Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-05-30

Председателствал: председателят Георги Пирински 
Секретари: Силвия Стойчева и Станчо Тодоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, днешното извънредно заседание е по предварително приета програма от пет точки. Следва да преценим имаме ли готовност преди това да извършим гласуванията по точката, която беше обсъдена в края на вчерашния ден, без обаче по нея да бъде прието решение. Става дума за Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Остана само процедурата гласуване. Има ли предложение да извършим тази процедура преди да преминем към т. 1? В последната част от вчерашното заседание председателстващият изрази такова намерение, нямаше възражения, освен от една парламентарна група. Но мнозинството е готово да пристъпи към гласуването. 
Затова преминаваме към гласуване по точката. 
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ, от място): Няма такава точка в дневния ред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Кога е имало точка в дневния ред – гласуване?
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Това е извънредно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да, но вчера Народното събрание с преобладаващо мнозинство… (Реплики от опозицията.) Мнението беше изразено от присъстващите. 
В такъв случай можем да поставим въпроса така – има ли процедурно предложение за преминаване към гласуване? 
Заповядайте, господин Найденов. (Реплики от опозицията.)
Какъв е проблемът?
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Проблемът е, че не спазвате правилника. Това е проблемът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ще направим проверка дали това е така.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Господин председателю, благодаря Ви. 
Позволете ми да кажа, че Вие съвсем коректно информирате народните представители, че председателстващият вчерашното заседание в края на заседанието обяви, че днес ще пристъпим към изпълнение на дневния ред, гласувайки поименно предложенията за членове на Националното бюро за специалните разузнавателни средства. Процедурно не е необходимо това да бъде предварително гласувано, доколкото никога не са гласувани тези точки като част от дневния ред. 
Но след като има някакви възражения, правя процедурното предложение Народното събрание с гласуване да реши дали да пристъпим към гласуване по предложението за избор на членове на Националното бюро, или да пристъпим към изпълнението на дневния ред, който беше гласуван също вчера от Народното събрание.
Правя процедурно предложение с гласуване днес да започнем с избор на членовете на Националното бюро за специалните разузнавателни средства. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, по силата на ал. 3 на чл. 35 Народното събрание може да реши да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред по време на сесия, но извън дните по ал. 1. Това е едната норма. Другата норма, която приехме в хода на тази сесия, е, че гласуванията се извършват в четвъртък и в петък. Но ние и в последната част на тази сесия, а и в предходната, сме гласували неведнъж да се извършат гласувания и в други дни, освен четвъртък и петък. Така че аз не виждам никакво отклонение или нарушение на нашите правила, ако подложа на гласуване сега предложението, направено от господин Найденов, във връзка с огласеното вчера от председателя намерение да завършим процедурата по точката днес.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 164 народни представители: за 131, против 27, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване.
Гласуването е по процедурата на основата на чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства, а именно: „Народното събрание избира поименно членовете на Националното бюро. Народното събрание избира от състава на Бюрото председател и заместник-председател”. 
Следва да гласуваме поотделно по азбучен ред внесените кандидатури. За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. При гласуването всеки народен представител има право да гласува само пет пъти „за”.
След избора на петимата членове на Националното бюро Народното събрание избира от неговия състав с отделни гласувания председател. Ако има повече от едно предложение за председател, гласуването е по азбучен ред. За заместник-председател също – ако има повече от едно предложение, гласуването е по азбучен ред. 
Преминаваме към гласуване. Списъкът за кандидати на членове на Националното бюро са 6. Гласуването ще бъде по азбучен ред.
Подлагам на гласуване кандидатурата на Антон Илиев Станков за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 135, против 11, въздържал се 1.
Приема се.
Поставям на гласуване кандидатурата на Бойко Илиев Рашков за член на Националното бюро.
Моля, гласувайте.
Гласували 139 народни представители: за 127, против 11, въздържал се 1.
Приема се.
Подлагам на гласуване следващата кандидатура - на Борислав Иванов Българинов.
Гласували 136 народни представители: за 135, против няма, въздържал се 1.
Подлагам на гласуване кандидатурата на Калиптен Ибрям Алид за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Гласували 136 народни представители: за 124, против 11, въздържал се 1.
