищо да се направи, когато един избран мажоритарно депутат стане министър. Ще прекъсне да изпълнява функцията си на депутат, няма кой да го замести при мажоритарен избор. Всичко друго е еквилибристика. Казвам това, защото смятам, че дебатът е сериозен и важен и в крайна сметка това, което ни се предлага като текстове, е антиконституционно и аз още веднъж ще кажа, че на това основание за неравнопоставеност – веднъж като начин на избор, втори път положението, в което се намират мажоритарно избраните депутати – води до нарушение на българската Конституция и трябва да бъде отнесено до Конституционния съд.
Друг въпрос е, че трябва да се промени Конституцията. Ние сме готови за това. В следващия мандат много неща, свързани с промяна на политическата система и избор на представителните органи, трябва да бъдат направени и ще бъдат направени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли трета реплика?
Заповядайте, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа, госпожо Манолова! Има елементарни правила. За да предлагате редакция, трябва да има текст. Като няма текст на какво предлагате редакция? Вие предлагате нова алинея и тя е изключително различна, важна като конструкция. Нещо, което нито на първо, нито на второ четене е съществувало, нито е внесен такъв текст между първо и второ четене. И в един момент искате под формата на редакция да внесете цяла нова алинея! Това е недопустимо! За това нещо се възмути и председателят на Събранието. Така че аз смятам, че изобщо не трябва да се подлага на гласуване. 
А иначе това, което предложи Екатерина Михайлова, е отпадане на част от текст. Смятам, че хипотезите са абсолютно чисти. Няма какво да обсъждаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на дуплика има народният представител Мая Манолова. Заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Михайлова, аз съм напълно съгласна с Вас, че хипотезите на прекратяване на мандат на народен представител и на прекъсване на мандат с оглед на това, че той е станал министър, са съвършено различни. И именно защото в основното предложение ние сме уредили хипотезата при прекратяване на пълномощията на народен представител, който е избран като независим или от партия, която не е преминала изборната бариера, а именно, че в този случай се провежда частичен избор, сега предлагам да се уреди хипотезата, в която се прекъсва неговият мандат. Тоест тогава, когато той е станал министър, мястото му да остава незаето до времето, през което той изпълнява своите функции като министър. Това е напълно в съответствие с текста на Конституцията и с основната идея на проекта. Просто хипотезата, в която се прекъсва неговият мандат, е пропусната и се дописва в общия контекст какво се случва когато се прекратява, какво се случва, когато се прекъсва.
Истината е, че наистина с въвеждането на тези текстове на смесена система ние се опитваме да намерим работещи решения. И вашите предложение, мнения и становища биха били изключително полезни, ако се бяхте включили в работната група на Комисията по изборно законодателство и ако ги бяхте направили там. Сега, след като разбирате смисъла на това, което правим, аз най-малко очаквам от вас, давайки си сметка, че наистина трябва да се изработят работещи текстове, да действате по начина, по който действате чисто формално, че няма такава алинея. Да, това не е първият случай, в който ще се създава нова хипотеза, която е в общата логика на предложенията. Все пак, дайте си сметка, че като правите такива предложения, ни изправяте пред ситуацията, която се получи днес с гласуването на чл. 35, ал. 2, в която създадохте прегради пред българските граждани, които живеят в страни – членки на Европейския съюз, да не могат да гласуват, защото имат лични карти. Проявете повече конструктивизъм в дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Агов.
АСЕН АГОВ (ДСБ): По повод на бележката по чл. 35, гражданите на Европейския съюз са и българските граждани. Следователно никой никого не лишава. Всички ние сме европейски граждани и пътуваме свободно в свободното пространство.
Второ, единственият начин, господин председателю, госпожа Манолова да осъществи своите планове за тази нова алинея, е след като приемем закона да внесе предложение за изменение и допълнение на този закон с добавката на тази алинея. Няма друга процедура, по която може да се гласува дописването на закон в устна форма в Народното събрание. Няма такова нещо. 
