Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-05-29

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
Секретари: Метин Сюлейманов и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам днешното пленарно заседание.
Уважаеми колеги, днес е ден на национален траур. Цялата страна почита паметта на трагично загиналите в инцидента на вчерашния християнски празник. Всички институции, всички публични мероприятия днес започват с израз на почит към паметта на загиналите, съпричастност с техните близки. Независимо че ние вчера направихме това, считам за редно днес Народното събрание за минута отново да почете тяхната памет. Моля ви за едноминутно мълчание. (Всички стават. Едноминутно мълчание.) Благодаря ви.
Няколко думи във връзка с тази трагедия. Вчера, както си спомняте, помолихме нашите колеги от този избирателен район, комисиите на Народното събрание да направят всичко, което е нужно, за максимална съпричастност към последиците от тази трагедия и последващи действия от наша страна. Господин Венелин Узунов беше през цялото време на втората половина на вчерашния ден на място заедно с представителите на другите държавни институции. Заедно с други колеги са посетили пострадалите и другите, взели участие в спасителните действия.
Считам, че е необходимо Народното събрание да продължи много пряко да се ангажира с преодоляване на последиците и с изработването на изводите и констатациите за случилото се във връзка и с целия кръг от въпроси, свързани с подобен род инциденти.
Що се отнася до първия въпрос – преодоляване на последиците, считам, че е нужно господин Узунов да продължи да поддържа връзка с Министерството на труда и социалната политика и с другите държавни институции и да следи за възможностите за използване на нормите на Закона за защита при бедствия и аварии, включително по линия на Комисията за възстановяване и подпомагане на щетите при такива аварии, която се ръководи от заместник министър-председателя. Да поддържате ежечасна връзка с госпожа Етем и да се стараете максимално да съдействате за предприемането на всички възможни и необходими мерки и по отношение роднините на пострадалите, и по отношение на общината и проблемите, които могат да възникнат там. 
Що се отнася до втората група въпроси, свързани с режими, условия и предпоставки, смятам, че тук Комисията по транспорт и съобщения трябва много конкретно да проследи и контролира действията на онези органи, които ще се занимават с анализа на обстоятелствата около този инцидент. Нямам предвид прокуратура и следствие, които се занимават, но Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ пристъпва към поредица от проверки на място, анализи, изготвяне на доклади, които следва да бъдат изискани и да бъдат на разположение на Комисията по транспорт и съобщения. Очевидно трябва с цялата строгост и взискателност да бъде анализирано какъв е режимът, който действа при подобни прояви, доколко е бил спазен и не само режимът на такива прояви, но и режимът за свидетелстване за техническа изправност, свидетелстване за правоспособност на водачи и организацията на движението при подобни масови мероприятия.
Още веднъж призовавам всички да бъдем съпричастни с трагедията на семействата на загиналите и пострадалите и да направим всичко нужно от страна на Народното събрание и за преодоляване на последиците, и за недопускане на подобни наистина трагични и страшни катастрофи.
Уважаеми колеги, следва да продължим с нашата работа. Виждам желание за процедурен въпрос, аз също имам да направя няколко процедурни предложения.
Уважаеми колеги, по реда на ал. 5 правя предложения за следните включвания на точки в днешния дневен ред, които да разгледаме и по които да вземем решения, преди да пристъпим към гласуванията, които следва да извършим днес по програма. Това са: 
– прекратяване пълномощията на народен представител. Знаете, че един от излъчените народни представители е подал заявление, че не желае да поеме мандат на народен представител, това е господин Антов от Видински избирателен район;
– раздаден ви е проект за решение за 12-ата сесия на Народното събрание – въпрос, който обсъждаме от гледна точка на режима на нашата работа;
– има раздаден текст за промяна в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, свързан с дейността на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество, по който въпрос Народното събрание взе достатъчно разгърнато решение на 15 май т.г. Сега е нужно да посочим в правилника, че този секретариат е второстепенен разпоредител с бюджетни средства;
– също вчера беше депозиран, както заяви и преизбраният управител на БНБ господин Искров, проект за Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка. Той обяви вчера своя кандидат.
Предлагам да включим тези четири точки като точки 1, 2, 3 и 4 за днешното пленарно заседание.
Господин Иванов, заповядайте за Вашия процедурен въпрос.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ):Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Моят процедурен въпрос е свързан с това, с което Вие започнахте днешното пленарно заседание.
Няма съмнение, че всички народни представители са съпричастни с голямата трагедия, която вчера се е разиграла рано сутринта край Ямбол.
В същото време, господин председател, ако Народното събрание трябва да остане на висотата на български парламент, би трябвало днес и то в най-спешен порядък министърът на транспорта да бъде в Събранието и да бъде изслушан за това, което всъщност не само се е случило, но какво показва до момента разследването като причини за този инцидент. 
Нека все пак знаем, че такъв инцидент е в резултат на действие или на бездействие на човешкия фактор, което означава, че ние трябва да чуем от министъра, а може би и от друг лица, които са оправомощени да извършат определени дейности, дали те са извършени. 
Многократно беше заявено, че вероятно техническото състояние – спирачна система и може би не само това, са били неизправни. Трябва да знаем дали органите в Министерството на транспорта – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, изпълнява възложените й функции по контрол върху пунктовете за извършване на годишни технически прегледи. Трябва да знаем дали Национална агенция „Пътна инфраструктура” наистина е обезопасила този участък от стръмен път с виражи и дали е предвидено поставянето било на еластични мантинели, било на други заграждения, които да предпазят движещите си пешеходци край платното на този опасен път. 
Смятам, господин председателю, че ние можем да научим всичко това, ако тук бъде повикан поне министърът на транспорта, защото до момента вече втори ден нито министърът на транспорта, нито министърът на вътрешните работи, нито друго официално лице, което има определени правомощия по този въпрос, се е произнесло.
Моля Ви да се разпоредите за повикване на министъра на транспорта за изслушване в залата на Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ще направя това, което предлага господин Иванов.
Моля веднага да бъде предадено желанието на народните представители да получат информация от отговорния представител на транспортната политика на страната – министърът на транспорта.
Предлагам да поискаме министърът да информира пленарната зала за онова, което е констатирано и се върши до момента. И освен това, господин Мирчев, предлагам да се организира едно извънредно заседание на комисията, на което да има възможност за по-подробно изслушване на онова, което се върши в момента. 
Навярно утре ще имаме извънредно заседание, предполагам знаете, че утре е и работен ден, има готовност за предложение за такова заседания. Имаме тези два дни, в които Народното събрание да получи цялата необходима информация и да можем да си съставим свое мнение за онова, което следва да се предприеме оттук нататък. 
Поставям на гласуване четирите точки за дневния ред за днешния пленарен ден.
Моля, гласувайте.
Гласували 158 народни представители: за 130, против 23, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Има ли други процедурни предложения? Няма.
За изявление от името на парламентарна група има думата господин Любен Дилов.
ЛЮБЕН ДИЛОВ (ДН): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, това, което ще кажа, няма нищо общо с избори. Вчера в този трагичен ден Нова телевизия излъчи един репортаж от Асеновград, който беше не по-малко потресаващ. Аз лично получих над 200 препратки на електронната си поща към този видеоадрес. Предполагам, че мнозина от вас също са били запознати. Става дума за това, че по един безпрецедентен, насилствен и ужасяващ начин две деца бяха взети от баща им, влачени по улицата, блъскани, бити, биеха се възрастни около тях. Накрая бяха натоварени в кола на чуждо посолство и откарани нанякъде. 
Ние не дискутираме правния казус, който е довел до това насилствено отнемане на деца и нямаме право да го правим, но имаме право да изискаме максимално спешна информация за едно безпрецедентно, ужасяващо и жестоко поведение от страна на служители, някои от които са се клели, други са назначени да демонстрират точно обратното – социални работници от Асеновград, полицията, която трябваше да охранява цялото това събитие и да го прекрати като види в какво се превръща то. Тези от вас, които не са гледали кадъра, ще кажат, че той имаше библейски измерения. Това беше точно като онази Соломонова история, където двете майки дърпат едно дете и заплашват да го разкъсат. 
Затова ние от Парламентарна група „Напред” настояваме Комисията за децата, младежта и спорта на парламента спешно да поиска обяснение от Агенцията за закрила на детето, от Социалната служба в Асеновград, да се опитате да поискате обяснение и от полицията в Асеновград, защото нейното съучастие може би е правно обосновано, но от морална гледна точка беше катастрофа.
В същото време настояваме да разберем какво е и участието на посолството на друга държава в цялата тази ситуация, защото децата бяха отведени с дипломатическа кола. Повярвайте, не по-малко драстичен беше този материал и българите изключително много се вълнуват от него. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Считам, че поставянето на този въпрос е напълно основателно, защото той наистина е шокиращ като случка и трябва да намери своето достатъчно убедително изясняване.
Потвърждавам обръщението към Комисията за децата, младежта и спорта. Има ли някой от заместник-председателите на комисията тук? Молбата ми е да организирате изясняването на този въпрос, заедно с представители на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, защото въпросите са и към органите на реда. В почивката ви моля да дойдете в кабинета, за да видим какви мерки трябва да предприемем.
Заповядайте от името на парламентарна група, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, вчера Централната избирателна комисия отказа да регистрира „Синята коалиция” за националните избори за парламент (шум и реплики от КБ) през 2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля за тишина! Запазете тишина!
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Това е станало с гласовете на политическите представители на Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи, „Атака” и в отсъствието на представителя на „Ред, законност и справедливост”.
Във връзка с това ние настояваме:
Първо, Президентът на страната, който по Конституция трябва да пази законите и техните принципи и ценности, да излезе пред българското общество и да заяви своята позиция към решението на ЦИК от вчерашния ден. 
Второ, всички политически партии, които считат, че пазят принципите на демокрацията в нашата страна, да заемат позиция към това деяние, което е престъпно към законите на страната във вчерашния ден.
Трето, главният прокурор на страната да се самосезира, за да провери кои са тези хора в Централната избирателна комисия, които след две поредни решения на Върховния административен съд, които стават задължителни за всички органи в страната, си позволяват да вървят срещу тези решения на Върховния административен съд, тоест срещу реда и законността в страната. Защото в крайна сметка тези подмятания, подвиквания от лявата страна на залата, не са срещу нас от „Синята коалиция”, те са срещу реда и законността в страната, срещу демокрацията, която бавно, мъчително всички заедно се мъчим да построим в тези 20 години. Това е безобразие! Това е безочие, което не се е случвало.
Искам да ви кажа, че ние няма да спрем да се борим за своята регистрация и ще я постигнем.
Искам да ви напомня, че в тези 20 години е имало случаи, в който вие от лявата страна на залата се мъчехте да спрете нас от дясната страна да се регистрираме на едни избори. Ще ви напомня, че тогава имаше решение на Върховния съд, с което се извърши регистрация. И ще ви напомня, че загубихте катастрофално тези избори в есента на 1996 г., след което – за всеобща наша радост – за дълго време бяхте извън властта в опозиция. Така че историята може и да се повтори. Не знам. Но това, което е основното, е че тези безобразия трябва да бъдат чути, по тези безобразия институциите на България и техните ръководители трябва да вземат отношение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи от името на други парламентарни групи?
Господин Кирчев, заповядайте, имате думата.
ХРИСТО КИРЧЕВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на ОДС искам да изразя дълбокото си възмущение от неспазване на законите в Република България. За съжаление, ние всеки ден отчитаме как поради неспазване на законите в Република България стигаме до положение, когато държавата не функционира, а ние самите ставаме свидетели на върховни управленски и вземащи решения органи да опорочават законите. Защото имаме едно решение на Върховния административен съд, което е окончателно и, за съжаление, се използва една комисия, която е от изключително голямо значение за провеждане на изборите, като Централната избирателна комисия, за да се набутва, извинявам се за думата, Синята коалиция в административни, съдебни и други, бих казал емоционални процеси, за да се отслаби нейната сила. Аз не искам да давам персонални оценки за Синята коалиция, но явно се засилва нейното влияние, след като съпротивлението срещу нея е толкова голямо. 
И аз апелирам към моите колеги от ляво, разбирам, че за тях едно лошо представяне на десницата е добре дошло, но не нарушаваме ли, колеги, по този начин демократичните устои на държавата, към които всички се стремим? Защото днес нещата стоят проблематично за десницата, утре могат да станат за вас. Докога ще си играем на заобикаляне на законите? Защото в тази зала има много бивши кметове, нека те да вдигнат глава и да си спомнят, че ако не изпълнят решение на върховен съд ги чака от 3 до 5 години затвор. И това е прилагано към кметовете. Значи на по-нисше ниво българските закони се прилагат, а по върховете ние отказваме да ги прилагаме и след това се чудим защо в България има такова голямо безредие.
Аз апелирам да не си играем с такива процесуални трикове, за да „победим” своя политически опонент, наистина всички да си подадем ръка, да направим реални, честни и почтени избори в България, защото виждате накъде отиват изборите. Защото утре вместо председателя Георги Пирински може да бъде председател брат Галев.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ, от място): Или Маришки.
ХРИСТО КИРЧЕВ: Вижте, с нашите – извинявайте – хитрини, накрая до там ще я докараме.
Затова изразявам дълбокото си възмущение от начина, по който се отнасят към решенията на Върховния съд на България. Тук е и министърът на правосъдието, предполагам, че и за нея са причудливи едни такива решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли други желаещи? Няма.
Преминаваме към точките, гласувани от нас в началото на пленарното заседание. 
Господин Георгиев, по процедурен въпрос ли желаете думата? Очевидно не.
Господин Местан, имате думата за процедура.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Понеже сме в режим на уточняване на последователността на проекторешенията и законопроектите, които ще обсъдим днес, не виждам никаква пречка да завършим проекторешенията, свързани с избиране на органи от Народното събрание, защото Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред вчера проведе своето заседание и вече има становище. По тази причина предлагам, докато има достатъчен кворум в залата, да преминем към т. 12 – Проект за избиране на Национално бюро за специалните разузнавателни средства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми господин Местан, Вашето предложение засяга подредбата, след като преминем точките от 1 до 4, които гласувахме като начало на пленарния ден – те ще отнемат много кратко време и извършим гласуванията, които са за днешния ден. Вие предлагате вместо да продължим с т. 9 – продължение на Закона за пътищата, да преминем към т. 12?
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Както сторихме и вчера с кадровите въпроси. Търся симетрията, нищо повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Разбирам.
Ще подложа на гласуване предложението на господин Местан т. 12 от нашата седмична програма да стане т. 9, а т. 9 да бъде т. 10.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 109, против 12, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Преминаваме към точка първа:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
„Заявление от Митко Левчев Антов – народен представител от 5.Видински многомандатен избирателен район.
Уважаеми господин председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, подавам оставка пред Народното събрание като народен представител от 5.Видински многомандатен избирателен район.
С уважение: Митко Левчев (подпис).”
Проектът, който следва да гласуваме, е от служебен характер и гласи:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България 
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Митко Левчев Антов – народен представител от 5. многомандатен избирателен район Видин.”
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
Следващата точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДВАНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Имате раздаден този проект. Той гласи:
„РЕШЕНИЕ
относно Дванадесетата сесия на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с предизборната кампания за произвеждането на избори за Четиридесет и първо Народно събрание
РЕШИ:
1. Народното събрание не заседава от 15 до 24 юни 2009 г., включително.
2. За времето по т. 1 народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание.
3. Последното пленарно заседание на Четиридесетото Народно събрание ще се проведе на 25 юни 2009 г. от 10,00 ч. при следния дневен ред:
Тържествено закриване на Четиридесетото Народно събрание.”
Има ли желаещи да вземат отношение по този текст? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 2.
Решението е прието.
Следващата точка, уважаеми колеги, е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Този проект се налага във връзка с приетото от нас решение на 15 май 2009 г. за определяне статута на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България.
Проектът на решение, който следва да приемем, предвижда записването във Финансовите правила на нашия правилник статута на Регионалния секретариат като второстепенен разпоредител на бюджетни средства.
Проектът за решение гласи, без да чета преамбюла на решението – имате текста пред вас:
„РЕШЕНИЕ
за допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание
Народното събрание…
РЕШИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 5 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към правилника, след думата „мнение” се добавя „на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
Не виждам желаещи да коментират този проект.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 100, против 2, въздържали се 3.
Решението е прието.
Уважаеми колеги, четвъртата от включените от нас точки в днешния дневен ред предвижда: 
ИЗБИРАНЕ НА ПОДУПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
Както съзнаваме, това също е достатъчно отговорен избор. Моля всички народни представители да влязат в пленарната зала – предстои обсъждане и важно гласуване. Знаете, че по закон предложението се прави от управителя на Народната банка.
На 28 май т.г. управителят господин Искров е депозирал в Народното събрание предложение, заедно с мотиви, за избор на подуправител. 
Моля, поканете господин Искров в пленарната зала, за да може да представи издигнатата от него кандидатура.
Господин Искров, имате думата за Вашето предложение.
ИВАН ИСКРОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Както съм написал в писмото си до вас и до председателя на Народното събрание, на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка имам честта и отговорността да предложа кандидатурата на проф. д-р на икономическите науки Николай Ненов Неновски за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Емисионно”.
Както съм изложил в мотивите си, познавам добре проф. Неновски, тъй като през почти целия ми мандат като управител на Централната банка работихме с него в Управителния съвет. Той беше така наречения външен член, без да бъде подуправител – член на Управителния съвет на Централната банка. Преди да бъде член на Управителния съвет, проф. Неновски работеше в „Макроикономически анализи” на Централната банка, като от 1998 до 2002 г. той беше началник отдел „Парични и финансови анализи” в Българската народна банка. Понастоящем е член на Програмния съвет за проучвания и публикации по банкова и финансова история към нашата Централна банка.
Искам да споделя с вас, че той е добре познат на банковата общност с многобройните си публикации и дългогодишната си задълбочена работа в областта на икономическите и финансови науки.
Към момента проф. Неновски е редовен преподавател в катедра „Финанси” на Университета за национално и световно стопанство, съответно има много изследвания в областта на теорията на парите, на международните финанси и политическата икономия.
Господин Неновски, който ще допринесе за популярността на банката, е много добре познат в голяма част от страните от Европейския съюз, тъй като е асоцииран преподавател в много университети в Западна Европа, откъдето има достатъчно много познанства с наши колеги. 
Функциите на управление „Емисионно” на Българската народна банка, което предлагам проф. Неновски да ръководи, основно са свързани, както знаете, с поддържането на пълно валутно покритие на общата сума на паричните задължения на БНБ и ефективното управление на брутните международни валутни резерви, както и организацията и управлението на налично-паричното обращение в страната. Това е така нареченият валутен борд на практика.
От сигурното, разумно и професионално ръководство на управление „Емисионно” пряко зависи стабилността на валутния борд и фиксирания валутен курс на лева, въведени в страната със Закона за БНБ от 1997 г.
Дълбоко убеден съм, уважаеми дами и господа, че в ситуацията на безпрецедентна международна финансова и икономическа криза, която неизбежно оказва влияние и върху българските пазари и икономика, е от изключителна важност за страната да се осигури яснота и стабилност в управлението на Българската народна банка. Само по този начин ще може да се обезпечи изпълнението на основната функция на Централната банка да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и оказване на подкрепа за политиката на устойчив и неинфлационен икономически растеж.
Мандатът на сегашния подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно”, господин Цветан Манчев изтича на 22 октомври 2009 г. Съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за БНБ изборът на нов член на Управителния съвет се произвежда, съответно назначаването му се извършва, не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия.
Тъй като и вчера стана въпрос за законосъобразността, изрично сме посочили от Правната дирекция на Централната банка основанията, на които предлагам господин Неновски да бъде избран за подуправител на Централната банка. 
Посочените срокове, уважаеми дами и господа, са инструктивни и целят да подсещат и стимулират компетентния орган да извърши избора предварително – преди изтичането на мандата на действащите членове на Управителния съвет, с цел да се осигури сигурност, приемственост и предвидимост в управлението на Централната банка, каквато е практиката и в други европейски страни.
Няма съмнение, че единствено Народното събрание е органът, компетентен да избере управител и подуправители на Българската народна банка, като отклонението от посочените срокове не може да повлияе по никакъв начин на действителността на решението за извършения избор.
С въвеждането на срокове, в които да се извърши изборът на член на Управителния съвет на БНБ, волята на законодателя е била да стимулира Народното събрание да извърши избора достатъчно време преди изтичане мандатите на действащите членове на Управителния съвет. Смисълът на закона е изборът на нов член на Управителния съвет да се извърши предварително, а не след изтичане на мандата на действащия член. Целта е да не се допуска Централната банка да бъде управлявана от лица с изтекъл мандат и неясен управленски хоризонт.
Когато стриктното спазване на посочения в Закона за БНБ срок за предсрочен избор не е възможно, както е в случая поради попадането му в месеца на парламентарни избори, когато няма да има ефективно действащо Народно събрание, в съответствие с духа и смисъла на закона е изборът да бъде извършен преди изтичане на мандата на действащия член на Управителния съвет. По този начин Народното събрание ще осигури предсказуемост и сигурност на управлението на Централната банка, което е предпоставка и за финансовата стабилност на нашата банкова система.
Извършването на избор, преди сроковете по чл. 12, ал. 4 от Закона за БНБ да са започнали да текат, е юридически и политически по-добрата възможност в сравнение с късния избор, след изтичането на тези срокове. Такъв избор не нарушава Закона за БНБ, защото не води до предсрочно прекратяване на мандата на действащия подуправител, а създава сигурност и предвидимост в работата на Централната банка, каквато е и целта на закона. Посочените срокове не могат да бъдат окачествени като преклузивни или прекъсващи, тъй като това би означавало Народното събрание да загуби правомощията си да извърши избор при неспазване на посочените времеви ограничения.
Правомощията на Народното събрание да избира и освобождава ръководителите на Централната банка и на най-важните за страната институции са му предоставени от Конституцията на Република България като израз на неговата политическа воля и отговорност и не могат да бъдат ограничавани или погасявани със закон.
Уважаеми дами и господа народни представители, във връзка с гореизложеното и на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка, предлагам за подуправител на БНБ, ръководител на Управление „Емисионно”, да бъде избран проф. Николай Ненов Неновски с мандат от шест години, който да започне да тече след изтичане мандата на сегашния подуправител на Централната банка господин Цветан Манчев. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин управител. Заповядайте в пленарната зала.