Подлагам на гласуване следващата кандидатура – на Маргарита Иванова Златарева. 
Гласували 146 народни представители: за 27, против 28, въздържали се 91.
Подлагам на гласуване и последната кандидатура - на Нестор Драгомиров Несторов. 
Гласували 140 народни представители: за 114, против 20, въздържали се 6.
Благодаря ви.
В резултат на извършените гласувания за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства са избрани Антон Илиев Станков, Бойко Илиев Рашков, Борислав Иванов Българинов, Калиптен Ибрям Алид и Нестор Драгомиров Несторов.
Следва да проведем избор за председател на Националното бюро. 
Има предложение за председател, внесено от народните представители Ангел Найденов, Пламен Моллов и Лютви Местан, за Бойко Илиев Рашков. Друго предложение няма внесено. (Реплики от народните представители Яни Янев и Минчо Спасов.)
В документацията аз не разполагам с такова писмо. 
Господин Янев, можете да направите предложението от трибуната. Имате думата.
ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): За съжаление, колегата Илчев е ангажиран в предизборната кампания, но има внесено предложение за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства – за господин Антон Илиев Станков. Така че правя това предложение понастоящем и от парламентарната трибуна. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Какъв е проблемът? Съгласно процедурата, която ми е представена за прилагане, предложения могат да се правят и в пленарната зала. 
Предложение се прави за господин Станков. 
Господин Георгиев, Вие също ли желаете? Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Благодаря, господин председателю.
Колеги, смятам, че най-добре ще си изпълнява длъжността като председател на това Национално бюро господин Българинов. Правя предложение за председател на Бюрото да бъде избран господин Българинов и смятам, че вие ще гласувате за него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Други предложения няма. В такъв случай да считаме листата на кандидатите за закрита. 
Следва да подложим трите кандидатури на гласуване по азбучен ред. Това означава последователно господин Станков, господин Рашков и господин Българинов.
Подлагам на гласуване кандидатурата на господин Антон Станков за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Гласували 139 народни представители: за 37, против 13, въздържали се 89.
Подлагам на гласуване кандидатурата на господин Бойко Рашков. 
Гласували 132 народни представители: за 116, против 13, въздържали се 3.
Подлагам на гласуване кандидатурата на господин Борислав Българинов за председател.
Гласували 139 народни представители: за 34, против 1, въздържали се 104.
В резултат на проведените гласувания за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е избран Бойко Илиев Рашков. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Следва да бъде избран и заместник-председател. Засега виждам едно предложение за заместник-председател. Има ли други?
Господин Георгиев, направете предложението си от трибуната, ако обичате. Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Колеги, след като не избрахте господин Българинов за председател, поне го изберете за заместник-председател. Правя предложение за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Две предложения за заместник-председател, уважаеми колеги: едното е за господин Антон Станков, другото е за господин Българинов. Ще ги подложа на гласуване по азбучен ред.
Подлагам на гласуване кандидатурата на господин Антон Илиев Станков за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Гласували 124 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 7.
Подлагам на гласуване кандидатурата на господин Борислав Българинов. 
Гласували 122 народни представители: за 37, против 3, въздържали се 82.
В резултат на тези гласувания за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е избран господин Антон Илиев Станков. 
С това, уважаеми колеги, гласуванията по тази точка от нашата седмична програма приключиха.
Текстът на решението беше прочетен и следва да го гласуваме като цяло, заедно с избраните председател, заместник-председател и членове.
Моля, гласувайте проекта за Решение за избиране на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства в две точки, вече с избраните членове на Бюрото - цялостно решението за избиране на Национално бюро в текстовата му част и персоналния състав. Текстът на решението беше представен вчера при пристъпване към разглеждане на тази точка. 
Гласували 141 народни представители: за 128, против 12, въздържал се 1.
Решението е прието.
Уважаеми колеги, пристъпваме към програмата на днешното извънредно заседание.
Преди това – няколко думи във връзка с по-нататъшната ни работа и през следващия период до 15 юни т.г., когато, както реши парламентът, той няма да заседава.