Ето затова аз предлагам, господин председател, да прекратим дебата по това предложение на госпожа Манолова, защото е в пълно нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ако госпожа Манолова реши да уреди тази материя по този начин, нека да внесе предложение за изменение и допълнение на закона още веднага, след като ние го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Местан, имате думата за изказване.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съзнавам, че онова, което ще кажа, може би няма да покрива разбиранията ви за редакционна поправка. Аз съм провокиран да направя това изказване, защото и в хода на разискванията се убедих, че не е възможно приемането абсолютно на принципа при всяко прекратяване или прекъсване на мандат да се върви непременно към частичен избор, както и наистина не е редно при прекратяване на мандата – не говоря вече за прекъсване, а при прекратяване на мандата само на избрани мажоритарно независими кандидати или кандидати на партии и коалиции, непреминали съответната бариера, да се провеждат частични избори. Явно е, че тук трябва да намерим конституционосъобразно решение.
Първо, не е възможно провеждането на частичен избор, ако бъде избран за министър мажоритарно избран кандидат от партия или коалиция, преминала изборната бариера. Аз мисля, че провеждането на частични избори в този случай ще противоречи по някакъв начин на Конституцията. Защо? Нека си представим, че мажоритарно избран от партия или коалиция, преминала бариерата, е избран за министър и веднага след това се проведат частични избори. Ако при ремонт на кабинета той загуби качеството си на министър, има конституционен текст, който не може да бъде променен с този закон, който ясно и категорично казва, че той се връща в Народното събрание.
Какво се случва, като се върне в Народното събрание? Ще отменим проведен частичен избор? Коя воля на суверена е актуалната и трябва да се уважи – тази при първия избор или тази при втория избор? 
Ние не можем да създаваме подобен казус с този закон. Смятам, че в този случай при прекъснат мандат да влиза съответен следващ от пропорционалната листа не е най-правилното, но е най-малко грешното решение и затова трябва да се подкрепи.
Съвършено друг е казусът и вероятно няма да намерим достатъчно убедителни аргументи – защо, ако на мажоритарно избран народен представител от партия и коалиция, преминала изборната бариера, му бъдат прекратени правомощията, а не прекъснати, прекратени правомощията – било поради, не дай си Боже, смърт, било поради негова собствена воля, в този случай партиите да бъдат поставени в привилегировано положение – да влиза следващият от пропорционалната листа. Изглежда не е достатъчно убедително решение.
Предлагам в случаите на прекратяване изцяло на правомощията на народен представител, независимо дали е мажоритарно избран народен представител, независимо дали той е независим или от партия или коалиция, непрескочила изборната бариера, или от партия и коалиция, прескочила изборната бариера, да имаме един и същи режим на провеждане на частични избори. Тогава, мисля, няма да бъдем в противоречие с Конституцията.
Бях длъжен да споделя тези разсъждения. Извинявам се, ако не съм сторил това предварително в хода на заседанията на самата Временна комисия по изборното законодателство. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Местан, разбрах идеята Ви и аргументите, разбира се, но в края на краищата ако трябва да гласуваме нещо, дайте ми текст.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Много е просто, уважаеми господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Никак не е просто. 
ЛЮТВИ МЕСТАН: Понеже хипотезата за прекъснат мандат поради избиране за министър, за член на кабинета е уредена в § 81, ал. 2 – „В случаите, когато …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма да става министър и толкова!
ЛЮТВИ МЕСТАН: … бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър.” Този въпрос е уреден.
Да смятаме, че, приемайки ал. 2 на новия § 81, този въпрос сме го решили. 
Онова, което предлагам, би се съдържало в новия § 82, а именно който урежда чл. 115а, ал. 1 – когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат, се насрочва частичен избор. 
Това е предложението на госпожа Екатерина Михайлова, но вече това предложение се отнася само за случаите, когато говорим за прекратяване изцяло на правомощията, а не когато е избран за министър.
Аз предлагам да помислим още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да мислим, но кога?
ЛЮТВИ МЕСТАН: Обръщам се и към членовете на управляващото мнозинство, и към тези, които определено изразихме политическа воля в подкрепа на въвеждането на мажоритарния елемент. Струва ми се, че, приемайки това предложение, ние ще елиминираме възможността за оспорване на закона пред Конституционния съд. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Местан, извинявайте, че още веднъж ще попитам, но да ориентираме залата: има ли съвпадение между това, което предложи госпожа Михайлова по чл. 115а, ал. 1, и това, което Вие предлагате? Нямам текст пред мен. Аз помолих и госпожа Михайлова. Дайте ми го!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Има съвпадение с уговорката, че не засягаме хипотезата за избран министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вижте, ще преценя дали да го подложа на гласуване или не, но ми трябва текст. Разберете! (Уточнения между председателя Любен Корнезов и народния представител Екатерина Михайлова.)
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Това е текстът на госпожа Петя Гегова едно към едно, който комисията не е приела.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за процедура.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Текстът е достатъчно важен и аз ви предлагам да прекратим за десет минути, за да уточним текста, който да бъде предложен за гласуване на пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Кой текст?
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Този, за който става дума – за прекратяване и за прекъсване по отношение на правомощията…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трябва да се събере комисията, не може да се разреши от двама-трима човека.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Не казваме, че ще го решим двама-трима човека. Нека да обмислим текста, който ще бъде предложен на пленарната зала, за десет минути – има възможност.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): От името на парламентарна група искам 15 минути почивка. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Почивка до 15,30 ч., но текст в рамките на правилника!

(След почивката.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля народните представители да влязат в залата – продължаваме с обсъждането и гласуването на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
Господин Бисеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми господин председател, колеги! 
На базата на направените предложения от редакционно естество и на база на съществуващите – подчертавам, предложения в доклада, като това на госпожа Гегова, например, предлагам следното: първо, предлагаме в ал. 1...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: В кой параграф – нека да уточним това?
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Четем чл. 115.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това е § 81.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Това е редакцията на комисията - § 81, чл. 115 от действащия закон. Върху редакцията на комисията предлагаме ал. 1 да отпадне, тоест в закона да няма ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Алинея 1 – ама, на сега действащия закон?
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: И на сега действащия, и в редакцията на комисията. В замяна на това ви предлагаме в чл. 115а, ал. 1 да не е по редакцията на комисията, а да е по редакцията на колегите Петя Гегова и Илко Димитров. По този начин всеки мажоритарно избран народен представител, когато му се прекратят правомощията, се провежда нов избор, ако не е в 6-месечния срок.
Значи, за чл. 115 гласуваме така: ал. 1 се отменя, т. 2 в ал. 2 се изменя така, както е по доклада, ал. 3 е по доклада, в чл. 115а, ал. 1 е по Петя Гегова, ал. 2 и 3 са по доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по тези два текста?
Член 115 ще остане с две алинеи. Вие предлагате две алинеи, както се предлагат от комисията, пък залата ще реши.
Уважаеми народни представители, още отначало трябва да заявя, че предложението на народния представител Мая Манолова за нова ал. 4 няма да го подложа на гласуване, тъй като това при всички случаи не е редакционна поправка по смисъла на чл. 71, ал. 2. Това няма да го подложа на гласуване.
Всъщност госпожа Михайлова направи предложение, но то се покрива с това на Петя Гегова, така че и нейното предложение, поради тази причина, а не поради друга, няма да го подложа на гласуване.
И моля за внимание!
Започваме: гласуваме първо предложението на народните представители Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон, което е на стр. 68 от доклада и не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 13, против 89, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Преминаваме на следващата страница от доклада – предложение на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров. Това предложение е в началото на стр. 69.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики в залата.) 
Уважаеми колеги, даже казах страницата от доклада и казах къде се намира предложението. Другото предложение, за което ставаше реч, е на долната страница.
Гласували 132 народни представители: за 26, против 74, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на Ангел Найденов и Кирил Добрев, което се подкрепя.
Сега преминаваме на § 81, пак на стр. 69 от доклада.
Гласуваме предложението, както е по правилника, за отпадане.
Има ли нещо за уточняване? (Шум и реплики в залата.) 
На чл. 115 първата алинея гласи:
„(1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народния представител Централната избирателна комисия обявява за народен представител следващият в съответната листа кандидат.”
Това е сегашният текст на чл. 115, ал. 1. (Шум и реплики в залата.) 
Май пак ще трябва почивка!...
Уважаеми народни представители, уточняваме следното, включително с господин Бисеров, който направи това предложение – да отпадне ал. 1 на комисията, която се предлага в доклада, а не ал. 1 на сега действащия текст на чл. 115. Обяснявам, ако отпадне ал. 1, така както ни се предлага от комисията и от господин Бисеров, всъщност ще остане ал. 1 на сега действащия чл. 115. Ясен ли съм?
Прочетох ви текста на чл. 115, ал. 1. (Шум и реплики в залата.) 
Добре, да не кажете после, че не сте разбрали.
Гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров за отпадане на ал. 1 на чл. 115 - § 81, така както ни се предлага в доклада на комисията, което практически означава да остане ал. 1 на чл. 115 от сега действащия закон.
Това гласувайте и не бъркайте § 81 със следващия § 82!
Гласували 120 народни представители: за 118, против 2, въздържали се няма.
Алинея 1 от доклада на комисията отпада.
Сега гласуваме ал. 2 и ал. 3, така както ни се предлагат от комисията. Или с други думи, чл.115 пак ще има 3 алинеи. 
Гласували 116 народни представители: за 112, против 4, въздържали се няма.
Текстовете на ал. 2 и ал. 3, така както ни се предлагат от комисията, са приети.
Има предложение на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров за създаване на нов чл. 115а. Господин Бисеров го прочете.
Гласувайте това предложение на двамата народни представители.
Това беше предложение, свързано и с народния представител Екатерина Михайлова.
Гласували 138 народни представители: за 138, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Има предложение на народните представители Ангел Найденов и Кирил Добрев, което е подкрепено, следователно няма да го поставям на гласуване. 
В такъв случай не бива да поставям на гласуване и предложението на комисията, защото вече е прието предложението на народните представители Петя Гегова и Илко Димитров.
Всъщност техният параграф ще бъде 82. Поредността взема това, което са предложили двамата народни представители.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 80 има предложение по вносител. То е Глава девета „а” с чл. 115а. 
По него има предложение на народните представители Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Извинявайте, но тук трябва да уточним. Трите народни представителки имат чл. 115а. Ние вече гласувахме чл. 115а.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Не, това е въпрос на номерация, а не е въпрос на съдържание. Те са дали този номер, защото не са знаели, че евентуално ще има 115а. 
Тяхното предложение е следното:
„В § 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 115а се създава нова ал. 2:
„(2) В този случай кандидатът за народен представител не може да се кандидатира в последващи избори през целия мандат.”
2. В чл. 115б ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите, когато вследствие на отнемане на гласове по реда на ал. 1 се прекратят пълномощията на мажоритарно избран народен представител, регистриран от партия или коалиция, или като независим кандидат, мандатът се получава от мажоритарния кандидат, класирал се втори по брой получени гласове.”
Комисията не подкрепя този текст. 
Има предложение на колегите Пламен Моллов, Марина Дикова и Яни Янев за ал. 2 със следната редакция: 
„(2) За отнетите по реда на ал. 1 гласове политическите партии или коалиции и независимите народни представители не получават държавна субсидия, а полученото до момента на влизане на присъдата в сила се връща в държавния бюджет в едномесечен срок от решението на ЦИК по ал. 1.”
2. Отпадат ал. 3 и ал. 4 на чл. 115б и чл. 115в.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя да отпадне целият параграф по доклада с всички предложения към него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Янев, заповядайте.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Колеги, отново стигнахме до купуването на гласове. Сега е времето, дългите месеци говорене за това как сме против купуването на гласове да се обективира с текстове в закона. 
Предложенията, които са направени между първо и второ четене, са коректни. Те могат да бъдат подкрепени, тъй като първоначалният вариант на текста не може да бъде подкрепен изцяло във връзка с обстоятелството, че беше отхвърлено предложението за промяна на Конституцията – да бъде заложен текстът, когато имаме купуване на гласове, това да е основание за предсрочно прекратяване на мандата. И тъй като това не може да се случи – основанието предсрочно прекратяване на мандат поради констатиране на купуване на гласове го няма като хипотеза в Конституцията, остава единствено другата възможност, която е предложена в различните варианти на предложенията между първо и второ четене като редакции на ал. 1 на чл. 115а и ал. 2 на чл. 115б. 
Така че аз ви предлагам да обърнете внимание на тези текстове и да обективирате вашите намерения за борба срещу купуването на гласове с подкрепата на тези текстове. Впрочем ще ви призова за това и във връзка с предложените промени впоследствие и в Закона за политическите партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по разглеждания параграф?
Госпожо Понева, заповядайте.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, няма да коментирам изобщо какво представлява целият този законопроект и какво се случва изобщо в тази зала. Но поне нещо хубаво се появява, а именно санкции, които стигат и до предсрочно прекратяване на пълномощия при купуване на гласове, и в един момент комисията предлага това да отпадне. Значи отново някаква симулация, отново се въртим около нещо, да хвърляме прах в очите на хората. Веднъж е решено, че това е възможно да се случи, описани са тук едни текстове криво-ляво, и вместо те да бъдат добре редактирани, най-лесното е да отпадне всичко. 
Очевидно Народното събрание в два поредни дни даде пример как се нарушават правила. Удължаваме работно време на извънредно заседание, като презумпцията е, че председателят се позова на практиката, а не на правилника. Това е нещо, което наистина може да предизвика само смях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма смях, госпожо.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Има, има. Тъжен плач има. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тук и часовника сме спирали.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Казах: това, че се позовавате на практиката, не го прави правомерно по отношение на правилника. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Правомерно е. Дайте сега по текста.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Преди малко отхвърлят предложение - мое, на госпожа Николова и на госпожа Капон, и след това същото предложение се появява като текст на комисията. Пълна каша. Аз не знам въобще дали се знае какво се върши в този парламент, но карай, слава Богу, още малко остана. 
Като смятам, че тези текстове трябва да останат, а имаме предложение за текст, който звучи абсолютно нелепо, искам да аргументирам нашето предложение и то да бъде подложено на гласуване, а именно, че в случай, когато вследствие на отнемане на гласове се стигне до прекратяване на пълномощия на народен представител, който е избран като независим, съответният мандат се получава от политическа сила, посочена от ЦИК, тоест по реда на ал. 2 и 3. Как е възможно политическа сила да получи мандата на независим народен представител, след като са му прекратени пълномощията?! Каква е логиката за това?! Логиката за посочване на политическа сила, която получава мандат, когато се отнема мандат от съответна политическа сила, е такава. Правилото „Хеър-Ниймайер” го позволява. Получава го политическата сила, която е с най-големия остатък. Ако тази логика се прехвърли при независимите народни представители, то следващият по брой гласове в едномандатния избирателен район трябва да получи мандата. Абсурдно е политическа сила да получи мандат от независим народен представител. 
Това, че независимите народни представители са абсолютно служебно отсвирени, е ясно още от броя подписи, които трябва да съберат, за да се кандидатират. И именно защото вие изключвате напълно по вашата логика в този парламент, в следващ или изобщо в български парламент да попадне човек, който не е обвързан с политическа партия, затова и нататък текстовете са толкова безумни и никъде не разглеждат казуси, свързани с евентуално избрани независими народни представители.
Случаят на прекъсване на мандат, на пълномощия на народен представител, избран като независим, остана нерешен. И няма да бъде решен с този законопроект. Естествено, във вашето съзнание е абсолютно невъзможно независим народен представител да бъде избран за министър. Как ще стане това нещо?! Никога! Именно затова текстът изглежда по този начин.
Нека останат текстовете на новата Глава девета и да бъдат редактирани, да добият някакъв приличен вид и да бъдат гласувани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика има думата господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Колега Понева, с малкото думи, които казах в подкрепа на текстовете, посочих едно основно съображение: с този въпрос ние не можем да решим въпросите за предсрочно прекратяване на мандат, тъй като тези въпроси са изрично решени в Конституцията. След като бе отказано в Конституцията да има промяна в тази насока, с този закон ние няма как да го променим. 
Затова моето предложение е всички текстове, които касаят предсрочно прекратяване на мандат (чл. 115б) да отпаднат. Те са нереализируеми. Единствената санкция обаче, която трябва да остане, е, че когато има констатирано такова обстоятелство с влязла в сила присъда, политическата сила, която е ползвала такива гласове, те да й бъдат отнети. Единствената санкция в случая ще бъде, че тя няма да може да ползва държавната субсидия за купените гласове, което е неморално в противен случай, но няма как на базата на отнетите гласове да бъдат прекратени предсрочно мандати. Няма промяна в Конституцията. Това е разликата между първоначално внесения текст и това, което направихме. Вижте корекцията, която предлагаме с колегите Моллов и Дикова.
Другите корекции, които са към прекратяване на мандата, са невъзможни поради обстоятелството, че няма промяна в Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика? Няма.
За дуплика – госпожа Понева.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА (независим): Напълно Ви разбирам, господин Янев, но тогава да не говорим за отнемане на гласове, а просто за санкция. Защото отнемат ли се гласове, тогава може да се стигне до момент, когато гласовете не стигат за мандат. И какво правим тогава?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към гласуване.
Първо ще гласуваме предложението на народните представители Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 7, против 76, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Пламен Моллов, Марина Дикова и Яни Янев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 26, против 63, въздържали се 27.
Предложението на тримата народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 80.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 102, против 19, въздържал се 1.
Параграф 80 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 81 има предложение на Елиана Масева и Екатерина Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Има предложение на Ваньо Шарков, Йордан Бакалов и Мартин Димитров, което се подкрепя от комисията. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 81, който става § 83:
„§ 83. В чл. 116 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „50 до 2000 лв.“ се заменят с „500 до 5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „500 до 5000 лв.“ се заменят с „1000 до 10000 лв.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на Елиана Масева и Екатерина Михайлова.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 29, против 77, въздържали се 15.
Предложението на двете народни представителки не се приема.
Предложение за прегласуване – господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Колеги, ние приехме идентичен текст за увеличаване размера на глобите в Закона за избори за Европейски парламент.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Редакцията на комисията е идентична.
ЯНИ ЯНЕВ: Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Подлагам на гласуване § 83, както ни се предлага от комисията – на стр. 73.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 122, против 3, въздържали се няма.
Текстът на § 83 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 82 има предложение на народните представители Пламен Моллов, Марина Дикова и Яни Янев. 
Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 84:
„§ 84. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „в” се отменя.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. „парламентарно представени” са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание.”
3. Точка 6 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Ралчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Става въпрос за онзи текст, анти-БНД. Нали считате, че имаме основание да кажем нещо? Знам, че е излишно, но това е онзи текст, с който си разчистваме сметките. Той се провежда в трето изборно законодателство и както предвидихме и обърнахме вашето внимание, че ще бъде така занапред, в момента, господин Найденов, отново Ви извиват ръцете.
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ, от място): Кой?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Господин Янев и сие.
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ, от място): За първи път не си в час!
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Не го казвам за първи път, казвам го за трети пъти. Ние реагирахме още първия път. Кому е нужна тази норма чрез изменение на цялото изборно законодателство? Като направите една дисекция на тези три закона, ясно и точно мнозинството ви подкрепи всички възможни варианти на независимите депутати, всички възможни варианти за получаване на субсидии и по този начин сами оборихте тезата си за така наречено номадство. Вие си присвоявате право да определяте кой е номад и кой не е. Аз пък считам, че трябва да има някакви правила, за да се каже кой на какво е изменил и едва тогава да говори. И понеже този въпрос знам че не ви интересува, говоря само с оглед записа в протокола. Както казваше един наш колега от предния мандат, да не би да кажете, че не съм ви казал. Извинявайте много!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по § 84? Няма.
Поставям на гласуване § 84 така както ни се предлага от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 114, против 5, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Господин Янев, Вие поддържате ли това, което сте предложили по Закона за политическите партии?
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Поддържаме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Знаете, че е недопустимо, но... 
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): И други текстове не бяха допустими, като например чл. 6, ал. 6.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Докладвам ви предложението на колегите Моллов, Дикова и Янев за Заключителна разпоредба.
„§ 83. В Закона за политическите партии се правят следните изменения и допълнения:
1. В Глава VІ „Административнонаказателни разпоредби” се създава Раздел І: „Раздел І. Административни нарушения и наказания”, който включва съществуващите текстове в Глава VІ.
2. В Глава VІ се създава „Раздел ІІ Административно наказателни санкции на политически сили” със следното съдържание:
„Чл. 46. (1) В случай когато е налице влязла в сила присъда за престъпление по чл. 167, ал. 2-4 и чл. 169г от Наказателния кодекс, на политическата сила, в чиято полза или в полза на издигнат от нея кандидат е извършено престъплението, се налага имуществена санкция в размер от 100 хиляди до 200 хиляди лева.
(2) Когато политическата сила е коалиция от политически партии, съставляващите коалицията партии отговарят солидарно за наложената имуществена санкция, освен в случаите когато престъплението по ал. 1 е във връзка с упражняване на избирателно право чрез преференциално гласуване. 
Чл. 47. (1) Производството по чл. 46 се образува по мотивирано предложение на съответния прокурор за окръжния съд в месечен срок от влизането на присъдата или решението по чл. 124, ал. 5 от ГПК в сила.
(2) Предложението се внася и в случаите когато наказателното производство не може да се образува или образуваното е прекратено от прокурора или съда в срока по ал. 1, когато:
1. деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия;
2. наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидена от закона давност;
3. деецът е починал;
4. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта.
(3) Предложението трябва да съдържа:
1. Номера на делото, по което е постановен актът по чл. 47, ал. 1 и 2, и датата, на която е влязло в сила, престъплението, за което е постановен, обстоятелствата, при които същото е извършено, лични данни за извършителя.
2. Връзка на извършителя с политическата сила, която се е възползвала или която е следвало да се възползва от глас на избирател чрез престъпленията, посочени в чл. 46, ал. 1.
3. Седалище и адрес на управление на политическата партия или на политическите партии от коалицията, лични данни на представляващите политическата партия.
4. Опис на писмените материали или копия от тях.
5. Списък на лицата за призоваване.
6. Дата и място на съставяне на предложението, длъжността и подписа на прокурора.
(4) Към предложението се прилагат преписи съобразно броя на политическите партии, които са се възползвали или които е следвало да се възползват от глас на избирател чрез престъпленията, посочени в чл. 46, ал. 1.
Чл. 48. Прокурорът може да поиска от съда да вземе мерки за обезпечаване на имуществената санкция по реда на ГПК по всяко време на наказателното производство, преди образуването и по време на административното производство за налагане на имуществена санкция.
Чл. 49. Съдът разглежда предложението в открито заседание с участието на прокурора и политическата сила, като насрочва делото в месечен срок от получаване на предложението.
Чл. 50. (1) Съдът се произнася с решение за налагане на имуществена санкция при установяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 3, т. 2.
(2) Решението трябва да съдържа данните за политическата сила по чл. 47, ал. 3, т. 3, и размера на наложената имуществена санкция.
(3) Решението може да се обжалва с въззивна жалба или протест пред съответния въззивен съд в 14-дневен срок от съобщението.
(4) Въззивният съд разглежда жалбата и протеста по реда на НПК и постановява решение, което е окончателно.
Чл. 51. За неуредените в този раздел случаи се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.”
Комисията не подкрепя предложението.
По Преходните и заключителни разпоредби има две предложения от Христо Бисеров, които са подкрепени от комисията. 
Комисията предлага да се създадат Преходни и заключителни разпоредби с параграфи 85, 86 и 87:
„Преходни и заключителни разпоредби
§ 85. Политическите партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители за 41-ото Народно събрание, получават същия номер на бюлетините си, които са имали за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 7 юни 2009 г., ако са регистрирани по еднакъв начин пред Централната избирателна комисия.
§ 86. В Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25:
а) в ал. 3 цифрите „7, 8” се заличават;
б) създава се ал. 4:
„(4) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 7 и 8, могат да се обжалват в срок до 24 часа от съобщаването им пред Върховния административен съд, който се произнася в срок до 24 часа с решение, което е окончателно.”
2. В чл. 31, ал. 3, изречение първо, думата „изтърпяване” се заменя с „изпълнение”, а думата „администрация” се заменя с „регистрация”.
3. В чл. 46, ал. 9 думата „посолството” се заменя с „дипломатическото или консулското представителство”, а след думата „паспорт” се добавя „лична карта или военна карта”.
4. В чл. 54, ал. 3:
а) думите „коалициите на политическите партии и независимите кандидати” се заменят с „и коалициите на политическите партии”, а числото „21” се заменя с „24”;
б) създава се изречение второ: „Номерата на бюлетините на независимите кандидати следват номерата на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидатите от Централната избирателна комисия”.
5. В чл. 92, ал. 4:
а) в изречение първо думите „паспорт или военна карта” се заменят с „паспорт, лична карта или военна карта”, а думите „т. 2” се заменят с „т. 1 и 2”;
б) в изречение второ след думата „паспорта” се добавя „или на личната карта”, а след думата „паспорт” се добавя „или лична карта”.
6. В чл. 94 ал. 5 се отменя.
§ 87. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Съзнавам, че очаквате с нетърпение да ви кажа няколко думи за нашето предложение за промени в Закона за политическите партии. Искам да припомня на колегите, че всички парламентарно представени политически сили подписаха едно споразумение с неправителствените организации по отношение на налагането на глоба от 200 хил. лв. в случаите на купуване на гласове. Очевидно е, че подобен размер на наказание е неприложим по отношение на физическо лице, защото това ще бъде неизпълнимо наказание.
Затова е и предложението това да бъде санкция спрямо тези политически партии, които са допуснали да се ползват от такива гласове.
Искам да ви успокоя по отношение на притесненията ви във връзка с това, че този текст не е бил предложен на първо четене, но в крайна сметка мисля, че вашата съвест прие чл. 6, ал. 6 извън обхвата на закона да бъдат приети и гласувани в рамките на обсъждането на този закон. Така че по тази причина няма никаква пречка и тези текстове да бъдат приети.
Още нещо, за да ви успокоя. Понеже това, което е направено като предложение, съществува като самостоятелен законопроект, във всички случаи, независимо от вашия вот – по-добре да го подкрепите, за да не настояваме той да бъде гледан като отделен и самостоятелен законопроект. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители?
Заповядайте, господин Панайотов.
ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ (БНД): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, искам да ви помоля аргументирано да гласуваме отпадане на § 85, предложен ни от комисията. Според този параграф се създава категорично неравнопоставеност при старта на кампанията за националните избори. Излиза така, че част от политическите сили ще имат по силата на закона възможност да участват с отнапред определени като номерация бюлетини, за разлика от останалите участници в процеса. 
Откровено казано, нас ни учудва, че това предложение идва от страна на онези, които се противопоставиха изборите за Европейски и национален парламент да бъдат в един и същи ден. Ако това предложение беше прието, нямаше да има и обективна възможност да се стигне до такава неравнопоставеност – да се залага с изричен текст в закона липса на равна възможност още на старта на съответната предизборна кампания. Очевидно, че не би могла да издържи дори и политическата логика на управляващата коалиция. 
Уважаеми колеги, умолявам ви да разберете, че създаването на различна номерация и на два подхода при определяне номера на бюлетините между европейските и националните избори не говори наистина в полза на тези, които биха подкрепили § 85.
Затова настоятелно ви моля § 85 да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Панайотов.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по текстовете? Няма.
Уважаеми народни представители, първо поставям на гласуване предложението на народните представители Пламен Моллов, Марина Дикова и Яни Янев.
Гласували 126 народни представители: за 25, против 72, въздържали се 29.
Предложението на тримата народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Панайотов за отпадане на § 85.
Гласували 127 народни представители: за 24, против 63, въздържали се 40.
Предложението на народния представител Пламен Панайотов не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Панайотов.
ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ (БНД): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, тези, които не подкрепихте направеното предложение за § 85, на практика подкрепяте следното: част от политическите субекти, които ще се явят на националните избори, да използват проведената вече кампания за европейските избори, касаеща същия номер на бюлетината, която са имали на тях. За останалите това обективно няма да съществува по закон.
Тъй като това е дискриминационен текст, предлагам ви, за да разберете абсурда на оставането на § 85, да подходите още по-радикално, а именно: да дадете възможност партиите, които се представят и на европейските, и на националните избори, да си предпочетат единия от двата резултата и в крайна сметка те да решат дали да не си зачетат и изборите от Европейския парламент за изборите за национален парламент. Мисля, че това ще съответства на политическата воля, която е изразена в § 85.
С тези аргументи все пак си позволявам още веднъж да ви помоля, колеги, да разберете за какво иде реч и да подкрепите отпадането на § 85. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Пламен Панайотов за отпадане на § 85. 
Гласували 127 народни представители: за 28, против 64, въздържали се 35.
И този път предложението на народния представител Пламен Панайотов не се приема.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване § 85, § 86 и § 87 така, както ни се предлагат от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 120, против 2, въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това е приет и на второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
Благодаря на всички народни представители, които участваха активно в разискванията и гласуването на този законопроект. 
Следващото пленарно заседание е утре от 9,00 часа.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)


(Закрито в 16,28 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Юнал Лютфи


Секретари:
Силвия Стойчева 
Станчо Тодоров