Уважаеми колеги, по тази точка следва да обсъдим и приемем проект на решение, който гласи:
„РЕШЕНИЕ
за избиране подуправител на Българска народна банка
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 11, чл. 12, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка и по предложение на управителя на Българската народна банка
РЕШИ:
Избира Николай Ненов Неновски за подуправител на Българската народна банка, ръководител на Управление „Емисионно”, с мандат шест години, който започва на 23 октомври 2009 г.”.
Това е проектът за решение. 
Желаещи да вземат думата по този проект няма.
Преминаваме към гласуване – гласувайте предложения проект за решение. 
Гласували 119 народни представители: за 113, против 6, въздържали се няма.
Решението е прието – господин Неновски е избран за подуправител на БНБ.
За отрицателен вот думата желае господин Атанасов - имате думата.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Гласувах против този избор по съображения, които вчера прозвучаха в тази зала, когато се избираше председателя на банката. 
В днешния ден, който е тежък за България след този инцидент, вместо да си вървим по дневния ред, се занимавате отново, и то с пренареждане на дневния ред, и пак само с назначения. Това е общият проблем.
Конкретният проблем – грубо се нарушава закона с тези срокове, които някой си тук тръгна да обяснява, че били инструктивни или не знам си какви. След като са фиксирани в закона, те трябва да бъдат спазвани! И ви се чудя на това безочие. Това е абсолютно безочие – законът да фиксира срок, в който трябва да се извърши едно действие от висшия орган на държавна власт и вие да го газите. Погазихте го вчера, сега за втори път! 
За какво става дума? Спазарили сте се, че в момента, в който се избере председателя на банката, той трябва да предложи подпредседателя, който е от БСП, и да завърши цялата тази история. Ето за това го правите всичко това. Засрамете се в днешния ден това нещо да го правите! Засрамете се! Малко срам трябва да имате. Може ли такова нещо – в края на мандата, тогава, когато губите властта, се занимавате само с редене на пешки? Само това правите и създавате условия при един следващ пленарен състав на това Народно събрание тези решения да бъдат преразглеждани. След това ще плачете, че имало такава или онакава метла.
Тези неща трябва да се запомнят, че вие днес създавате условията за преразглеждане на тези решения. Ето затова гласувах против. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Атанасов, обръщам Ви внимание, че изразените юридически становища не са „от някой си”, а от една от основните институции в страната. Вие очевидно имате различно мнение от това на институции?
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ, встрани от микрофоните): Основната институция е парламентът, господин председател! И Вие сте председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Знам това много добре, господин Атанасов. И се старая да го защитавам именно и във връзка със забележката, която Ви правя в момента. Вие можете да обосновете своето мнение, но нямате право да се обръщате по този начин към други представители на други, не по-малко важни институции.
За втори отрицателен вот думата има господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, гласувах против, не защото имам нещо лично против господин Неновски, когото добре познавам. Гласувах против, защото вчера аз поставих два ясни въпроса на господин Искров: защо лихвите по кредитите в България са 3-4 пъти по-високи, отколкото в европейските страни, в страните – членки на Европейския съюз, и защо Българската народна банка е против отпадането на наказателните лихви при предсрочно връщане на кредити? Конкретно говоря и за потребителските кредити, и за ипотечните кредити. Това бяха моите два конкретни въпроса, на които господин Искров не пожела да даде отговор. 
Мисля, колеги, че политиката на БНБ е сбъркана. Тя не защитава интересите на хората, а защитава интересите на банките. Ето затова гласувах против. Пак ви казвам, че няма нищо лично в моята позиция. Просто, надявам се господин Искров да даде ясен отговор.
Господин Искров, обръщам се към Вас, тъй като Вие сте в залата – отговорете на тези два конкретни въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Трети отрицателен вот няма.
За да завършим работата по тази точка следва да пристъпим към полагането на клетва и от господин Искров, и от господин Неновски.
Моля, поканете господин Неновски в залата.
Колеги, пригответе се за полагане на клетва.
Господин Искров, моля заповядайте тук, на трибуната. (Всички стават.)
Моля, повтаряйте след мен.
ИВАН ИСКРОВ и НЕНО НЕНОВСКИ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам законите на страната, да съдействам за осъществяване на поверените на Българската народна банка функции, както и да пазя служебната, банковата, търговската или друга правно защитена тайна, включително и след прекратяване на правомощията. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
Честито, господин Неновски.!
Заповядайте да попълните клетвените листове.
Уважаеми колеги, едно съобщение преди да пристъпим към гласуванията, които ни предстоят: на основание чл. 78 от нашия правилник днес след почивката ще бъдат връчени писмени отговори на народни представители. 
Колеги, преминаваме към гласуванията.
Законопроект за пряко участие на гражданите в управлението – както си спомняте, при гласуването на второ четене на 21 т.м., бяха отложени четири текста – чл. 10, чл. 23, чл. 27 и чл. 41.
Давам думата на господин Янаки Стоилов, който да информира Народното събрание за извършеното след тази дата.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, във връзка с проведената дискусия, без да засягаме съдържанието на това, което се съдържа в доклада, предлагам две уточняващи допълнения. Ако приемете, в заглавието, което приехме, да се добавят и думите „и местното самоуправление”, което е по-подробно, но по-точно изразява съдържанието на законопроекта. 
В чл. 10, ал. 2, ще прочета как окончателно да изглежда текстът, включвайки всички предложения, които се съдържат. Те вече могат да бъдат гласувани по реда, по който са направени.
„Чл. 10. (2) Народното събрание приема решение за произвеждане на национален референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от (тук има няколко варианта за числото) български граждани с избирателни права и не противоречи на ограниченията по чл. 9, ал. 2, 3 и 4.” 
Това се съдържа и като отделно предложение, говоря за финалния текст.
Това е, което засега мога да направя. 
Другите предложения са отразени. Имаше и идеи, изразени във финалната част на дискусията, но те вече са различни по същество и биха засегнали няколко текста в съдържанието на законопроекта. Затова правя тези предложения, които са само уточняващи, без да променят съдържанието на това, което съдържат предложенията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Смисълът на отлагането на чл. 10, чл. 23 и чл. 41 бе именно в това да се дообмислят още веднъж текстовете, за да намерим най-прецизните. 
Без да влизам в спор дали това, което ще предложа, е доуточняване или предложение по същество, все пак смятам, че относно легитимността на референдума от гледна точка на участвали в него български граждани, има логика да се вслушаме в една ясно изразена препоръка и на държавния глава, който предложи референдумът да бъде легитимен, ако в него са участвали не по-малко български граждани с избирателни права, отколкото на проведените последни парламентарни избори за Народно събрание. Да не си играем на 30%, 50%, защото бих попитал защо не 29 или 33%, или 45%? Защо точно 30%? Ако е една трета, би трябвало да е 33,33 в период. 
Това, което предлага и президентът, е един абсолютно безспорен критерий. Той има и своята много сериозна логика, защото е ясно, че референдумът по същество е една законодателна инициатива, която, ако получи достатъчна подкрепа, завършва като законодателен акт по смисъла именно на този закон. От тази гледна точка има логика да потърсим симетрия в легитимността на референдума и легитимността, която избирателят придава на Народното събрание чрез своето участие в парламентарните избори.
Затова правя конкретно предложение по чл. 23, ал. 1. 
Ако искате, да прочета целия текст, за да е ясно за залата, иначе ще Ви дам в писмен вид предложенията си. 
Предложението на комисията е:
„Чл. 23. (1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 30 на сто от гласоподавателите и ако с „да” са гласували повече от половината от участвалите...”.
Моето предложение е: изразът „не по-малко от 30 на сто от гражданите с избирателни права” да се замени с израза „не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание граждани с избирателни права”.
При това положение текстът ще гласи: „Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и с „да” са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.”.
Това е едното ми предложение.
По същия начин, абсолютно идентично е и предложението ми по чл. 41, ал. 2, когато става въпрос за местен референдум:
„Чл. 41. (2) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за общински съвет в съответната община и ако за него са гласували с „да” повече от половината от участвалите в референдума избиратели.” 
Търсим симетрия национален – местен референдум и отново ориентир е избирателната активност.
Това са моите предложения. Ще Ви ги представя в писмена форма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Други желаещи?
Заповядайте, господин Дилов. Имате думата.
ЛЮБЕН ДИЛОВ (ДН): Аз бих искал да подкрепя господин Местан във всичко, което каза. Ние, уважаеми колеги, също направихме такова предложение, основано на логиката, че активността на гражданите на местни и на парламентарни избори е възможно най-ниската точка на обществения интерес и съответно всеки един глас над най-ниската точка на обществения интерес би трябвало да зачита общия обществен интерес, така че напълно подкрепям това, което каза господин Местан.
Само искам да ви припомня нещо, което се отдалечи от времето. Независимо как вие четете факта, че няколко бургаски общини поискаха да направят референдум за проекта „Бургас – Александруполис”, дали той имаше смисъл и дали техният глас бе точно толкова значим, колкото биха направили референдум за пакта „Рибентроп – Молотов”, но като цяло точно този закон, който сега в момента се опитваме да променяме, остави у тях пълното убеждение, че от тях нищо не зависи. Това е изключително лошо, защото противоречи на самата философия на заниманието с политика, на самата идея всеки ден да вкарваш гражданите на една държава в състояние да правят избор и да носят отговорност за своя избор. Всеки път, когато казваме на хората, че нищо не зависи от техния избор, ние ги освобождаваме от всякаква отговорност.
Затова ви моля да подкрепите предложението на господин Местан, в случая, направено в залата. Ние имахме същото подобно и смятаме, че това е най-разумният праг на обществения интерес, след който едно допитване до гражданите трябва да бъде прието за успешно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Господин Казак, заповядайте за процедура.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, както виждате, има доста предложения за корекции в тези текстове, които бяха отложени. Предполагам, че и господин Ралчев ще изкаже подобни съображения. 
Именно с цел тези текстове още веднъж да се обсъдят и да се изчистят, да можем да гласуваме при ясни текстове пред нас, да се даде възможност да бъдат раздадени и в писмен вид, за да знаят колегите за какво се гласува, предлагам да се отложи гласуването по тези текстове и да преминем към гласуването на следващата точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Обратно предложение на господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, мисля, че вие направихте голям компромис, като допуснахте нови предложения по същество. Не възразих, защото бих искал да постигнем по-голямо съгласие по такъв важен законопроект. Пак казвам – въпреки че това е отклонение от процедурата, нека да бъдат гласувани предложенията на господин Местан. Но да се блокира приемането на закона и на всяко гласуване да се поставят нови изисквания, които да ни отдалечават от неговите принципи, смятам, че по същество и по процедура това би могло да доведе до злоупотреба.
Предлагам направените предложения преди и направените сега в пленарната зала да бъдат гласувани и да приключим с тази тема. Опасявам се, че отлагайки седмица за седмица този въпрос, означава да достигнем финала на парламента, без да направим една от най-важните промени, която със сигурност сред гражданите получава много по-голяма подкрепа, отколкото в българското Народно събрание. Това е моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Господин Стоилов, аз регистрирах направените предложения. Не съм потвърдил, че непременно ще ги подложа на гласуване. Моето намерение е пленарната зала да реши дали това са редакционни или предложения по същество. Ще споделя своето разбиране накратко по този въпрос.
Преди това следва да гласуваме процедурното предложение на господин Казак – да бъдат отложени гласуванията по членовете 10, 23, 27 и 41.
Моля, подлагам на гласуване това предложение. Гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 87, против 18, въздържали се 8.
Предложението се приема.
Следва да отложим отново гласуването на тези четири текста.
Колеги, нека чуем господин Ралчев и след това ще уточним как да процедираме.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
От първия момент на този тъй важен закон възникна чист юридически конституционален проблем – приложението на чл. 84, т. 5 от Конституцията. Говорим дали е задължителен този характер, който се предлага в чл. 10 в първоначалната му редакция и какво означава направеното предложение сега в пленарната зала – „Народното събрание може да приеме”. Ако формата „може” е императив, отново излизаме в задънената улица да нарушим Конституцията. Ако думата „може” означава да запазим правото на Народното събрание съобразно чл. 84, т. 5 да преценява въпросите, свързани с насрочването на референдум, в този случай предлагам пред думата „приеме” да се сложи думичката „може”, за да не изпадаме в различни тълкувания на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, виждам известен пропуск в работата на Комисията по правни въпроси, може би не на председателя, но ние днес следваше да имаме допълнителен доклад на комисията по тези спорни текстове. Предложенията, които се правят сега от господин Местан, въвеждат по-друг принцип на записване на границата, която прави един референдум валиден или не. Тя става плаваща, а не фиксирана в закона. Оттук възниква въпросът дали това е редакционно или предложение по същество. Според мен това трябва да реши пленарната зала.
Може и да го гласуваме, но днес след обяд комисията да проведе свое извънредно заседание само по тези текстове, да изготви допълнителен доклад, който да е на разположение на народните представители и утре сутринта това да бъде точка първа от извънредното заседание, за което, надявам се, ще бъде направено предложение, със съответните точки, като това да бъде точка първа. 
Нужно ли е да гласуваме такова процедурно предложение? 
Може би е целесъобразно да чуем господин Стоилов. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, господа народни представители! Няма пропуск на Комисията по правни въпроси, защото ние сме били във фазата на гласуване на направените предложения. Комисията няма какво повече да направи в тази фаза.
Не възразявам поради важността на въпроса предложенията, които бяха направени по същество, да бъдат гласувани, но оттук нататък не би следвало да се блокира работата по законопроекта, защото някой не го харесва в неговата цялост. Затова не виждам какво повече може да направи Комисията по правни въпроси. Това е въпрос на всеки един от народните представители – да каже дали подкрепя или не законопроекта в останалите текстове, които бяха предложени и обсъждани неколкократно.
Освен това днес след обяд имаме поети други обществени ангажименти. Не мога да се ангажирам, че някой от колегите ще бъде в състояние да ги обсъжда. Текстовете са много ясни. Нека утре сутринта, както са направени, включително и народните представители, които днес формулираха такива текстове, да бъдат подложени на гласуване и работата по този закон най-после да приключи. С какво съдържание – това ще решат народните представители, както всички ние ще носим отговорност за приетите или неприетите текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Стоилов, нямах предвид да откриете нова дискусия, а да фиксирате текстовете, които ще бъдат гласувани.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Местан ги е направил. Да ги напишат, ще ги гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има два варианта. Ако господин Стоилов отказва да оформи текстовете, които да бъдат гласувани като грижа на комисията, да поискаме от вносителите всеки да оформи писмено и да разпространи своите предложения. Те ще бъдат подложени на гласуване. Това е разширено тълкуване на процедурните възможности.
Колеги, ако не желаете, няма да го правим. Затова казах, че не съм решил непременно да се подложат на гласуване тези текстове. Господин Стоилов изрази готовност те да бъдат гласувани.
Аз все пак утре първо ще подложа на процедурно гласуване дали да се гласуват разпространените текстове или не, пък както реши пленарната зала. Няма място за едностранни решения или тълкувания.
Преминаваме към следващото гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Има доклад на Комисията по бюджет и финанси за второ гласуване. Следва да гласуваме съдържащите се в този доклад предложения.
Наименованието на закона е по вносител, подкрепено от комисията, текстовете на параграфи 1, 2, 3, 4 и 5 също са по вносител, подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте шестте текста – наименованието и първите пет параграфа по вносител.
Гласували 92 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
Комисията предлага да се създаде нов § 5а. Предложила е текст на този параграф, а параграфи 6 и 7 да бъдат приети по вносител, подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте тези три текста.
Гласували 88 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
Предложение на народните представители Ариф Агуш и Милен Велчев да се създаде нов § 7а.
Предложението не е подкрепено от комисията.
Подлагам на гласуване предложението на господата Агуш и Велчев, неподкрепено от комисията.
Отменете това гласуване, тъй като очевидно въпросът с кворума следва да се изясни.
Включете режим на регистрация.
Повикайте народните представители в пленарната зала, има режим на регистрация. Той ще продължи една минута.
Очевидно, е че липсва необходимият кворум, не можем да продължим с гласуванията. Гласуванията, ако реши Народното събрание с отделно гласуване, бихме могли да проведем в началото на следващия пленарен ден, ако това е допустимо и по правилник, в началото на извънредното ни заседание.
Това означава, че ни остават текстовете от Законопроекта за акцизите и данъчните складове; Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския регистър; Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
Ясно е, че не можем да извършим гласувания и по гласуваната от нас нова точка 9 от редовната ни седмична програма.
Уважаеми колеги, продължаваме със:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - продължение.
Думата има господин Радослав Илиевски.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение в пленарната зала да бъдат допуснати Красимира Мартинова – заместник-министър на транспорта, и главен комисар Алекси Стратиев – началник на КАТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Няма възражения. 
Поканете представителите на съответните институции в пленарната зала.
За процедурен въпрос има думата господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди час и двадесет минути по мое предложение Вие, господин председателю, разпоредихте министърът на транспорта да дойде, за да бъде изслушан в залата. Считам, че периодът е достатъчно голям, за да ни се даде отговор какво става с тази процедура, защото мисля, че дори и да нямаме кворум и залата да не е пълна, народните представители, знаейки каква е ситуацията от вчера насам, искат да чуят точна, последна и официална информация по този инцидент и най-вече разследването по него. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Основателно е очакването на господин Иванов. Информацията, която имам към сегашния момент, е следната. Министърът на транспорта е в Пловдив, извън столицата е. Доколкото имам информация, е разговарял с министъра на вътрешните работи, който е готов да дойде в Народното събрание. Предлагам това да стане веднага след почивката, в 11,30 часа. Моля да предупредите всички колеги, очевидно всеки го интересува това, което ще заяви министърът на вътрешните работи. Разбира се, очакването за участие на министъра на транспорта остава в момента, в който той бъде в столицата.
Моля да предадете на министъра на вътрешните работи, че в 11,30 часа Народното събрание ще очаква той да бъде тук и да даде исканата информация.
Заповядайте, господин Илиевски.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Вчера стигнахме до § 12, който се подкрепя от комисията и § 12 става § 15.
Параграф 13 по вносител също се подкрепя от комисията и той става § 16.
Има предложение от народния представител Олимпи Кътев - създава се нов § 13а със следното съдържание:
„§ 13а. Създава се чл. 151б:
„Чл. 51б. (1) Водачите на моторни превозни средства подлежат на периодично обучение на всеки десет години за поддържане и усъвършенстване на познанията им по безопасност на движението.
(2) Обучението по ал. 1 се извършва в курсове, организирани от юридическо лице със структури в цялата страна, получило разрешение за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства при условията и по реда на наредбата по чл. 157, ал. 3.“
Тук се предлагат два варианта:
Първи вариант: „(3) На водачите на моторни превозни средства, които не представят удостоверения за преминато периодично обучение, се отнемат контролни точки по условията и реда на наредбата по ал. 2.“
И втори вариант: „(3) Удостоверение за преминато периодично обучение се изисква при подновяване (продължаване) валидността на свидетелството за правоуправление.“
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Желаещи да вземат отношение по текстовете, които представи господин Илиевски? 
Преди това за процедура изяви желание господин Атанасов.
Заповядайте, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Моята процедура е следната. Аз съм изненадан и искам да получа отговор като народен представител, а и залата трябва да получи отговор на този въпрос, защо при условие че председателят на Комисията по транспорт се намира в пленарната зала, законопроектът се представя от заместник-председателя? Не мога да разбера! Няма логика да се случват тези неща. Защо избираме ние председатели на комисии, след като заместник-председателите ще представят законопроектите. Аз разбирам, ако има уважителни причини и председателят отсъства от пленарната зала, някой да го замества. Но при условие че той е в залата и че този законопроект се е гледал в неговата комисия и тя е взела отношение, защо се представя от заместник-председателя? Това ми е процедурата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Атанасов, аз поне не знам норма в правилника, която императивно да повелява, че ако председателят на комисията е в залата, само той представя доклада на комисията. Това е въпрос на уточнение между ръководството на комисията. Очевидно така е преценило ръководството и така процедираме.
Господин Мирчев, заповядайте за изказване.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Моето предложение ще бъде по чл. 149. Ние вчера разглеждахме чл. 140, 143 и 139. Тук има взаимосвързани неща. Вчера говорихме за ремаркета и полуремаркета. Отпадането на т. 4 в чл. 149, ал. 1, тъй като ал. 4 се отменя, отново поставя въпроса, свързан с предходните текстове. С тази промяна тракторите и техните ремаркета вече не са обект на типови одобрения по реда на чл. 149 и по този начин те отпадат от групата на пътни превозни средства.
Вчера господин Иванов предложи да запазим „пътни превозни средства”, а не „моторни превозни средства”. В тази връзка трябва да има съответствие между т. 15 и т. 16 в Преходните и заключителни разпоредби, тоест, където се дават дефинициите, тоест трябва да има коректност в текстовете. Ако вчера се гласува да остане действащият текст „пътни превозни средства”, като се добави отпред „условията и редът”, мисля, че това беше в чл. 143 или чл. 140, тогава автоматически ще се реши и въпросът в чл. 146.
Ще си позволя да отговоря на господин Атанасов. В Комисията по транспорт и съобщения имаше много сложен, тежък казус. Първият е този тежък Закон за движението по пътищата, и второ, по Закона за електронните съобщения има две жалби в Конституционния съд, където са обединени в едно дело и се оспорват по предложение на вашата парламентарна група - чл. 47, 47а, 48, 48а, § 5, § 5а-г, и чл. 116 от Закона за радиото и телевизията. 
Комисията имаше задължение с разпореждане на председателя да подготви становище на комисията в установения срок - чрез председателя на Народното събрание до Конституционния съд. Така че ние си разпределихме функциите, за да можем да изпълним и двете задължения. Заместник-председателят водеше заседанията на комисията, а аз изцяло бях ангажиран с предложението до Конституционния съд. Като задължение и на комисията, и на Народното събрание е изпълнено и е изпратено в установения срок. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря, господин Мирчев, за това обяснение.
Има ли желаещи да вземат думата?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В известна степен моето изказване подкрепя доводите, които изложи председателят на комисията относно промените, които се правят в чл. 149. Отпадането, така както е записано като предложение на комисията, на т. 4 в ал. 1 и отпадането на ал. 4 изважда всъщност тракторите и техните ремаркета като обект на типово одобрение по реда на чл. 149 и по такъв начин те се изхвърлят от групата на пътните превозни средства.