Следващата пленарна седмица Народното събрание ще заседава по комисии с оглед да бъдат подготвени необходимите доклади и становища, които ще бъдат обсъждани и гласувани в пленарните заседания на Народното събрание в седмицата 8-15 юни 2009 г., като предложения за дневен ред и за програма за пленарните заседания през тази седмица, която посочих, следва да бъдат направени в сроковете, предвидени в правилника – до 18,00 ч. на деня вторник. Това е за яснота по начина на работа на Народното събрание до 15-и.
Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ВЗАИМНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА „ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“.
Обръщам внимание, уважаеми колеги, че документите по тази точка са с гриф „Класифицирана информация“. Съгласно ал. 3 на чл. 37, всички външни лица следва да напуснат пленарната зала. Това се отнася и до представителите на средствата за масова информация, също така, ако има гости на Народното събрание на балконите, моля да бъдат поканени да напуснат.
След като това условие бъде изпълнено ще подложа на гласуване предложението за закрито заседание.
Благодаря на представителите на медиите и на другите външни лица за разбирането, но такъв е режимът, съгласно правилника.
Моля да гласуваме процедурата по тази точка от нашата програма да бъде закрито.
Гласувайте това предложение. (Реплики: „Една от камерите работи!“.)
Тя може да бъде изнесена. Навярно това не е проблем за уважаемите квестори. (Реплики: „Нищо, че е покрита камерата, звукът може да не е изключен!“.)
Изяснете на коя медия е тази камера. Нещата хем са наред, хем не са, защото камерата трябва да бъде изключена. Предайте на пресцентъра, допускам, че те следят това заседание, да помолят в апаратната да бъдат изключени камерите – както образа, така и звука.
Гласували 107 народни представители: за 100, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието – продължаваме в режим на закрито заседание.

(След закритото заседание.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заседанието продължава като открито със следващата точка от нашата програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА JEREMIE В БЪЛГАРИЯ И НА ФИНАНСОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД.
Има доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Давам думата на господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„На извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 29 май 2009 г., беше разгледан Законопроектът за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и европейския инвестиционен фонд.
На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката и енергетиката – Явор Куюмджиев – заместник-министър, Ивет Жаблянова – директор на Дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност”, и от Министерството на финансите – Светлана Панова – началник отдел в Дирекция „Външни финанси”, и Женя Динкова – началник отдел в Дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз”.
Законопроектът беше представен от господин Куюмджиев.
Рамковото споразумение и Финансовото споразумение са подписани на 27 май 2009 г. в София.
В Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятия” от оперативната програма е предвидено инструментите за инженеринг да се изпълняват чрез създаване на холдингов фонд съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, като Европейският инвестиционен фонд ще бъде определен за мениджър на холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE. Споразуменията предвиждат холдинговият фонд да бъде създаден под формата на акционерно дружество, което първоначално ще бъде регистрирано от Българската банка за развитие по реда на Търговския закон. След като предвидените по Приоритетна ос 3 средства бъдат предоставени на Европейския инвестиционен фонд, той ще вложи средствата, като придобие 99,998 на сто от акциите на капитала на дружеството и увеличи капитала му до стойност, равняваща се на стойността на предоставените средства.
Предвид нуждите на българските малки и средни предприятия и устойчивия растеж на националната икономика на фона на глобалната финансова криза, споразуменията предвиждат цялата сума от 200 млн. евро да бъде вложена за изпълнение на Инициативата JEREMIE в България с един-единствен транш. Средствата ще бъдат управлявани от Европейския инвестиционен фонд от името и в полза на Република България.
Съобразно преводите, които трябва да се направят съгласно чл. 3.1 (а):
- началната сума, възлизаща на 25 564,08 евро, равна на 49 999 лв., изчислена посредством фиксирания валутен курс, ще бъде използвана от Европейския инвестиционен фонд за целите на придобиването от Европейския инвестиционен фонд на 99,998% от Клас А акциите, емитирани при учредяване на Дружество със специална цел съгласно изискванията на българския търговски закон;
- остатъкът от общата договорена сума, който ще бъде преведен съгласно условията на Финансовото споразумение, ще бъде използван от Европейския инвестиционен фонд за акционерния капитал на Дружеството със специална цел за целите на придобиване на 99,998% от Клас А акциите и 100% от Клас Б акциите при увеличаване капитала на дружеството със специална цел.
Съобразно преводите, които трябва да се направят съгласно чл. 3.1(б):
- началната сума, възлизаща на двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и осем евроцента, равна на четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лв., изчислена посредством фиксирания валутен курс, ще бъде използвана от ЕИФ за целите на придобиването от ЕИФ на 99,998% от Клас А акциите, емитирани при учредяване на Дружество със специална цел съгласно изискванията на българския търговски закон; 
- остатъка от първия транш от четиридесет и девет милиона деветстотин седемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет евро и деветдесет и два евроцента ще бъде използван от фонда като минимална вноска в акционерния капитал на Дружеството със специална цел, представляваща 25% от увеличения регистриран капитал на ДСЦ от двеста милиона евро, при условие че: 
- ЕИФ придобие 99,998% от новоемитираните Клас А акции и 100% от Клас Б акциите при увеличаването на капитала; и
- Общото събрание на акционерите на ДСЦ е приело решение, че останалата част от регистрирания капитал ще бъде довнесен от ЕИФ при получаване от ЕИФ на втория транш в размер на сто и петдесет милиона евро, не по-късно от 31 декември 2010 г.
Холдинговият фонд ще избира финансовите посредници на базата на конкурентен подбор. Като спазват одобрените от холдинговия фонд правила и следвайки приоритетите за финансово насърчаване на малките и средните предприятия, приети от инвестиционния борд, финансовите посредници ще предоставят одобрените финансови продукти (микрокредитиране, гаранции, рисков капитал) на малките и средните предприятия. Разходите за управление на холдинговия фонд ще бъдат допустими разходи по тази операция.
С влизането в сила на споразумението ще се предложат нови възможности на малките и средните предприятия за достъп до рисков капитал във финансови ниши, където традиционното банково финансиране липсва или е недостатъчно.
След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 10 гласа “за”, без „против” и „въздържали се” .
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд № 902-02-25, внесен от Министерския съвет на 28 май 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Има подробно становище на Комисията по европейските въпроси.
Господин Червеняков, заповядайте, за да представите становището на Комисията по европейските въпроси.
ДОКЛАДЧИК МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Благодаря, господин председател.
„На извънредно заседание, проведено на 29 май 2009 г., Комисията по европейските въпроси разгледа Проект на закон за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд, внесен от Министерския съвет.
В заседанието взеха участие господин Явор Куюмджиев – заместник-министър, госпожа Ивет Жаблянова – директор на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, госпожа Грета Димитрова от Министерството на икономиката и енергетиката.
С настоящия законопроект, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, се предлага Народното събрание да ратифицира със закон Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE, както и на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд.
Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд и на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд са подписани на 27 май 2009 г. в гр. София.
Инициативата JEREMIE е разработена съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд с цел да се финансират разходите във връзка с операции, представляващи подкрепа на инструменти за финансов инженеринг за малки и средни предприятия, като фондове за рисков капитал, гаранции и заеми. В рамките на приоритетна Ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятия” от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” се предвижда инструментите за инженеринг да се изпълняват чрез създаването на холдингов фонд. В тази връзка съгласно чл. 44 от Регламент № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент № 1260/1999 за мениджър на холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE ще бъде определен Европейският инвестиционен фонд.
Разглежданите споразумения предвиждат холдинговият фонд да бъде създаден под формата на акционерно дружество, което първоначално ще бъде регистрирано от Българската банка за развитие по реда на Търговския закон. Впоследствие, след като предвидените по приоритетна Ос 3 средства бъдат предоставени на Европейския инвестиционен фонд, той ще вложи тези средства, като придобие 99,998 на сто от акциите от капитала на дружеството и увеличи капитала му до стойност, възлизаща на стойността на предоставените средства. Споразуменията предвиждат цялата сума от 200 млн. евро по приоритетна Ос 3, да бъде вложена за изпълнение на Инициативата JEREMIE в нашата страна с един транш. