Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-05-14

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов и Юнал Лютфи 
Секретари: Митхат Метин и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, днес следва да продължим нашата работа тази седмица с гласувания.
Преди да ви предложа да пристъпим към тях, едно съобщение. 
Временната комисия за установяване на актовe и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София ще проведе заседание на 14 май 2009 г., четвъртък, от 11,00 ч. в зала „Запад” на Народното събрание. Съобщението е от председателя на комисията госпожа Диана Хитова.
Моля да се приготвите за предстоящите гласувания.
Първо, следва да гласуваме законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Има два законопроекта, поставям ги на гласуване по реда на постъпването им в Народното събрание.
Подлагам на гласуване на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 854-01-165, с вносители Минчо Христов и Стела Банкова.
Гласували 182 народни представители: за 89, против 26, въздържали се 67.
Законопроектът не се приема на първо четене.
Господин Минчо Христов има думата за предложение за прегласуване.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, само няколко гласа не достигнаха да мине това предложение. Ще ви припомня за какво става дума, тъй като дебатът беше вчера. 
В Закона за гарантиране на влоговете в банките е записано, че Фондът за гарантиране на влоговете при фалит на определена банка започва да изплаща сумите по влоговете не по-късно от някакво време. Не е записано кога трябва да завърши, което дава възможност изплащането на влоговете да продължи години, дори десетилетия. Това означава, че влоговете на гражданите няма да бъдат изплатени и няма да бъде изпълнено основното условие на закона. 
Другото предложение, което също считам за разумно, е: когато гражданите са внесли валутни влогове в банките, Фондът за гарантиране на влоговете да връща съответната валута, а не както е сега левове. Защото ако, не дай Боже, се случи нещо с Валутния борд, гражданите ще получат обезценени левове. 
Това е, уважаеми колеги, предложението. Мисля, че е разумно. 
Благодаря за подкрепата на залата! Пак ви казвам, само няколко гласа не достигнаха. Искрено се надявам да прегласувате. Този закон допълва втория закон на Министерския съвет и всъщност решава истински проблема с гарантирането на влоговете на българските граждани. Мисля, че в тази ситуация дължим това на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте отново предложения законопроект на първо четене.
Гласували 178 народни представители: за 94, против 16, въздържали се 68.
При прегласуването законопроектът е приет на първо четене. (Ръкопляскания в опозицията.)
Сега подлагам на гласуване втория Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 902-01-28, с вносител Министерския съвет.
Гласували 143 народни представители: за 136, против 3, въздържали се 4.
Законопроектът е приет на първо четене.
Виждате, че имаме гости, уважаеми народни представители. Това са студенти по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, които са на, както е записано в това съобщение, образователна визита в Народното събрание. 
Добре дошли на вашата образователна визита! (Ръкопляскания.)
Господин Иванов, имате думата за процедурен въпрос.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми колеги, предвид важността на приетите законопроекти, предлагам срокът между първо и второ четене да бъде три дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте процедурното предложение за три дни за предложения.
Гласували 143 народни представители: за 132, против 7, въздържали се 4.
Процедурното предложение се приема.
Преминаваме към гласуване на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове с вносители Румен Овчаров и група народни представители.
Моля, гласувайте. 
Гласували 133 народни представители: за 130, против 1, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Иванов, заповядайте за процедурно предложение.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение срокът за предложения на предлагания законопроект между първо и второ четене да бъде три дни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте това предложение.
Гласували 147 народни представители: за 130, против 13, въздържали се 4.
Процедурното предложение се приема.
Следващият законопроект е за ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г., с вносител Министерския съвет.
Подлагам на гласуване на първо четене този законопроект за ратификация.
Гласували 117 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 2.
Законопроектът се приема на първо четене.
Предложение на господин Адемов. Заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Правя процедурно предложение Законопроектът за ратификация на Конвенция 177 на Международната организация на труда да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Процедурно предложение за преминаване към второ четене и гласуване.
Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 98 народни представители: за 96, против 1, въздържал се 1.
Приема се.
Заповядайте, господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
„ЗАКОН 
за ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г.
Член единствен. Ратифицира Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г., приет на 83-ата Сесия на Международната конференция на труда на 20 юни 1996 г. в Женева.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: По наименованието и текста на законопроекта няма изказвания. 
Преминаваме към гласуване на второ четене на представения законопроект.
Гласували 125 народни представители: за 121, против 1, въздържали се 3.
Законът е приет на второ четене.
Преминаваме към гласуване на Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на Протокола към нея с вносител Министерския съвет.
Гласувайте този законопроект на първо четене.
Гласували 127 народни представители: за 126, против 1, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Предлагам законопроектът да бъде подложен на гласуване на второ четене днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте процедурното предложение за преминаване към второ четене.
Гласували 100 народни представители: за 99, против 1, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието. 
Заповядайте, господин Георгиев, да представите текста на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ:
„ЗАКОН 
за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на Протокола към нея
Член единствен. Ратифицира Международната конвенция за регулиране на улова на китове, подписана на 2 декември 1946 г. във Вашингтон, и Протокола към нея, подписан на 19 ноември 1956 г. във Вашингтон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Желаещи да вземат думата по текста на законопроекта? Няма.
Гласувайте законопроекта на второ четене.
Гласували 121 народни представители: за 120, против 1, въздържали се няма.
Законът е приет и на второ гласуване.
Подлагам на гласуване на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносители Златко Златев и група народни представители.
Гласувайте този законопроект.
Гласували 135 народни представители: за 126, против 4, въздържали се 5.
Законопроектът е приет на първо четене.
Има ли процедурно предложение по него?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, предлагам срокът за предложения по второ четене по законопроекта за бъде три работни дни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Процедурно предложение за три дена за предложение за второ четене.
Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 116 народни представители: за 107, против 8, въздържал се 1.
Процедурното предложение се приема.
Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за допълнение на Закона за администрацията с вносител Министерският съвет.
Гласували 115 народни представители: за 111, против 3, въздържали се няма.
Законопроектът се приема на първо четене.
Заповядайте, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги! Мисля, че Вие, господин председателю, мисля, сте информиран. Вчера комисията разгледа Законопроект за изменение на Закона за администрацията, внесен от народни представители. Става дума за един 30-дневен срок за обслужването на фирмите и гражданите. Има изцяло положително становище. Ако Вие сте така любезен да го внесете за разглеждане днес или утре, то тогава може да се направи обобщен доклад и тогава да се търси краткият срок, за да могат да влязат в действие и двата текста другата седмица. Иначе не виждам смисъл да правим други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Аз ще предложа утре сутринта по реда на ал. 5 да бъде включен този законопроект. Можем и тогава да гласуваме предложението за тридневен срок, в който да се изготви общият законопроект, така че да вървят двата заедно.
Преминаваме към гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния протокол.
Обсъждането на този законопроект приключи. Не е имало възможност текстовете да се гласуват.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта, което е по вносител, подкрепено от комисията, и § 1 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласувайте тези два текста – наименованието и § 1 по вносител.
Гласували 100 народни представители: за 99, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване § 2 в окончателната редакция на комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Гласувайте § 2 по комисия.
Гласували 94 народни представители: за 93, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Подлагам на гласуване заглавието „Заключителна разпоредба” и текста на § 3 в окончателната редакция на комисията, която по принцип подкрепя предложението на вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 94, против 10, въздържали се няма.
Текстовете са приети, с което е приет и законът на второ четене.
С това приключват гласуванията за днешния ден.
Преминаваме към точка осма от нашата седмична програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Имайте предвид, колеги, че след обсъждането на съответните текстове предстои тяхното гласуване.
Заповядайте, господин Кумчев, да представите доклада на Комисията по здравеопазването.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми най-напред да направя процедурно предложение във връзка с приемането на този закон в залата да бъдат допуснати д-р Валери Цеков – заместник-министър на здравеопазването, и госпожа Веселина Мандаджиева – главен юрист в Дирекция „Правна”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Предложение за допускане до пленарната зала. Няма възражения по това предложение.
Моля, поканете господин заместник-министъра и ръководителката на Правната служба.
Имате думата, господин Кумчев.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, позволете ми да ви запозная с доклада за второ гласуване относно общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето № 953-10-33, внесен на 10 април 2009 г., изготвен на основата на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 854-01-130, внесен от Борислав Димитров Китов на 4 ноември 2008 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 854-01-145, внесен от Тодор Михайлов Кумчев и група народни представители на 21 ноември 2008 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 802-01-93, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2008 г.
Уважаеми господин председател, Комисията по здравеопазването на свои пет поредни заседания, проведени на 22, 23, 28 и 29 април и 12 май 2009 г., разгледа горепосочения законопроект, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанието.
Комисията по здравеопазването на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага за второ гласуване следния проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат отношение по наименованието на закона? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласувайте наименованието на предложения законопроект.
Отменете това гласуване! Очевидно е, че в пленарната зала няма необходимия кворум за гласуване, така че днес повече гласувания няма да има. Текстовете ще бъдат гласувани утре в началото на пленарния ден.
Заповядайте, господин Кумчев.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря Ви.
По § 1 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Министърът на здравеопазването определя със заповед национални републикански консултанти по медицински специалности.
(2) Националните консултанти дават консултации и становища по възложени от министъра на здравеопазването въпроси.
(3) Републиканските консултанти консултират лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите при оказването на медицинска помощ.
(4) Финансирането на дейностите по ал. 2 се осигурява в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година, а на дейностите по ал. 3 – от съответните лечебни заведения.
(5) Условията и редът за финансиране, организацията и дейността на националните и републиканските консултанти се определят с наредба на министъра на здравеопазването.”
По § 2 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
„§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „и здравните кабинети” се заличават;
б) в т. 6 след думите „дейности при” се прибавя „кризи”;
в) в т. 8 след думите „изпълнение на” се добавя „международни”.
2. В ал. 2 думите „основни и профилни” се заличават.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:
„§ 3. Създава се чл. 10а:
„Чл.10а. (1) Приходите на районните центрове по здравеопазване се формират от:
1. субсидия от републиканския бюджет;
2. собствена дейност.
(2) Регионалните центрове по здравеопазване са администратори на приходите по ал. 1, т. 2, които се формират от:
1. такси за дейностите по регистрация на лечебни и здравни заведения в размер, определен с тарифата по чл. 41, ал. 3 и чл. 49, ал. 3 от Закона за лечебните заведения;
2. глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления от Регионалните центрове по здравеопазване, постъпили от сметката им;
3. други източници.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват за:
1. осъществяване на контролна дейност;
2. създаване, поддържане и водене на регистрите по този закон и по други закони, възложени на Регионалните центрове по здравеопазване;
3. придобиване, поддръжка и ремонт на дълготрайни материални активи – до 30 на сто;
4. допълнително материално стимулиране и обучение на служителите от:
а) регионалните центрове по здравеопазване в размер до 30 на сто при условия и по ред, определени с правилника по чл. 10, ал. 3;
б) централната администрация на Министерството на здравеопазването в размер до 10 на сто при условия и по ред, определени с вътрешни правила на министъра на здравеопазването.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5:
„§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Приходите на РИОКОЗ се формират от:
1. субсидия от републиканския бюджет;
2. собствена дейност.
(2) Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са администратори на приходите по ал. 1, т. 2, които се формират от:
1. такси за издадените документи от Държавния здравен контрол в размер, определен с тарифата по чл. 46;
2. платени услуги, поискани от физически и юридически лица, определени с наредба на министъра на здравеопазването;
3. глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления от РИОКОЗ, постъпили по сметката им;
4. други източници.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6:
„§ 6. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. Средствата по чл. 18, ал. 1, т. 2 се разходват за:
1. здравен контрол, профилактика на незаразните болести, профилактика и надзор на заразните заболявания;
2. създаване, поддържане и водене на регистрите по този закон и по други закони, възложени на РИОКОЗ;
3. лабораторни анализи и изпитвания;
4. участия в национални и международни междулабораторни изпитвания;
5. акредитиране и поддържане на акредитацията на лабораториите на РИОКОЗ;
6. разпространение на информационни и научноизследователски материали в областта на общественото здраве;
7. придобиване, поддръжка и ремонт на дълготрайни материални активи – до 30 на сто;
8. обучение и квалификация на персонала;
9. допълнително материално стимулиране на служителите от:
а) регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в размер до 30 на сто при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 2;
б) централната администрация на Министерството на здравеопазването в размер до 10 на сто при условия и по ред, определени с вътрешни правила на министъра на здравеопазването.“
По § 7 има предложение на народните представители Кумчев и Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7:
„§ 7. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се нова точка 9:
„9. да предлагат на органите на Дирекцията за национален строителен контрол при въвеждане в експлоатация на строежите в Република България решения за отказ за приемане на обекти с обществено предназначение, когато установят съществени нарушения на нормите и изискванията, определени с нормативен акт;“
2. създава се точка 10:
„10. да издава хигиенни заключения за съответствието на обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и на максимално допустимите нива на факторите на жизнената среда със здравните изисквания.“
3. досегашната т. 9 става т. 11.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по т. 1 и подкрепя текста на вносителя по т. 2, и предлага следната редакция за § 12:
„§ 12. В Глава първа, раздел V се създават членове 28а, 28б и 28в:
„Чл. 28а. Министърът на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него при и по повод осъществяване на функциите си имат право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства.
Чл. 28б. (1) Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.
(2) Пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях.
(3) При смърт на пациента, неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до ІV степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи.
Чл. 28в. Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на съответното му систематично място в § 12.
Комисията предлага § 13 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 13:
„§ 13. Чл. 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Министърът на здравеопазването организира провеждането на епидемиологични проучвания за установяване на зависимост между замърсяването на околната среда и здравното състояние на населението.
(2) Министерският съвет и/или общините приемат и финансират програми за провеждане на дейности, свързани с опазване, укрепване и възстановяване здравето на гражданите в населените места, в които е установена зависимост между замърсяването на околната среда и здравното състояние на населението.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14.
По § 16 има предложение на народните представители Кумчев и Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16, който става § 15:
„§ 15. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
	„(1) По искане на заинтересовани лица главният държавен здравен инспектор издава здравен сертификат за износ на произведени в страната продукти и стоки със значение за здравето на човека, който удостоверява, че продуктите и стоките са пуснати на пазара в съответствие с изискванията на националното законодателство и се разпространяват свободно на територията на страната.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Здравният сертификат по ал. 1 се издава за срок от три години.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Органите на държавния здравен контрол дават становище за безопасност и/или съответствие със законовите разпоредби за продукти и стоки, имащи значение за здравето на населението, в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 339 на Съвета от 8 февруари 1993 г. относно проверките за съответствие с правилата за безопасност на продуктите при продукти, внасяни от трети страни (ОВ, L 40/1 от 17 февруари 1993 г.).“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става § 16:
„§ 16. В чл. 38, ал. 4 числото „24“ се заменя с „48“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 20.
„§ 22. В чл. 56 ал. 2 се отменя.”
Има предложение от народния представител Борислав Китов § 22 да се измени така:
„§ 22. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се допускат изключения от забраната за тютюнопушене в:
1. детски ясли, детски градини, училища и места за извънкласни форми на обучение – школи, кръжоци, клубове и други;
2. висши училища;
3. културни учреждения – кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, библиотеки и други;
4. интернет клубове;
5. помещения в обектите за производство и търговия с храни, в които се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и търговия с храни, без залите за консумация на място в тях;
6. автобуси, тролейбуси, трамваи, вагони на метрото, микробуси на маршрутни таксиметрови линии и пътнически таксиметрови автомобили – както за пътниците, така и за водачите на превозните средства;
7. метростанции;
8. българските пътнически самолети;
9. асансьорите на всички видове сгради;
10. помещенията с обособени работни места.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) Закритите обществени места по ал. 1, в които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони, са сградите, до които всяко лице има неограничен достъп – административни учреждения, места за настаняване и средства за подслон, залите за консумация на място в заведения за хранене и развлечения и търговски обекти.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 23.
Има предложение на народните представители Тодор Кумчев и Донка Михайлова да се създаде § 24а.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 24а, който става § 24, със следната редакция:
„§ 24. В чл. 65, ал. 1 се създава т. 6:
„6. основните изисквания за осигуряването на радиационна защита при работа с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Кумчев. 
Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат думата по тези 25 параграфа?
Господин Китов, заповядайте.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих искал да ангажирам вашето внимание с проблема за тоталната забрана на тютюнопушенето в Република България. За колегите, които не следят отблизо проблема, бих искал да кажа, че подобна забрана има само в няколко от европейските страни. Вярно е, че България е подписала Конвенция за забрана на тютюнопушенето, която е със срок м. февруари 2011 г. Да не говорим, че в самата конвенция няма абсолютно изискване за тотална забрана. Във всички препоръки и на Съвета на Европа има препоръки за максимално ограничаване на тютюнопушенето, но няма категорични изисквания за тотална забрана.
Не бих искал да споря за вредата от тютюнопушенето, защото едва ли някой може да каже положителни доводи в тази насока. Но бих искал да кажа, че тотална забрана на тютюнопушенето се извърши в страни, в които години наред имаше мощна рекламна кампания и съотношението пушачи–непушачи се промени в полза на непушачите, и чак тогава се предприе тази голяма крачка за тотална забрана на тютюнопушенето. За съжаление в нашата страна това не е така. Не бих искал да го изтъквам като плюс, то е по-скоро минус, но това е действителното състояние в България.
Уважаеми колеги, да не говорим, че в народопсихологията на нашата страна има особен начин на провеждане на обяд и на вечери в заведение. Знаете много добре, че в другите страни хората отиват за самата вечеря, докато в България винаги има една интродукция, която произтича от нашата народопсихология.
Бих искал да подчертая, че в момент на криза, когато в нашата страна е застрашен туризмът – едно от основните пера на нашата икономика, на която разчитаме, както и за външни инвестиции, така и за максимално скъсяване на дефицита по текущата сметка, не би било добре да бързаме с тоталната забрана за тютюнопушене. 
Има много страни, разбира се, в които има стриктно спазване, но не е тайна, въпреки съществуващите наредби в Закона за максимално ограничаване на тютюнопушенето, че в България това не се спазваше. Тук според мен е разковничето, а именно, че би следвало да има по-стриктно следене разпоредбите да бъдат спазвани и тогава до голяма степен в следващите една-две години може да се достигне до момента, в който да направим тази голяма крачка.
Не на последно място, бих искал да кажа, че има още един изключително важен проблем, а именно, че една немалка част от нашето население се занимава с обработката и производството на тютюн, което е една, бих казал, стратегическа суровина за българското земеделие.
Ето защо, завършвайки, бих искал да кажа, че не е необходимо да се правим на по-големи католици от папата – нещо, което обикновено правим. Считам, че на този етап ще бъде по-добре да предприемем мерки за стриктно спазване на тази забрана и да преминем към тотална тогава, когато се подготви по-мощна кампания, в която да се пропагандира вредата от тютюнопушенето и когато бъде подготвен българският народ и се преодолее тежкият срив на икономиката, предизвикан от световната криза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За реплика думата има господин Щерев.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Уважаеми доцент Китов, аз ще се спра обстойно в моето изказване на този § 22, но сега искам да Ви направя реплика, че в защитата си на тази теза стигнахте даже до народопсихологията.
Народопсихологията на българския и на балканските народи е да се ругае, когато има отказ, когато има недоволство, но това означава ли, че при всеки отказ на някакъв документ трябва да се пише съкратено и тази ругатня? Извинявайте, обаче това няма нищо общо със закона, който искаме да приемем. 
Имайте предвид, че народопсихологията на много други страни също е тютюнопушенето, но в никакъв случай това не означава, че ние трябва да възприемем Вашата теза, уважаеми доцент Китов, защото знаете много добре, че става въпрос за два възможни начина за ограничаване на тютюнопушенето – частичната забрана и пълната забрана. Частичната забрана я има у нас сега, тя не действа, така както не е действала в никоя друга страна, където е била предложена частична забрана. Само пълната забрана на тютюнопушене на закрити обществени места може да доведе до ефективен ред в това отношение. По-късно ще се обоснова защо. 
Учудвам се на Вашата упоритост да защитавате една теза, в която като лекар съм абсолютно сигурен, че не сте убеден. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Заповядайте за дуплика, господин Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми господин Щерев, в интерес на истината нямах предвид народопсихологията за тютюнопушене, а за начин на провеждане на интродукция при една вечеря. Но това е друг въпрос, няма тук да разглеждаме нещата. Вие много добре знаете, че едва ли има друг народ, който преди основното ядене винаги да ползва аперитив и това е една традиция. Това имах предвид. Виждам, че не сте ме разбрали.
Що се отнася до убедеността, мисля, че всеки би следвало да бъде убеден, но е безспорно, че това е въпрос и на лично решение. Когато става въпрос за лично решение през цялото време пледирах, че е по-добре да се направи една кампания, която да доведе до едно осъзнато решение – нещо, за което Вие винаги сте пледирали, и тогава да се премине към тотална забрана. Мисля, че Вие, който винаги сте подкрепяли осъзнатото решение, не бива сега да искате това да става по друг начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За изказване има думата господин Атанас Щерев.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам да представя първо моите виждания по § 9 – доброволно плащане на глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления, издадени от органите, което може да се извършва в Министерството на здравеопазването или съответната РИОКОС. Не виждам причина тези доброволни плащания да се извършват където и да е. Защо трябва да се извършват точно в Министерството на здравеопазването или в съответната РИОКОС? Имам предвид това, че преди години в Министерството на здравеопазването се оказа сметка, която трябваше дълго време да търсим откъде е, какви са постъпленията в нея, откъде идват и т.н. Нека да дадем възможност на всеки, който иска доброволно да направи съответното плащане, да го направи в съответната банка, клон, спестовна каса и т.н. и въобще навсякъде, където могат да се направят плащания. Това нещо ще облекчи гражданите и в никакъв случай няма да затрудни събирането на тези плащания.
На второ място, искам да взема отношение по § 12 и по-точно ал. 2. Там пише, че пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копие от тях. Ние трябва да вървим по една златна среда – правата на пациента са изключително важни и по-късно в редица текстове съм предложил текстове за защита на правата на пациента. Но освен тези права в медицината има и други задължения, бих казал. Не може с някакво хвърчащо искане някой да дойде и да прави копие от документацията на един болен или една болна, защото това е документация, която се пази редица години, медицинските лица в лечебното заведение са задължени да спазват определен ред на опазване на тайната и аз мисля, че най-малко трябва да се запише, че пациентът има право с нотариално заверено заявление да упълномощи друго лице. Тогава разбира се, че това друго лице ще има право да се запознае с всички тези неща по документацията. 
Когато е упълномощено друго медицинско лице, това не е проблем, защото медицинското лице е задължено по закона да запазва съответната тайна.
Следващият параграф, по който искам да взема отношение, това е § 22. Във връзка с искането на уважаемия доц. Китов, искам да кажа, че подкрепям напълно текста на вносителя. Тази отмяна на тютюнопушенето – обърнете внимание, пълната забрана на тютюнопушене в затворени обществени пространства, има дълга предистория. Предисторията в България дойде със Закона за здравето, когато през 2004 г. определени народни представители докараха тук над 120 ресторантьори в една от залите, които да кажат, че заведенията ще фалират, че трябва да не се спира въобще тютюнопушенето и т.н. Опитът още тогава показа, че всички страни – първата в Европа е Ирландия, а, разбира се, и голямата страна Съединените американски щати в Америка, когато въвеждат частична забрана на тютюнопушенето, тя не е ефективна. Тази забрана не може да се спазва, трудно се администрира, трудно се глобява и т.н. Тогава за учудване на всички малка Ирландия преди 2005 г. въведе тотална забрана на тютюнопушенето навсякъде, която, разбира се, се спазваше и много от хората, занимаващи се със здравеопазване, имаха възможност да видят с очите си това нещо. Защо е цялата тази история? Защото, обърнете внимание, уважаеми народни представители, че тютюнопушенето има два проблема: единият е активното тютюнопушене, което всеки, разбира се, на улицата или някъде в открити пространства може да пуши колкото и когато си иска. Но когато е в затворени пространства имаме и пасивно пушене, което е не по-малко опасно от активното тютюнопушене. И точно това е опасността, особено за малките деца, особено за бременни жени, а да не говорим за болни от респираторни заболявания, когато е абсолютно недопустимо в затворени пространства да се пуши.
Аз съм активен защитник на профилактичните дейности в здравеопазването и какво повече за профилактика да говорим, отколкото за забрана на тютюнопушенето на обществени места? По този начин можем да достигнем наистина до една ефективност чрез закона до намаляване на определен тип заболявания, които са заболявания на респираторната система, горни дихателни пътища, на храносмилателния тракт, на устната кухина и т.н. В този смисъл напълно подкрепям текста на вносителя и решително си позволявам да се противопоставя срещу текста, внесен от уважавания доц. Китов, защото ако се приеме дори и частица от текста, който предлага доц. Китов, на практика ще продължи досегашното състояние, което е абсолютно неефективно по отношение на забраната на тютюнопушенето. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, д р Щерев.
Има ли желаещи за реплика?
Заповядайте, д-р Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми доц. Щерев, очаквах да кажете защо не е ефективно. Мисля, че от тази трибуна не бива да се говори, че, видите ли, не се спазват законите, които тук се гласуват. Това излиза, доц. Щерев.
Второ, казвам Ви – добре, приемам тезата, в която Вие заявявате, че в затворени пространства, макар и с добра вентилация… Добре, защо да не се направят заведения само за непушачи и заведения за пушачи – които искат, да отидат. Те така и така тези, които са пушачи, си пушат вкъщи. Така че Вашата теза също не издържа.
Основната ми реплика е, че не може да се заявява от тази трибуна, че в България не се спазват законите. Дайте да направим така, че да се спазват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за втора реплика?
Давам думата на заместник-председателя на Народното събрание госпожа Мозер. Пушачи срещу непушачи – май така става.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понеже този въпрос отдавана доста ме вълнува и се радвам, че той се разисква тук – дали има в това отношение национална кампания или не. Наистина нея я няма нито за наркотиците, нито за тютюнопушенето, нито за абсолютно нищо. За жалост е вярно това, което беше казано преди малко и аз бих казала на проф. Щерев, че той няма нужда да се безпокои. Защото дори този закон да бъде приет, той няма да се спазва, както беше казано преди малко. 
Затова ще дам пример и нека младите хора да го чуят тук, в нашето Народно събрание. В Народното събрание, в Клуба на народния представител пушенето е забранено, но ако влезете там, ще видите, че депутати – законотворци, които знаят за тези забрани, пушат на общо основание. Журналистите пушат. Но не само това, когато някой отиде да им прави забележка, те едва ли не го подгонват и не го пребиват! Това е много лошо, защото ако ние законотворците не спазваме законите и не можем да наложим тук, в парламента, те да бъдат спазвани, аз не виждам какъв смисъл има да се опитваме да създаваме такива правила за цялото общество. 
Аз също съм потърпевша, защото съм била в една парламентарна група, където се пушеше поголовно. Затова аз гледах да стоя там колкото се може по-малко, те ми се усмихват. Аз искам да поздравя доц. д-р Китов затова, че той неотдавна се отказа от цигарите и продължава да го прави. Значи всичко е възможно. Не е необходимо, като господин Найденов, да имаш сърдечни проблеми или инфаркти, за да стигнеш до заключението, че пушенето е вредно за теб и само тогава да се откажеш. Тук е имало и други колеги, които са си отишли, точно защото са прекалили в тази насока. 
Така че аз подкрепям пълната забрана, но тя няма да бъде ефективна за съжаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това беше реплика.
Трета реплика има ли? Няма.
Право на дуплика – д-р Щерев, заповядайте.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тук не е въпросът дали цигарите и тютюнопушенето са вредни. Не говорим за това днес при приемането на този закон. Не говорим срещу пушачите.
Тук говорим за икономика и мениджмънт в здравеопазването, за ефективно използване на публичните средства за здравеопазване. Защото какъв е смисълът да пуснеш свободно всеки да прави каквото си иска – да пуши, да оставиш хора, които са здрави, деца, бременни жени да участват пасивно в това тютюнопушене, и накрая да даваш милиони за лечение? 
Не е ли по-добре да спреш да превентираш, да профилактираш всичко това, със законови средства да убедиш хората, че пушенето в затворени пространства те вредят преди всичко на себе си и своите близки и тогава тези пари, които имаме в бюджета за здравеопазването, да се използват по-ефективно, за повече и наистина болни хора. Ето за това става въпрос. 
Искам още нещо да кажа на доц. Китов – че законите в България не се спазвали. Не, доц. Китов! Законите по отношение на частичната забрана за тютюнопушене не са се спазвали никога в цял свят от никоя държава. Защото трудно се администрира и се контролира това нещо. Законотворците в други страни отдавна са достигнали до становището, че трябва да има или пълна забрана, или оставете хората да пушат и да се тровят. 
Ето затова ние трябва да наложим пълната забрана на тютюнопушенето. Защото опит на други страни показва, че след това имаме достатъчно пътища, за да искаме контрол върху осъществяването на тази дейност. Силно се надявам, че народното представителство е убедено в това. Пак повтарям, това не е насочено срещу пушачите, а една ефективна мярка, с която ние ще дадем повече възможност, с повече средства, които да са освободени, да отидем към лечение на хора, които имат нужда от това в България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на доктор Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. 
Госпожи и господа народни представители, искам да се изкажа във връзка с § 22 в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето в частта му за забрана за тютюнопушене в закрити помещения.
Нека да сложим нещата на местата им, защото все пак се занимаваме със законотворчество и с определени текстове, които имат обществено значение. Какво всъщност правим с този § 22, който ще стане § 21 в окончателния текст? Припомням, че в действащия Закон за здравето има чл. 56, в чиято ал. 1 се забранява тютюнопушенето в закрити обществени места, включително обществения транспорт и закрити обществени помещения. Алинея 2 дава реда на изключенията, тоест изключения се допускат в обособени зони. Точно тук, в тази ал. 2, където се допускат обособени зони, на практика се ликвидира ал. 1, забраняваща тютюнопушенето в закрити помещения. Тоест, § 22 отменя съществуващата ал. 2, която обособява изключения в обособени зони. Няма да има изключения. С надеждата, че най-после ал. 1 ще се спазва нямам илюзията, че тази ал. 1 ще се спазва. Тук, госпожо Мозер, споделям Вашето мнение, че тя не се спазва и сега, не се спазва и в парламентарните комисии.
Господин председателю, наш общ грях е, че ние не направихме промяна в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с която при пушене по време на заседание на парламентарни комисии санкцията да е толкова, колкото е за отсъствие от заседание. Защото не може законотворец да не спазва текстове на закони, които сам създава. Това, първо.
Второ, нека да не спекулираме с термина „тотална забрана”. Не става дума за тотална забрана. Става дума за опит, в който да направим ал. 1 на чл. 56 от Закона за здравето действаща, или поне да се сдобием с тази надежда, която да удовлетворим в перспектива.
Следващият момент – пушенето в закрити помещения, дори и в обособени зони, нарушава моите права на непушач. Защото не може някой да претендира – пушачът, че иска неговите права да бъдат удовлетворени в нарушение на моите права, превръщайки ме в пасивен пушач.
Четвърто, не може аз да плащам същата здравноосигурителна вноска, както онзи, който, съзнавайки какво прави, е приел хипотезата, че неговото здраве ще бъде нарушено. Съжалявам, но аз не искам да плащам лечението на тези, които съзнавайки какво правят, рушат здравето си. 
И накрая. Все пак има едногодишен срок, в който тази забрана за пушене в обособени места да влезе в дневния ред на обществото. Обърнете внимание на Преходните и заключителните разпоредби – този текст ще влезе в сила от 1 юни 2010 г. Това е достатъчно време, колега Китов, за цялата тази красива пропагандна кампания, за която Вие пледирате, която всъщност е един скрит ход, за да запазите правата на пушачите, бидейки техен събрат доскоро.
Но в крайна сметка, припомням на лекарите, че са лекари. Припомням, че ако не ние, тогава кой ще припомни на обществото, че избирайки между злините, по-малката злина е да приложим този нов § 22 и да се опитаме да направим така, че правата на хората, които не пушат и които искат да имат право на чист въздух, да бъдат също така ненарушими, както и правата на пушачите, на които никой не забранява да пушат на открито. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, доктор Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Спрете с този див популизъм! Вие не искате да плащате данък за този, който пуши, а тези, които са с прекомерно тегло, те по-вредни ли за самите тях? Тогава да забраним изобщо внасянето на цигари! Те не боледуват ли повече от сърдечно-съдови заболявания? Америка, която забрани тотално пушенето и е най-дебелата нация, е не по-малко болна!? Извинявайте, спрете с този популизъм! 
Вашите права! Ами правата на този, който пуши? След като това не е престъпление, за какви права говорите? Ами не отивайте там, където се пуши! Тогава да отделим заведения за пушачи и заведения за непушачи – тогава влизайте и гълтайте озон колкото искате. Но не можете да ми говорите популизъм – аз не искам да плащам данък, колкото този. Тогава да сложим по-голям данък на всеки човек, който е с наднормено тегло! И аз ще плащам повече. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Кътев, заповядайте.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колега д-р Йорданов! Извинявайте, но не можете да говорите от името на всички българи, когато искате да прокарате някакви Ваши идеи. Аз съм пушач, аз пия бира, аз карам хубав автомобил и харча бензин. За тези си забежки аз плащам в държавната хазна на вашата министърка Масларова, която харчи за социални нужди, акцизи и за гориво, и за цигари, и за бира. Аз плащам своя дял за това, че си правя тези удоволствия – да карам автомобил, да пия бира и да пуша цигари. И не Ви каня в заведението, в което аз пуша цигари и пия бира Вие да бъдете с мен. Вие си стойте вкъщи или си ходете в сладкарница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли трета реплика? Няма.
Д-р Йорданов, заповядайте.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. 
Нямам какво да отговоря, уважаеми колеги – порокът има много лица. Вие просто видяхте две от тях. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за изказване, господин Мурджов.
МИРОСЛАВ МУРДЖОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Дали ще пием бира, дали ще пушим или ще караме коли, си е наше лично решение. И, както каза господин Кътев, ние си плащаме за тези удоволствия. Оттам – нататък, съответните акцизи, държавната хазна, съответно държавният бюджет преразпределя било за образование, било за здравеопазване – дали са много, дали са по-малко. 
Основният въпрос и основната дискусия, която в момента разглеждаме, касае вземането на решение, в което несъмнено има голяма доза популизъм и то от гледна точка на това да делим нацията на пушачи и непушачи. Не е това смисълът на предложението.
Аз се учудвам на желанието на вносителите и най-вече на Министерството на здравеопазването, защо предлагат така наречената пълна забрана. Крайните мерки никога не водят до добри резултати и мисля, че всички тук сме убедени в това.
Това, което в момента съществува като разпоредба – ограничаването на тютюнопушенето на определени места, разделянето на публичните сгради в места за пушачи и за непушачи, в крайна сметка е основен проблем на контролните органи, че не си вършат работата, а не проблем на пушачите или непушачите. Това е трагедията. Както казаха преди мен хората, които говореха, извинявайте много, но няма никаква гаранция, че така наречената пълна забрана отново ще бъде спазвана. Иначе е ясно, че тютюнопушенето е вредно. То е доказано в цял свят. Нито ще доказвам тази теза, нито имам аргументи да твърдя обратното, самият аз също пуша. Но не това е причината да говорим дали сме за едното или за другото и не трябва да делим нацията на едни хора, които имат много лоши навици и пушат, и едни много добри хора, които имат добри навици и искат да дишат чист въздух. Това е вредна теза.
Основната теза, върху която трябва да се съсредоточим и трябва да разсъждаваме при приемането на този закон, е дали в крайна сметка това решение ще има съответната ефективност. Защото основният въпрос, на който аз нямам отговор и мисля, че голяма част от българското общество няма отговор, е къде са превантивните програми на Министерството на здравеопазването против тютюнопушенето. Там е заровено така нареченото куче. Къде са превантивните програми? Защо тинейджърите палят цигара толкова рано? Може би, защото ходят в заведения, в които се пуши, ще кажат някои. Не е въпросът в това. Въпросът е във възпитанието у дома и във превантивните програми, които съответно Министерството на здравеопазването е направило.
Другият парадокс. Може ли Министерството на икономиката и енергетиката да има обратно становище от това на Министерството на здравеопазването по този фундаментален спор за пълна забрана за тютюнопушенето? Може. И то е икономически обосновано. И тук трябва да търсим логиката за икономическата обосновка на цялото това нещо.
Другото, което е – учудвам се, че Министерството на земеделието и храните няма становище по този законопроект. Защото не е тайна, че в България има традиции по отношение на производство на тютюни и е една от държавите, които имат сериозен тютюнев отрасъл – вече не чак толкова сериозен.
Има един друг парадокс, господин Щерев и всички защитници на хората, които, видите ли, трябва да се отърват от пушачите. В Закона за тютюневите изделия е записано, че тютюневите компании имат право на външна реклама. Как, като въведем пълната забрана, ще им ограничим правото да рекламират своите продукти. В този закон не става ясно. Парадокси, парадокси, парадокси!
В крайна сметка, както каза в началото доц. Китов, дайте да не се правим на по-големи католици от Папата и да не въвеждаме нещо, което е със съмнителен ефект и няма да постигне онова, което всички си мислим и желаем да постигнем. Пълната забрана няма да спре пушачите да пушат, няма, за съжаление, да накара подрастващите да не лапат по-рано цигара, ще ги спре нещо друго. Това са превантивните кампании на Министерството на здравеопазването. Не да лекуваме болните, дайте да не ги караме да стават болни. Това е смисълът на това предложение. Ефективният контрол – бил той без пълна забрана или с пълна забрана, е задължително качество за успеха на всяко едно нещо. В противен случай ще си говорим едни сладки приказки, ще се заразяваме от популизъм и ще твърдим колко здрави и хубави трябва да бъдем. Само че това са само пожелания, а не водят до нищо ефективно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? 
Първа реплика – господин Щерев, заповядайте.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мурджов! Вие така объркахте тезите, че се чудя откъде да започна. У нас всеки разбира от здравеопазване, от футбол и от някои други такива неща.
МИРОСЛАВ МУРДЖОВ (ДН, от място): За това сме на този хал.
АТАНАС ЩЕРЕВ: За това сме стигнали до там! Защото Вие говорите за Министерството на здравеопазването, че трябвало да направи програми. Министерството на здравеопазването само този закон да вкара, само това разпореждане – да се забрани тотално в заведения, затворени, на обществени места – това е достатъчно и е десет пъти повече от всички програми и листовки, които ще прави това министерство.
Вие говорите да се вземело становище от Министерството на земеделието и храните. Да вземем също и от Министерството на културата също. Министерството на извънредните ситуации също би трябвало да даде някакво становище, защото който пуши, може да направи пожар. Нека да не изпадаме в такива смешни ситуации. 
Тук става въпрос за икономика на здравеопазването. Става въпрос за управление на публични средства за здравеопазването. Българският данъкоплатец – пушач и непушач, плаща солидарно пари за здравеопазване. Който не се лекува, който е здрав, който е млад и който е по-богат, плаща за останалите. Тези пари не са безкрайни, те са от порядъка на 2,5 млрд. лв. Тези 2,5 млрд. лв. трябва да ги използваме ефективно, защото иначе вечно няма да достигат. Ние и ефективно да ги използваме, пак няма да достигат, но по-малко няма да достигат.
Затова трябва да махнем тези заболявания, които се предизвикват от активно и пасивно тютюнопушене, да ги ограничим. Така ще спестим няколко стотици милиони лева, които ще отидат за лечение на тежко болни, на диабетици, на онкологично болни, на болни със сърдечно-съдови заболявания, от които смъртността е 60-70%. Основният процент при сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания е тютюнопушенето, господин Мурджов! Какво да говоря? Струва ми се много смешно да отговарям на Вашите тези. Така ми се струва, извинявайте за тази реплика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика? Няма.
Господин Мурджов – право на дуплика, заповядайте.
МИРОСЛАВ МУРДЖОВ (ДН): Господин Щерев, Вие не ме разбрахте какво казах. Аз Ви казах, че не искам да делим хората на пушачи и непушачи, а Вие точно това лансирате в този закон.
С това, което ни предлагате и защитавате като текст на Министерството на здравеопазването чрез така наречената пълна забрана ще освободим средства и ще внушим на българското общество, че не трябва да пуши, се лъжете, колкото се лъжем тук в залата, пък и навън.
Нито ще убедите пушачите да спрат да пушат, нито ще накарате тези, които не пушат, да запалят цигара. Това е осъзнат избор. И тук е смисълът на една или няколко кампании на Министерството на здравеопазването – за това говорех. Превенцията е важна. Много е хубаво да си говорим за икономика на здравето, много е хубаво, но дайте да си свършим работата. Защото вашето предишно правителство, както и сегашното, в началото на което бяхте и Вие, в крайна сметка не свърши тази работа. И накрая предлагате абсурдни решения с крайни мерки: дайте да забраним нещо, та да решим генерално проблема. Няма да го решим! Няма да го решим! Защото, ако искахме да го решим и да направим конкретни стъпки, трябваше да изпълняваме частичната забрана. Изпълнява ли се тя? Не се изпълнява – Вие го казахте.
Ще ви кажа и нещо друго, което и Вие твърдяхте: там, където имало пълна забрана, се спазвала. Идете в Италия и вижте дали се спазва пълната забрана, не се спазва и там. Нека да не правим безумия, нека не правим безумия! Това са безумия и крайни мерки, които няма да доведат до нищо положително. Напротив, пак ще си говорим и утре ще правим поредната законодателна инициатива да отменяме това решение, защото е вредно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Георгиев, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Благодаря, господин председателю.
Колеги, започва се един спор, който няма край. Вдигате глас срещу пушенето. Защо никой не каже нещо за наркотиците, защо никой не каже нещо за алкохола?! Спомняме си случая с „Червило” – 10-12-15 години, избиха се в тази дискотека. Спори се. 
Тук е господин Мурджов, когото подкрепям напълно. И всички колеги знаят, че превенцията и профилактиката са най-важните. Не когато човек се разболее, да търсим начин да го лекуваме. Профилактиката е най-важна.
Като искате да въвеждаме закони със забрани, защо не се наблегне да се забрани, както е в Америка и на други места – да нямат право продавачите, магазинерите да продават на такива лица до 21 години алкохол, цигари и други подобни неща. 
Каза се: училището да си застане на място и да проведе такава агитационна програма, с която да се разяснят на младите хора последиците. А сега с тази забрана знаете ли какво ще стане? Ще започне отново да процъфтява черният бизнес. (Шум и реплики.) И сега през границите се прокарват незаконно много цигари. Идете тук по всички пазари около София, за да видите как се предлагат цигари по на 2 лв. – без бандерол, без предупрежденията, без всичко останало. 
Да, съгласен съм, ще въведем тази забрана, ще я гласуваме. Но после какъв ще е ефектът? Една основна забрана не решава нещата. Тя трябва да бъде облечена с други основни законови забрани или по-скоро агитационни материали или програми, които да убеждават хората, особено младите хора. Вие не можете да накарате с тази забрана човек на 40-50-60 години, който е пушил 30-40 години, да не пуши. Не може, ако самият човек не реши, никакви закони не могат да го забранят.
Затова в този закон е добре да се помисли върху превенцията, върху пропагандата, върху ролята на училището за младите хора, за санкциите към търговците, които продават цигари, алкохол и други неща. 
За вредите, които казвате, че ние в момента сме подложени на още по-големи вреди – цялата храна, с която ни заливат отвсякъде, генномодифицираните продукти и т.н. Те да не би да са по-малко страшни? Щом като ще приемаме този закон, той трябва да се разшири във всичките му форми и посоки. В момента нашето общество се трови умишлено от търговци, дори от хора, които седим в тази зала, във властта. (Шум и реплики.) 
Затова не бързайте да го приемате, а разширете този закон, а не само да се казва закон. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.
Господин Аталай, заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, предизвикан съм да взема отношение по този законопроект особено в частта, където е предложена пълна забрана на тютюнопушенето.
През целия си съзнателен живот аз съм може би един от най-големите пасивни пушачи. Никога в живота си не съм палил цигара, не съм пил бира. Сигурно и акцизи за бира не съм плащал като господин Олимпи Кътев.
Колеги, ще ви помоля, когато решаваме да приемаме определен закон, първо да преценим какво правим с този закон, съответно създаваме основни правила, които би трябвало задължително да бъдат спазвани. Тези правила понякога са регулативни, понякога разрешават кой какво трябва да направи, понякога и забраняват. Винаги забраната от тази трибуна, когато се апелира, се излиза с аргумента, че хората, които забраняват нещо, приемат крайна позиция. Ако ние днес сме поставили този проблем пред нас и чрез нас той ще отиде в обществото, трябва да вземем точно, ясно и категорично решение относно тютюнопушенето. 
За мен частичната забрана не решава проблемите на тютюнопушенето. Това не е осъзнат процес, осъзнато желание на всеки, който пуши. Господин Мурджов, когато мои познати и колеги запалят цигара, им задавам въпроса защо пушат. Те никога не казват, че това е осъзнато, отговарят, че това е навик. Навикът докато стигне до осъзнатост, има дълъг път, който трябва да се мине. 
А ако днес трябва да отложим решаването на този въпрос, който вече в някои европейски държави е решен в крайности, до забрани, защо да не минем не само до затворени пространства, защо да не вземем решение както в някои други държави изобщо да не се пуши?!
Това не е проблем на тютюнопроизводството. Навремето имаше производство на определени химикали, с които се третираха посевите – ДДТ. Да не би, след като сега те не се произвеждат, да се е случило така, че са фалирали хората, които се занимават с такова производство и няма с какво да се занимават? Нека Министерството на земеделието да дава съответните квоти за производство на тютюн, и тези, които неосъзнато пушат, да го правят, но защо ние днес трябва да спорим по този въпрос?
Каква е причината? Ако министърът на икономиката и енергетиката е пушач, но се съмнявам, защото доколкото го познавам той дори и кафе не пие, ако тези, които занимавайки се с туризъм, ежедневно ни убеждават по радиото и телевизията, че нямало да дойдат туристи, защото нямало къде да пушат, е несъстоятелно, не мога да го възприема. И редица други аргументи могат да се сложат на тази маса, уважаеми колеги, но не с тази емоция – че едва ли не най-дебелите страдали от сърдечна болест много повече от тези, които пушат.
Господин Китов, ако има начин, би трябвало да накараме първо лекарите да дадат съответния пример, което е необходимо на обществото. Учудвам се как един лекар, учил 6 години и научил цялата анатомия, вместо да даде реален, точен пример, че тютюнопушенето е вредно за здравето, Вие днес излизате тук и спорите, че би трябвало човек да може да избере да пуши, въпреки че е лекар.
Уважаеми господин председател, колеги, имам предложение: това, което даваме като отсрочка от една година за тоталната забрана – 1 юни 2010 г., за мен е неприемливо. Нека приемем срок 1 юни т.г. Ако се уповаваме на принципа, че контрольорите не си вършат работата, господин Мурджов, то е, защото и контрольорите пушат. 
Моля колегите да преценят забраната да бъде от 1 юни т.г. за забрана за пушене в затворени помещения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Репликата е несъгласие. Господин Аталай защити Вашата теза. 
Дайте да се надприказваме колко е вредно пушенето. И до сутринта можем да приказваме.
Заповядайте, д-р Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Колкото и да е голямо уважението ми към Вас, ще направя тази реплика, защото се чувствам задължен да го сторя. Това са мои права – не ми ги отнемайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не ги отнемам.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Госпожи и господа народни представители! Репликата ми към колегата Аталай е свързана с финала на неговото изказване за сроковете. Няма как да не икономизираме, няма как и да не политизираме темата в крайна сметка, икономизирайки я. Не може от 1 юни, имаме да пренастройваме един бизнес – ресторантьорство, почивно дело. Няма как да стане от тази година. Затова срокът е зададен – 1 юни следващата година.
Ползвам случая само да припомня, че, играейки си “за” и „против” тютюнопушенето, пледирайки от различни позиции, все пак има нещо, което ни вкарва в международните взаимоотношения, свързани с подписване на различни конвенции - имаме подписана конвенция от 168 страни на Световната здравна организация, където България е поела конкретен ангажимент до м. февруари 2011 г. да забрани тютюнопушенето в закрити помещения! Ако ние бягаме от вече поети международни договорки, би било срам за нас. Още по-голям срам би било да извървим отново в дебатите си онзи път, който тези цивилизовани хора от 168 държави, подписали тази конвенция, са извървели. 
Така че, господин председателю, тези думи вече са изговорени. Тези думи вече са осмисляни от много хора десетилетия наред. 
Стигайки до това заключение и подписвайки тази конвенция, да, господин Аталай, трябва да приемем забраната, но да я приемем в сроковете, които са разумни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Щерев, заповядайте.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай, наистина съм съгласен с всички тези, които изложихте, обаче има две неща, които според мен не оценявате правилно. Не става въпрос за популизъм, а става въпрос за наложителна мярка, за която хората, които ще прилагат тази мярка в заведения за обществено хранене, трябва да се подготвят. Не може да стане за няколко дни или за един месец. Затова този срок добре е даден от вносителя - Министерството на здравеопазването.
Второто нещо, с което не съм съгласен с Вас - това не е крайна мярка. Светът върви напред. Някои в тази зала помнят, че едно време се пушеше в самолетите, в рейсовете, пушеше се навсякъде. Аз поне не знам авиокомпания, която да разрешава пушенето в самолетите, тоест в затворените пространства. Постепенно цивилизованият свят върви в определена посока и ние трябва да следваме тази цивилизационна линия.
Има, господин Аталай, още по-нататък, защото е ясно, че в едно балканско село – някъде, където мъжът върви пръв, а пък жената след него, днес не можем да забраним да се пуши вкъщи, когато тази жена е бременна. И това трябва да стане един ден.
Не можем да забраним днес, когато един мъж, глава на семейство, кара кола и вози две деца в колата – той не трябва да пуши пред тези деца, защото по същия начин уврежда тяхното здраве, без въобще да се замисля за това. Днес не поставяме този въпрос.
Така че това не е крайна мярка, това е наложителна мярка – да следваме света на цивилизацията, тези, към които ние се стремим, тези, от които сме една част, тоест Европа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трета реплика има ли?
Доктор Китов, заповядайте.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Няма да говоря кой върви отпред и кой – отзад, но бих искал да Ви кажа следното, господин Аталай. Като казахте „крайна мярка” и особено като дадохте примера с ДДТ – след като се разбра, че ДДТ-то вреди, то беше премахнато, помислих, че ще кажете: дайте да премахнем изобщо да се произвежда тютюн и да се продават цигари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви.
Аз уважавам репликите на колегите – че се възползваха от двете минути, за да могат да се изкажат по тази тема, защото по тази тема е необходимо да се говори дълго. Нямаше време господин Олимпи Кътев да вземе отношение за бирата си.
Въпросът, колеги, е следният: дали от 1 юни или колкото се може да дадем отсрочка на онези жени, които вървят преди мъжете си, да пушат много повече, защото днес жените пушат много повече от мъжете? 
Проблемът е не кога, а веднага - поради простата причина, че не е необходимо кой знае колко инвестиции да вложи един ресторантьор, освен да си махне пепелниците от масите.
Същевременно ние даваме, поне доколкото погледнах в законопроекта, право на когото му се пуши да излезе отвън и да пуши, макар че е крайно време да забраним да се пуши отвън.
Колеги, това са навици – неща, които рано или късно трябва да преодолеем, ако искаме да влезем в цивилизована Европа. Или пък защо някога Европа да не вземе пример от България? 
Защо първо пушачите, заставайки на тази трибуна, не казвате: дами и господа, ние, народните представители пушачи, сме първите, които се отказваме да пушим в колата, дори когато няма деца, зад жените си, когато се движим заедно с тях, макар че не съм виждал често народен представител да се движи с жена си? (Весело оживление.) 
Колеги, крайно време е да се вземат сериозни мерки против тютюнопушенето. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (ДСБ): Господин председател, аз предлагам този дебат да бъде прекъснат предвид обстоятелството, че хората остават с впечатление, че се води някакъв кой знае какъв принципен диалог тук, между народните представители.
Става въпрос за нещо толкова просто – да отпадне един § 2 от един чл. 56, който дава право на Министерския съвет да определя един режим за ограничаване на тютюнопушенето, защото Министерският съвет сам не се сеща да го направи това, стъпаловидно увеличавайки ограниченията и разширявайки местата, където не се пуши. Това правите вие в момента. 
Вие един час говорите как вашия министър, който да поеме инициативата с една наредба в Министерския съвет, трябва всички тези неща да ги свърши. За какво е този дебат въобще, аз не мога да разбера.
Има смисъл да дебатирате срещу предложението на господин Борислав Китов, защото той предлага да уреди този въпрос вътре в закона с нов § 2 или § 3. Това е цялата работа, но това е дебат върху един Министерски съвет, който не си върши работата. Какво му пречи на Министерския съвет да направи това? Включително и за тези срокове, и така нататък.
Аз предлагам този дебат наистина да спре. Нищо съществено не се прави с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Всъщност направено е процедурното предложение за прекратяване на разискванията по тези текстове. Това процедурно предложение подлежи на гласуване, но е явно - нямаме кворум.
Господин Костов, аз споделям това, което Вие казвате, но няма как лично аз да го наложа. Надявам се народните представители да се съобразят с предложението. Разбира се, ако някой още все пак желае по този личен проблем, може да се изкаже. Няма желаещи.
Обявявам разискванията по тези текстове за приключили.
Изправени сме пред рядко срещано явление в нашата практика от толкова години. Следващите тестове са на § 25. По § 25 д р Щерев съвсем резонно, съобразено с правилника, е направил много, много предложения, разпростиращи се на над 15 страници. Разбирате ли, че ще трябва да четем близо час и половина тези текстове? 
Д-р Щерев, Вие сте направили предложения. Разбира се, тези предложения ще бъдат разисквани. Разбира се, те ще бъдат гласувани, но все пак се обръщам към Вас, понеже са 15 страници, да кажете държите ли да ги прочетем всички? 
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Става въпрос за предложения, които се отнасят до правата на пациентите. България в три поредни години по един Мониторинг на правата на пациентите в Европа е на едно от последните места по тези права.
Още повече, някой наш орган или Министерството на здравеопазването, не знам кой е, са си позволили да дадат по този мониторинг неправилни и грешни сведения. Така например едно от тези грешни сведения е, че всеки български гражданин има право на второ мнение, има право да отиде на втори лекар. Ами, разбира се, че има право да отиде, ама не му се плаща това. То за това става въпрос, за това питат хората! 
На второ място: „Има ли всеки български гражданин достъп до лекар същия ден, когато го потърси?”. Нашите органи отговарят: „Да”, но това не е вярно. Има хора, които чакат по една седмица, за да отидат на лекар. А има и други – около 500 000, които въобще не могат да се доберат до лекар и от 10-15 години не са ходили на лекар. „Може ли – пише в това изследване – за 7 дни да се направи ядреномагнитен резонанс?” Нашите органи отговарят: „Може”, но това нещо не е вярно. Може, но ако си платиш и то доста повече, отколкото трябва.
Ето, всички тези неща налагат да приемем текстове за защита правата на пациентите. И понеже това правителство, Министерският съвет, вкара в Народното събрание Закон за защита правата на пациентите, който е буквален превод на европейска директива, а и още два закона бяха вкарани, които нямат никакви противоречия помежду си – това е законопроект в защита на правата на пациентите от Българска нова демокрация и от господин Паница от Демократи за силна България - трите законопроекта бяха гласувани в залата и след това, поради някаква процедурна грешка, мълчание!
Не можем да отлагаме защитата на правата на пациентите и затова си позволих в промените в Закона за здравето да предложа да се разширят тези глави и те до една не са дискотабилни. 
Тук се поставя въпросът: може ли в Закона за здравето да се развива тази материя? Ама, разбира се, тук й е мястото. Има много други текстове в Закона за здравето, които могат да станат после отделен закон и точно тук е мястото да се запишат те. И нищо не следва от тези текстове, нищо лошо няма да стане и нито един от тях няма противоречие със закона, който вашето мнозинство е приело – законът на Гайдарски, на Министерския съвет. Никакви противоречия няма! 
Аз не разбирам защо се опонира срещу тези текстове. Ето това не мога да разбера. А това, че са вкарани с една дискусия и мнозинството ще гласува „против” – това го разбирам. Това е най-лесно процедурно да бъде уредено. Не мога да разбера защо не направихте доброто и за политическите сили, които управляват, и за пациентите – да има текстове в Закона за здравето за защита правата на пациентите. Това не можах да го разбера – защо сте против. 
Това е, което мога да кажа по този закон и настоявам не толкова да се четат, колкото да се приемат тези текстове, защото това са текстове за защита на правата на пациентите в България. Това е в защита на вашите права, на правата на вашите майки, на вашите сестри, на вашите съпруги и вашите деца. Затова тези текстове трябва да бъдат приети. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други колеги, които желаят да вземат думата по предложенията, направени от д р Щерев от стр. 11 до стр. 24? Те са разделени на параграфи, на глави и така нататък.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение към предложенията на д-р Щерев? Още един път се обръщам към залата.
Господин заместник-министър, заповядайте. Имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, съвсем накратко ще взема отношение по текстовете, които са предложени от уважаемия народен представител доц. Щерев главно за това, защото проблемът в това предложение е, че текстовете, които са включени и в новите 12 глави, които се предлага да бъдат създадени в Закона за здравето, на практика ще дублират една голяма част от вече съществуващи текстове в този закон. Това ще създаде едно много голямо двусмислие по прилагането на текстове, които в някои свои части взаимно си противоречат. Има и текстове, които взаимно се изключват, тоест принципът за защита правата на пациентите вече е заложен в Закона за здравето. Има текстове, които детайлно регулират една голяма част от ангажиментите, които системата на здравеопазването има, за да осигури защита правата на пациентите при ползване на медицинска помощ.
Това, което за нас представлява голям проблем при тези текстове е именно това, че текстовете не са прецизирани и че създават дублиращи разпоредби, които си противоречат, както вече казах, в отделни свои части. Именно поради тази причина и поради причина, че и в другите текстове на предложението за изменение на Закона за здравето, които ще гледате след малко, има допълнително уредени права на пациентите, част от които, разбира се, и в новата глава за медицинския инспекторат ние смятаме, че не е необходимо тези текстове да бъдат приемани във вида, в който са предложени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по предложенията на д р Щерев? Явно не виждам желаещи.
Вие чухте представителят на Министерството на здравеопазването, неговото становище. Той не е против идеите, а от юридическа гледна точка, според него е нецелесъобразно приемането им.
Уважаеми народни представители, ще дам почивка до 11,30 ч. 
Уважаеми народни представители, в 11,00 ч. в Клуба на народния представител Хорът на варненските момчета и младежи ще изнесе малък концерт по повод Майските празници на културата и Деня на светите братя Кирил и Методий. Моля всички народни представители да заповядат в клуба.
Почивка до 11,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Продължаваме пленарното заседание със Закона за здравето.
Уважаеми народни представители, позволете ми да ви информирам, че на балкона на пленарната зала е Хорът на Варненските момчета и младежи, които днес са гости на парламента. Имахме удоволствието в почивката да чуем техни изпълнения. Да приветстваме нашите млади приятели от Варна. (Ръкопляскания.) 
Давам думата на друг варненец, също млад. 
Господин Ралчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Винаги съм имал много високо чувство за Вашите точни формулировки, дори и в последното изречение. (Смях.)
Уважаеми колеги, във връзка с приетия на първо четене Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност правя процедурното предложение срокът за предложения с оглед второто четене да бъде намален на три дни. Той съдържа само два или три текста и няма да създаде никакви затруднения.
Господин председател, моля Ви да ми позволите и аз да поздравя нашите съграждани. Такъв подарък по повод рожден ден никога не ми беше поднасян. Благодаря ви! (Ръкопляскания.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Тъй като в момента явно нямаме кворум, гласуването на това процедурно предложение ще бъде утре в 9,00 часа.
Доктор Кумчев, заповядайте да докладвате текстовете и заглавията, предложени от народния представител д-р Щерев. Той сам заяви, че не е необходимо да се изчитат всички текстове, а само да докладваме.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, имаме предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 25а:
„§ 25а. В Глава трета се създава нов Раздел І „Достъп до здравна помощ. Общи положения“ с чл. 79-79г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има второ предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 25б:
„§ 25б. В Глава трета се създава нов Раздел ІІ „Достъпност и качество на медицинската помощ“ с чл. 80-80б.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 25в:
„§ 25в. В Глава трета се създава нов Раздел ІІІ „Право на избор на изпълнител на медицинска помощ“ с чл. 81-81б.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 26а:
„§ 26а. В Глава трета се създава нов Раздел ІV „Права при ползване на болнична помощ“ с чл. 82-82и.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 26б:
„§ 26б. В Глава трета се създава нов Раздел V „Право на палиативни грижи“ с чл. 83-83б.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 26в:
„§ 26в. В Глава трета се създава нов Раздел VІ „Медицинска документация“ с чл. 84-84а.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 27а:
„§ 27а. В Глава трета се създава нов Раздел VІІ „Право и достъп до медицинска информация“ с чл. 85-85л.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 28а:
„§ 28а. В Глава трета се създава нов Раздел VІІІ „Защита на медицинската информация“ с чл. 86-86в.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 30а:
„§ 30а. В Глава трета се създава нов Раздел ІХ „Защита на пациента. Организации за защита на пациента. Здравен омбудсман“ с чл. 87-87ж.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 31а:
„§ 31а. В Глава трета се създава нов Раздел Х „Право на жалби“, в който чл. 88 се изменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 32а:
„§ 32а. В Глава трета се създава нов Раздел ХІ „Задължения на пациента“ с чл. 89-89г.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 33а:
„§ 33а. В Глава трета се създава нов Раздел ХІІ „Специални права и задължения на определени групи от населението“ с чл. 90-90в.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има ново предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 33б:
„§ 33б. В Глава трета се създава нов Раздел ХІІ „Специални права и задължения на определени групи от населението“ с чл. 91-91б.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 34а:
„§ 34а. В Глава трета се създава нов Раздел ХІІ „Специални права и задължения на определени групи от населението“ с чл. 92-92г.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – създава се § 35а:
„§ 35а. В Глава трета се създава нов Раздел ХІІ „Специални права и задължения на определени групи от населението“ с чл. 93-93г.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Атанас Щерев – в Глава трета, Раздели ІІІ, ІV и V стават съответно ХІІІ, ХІV и ХV, като членовете в тях се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов, което е оттеглено. 
По § 36 имаме отново предложение на д-р Йорданов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
„§ 36. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. (1) За установяване вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва медицинска експертиза.
(2) Медицинската експертиза се организира и ръководи от министъра на здравеопазването и от районните центрове по здравеопазване.
(3) Видът и степента на увреждане и степента на трайно намалена работоспособност се определят в проценти спрямо възможностите на здравия човек.
(4) Видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
(5) На лицата по ал. 4, които упражняват трудова дейност, се определя степен на трайно намалена работоспособност, ако не са определени вид и степен на увреждане.
(6) Принципите и критериите на медицинската експертиза, както и редът за установяване вида и степента на увреждане, степента на трайно намалена работоспособност и за потвърждаване на професионална болест се определят с наредба на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители, по докладваните текстове до § 36, включително и предложенията на д-р Щерев.
Господин Йорданов, заповядайте.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Госпожи и господа народни представители, предлагам ви една дребна редакция. Първо, извинение, че не съм забелязал в комисията тези дребни редакционни нужди. Става въпрос за чистотата на българския език. 
В § 28 по вносител в т. 12 – „болката и страданието по време на лечението си” да стане „болката и страданието по време на лечението му”. Защото става дума за лечение на пациента, който има право.
В т. 13 е записано „достъп до медицинската документация, касаеща здравословното му състояние”. Предлагам думата „касаеща”, която не е характерна за българския език, да бъде заменена със „свързана”. И да стане „свързана със здравословното му състояние”. 
Нека нашето законодателство да бъде по-чисто от гледна точка на българския език. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по разглежданите текстове? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: По § 37 комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 39:
„§ 39. Създава се чл. 104а:
„Чл. 104а. (1) Детските експертни лекарски комисии се откриват и закриват от директора на Районния център по здравеопазване съгласувано с министъра на здравеопазването към многопрофилните болници за активно лечение в областните градове, в които има открити структурни звена по детски болести.
(2) В съставите на детските експертни лекарски комисии работят лекари с призната специалност „детски болести” и с не по-малко от пет години трудов стаж по специалността. С предимство в състава на детските експертни лекарски комисии се включват лекари с втора призната специалност („неврология”, „ортопедия и травматология”, „психиатрия” и др.) или с допълнителна квалификация в областта на определена специалност в системата на здравеопазването.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 41 и предлага следната редакция:
„§ 41. В чл. 106 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В съставите на ТЕЛК и НЕЛК работят лекари с призната специалност и с не по-малко от пет години трудов стаж по медицина.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членовете на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК не могат да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители по докладваните текстове.
Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
Тук има предложение на народния представител Руденко Йорданов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 44:
„§ 44. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „фонд „Рехабилитация и социална интеграция” се заменят с „Агенция за хората с увреждания”;
б) точка 3 се изменя така:
„3. срещу решенията на ДЕЛК и ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК”.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Обжалването по реда на ал. 1-8 на експертните решения за трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им.”
По § 45 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 45 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, аз подкрепям текстовете, които бяха изчетени и които са подкрепени от комисията, но се чувствам задължен да доразвия тезата си, която развих в Комисията по здравеопазването, във връзка с редакцията на § 44 и по-специално промените в чл. 112 – новата ал. 9.
За какво става дума? В тази ал. 9 се прави една решителна крачка, свързана с практиката при обжалване на решение на ТЕЛК, тоест на Териториалната експертна лекарска комисия пред Националната експертна лекарска комисия лицето, изчаквайки месеци, а често пъти и години, да не получава никакво финансово обезпечение за своето съществуване във връзка с неговата намалена трудоспособност или инвалидизация. Но тук текстът, който въвеждаме, е полезен, нужен, важен, защото е казано, че по време на обжалването решението на Териториалната експертна лекарска комисия пред Националната експертна лекарска комисия не се спира изпълнението на решението на Териториалната експертна лекарска комисия. Казано на прост език, лицето през това време получава – така решихме, минималната социална пенсия. От 1 юли тя ще бъде 101 лв. Дотук звучи добре.
Но какъв е рискът? Ако решението на териториалната комисия, обжалвано пред националната комисия, бъде отклонено или съборено и това се е случило две или три години (за съжаление, това е практика – две или три години след обжалването), представете си каква сума се е натрупала, която лицето е получило през тези две или три години. Това са 2 или 3 хил. лв. Ако решението на националната комисия събори решението на териториалната комисия, лицето става задължено да върне парите. Това е изключително опасно, имайки предвид практиката.
Къде е сега моята молба, моя апел, моето предложение? Имайки предвид Правилникът за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, приет с министерско постановление и влязъл в сила от 19 октомври 2007 г., текстове на който правилник са били атакувани пред Върховния административен съд и някои от текстовете на този правилник са били съборени – извинявайте за израза – от Върховния административен съд с мотива, че в правилника, а може би имайки предвид и практиката, този задължителен по чл. 113 от Закона за здравето срок, в който органите трябва да се произнесат във връзка с обжалваното решение, а този срок е три месеца – срок, който масово не се спазва. При това положение апелът ми е в този правилник, ако националната комисия не е изпълнила изискването на закона – да се произнесе в срок от три месеца, лицето, което трябва да връща пари, да връща само за периода от време, в който НЕЛК е задължена да се произнесе – три месеца. Тоест лицето да не плаща виновно или може би един мълчалив отказ на националната комисия да се произнесе в задължителния по закон и по правилник тримесечен срок. Ако тя не се е произнесла за три месеца, а се е произнесла след година или две, лицето да дължи само за три месеца. За останалите то ги е получило законно, макар и оспорено това решение, и да не бъде натоварвано с такива плащания.
Защото, ако си представим състоянието на хора – мизерстващи, за които едно решение, което доказва и решава, че те имат намалена трудоспособност, получават тези стотина лева, с които крепят съществуването си, и след две или три години ние ги задължим да върнат парите, това е една ужасяваща перспектива пред такива хора, господин председателю. Мен тръпки ме побиват какво би направил един такъв човек, изправен пред нуждата да върне 2 или 3 хил. лв., за това защото държавен орган, по силата на различни обстоятелства – затруднен е бил, забавено е вземането на решение – цялата ни система работи така, нека бедните и нещастни хора да не плащат допълнително пари за онова, което държавните органи не са свършили в рамките на установените от законите и правилниците срокове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Йорданов, въпросът, на който се спряхте, е типично юридически и е спорен – получаваш на отпаднало основание. Въпросът е уреден в Закона за задълженията и договорите – чл. 55.
Давам думата на народния представител Деница Димитрова.
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател. 
Текстът, който разглеждаме в момента, наистина решава един от основните проблеми, свързани с ТЕЛК. В много от случаите, когато хората, които са получили ТЕЛК-ово решение, решат да го обжалват, изпълнението на това решение се бави по няколко години. В повечето случаи става въпрос за хора, на които това е единствения доход, с който те живеят. Отнемането, прекъсването на това решение наистина ги поставя в една много трудна ситуация.
Аз приветствам тази крачка, която се прави за това, че при обжалване на решението няма да се изпълни неговото решение. Наистина би трябвало да се постави някакъв срок. Не знам дали това да бъде три месеца. Може би няма да стане за три месеца, може би този срок трябва да се увеличи, тъй като ще бъде трудно всички тези жалби да бъдат разглеждани в такъв кратък срок. Наистина трябва да има срок, след който лицето, което е взело парите, да няма нужда да ги връща. Иначе ще се поставят в такава ситуация хора в много тежко социално положение да трябва да връщат огромни суми пари – за тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, госпожо Димитрова.
Мога ли да Ви попитам, разбира се, ако сте информирани, пък и представителите на министерството? Хипотезата е следната: ТЕЛК е отпуснала съответната категория, оттук вече – съответната пенсия. Гражданинът няма да обжалва. Кой ще го обжалва?
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА (НДСВ, от място): Никой не обжалва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тогава как ще отиде в НЕЛК? 
Имаме ли някаква статистика примерно колко решения на ТЕЛК е отменил НЕЛК и е казал: „неправилно е дадена първа група”. Примерно: „Човекът е здрав и затова не даваме категория и оттук нямаш право да получаваш пенсия”. Имаме ли някакви статистически данни или тук развиваме само теоретични въпроси?
РЕПЛИКА: Нямаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Гражданите обжалват решението на ТЕЛК. Тук хипотезата е обратна.
Заповядайте за реплика, господин Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Не е така. 
Господин председател, под формата на реплика – този малък трик всички го правят. Съжалявам, че и аз трябва да прибягна към него.
Има Правилник за устройството и организацията на работата на органите на медицинска експертиза, както и чл. 112 от Закона за здравето, в които са посочени лицата и органите, които могат да обжалват. Освен освидетелстваните, които може да са доволни, може и да не са доволни, това са цитирам: „Осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Фонд „Рехабилитация и социална интеграция” и органите за медицинската експертиза на работоспособността”. Тоест това са множество структури, които могат да обжалват решението на териториалната комисия. И тогава да дойдем на хипотезата, която цитирам и която народния представител Деница Димитрова подкрепи. Тези три месеца, които са ексклузивен срок, посочен в чл. 113, ал. 1 от Закона за народното здраве – цитирам: „Органите на медицинската експертиза могат и по своя инициатива да отменят или да заменят неправилни решения на долустоящите, както и да връщат техни решения за отстраняване на грешки или непълнота в тримесечен срок от постановяването”. Този тримесечен срок е фиксиран в закон. Той е упоменат малко по-скромно в правилника, но практиката показва, че той не се спазва. Могат да се изтъкнат множество обективни причини, но в края на краищата ... 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имаме ли отменени решения на ТЕЛК? 
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Множество, господин председател. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не, не! Отменени в хипотезата ТЕЛК дава, а пък НЕЛК не дава. 
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Това е практика, която е ежедневие, но не мога да Ви цитирам броя. Съжалявам, че не съм сторил това, но въпросът Ви е напълно уместен. Трябва да си служим и със статистически данни.
Господин председател, ако си спомним думите на Достоевски – и един да е нещастникът, който ще трябва да плаща пари за това, защото ги е получил правомерно според решението на ТЕЛК и НЕЛК му ги е отнел, тоест е постановил решение, с което е отменил решението на ТЕЛК, което означава, че парите трябва да бъдат върнати, дори и за неговата мъка си струва да решим така, че ако някой държавен орган не е спазил тримесечния срок не нещастния човек да плаща сметката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За Достоевски съм съгласен. Вие казвате за този въпрос, но тук в закона не го уреждаме. В правилник ли ще го уредите?
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: В правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това е законова материя, категорично Ви го казвам. Абсурдно е в подзаконов нормативен акт да уреждате това. Друг е въпросът дали въобще може да се урежда. Но ако се урежда, понеже този закон е специален, бихме могли да напишем една алинея или още едно изречение: „Получените добросъвестно средства след третия месец не се връщат” – нещо такова. Когато е добросъвестно получено. А той добросъвестно ще ги е получил, защото ги получава на базата на решението на ТЕЛК. Само да не е представил някакви документи, които се оказват след това фалшиви и т.н. Но Ви казвам: аз не съм против, но като юрист Ви казвам, че това е законова материя. Тази материя е позната в българското право още от римското право. Вижте Закона за задълженията и договорите. Има специална глава „Непозволено увреждане”, има така наречено отпаднало основание по чл. 55. За да решим нещо друго, хайде, това може да стане в специален закон, но трябва да е в закон, не може да се урежда с подзаконов нормативен акт. 
Ако до утре ми дадете текстът, ще го подложим на гласуване, за да е ясно: ето тук пишем текста и толкоз.
Госпожо Димитрова, това беше нещо като реплика. Все пак имате право на дуплика, ако желаете.
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА (НДСВ, от място): Не, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
Някой друг желае ли да вземе отношение по този въпрос? 
Заповядайте, д-р Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз напълно подкрепям проф. Корнезов, че има нужда от известно уточняване, защото, уважаеми господин Руденко Йорданов, до сега, ако това продължава, след това плащат лекарите.
Извинявам се, но в крайна сметка и най-добросъвестният колега би могъл да... Не става въпрос за човек, който вижда да му кажеш, че е сляп, но се допускат известни грешки. Получава се на известно основание пенсия, след което се обжалва от органите, за които Руденко Йорданов говори и след една година, когато НЕЛК бутне диагнозата плаща колегата. (Реплика от народния представител Петър Мръцков.) 
Вие, много добре знаете, господин Мръцков, че в НЕЛК беше затрупано с дела за 4-5 години и пак няма да може да станат за три месеца. Затова наистина трябва да се направи един разумен срок. Тук госпожа Димитрова е права, защото от една страна е прав и Руденко Йорданов – да, хората чакат тези пари. От друга гледна точка обаче, ако НЕЛК го върне, пък страда колегата. Знаете ли какво се получава? Уважаеми колеги, за да си вържат панталоните, така да се каже колегите повтарят всички видове изследвания, които плаща Касата и тук вече както говореше господин Щерев за икономика на здравеопазването, натоварваме излишно Националната здравноосигурителна каса, защото колегите са си прави – не дай си Боже, НЕЛК да го върне, тогава аз една година плащам по 100 лв. на 1000 лв., пък той взема също 200-300 лв. в ТЕЛК. Тук наистина трябва да се намери, проф. Корнезов, то не е въпрос за един разумен текст, то беше поставено и в комисията, защото това е въпрос на една политика – всички са прави, но трябва да се намери разумен срок, в който да се прецени. Пак повтарям, ако колега е казал, че болният не вижда, а се окаже, че той вижда – това е явна злоупотреба и трябва да бъде наказан. Но за една грешна диагноза в нюансите, което често се получава и пада с 60% надолу или нагоре – тогава вече колегата изобщо не може да бъде виновен и наистина трябва да се намери средно положение и това би било най-добре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, д-р Китов. И на мен са ми поставяли въпроса Ваши колеги, които работят в ТЕЛК: защо ние трябва да плащаме от джоба си, откъде накъде? (Реплика от народния представител Борислав Китов.) Трябва да се намери разумно разрешение. Когато умишлено е написана диагноза е ясно. Все едно, че ако отменят решението на съдията той да плаща. Как ще стане номерът?
Помислете до утре. Ще помоля и в министерството да помислят по поставения въпрос – хем да можем да защитим интересите на хората, и в края на краищата на лекарите, когато те добросъвестно изпълняват ангажиментите си. Никой не е безгрешен. И ние тук колко пъти приемаме закони и на другия ден отново си ги сменяме и пременяме – плаща ли някой? Никой не плаща от нас, а си получаваме заплатата, не ни ги удържат. Заповядайте, господин Михайлов.
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Тъй като напълно уместно попитахте дали вносителите имат информация за това колко често НЕЛК отменя, протестира решения на ТЕЛК. Оказа се, че в залата нямаме такива данни, но аз ще ви кажа, защото имам известно впечатление. Това се случва по силата на една институционална конюнктура на сблъсъци между определени нива на тази експертна дейност – на ТЕЛК и на НЕЛК в случая. Възможна е, мислима е такава активизация на НЕЛК, която разглежда внимателно под лупа решения и издава вътре в спора между тези две институции решения, които могат да се окажат неблагоприятни за частното лице. Аз обаче съм твърдо убеден, че ако ТЕЛК поставя диагноза, която не съответства на клиничната реалност, лицето, което е получило средства за тази диагноза не може да плаща заради грешките на ТЕЛК, да кажем. Това е вътрешно противоречие, то е невъзможно от морална и от разсъдъчна гледна точка. Това е просто немислимо.
Аз мисля в потвърждение на това, което казаха колегите – този въпрос трябва да бъде в едно изречение изрично решен, защото не бива да се допускат даже изолирани прецеденти на съвършено несправедливо ощетяване на освидетелствани лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Михайлов.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по разглежданата тема?
Заповядайте, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Следя дебата и тази материя и си позволих да споделя моите впечатления от четиригодишната ми работа в моя избирателен район – Плевен. С работата на ТЕЛК и респективно НЕЛК се занимавам активно четири години. Имам преки наблюдения, говоря специално за Плевен, частично за Ловеч, отчасти за цялата страна, в които възникват много странни казуси. Вие говорихте тук защо трябва потърпевшият пациент, болен да плаща, когато се дава грешно решение. Аз искам да попитам нещо друго. Когато се освидетелстват видимо здрави хора, не е тайна за аудиторията, че корупцията в ТЕЛК е на изключително високо и активно равнище – кой плаща? 
Преди време се занимавах с един случай в Плевен, в който цяла улица беше освидетелствана. Там видимо потулиха скандала, но той си остана скандал, защото това бяха здрави хора – някои от тях бяха на гурбет в чужбина, други въртят бизнес, а са получили доста висок процент инвалидизиране.
Но все пак в обществото вече възникна тезата за това, че се освидетелстват твърде много здрави хора и с това се товари бюджетът. Искам само да ви напомня, че министър Масларова преди година и половина с основание много остро реагира, мисля, че беше казала: „От войните нямаме толкова инвалидизирани българи, колкото сега се получават.” Ами те са рожба, плод и чедо точно на тази корупция в ТЕЛК-овете. Заради това НЕЛК, поради натиска на общественото мнение, върна някои решения на ТЕЛК-овете, където видимо става дума за здрав човек, който, позволете ми да кажа, си е купил протокола за освидетелстването. Тогава пак ще попитам: кой ще носи отговорност за това?
Още нещо, когато даден пациент обжалва, недоволен от решението, заплащането се спира. Решението може да се бави с месеци, понякога дори с години и през цялото това време те не получават никакви средства за препитание. При мен са идвали такива хора.
Така че, уважаеми колеги, този проблем наистина е много сериозен. Аз ви моля да имаме доблестта да признаем, че корупцията в ТЕЛК-овете е много болезнен проблем. Аз съм готова да сложа десетки случаи на масата. Не случайно министър Масларова преди година-две каза, че ще се заеме с тази ситуация, ще държи и тя под контрол издаването на тези свидетелства. Позволявам си да кажа, че като че ли не излезе нищо от това намерение за проверка, защото съответните контролни органи нямат волята да санкционират съответните ТЕЛК-ове. 
Ще ви дам прословутия пример с ловешката ТЕЛК. Този случай в ловешката ТЕЛК беше гангренасял, гноясъл още в Тридесет и деветото Народно събрание. Цели четири години се покриваше ситуацията там, докато накрая в Четиридесетия парламент, вероятно под натиска на общественото мнение, се пукна този цирей и почти цялата тази ТЕЛК, не знам точно колко души, но доста лекари от ловешката ТЕЛК влязоха в съда, започнаха да отговарят за делата си пред съдебните инстанции.
За да се намали броят на няколкото стотин хиляди инвалидизирани български граждани, аз не знам колко точно са, да се прави строга проверка и контрол и тези, които са получили чрез рушвет свидетелството, купили са си го, да върнат свидетелството, да върнат парите. Вместо това да се направи и съответните лекари да бъдат наказани, сега се издава негласна инструкция от Министерството на здравеопазването, тя е устна, тя е негласна, да се намалява драстично процентът. Но не се намалява процентът, пак повтарям, на здравите хора, които дръзват да си купуват свидетелства, намалява се процентът на болни хора. Имам десетки примери в Плевен и в плевенските села, срещала съм се с много такива случаи, в писма също.
Така че моля, когато се дебатира този закон, да имате предвид и тези впечатления, които имам в моя избирателен район. Убедена съм, че всички колеги имат, важно е да намерят смелост и тук да ги изложат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика думата има д-р Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Банкова! Корупция има навсякъде, не оспорвам тази теза.
Къде според мен е проблемът обаче? Първо, проблемът за многото трудоустроени хора от ТЕЛК-овете е в това, че доста бяха разширени заболяванията, които подлежаха на освидетелстване от ТЕЛК. Това е едната страна. Те сега значително се намалиха. 
Второ, има изключително трудно нюансиране в степента на увреда – това, което е моята реплика към Вас. Вие казвате, че има заповед да се намалява процентът. Не, процентът понякога е много трудно установим и от най-добросъвестните колеги и, погледнато от различни ъгли, единият ще види 75, а другият ще види 60. Разбирате ли?
И последният проблем - Вие не казвате обаче, че в ТЕЛК работят хора, които, първо, ако сгрешат, плащат и, второ, получават по 400 лв. Няма никакъв стимул там да отиват добри колеги, които да допускат възможно най-малко грешки. Така че, когато говорите за това, имайте предвид и другата страна на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбира се, че от много страни може да се разглежда въпросът, защото диагнозата, която даде ТЕЛК, може тя да е вярната, а не тази диагноза, която дава НЕЛК. Много често въпросът е спорен. Най-сложното е да се сложи диагнозата. А пък кой ще уцели процента? 
Има ли втора реплика? Няма.
Госпожо Банкова, заповядайте за дуплика.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Ако тръгнем така да тълкуваме нещата, когато говорим за корупция в различни сфери на нашия живот и казваме, че корупция има навсякъде и с това оправдателно признание привършваме, няма да стигнем доникъде и ще продължаваме да носим срамния етикет на най-корумпираната държава в Европа.
Особено съм чувствителна към корупцията, когато става дума за здравето на хората, защото, ако нямаш пари, няма да можеш да се излекуваш и ще напуснеш този свят, ако имаш пари, ще живееш. Това е срамно и недопустимо, което става.
За намаляването на процентите – знам, че е много тънка границата. Понеже не съм лекар и медицинско лице, не мога професионално да говоря за това, но мога да говоря за десетките случаи, да не кажа стотици, в които са идвали хора при мен и са показвали диагнози и поне по моя преценка в тежко здравословно състояние и изведнъж се оказва, че те някак оздравяват, чувстват се много по-добре, защото са получили 20 или 30%. Това са обикновено хората от малките градчета, от селата, хората с нисък социален статус, които не са могли да си платят, за да си запазят процента или да получат по-висок процент.
Знаете ли, че досега не съм получила нито едно оплакване от тези юнаци от тази плевенска улица, която цялата беше инвалидизирана, или въобще от някой друг юнак, който е на гурбет в чужбина, а има протокол за процент инвалидност и то доста висок процент?
Също така признак на пораженчество е, ако кажем, че те, видите ли, получават 400 лв. Ако така разсъждаваме, знам, че това е страшно недостойно и това е срам, това е резил, това е позор за изключително ниското заплащане на лекарите в България. Затова сме виновни всички ние тук, защото точно във време на криза, когато не достигат пари и когато наистина корупцията така ни е разяла, че ще ни затрие като държава и като лице и име в Европа, ние си позволяваме, няма да се уморя да го повтарям, да слагаме в джоба си по 15 хил. лв. на месец. Хората не могат да ни повярват, че няма пари. Как вие ще убедите лекарите от ТЕЛК, че няма пари, не можем да ви вдигнем заплатите и ще я карате с 400 лв.? Но ние депутатите, видите ли, ще си слагаме по 15 хил. лв. на месец.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН, от място): Това не е вярно.
СТЕЛА БАНКОВА: Политическите партии заедно с всеки избран депутат на месец си делят, както те намерят за добре, по 15 хил. лв. За да можем да имаме критична позиция и да казваме на хората, че няма пари и трябва да си стягат коланите, трябва да го направим и ние също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Банкова, за кой ли път от трибуната говорите неща, които абсолютно не отговарят на истината! Кой депутат взема 15 хиляди? Кажете един! (Реплика от народния представител Стела Банкова.)
Ако Вие взимате 15 хиляди отнякъде, споделете и ние да отидем да си вземем оттам. (Реплика от народния представител Стела Банкова.)
Дайте да гледаме текста, беше поставен сериозен въпрос. Вие тръгнахте нанякъде...
Заместник-министърът искаше думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Благодаря, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал най-напред да кажа, че по тези текстове имаше един много задълбочен дебат в заседанието на Комисията по здравеопазване, в резултат на което комисията предложи един текст, той ще се гледа малко по-нататък в § 83 по доклада, с който се правят изменения в Кодекса за социално осигуряване.
Но, уважаеми колеги, материята е много сложна и се урежда в няколко закона, най-важните от които са Кодексът за социално осигуряване, разбира се, и Законът за здравето.
Какъв е казусът? Известно време се опитвах да разбера казуса, по който се дебатира, защото не е добре обяснен в залата и ми се струва, че има известно неразбиране на текстовете. Затова исках да внеса малко яснота.
Първо данните, за които попитахте, са следните. За 2008 г. експертните решения на териториалните експертни лекарски комисии в страната са 245 хил.. От тях обжалвани решения са 6 хил. По тези решения се произнася Националната експертна лекарска комисия или с окончателно решение, или с връщане за преразглеждане. Това са данните, за които ставаше дума. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имаме ли данни колко от тези 6 хил. жалби, които са постъпили при НЕЛК, са били отменени и окончателно решени или върнати?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: След малко ще дам и такава информация, в момента се проверява. 
С текста на § 44, който разглеждаме в момента, в чл. 112 на Закона за здравето създаваме една нова ал. 9, която решава един много сложен проблем, съществуващ пред хората, чиито решения на ТЕЛК се обжалват. Досега в момента, в който някоя от правоимащите инстанции обжалва решението на ТЕЛК, лицето, което е освидетелствано, не можеше да получава никаква пенсия. Образно казано тези лица... Срокът на обжалването и произнасянето е много дълъг, понякога е няколко години, през този период на практика тези лица има риск да останат без никакъв доход. Това създаваше огромен социален проблем, уважаеми дами и господа народни представители. Неслучайно от вносителите на Министерския съвет е предложено на вашето внимание и Комисията по здравеопазването прие този текст, който казва, че от издаването... (Реплики от председателя Любен Корнезов.)
...Това решение се изпълнява. За да не става обаче така, че евентуалната щета върху бюджета на НОИ да бъде твърде голяма, защото пенсиите, които се определят, понякога могат да бъдат доста високи, се направи един допълнителен текст в § 83 на този ЗИД, в който се казва, че когато такова решение е обжалвано, то лицето ще получава пенсия за валидност в размер на социалната пенсия за старост, тоест, в този период лицето ще получава някакъв доход, за да може да съществува. Това също е нов текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Значи няма да получава толкова, колкото е решението на ТЕЛК, а по-малко? 
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Няма да получава толкова, колкото е решението на ТЕЛК, а ще получава една минимална сума, която не създава риск...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: То е по друг закон, макар и в Преходните и заключителни разпоредби. (Реплика от народния представител Стела Банкова.)
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Не създава риск след това при намаляване на оценката лицето да се налага да връща някаква сума. Така че на практика лицата ще получават през това време на обжалване някакъв доход, който, разбира се, ако се окаже, че решението на ТЕЛК се въведе в сила, обжалването приключи в полза на лицето, то ще си получи до размера, който се полага от определението на степента на неработоспособност.
Така че ние този сериозен казус го решихме в двата закона – Законът за здравето и в Кодекса за социалното осигуряване. Мисля, че това беше голяма стъпка напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Безспорно.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Струва ми се, че ако се опитаме ад хок да правим някакъв бърз текст, който да реши някакъв друг казус, така и не разбирам кой е другият казус...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Когато на лицето му е отпусната пенсия и продължи например една година, той си получава минималната социална пенсия, примерно общо да е получил 3 хил. лв. Да, но НЕЛК отменя и казва: здрав си, нищо ти няма.
Тези 3 хил. лв. трябва ли да ги връща или не? Ето това е казусът.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: След като в новата ал. 9 в Закона за здравето казваме, че през този период на обжалването лицето получава някакво възнаграждение, значи си ги получава правомерно, не би трябвало да връща нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Получава ги на отпаднало основание, на база на решението на ТЕЛК, което после се оказва, че е неправилно и невярно.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Възможно е да сте прав в този казус, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Този казус разискваме.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Дайте ми още малко време да направим консултация по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И още нещо. Извинявайте, че така се намесвам, но вижте какво пише в новата ал. 9: „обжалваните по реда на алинеи 1 и 6 на експертни решения не спира изпълнението им“, не спира изпълнението на експертното решение.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Именно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, но Вие ми казахте друго: няма да се изпълни експертното решение, а ще получи минималната пенсия, а не толкова, колкото е по решението на ТЕЛК.
Аз не съм против това, но трябва да го редактираме.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Решението за такъв вариант е, че в случаите, в които НЕЛК се произнася във вреда на лицето, намалява степента, определена от ТЕЛК, тоест, лицето ще получи по-малка пенсия от тази, която му е определена първоначално с решението на ТЕЛК. В повечето случаи казусите са такива, може би над 90% от обжалванията. Лицето получава степен на неработоспособност, обикновено малко по-ниска от тази, която е определена, но не може, ако получава минималната пенсия, социалната пенсия за старост, тя е винаги под онова, което ще му бъде изплатено...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз съм съгласен, но вижте текста – решението не се спира, а тук той не получава колкото решението, а по-малко, нещо друго, а не според решението на ТЕЛК.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Това е смисълът да се предложи на практика да получават социална пенсия за старост, защото ако бъде намален размерът...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбирам Ви, но има противоречия между § 83 и ал. 2, и ал. 9.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Господин председателю, досега те не получаваха нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Знам, и е съществена крачка. Приветствам тази крачка!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: За да не се налага да възстановяват суми след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Въпросът е да е юридически точно формулирано, за да няма после спорове кой колко взема, колко е взел и така нататък.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Това беше текстът, по който да се постигне най-голяма степен на съгласие и има най-малък риск лицето да се наложи да възстановява суми, ако бъде преразгледано в негова вреда решението на ТЕЛК.
Но нека да се консултирам още малко и ще дам допълнителна информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, д-р Щерев.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да изкажа моето мнение, че този дебат няма край. Няма и да има край, защото той е на ниво определени текстове. А проблемът е поначало в цялостната концепция на експертната дейност. Той няма да се реши, каквито и текстове да се предлагат – те няма да бъдат справедливи, защото поначало за трудово-експертната лекарска дейност се спори, откакто e имало лекарска професия. 
Искам да кажа, че, за да бъде справедлив законът, трябва да се спазват няколко принципа. Първият принцип е, че не може болните, било то със задна дата, поради неправилно експертно решение, да плащат каквото и да е. Това категорично трябва да се премахне като законов текст, ако го има. Болният не може да плаща или не може, ако на болния му са му начислени 100 единици, а се окаже, че експертното решение е 50 единици, болният да връща тези 50 единици. Това е изключено. Каквото е дадено на болния, той си го е получил.
Втори принцип. Ние трябва да се помъчим чрез законови средства да намалим тези 2,4% обжалвания, които са в НЕЛК. Това са 2,4% от всички експертни решения. 
Защо в ТЕЛК-овете има корупционни практики, които са масови - всички виждат здрави хора с експертиза, че са много болни, а болни не могат да получат съответната степен увреждания и т.н.? Защото цялата тежест е дадена на една институция, където работят чиновници – по-нискоквалифицирани и ниско заплатени. Това е причината, за да има корупция. Няма друга причина.
В целия цивилизован свят, уважаеми господин председател, понеже Вие най-внимателно слушате дебата, искам да Ви кажа, че част от дейността на лекаря е експертна дейност. Той отговаря за експертната дейност, която прави. Ако някъде има умишлено невярно експертно мнение от даден клиницист, от даден лекар, той губи лекарската си правоспособност обикновено. Затова той не си позволява това нещо да го прави. Тогава е много малък броят на случаите, при които трябва да се прави арбитраж, който прави НЕЛК. Ето това трябва да се направи. На тези лекари, които лекуват по съответните специалности – много е трудно на един неврохирург, който има определено мнение, специалистът от НЕЛК ще даде някакво по-справедливо решение. Няма да го даде. Той може само да проследи дали са спазени законовите норми, стандарта и т.н. за диагноза и експертното решение. Но експертното решение трябва да се смъкне на клинициста, на лекаря, за което да се заплаща. И второ, да се търси отговорност. Това е огромна отговорност. 
Когато има върнати - тези 2%, арбитражни решения от НЕЛК, трябва да се търси причина, вина и наказание. Защото, пак повтарям, част от лекарската дейност, от диагностично-лечебната дейност е експертната дейност накрая. Всеки лекар го прави при всеки болен. Оставим ли тези неща на една институция, която върви по един ред с определен тип, които са чиновници, и понеже са такива им слагаме едно възнаграждение от 300-400 лв., винаги ще има корупция, ще има несправедливост и хора с увредени интереси. 
Затова нека да се помъчим с текстовете, които ще се предложат, поне тези принципи да се спазят. Болният не плаща, защото даже да е подвел и да е платил на лекарите, които са направили погрешното решение, той не може да носи вината. Защото иначе ще накажем невинни хора.
Второ, да смъкнем колкото е възможно, ако не с тези законови текстове, по-нататък, експертизата при лекуващите лекари, при специалистите. 
На трето място, винаги, когато има обжалване и арбитраж, винаги да търсим причина, вина и съответните последици от това като наказание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, д-р Щерев.
Има ли реплики?
Струва ми се, че идеята на всички ни е доколкото можем да помогнем на хората, въпросът е да намерим юридическата формулировка. Сега разбрах, че специалистите – юристи в министерството, казват, че отпадналото основание е действало занапред, а не назад. Но не е така. Тук решението може да е на ТЕЛК, може да е на съд, може да е решение на някакъв друг орган и когато то бъде отменено като неправилно, отпада и самото основание, въз основа на което са получени тези средства. Но с общи усилия можем да намерим разрешение на въпроса, ако изрично го запишем, разбира се.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Мръцков.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ (КБ): Господин председател, действително в закона минаваме напред, като даваме право на хората да получават пенсия, тъй като старият закон забраняваше получаването й за времето, в което решението е било обжалвано.
Но това, за което спорим - когато НЕЛК отмени решението на ТЕЛК и бъде върнато и примерно Националният осигурителен институт състави административен акт, той се обжалва в съда и там се решава кой е виновен и кой трябва да върне парите. Така че процедурата е уредена, само че в Кодекса за социално осигуряване и Закона за задълженията и договорите. Така че самата отмяна на решението на ТЕЛК от НЕЛК, специалистите не връщат веднага парите, а имат право да докажат, че не е по тяхна вина. Когато има виновност, тогава връщат парите, но процедурата върви в съда.
Обжалва се актът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, но гражданинът ще връща ли парите или няма да ги връща?
ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Няма да връща парите. Ако има вина лекарят, той ще ги връща. Това се доказва в съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има две форми на вина – едната е по непредпазливост, а другата е умишлена. Вие вероятно имате предвид умишлената вина, умишлено дал погрешна диагноза. А може и да е по непредпазливост или от незнание, ако щете.
Нека да продължим напред.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: По § 46 има предложение от народния представител Руденко Йорданов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 46, който става § 45:
„§ 45. В Глава трета се създава Раздел VІ с чл. 116а-116е:
 „Раздел VІ
Контрол върху медицинското обслужване
Чл. 116а. (1) За осъществяване на контрол върху медицинското обслужване на гражданите се създава Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” към министъра на здравеопазването.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.
(3) Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.
Чл. 116б. Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат”:
1. извършва проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на този закон, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по тяхното прилагане;
2. проверя спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;
3. проверява спазването на медицинските стандарти в лечебните заведения;
4. осъществява специализиран медицински контрол върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване, по реда на Глава четвърта от Закона за здравното осигуряване;
5. извършва проверки по молби на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване, и изготвя експертно становище по медицинското поведение във всеки конкретен случай;
6. осъществява дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения;
7. извършва проверки за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от републиканския бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето;
8. прави мотивирани предложения до РЦЗ за заличаване от регистъра на лечебните заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват медицинските стандарти;
9. прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебните заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват медицинските стандарти;
10. за извършените проверки по т. 1-7 съставя констативни протоколи, които предоставя на съответните органи по чл. 64, ал. 2 от Закона за лечебните заведения;
11. прави мотивирани предложения до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
12. за извършените проверки по т. 2, 3 и 5 съставя констативни протоколи, които предоставя на ръководителите на лечебните заведения за налагане на съответните дисциплинарни наказания;
13. прави предложения до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и принудителни административни мерки;
14. осъществява други дейности, възложени със закон.
Чл. 116в. (1) Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” извършва проверки на дейността на лечебните заведения. Проверките на лечебните заведения са планови и извънредни.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” има право да проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на този закон, на Закона за лечебните заведения и на Закона за здравното осигуряване.
(3) Условията и редът за провеждане на проверките по ал. 1 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
Чл. 116г.	(1) При осъществяване на своите правомощия служителите от Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” имат право:
1. да изискват от проверяваните лица всички необходими данни, документи, сведения, справки и писмени обяснения, свързани с контролираната дейност, включително и право на свободен достъп до служебните помещения на лечебните заведения и на лицата по чл. 116в, ал. 2.
2. на достъп до медицинската документация, водена от лечебните заведения и от лицата по чл. 116в, ал. 2.
(2) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на служителите от Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” при осъществяване на техните правомощия.
Чл. 116д.	(1) Дейността на Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” се финансира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
(2) Бюджетните средства се осигуряват от субсидии от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” е администратор на приходите от собствена дейност, които се формират от:
1. глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления, извадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат”, постъпили по сметката им;
2. други източници.
Чл. 116е. Финансовите средства по чл. 116д, ал. 3 се разходват за:
1. контролната дейност на Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат”;
2. придобиване, поддръжка и ремонт на дълготрайни материални активи – до 30 на сто;
3. осъществяване на програми за обучение на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат”;
4. допълнително материално стимулиране и обучение на служителите от Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” в размер до 30 на сто при условия и по ред, определен с правилника по чл. 116а, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Параграфи 46, 47 и 48 са по вносител.
Обсъждаме до § 48.
Имате думата, д-р Щерев.
АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че толкова малко от вас са в пленарната зала, когато се разглежда този изключително важен Закон за здравето.
Искам да се солидаризирам тук, от тази трибуна, с мнението на Българския лекарски съюз – съсловната организация на лекарите в България, които смятат, че с този § 45 се прави опит за създаване на медицинска полиция. Това е рестриктивна мярка. Да има ред – няма нищо лошо.
Но искам да кажа какво всъщност се прави с приемането на този параграф и поредицата от членове.
Ние сме свидетели в последно време на засилващ се натиск върху лекарското съсловие, изразяващ се в лишаване от преговорното начало, в непрекъснато увеличаване на средствата за здравеопазване. Но тези средства се делят на публични и частни средства. Въпреки увеличаването на публичните средства за здравеопазване с много по-големи темпове се увеличават частните средства за здравеопазване и по този начин процентът на публичните средства, въпреки че се увеличава в абсолютни стойности, относително намалява все повече и повече. Много тъжна картина, ако всички от вас разбират това нещо.
Във връзка с това непрекъснато се поставят нови и нови задължения от страна на Националната здравноосигурителна каса на изпълнителите на медицинска помощ. Те нямат право да искат допълнително копеймънт или доплащане, ограничава се сключването на договорите и всичко това създава напрежение, недоверие и обвинения между лекари и пациенти, непрекъснати и засилващи се. Рестрикциите и мерките за създаване на медицинска полиция няма да помогнат за подобряване на здравеопазването. Аз наистина ви съветвам да отминете и премахнете тези текстове, защото при нарушаване на това взаимодействие и доверие между лекари и пациенти се разрушават основите на медицинската професия. А основите на медицинската професия са взаимното уважение и доверие на пациенти и лекари едни към други.
В момента тук се създават основите на гонения срещу лекарите с тази медицинска полиция, още повече че такъв инспекторат има и досега в Министерството на здравеопазването. Аз не знам какво по-добре ще вършат чиновниците, които ще назначите в Медицинския инспекторат, създавайки го по този начин.
Не се съмнявам, че след като сте стигнали дотук, ще приемете този текст. Но силно се надявам в следващото Народно събрание, един от първите текстове, който ще се отмени в Закона за здравето, да бъде именно този § 45, защото той няма да донесе нищо ново, освен конфронтация. И ако има малко разум в управляващото мнозинство, ще бъде хубаво да оттегли този параграф. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, д-р Щерев.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по разглежданите текстове?
Заповядайте, господин Михайлов.
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател. Моето мнение изцяло съвпада с това на господин Щерев. Вижте, има едно общо недоволство от състоянието на нравите в лечебната система, в медицинската система въобще. Знаем, че и професионалистите са укорими. Спадам към тази гилдия, рискувам да го кажа. Има много недоволни пациенти, има напрежения. Само че този контрол не може да бъде структуриран като перманентна институционална заплаха, като вариант на медицинска полиция, нещо като ДАНС в системата на здравеопазването. Това не може да доведе до нищо добро, но може да канализира инициативи за разправа с определени личности, определени институции и звена от системата на здравеопазването, при положение че мотив на институционално ниво съществува. Тази полиция може да атакува всеки лекар, всяко физическо лице, всеки директор на лечебно заведение, въобще всеки, за когото се досети. 
Представям си, че така окуражена тази репресивна административна система може да всее такъв страх, без да промени радикално етическия статус на системата, която, разбира се, се нуждае от реформа в тази сфера, но тя не може да бъде осъществявана чрез външни мерки на контрол от този тип – това е изключено.
Ще трябва да има солидарност на съсловието, консенсус на тези, които управляват тази професия. Тази професия не може да бъде регламентирана с учрежденски натиск отвън. Това е просто невъзможно. Това е чиста илюзия.
Системата на здравеопазването и лекарското съсловие не се нуждаят от допълнителен тласък за неговата деградация. Нищо друго не може да бъде постигнато, тъй като между Лекарския съюз и държавата, казано общо, през последните години се развиха напрежение и конфликти, които включително и тази зала помогна в много отношения да бъдат развити, доколкото договорното начало в системата на здравеопазването беше много силно атакувана, ние сме на път по тази логика на развитие, бих казал в състояние на много голяма безпомощност, защото тази идея е породена от слабост, а не от разбиране на това как такъв тип системи биват развивани и как те могат да бъдат и усъвършенствани. Ние сме на път през репресията от такъв тип под името „контрол” да влошим много сериозно отношенията, статуса вътре в системата. Това ще трябва да бъде премислено, а доколкото е решено очевидно ще бъде прието, нататък през конфликти, през напрежения и през протести. Това очевидно ще бъде ревизирано, мисля си, в следващия парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Не виждам.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по докладваните текстове? Няма. 
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: По § 49 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 48.
Комисията подкрепя предложението на народен представител и предлага да се създаде § 49а, който става § 49 със следната редакция:
„§ 49. Дава се чл. 147а:
Чл. 147а. (1) Министерството на здравеопазването създава и поддържа национален служебен регистър на лица с психични разстройства. Редът и условията на водене и ползване на данни от регистъра се определят с наредба от министъра на здравеопазването.
(2) Редът и условията за служебен обмен на информация за лицата с психични разстройства, кандидатстващи за работа с общоопасни средства се определят с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на вътрешните работи, при спазване на изискванията за конфиденциалност.” 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.
Направено е предложение от народните представители Кумчев и Михайлова.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 51а, който става § 52 със следната редакция:
„§ 52. В чл. 183, ал. 1 думата „Стоматология” се заменя с „Дентална медицина”.”
Комисията предлага да се създаде § 51б, който става § 53 със следната редакция:
„§ 53. В чл. 185, ал. 1 думата „Стоматология” се заменя с „Дентална медицина”.”
По § 52 има предложение на народните представители Кумчев и Михайлова.
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 52, който става § 54:
„§ 54. Член 191 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 55; § 54, който става § 56; § 55, който става § 57; § 56, който става § 58; § 57, който става § 59.
Има ли някой народен представител, който желае да вземе отношение по тези текстове? Няма.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 58, който става § 60:
„§ 60. В чл. 229, ал. 1 числото „228” се заменя с „228б”, числото „200” се заменя със „100” и числото „1000” се заменя с „500”.
Комисията предлага да се създаде § 58а, който става § 61 със следната редакция:
„§ 61. В чл. 231 думите „и 5” се заменя с „5 и 6”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 62, § 60, който става § 63.
Следва предложението на д-р Щерев, където в § 61 се създава т. 6.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Щерев го няма и казахме, че няма да четем предложенията.
Предложението на народните представители Тодор Кумчев и Донка Михайлова се подкрепя.
Предложението на народния представител Борислав Китов не се подкрепя от комисията - в § 61 да се създаде нова т. 6:
„6. Създава се т. 38: ...”
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 64:
„§ 64. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9:
а) в буква „а” думите „съоръжения и мрежи” се заменят с „и съоръжения”;
б) в буква „в” след думата „пансиони” се добавя „общежития за възрастни”;
в) в буква „б” след думите „концертни зали” се добавя „читалища” и се поставя запетая;
г) в буква „е” след думите „козметични салони” се добавя „солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обеци и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове”;
д) в буква „и” думата „средства” се заменя с „продукти”;
е) буква „л” се изменя така:
„л) обектите по чл. 26, ал. 1, т. 3;”
ж) в буква „н” накрая на текста се добавя „обекти за производство, съхранение и търговия с материали и предмети за контакт с храни”;
з) в буква „о” след думата „спортни” се добавя „бази за детски и ученически отдих и туризъм”;
и) в буква „и” накрая се добавя „и обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве”.
2. В т. 10:
а) в буква „г” думите „препарати и продукти” се заменят с „и препарати”;
б) създава се буква „е”:
„е. санитарно-хигиенни материали (дамски превръзки, тампони, бебешки еднократни пелени и еднократни пелени за възрастни и влажни кърпички за кожата).”
3. В т. 11 се създава буква „л”:
„л) спазване на изискванията за осигуряване здравословно хранене на групи от населението;”
4. В т. 12, буква „е” думите „ и обществени сгради” се заменят с „обществените сгради и урбанизираните територии”.
5. Създават се точки 34-37:
„34. „Временна неработоспособност” е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член на семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.
35. „Трайно намалена работоспособност” е състояние, при което поради хронично травматично или нетравматично увреждане (болест) лицето е с ограничена работоспособност във връзка с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.
36. „Вид и степен на увреждане” е състояние на хронично травматично или нетравматично увреждане (болест), при което лицето в нетрудоспособна възраст е с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.
37. „Лице, на което са възложени грижите за отглеждане на детето” е близък, роднина, приемен родител, ръководител на институция за отглеждане и възпитание на деца, в която те са трайно отделени в своята домашна среда, съгласно съдебно решение за настаняване на детето извън семейството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли някой народен представител да вземе отношение по тези текстове? Няма. 
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 65.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 63, който става § 66:
„§ 66. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. …) се създава § 10а:
„§ 10а. (1) Лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон.
(2) Лицата, на които до 31 декември 2009 г. пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по реда на Закона за здравето, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 67.
По § 65 има предложение, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 68.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 69.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 70.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 71.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по докладваните параграфи? Няма.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 70, който става § 73:
„§ 73. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 11, буква „а” от Допълнителните разпоредби след думата „работоспособност” се добавя „или вид и степен на увреждане”.
2. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. (1) Разпоредбите на този закон за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто се прилагат и за лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 74.
По § 72 има предложение от народния представител Ваню Хърков, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 72, който става § 75:
„§ 75. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато органите по ал. 1 са министри, те могат да делегират правомощията си по този закон на определени от тях с писмена заповед заместник-министри.”
2. В чл. 77 се създава ал. 4:
„(4) Документите по ал. 2, т. 4, които не са издадени в Република България, се представят заверени с „апостил” или от дипломатическото или консулско представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи, заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи. Изискването не се прилага за документи за самоличност.”
3. В Допълнителните разпоредби:
а) в § 1, т. 3 накрая се добавя „и § 3а”;
б) създават се параграфи 3а и 3б:
„§ 3а. Извън случаите по § 3 доказателство за професионална квалификация, издадено в трета държава на български гражданин или на друг гражданин на държава членка, се приравнява на доказателство за професионална квалификация по смисъла на този закон, когато се установи за всеки конкретен случай съответствие при сравняване на специализираните знания, умения и стаж на заявителя със знанията, уменията и съответния стаж, изисквани от българското законодателство за упражняване на съответната професия.
§ 3б. (1) Когато при сравняване на специализираните знания, умения и стаж, удостоверени с доказателства за професионална квалификация за професиите по чл. 4, т. 1, издадени в трета държава на български граждани, чието обучение е започнало преди и е завършило след 1 януари 2007 г., със знанията, уменията и съответния стаж, изисквани от българското законодателство за упражняване на същата професия, се установи несъответствие, органът по признаване на професионални квалификации може да предложи преминаване на допълнително обучение по учебните дисциплини, които не са изучавани или са изучавани в недостатъчен обем и съдържание, полагане на изпити и/или провеждане на съответния стаж.
(2) Условията и редът за преминаване на обучението, полагане на изпитите и провеждане на стажа и за тяхното оценяване се определят от органа по признаване по реда на чл. 83, ал. 3.”
4. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните допълнения:
а) създава се § 5а:
„§ 5а. (1) Доказателствата за професионална квалификация по регулирана професия, признати от съответния компетентен орган преди влизането в сила на този закон, дават достъп и право да се упражнява съответната регулирана професия в Република България при същите условия, както признатите по реда на този закон.
(2) Доказателствата за професионална квалификация, издадени в бившия СССР на лица, които са започнали да упражняват съответната регулирана професия на територията на Република България по силата на чл. 1, ал. 3 от Наредба № 29 от 1975 г. за признаване на документи за образование, издадени от училища и полувисши учебни заведения в други държави (обн., ДВ, бр. …), и са я упражнявали без прекъсване до влизането в сила на този закон, дават правата по ал. 1.”
б) създава се § 14а:
„§ 14а. Заварените до влизането в сила на този закон процедури за признаване на професионална квалификация за професиите по чл. 4, т. 1, приключват по реда на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 76.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 77.
По § 75 има предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 75, който става § 78:
„§ 78. В Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) С наредбата по ал. 1 се определят и професионалните дейности, които извършват здравните асистенти.”
2. В чл. 10, ал. 3, изречение първо след думата „заседание” се добавя „най-малко”.
3. В чл. 21, ал. 5 думата „три” се заменя с „пет”.
4. В чл. 25, ал. 2, изречение второ след думата „провеждат” се добавя „най-малко”.
5. В чл. 35, ал. 3 думите „чл. 191-193” се заменят с „чл. 192 и 193”.”
Комисията предлага да се създаде § 75а, който става § 79, със следната редакция:
„§ 79. В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. …), в чл. 31, ал. 3 т. 6 се заличава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по докладваните параграфи? Няма.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР КУМЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 80.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 81.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 82.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 79, който става § 83:
„§ 83. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 6, чл. 70а, ал. 2, т. 6, чл. 72, чл. 83, ал. 3, чл. 90, ал. 2 и чл. 103 думите „загубена работоспособност” се заменят с „трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане”.
2. В чл. 55, ал. 1 думата „неработоспособност” се заменя с „временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност”.
3. В чл. 56, ал. 2 думите „трайна неработоспособност” се заменят с „трайно намалена работоспособност”.
4. В чл. 75, ал. 2, т. 1, 2 и 3, чл. 75, ал. 4, т. 1, 2 и 3, чл. 79, ал. 1, т. 1, 2 и 3, чл. 79, ал. 2, т. 1, 2 и 3, чл. 83, ал. 5, чл. 88, ал. 1, т. 1, 2 и 3, чл. 90, ал. 1 и чл. 98, ал. 5 думите „намалена работоспособност” се заменят с „трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане”.
5. В чл. 83, ал. 4 и таблицата към чл. 86, ал. 1 думите „намалена работоспособност” се заменят с „трайно намалена работоспособност”.
6. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 7 се изменя така:
„(7) Ако решението на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската комисия или по реда на чл. 112 от Закона за здравето, до влизане в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза, се изплаща пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост. В тези случаи пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото съгласно обжалваното експертно решение за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.”
б) създава се ал. 8:
„(8) След влизането в сила на решението по ал. 7 пенсията се определя в действителен размер от датата на придобиване на правото, ако на лицето е определен процент трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.”
7. В чл. 139, ал. 1, т. 2 и чл. 142, ал. 1, т. 2 думите „загубена работоспособност” се заменят с „трайно намалена работоспособност”.
8. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 22м: 
„§ 22м. (1) Лицата, на които експертните решения за определяне на трайно намалена работоспособност са обжалвани до 1 юли 2009 г., могат в 6-месечен срок от тази дата да подадат заявление за отпускане на пенсия за инвалидност. В тези случаи пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото съгласно обжалваното експертно решение за трайно намалена работоспособност в размера по чл. 98, ал. 7. Ако заявлението е подадено след изтичане на 6-месечния срок, пенсията се отпуска от датата на подаването му.
(2) На лицата, чиито експертни решения за определяне на трайно намалена работоспособност са обжалвани, от 1 юли 2009 г. от медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ се отпускат пенсии за инвалидност в размера по чл. 98, ал. 7 от датата на придобиване на правото съгласно обжалваното експертно решение за трайно намалена работоспособност.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 84.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 80а, който става § 85, със следната редакция:
„§ 85. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в чл. 219, ал. 1 след думите „медицински цели” се добавя „и храни за кърмачета”.”
Има предложение от народните представители Кумчев и Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Борислав Китов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 80б, който става § 86, със следната редакция:
„§ 86. В Закона за лечебните заведения се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 се създава ал. 4:
„(4) Лекар по дентална медицина, който притежава издадено по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия удостоверение за съответната правоспособност, може да извършва образна диагностика на зъбите и челюстите на пациентите”.
2. В чл. 40:
а) в ал. 1 се създава т. 12:
„12. документ за платена държавна такса”;
б) в ал. 3 се създава т. 7:
„7. документ за платена държавна такса”.
3. В чл. 41, ал. 3 се изменя така:
„(3) Министерският съвет определя с наредба реда за водене на регистъра по ал. 1 и утвърждава тарифа за таксите за издаване на удостоверение за регистрация на лечебното заведение, удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл. 2а и за използване на регистъра”.
4. В чл. 47, ал. 1 се създава т. 13:
„13. документ за платена държавна такса”.
5. В чл. 49, ал. 3 се изменя така:
„(3) Министерският съвет определя с наредба реда за водене на регистъра по ал. 1 и утвърждава тарифа за таксите за издаване на разрешение за лечебна дейност и за използване на регистъра”.
6. В Преходните и заключителните разпоредби се създават § 6а и § 6б:
„§ 6а.	(1) Лекарите, които в срока по § 6, ал. 1, т. 1 не са придобили специалност по обща медицина, имат право да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 регистрацията в съответния регионален център по здравеопазване на лекарите по ал. 1, които не са придобили специалност по обща медицина, се заличава.
§ 6б. Лекарите, които до влизането в сила на този закон са регистрирали лечебно заведение по чл. 13, ал. 1 или чл. 14, ал. 1, и които имат призната специалност по вътрешни болести, по детски болести или по спешна медицина, могат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ без да придобиват специалност по обща медицина”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 81, който става § 87:
„§ 87. Започналите и неприключили процедури до влизането в сила на този закон пред ТЕЛК и НЕЛК за освидетелстване на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, продължават да се разглеждат по досегашния ред, но не по-късно от 31 декември 2009 г.”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 88:
„§ 88. Лицата, на които пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по досегашния ред, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на § 3, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 89.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 84, който става § 90:
„§ 90.	(1) В срок до 2 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат”.
(2) В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон се издават подзаконовите актове, предвидени в него”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 85, който става § 91:
„§ 91. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на:
1. Параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;
2. Параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 87 и 88, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;
3. Параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.”.
По § 86 комисията подкрепя текста на вносителя, който е отразен на съответното му систематично място в § 90.
Комисията предлага § 86 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Доктор Кумчев, всъщност Вие започнахте да четете от § 83 по вносител. Нали така? Започнахте да четете от § 79, който става § 83.
Колеги, имате думата по тези текстове.
Има думата д-р Руденко Йорданов, който има и предложение, което се подкрепя от комисията.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, най-напред ще отворя дума за текста по вносител на § 80а, който става § 85. Там е моето предложение.
Разбира се, благодаря, че комисията подкрепи предложението ми, но то беше подкрепено частично. Направих го по реда на чл. 70, ал. 2 от нашия правилник. То гласеше: „В чл. 219, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти след думите „медицински цели” да се добави „храни за кърмачета и преходни храни”.
Пред почитаемата публика аз повтарям предложението, което бях направил в комисия, и текстът, който да бъде добавен, да е: „храни за кърмачета и преходни храни”, защото смятам, че тази практика и тези факти, с които ние и досега сме се сблъсквали – в аптеките да се продават храни за кърмачета, най-често хуманизирани млека, и преходни храни, чийто статут е уреден в специален правилник, в специална наредба за изисквания към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, с тази промяна в чл. 219 да бъде вписано изрично онова, което аптеките имат право да продават, и добавката, която правя, има характер на редакционна, но тя фактически повтаря текста, който аз съм внесъл в комисията.
Моля тази добавка да бъде гласувана, като мотивите ми са следните. Вносител съм на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти, в който съм внесъл текст със сходно съдържание. По време на обсъжданията в комисията този текст намери своята трансформация и в чл. 219, ал. 1 той влезе само като текст добавка – „диетични храни за специални медицински цели”. 
Тук, от тази трибуна, тогавашният изпълнителен директор на Агенцията за лекарствените средства заяви, че под понятието „диетични храни за специални медицински цели” по подразбиране аптеките могат да отпускат храни за кърмачета и преходни храни. Това беше едно благоприятно по моите разбирания изявления и аз оттеглих текста си в името на мира и спокойствието и по-лесното приемане на законовите текстове, но фактите показват нещо различно. Оказва се, че контролните органи - с пълно основание, при положение че в чл. 219, ал. 1 не е записано изрично „храни за кърмачета и преходни храни”, извършват контрол, според който могат да наложат санкции за това, че в аптеките се продават храни, най-общо казано, които не са вписани като изричен текст в Закона за лекарствените продукти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Абсолютно правилно.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Затова Ви моля, господин председателю, да бъде прието предложението ми за добавката – към „храни за кърмачета” да се включи „и преходни храни”. 
Имам положително становище и на Изпълнителната агенция по лекарствата с новия й директор доц. Жасмина Мирчева. Постигнахме и сближаване на позициите с представителите на министерството, с ясната уговорка, че всяка аптека, която поеме ангажимента да продава храни за кърмачета и преходни храни, ще бъде контролирана и по Закона за храните. Припомням чисто експертно, че ние вече ще бъдем длъжни и в съществуващия текст на чл. 229а от Закона за лекарствените продукти в ал. 2 изрично да споменем тази добавка, която сега, надявам се, ще направим. Тоест в ал. 2 след „диетични храни за специални медицински цели” да добавим „храни за кърмачета и преходни храни”.
Ако това чисто процедурно не можем да го осъществим сега, аз ще го направя като предложение между първо и второ четене за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти, за да наместим нещата и да не създаваме с един приет текст пробойни в други текстове. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Противоречия с друг закон.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: И противоречия. 
Благодаря Ви, господин председателю, за разбирането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това не е редакционна поправка, а е съществена поправка и ще се подложи на гласуване.
Има ли други изказвания?
Доцент Китов, заповядайте.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ДН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В подкрепа на Руденко Йорданов искам да кажа следното. Комисията прецени, въпреки че бяха приети на първо четене няколко закона за лечебните заведения, в които част от тази материя се уреждаше, че е по-добре, макар и вече върнато за разглеждане в комисията, и в залата да се допусне някои допълнителни предложения да бъдат обсъдени и евентуално гласувани, което ще спести безспорно много пленарно време в малкото останали дни.
В тази връзка, с ясното съзнание, уважаеми господин председател, че по принцип това е едно допълнение, бих искал по същия начин да бъде поставено на гласуване нещо, което е необходимо, съгласувано е с Министерството на здравеопазването, има положителна оценка за това, но се опасявам, че малкото време, което остава на парламента, няма да бъде достатъчно, за да бъде прието, а то налага да бъде прието максимално по-бързо.
За какво става въпрос? Става въпрос, че в момента има няколко вида медико-технически лаборатории, които са под общ знаменател. Уважаеми колеги, но те използват различна апаратура, имат за обект различна дейност и всичките са под общ знаменател, без да може да се прецизира кога продуктът, който извършват, е качествен и отговаря на контрола.
Предложението, което съществуваше, мисля, че беше направено от колегата Лъчезар Иванов, няма никакво значение обаче от кого е направено. Той предлага профилът на лабораториите по ал. 1 и 2 в чл. 18 да се регламентира с наредба на министъра на здравеопазването, което безспорно ще повиши контрола.
Уважаеми господин председател, знам, че Вие сте един от радeтелите стриктно да се спазва правилникът, но мисля, че случаят позволява. За да спестим малко време и да дадем сигурност на българските граждани, ако залата се съгласи, да се подложи на гласуване това предложение в § 86. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие го предлагате сега, така ли?
БОРИСЛАВ КИТОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие се аргументирахте. 
Моля да се отбележи в протокола, че в залата се предлага допълнителна редакция към § 86. Гласуването ще бъде утре или в сряда.
Има ли други изказвания?
Доктор Цеков, заповядайте. Имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Благодаря, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал да потвърдя това, което каза доц. Китов преди малко. Да, Министерството на здравеопазването има положително отношение към този текст, тъй като и по наше разбиране, ако се даде възможност на министъра на здравеопазването да регламентира с нормативен акт профила на тези лаборатории, това значително ще внесе порядък. Те към момента работят без да има ясно разписана нормативна уредба относно тяхното устройство и дейността, която вършат.
Използвам възможността, че съм на трибуната сега, господин председателю, ако ми разрешите. Преди малко имахме доста сложен дебат, свързан с § 44, който касаеше решенията на ТЕЛК и тяхното обжалване. В дебата по този текст и уточняванията, които се наложи да правим от залата относно някои данни, стана така, че по § 49 не можах да представя становището на Министерството на здравеопазването, а това е един параграф, който комисията подкрепи по предложение на народния представител Руденко Йорданов. Ако не възразявате, да кажа няколко думи по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Разбира се, Вие имате много време.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Струва ми се, че е важно да спомена пред тази зала, че това е текст, който ще донесе сериозни неприятности на нашата страна, тъй като, уважаеми дами и господа, това е текст, който е чисто дискриминационен. Става дума за това, че с този текст се възлага на Министерството на здравеопазването хора с една определена група заболявания да бъдат водени на някакъв централен регистър. Забележете, става дума за хора, които имат психични разстройства.
Уважаеми дами и господа, нямаме точна статистика за конкретния брой от населението, което има някакъв вид психични разстройства, но искам да ви кажа, че в тази дефиниция се включват и разстройства от рода на депресии, неврози, страхови състояния и най-различни видове от всякакъв характер психични разстройства. Сигурен съм, че, ако се замислите, ще стигнете до извода, че може би такива разстройства са имали не по-малко от 30-40% от населението на страната. Представете си какво означава всички тези хора да бъдат вкарани в някакъв централен служебен регистър на Министерството на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие какво предлагате?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ние предложихме още в комисията този текст да не се подкрепя. Искам това изрично да го направя и сега – да помоля пленарната зала утре при гласуването или когато се гласуват тези текстове, да не подкрепят този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това е вече по представени текстове – по § 49. 
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Точно така.
Само още една дума. Искам да кажа, че такива регистри по принцип има, но те са за една много строго определена категория психични заболявания, които са отразени в чл. 146 на Закона за здравето. За тези хора се водят такива регистри, само че в регионалните диспансери за психични заболявания.
Така че такива регистри се водят, изисква се изрично становище на диспансерите по местоживеене на лицата, специален документ от диспансерите, че тези хора не се водят на отчет в тези регистри при кандидатстването им за определена длъжност. Такава система функционира в България и това, което се предлага тук, от една страна, ще доведе до някаква промяна във вече съществуващата система и второ, ще се окаже, че една трета или повече от населението на страната ще трябва да бъде включено в този служебен регистър. Според нас това не бива да се прави. Този текст, пак казвам, е чисто дискриминационен и той много скоро ще бъде оспорен не само от редица институции в страната, но и от институции от световен и европейски мащаб.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин заместник-министър, трябва да видим каква е практиката в някои европейски държави, дали там има диференциация на заболяванията. Защото наистина всички психични заболявания, сложени в един регистър...
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Не всички, а изобщо, всякакви възможни. Както казах, в България има установена практика и тя не се оспорва. Но тя се отнася за една тясна група психични заболявания, които могат да създадат потенциална опасност за обществото. Хора с такива заболявания се водят в тези регистри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Предлагате да не се разширява този списък, така ли?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Да, защото той на практика се разширява безкрайно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Разбрах.
Имате думата, колеги.
Доктор Руденко Йорданов, виждам, че Вие имате предложения, касаещи тази тематика. Заповядайте.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ, от място): Нали приключихме дебата по този въпрос!
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): И аз останах с това впечатление.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ, от място): Заместник-министърът се изказа и с това приключихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вижте, това, че заместник-министърът взе думата, не значи, че трябва да върнем дебата. Заместник-министърът има право да вземе думата по време на дискусията във всеки момент.
Господин Йорданов, аз също ще Ви кажа, че дискусията по този въпрос е минала. Нека да се върнем към текстовете, представени от д-р Кумчев – от § 79 до последния параграф.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Тогава искам думата по процедурата, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Аз съм със същото впечатление, че ние приключихме дискусията. Господин заместник-министърът върна дискусията към текст, който не е коментиран тук, който е приет от комисията, аз съм вносител. При положение че едва сега се възбужда дискусия, аз съм в правото си да защитя тезата си, която не беше атакувана, когато му беше времето, както се изразяват някои високопоставени личности. И след като правим тази дискусия когато не му е времето, дайте ми възможност и на мен да се изкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Доктор Йорданов, знаете, че нашият правилник повелява друго. Сега сме от § 79 до § 85, който към новата номерация става § 91. Последният параграф по вносител, § 86, отпада. Това коментираме. Цялата процедура е минала: дебат в комисията, дискусия в пленарната зала, на второ четене сме. Не можем да правим допълнителни изказвания, иначе влизаме в нарушение на правилника и аз не мога да го позволя.
Уважаеми колеги, имате думата по последните параграфи, които бяха представени от д-р Кумчев.
Има ли желаещи народни представители, които да вземат думата? Няма.
При това положение законопроектът е представен на второ четене. Гласуването ще бъде утре или в пленарните заседания следващата седмица, заедно с предложението на д-р Китов, което той направи в пленарната зала в писмен вид.
Преминаваме към девета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Вносители са Татяна Дончева и Христо Бисеров.
Има думата председателят на Правната комисия.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, ще се наложи да преминем към следващата точка, по която също ние сме докладчици, защото днес Комисията по правни въпроси е насрочила заседание по точката, която прочетохте. Аз мога продължа с доклада по следващата точка.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Кътев.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! По начина на водене не само към Вас, уважаеми господин председателю, а изобщо по начина на водене на дневния ред на събранието вчера и днес, а евентуално и утре. Тази много важна точка по предложението на Дончева и Бисеров се отлага за втори пореден ден безпричинно. Това че Правната комисия, на която не знам по какви причини председателят е решил да го разпредели, не е заседавала и не го е гледала, не значи, че това предложение не трябва да бъде внесено в събранието и да бъде гласувано в залата.
Отдавайки голямо значение на този Закон за конфликт на интереси и спекулациите и саботажа, и неприлагането му, което в момента се прави с процедурни хватки от страна както на ръководството на събранието, така и на парламентарните групи на Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи в лицето на Дончева и Бисеров, не говорят нищо добро за нашето Народно събрание. 
Най-пресният пример. Онзи ден вечерта премиерът се биеше в гърдите по телевизията и казваше, че разчита изключително много на прилагането на Закона за конфликт на интереси и че той безпрекословно и безотказно ще работи по него. А в същото време част от управляващата коалиция в лицето на Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи, Дончева, Бисеров в пленарната зала предлагат отново да се спре прилагането на закона.
Искам, господин председател, да Ви уведомя, че в подкомисията чакат за решение три проблема: първо, съобщаването на Върховния административен съд на лицата, които не са подали декларации; второ, публикуването на декларациите на сайта на съответната комисия; и трето, проверка по тези декларации.
Искам да Ви уведомя, господин председател, че вчера получих писмо от министър Гергана Паси, която казва така: „Чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз бяхме уведомени, че генералният секретар на Европейската комисия планира в близките дни да проведе две мисии в рамките на механизма за сътрудничество и оценка. В тази връзка от Европейската комисия беше изпратен списък с 26 въпроса, които ще бъдат дискутирани по време на предстоящата мисия.
Моля за Вашето съдействие за предоставяне на информация по въпрос № 6, б. „а”, а именно приложението на Закона за конфликт на интереси. Моля информацията да бъде изпратена в срок до 15 май тази година, петък.”
Давате си сметка за какво става дума. И тук с процедурни хватки не се взима решение по въпроса. Тоест нито има подкомисия, нито има някаква друга комисия. Да не говорим, че в Комисията за борба с корупцията, в която уважаемите дама и господин от Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи предлагат да мине, имат отделно специално решение, че не желаят да се занимават с това.
Настоявам от името на Парламентарната група на НДСВ за незабавно решаване на въпроса. Иначе всички последствия ще ги носи ръководството на Народното събрание и парламентарните групи на Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Кътев, както виждате, дадох ви минута и половина повече, за да Ви изслушам, понеже е процедурно. Обаче какво повелява правилникът? Правилникът повелява следното. След постъпване по установения ред председателят на Народното събрание разпорежда този проект на решение да бъде обсъден в Правната комисия. Комисията не го е обсъдила и няма становище на комисията. Така че аз трябва да спазя правилника и не мога да го поставя на обсъждане.
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Комисията да си носи отговорността, председателството да си носи отговорността, аз съм длъжен да го съобщя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това е друг въпрос – че го съобщавате. Това е Ваше право.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, аз само да поясня, че разглеждането на този въпрос е насрочено бързо наред с многото други теми, които имаме. Така че, надявам се, че по него на днешното заседание ще има становище по същество и тогава ще бъде представено за обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Аз също се надявам.
Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Бяхме стигнали до чл. 11.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 11 и предлага следната редакция:
„Предложение за произвеждане на национален референдум от общинските съвети
Чл. 11. (1) Предложение за произвеждане на национален референдум по чл. 10, ал. 1, т. 4, се организира по решение на общинските съвети, в което се обосновава необходимостта от произвеждане на национален референдум и се формулира поставеният за гласуване въпрос.
(2) Инициативният комитет се състои от 5 до 15 членове, избрани от съответните общински съвети.
(3) Инициативният комитет организира и координира подписката, като:
1. изпраща преписи от решението на общинските съвети по ал. 1 до другите общински съвети;
2. събира документите, необходими за внасяне на подписката в Народното събрание;
3. уведомява писмено председателя на Народното събрание;
4. внася подписката в Народното събрание.
(4) Предложението на общинските съвети съдържа:
1. въпроса за гласуване, трите имена, длъжност, адрес за контакт и подписи на членовете на инициативния комитет;
2. мотиви на предложението;
3. заверени копия от решенията на общинските съвети;
(5) Финансирането на дейността по организирането и събирането на подписката се извършва по предложение на инициативния комитет със средства от бюджета на общинските съвети по ал. 1 и от бюджетите на общинските съвети, приели решение за произвеждане на референдума.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
„Предложение за произвеждане на национален
референдум от граждани
Чл. 12.	(1) Национален референдум по чл. 10, ал. 1, т. 5 се организира чрез подписка от инициативен комитет на граждани, състоящ се от 5 до 15 членове.
(2) Инициативният комитет по ал. 1 организира и координира подписката, като:
1. подготвя бланките, върху които се събират подписите;
2. след съгласуване с кмета на общината определя общодостъпни места, където ще се събират подписите;
3. уведомява писмено председателя на Народното събрание за започването на подписката за референдум и за поставения за гласуване на референдума въпрос;
4. комплектова необходимите документи и внася подписката в Народното събрание.
(3) Бланката, на която се събират подписите, трябва да съдържа на всяка страница искането с въпроса или въпросите за референдума. Всяка бланка е с пореден номер.
(4) Гражданин, който иска да подкрепи предложението, вписва в бланката:
1. трите си имена;
2. единен граждански номер;
3. постоянен адрес;
4. подпис.
(5) На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за референдума. В графа „Забележки” се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си.
(6) Всеки гражданин може да положи подписа си еднократно в подписката, организирана по реда на този закон, включително и на място, различно от посоченото в неговия постоянен адрес.
(7) Подписката на инициативния комитет на гражданите трябва да съдържа:
1. предложението за произвеждане на референдум с формулиране на въпроса за гласуване, трите имена, ЕГН, постоянен адрес и подписи на членовете на инициативния комитет и адрес за контакт с инициативния комитет;
2. мотивите на предложението;
3. бланките със събраните подписи на граждани.
(8) Ако в срок до три месеца от уведомяването по ал. 2, т. 3 подписката не бъде внесена в Народното събрание, процедурата по внасяне на предложение за референдум се прекратява от председателя на Народното събрание, което се вписва в регистъра по чл. 10, ал. 3.
(9) Нова подписка с предложение за референдум по същия въпрос може да бъде започната не по-рано от 6 месеца от прекратяване на процедурата по предходната алинея или от една година от решението на Народното събрание, с което то отхвърля предложението.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
„Внасяне и обсъждане на подписката в
Народното събрание
Чл. 13.	(1) Подписката се внася в Народното събрание от инициативния комитет заедно с определените в чл. 11, ал. 4 или чл. 12, ал. 7 документи и се вписва в регистъра по чл. 10, ал. 3.
(2) Народното събрание обсъжда подписката, ако тя отговаря на изискванията по чл. 10, 11 или 12.
(3) При установяване на нередности в подписката, председателят на Народното събрание уведомява инициативния комитет и определя едномесечен срок за тяхното отстраняване.
(4) Постоянните комисии обсъждат предложението по ал. 1 не по-късно от един месец от разпределянето му и представят на председателя на Народното събрание становищата си по него. Водещата комисия представя проект за решение на Народното събрание.
(5) Народното събрание може да редактира, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението въпрос или въпроси, както и тяхната поредност.
(6) Проектът на решение съдържа:
1. одобряване на предложението за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването;
2. мотивирано отхвърляне на предложението.
(7) Народното събрание приема решение по предложението за референдум на едно гласуване в срок до 3 месеца от внасянето на предложението по ал. 1 или ал. 3.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
„Определяне на датата за гласуването
Чл. 14.	(1) Президентът на Република България в срок до един месец от обнародването на решението на Народното събрание за произвеждане на референдум определя датата на референдума, която не може да е по-рано от два и по-късно от три месеца от датата на обнародване на решението на Народното събрание.
(2) Президентът определя датата на референдума в един почивен ден.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15:
„Правомощия на Министерския съвет във връзка
с произвеждането на референдума
Чл. 15.	(1) Организационно-техническата подготовка на национален референдум се осъществява от Министерския съвет.
(2) Министерският съвет организира издаването на информационен лист, който съдържа:
1. формулировката на въпроса;
2. кратка информация за мотивите на референдума въз основа на предложението за неговото произвеждане;
3. информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.”
Господин председател, само да отбележа – в ал. 6 на чл. 13, който докладвах, трябва да отпаднат точки 1 и 2 като номерация, да остане текстът и текстът между сегашните т. 1 и т. 2 да се свърже със съюза „или”, тъй като това са алтернативни възможности, които стоят пред Народното събрание.
Представих доклада на комисията до чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, аз моля квесторите да направят последно усилие народните представители да влязат в пленарната зала, тъй като все пак обсъждаме един изключително важен Закон за референдумите, по който почти имаше консенсус, а залата е почти празна. Това е странно, колеги. Не знам дали имаме моралното право да продължим днес по този закон при тази полупразна зала.
Имате думата по представените текстове от чл. 11 до чл. 15 включително.
Няма желаещи.
Господин Стоилов, продължете с чл. 16.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: По чл. 16 „Информационно-разяснителна кампания“, комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 17 „Бюлетини за референдума“, комисията подкрепя текста на вносителя.
Чл. 18 „Гласуване“ е подкрепен от комисията.
По чл. 19 „Недействителност на бюлетината“, комисията подкрепя текста на вносителя.
„Отчитане на резултатите от секционната комисия“ – това е чл. 20.
„Отчитане на резултатите от районната комисия“ – това е чл. 21.
„Отчитане и обявяване на резултатите от референдума“ – това е чл. 22.
По „Приемане или отхвърляне на предложението, предмет на референдума“ – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
„Чл. 23. (1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 30 на сто от гласоподавателите и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума граждани с избирателни права.“
Би трябвало да е „от гражданите с избирателни права”, но тази формулировка ще се оправи при редакцията. 
„(2) Ако предложението, предмет на референдума не е прието, национален референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от две години от датата на произвеждането на референдума.
(3) Когато в гласуването са участвали по-малко от 30 на сто, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума граждани с избирателни права, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24:
„Чл. 24. Законността на резултатите от национален референдум може да се оспори от субектите по чл. 10, ал. 1 и 2 в седемдневен срок от обявяването им от Централната избирателна комисия пред тричленен състав на Върховния административен съд, който се произнася с решение в четиринадесет дневен срок. Решението на тричленния състав може да се оспорва пред петчленен състав на Върховния административен съд, който се произнася с решение в четиринадесет дневен срок.“
По чл. 25 „Обнародване на решението, прието с национален референдум“, комисията подкрепя текста на вносителя.
Предлагам да приключим до тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: И аз предлагам да приключим до тук.
Има ли колеги, желаещи, да се изкажат по представените текстове от чл. 16 до чл. 25 включително? Няма.
Колеги, днес с това ще приключи нашата законодателна дейност.
Предлагам утре да продължим с Раздел ІІІ „Местен референдум“ при по-пълна зала.
Заседанието утре е от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,53 ч.)		


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Юнал Лютфи


Секретари:
Митхат Метин
Светослав Малинов