Следователно, ако това се приеме, следва корекция, която не е предвидена в промените на закона, в Допълнителната разпоредба, където са дадени по смисъла на закона различните определения в закона, включително и какво представлява „трактор” и „самоходна машина” – това са т. 15 и т. 16 от Допълнителната разпоредба.
Преди да завърши дискусията, искам ясно да чуя защо тракторите и техните ремаркета са извадени от необходимостта, която е съгласно чл. 149, на изброяване на обектите на типово одобрение.
По същия начин вчера поисках друго пояснение и представителите на изпълнителната власт, които взеха думата, поясниха, че те нямат нищо общо с това предложение. Да видим сега кой има нещо общо със следващото предложение тук и как то ще бъде защитено? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики?
За реплика думата има господин Илиевски.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Господин Иванов, ще Ви помоля да видите Закона за регистрация на земеделската техника и да видите функциите и правомощията, които са разписани на Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните, където става типовото одобрение на трактори, ремаркета и друг вид транспортна и селскостопанска техника, в това число и строителна. Там е типовото одобрение и затова е извадено оттук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Заповядайте за Вашата дуплика, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Илиевски! Като изказвам съгласие с регистрацията, която се извършва там, все пак считам, че това, което ние разписваме в чл. 149, има общ характер на одобряване на типа на пътните превозни средства, което означава, че ние изваждаме изобщо от категорията на пътни превозни средства тракторите и техните ремаркета, с което не мога да се съглася.
Ако това се направи, считам, че трябва да се направят промени и в Допълнителната разпоредба, където се дават определенията на използваните термини в закона, което не е предвидено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Бих се обърнал към представителите на Министерството на транспорта – госпожо Мартинова, бихте ли желала да дадете пояснения по този въпрос? Може би трактори и ремаркета има и извън селското стопанство.
Госпожо Мартинова, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИРА МАРТИНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих казала следното в контекста на тази дискусия. В Закона за земеделската и горска техника действително е посочено, че типовото одобрение, регистрацията и техническите прегледи се извършват по друг ред, на база на осъществени инспекции от Контролно-техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните. Тоест тракторите и другата горска техника, независимо от това в коя система работят, щом отговарят на дефиницията за трактори или за горска техника, минават на регистрация за типово одобрение и за технически прегледи по реда, съществуващ в Закона за земеделската и горска техника. 
В контекста на едно бъдещо развитие на законодателството смятам, че би могло да се изведе един обособен закон за типовото одобрение, който да даде възможност да се регламентират именно тези проблеми, посочени от господин Иван Иванов - кой е общият и кой е специалният закон. 
В случая нямаме някакъв пропуск или допусната липса, а имаме различни превозни средства, уредени по различен начин. Това е причината в настоящия Закон за движението по пътищата тези неща да са извадени, тъй като те съществуват в друг закон в момента. Няма да има юридически вакуум, ако те излязат от този закон, защото има правна уредба в друг закон. Но в бъдеще би могло да се мисли като развитие да бъдат на едно място и да има обособен закон за типовото одобрение, което ще облекчи материята, която в Закона за движението по пътищата стана голяма по обем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, в пленарната зала е министърът на вътрешните работи господин Миков, който е готов да вземе участие при обсъждането на разглеждания от нас законопроект. Потвърждава своята готовност в 11,30 ч. да даде информацията, която се очаква от него.
Има ли други желаещи да вземат думата по § 13? Няма.
По § 13а, който беше представен от господин Илиевски, има предложение от народния представител Олимпи Кътев, което комисията не подкрепя. Господин Кътев не е в пленарната зала.
Има ли желаещи да коментират този текст? Няма.
Продължаваме нататък. Господин Илиевски, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Има предложение от народния представител Борислав Ралчев, който предлага § 14 да отпадне. 
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Йордан Мирчев ал. 2 на чл. 158а да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става 17 и предлага следната подобрена редакция:
„§ 17. Създава се чл. 158а:
„Чл. 158а. (1) При издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство младият водач получава две трети от максималния размер контролни точки, а след изтичане на едногодишен срок – останалите една трета.
(2) На младия водач на моторно превозно средство се забранява:
1. да управлява моторно превозно средство с двигател с вътрешно горене с работен обем над 1600 куб. см.
2. да превозва пътници на възраст до 18 г., освен в присъствието на правоспособен водач на моторно превозно средство, който не е млад водач. 
3. да управлява моторно превозно средство от 23,00 ч. до 5,00 ч., освен в присъствието на правоспособен водач на моторно превозно средство, който не е млад водач.
(3) Младият водач на моторно превозно средство е длъжен до една година след първоначалното издаване на свидетелство за управление, да залепи в горния ляв ъгъл на задното стъкло на управляваното от него моторно превозно средство обозначителен знак, изобразяващ пътен знак А 39 с дължина на страните 8 см.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат думата по тези текстове?
Господин Ралчев, имате думата за изказване. Заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! Отразено ли е, че съм направил предложение за отпадане на този текст? Искам да въведа една корекция: поддържам направените предложения по 158а в алинеи 1 и 3, в подобрението.
Защо ги поддържам? Защото считам, че ал. 2 изцяло не може да съществува в правния мир. Подходът към лице, което е придобило правоспособност от държавен орган, в никакъв случай впоследствие не може да бъде коригирано по някакъв друг начин. Разбирам тревогите за младите водачи и последиците им от неразумно каране. Съжалявам, но сега към тревогата за младите водачи прибавяме тревогата и за възрастните водачи, от вчерашния ден, която не е по-малка. Така че трябва да бъдем наясно, че сме на плоскостта на правото и неща, свързани със случилото се, колкото и да е неприятно, не могат да бъдат въвеждани в правни норми.
На първо място, какво означава – имаме норма за това какво е младият водач, да не може да управлява моторно превозно средство с над 1600 куб. см? Как ще се измери от младия водач? В картончето, което удостоверява правото да шофираш определено моторно превозно средство, такава данна няма! Това е първият аргумент. В един друг картон я има, но тя не е атрибут към това, което трябва да бъде в колата и което създава легитимност да я управляваш. 
По-разумното е друго. Твърдя, че всички тези текстове не са мотивирани и не са защитени по никакъв начин. Кой е определил, че младите водачи са тези, които правят най-големи, най-тежки катастрофи? Във вчерашната преса имаше един всекидневник, който излагаше данни за лица от 24 до 64-годишна възраст. Нали разбираме, че тези данни не са такива, каквито трябва? Къде е докладът на двамата министри по чл. 170б, който очевидно с грижата към младия водач ги е задължил да направят едно обследване на всички тежки катастрофи, причинени и по повод действията на млади водачи до две години? 
И сега абсолютно по популистки начин ни се казва: младият водач е лошият водач. Съгласен съм, че много от тях са невъзпитани, с разни жестове, и прически, и други подобни неща, но не може да има такава дискриминация. Първо, защото те имат една легитимна правоспособност, второ, защото няма никакво основание нито от техническа, нито от правна гледна точка да се свързва тяхното поведение с кола от 1600 куб. см. Това е нонсенс! Всички тук са достатъчно просветени и са шофирали автомобил и от 1000, и по-малко куб. см и тогава знаем, че този автомобил развива скорост далеч над 120 км, колкото е позволено. Така че е неоснователно въвеждането на едно такова ограничение.
Превозва пътници до 18 г. с придружител – 1000 пъти поставях този въпрос - каква е правната характеристика на придружителя, какви са неговите задължения и неговите права? Нямам отговор на този въпрос. Как ще се преценява поведението на младия водач, ако опитният водач до него му даде един грешен акъл, както се казва? Да обясняваме ли, че всичко в това шофиране се свежда до вземане на решение в рамките на една секунда? Това са неща, известни от памтивека – че тази една секунда се състои от три части: възприемане, осмисляне и прочие. Водачът какво ще прави – ще осмисля собственото си поведение и възприятие или ще чува какво казва дядо му, баща му или неговия приятел за съответната категория? И какво ще стане утре, ако той изпълни препоръката на този човек, който стои отдясно? Кой ще отговаря? Очевидно това е един абсурд от правна гледна точка.
И на трето място, не знам, да плачем ли или да се смеем: от 23,00 ч. до 5,00 ч. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Времето!
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Много Ви моля, само една секунда.
Тези въпроси ги повдигаме вече в рамките на тази календарна година. Предният и по-предният път, когато тези текстове бяха отхвърлени не получихме отговор какво имате предвид – тъмната част от денонощието? Тя е половин час след залез слънце и има установена практика от 100 години. Какво е 23,00 ч.? Пишете да не могат да ходят на дискотека, ако това влиза в правната норма, свързана с движението по пътищата! Извинявайте, но нека малко от малко да се уважаваме! Не може да има една такава дискриминация по отношение на младия водач. Мен ми се струва, че ясно и точно трябва да правим изводи от правната характеристика на тези правоотношения, което е един абсолютен нонсенс в тези предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин министърът пожела да вземе думата. Нека да го чуем.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Ралчев! Вземам веднага думата, за да разсея някои спекулации, които Вие се опитвате да внушите на пленарната зала по отношение на ограничената правоспособност. Ясно е, че много хора имат дипломи за висше юридическо образование, имат адвокатска правоспособност, но не могат да се явяват пред Върховния съд. И това вие, адвокатското съсловие, сте го решили и никой не смята, че те са ограничено правоспособни и че това е дискриминация. Ясно е, че има много лекари, които имат диплома за упражняване на тази професия, но за да извършват определена специфична дейност, трябва да имат следващото – практика и специализация. И никой не казва, че тези лекари са дискриминирани.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Това е спекулация, защото трябва последваща квалификация, а не забрана.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ако обичате, господин Ралчев!
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: По отношение на това дали става въпрос за дискриминационна норма.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Абсолютно!
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: В никакъв случай. Става въпрос за една утвърдена практика в много европейски страни и по света. Откъде идват тези данни? Обяснявах ви предишния път в Народното събрание, и в комисията съм имал повод да го споделям. Един доклад преди няколко години на ICD и Съвета на министрите на транспорта на Европейския съюз, в който се предписват на базата на статистика, на сериозен анализ, ясни мерки по отношение на младите водачи. 
Всъщност оттам идва квалификацията „млад водач”, поради особеното емоционално състояние и поради особеностите на възрастта. Всичко това е действащо законодателство в много от европейските страни. Вие много добре знаете, че става въпрос за около 30% от тежките пътно-транспортни произшествия, в които загиват млади хора. 
Иронията на съдбата беше, че предишния път, когато вие отхвърлихте този законопроект със същите текстове, същия ден се случи едно тежко пътно-транспортно произшествие тук, в София, което имаше всички признаци на описаните в закона ограничения и по отношение на младия водач, и по отношение на лишено от право на правоуправление лице. Всичко това е животът, който хората виждат. Има един обществен интерес да се опитаме да спасим живота на младите хора. 
Аз не виждам защо наричате дискриминация ограниченията, които трябва да предпазят живота и здравето на младите хора? По-голяма демагогия от тази не може да има! Това не е норма в полза на държавата или на някой друг. Това е в полза на тези млади хора, които все още не са добили тези способности, че да овладяват мощните машини, с които загиват по нашите пътища. 
Как се измерват 1600 кубически сантиметра? Има два начина. Ако водачът е собственик, да знае каква е кубатурата на автомобила. Ако не е собственик, а му е предоставен за управление, да пита този, който му го предоставя, каква е кубатурата на автомобила. Начинът е много прост и той произтича от живота.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Не го пише никъде.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Не може целият живот да бъде описан в правни норми, господин Ралчев, и Вие го знаете много добре.
По отношение на ограничението, свързано с превозване на пътници на възраст до 18 г. и ограничението от 23,00 ч. до 05,00 ч. и по въпроса за придружителя, който поставяте. Защо има ограничения в дискотеките в определена възраст на непълнолетието децата да бъдат там с придружител? Това дискриминация ли е, господин Ралчев? 
СТАНЧО ТОДОРОВ (независим, от място): Те не са деца.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Това дискриминация ли е? Разликата във възрастта, разликата в психоемоционалните състояния е много малка между 17 години и 6 месеца и 18 години и 6 месеца. Пак ви казвам, че всички тези ограничения са действащи ограничения, приети в европейската и в световната практика. Те са насочени само към едно. 
Аз разбирам, че сме в предизборна ситуация и всеки търси някакъв политически дивидент от този закон. (Реплики на народния представител Борислав Ралчев.)
Имаше редица допитвания до общественото мнение. Хората искат законови мерки за ограничаване на убийствата по пътищата. Тези законови мерки, пак казвам, не са някаква приумица. Тези законови мерки минават през опита на страни, които през последните две-три години, въвеждайки ги, драстично са намалили пътно-транспортните произшествия, убитите и ранените по пътищата. 
Какво ще кажете вие с вашето правно съзнание, когато става въпрос за една мярка, която в момента се дискутира във Франция, при превишение на скоростта над 50 км - отнемане на превозното превозно средство? Само че в една Франция за последните три-четири години има драстичен спад на катастрофите, драстичен спад на убитите и ранените. 
И тук всеки, когато застава пред тази трибуна, трябва да казва какво иска и каква е целта на закона. Целта на закона е да ограничим този „massacre” по пътищата или целта на закона е всеки от нас да изрази собствена позиция по един или друг въпрос от житейската си или професионална практика.
Така че аз ви моля, уважаеми дами и господа народни представители, да се отнесем към тези текстове не като към дискриминационни норми, а като към норми, въвеждащи ограничения в името на живота и здравето на хората, които ежегодно загиват по пътищата на републиката. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има няколко желаещи да вземат думата – господин Йордан Мирчев, господин Станчо Тодоров, господин Иван Иванов, госпожа Ваня Цветкова, господин Олимпи Кътев и господин Минчо Христов. 
Заповядайте, господин Мирчев.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
По създаването на чл. 158а. Безспорно ще подкрепя ал. 3, защото тя е по същество предложение на мои колеги от нашата парламентарна група в един закон, който по неизвестни за мен причини, не беше подкрепен.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Вашата група не го подкрепи.
ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Миков, не го подкрепи парламентарната група, от която Вие излязохте.
По ал. 1 на чл. 158а, моето първо принципно предложение е да не използваме понятието „млад водач”, а понятието „нов водач”. Понятието „нов водач” е нещо, което е и в европейската практика.
Това, което предлагам, е принципно нова философия. Ние трябва да стимулираме новия водач да спазва закона и спазвайки закона, да получава бонуси от контролните органи.
Затова моето предложение е ал. 1 да придобие следния вид: „При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, водачът получава ежегодно по една трета от контролните точки до достигане на максималния брой”. 
Новият водач получава една трета, когато получава свидетелството за управление, и ако през първата година не е направил нарушения, получава една трета и след това още една трета. Тоест, да въведем принципа на стимулиране, на даване на бонуси, за да се спазва Законът за движението по пътищата.
Що се отнася до ал. 2, моето предложение е тя да отпадне. Защото новата редакция на ал. 1 действа много по-дисциплиниращо върху водача. Ако все пак се реши ал. 2 да остане, ще направя по нея няколко предложения. Ако има ограничения, то те трябва да бъдат по мощност, а не до кубатура.
Второ, т. 2 – да превозва пътници на възраст до 18 г., освен в присъствието на правоспособен водач на моторно превозно средство, който не е млад водач. Както е записан, този текст означава, че придружителят може да бъде 17-годишен с категория „М”. Аз ще моля този въпрос да се изясни. (Реплики на народния представител Иван Иванов.) В закона е записано, няма да обучавам какво е „категория М”.
Точка 3 – да управлява моторно превозно средство от 23,00 ч. до 05,00 ч., освен в присъствието на правоспособен водач на моторно превозно средство, който не е млад водач. Както е записан този текст, няма ограничение придружителят да е млад водач. Стигаме до противоречие. 
Ако тези ограничения, за които министърът настоява, в ал. 2 - за кубатурата, и по т. 2 и т. 3, тогава трябва да бъдат записани така, че да не създават възможност за друго тълкуване. Тоест, ние въвеждаме понятие, въвеждаме ограничения и в същото време даваме възможност на по-слабо подготвен водач или да бъде придружител, или да превозва пътници. Ако все пак се гласува ал. 2, тези въпроси трябва да претърпят поправки в тази част. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Реплики към господин Мирчев? Няма.
Давам думата на народния представител Станчо Тодоров.
СТАНЧО ТОДОРОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Господин министър, уважаеми колеги! Наистина текстът, който се предлага на Народното събрание, не само е дискриминационен, но няма никаква логика. Ако се вмъкнем и се вгледаме внимателно в нещата – точно и ясно, господин министър, не мога да Ви разбера как твърдите тук неща, които нямат никакво покритие?!
Дава се документ за правоспособност. Щом има документ за правоспособност, не може да има ограничения! Абсолютно никакво ограничение!
После, за младия водач. Младият водач може да бъде и на 18, и на 60 години. Това няма никакво значение. Значи, ние изпразваме дискотеките от 23 до 5 часа. Ако този нов водач е на 60 години, той въобще няма да ходи на дискотеки, ако това е причината. (Шум, оживление.)
Второ, трябва ли да има стар водач при младия водач, който се движи? А като направи катастрофата, кой ще е виновният – старият до него или младият, който е направил катастрофата? Ще ви кажа, че в армията, където съм работил 33 години само с млади шофьори, тъй като те завършват школите и веднага влизат в армията и управляват превозни средства и то не от 1600 кубика, а много по-големи. И Ви питам: тези, които управляват танкове, бронетранспортьори и самолети, ще ограничите ли на летеца, който има документ, да лети във въздуха с определена скорост и определено време? Нормално ли е това сега? Я ми кажете! Ще го ограничим и до него ще сложим старши, който ще го ограничава? Това няма никаква логика. Дава му се документът и той носи отговорност. Вярно е, че в армията е така: до шофьора има старши и ако стане катастрофа, отговорност носи старшият. 
Господин министър, Вие ще кажете ли, когато в армията и полицията се наема такъв служител, ще му слагате ли там старши и младият шофьор от полицията примерно от 23 до 5 часа ще кара ли колата? Или старшият ще носи отговорност? Това е абсурд, абсурдни положения! Не мога да възприема това. Това са елементарни неща.
Или като че ли автомобилът до 1600 кубика ще се движи с 20 км в час. То и с 20 км в час стават катастрофи. Но същият автомобил може да се движи със скорост 150 или 160 км в час. Каква е причината да ограничаваме скоростта на автомобила от 1600 кубика? Няма никаква логика! (Реплика от залата.)
Да, това ще засегне полицаите и те ще скочат. Те сега млади влизат в полицията, взел книжка и започва като шофьор. Това означава ли, че не може да кара? Защото този закон се отнася за всички шофьори – и за армията, и за полицията. В армията тогава какво правим? Значи няма да има занятия, учения след 23 часа, защото законът го забранява?! Това е абсурд, ненормални неща, които се случват.
Моля Ви, господин министър, причината не е в това, че младите шофьори работят. Те имат по-добри рефлекси от възрастните. Те са и по-добре обучени. Добре, поне че за 33 години Господ ме е опазил, защото при мен са минали десетки хиляди млади шофьори и нямат нито едно нарушение. Но няма логика сега да ги ограничаваме заради това, че се е случила една случка. 
Уважаеми колеги, по-важно е да се ограничат подкупите за вземането на документа – там е истината! Защото документ се взема въобще без човек да се качи в колата, взема документа, плаща таксата и след това прави катастрофата. Това е причината, господин министър. Вие дръжте да има наистина ред при вземането на документа! Тогава ще спрат всички катастрофи. А сега да ограничавате разни работи – това е абсурд, не си правете илюзии да правите популизъм! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от журналистите.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, остават няколко минути до 11 часа, затова изказванията ще продължат след почивката.
Моля да чуете как ще продължим след почивката. Първо ще имаме възможност да изслушаме министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков по всички установени факти и обстоятелства досега във връзка с трагичния инцидент от вчера. След това, доколкото имам информация, имаме възможност да се върнем към гласуването на текстовете от Закона за пряко участие в държавната власт и местното самоуправление, както беше предложено, както и към гласуваната от нас нова точка 9 за избор на Национално бюро по въпросите на специалните разузнавателни средства. След това ще продължим със Закона за движение по пътищата. Евентуално ще има и предложение за извънредно заседание в утрешния съботен ден.
Преди да преминем към тези гласувания, отново ще извършим регистрация, за да се установи разполагаме ли с необходимия кворум. 
Тридесет минути почивка до 11,30 часа.

(След почивката.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, както обявих, ще изслушаме министъра на вътрешните работи.
Преди това нека връча получените отговори. 
Не виждам госпожа Капон – предайте й, че има отговор от господин Станишев.
Господин Борислав Китов има отговор от господин Станишев.
Господата Красимир Каракачанов и Мирослав Мурджов – от министър-председателя.
Господин Евгени Чачев има отговори от министър-председателя и от министъра на транспорта.
Господин Лъчезар Тошев го няма.
Господин Станчо Тодоров – заповядайте, имате отговор от министър Михаил Миков.
Господин Лъчезар Иванов го няма.
Господин Христо Величков – заповядайте, отговор от министър Петър Мутафчиев.
Госпожа Вълканова не я виждам.
Господин Захари Георгиев – заповядайте, отговор от министър Валери Цветанов.
Господин Яне Янев не е тук.
Госпожа Елиана Масева – заповядайте, госпожо Масева.
Господин Димитър Камбуров – дали е тук господин Камбуров? 
Господин Васил Паница.
Госпожа Ваня Цветкова.
Госпожа Евдокия Манева.
Господин Иван Илчев и госпожа Минка Русева имат отговор.
Заповядайте, господин Илчев - имате отговор от министър Емел Етем, от министър Емилия Масларова, от министър Евгений Желев, от министър Асен Гагаузов, от министър Валери Цветанов.
Госпожа Русева – и от министър Михаил Миков, министър Петър Мутафчиев, министър Пламен Орешарски. Заповядайте, всички тези са за Вас.
Господин Иван Иванов – заповядайте, отговор от министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров. Още един отговор до Вас, още един – няколко са. Всички тези са за Вас.
Госпожа Шулева я няма.
Госпожа Капон и госпожа Понева имат отговор.
Господин Радослав Иванов – заповядайте, отговор от министър Емилия Масларова, от министър Евгений Желев, от министър Асен Гагаузов, от министър Петър Мутафчиев, министър Валери Цветанов плюс министър Николай Василев. Заповядайте.
Уважаеми колеги, ще дам думата на министъра на вътрешните работи господин Миков. (Реплика от народния представител Евдокия Манева.)
Нека чуем господин Миков, госпожо Манева, след това ще Ви дам възможност (реплика от народния представител Евдокия Манева) – във връзка с питанията. Нека го изясним, след като чуем господин Миков. Ще Ви дам тази възможност.
Моля за вашето внимание, колеги! Става дума за възможно най-тревожния и сериозен въпрос пред нас през тези дни. 
Заповядайте, господин Миков.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Вчера към 09,30 ч. автобус марка „Чавдар”, собственост на фирма „Ем Си Ай” – Славчо Славов, Ямбол, извършва превоз на група пътници от Дом за възрастни хора в гр. Ямбол до местност „Бакаджика”, където се провежда масово мероприятие, организирано от общината за честване на празника Спасовден. Съгласно плана за провеждане на мероприятието в района са допускани единствено моторни превозни средства, превозващи хора с увреждания, болни и възрастни хора. По тази причина автобусът е допуснат в района.
На около 50 м от произшествието част от групата слиза и автобусът тръгва обратно по път със силно изразен наклон. Водачът губи контрол върху превозното средство, като го насочва към крайпътните дървета, зад които се разкрива голяма поляна, пълна с хора. Непосредствено преди автобусът да излезе от пътя, един от охраняващите полицаи успява да избута групата от хора, с което спасява техния живот, при което бива ранен.
Не са забелязани спирачни следи по пътната настилка. 
Загиналите при инцидента са 16 души. Ранените са 14, които са настанени в Областната болница, Военно-медицинска академия и „Пирогов”. Там всъщност е настанен и шофьорът на автобуса.
Констатациите, които са направени при проверката на фирмата превозвач от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, са следните. 
Фирмата „Ем Си Ай” Славчо Славов – Ямбол, е лицензирана за извършване на обществен превоз на пътници и в списъка към този лиценз са вписани три превозни средства.
При проверката по документи са констатирани следните нарушения на Закона за автомобилните превози. Водачът е назначен на работа, без да е спазено изискването да е преминал психологическо изследване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Удостоверението на водача е изтекло през м. януари 2007 г.
Превозът е бил извършван под формата на случаен превоз, като са констатирани следните нарушения. Не е заверена пътна книжка със списъка на пътниците в Регионална дирекция „Автомобилна администрация” - Ямбол. Не е спазено изискването съставът на групата да не бъде променян и на практика е извършван превоз, отговарящ на принципа на редовна линия, без да бъдат издавани билети за тези пътувания и без да има издадено за тази цел разрешително от съответната община.
Констатации, направени при проверката на фирмата, извършила периодичния технически преглед от страна на Автомобилната администрация. В протокола за периодичен технически преглед не е отразена измерена ефективност на ръчната спирачка. Данните за ефективността на спирачната система показват, че е била в рамките на нормативните изисквания. 
Всички документи, свързани с извършването на периодичния преглед и компютъра от пункта за технически прегледи, в който е извършен преглед на този автобус, са предадени на следствените органи за установяване на възможността данните в компютъра да бъдат променяни.
Уважаеми дами и господа, сами разбирате, че разследването тепърва ще продължи. 
Накрая, ползвайки тази висока трибуна, искам да благодаря на полицаите, на пожарникарите, на представителите на „Гражданска защита”, на лекарите от Ямбол и от София, които участваха вчера в отстраняването на последиците от този тежък инцидент. Прекланяйки се пред жертвите, изказвайки съболезнования, да не забравяме всички тези хора, за които вчера денят беше не само трагичен, но и изключително тежък. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин министър.
Вярвам, колеги, че всички ще се съгласите, имаме основание да споделим благодарността, изразена от министъра, към всички служби и длъжностни лица, които, и по свидетелство на господин Узунов, от първите минути са се задействали с цялата отговорност и експедитивност, която е била необходима.
Господин министър, тази сутрин при поставянето на въпроса за получаване на информация, Народното събрание сподели разбирането, че ние трябва да останем пряко ангажирани с по-нататъшното изясняване и на последиците от инцидента, и засегнатите, и преодоляване на тези последици във възможната степен, както и по изясняване на всички обстоятелства, свързани с инцидента и в спазването на режимите, и в приложението им, за които и Вие споменахте. 
Във връзка с последното, остава очакването ни, и моля да предадете на министъра на транспорта, че при завръщането му в София ние ще искаме и той да направи своето изявление пред пленума на Народното събрание, но освен това да се проведат заседания на Комисията по транспорт и съобщения, евентуално и с участието на представители на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на които да се получи пълната информация - писмените доклади на отделните компетентни инстанции, които сега, в момента, както разбираме, се занимават с анализирането на всички обстоятелства около тази трагедия, и да изясним целия кръг въпроси, свързани с евентуално усъвършенстване на нормативна и поднормативна уредба, с изясняване на отговорностите и изпълнението им от отделните институции и длъжностни лица, за да положим всички усилия, отново повтарям това, да бъдат сведени до възможния минимум рисковете за повторение на подобни трагични, нелепи, но отнемащи човешки живот, случаи.
Уважаеми колеги, както споделихме преди почивката, ще продължим като се постараем да свършим част от работата, която не успяхме да извършим преди почивката, поради липсата на необходимия брой народни представители в пленарната зала. За да видим дали това ще бъде възможно сега, преди всичко трябва да извършим регистрация. Регистрирайте се!
Имаме необходимия кворум за вземане на решения. Благодаря ви.
Госпожо Манева, извинявам се, има отговори за Вас. Бихте ли ги получила и ако желаете, след процедурата на господин Найденов, ако желаете да добавите, ще ви дам тази възможност. 
За процедурен въпрос има думата господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Моето процедурно предложение е за извънредно заседание на Народното събрание утре, 30 май 2009 г., от 9,00 ч., при следния дневен ред:
1. Проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на „Проект за развитие на общинската инфраструктура” (вносител: Министерският съвет).
2. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд (вносител: Министерският съвет).
3. Проект за решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение за Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г. 
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите – продължение.
5. Второ четене на проект на Семеен кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 150 народни представители: за 139, против 10, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, връщаме се към текстовете, които следва да гласуваме по Законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението. Вярвам, раздадени се ви току-що, два текста, два листа с подписа на председателя на Комисията по правни въпроси господин Стоилов, в които са макрирани пет текста – по заглавието, по чл. 10, по чл. 27, по чл. 23 и по чл. 41.
Първият въпрос, който следва да решим, е дали да бъдат подлагани на гласуване тези текстове или не. Това е процедурен въпрос.
Гласувайте този процедурен въпрос – който е за това тези текстове да бъдат гласувани по същество, да подкрепи такова предложение, а който е против – обратното.
Гласували 129 народни представители: за 108, против 14, въздържали се 7.
Приема се тези текстове да бъдат предмет на гласуване. 
Започваме с първия текст – по заглавието. Предложението е към приетия текст на наименованието на законопроекта: „Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт” да се добави изразът „и местното самоуправление”. 
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
По чл. 10 при представянето на този текст и тази сутрин, господин Стоилов направи едно редакционно разместване на изразите в първите два реда на § 2, на ал. 2, предложена от комисията, в съответствие с вече направени предложения от комисията. 
Текстът на ал. 2 ще го представя, а после ще поставя на гласуване предложението за отпадане.
Има няколко предложения, които са направени при обсъждането на второ четене, но нека да вървим поред. След това ще ви представя тази редакция, която е внесена тук.
(Народният представител Борислав Ралчев иска думата.)
По хода на гласуване ли? 
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, встрани от микрофоните): Направих предложение, което не е отразено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Текстът няма да дискутираме, господин Ралчев, само ще гласуваме. (Реплики.)
Разбирам, но следваше да направите контакт с колегите, които предлагаха текстовете и да се постараете те да ги отразят. Сега няма възможност да Ви дам думата за ново предложение.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, встрани от микрофоните): То не е ново, а просто не е отразено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ще помоля господин Стоилов за изясняване на този въпрос.
Господин Стоилов, има ли предложение на господин Ралчев, което не е отразено?
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, то беше направено, но след като се направи процедура за отлагане. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: То е след като приключи процедурата за правене на предложения, господин Ралчев. Просто не е възможно.
Има предложение на народния представител Неджми Али, направено в пленарната зала, чл. 10 да отпадне. Тук е отразено чл. 10 да отпадне.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Той е предложил ал. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Предлага се ал. 2 да отпадне. В такъв случай ще предложа да гласуваме уточненото предложение, което беше направено току-що от народния представител Четин Казак – предложение за отпадане на ал. 2. Следва да гласуваме предложението за отпадане преди другите.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на ал. 2.
Гласували 132 народни представители: за 45, против 50, въздържали се 37.
Предложението за отпадане не се приема.
Текстът на ал. 2, предложен като окончателна редакция, гласи:
„(2) Народното събрание приема решение за произвеждане на национален референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от .... български граждани с избирателни права и не противоречи на ограниченията по чл. 9, ал. 2, 3 и 4.”
Има няколко предложения за числения израз, както и предложението, за което следва да се произнесем, направено от господин Местан, но първо гласуваме този текст по принцип.
Гласувайте редакцията на ал. 2, направена от господин Стоилов при представянето на текстовете преди почивката.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Текстът на ал. 2 е приет, без числовия израз.
Господин Стоилов, може би да следите поредността на представяне на предложенията. (Реплика на народния представител Янаки Стоилов.)
Предложението на господин Стоилов е следното: първо гласуваме предложението, което е направено от него в пленарната зала: в ал. 2 числото „600 000” да се замени с „350 000”.
Гласувайте това предложение.
Гласували 115 народни представители: за 29, против 22, въздържали се 64.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Донка Михайлова: числото да бъде „500 000”.
Гласували 136 народни представители: за 68, против 24, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Нека всеки да направи своята преценка. За мен половин милион избиратели е един висок, но може да се смята компромисен праг при тези завишени изисквания спрямо предложението, което в комисията беше 600 000. Според мен 500 000 е много високо, но при определени обстоятелства е достижимо изискване за броя на гласовете, затова аз мисля, че то е обосновано. Нека да преценят народните представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Преминаваме към прегласуване на предложението за „500 000”.
Отново гласувайте това предложение.
Моля всеки да гласува със своята карта.
Гласували 155 народни представители: за 88, против 31, въздържали се 36.
Предложението е прието.
С това, уважаеми колеги, се приема и целият текст на ал. 2, доколкото последното предложение на господин Стоилов в пленарната зала е отразено. Както разбирам, в текста, който ние гласувахме, а именно изразът „и не противоречи на ограниченията по чл. 9” ние сме го включили.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Така е.
Остава да се гласува само предложението по чл. 10, ал. 1: замяната на числото „200 000” със „150 000” като другата възможност, при която Народното събрание има възможност да прецени внесеното искане от определен брой избиратели дали да приеме, или не решение за референдум. Това е за завършването на гласуването по чл. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: И така, уважаеми колеги, подлагам на гласуване промяна на числото „200 000” в ал. 1 на чл. 10, т. 5 с числото „150 000”. 
Гласували 128 народни представители: за 79, против 23, въздържали се 26.
Предложението се приема.
Господин Казак, заповядайте да направите процедурно предложение за прегласуване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение за прегласуване.
Мисля, че предложението, което беше гласувано в комисията за „200 000”, е най-правилно с оглед на съотношенията и балансите, които се търсят в целия закон. Затова гласувах „против” и на предното гласуване, тъй като за местния референдум се предлага идентична хипотеза - тогава, когато една десета от избирателите в общината са поискали това. Затова беше редно тук да бъде „600 000”, като горе-долу те представляват също една десета от избирателите. За съжаление, залата гласува друго.
Предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте отново предложението „200 000” да стане „150 000”.
Гласували 130 народни представители: за 51, против 41, въздържали се 38.
При прегласуването предложението не се приема - числото остава „200 000”.
Уважаеми колеги, сега предстои да гласуваме текста на целия чл. 10 в редакция на комисията, с току-що направените промени.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Текстът на чл. 10 е приет.
Следващият текст е чл. 23. По него също разполагате с редакция, която ви е представена. 
Предложението е: изразът „не по-малко от 30 на сто от гражданите с избирателни права” да се замени с израза „не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание граждани с избирателни права”. 
И в тази връзка окончателната редакция на ал. 1 и ал. 3 е следната:
„(1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и с „да” са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.
(3) Когато в гласуването са участвали по-малко от последните избори за Народно събрание, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението – предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се обсъжда по реда на чл. 52.“
Това са двата текста, които сега са предложени. 
Има предложение на Христо Бисеров – „30 на сто” да се замени с „50 на сто”.
Има и предложение на Янаки Стоилов – и двете предложения са направени в пленарната зала – думата „гласоподавателите“ да се замени с „граждани с избирателни права“. 
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: То е включено в общия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не виждам господин Бисеров в пленарната зала, за да го попитам дали желае или не да поддържа своето предложение.
Затова нека да гласуваме редакционното предложение и ако не се приеме – тогава.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване двата текста едновременно – на редакциите на ал. 1 и ал. 3 на чл. 23, както ги представих.
Моля, гласувайте.
Гласували 135 народни представители: за 101, против 18, въздържали се 16.
Текстовете са приети.
Има предложение за прегласуване. Заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Господин председател, колеги! Вероятно при резултата, който е показан, прегласуването може би изглежда нелогично, но исках да обясня какво означава това, което в момента подкрепяте.
Редакционното предложение, което беше направено в пленарната зала от колегата Местан, по своето естество променя цялостната логика на законопроекта, който приемаме. Тези текстове довеждат до това, че всъщност се ликвидира разликата при упражняването на пряката и представителната демокрация. Всъщност текстът, който гласувахме, привежда към едни и същи условия прилагането на пряката и на представителната демокрация.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Алинея 3.
ЯНИ ЯНЕВ: Логиката на предложението за ал. 3 е такава, каквато аз съм я правил, така че модификацията не е фатална. Целият проблем е в текста на ал. 2, който променя правилата на прилагането и възможността за упражняването на представителна демокрация.
Пример. Досега действащият Закон за референдумите слагаше праг за действителност на референдума, ако има поне 50% от избирателите, участвали в него. От началото на демократичните процеси в страната до момента най-ниската избирателна активност на парламентарни избори е 53%. Вие разбирате ли, че ако приемем текста, който ни предлагат в момента, всъщност той е по- недемократичен от този, който действаше до момента.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Не е вярно.
ЯНИ ЯНЕВ: Категорично вярно е!
Моля това да се прегласува. Моля да не подкрепяте редакцията, направена от господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Заблуждавате. Това не случайно е позиция на президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте отново направеното предложение за двете алинеи.
Гласували 132 народни представители: за 94, против 25, въздържали се 13.
Предложенията се приемат и при това прегласуване.
Господин Стоилов, остава да гласуваме целия текст на чл. 23. Други поправки по него няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване текста на чл. 23 в редакция на комисията с направените промени при предходното гласуване.
Гласували 115 народни представители: за 103, против 3, въздържали се 9.
Текстът на чл. 23 е приет.
По чл. 27 има предложение по ал. 2, ал. 4 и ал. 5, направени в пленарната зала от народните представители Христо Бисеров и Янаки Стоилов. 
Първо следва да се занимаем с ал. 2. По тази алинея в пленарната зала има направено предложение за отпадане на алинеята, направено от господин Бисеров.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте предложението на господин Бисеров за отпадане на ал. 2.
Гласували 119 народни представители: за 33, против 18, въздържали се 68.
Предложението не се приема.
Господин Стоилов, направените от Вас две предложения по ал. 2 са инкорпорирани в текста, който сега ни е предложен. Предложението за окончателната редакция на ал. 2 е:
„(2) Общинският съвет приема решения за произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство, и не противоречи на ограничението по чл. 26, ал. 2.“
Подлагам на гласуване тази редакция.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 108, против 5, въздържали се 5.
Текстът е приет.
Господин Стоилов, поддържате ли Вашите предложения по ал. 3?
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, те са редакционни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Те са: „В ал. 3 след думите „общинския съвет“ се добавя „инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите“, а изразът „чрез подписка“ отпада. Това са редакционни уточнения на текста.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
По ал. 4 на чл. 27 има също редакционно уточнение – след думите „да уведоми общинските съветници“ да се добави „и кмета на общината“; а в ал. 5 думите „кметът на съответната община“ да се заменят с думите „председателят на общинския съвет“.
Ще подложа тези две уточнения на гласуване едновременно. Няма възражения.
Моля, гласувайте тези редакционни уточнения.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Уточненията са приети.
Остава да гласуваме целия текст на чл. 27.
Подлагам на гласуване чл. 27 в редакцията на комисията с направените уточнения при предходните гласувания.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
По чл. 41 се предлага промяна на редакцията на ал. 2 - изразът „ако за него са гласували с „да” повече от половината от участвалите в референдума избиратели” да се замени с израза „ако в него са участвали не по-малко от участвалите на последните избори за общински съвет в съответната община български граждани с избирателни права и ако за него са гласували с „да” повече от половината от участвалите в референдума избиратели”.
И така редакцията на ал. 2 придобива следния вид:
„(2) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за общински съвет в съответната община и ако за него са гласували с „да” повече от половината от участвалите в референдума избиратели”.
Гласувайте този текст.
Гласували 110 народни представители: за 83, против 14, въздържали се 13.
Текстът е приет, с което, уважаеми госпожи и господа народни представители, е приет и Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. (Ръкопляскания в КБ и ДПС.) 
С благодарност към Комисията по правни въпроси, нейния председател господин Стоилов и всички работили по този така сложен нормативен акт!
Уважаеми колеги, останаха гласувания по няколко кратки законопроекта, с малък брой текстове, без особени спорове по тях. Предлагам да не оставяме днешната работа за утре и да се постараем да гласуваме тези няколко текста, които не успяхме да гласуваме тази сутрин. Това са: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Преминаваме към гласуване на Закона за Търговския регистър.
Наименованието на закона не буди съмнение.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на § 1, който става Параграф единствен. По този текст в пленарната зала господин Яни Янев е направил предложение, което моля да проследите: в ал. 3 след думата „регистър” се поставя запетая и се добавят думите „след регистрирането му в информационната система на Търговския регистър”.
Подлагам на гласуване това предложение на господин Яни Янев.
Гласували 125 народни представители: за 21, против 85, въздържали се 19.
Предложението на господин Янев не се приема.
Подлагам на гласуване наименованието на закона по вносител и предложението на комисията за редакция на § 1 без промени в това предложение.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Текстовете се приемат, с което е приет и Законът за търговския регистър. 
Преминаваме към гласуване на второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 954-01-88, внесен от господин Овчаров на 21 април 2009 г.
Започнахме гласуванията. Гласувахме § 5 включително по вносител. Не успяхме да гласуваме предложението на господата Агуш и Велчев.
Подлагам на гласуване предложение за нов § 7а на народните представители Ариф Агуш и Милен Велчев, неподкрепено от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 21, против 16, въздържали се 65.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване следните текстове, уважаеми колеги: § 8 по вносител, § 9 по вносител, § 10 по вносител и предложението на комисията за нови параграфи 10а, 10б и 10в в редакция, предложена от комисията.
Гласувайте тези четири параграфа.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Текстовете се приемат.
Подлагам на гласуване § 11 по вносител, нов § 11а в редакция на комисията, § 12 по вносител, нови параграфи 12а и 12б по предложение на комисията и § 13 по вносител. 
Гласувайте тези текстове.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 13а в редакция на комисията, § 14 по вносител, наименованието „Заключителни разпоредби”, § 15 по вносител и предложение за нов § 15а на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По § 16 има предложение на народните представители Агуш и Велчев, неподкрепено от комисията.
Гласувайте предложението на двамата народни представители.
Гласували 99 народни представители: за 18, против 36, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
По § 16 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция: „Параграф 1-5 и параграфи 7-13 влизат в сила на 1 януари 2010 г.”
Гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Приема се и последният текст, с което и законът на второ гласуване.
Преминаваме към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Подлагам на гласуване наименованието на закона в окончателната редакция на комисията, § 1 по вносител и § 2 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Има предложение на господин Цонев за Преходна разпоредба, в която да отпадне § 3.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, която подкрепя предложението на господин Цонев и предлага наименованието „Преходна разпоредба” и § 3 да отпаднат.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане на заглавието и на § 3 се приема.
Моля, гласувайте § 4 по вносител, който става § 3 в редакция на комисията, и заглавието „Заключителна разпоредба”.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети, с което и законът на второ четене.
Уважаеми колеги, следва да продължим с програмата ни за днес. Както знаете, в началото на пленарния ден гласувахме т. 12 да стане т. 9. Не пристъпихме към тази точка преди почивката, поради липса на възможност да гласуване по нея. Сега това е възможно и предлагам да минем към т. 9, която гласувахме. Не виждам възражения.
Преминаваме към точка девета:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА. 
Има два доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – от 20 май 2009 г. и от 28 май 2009 г. 
Има ли готовност председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да представи тези два доклада? Не го виждам в пленарната зала.
Госпожа Дончева ще го замести. 
Заповядайте, госпожо Дончева.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред относно изслушване и обсъждане на предложения за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
На заседание, проведено на 20 май 2009 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред проведе изслушване и обсъждане на предложения за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Изслушани бяха осем кандидати, но бяха разгледани само 7 предложения поради неизпълнение на вносителя по чл. 34г, ал. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства. 
Комисията проведе последователно изслушване на кандидатите за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства в поредност, определена по азбучен ред според личните им имена. В изслушването участваха всички кандидати, предложенията за които са направени на основание чл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства. 
На заседанието се изслушаха кандидатите за членове, както следва: Антон Станков, Бойко Рашков, Борислав Българинов, Георги Георгиев, Маргарита Златарева, Малин Стоилов, Мухидин Шабан и Нестор Несторов.
Представянето на всеки кандидат включваше представяне от вносителя на предложението или лично представяне на кандидата. Всеки от кандидатите разполагаше с възможност да представи вижданията си за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. 
Съгласно приетите процедурни правила за изслушването, след представянето на отделния кандидат, народните представители, членове на комисията, имаха възможност да поставят въпроси. 
Комисията констатира, че четирима кандидати за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства отговарят на изискванията на закона: Антон Станков, Бойко Рашков, Борислав Българинов и Маргарита Златарева.
С оглед на това Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за” и 3 гласа „въздържали се” реши:
1. На изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства отговарят: Антон Станков, Бойко Рашков, Борислав Българинов и Маргарита Златарева.
2. Съгласно чл. 34г, ал. 5 от Закона за специалните разузнавателни средства предложенията за останалите кандидати могат да се оттеглят, като в 7-дневен срок от внасянето на настоящия доклад могат да се правят нови предложения.”
И вторият доклад от 28 май 2009 г.
„На заседание, проведено на 28 май 2009 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред проведе изслушване и обсъждане на предложения за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства съгласно нейно решение, прието на 20 май 2009 г., на основание на чл. 34г, ал. 5 от Закона за специалните разузнавателни средства.
Комисията проведе изслушването на кандидата за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Калиптен Ибрям Алид, за която е направено предложение на основание на чл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства. 
Представянето на кандидата включваше лично представяне, както и възможността да представи вижданията си за дейността на бюрото.
Съгласно приетите процедурни правила за изслушването, след представянето на кандидата, народните представители, членове на комисията, имаха възможност да поставят въпроси.
Комисията констатира, че документите на кандидата за член на Националното бюро Калиптен Алид отговарят на изискванията на закона. 
В съответствие с приетото решение комисията разгледа и обсъди допълнително представените документи на кандидата за член на бюрото Нестор Несторов, като констатира, че неговата кандидатура също отговаря на изискванията на закона.
С оглед на това Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 8 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се” реши:
Калиптен Алид и Нестор Несторов отговарят на изискванията на Закона за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
При това положение одобрени от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред кандидати за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства по азбучен ред са, както следва: Антон Илиев Станков, Бойко Илиев Рашков, Борислав Иванов Българинов, Калиптен Ибрям Алид, Маргарита Иванова Златарева и Нестор Драгомиров Несторов. 
Следва да се извърши избор поименно на всеки кандидат по азбучен ред, след това избор на председател и избор на заместник-председател в пленарната зала, съгласно закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля Ви да прочетете и проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: 
„РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 1, 2 и 3 и чл. 34г от Закона за специалните разузнавателни средства
РЕШИ:
1. Избира Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства в състав: ...
2. Избира от състава на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства: за председател - ...; за заместник-председател ....”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви. Има ли друг от вносителите, който желае да представи кандидатура? 
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): По азбучен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, ще ги обявя по азбучен ред, също и правилата, по които ще се гласува. 
Няма други желаещи да представят своите кандидати.
Обявявам началото на разискванията, ако има такива.
Заповядайте, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, това е поредният избор на Народното събрание за последните две седмици, но смятам, че в конкретния случай имаме много сериозна пречка да пристъпим към този избор. 
Правя процедурно предложение първоначално, разбира се, ще се аргументирам, господин председателю, да се прекратят разискванията по тази точка и да се върне на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред докладът за доработване по следните съображения.
Нещата са претупани, има много сериозна пречка. Съгласно Закона за специалните разузнавателни средства предложенията за членове на Националното бюро се внасят в Народното събрание придружени с редица документи, включително и необходимите документи за извършване на проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. След това председателят на специализираната постоянна комисия, в случая Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, изпраща тези документи на Държавна агенция „Национална сигурност” за извършване на специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Оттук отиваме в хипотезите на Закона за защита на класифицираната информация – кога се провежда специално проучване. Проучванията са три вида: обикновено проучване, разширено проучване и специално проучване, което се провежда тогава, когато лицето трябва да получи достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „строго секретно”. Между другото това проучване се провежда в срок от 45 дни. Ще се спра върху срока отделно. 
Защо фиксирам вашето внимание върху фиксирането за специално проучване? Защото съгласно закона лицата, които ще бъдат избрани за членове на Националното бюро, по отношение на тях трябва да се проведе точно такъв вид проучване, тъй като трябва да получат достъп до най-високото ниво, до най-високия гриф, който по нашия закон е именно „строго секретно”.
Съгласно Закона за защита на класифицираната информация – чл. 40, ал. 1, разрешение за достъп до класифицирана информация, забележете, извън случаите по чл. 39 се издава на лице, което отговаря на следните изисквания. Изискванията са осем. Ще ви обърна внимание на две от тях. Точка 6 казва, че лицето трябва да е надеждно от гледна точка на сигурността, а т. 8, че лицето е определено като надеждно за опазване на тайна. Тези обстоятелства трябва да бъдат изяснени в хода на проучване на лицата. 
Съгласно чл. 39 от закона има определен кръг длъжности в българската държава, които получават право на достъп до класифицирана информация екс официо, тоест само по силата на закона – президент, вицепрезидент, да не ги изреждам – народни представители, съдии и прокурори. Тоест, този кръг от длъжностни лица получават достъп до класифицирана информация без да им се провежда проучване, без да се изясняват тези обстоятелства, които са посочени в закона само заради това, защото са длъжностни лица по силата на избор. Всички останали длъжностни лица, за да получат достъп до класифицирана информация, трябва да бъдат проучени подробно за всички тези изисквания.
Искам да ви посоча, че например чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация посочва кое лице е надеждно от гледна точка на опазване на тайната. Текстът гласи следното: 
„1. Надеждност на лицето от гледна точка на опазване на тайната е налице, когато липсват данни относно...
2. Факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на проучваното лице.
3. Несъответствие между стандарта на живот на проучваното лице и неговите доходи.”
Тези обстоятелства трябва да бъдат проучени от органа, в случая Държавна агенция „Национална сигурност”, безспорно установени и чак тогава да се издаде сертификат за достъп. 
Защо считам, че трябва да се прекратят разискванията и да се върне докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред? Защото от Държавна агенция „Национална сигурност” на всички кандидати са издадени документи, че са надеждни, без да им е извършено проучване, тъй като една част от тези лица към настоящия момент са съдии и прокурори и се счита, че като са имали достъп до класифицирана информация като такива, автоматично са им издадени сертификати за достъп сега, което е недопустимо. Връщам ви отново: съгласно чл. 39 от Закона за защита на класифицираната информация има определен кръг длъжностни лица, които получават достъп до класифицирана информация без проучване! В случая тези хора, имайки това качество, вече кандидатстват за длъжности в друга институция, където е наложително да се извърши това задълбочено проучване, което включително да отговори на тези въпроси. 
Не искам тук да се спирам на конкретни факти и обстоятелства, всеки може да се запознае с информацията, която съществува в публичното пространство за някои от кандидатите, но на тези въпроси – дали има факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на проучваното лице и дали има несъответствия между стандарта на живот на проучваното лице и неговите доходи, Държавна агенция „Национална сигурност” за да даде своето съгласие, трябва да е извършила това проучване. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред трябваше да изиска от ДАНС да се предоставят делата по проучванията, за да се види какви действия са били извършвани, за да се установи липсата на тези обстоятелства. Такива действия изобщо не бяха извършвани от комисията и не е ясно, независимо от това, че има формално издаден документ. Забележете, всички документи, които бяха получени за кандидатите от ДАНС, са подписани от заместник-председателя, а не от председателя. Този факт изобщо не е случаен. Би следвало председателят да упълномощава своя заместник да подписва само когато той отсъства, а случаят изобщо не е такъв. Това е допълнителна индикация, че са издадени документи за надеждност формално, без лицата изобщо да са проучвани, което е абсолютна процесуална пречка да пристъпим към избора на тези лица.
Отделно от това, чисто политически искам да ви кажа, че на всички вече, и на децата е ясно в страната, че се пристъпва към този избор в края на мандата и то се предлагат лица, които са политически ангажирани в конкретния случай. Разбира се, бивш министър от една от управляващите парламентарни партии ... Предлагат се лица, които са политически ангажирани. Това изобщо не е случайно, тъй като се готвите да минете в опозиция и на вас ви е необходимо да имате канал за получаване на информация кои от вас ще бъдат предмет на разследване, но това е политическото съждение. Считам, господин председателю, че трябва да подложите на гласуване моето процедурно предложение и да се върне докладът на Вътрешната комисия за да се свърши работата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Атанасов направи изказване, но и процедурно предложение по смисъла на чл. 42, т. 3 – прекратяване на разискванията по тази точка. Това е процедурното предложение. Разбира се, под формата на изказване може да има и противно становище.
Господин Бакалов, заповядайте за реплика.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Атанасов! Прав сте във Вашите разсъждения, с едно уточнение, което в интерес на истината, е допълнително в полза на Вашите разсъждения. 
Принципът „необходимост да се знае” е принцип на целия закон. Съдии и прокурори действително имат право на достъп, но те се подчиняват на същия принцип, както и Народното събрание, а именно съдия или прокурор може да знае за делото, за което е назначен. Това не означава обаче автоматично, че съдията и прокурорът имат право да се ровят по всички останали дела. От тази гледна точка сте прав за това, че ДАНС много набързо някак си издаде сертификати за достъп до класифицирана информация. Да, някои от кандидатите имат такъв сертификат, който е издаден и в момента покрива този срок. Но три четвърти от кандидатите за Бюрото нямат такъв сертификат и аз апелирам към Вас да не се учудвате изобщо. Защото много пъти се е налагало да се казва от тази трибуна, че в България в момента има закони, само че няма кой да ги спазва. Още по-лошо е, когато парламентът дава пример за това да не се спазват тези закони, какъвто е случаят в момента.
Точно заради това, господин Атанасов, в България ще продължава да изтича информация. Точно заради това, господин Атанасов, ще продължават да стават трагичните инциденти. Защото проблемът не е законодателен, а е в изпълнителите. Тъй като изпълнителите общо взето са ангажирани с тройната коалиция, няма как да не им бъде издаден такъв сертификат, при положение че има големи притеснения за след изборите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това беше първа реплика.
Втора реплика – заповядайте, господин Янев.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Атанасов, ние разгледахме документите в рамките на Вътрешната комисия. Всъщност за нас беше ясно, че част от хората имат издадени сертификати за достъп до класифицирана информация, и то значително време преди изобщо да бъдат предложени.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ, от място): Кога?
ЯНИ ЯНЕВ: Такива са налични в документацията и за господин Антон Станков, и за господин Бойко Рашков. Това категорично си спомням, че е факт. Защото тези лица са били проучвани и са получили необходимите сертификати за достъп до „Строго секретно”.
Останалите от кандидатите – тук имате известно основание за това, че те трябва да бъдат проучени с оглед изискването на закона да отговарят на изискванията за работа с класифицирана информация, а те трябва да получат този сертификат от Комисията за защита на класифицираната информация, ако бъдат избрани и назначени. Така че това са двете неща, които правя като бележка, като нещо, което трябва да бъде уточнено и да е ясно.
Второто, чух Ви и вчера, и предния път при обсъжданията да лансирате тезата, че видите ли, че по начина, по който се създава Националното бюро, то ще бъде проводник на изтичане на класифицирана информация. Нека се съгласим за това, че основният принцип, че проверките, които ще извършат тези хора, няма да бъдат върху текущи разработки. Това изрично е записано в закона. Ние не допуснахме парламентарната комисия да прави проверки на текущи разработки, а Вие поставяте тезата, че тези хора непрекъснато ще имат достъп до текущи разработки и това ще бъде начинът, по който ще изтича информацията. Това ми се струва, че по принцип е невярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, господин Янев! Няма да навлизам в детайли – специалните разузнавателни средства се провеждат по текущи разработки. И слагам точка на въпроса. Това, което казвате тук, са празни думи. Извинявайте!
Аз отново фиксирам вашето внимание върху основния проблем, колеги. Искате да изберем за членове на това Бюро лица, които не са проучвани. За това става дума. Съгласно чл. 39 от закона определен кръг длъжности в страната, включително съдии, прокурори и народни представители, получават достъп до класифицирана информация без да бъдат проучвани, по силата на закона, заради длъжността която заемат. Тези хора нямат дела за проучване в ДАНС. Изобщо! И сега на тях им се издаде сертификат за достъп до класифицирана информация, защото те до този момент имали такъв – имали такъв, без да са проучвани. За това става дума. Това е категорично! Категорично е това! 
Известно е на всички и Вие, господин Янев, много добре знаете какво значи „по силата на закона”. По силата на закона съдиите и прокурорите, когато станат такива, никой не ги проучва. Те получават право на достъп до класифицирана информация, а и народните представители. Аз съм народен представител и никой не ме е проучвал. Това е така по закон. 
Така че фактите и обстоятелствата, които изисква законът, е лицата да бъдат надеждни от гледна точка на сигурността и да бъдат определени като надеждни за опазването на тайна. За да са налице тези обстоятелства, трябва да са изяснени всички факти, които изисква чл. 41 и чл. 42 от закона. Съгласно чл. 42, повтарям ви, едно лице, за да е годно от гледна точка на опазване на тайната, трябва да е проучвано дали има факти и обстоятелства, които биха дали възможност да бъде изнудвано. И второ, дали има несъответствие между стандарта на живот на проучваното лице и неговите доходи. Тези обстоятелства за кандидатите не са проверявани. Ето за това става дума. А в публичното пространство за тях съществува такава информация. Не може за три, четири или за пет дни ДАНС да извърши проверка на тези обстоятелства, което означава, че формално са им издадени тези документи. Това на практика, извинявайте – ще отида и дотам, прави документите с невярно съдържание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, господин Атанас Атанасов направи процедурно предложение по смисъла на чл. 42, ал. 2, т. 3 – прекратяване на разискванията. Длъжен съм да подложа на гласуване това процедурно предложение. Чухте аргументите.
Моля, гласувайте процедурното предложение на народния представител Атанас Атанасов.
Гласували 121 народни представители: за 20, против 86, въздържали се 15.
Процедурното предложение не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, докато бях на трибуната, разбрах жестовете които управляващите си разменихте. Те гласяха следното: оставете го да си говори, гласувайте си както трябва. 
Проблемът не е в гласуването, уважаеми дами и господа. Става въпрос за изключително грубо нарушение на закона. Всеки един ваш избор, който правите през последните две седмици, е съпътстван от груби нарушения на закона. Давате ли си сметка какво правите? Избирате хора в един специализиран орган с много сериозни правомощия и тези хора ще имат достъп до най-чувствителната оперативна информация в страната, без да сте ги проучили, без да е установено за тях, че те са надеждни от гледна точка на опазването на сигурността и от гледна точка на сигурността. Ето за това става дума. Това трябва да е ясно. За пореден път ви го казвам от тази трибуна - впоследствие при едно друго мнозинство в тази пленарна зала да не плачете за това, че щяло да има такава или онакава метла?!
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Стига с тези!
АТАНАС АТАНАСОВ: Просто ще има промяна в състава на тези органи, тъй като вие сега ги избирате в грубо нарушение на закона. Не си давате сметка за това нещо. Гласувате автоматично, чисто политически, все едно, че виждате пред себе си някакви цветове. Нищо друго не ви интересува.
В крайна сметка, как ние да убеждаваме българските граждани, че трябва да спазват законите, след като законът се погазва във висшия орган на държавната власт в страната – в парламента?! И ви питам: как публично ще обясните поведението си за избора на тези хора? Проучете ги по съответния ред, нека всичко да бъде изяснено и след това си изберете, който искате! Защо подхождате към това, без да са проучвани? Изобщо не са проучвани – за това става дума. На практика вие създавате основания впоследствие да се търси отговорност и на достойни хора в ДАНС, които най-вероятно сте ги притиснали, да издадат тези документи с невярно съдържание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Процедурното Ви предложение?
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ, от място): Моля за прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Моля, гласувайте втори път предложението на господин Атанасов.
Гласували 123 народни представители: за 24, против 88, въздържали се 11.
И този път процедурното предложение не се приема.
Има ли народни представители, желаещи да вземат думата?
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Имам процедурно предложение. (Шум и реплики.) Виждате ли 120 човека тук, в тази зала? Аз не ги виждам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Зависи кой как гледа. Ако имате съмнения, направете процедура!
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Господин председател, имам процедурно предложение за поименна проверка, за да видим има ли 123 човека в тази зала. Според мен, колкото и да ги броя, не излизат толкова. Това е моето процедурно предложение и няма как да ми откажете. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие знаете, няколко пъти се регистрирахме.
Но Вие правите ли предложението от името на парламентарна група?
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Естествено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, кажете го!
Направено е процедурно предложение от името на парламентарна група. Длъжен съм да направя проверка на кворума.
КОСТАДИН КОБАКОВ (КБ, от място): Вече е гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Гласуваното е гласувано – край. Но сега се прави искане за поименна проверка. (Шум и реплики.)
Моля, дайте списъка.
По силата на чл. 39, ал. 3, както и вчера ви съобщих, два са начините при искане от парламентарна група да се провери кворумът – чрез поименно прочитане на имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Стига с тия шикалкавения!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вижте го, пише го!
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Има ли 121 човека тук?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тук ли са секретарите господин Метин Сюлейманов и господин Светослав Малинов?
РЕПЛИКИ: Няма ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма ги.
Следователно преминаваме към поименна проверка по списъка.
Александър Владимиров Радославов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - отсъства Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Владимиров Баташов - отсъства
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анелия Христова Атанасова - тук
Антонела Ангелова Понева - тук
Антония Стефанова Първанова - отсъства
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Йорданов Агов - отсъства
Ася Величкова Михайлова - отсъства
Атанас Димитров Щерев - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Атанаска Михайлова Тенева - тук
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Бойко Иванов Ватев - отсъства
Бойко Николов Боев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - отсъства
Борис Стефанов Николов - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Георгиев Владимиров - тук
Борислав Димитров Китов - отсъства
Борислав Иванов Българинов - тук
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Николов Ралчев - тук
Борислав Янчев Ноев - отсъства
Ботьо Илиев Ботев - тук
Валентин Николов Милтенов - отсъства
Валентина Василева Богданова - тук
Ваньо Евгениев Шарков - отсъства
Ваню Стефанов Хърков - тук
Ваня Крумова Цветкова - тук
Васил Димитров Паница - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Минчев Иванов-Лучано - отсъства
Венелин Димитров Узунов - отсъства
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Весела Атанасова Драганова-Илиева - отсъства
Веселин Витанов Близнаков - отсъства
Веселин Методиев Петров - отсъства
Владимир Михайлов Дончев - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Георги Владимиров Юруков - тук
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Йорданов Димитров - тук
Георги Миланов Георгиев - тук
Георги Петков Близнашки - отсъства
Георги Пинчев Иванов - отсъства
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Даринка Христова Станчева - тук
Даут Идриз Осман - отсъства
Деница Ивайлова Димитрова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Димитър Енчев Камбуров - отсъства
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Димитров - тук
Димитър Николов Гъндев - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Цвятков Йорданов - тук
Добромир Мартинов Задгорски - тук
Добромир Христов Гущеров - отсъства
Долорес Борисова Арсенова - отсъства
Донка Иванова Михайлова - отсъства
Дончо Стефанов Цончев - отсъства
Евгени Стефанов Чачев - отсъства
Евгений Гинев Жеков - отсъства
Евгения Тодорова Живкова - отсъства
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова - тук
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елеонора Николаева Николова - тук
Елиана Стоименова Масева - тук
Емил Константинов Георгиев - тук
Енчо Вълков Малев - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов - отсъства
Жори Йорданов Алексиев - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Тонев Златев - тук
Ива Петрова Станкова - тук
Иван Атанасов Колчаков - тук
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Георгиев Сотиров - отсъства
Иван Георгиев Стаматов - отсъства
Иван Добромиров Гороломов - отсъства
Иван Желев Илчев - тук
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Матеев Иванов - отсъства
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Николов Гризанов - тук
Иван Петков Даков - отсъства
Иван Славов Иванов - тук
Иво Петров Сеферов - тук
Иво Първанов Атанасов - отсъства
Иглика Димитрова Иванова - тук
Илиян Вълев Илиев - отсъства
Илкер Ахмедов Мустафов - отсъства
Илко Димитров Димитров - тук
Ина Тодорова Димитрова - тук
Йордан Димитров Костадинов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Мирчев Митев - отсъства
Йордан Петков Йорданов - отсъства
Йордан Петров Величков - тук
Камелия Методиева Касабова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Константин Стефанов Димитров - тук
Коста Димитров Цонев - отсъства
Костадин Александров Кобаков - тук
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
Лидия Сантова Шулева - отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Любенов Дилов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - тук
Маргарита Василева Кънева - тук
Маргарита Спасова Панева - отсъства
Марин Йорданов Маринов - тук
Марина Борисова Дикова - отсъства
Марио Иванов Тагарински - тук
Мария Василева Капон - отсъства
Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
Мария Радославова Стоянова - тук
Мария Станчева Вълканова - отсъства
Марко Николов Мечев - тук
Мартин Димитров Димитров - отсъства
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Метин Мехмедов Сюлейманов - тук
Милен Емилов Велчев - отсъства
Мима Тодорова Василева - тук
Минка Стоянова Русева - тук
Минчо Викторов Спасов - отсъства
Минчо Христов Куминев - тук
Мирослав Димитров Мурджов - отсъства
Митко Иванов Димитров - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Младен Петров Червеняков - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Балева Янкова - тук
Надя Димитрова Иванова - тук
Неджми Ниязи Али - тук
Нено Ненов Димов - отсъства
Несрин Мустафа Узун - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Гочев Проданов - отсъства
Николай Аврамов Свинаров - отсъства
Николай Боянов Михайлов - отсъства
Николай Георгиев Григоров - тук
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Петров Кънчев - отсъства
Николай Симеонов Малинов - отсъства
Нина Стефанова Чилова - отсъства
Нихат Тахир Кабил - отсъства
Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
Олег Григоров Попов - отсъства
Олимпи Стоянов Кътев - отсъства
Павел Димитров Шопов - отсъства
Павел Михайлов Чернев - тук
Пенко Атанасов Атанасов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Георгиев Мръцков - тук
Петър Димитров Попов - отсъства
Петър Кирилов Берон - тук
Петър Станиславов Манолов - отсъства
Петя Илиева Гегова - отсъства
Пламен Александров Панайотов - тук
Пламен Василев Славов - отсъства
Пламен Георгиев Ранчев - тук
Пламен Неделчев Моллов - отсъства
Радослав Георгиев Илиевски - тук
Радослав Ненков Гайдарски - тук
Радослав Теодоров Иванов - отсъства
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Рейхан Ибадула Аблеким - отсъства
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Росен Златанов Владимиров - отсъства
Руденко Радев Йорданов - тук
Румен Асенов Ангелов - отсъства
Румен Иванов Такоров - отсъства
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Рупен Оханес Крикорян - отсъства
Светослав Иванов Спасов - тук
Светослав Христов Малинов - отсъства
Силвия Николаева Алексиева - тук
Силвия Тодорова Стойчева - отсъства
Симеон Василев Симеонов - тук
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Снежана Великова Гроздилова - тук
Соломон Исак Паси - отсъства
Станимир Янков Илчев - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Станка Панайотова Маринчева - тук
Станчо Николов Тодоров - тук
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - отсъства
Стефан Антонов Софиянски - тук
Стойко Илиев Танков - тук
Стоян Витанов Витанов - тук
Стоян Проданов Иванов - тук
Съби Давидов Събев - тук
Татяна Дончева Тотева - тук
Татяна Стоянова Калканова - отсъства
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - тук
Тодор Михайлов Кумчев - отсъства
Тодор Николов Батилов - отсъства
Тома Янков Томов - отсъства
Трифон Димитров Митев - тук
Фатме Муса Илияз - отсъства
Фидел Димитров Беев - отсъства
Фикрет Хюдаетов Шабанов - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христина Христова Велчева - отсъства
Христо Боянов Величков - тук
Христо Дамянов Бисеров - отсъства
Христо Йорданов Кирчев - тук
Христо Кирилов Попов - тук
Христо Любенов Георгиев - отсъства
Хюсеин Муталиб Хамди - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Юксел Али Хатиб - тук
Юнал Саид Лютфи - отсъства
Юнал Тасим Тасим - отсъства
Юсеин Аптула Джемил - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Яне Георгиев Янев - отсъства
Яни Димитров Янев - тук
Янко Александров Янков - тук
Ясен Димитров Попвасилев - тук
Няма кворум – 104 народни представители, следователно можем само да обсъждаме, без да гласуваме.
Имате думата за процедура, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин председател на Народното събрание Георги Пирински, просто обръщам внимание на ръководството на Народното събрание и напомням, че, първо, има някои народни представители, за които днес гласувахме – че си подават оставката. Второ, с изрично разрешение на председателя на Народното събрание има други народни представители, които са освободени от участие в пленарни заседания поради факта, че са кандидати за членове на Европейския парламент и участват в предизборната кампания. Да се има предвид при изчисление на кворума. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Независимо дали са в отпуск – служебен или не, те са народни представители и кворумът се изчислява на базата на броя на народните представители. 
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ, от място): Падащ кворум парламентът няма!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма кворум – не можем да гласуваме. При това положение предлагам да проведем разискванията по тази точка, а гласуването – когато има кворум, евентуално утре, тъй като има извънредно заседание.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по проблема за избор на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства? 
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Да обявим разискванията за приключени!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Тодоров, заповядайте.
СТАНЧО ТОДОРОВ (независим): Благодаря, господин председател. 
Уважаеми колеги, този въпрос, който в момента се разглежда в залата, е изключително важен. Не е без значение кого и как ще поставим на тези места, за които ние ще трябва да вземем решение. Виждаме, че сега няма кворум в залата. 
Господин Атанасов се опитваше да обяви, че въпросът е от изключителна важност и, както каза, голяма част от колегите народни представители имат право по Конституция да ползват тези придобивки, но те не знаят как да ги ползват и не са ги ползвали никога. Не могат да вземат едно целесъобразно решение в последния момент с такъв кворум и с тези виждания. 
Аз не съм член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, но ако наистина е вярно, че този документ, който се изисква и е представен пред комисията, не е подписан от председателя на комисията, а от негов заместник, това по същество е документ, който няма правна стойност. Не е нужно да се коментира по-нататък. Дали е правилно проведено проучването, не е ли правилно – това не ме касае. Документът е неправилно подготвен и представен в комисията.
Ако председателят отсъства за дълго време, щом като има срок този документ да бъде представен пред комисията, той да издаде писмена заповед да го замества лицето еди-кое си. В противен случай този документ би трябвало да се върне, да се подпише поне от председателя на комисията, който според мен би трябвало да бъде в залата и да даде отговор по този въпрос пред народните представители – че той удостоверява, че тези хора наистина са проверени по надлежния ред и могат да заемат съответните длъжности.
Ако избързаме да вземем решение - Народното събрание да назначи тези хора, ще допуснем груба грешка и впоследствие може би ще стане ясно, че определено лице, може да е едно или две, е назначено неправилно на тази длъжност. Тогава ще има последствия, за които ние в Народното събрание трябва да бъдем отговорни.
Моята молба е Комисията по правни въпроси да покани господин Сертов - да дойде и да заяви от трибуната, че той носи отговорност за легитимността на тези лица. Аз ще бъда удовлетворен, ако поеме лична отговорност. Тогава – да. В противен случай мисля, че се допуска груба грешка и народните представители ще бъдат подведени, тъй като голяма част от тях не знаят какво означава гриф „Строго секретно”. Не е задължително всички народни представители да са имали възможност да работят с такива документи. Това са документи от особена важност, с които трябва да работят определени лица с висока степен на отговорност.
Много ви моля, направете това. Това е мое лично виждане – преди да се вземе решение, да бъде поканен господин Сертов. Това е, господин председател. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма.
Обявявам дискусията за приключила.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Кога ще гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Утре сутринта – има извънредно заседание. Знам какво възражение ще направите веднага. Може на извънредно заседание, ако има такава точка в дневния ред на извънредното заседание. Знаете, че обявяваме гласуването за следващия ден, без да бъде извънредно. Утре ще се реши – в края на краищата парламентът ще реши. Не го решавам аз.
Продължаваме с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Имаше разисквания, продължаваме. Те бяха до почивката. Струва ми се, че сме на § 17, тоест § 14, който става § 17. 
Има ли желаещи да вземат думата по този параграф?
Господин Олимпи Кътев има думата.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Господин председател, объркахме малко поредицата по този закон. Аз преди предишната почивка се бях записал за изказване. Мисля, че съм на ред. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има Ви в списъка, господин Кътев. Имате думата.
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Жалко, че министърът си тръгна. Имах няколко въпроса към него, които в последните дни витаят в общественото пространство и не намират отговор. 
Лично моето мнение е, че тези промени, които се правят напоследък в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата – първо, са много закъснели, и второ – правят се кръпки в закона, както се кърпят дупките по пътищата, по същия начин поправяме закона и тук, в пленарната зала. Уж правим нещо, но накрая дупките остават, не се запълват и съответно проблемите остават, не се решават. 
Категорично не мога да се съглася със становището на господин министъра по отношение на това, че не се въвеждат мерки, че не се спазват приети от Народното събрание закони. Не е вярно това, че Народното събрание е приело закона за предоставяне на 50% от глобите миналата есен и е било късно да се влезе в бюджета за 2009 г. Напротив, истината е, че миналата година точно по това време ние приехме промените, с които задължихме Министерския съвет в бюджета за 2009 г. да направи такива разработки, в които 50 на сто от събраните глоби да отиват за закупуване на видеотехника и за разполагане на видеокамери по всички магистрали, първокласни пътища, второкласни, включително и в градовете. Това го направихме миналата година по това време, без да е бил готов бюджета. Имаше предостатъчно време да се свърши тази работа. 
Нещо повече, ако си спомнят колегите, ние първоначално бяхме записали, че предлагаме още от второто полугодие на миналата година това нещо да се направи. Явно, че министърът на вътрешните работи или не може да се сработи с министъра на финансите и да си уточнят взаимоотношенията, кой какво прави и кой трябва да спазва закона, или няма политическа воля това нещо да се свърши, тоест няма политическа воля министърът на вътрешните работи да спази закон, приет от Народното събрание, който е европейски закон, каквато е практиката в цяла Европа за тези неща, а тук само говорим: „Да, да! Добре, добре!” и когато дойде време за изпълнение се оказва, че това не се изпълнява. 
Кого искаме да запазим – катаджиите по храстите или живота и здравето на пътниците и на водачите? Нито едното ще направим, нито другото – нито ще преборим корупцията в МВР по този начин, нито ще решим въпросите, които Европа ги решава. Прав е господин министърът, че в Европа се решават тези въпроси, включително и във Франция. Там за километър превишена скорост се взема една точка. Ние знаем какво става в Европа, но не искаме да го приложим тук. И не иска да го приложи не Народното събрание, а не искат да го приложат тези, които изпълняват закона. Това, ако не е грубо нарушение на приети закони, просто здраве му кажи! Какво да очакваме повече от това? 
Миналата година са събрани 46 млн. лв. от глоби. Ако беше спазен закона и половината да бяха отделени за закупуване на видеокамери, половината от България щеше да бъде „Биг брадър”. Първото тримесечие на тази година са събрани около или над 12 млн. лв., половината от тях са 6 млн. лв., пак нищо не се прави. Какво чака господин министърът? Те с Орешарски не могат да се разберат. Защо не могат да се разберат? Защото не искат. 
По-нататък ще взема отношение и по останалите въпроси. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.
Господин Иванов, имате думата.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще се изкажа по същество по § 17, предложен на вашето внимание от комисията.
Приемам текста на ал. 1 и текста на ал. 3. По повод на изказването на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков, че който възразява на този текст едва ли не не си е поставил задача да се намалят произшествията и жертвите по пътищата, искам да му възразя. Жалко, че наистина него го няма тук. 
Моето предложение за ал. 1 беше много по-радикално, то е, че младите водачи трябва в рамките на първата една година след издаването на свидетелството за управление да получат само една трета от контролните точки, след което, ако нямат в първата година нарушения, се добавя още една трета. И накрая – в края на втората година, ако без нарушения са управлявали моторното превозно средство в продължение на две години, тогава да получат пълния брой контролни точки, които имат останалите водачи на моторни превозни средства.
Втората ми съществена забележка е, че министърът явно не е прочел текстовете, които са предложени за гласуване в пленарната зала от името на комисията. Той говореше за млади водачи – от 18 годишни до 25-годишни и т.н., защото това беше първоначалното предложение, което беше направено, но не са си направили труда нито той, нито неговите съветници и експерти да прочетат, че комисията предлага съвсем друг текст, в който млад водач се определя в ал. 6, т. 62 на Допълнителната разпоредба. Там е записано, че млад водач на моторно превозно средство е всеки водач, който е придобил свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория „Б” до изтичане на една година от неговото издаване. Осемнадесет, двадесет години дето ги говори министърът, просто не е в час, казвам го директно. 
Тук обаче, разглеждайки текста на предложения от комисията § 17, ние можем да го разглеждаме единствено и само в пряка връзка с цитираната преди малко от мен т. 62 от Допълнителната разпоредба, защото там, освен че разбираме какво значи млад водач, има и едно друго пояснение - че говорим за водач, който е придобил свидетелство за управление от категория „Б”. Веднага се поставя въпросът: а защо единствено и само от категория „Б”? Защо тук не се включат мотоциклетисти, които са категория „А”, или водачите на мотопеди, които са категория „М”? Защото вие знаете, имаше наскоро един случай, който получи доста голяма гласност, когато загина Дими – един известен певец, именно като мотоциклетист. Защо, след като и при мотоциклетистите, и при мотопедистите има рискова ситуация в първите една или две години след придобиване на свидетелството за правоуправление, се заявява, че за тях това ограничение не важи? А се знае, че рискът там е наистина много сериозен. 
Продължавам нататък. В текста, който предлага комисията, е записано, че на младия водач на моторно превозно средство се забранява да управлява моторно превозно средство с двигател с вътрешно горене с работен обем над 1600 куб. см. Първо, двигателят трябва да се определи по мощност, а не по кубатура – това е безспорно. Но следващото, на каква база се прави именно този избор 1600, а не например 1400 или 1800 куб. см, ако остане като обем на двигателя? На каква база?
Извинете, ще ви покажа една официална статистика в България, която, между другото, дава и сравнение с Европейския съюз. В тази статистика за 1990 г., когато в България практически нямаше мощни коли, защото българите караха „Вартбург”, „Лада”, „Москвич”, да не говоря за „Запорожец” и „Трабант”, броят на жертвите по пътищата беше над 1500 души, сметнато в рамките на годината, след което при увеличената мощност на моторните превозни средства намаляха - стигнаха до около 1000 души на година. Сега отново се повишиха. Мисля, че за изтеклата 2008 г. достигат над 1300 души. Мисълта ми е, че връзката с тези 1600 куб. см може би е в ума на някои от вносителите, но реално такава пряка корелация няма. 
Накрая, и с това ще завърша. Когато се казва, че на младия водач се забранява да превозва пътници на възраст до 18 години, освен в присъствието на правоспособния водач на моторното превозно средство, който не е млад водач, свързвам го със следващото - забранява се да управлява моторното превозно средство от 23,00 ч. до 05,00 ч. сутринта. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Господин председател, позволете ми само една минута, защото въпросът наистина е важен. Обръщам се към Вас, понеже Вие ми дадохте сигнал да завърша изказването си.
Господин председателю, представете си една ситуация, която много често се случва и при изпращане на войници, и при абитуриентски балове. След 05,00 ч., в 06,00 ч. се качват четирима младежи в превозното средство, силно пийнали, до известна степен изобщо изключая водача на превозното средство. И ако до него, както тук е записано, трябва да има правоспособен водач на моторно превозно средство, който не е млад водач, но той е пиян, питам Ви: какъв съвет може да даде той на младия водач и да предотврати катастрофа? Точно обратното, той със замътения си мозък може да предизвика катастрофа, като даде грешна инструкция или съвет. 
Затова, като отчитам загрижеността, че трябва действително да се вземат специални мерки по отношение на водачите, които са млади, в смисъл не на възраст, а на получаване на свидетелството за правоуправление, считам, че в този суров вид текстът на ал. 2 на предложения § 17 не може да свърши полезна работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплика има ли? 
Господин Ралчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Намираме се пред един от най-конфликтните текстове. Аз под формата на реплика на господин Иванов само ще опонирам на господин министъра в следното: щом четем вестници, да ги четем като хората! 
Защо въвеждаме тези ограничения от 23,00 ч. до 05,00 ч., когато в една статистика, която би трябвало да намери приложение в законопроекта като мотивировка за отделни текстове, се говори точно обратното – от един до два и от четири до пет има по двеста катастрофи? Парадоксалното е и нещо друго - че пак в същата тази статистика, с която някой си играе и я мели като брашно, се дава статистика, забележете, за възраст от 24 до 64 г. 
Тя май и за Вас се отнася. Вие сте към 64 г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: А, още нямам, нямам.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Значи влизате в категорията на младите. 
Вижте, бива, бива, ама не е хубава една такава работа - някой си наумил нещо и по силата на положението, което заема, иска да го налага. Нямам нищо против - никога не съм считал, че съм прав, да чуем нещо разумно. Какво е това: от 23,00 ч. вечерта до 05,00 ч. заранта?! Ами, пишете текста: „Младите хора няма да ходят на дискотека”, и с това да го гласуваме в Закона за движението по пътищата. 
Разбирам, коректно е. Може да не е законосъобразно, но е коректно и морално казано, без да ги прикриваме. В края на краищата има едни правила, които са утвърдени от съдебна и прочее практика от 40 години, и сега да си затворим очите за всичко това – предоставилият на лице в пияно състояние, по силата на дълголетната практика на Върховния съд носи своята отговорност. Защо го казвам? Защото присъстващото лице каква отговорност носи? 
Все пак, уважаеми колеги, да не забравяме, че се намираме в Народно събрание, което е длъжно да се съобразява с това какво представлява законодателният акт, не сме на ОФ събрание. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Кътев, заповядайте за реплика.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Иванов! Вие казахте, че сте съгласен с алинеи 1 и 3. Аз изразявам становище, че това Ваше съгласие не е продиктувано от голяма загриженост за младите хора или за младите водачи. Поначало всички разбрахме, че понятието „млад водач” е сбъркана терминология. Няма млад водач, няма стар водач. Има опитен-неопитен, или някаква друга терминология.
Човек на 60 години, на 55, на 50 години може да пожелае да си извади книжка за шофьор и да кормува – трабант или мерцедес, но в първите години той е неопитен водач, независимо от възрастта си. Това, че е на 60 години и има богат житейски опит, не значи, че има опит в кормуването. Поначало е сбъркана философията на това предложение. Неслучайно предложенията, които направихме ние, от НДСВ, и бяха отхвърлени от колегите от БСП по партиен инат и за дребно отмъщение за нещо друго, което не сме подкрепили, не показва общата загриженост на парламента. 
Начинът, по който се дебатира, начинът, по който решаваме тези сложни въпроси, не довежда и няма да доведе до искания от всички нас резултат. Дали ще задължим хората между 23,00 и 5,00 ч. сутринта? Някъде се съмва в 4,00 ч. сутринта, някъде пък се стъмва в 21,00 ч. Има неща, които с такива дребни поправки не могат да свършат работа. 
Питам тогава: защо не задължим МВР при 63 хиляди души щат - пред всяка дискотека в по-малките градчета, всяка събота и неделя пред всяка дискотека да има по един дежурен полицай и с дрегер да не им позволяват да се качват пияни на автомобилите?! Това няма ли да е с по-добър ефект, отколкото някъде да запишем „между 23,00 и 5,00 ч.”?! Когато няма кой да го провери, какво става? Нищо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това беше втора реплика.
За трета реплика давам думата на господин Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колега Иванов! Още веднъж изразявам несъгласие с тезата и подхода на господин Иванов. Господин Иванов, разгръщам доклада на комисията и се опитвам да видя Вашите аргументи и Вашата теза, изложени в предложение, което не е намерило подкрепа и Вие сега го отстоявате. Вие ни връщате на изходна позиция и избирате подход – аз уважавам Вашата компетентност – но с него, връщайки дискусията по същество във философията на подхода, ние ще направим така, че този закон няма да види бял свят в рамките на нашия парламент. Това ще рече, че двете основни идеи – разширяването на възможностите за ползване на технически средства за доказване и разширяването на обема на възможностите за доказване нарушенията на закона, възможността тези средства да бъдат заложени в бюджета така, че този текст да стане действащ и да постигне нужния ефект, под маската на задълбаване в детайлите, покрай детайлите ще погребете цялото, господин Иванов. 
Нека да изберем по-рационален път. Все пак предложенията на комисията са рационални. Те могат да бъдат доусъвършенствани. Но тръгвайки сега отново да се ровим във философията, няма да се доберем до края и няма да постигнем ефекта, който целим, така че накрая ще бъдем грешни вкупом.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов – право на дуплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще отговоря главно на репликите на господин Олимпи Кътев и на господин Руденко Йорданова.
Казаното от господин Олимпи Кътев беше поводът още веднъж да прочета предложението на комисията. Откривам допълнителни безумни словосъчетания. Казано е: „при издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство младият водач получава две трети от максималния размер”. Защо е записано „младият водач”? Водачът получава две трети от максималния размер. Със самия акт на издаване този водач получава две трети, а старият водач… Има ли стар водач, на който да се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство? Останали са текстове, които са от предишен период, когато младият водач беше класиран по възраст. 
Затова правя процедурно предложение – при гласуването по ал. 1 – „При издаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство водачът получава две трети от максималния размер на контролните точки.” Няма никаква логика тук да се пише „младият водач”.
Аз подкрепих ал. 1 и ал. 3. По ал. 3 отпред също го има „младият водач”. Направо недомислица. „Водачът на моторното превозно средство е длъжен до една година след първоначалното издаване на свидетелството за управление да залепи в горния ляв ъгъл на задното стъкло …”. Има ли „Старият водач на моторното превозно средство е длъжен до една година…”? Няма такова нещо. Затова „Водачът е длъжен до една година след първоначалното издаване на свидетелството за управление да залепи в горния ляв ъгъл на задното стъкло …” и оттам нататък текстът следва. 
По ал. 2 няма да се спирам, защото я разкритикувах. Считам, че тя не съответства. В такъв суров вид е, че не може да бъде използвана.
Ще отговоря на господин Руденко Йорданов. Не може аргументът „Дайте заради този текст да напълним закона с некачествени текстове, да го пуснем и да върви”. Не може по този начин. 
Аз бях съавтор на един от предложените варианти, макар че не го подписах. Проф. Мирчев може да потвърди – той беше отхвърлен от пленарната зала. В него бях изложил ясно моята позиция чрез определени текстове. Това не беше прието на първо четене.
Второ, когато правя тук предложения, още в края на миналата седмица – може би Вие не бяхте в залата – предложих да се гледат само тези текстове, които са свързани с хармонизация с европейското законодателство. Нямам нищо против това, което трябва да регламентира тази автоматична информационна система за нарушенията. Но не покрай това да включим всички некачествени текстове и да се покрием със срам, че ги гласуваме, а след това обществото да ни се смее и да каже: „Какво вършите вие в Народното събрание?! Гледате ли какво гласувате?!” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Думата сега иска министърът. Заповядайте.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Това, че не съм в залата, не означава, че не слушам всичките спекулации, които господин Иванов изложи тук. Той увеличи убитите по пътищата от 1050 на 1300 – тоест с 250 души, само за да прави политика по тази тема, с която не бива да се прави политика. (Реплика от Иван Иванов.)
Лошо е, че член на Комисията по транспорт и съобщения не знае за 2008 г. колко са загиналите по пътищата или спекулира с цифрата. Истината е, че превишената скорост и управлението на автомобили с висока мощност са опасност за хората, които не владеят добре управлението на автомобила. Господин Иванов, неслучайно Съединените американски Щати, пред които Вие, вашата политическа сила се прекланя и боготвори, са въвели ограничение до 25 години. (Реплика от Иван Иванов.) 
И понеже говорите за сближаване на законодателството, ще Ви кажа, че ограниченията, включително и по отношение на употребата на алкохол, в Австрия, Германия, Гърция, Естония, Латвия, САЩ, Франция, Холандия – навсякъде диференцират младите водачи. Ако си бяхте направили труда, уважаеми народни представители - най-вече господин Ралчев, господин Иванов, господин Кътев и други опоненти на закона, да прочетете законодателното проучване от това Народно събрание, което е от м. март 2009 г. за всички страни в света и в Европа, та ако го прочетете внимателно, ще видите, че ние отиваме към минимално диференциране. Ограниченията в света и в Европейския съюз са доста по-сериозни по отношение на тази категория водачи.
Това, че вие сте възприели термина „нови водачи” в комисията, аз ще го приема някак си, макар че идеята на WCD-доклада и Съвета на министрите е друга. Там се говори за ограничаване по общ критерий – освен време от придобиване, и възрастовите особености на лицата в младата възраст. Добре, вие сте приели, че човек може да бъде свръхемоционален и да ходи по дискотеки на 50 и на 60 години. Приемам това, приемам такава философия. 
Но ако повече четете, а по-малко говорите, прочетете това, което Народното събрание е направило за народните представители да го прочетат.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ, от място): Ще ми го подарите.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Няма да Ви го подаря, има го в Библиотеката на Народното събрание. Ако го прочетете, ще видите за какво става въпрос. Ще видите, че в Германия преходният период, господин Ралчев, така наречената дискриминационна норма, не е една, а две години. (Реплика на народния представител Борислав Ралчев.)
Истината е една, истината е, че опозицията има една обща цел да провали този закон. Провалихте веднъж внесения от правителството законопроект, искате да го провалите втори път.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ, от място): Вашите хора го провалиха!
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми господин Кътев, едно е да си късате ризата за финансирането на Министерството на вътрешните работи, второ е да познавате бюджетните процедури и как се случват нещата и трето е като член на управляващата коалиция да знаете състоянието на бюджета. Това – по повод обвиненията по мой адрес, по адрес на министъра и всички тези приказки, които изсипахте оттук. Пак ви казвам, това че не съм в залата, не значи, че не Ви чувам и не Ви слушам. Слушам Ви внимателно и затова дойдох тук да Ви отговоря, за да сложите някакъв филтър на всички неща, които можете да изсипете, за да блокирате законопроекта. 
Но пак ви казвам, пречите на въвеждането на новите технически средства, в които са инвестирани пари въпреки вашите приказки. Петнадесет стационарни радара в момента не могат да бъдат пуснати и ползвани, защото не искате да приемете промените в закона. Не можем да въведем системата за електронно разплащане, защото не искате да промените закона. Това не е закон на Михаил Миков и на министър, това е нещо, което обществото очаква, което сближава, без да изравнява, стандартите на строгост към това, което се случва по нашите пътища, с европейските. Вие няма да го приемете сега, следващото Народно събрание, независимо кой ще бъде в него, ще бъде принудено да го приеме. По зла ирония на съдбата предния път, когато отхвърлихте закона, същия ден стана тази тежка катастрофа в „Надежда” с лицето, което без право да управлява моторно превозно средство, заловено за енти път, извърши тази катастрофа Това не ви ли говори на съвестта, не като опозиционни депутати, господин Кътев, макар че Вие сте с единия крак в управляващата коалиция, с другия – в опозиция, а ще видим след изборите къде ще отидете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има двама народни представители, които са се записали, а именно Ваня Цветкова и Минчо Христов. До 14,00 ч. остават 6 минути. Позовавайки се на традицията в този и в миналите парламенти, в 14,00 ч. ще спра часовника.
Имате думата, госпожо Цветкова.
ВАНЯ ЦВЕТКОВА (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Аз щях много да съжалявам, ако Вас Ви няма тук, когато се изказвам, и много добре, че сте тук. И като обидихте толкова много колеги, че не четат, а Вие като толкова много четохте, защо ни направихте такива нескопосани текстове, които са неприложими и нямат нищо общо с действителността?
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Не съм писал аз проекта, госпожо! Това не е мой проект.
ВАНЯ ЦВЕТКОВА: А Вие ги защитавате, господин министър, все пак Вие ще прилагате след това този закон. Млад водач като възрастова граница... Ами вчера имаме един стар водач като възрастова граница, който също предизвика пътно-транспортно произшествие и уби 16 души. Личните качества на шофьора са субективни фактори. 
Действителността в България са пътищата и тяхното състояние. И просто необосновани, безпринципни, безполезни и популистки текстове… Просто трябва от тези текстове да се откажем, за да можем да приемем другите, които Вие казвате, че този закон не може.
Какво значи млад водач и какво значат всички тези неща с придружител и т.н.? Това са глупости! Ако в Европейския съюз има такива практики, аз съм убедена, че текстовете не са такива. И просто не Ви отива да ги защитавате по начина, по който ги защитавате. Няма какво да се сърдите, господин министър, ама винаги са виновни шофьорите за тяхната несъобразена скорост. А никога не казвате защо стават катастрофите. 
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Боже, боже!
ВАНЯ ЦВЕТКОВА: Боже, боже! Както и да го казвате, това е положението. Въпросът е, че аз не приемам тезата млад водач като възрастова граница. Това наистина е дискриминационно. Може да сложите и таван на тези, които управляват моторни превозни средства. 
Да, за табелката на задното стъкло съм съгласна, защото тя ще подсказва на тези, които са отзад, че има млад водач, който има нужда да бъде поощряван на пътя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нали го имаше, нищо ново не сме измислили!
ВАНЯ ЦВЕТКОВА: Не сме измислили, ама защо тук си губим времето с текстове и самият министър толкова твърдоглаво твърди, че е прав, като е по-полезно да минем нататък и тези текстове да отпаднат във вида, в който са предложени. Самият министър ги защитава и в този случай подстрекава и дискусията в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.
Господин Христов, заповядайте. 
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми господин министър, колеги! Аз мисля, че вместо да се караме тук, трябва да потърсим конкретните форми, по които можем да променим закона така, че да се намалят пътните произшествия. Мисля, че се концентрираме върху неща, които нямат такова значение, а пропускаме важните неща.
Господин министър, обръщам се към Вас. Вие казвате, че във Франция произшествията са драстично по-малко от България. Така е. Само че във Франция например не се продават шофьорски книжки, там няма тази корупция, няма ги тези подкупи, на които сме свидетели тук.
Обръщам се към Вас, господин министър, обръщам се и към залата, нека да направим така, че хора, които не могат да карат, да не получават книжки. Нека да бъдат така добри да се научат, нека да бъдат така добри да бъдат изпитвани, ако трябва, както беше преди, от комисия от КАТ. Нека да включим и КАТ.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Предложи го! 
МИНЧО ХРИСТОВ: Ето, предлагам го тук в залата. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не може да го предлагате сега на второ четене. 
МИНЧО ХРИСТОВ: Може да се предложи и аз Ви го предлагам сега, господин председател. Залата може да го гласува. Да въведем строг контрол върху начина, по който се получават шофьорските книжки. Ето там е проблемът. Защото, уважаеми господин министър, преди време пресата писа за сляп човек, който беше изкарал шофьорска книжка. Съвсем редовна шофьорска книжка. С подкуп. 
Трябва да наложим жестоки, ама наистина жестоки санкции към хората, които продават шофьорски книжки, към тези корумпирани лица, включително и от МВР. Аз съвсем не казвам, че всички от МВР са корумпирани, но има една малка част, която трябва да се разследва. Вие имате служби за вътрешна сигурност, има ДАНС, вкарайте десетина такива човека в затвора и вижте дали ще се продават после шофьорски книжки.
Това е първият проблем.
Аз, господин министър, ще Ви дам и един конкретен пример. Преди време в Комисията за борба с корупцията внесох един случай на прокурор, който беше отказал да образува производство срещу един инструктор, който беше поискал подкуп от 300 лв. Знаете ли с какъв аргумент беше отказал? Аргументът на прокурора беше, че подкупът бил много малък – 300 лв. били много малка сума. И аз още утре ще проверя в Комисията за борба с корупцията докъде е стигнало това разследване и ако този прокурор още е в прокуратурата, какво правим ние, уважаеми господа?
Обръщам се към Вас, господин министър, нека да присъства и представител на КАТ на техническите прегледи. Да увеличим, ако трябва, дори числеността на КАТ. Да присъства представител на КАТ, за да се пресече тази практика да се дават свидетелства за технически преглед, без колата дори да е отишла. Всички знаем, че такива случаи съществуват и те не са малко.
Ето ви конкретни случаи. И Ви го казвам добронамерено, както виждате, аз не влизам в тази дискусия между дясната опозиция и Вас. Казвам Ви конкретни, добронамерени неща.
И последното, господин министър, дупките по пътищата. Преди време един представител на КАТ беше заявил, че една дупка може да бъде по-опасна от един пиян шофьор или не по-малко опасна. Аз карам мотор. Ще ви кажа директно, вижте подлезите по „Цариградско шосе”. Когато човек лятно време влезе в тези дупки, ако е с кола, ще си счупи колата, но ако е с мотор, какво става?
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Това е работа на кмета.
МИНЧО ХРИСТОВ: Разбира се, кмета е там. Абсолютно съм съгласен с Вас, но ето Ви конкретни неща. Направете комисия, проверете тези дупки в столицата, в големите градове и наложете жестоки наказания на кметствата, на кметовете, на общинските съвети, които са пряко отговорни за това. 
Ето това са проблемите, колеги. Мисля, че когато говорим за тези теми, да говорим конструктивно, по същество, за да можем да решим проблемите, а не да политизираме и да влизаме в някакви политически престрелки. Въпросът е да решим проблемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И все пак да се завърнем на територията на § 17. Разискваме § 17. Господин Христов въобще не говореше по темата на § 17. 
Има ли други желаещи за изказвания по § 17? Няма.
Има предложение от народния представител Светослав Спасов за създаване на нов параграф.
Господин Спасов, имаме Вашето предложение. Ще Ви дам думата да се изкажете. Държите ли да бъде прочетено, защото го имаме пред нас?
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ (независим, от място): Да бъде прочетено. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, това е Ваше право.
Прочетете го, господин Илиевски.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Предложение от народния представител Светослав Спасов – създава се нов § 14а със следното съдържание:
„§ 14а. Създава се Глава четвърта „а” – „Пътна инфраструктура и обезопасяване”, с чл. 164а и чл. 164б:
„Глава четвърта „а”
Пътна инфраструктура и обезопасяване
Чл. 164а. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 се задължават:
1. да ги поддържат в състояние, отговарящо на техническите норми за съответната категория път, съобразени с изискванията за хоризонтална и вертикална маркировка;
2. да извършват необходимите дейности по поддържането на пътищата и осигуряване на видимостта за движение;
3. в рамките на 7 дни да възстановят аварирали еластични огради, пътни знаци, парапети на мостове, водостоци, съоръжения, служещи за ограждане и защита от падащи камъни и други съоръжения по пътя, осигуряващи безопасност по пътищата;
4. да осигуряват проходимост на водоотвеждащите канавки, водостоци и мостови съоръжения;
5. ежегодно до 15 април да почистват пътните настилки от опесъчаване след зимното поддържане на пътищата;
6. ежегодно през пролетния сезон, при проливен дъжд да обследват пътните участъци за наличие на „водни възглавници” и наличието на течащи по пътното платно води, представляващи опасност за предизвикване на ПТП, като до отстраняване на недостатъка поставят необходимия предупредителен знак. Констатираните опасни участъци се въвеждат в нормално експлоатационно състояние в срок от 45 дни от направената констатация;
7. да следят постоянно метеорологичната прогноза в зимния сезон и своевременно да обезопасяват пътищата в случай на снеговалеж или заледяване;
8. да не допускат наличието на кратери и дупки в пътната настилка с големина, по-голяма от два пъти размера на най-едрата фракция в асфалтовата смес на най-горния слой на пътя;
9. своевременно да отстраняват недостатъците на пътната инфраструктура, които създават предпоставки за ПТП, разписани в наредбата по чл. 14, ал. 2;
10. да поддържат пътната настилка съгласно критерия за равност на пътното платно 0,5 см на два линейни метра.
Чл. 164б. Лицата по чл. 3 ежемесечно подават информация към оторизираните лица за текущ контрол по чл. 14, ал. 3.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Спасов.
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, текстът, който съм предложил, касае ясно и категорично поддържането и изправността, както и безопасността и качеството на пътя и, естествено, отговорността на пътно-поддържащите фирми. За съжаление, нашето законодателство до този момент по никакъв начин не гарантира това, за което става дума в този текст. 
За първи път аз предлагам да се поддържа в съответните изисквания хоризонталната и вертикална маркировка на пътя, да се извършват необходимите дейности по поддържането на пътищата, за да има видимост. За съжаление, на много места дори не се изрязват храстите и не се премахват дърветата, нито в рамките на 7 дни се възстановяват аварирали еластични огради, пътни знаци, парапети на мостове. Ако минем дори по магистралите „Хемус” и някои участъци по „Тракия”, ще видим, че след съответно направени катастрофи въобще никой не го е грижа да възстанови примерно парапетите, еластичните огради. Колеги, трябва да знаете, че еластичните огради отговарят на изискванията от 60-те и 70 те години. Изчислени са за удар на „Москвич” и „Лада”, а не примерно за големи джипове по три и няколко тона отгоре, каквито в момента се движат по нашите пътища, както и големите ТИР-ове. На този етап те по никакъв начин не защитават хората и возещите се в моторните превозни средства.
В същото време, за съжаление, никой не го е грижа в България. Много катастрофи стават пролетно време и началото на лятото, когато никой не почиства пясъка от пътя, който е хвърлен по време на зимното поддържане. Пясъкът върху асфалта става изключително опасен и много катастрофи са причинени именно от пясък на пътя.
В същото време никой не се грижи за премахване на водните възглавници. Ако си спомняте, шофьорът на бившия министър на вътрешните работи Румен Петков загина със своята съпруга на магистрала „Хемус” точно, попадайки на такава водна възглавница. Професионален шофьор, който не можа да спаси себе си и съпругата си, именно попадайки на такава водна възглавница. Питам аз: кой е виновен за неговата смърт и за смъртта на много други хора, които са попадали на подобни водни възглавници?
Никой не се грижи за отводняване на пътните платна. Аз предлагам това да става, когато се установи подобно нещо, до 45 дни от направената констатация.
За първи път предлагам в закона да бъде разписано какво е това дупка и кратер и че те не трябва да бъдат по-големи от два пъти размера на най-едрата фракция в асфалтовата смес на най-горния слой на пътя. За магистрала най-голямата дупка, която трябва да се допусне по европейски стандарти, това е 2 см, защото най-голямата фракция е 1 см. За по-нисък клас пътища са 2 или 3 см фракция, тоест дупката не трябва да бъде по-голяма от 6 см.
Също така съм предложил и текст, който да касае неравностите на пътя и те да отговарят на европейските условия, а именно че 0,5 см неравността трябва да отговаря на два линейни метра. 
В същото време виждаме, че, за съжаление, управляващото мнозинство от БСП, НДСВ и ДПС отхвърля моето предложение във водещата комисия. Най-вероятно това ще се случи и в пленарната зала, но оттук-насетне цялото българско общество трябва да е наясно, че именно това управляващо мнозинство, на тези три партии – БСП, НДСВ и ДПС защитават интересите на определени пътно-поддържащи фирми, които имат интерес в България да има повече дупки, да сме страна не в Европа, а на луната, защото пътно-поддържащите фирми имат интерес да има повече дупки, защото те печелят търгове примерно за по три години. Да речем, 10 млн. лв. печели една фирма и ако има примерно 3 хил. дупки, които трябва да запълнят, отговарят на 5 млн. лв. Естествено, че те ще имат интерес да има 6 хил. дупки, за да усвоят цялата сума от 10 милиона. В Европа практиката е точно обратната – веднъж на пет години се преасфалтира цялото платно и през останалото време в рамките на тия пет години пътно-поддържащите фирми поддържат пътя, за да отговаря на европейските стандарти.
Тук виждаме, че БСП организира в София чрез младежката си организация акции, насочени срещу общината, да затварят дупките. В същото време искам да обясня, че именно БСП явно трябва да се прекръсти в Орден на йезуитите, защото именно БСП защитава дупките на пътя. Трябва да е ясно, че именно БСП са адвокатите на дупките. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще гласуваме Вашето предложение, господин Спасов, разбира се.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: По § 15 има предложение от народния представител Борислав Ралчев - в т. 6 думите „има същите състави в настоящия закон” да се заличат.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Ваня Цветкова, което се подкрепя по принцип. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 18 със следната редакция:
„§ 18. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 се създава изречение второ:
„Уведомяват писмено лицата по чл. 3, ал. 1 и лицата по чл. 14, ал. 3 за настъпили повреди на пътя и пътните принадлежности вследствие настъпило пътнотранспортно произшествие.”
2. В ал. 2 точки 6 и 7 се изменят така:
„6. имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, които заснемат или записват датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство, или извършват метрично измерване на скоростта посредством секционен контрол чрез последователно разположени средства за видеонаблюдение; 
7. обозначават участъци от пътя за осъществяване със стационарна техника за видеонаблюдение, контрол по спазване на правилата за движение.”
Има предложение от народния представител Борислав Ралчев § 16 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 16 на вносителя да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Обсъждаме § 18 по новата номерация и отпадането на § 16.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За разлика от министър Миков, който тук явно репетира за предизборните си събрания в област Видин, аз ще говоря точно по текста, за да ви покажа, че искам текстовете, които се приемат, да намалят действително нарушенията по пътищата, респективно жертвите по тях.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Аз нямам нужда, ти имаш нужда да репетираш.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Приемам изцяло т. 1 на § 18.
В т. 2 на § 18, за да се фиксира текстът, имам следното предложение. Казано е: 
„6. имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, които заснемат или записват датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер ...”.
Настоявам текстът да бъде: „и регистрационния номер”, съюзът „или” да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Излишно е, защо са го сложили и аз не знам.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Пълна глупост е. Естествено е, че регистрационният номер трябва да присъства в записа. Това е съвсем категорично.
В предното изречение: „...които заснемат или записват датата...” предлагам също да бъде сложен съюзът „и”. Със самото заснемане се извършва и съответният запис, за да може той след това да бъде използван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Къде още предлагате да отпадне съюзът „или”?
ИВАН Н. ИВАНОВ: На предния ред да стане: „...които заснемат и записват датата”. Датата трябва да бъде записана категорично, също и регистрационният номер. 
Това са двете ми допълнения, които засилват смисъла на т. 6.
В изменената т. 7 на ал. 2 е записано, че тези контролни органи „обозначават участъци от пътя”. 
Държа да бъде ясно записано: „обозначават с пътни знаци участъци от пътя...”, за да се знае, че те са задължени да поставят такива пътни знаци. Това прави нещата много по-стабилни и се разписват вече като задължения. Да, че ще има видеоконтрол, но с пътен знак това трябва да бъде обозначено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Понеже ми се постави въпросът, още веднъж обявявам, позовавайки се на традицията на този и на предни парламенти, че спирам часовника, но не мога да спра времето.
Господин Ралчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Искам да направя предложение за съкращаване на текстовете и за да не се обвиняваме във всички божи грехове.
Господин министър, искам да кажа специално нещо на Вас. Говорим за този текст, в който Вие искате да бъдат използвани технически средства. Говорим за т. 7, където досега някой от нас е записал, че трябва да предупреждавате всички водачи къде има радар и къде няма. 
Според мен, за да се изпълнят функциите на този текст, е достатъчно да се запише: „използват технически средства”. Изброяването на видовете системи е съвсем различна работа. Предлагам „технически средства” и точка. Оттук нататък Вие ще определите и ще одобрите техническите средства и сертификатите за тях. Защото днес създавате една система, утре, ако дойде отнякъде друга система, ще променяме закона.
Крайно време е да се разбере, че така закон не се прави.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Съгласен съм.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: В чл. 165, т. 6 – и в досегашния й вид са изброени 2-3 системи. Понеже има идея в по-продължителен или друг начин да бъдат следени водачите по отношение на скорост, днес прибавяме едно, утре ще дойде друга система и ще прибавим друго. 
Спираме на „технически средства”. Оттам нататък по пътя на наредбите, по пътя на сертифициране на отделните технически средства, за които отговорността ще носи пак министърът, защото той ще издаде съответните наредби, ще се постигне много по-широко приложение.
Относно т. 7. По времето на този мандат сме допуснали да предупреждаваме водачите: първо, направихме едни картонени глупости, второ, преди това сте сложили този текст, в който се казва: ти си предупреден, че ще те заснемат с радар. Кому е нужен този текст? Ние сме го направили, той е действащ и затова искам да го отменим, защото целият път е обект на охрана. Можеш да имаш предупредителен сигнал, че пътят има особености и е с наситени произшествия, но да предупреждаваш, че зад този завой и само зад този завой могат да те снемат, това е светотатство по отношение безопасността на движението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: А с кой могат да те снемат?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: С всички технически средства. Не, тук става въпрос за друго.
Те казват: когато заснемаш от Кюлевча на 150 м, само тук важат правилата. Няма такова нещо. Сигурно сме го изтървали, признавам си.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Да отпадне!
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Естествено, че трябва да падне. Целият път трябва да бъде обезопасен, целият път трябва да бъде на разположение на органите на КАТ! И няма защо да труфим този закон!
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Предлагаш т. 7 да отпадне?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Разбира се, че ще отпадне. Кога сме го направили, не знам. Срам ме е като го прочетох. Естествено, че е така. Но, разберете го – оттук нататък и във всичките си принципни възражения отваряме вратата за онова законодателство, което е съотносимо на ниво закон и оставяме всичко останало, което е необходимо, на наредба. Това са ясни неща. Против това възразявам! И по-нататък ще възразя, има хиляди други такива излишни неща.
Още нещо, обръщам внимание на вашия екип: така закон не се подготвя! Вземете т. 6, към нея сега прибавяме само новото обстоятелство – системите в продължението на пътя. Останалите точки ги има. Кога сме го приели, що сме го приели – не знам. Но те са повече от излишни. И когато се въвежда нова норма, в закона се вмества само това, което е ново. А сега оттук нататък на хиляда места от десет точки на еди-кой си закон, две се променят, всичките ги пишем като промени. Така закон не се прави!
Та предложението ми е това: да се даде в техническите средства и да отпадне т. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин Кътев.
Тези неща се правят в комисията, уважаеми колеги! Може ли по всеки един член да даваме десетки предложения, после тук да ориентираме залата какво остава от текста и как се гласува? 
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Господин председателю, абсолютно сте прав, че това се прави в комисията, обаче дали от липса на коалиционна култура или от нещо друго, но законопроектът, който ние внесохме, беше грубо отхвърлен с помощта на нашите коалиционни партньори. Тук няма никой от опозицията и мога спокойно да Ви го кажа.
Искам да припомня на господин министъра, че първият закон, който беше внесен, колеги, беше бламиран точно от групата на БСП, господин министър, да Ви припомня.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Стига бе!
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Няма „Стига бе”! Прочетете стенографските протоколи...
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Аз съм чел законопроекта на Министерския съвет. Вашата група...
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Точно законопроектът на Министерския съвет беше бламиран от Парламентарната група на БСП!
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Бас!
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Не бас, каквото искате направете, ето го човекът да Ви каже!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, дайте сега да видим какво можем да направим по текста...
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Това е едно от първите неща, които са неточни.
Второ, ако беше приет в тази група от шест законопроекта и проектът на НДСВ на първо четене, нещата щяха да бъдат съвсем други, защото бяха разумни – и нашите предложения, и другите, както е практиката – да се обединят в един проект за второ четене. Вашите колеги за политическо отмъщение, от политически инат отхвърлиха нещо, което беше полезно. О’кей, така – мнозинство сте в коалицията, решихте го, няма проблеми, сега си сърбате попарата.
По тази седма точка питам, така или иначе законът сигурно ще бъде приет, след някой ден ще влезе в сила, каква е готовността на МВР да почне да го прилага веднага?
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Да отпадне...
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Не, той ще отпадне, но каква е готовността на министерството да го прилага? Ще ви кажа за готовността на община Варна с кмет Кирил Йорданов, на община Ботевград с кмет Георги Георгиев, община Попово, община София, дори, ако щете, донякъде ...
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Една четвърт.
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Те имат или сто на сто окабеляване и видеокамери, или 50 на сто, или някаква готовност. А каква е вашата готовност?
Нищо лично, господин министър, с най-дълбоки уважения към Вас като министър и като човек, обаче Вие не можахте да си свършите работата и ако имахте тези камери сега, готови, направени обществени поръчки, разграфено, направено...
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Имаме ги!
ОЛИМПИ КЪТЕВ: От 1 юли или от 1 юни да ги приложите ... Нямате! Вие имате 15 видеокамери за 850 хил. лв. Какво са 15 камери за 850 хил. лв., при положение че за миналата година има събрани 45 милиона от глоби, само за първото тримесечие има събрани 12 милиона? Тоест, финансовият ресурс на държавата го има в правителството, но не щете да изпълните закона – Вие заедно с министър Орешарски. Разберете се.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Не ни го дадохте.
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Това не е отговор, господин министър! Ние не сме хората, които трябва да убеждавате, че не Ви го дават! Ако не Ви го дават, има си ред в този Министерски съвет, има премиер, има съвет на тройната коалиция и т.н. И тогава да говорим, че сме загрижени за хората.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Ще го поискам.
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Кога ще го поискате? За следващия мандат?
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Не, сега, стига да ги има парите.
ОЛИМПИ КЪТЕВ: По закон ги има, трябва да са отчислени и да седят някъде. Вие ще кажете дали сте ги похарчили за заплати, дали за премии, дали за линейки, нови коли или нещо друго. Парите ги има. По закон няма право никой да ги пипа. Като влезе Сметната палата на проверка, ще пита: къде са тези пари по параграф еди-кой си от закона? Къде са? Седят или са похарчени? Според мен са похарчени. Ама за какво ... Не за видеокамери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма други желаещи ...
РЕПЛИКА ОТ КБ: Има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Абе хора, не се прави така закон, не ме карайте да ударя звънеца!
Госпожа Цветкова е направила предложение за създаване на нов § 16а и 16б. За съжаление, и за мое съжаление, комисията не подкрепя Вашето предложение.
Имате думата да го обосновете.
ВАНЯ ЦВЕТКОВА (БНД): Уважаеми господин председател...
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ, от място): Да се прочете неприетото предложение! Има си правилник!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, ако настоявате, ще го прочета, макар че Вие го имате пред Вас, господин Кътев!
Това е предложение на госпожа Цветкова. Тя да реши. Ако трябва, ще го прочетем. Държите ли да го прочетем? 
ВАНЯ ЦВЕТКОВА: Не, искам да бъда кратка.
Това предложение беше в общия законопроект с господин Спасов. Преди малко той лобира за този текст и който е абсолютно необходим и изключително полезен и смислен. Но тъй като и неговият текст, и моят текст не са приети в комисията, го оттеглям, но апелирам в присъствието на ...
Твърди се, че тези текстове са за Закона по пътищата, но аз, колеги, ви убеждавам, че там такива текстове няма!
В текста, в който правя допълнение, пише, че собствениците или администрацията, управляваща пътя, го поддържат в изправно състояние и сигнализират незабавно за препятствията. Можете да ми посочите един участък от път, който да отговаря на техническите изисквания? Няма такъв, колеги! Това е абсолютно необходимо и задължително.
Апелирам към органите на КАТ – комисар Стратиев, и към присъстващите – министъра на вътрешните работи, има и заместник-министър на транспорта: нека тези неща да залегнат в наредба, ако не е възможно в закон. Но това е необходимо. Една от основните причини за катастрофите по пътищата е инфраструктурата, на която никой не обръща внимание.
Вчера се връщах от Кюстендил при дъжд, имаше две катастрофи. Няма нито осева линия – на главен път, нито има канавки, падащите камъни няма кой да ги чисти. Просто ситуацията е трагична. Нека да помислим за водачите, а не само за техните санкции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, госпожо Цветкова.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Тя оттегля предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19.
Народният представител Борислав Ралчев има предложение за отпадане на § 18, което не е подкрепено от комисията.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип за § 18, който става § 20 и предлага следната редакция:
„§ 20. В чл. 171 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „ж”:
„ж) който не е заплатил наложена глоба за извършено нарушение по този закон в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление – до заплащане на дължимата глоба.”;
2. В т. 2 се създава буква „з”:
„з) което е управлявано от неправоспособен водач – за срок от един до три месеца.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следващото предложение е от народния представител Борислав Ралчев – да отпадне § 19.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Борислав Ралчев да отпадне § 20.
Има същото предложение на народния представител Йордан Мирчев - § 20, т. 1 да отпадне, което също е подкрепено от комисията.
Комисията предлага § 20 на вносителя да отпадне.
Следващият § 21, също по предложение на народния представител Борислав Ралчев, е § 21 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 21 на вносителя да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 21. (Реплика на народния представител Борислав Ралчев.)
Господин Ралчев, всичко, което сте предложили, е прието.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Параграф 18 – какво става?
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Ние дадохме нова редакция на § 18, който става § 20.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Има една несъобразност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Ралчев – защо не седнахте в комисията да оправите тези неща, господин Ралчев? (Реплика на народния представител Борислав Ралчев.)
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Този закон не е за тази комисия. Вие ще ме разберете веднага, господин председател.
В чл. 171, т. 2, буква „з”: „което е управлявано от неправоспособен водач – за срок от един до три месеца.”, говорим за административни мерки. А те предлагат санкция. Това какво е? В чл. 171 са „Административни мерки”. Административните мерки се делят на две: в т. 1 са временни ограничения за водача, и в т. 2 - ограничения за моторното превозно средство.
В принципа на правото това, което се предлага, е наказателна административна отговорност, а в чл. 171 е административна отговорност. Ако някой може, да го разбере, извън Вас. Бива, бива, но такава неграмотност?! Как ще лишиш един водач за това, че е неправоспособен в срок, в който управлява? Как ще стане тази работа? Като започнем от чл. 170 или от чл. 171 и нататък, където са наказателните мерки, там ще го сложим, там ще го обсъждаме. А това какво е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Кое да отпадне – да отпадне т. 2?
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: В т. 2 – те не четат заглавието. А заглавието казва „спира се от движението временно”, а тук дават санкция за лишаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не му е мястото тук.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Не е необходимо, то не може да съществува. Няма начин! В 25 точки е казано какво става с водача – това са временни ограничителни мерки, които са административни, и тук изведнъж санкция, която е характерна за друг вид правораздаване. Недейте така! Не може да съществува такъв текст!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да отпадне.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Трябва да отпадне. Да прочетат поне заглавието!
Принципите са следните. Точка 1 е свързана с водача, т. 2 е свързана с моторното превозно средство. Какво общо има в т. 2 неправоспособният водач? Нищо общо. Това е в т. 1. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чухме Ви, господин Ралчев!
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Вие ме чувате. Но вече десет пъти го казвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за процедура, господин Кътев.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми девет души колеги в тази зала! В присъствието на председател и на министър в Деня на траур, в който цяла България скърби за загинали хора от пътно произшествие, проблемите по толкова сериозна тема да се обсъждат – в момента, господин председателю, Вие с просто око можете да ги преброите – пет човека от БСП, един човек от НДСВ, един човек от БНД, един човек от опозицията, стават девет човека. Влизат още две дами, с тях - единадесет души! Ако считате, че това е нещо нормално в този ден, аз не считам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не е нормално, разбира се.
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Затова Ви моля, пуснете часовника да върви и да обсъдим в по-голям състав, в следващ пленарен ден – утре или във вторник, когато ще се работи, да бъдем сериозни към проблема, а не по някакъв изкуствен, насилствен начин няколко човека тук да се изказваме. Просто за мен е срамно това. Затова, отървете ни от този срам и пуснете часовника да върви.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Точно заради това, че няма време, може да гледаме закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми колеги, господин Олимпи Кътев правилно постави въпроса – при обсъждане на такъв закон, който в края на краищата засяга цялото общество, имаме десетина народни представители в пленарната зала. Моля ви да ме разберете – до 15,00 ч. ще работим, а след 15,00 ч. удряме звънеца и докъдето сме стигнали, стигнали сме.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз действително вземам думата по същество. Това е свързано с § 20 – нещо, което господин Ралчев изрично каза - това, което ние всъщност сме записали – имам предвид комисията и мнозинството, което е гласувало, е директно наказание в раздел, който е за принудителни административни мерки. Аз питам: как може да се постъпи по този начин? Извън всичко това, е записано за срока на отнемане от един до три месеца, а всъщност няма никакъв критерий, по който това нещо да бъде оценено.
Подкрепям господин Ралчев в неговото становище. Убеден съм, господин председателю, че и Вие също.
Позволете ми да кажа още две думи. След като вчера стана този тежък пътен инцидент, ако ние продължаваме да гледаме измененията в Закона за движението по пътищата в един състав от 7-8 народни представители, утре медиите просто ще кажат, че нищо не може да накара Народното събрание с достатъчен брой хора и с един пълноценен дебат да се произнесе по този закон. Ние действително, гледайки законопроекта в този състав на Народното събрание, показваме едно пълно пренебрежение към българското общество. 
Следващото, което е не по-малко важно, господин председател. Ние бяхме приели, че законите до края на сесията и изобщо на Четиридесетото Народно събрание ще бъдат гласувани непосредствено след дискусиите по всеки текст. Това, което се прави сега, след като само няколко души сме в залата, нали знаете как ще бъдат гласувани, когато предстои гласуването? Натискат хората пулта за гласуване - не да са участвали, а без изобщо да са присъствали, за да могат да направят преценка какво трябва да се гласува или не.
Разбрах, че Вие вече поехте ангажимент да работим до 15,00 ч., но това е непълноценно и наистина допълнително руши авторитета на нашата институция, за съжаление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма.
По § 23 има предложение от народния представител Борислав Ралчев. 
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: Комисията подкрепя предложението за т. 1, буква „а” и т. 3, а не подкрепя предложението за т. 1, буква „б” и т. 2: 
В § 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
б) т.1 отпада, защото е престъпление.
2. В ал. 2 точки 1-10 отпадат.
Има предложение от народния представител Светослав Спасов:
В § 29, чл. 177 се създават нови алинеи 5 и 6:
„(5) Наказва се с глоба от 500 до 1500 лв., който управлява пътно превозно средство в нарушение на разпоредбите на чл. 9а от този закон.
(6) Когато нарушението по ал. 5 е извършено повторно, наказанието е глоба от 1500 до 3000 лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 22, и предлага следната подобрена редакция:
„§ 22. Член 177 се изменя така:
„Чл. 177. (1) Наказва се с глоба от 200 до 600 лв. водач, който управлява моторно превозно средство:
1. след като е лишен от това право по съдебен или административен ред;
2. без да притежава съответното свидетелство за управление или то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4, или е загубил правоспособността си по смисъла на чл. 157, ал. 4.
(2) Наказва се с глоба от 200 до 600 лв.:
1. който управлява моторно превозно средство, спряно от движение, без разрешение на службата за контрол по този закон;
2. който без съответното разрешение провежда курсове за подготовка или допълнително обучение на водачи;
3. който постави върху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за сигнализиране предмети или устройства, които нямат отношение към средствата за сигнализиране и към целта, за която се използват;
4. който постави плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за привличане на вниманието, които наподобяват пътни знаци или други средства за регулиране на движението, намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и другите средства за регулиране на движението или заслепяват участниците в движението;
5. който с превозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното движение по него или на манифестация, процесия, състезание и други подобни.
6. който постави пътни знаци или други средства за сигнализиране в нарушение на реда, определен с наредбата по чл. 3, ал. 3;
7. длъжностно лице, което е предупредено и не предприеме незабавно мерки за обезопасяване и отстраняване на препятствие от пътя, застрашаващо движението;
8. който, без да има право на това, постави пътен знак, пътна маркировка или друго средство за организиране движението по пътищата;
9. който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред;
10. който премахне, премести и повреди или унищожи поставен на пътя пътен знак, без да е създадена опасност за живота или имуществото на трети лица.
(3) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 и 2 е извършено повторно, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е глоба от 1000 до 2000 лв. 
(4) Когато нарушението по ал. 2, т. 9 и 10 е извършено повторно, наказанието е глоба от 500 до 1500 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Ралчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД): Благодаря, господин председател. 
Член 343в от Наказателния кодекс:
„Който управлява моторно превозно средство за срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода.”
Текста го има. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има го, да.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Е, като го има, какво правим с администрацията? Кое ще прилага – Наказателният кодекс ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И двата текста едновременно.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Някой е съобразил в повторността да каже: „Ако не представлява престъпление”, а в лявата част никой не го вижда. Как ще стане това? Или е престъпление, или не е престъпление. (Говори извън микрофоните.) Какво ще правим – школо ли или какво, не знам, мъчно ми е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, няма да повторя забележката на господин Ралчев, но каня Вас, господин председателю, защото Вие внимателно следите текста и май сте почти самотник в това отношение, погледнете какво пише в текста на комисията в ал. 1, където се казва: „Наказва се с глоба от 200 до 600 лв. водач, който управлява моторно превозно средство” и се изброяват две хипотези.
Алинея 2 предвижда същото наказание: „Наказва се с глоба от 200 до 600 лв.”. Извинете, може би ще ми се възрази, ще ми се каже: „Да, господин Иванов, но в първия случай се говори за водач, който управлява моторно превозно средство”, а във втория случай не е ли така? 
Нека да погледнем т. 1 на ал. 2: „(2) Наказва се с глоба от 200 до 600 лв.:
1.	който управлява моторно превозно средство, ...”
Нали водачът управлява моторното превозно средство? Това е т. 1, но тя не е единствената. 
„5. който с превозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното движение ...”
Ами, водачът, придвижвайки превозното средство, ще прегради пътя. 
„9. който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, ...” 
Оказва се, че направо в насипно състояние тук с господин Ралчев се мъчим да вкараме нещо в нормалните релси, защото иначе наистина ще станем за смях, когато това се публикува.
Защо в две различни алинеи и по какъв признак са разделени наказанията? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И размерът на глобата е един и същ.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Да, размерът е един и същ – от 200 до 600 лв. Това наистина са абсурди. Когато казах да се гласува само това, което е крайно необходимо, за да не бъдем санкционирани от Европейската комисия, имах предвид и такива неща. Министърът ме обвини, че едва ли не не мислим за безопасността на движението. Напротив, мисля че министърът трябва много сериозно да помисли кои са му писали текстовете и да вземе съответните мерки. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за реплика, господин Илиевски.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: За реплика или по-точно редакционна подкрепа към господин Иванов. Когато е ставало прередактирането, в текста на комисията отпадна безвъзмездният труд, предлагам ал. 2 да отпадне и точките от 1 до 12 да бъдат към ал. 1. 
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ, от място): Това е по-приемливо.
ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ: В новата редакция след т. 12 да следват алинеи 2 и 3. Действително редакционно господин Иванов е прав.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): А за Наказателния кодекс?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Кътев, заповядайте.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В хода на дебата сами се убеждавате в това, че ако не беше направена тази политическа грешка само един законопроект да бъде подкрепен на първо четене в тази му част – по пътищата, виждате докъде се докарваме – не за смях, а правим грешка след грешка, те се повтарят, геометрично се разпространяват и водят до недомислия и нелепости, които няма да дадат нужния резултат, който се очаква.
Действително съм склонен да подкрепя мнението на министъра, че трябва да бъдат завишени санкциите и глобите. Извинете, но глобата от 200 до 600 лв. е много ниска за последствията, които биха възникнали от нарушаването на тези членове. Двеста до 600 лв. е нищо в сравнение с поразиите, които ще се направят от такива недобросъвестни водачи. 
Пак се връщам на предишното си изказване. Добре, ще направим глобите от 1000 до 1500 лв. Хубаво, ще ги съберем, но къде отиват при положение, че не се изпълнява другата част от приетия закон – да избегнем субективния фактор, да сложим на всеки километър, всеки метър по магистралите, пътищата и градовете да бъде заснет с видеокамери, където няма субективност, където няма да се казва: виж сега, какво ще правим, с 10 км повече, и ние имаме деца, и т.н. Всички сме изпитали тези нарушения по пътищата – ние като нарушители и тези отсреща, които трябва да ни контролират и санкционират, като рекетьори. Като това нещо не можем да го изпълним, за какво да събираме глоби? Те потъват някъде не по предназначение, не отиват за превантивна дейност, не отиват за нещата, които сме приели – да направим нашите пътища европейски най-вече по отношение на контрола. За самото поддържане и строителство – това е друга тема.
Зададохме въпроса, защото нашият законопроект не беше приет, по отношение на билбордовете – какъв е техният статут? Ако тръгнете по пътищата, по градовете и по магистралите виждате билбордове и в сервитута на магистралата, и извън сервитута на магистралата. Кое е правилното и кое е редното? Трябва ли да има билбордове в сервитута на самата магистрала, на самия път? Особено по магистралите, където се кара с висока позволена скорост от 130 км. Извинете ме, но аз съм силно притеснен да се движа по магистрала „Хемус” и да виждам на пет метра през двеста метра мутрата на Яне Янев. Просто това е в сервитута на магистралата. Над 200 такива билбордове са се нахвърляли вътре в сервитута. Това санкционира ли се или не се санкционира? Това редно ли е или не е редно да бъде в сервитута на магистралата или извън нея? Дайте да вкараме и този текст, да видим дали е правилно или неправилно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това не се разглежда в § 22, господин Кътев.
ОЛИМПИ КЪТЕВ: Точно там се разглежда ограничението – който лепи агитационни материали, плакати в сигнализиращи шосето” и така нататък. Като правим нещо, да го правим докрай. Билбордовете се разрастват все повече и повече и се слагат кой където си намери място. И там тези, които притежават пътя или го поддържат – НАПИ или общините, не вземат съответните мерки. И няма санкционирани хора за това къде е разположен билбордът. За това иде реч. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисар Стратиев, заповядайте.
АЛЕКСИ СТРАТИЕВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Аз се извинявам, че отново взимам отношение, но тъй като министърът излезе, помоли, ако има спорни въпроси, да взема отношение. Обясни се вече защо има такава разлика. Това е редакция, тъй като безвъзмездният труд, за наше съжаление, отпадна и мисля, че е техническа грешка. Но по отношение на това, че два пъти се повтаря „по административна и по НК деяние”, че едното е административно, а другото е престъпление, си позволявам да възразя на нещата, които господин Ралчев изнесе, тъй като, първо, това е съществуващ текст на сегашния закон, че след като е лишен от това право по съдебен или административен ред се наказва, съществува в закона. И второ, говорих с доста юристи. Мисля, че те ме разбраха и се убедиха, че нещата са съвсем различни. 
В НК се казва „след като е наказан за същото деяние”. Същото деяние трябва да означава, че той е вкаран в процеса на лишаването. Но ако съм лишен след това за това, че нямам гражданска отговорност, ако съм лишен за нещо друго, това не е същото деяние. Същото деяние е да съм карал, след като съм бил лишен. Тогава става престъпление. И аз много моля това да бъде разбрано и да бъде гласувано от Народното събрание, като пак повтарям – това е стар текст и втори път различни са изреченията в Закона за движение по пътищата и в Наказателния кодекс. Не винаги е наказан за същото деяние. Той просто трябва да управлява втори път неправоспособен, за да бъде наказан за същото деяние, дето е бил неправоспособен. И тогава да отиде в Наказателния кодекс.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Съдебната практика не е такава. Деянието не е това, което е довело до това наказание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, господин Колчаков.
ИВАН КОЛЧАКОВ (РЗС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Извън дебата, като заместник-председател на парламентарната група искам да обърна внимание, че уважаемият господин Кътев не би трябвало да допуска и са неприемливи квалификации от рода на мутри, които били по билбордовете. В България има мутри и отговорността я носите вие, управляващите. Това, че ние имаме билбордове, е от това, че фирмите ни ги предоставят. А това, че вие в последно време излизате извън нормата и ставаме за посмещище, е ясно доказателство, че този парламент не трябваше да работи вече. Народното събрание никога не е работило в предизборна кампания. Това е поредната гавра на управляващите с това, че не можем да ходим на предизборна кампания. Това е безсилието, което демонстрирате. Обръщам внимание на господин председателя на Народното събрание да не допуска подобна риторика и подобно отношение.
Разбира се, че трябва да се отнасяме етично един към друг, независимо дали сме политически опоненти или не. 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим, от място): И не трябва да бъде избирателно – на определени хора да се прави забележка, а на други да не се прави. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За § 24 народният представител Борислав Ралчев предлага да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 27.
Дотук.
Има ли желаещи да вземат отношение по предложението на народния представител Иван Николаев Иванов.
Следва предложение на народния представител Иван Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28.
Дотук.
Имате ли желание да се изкажете дотук? Няма желаещи.
Закривам дискусията дотук. Ще продължим с § 30 и така нататък, когато му дойде времето.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,59 ч.) 

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Любен Корнезов


Секретари:
Метин Сюлейманов
Светослав Малинов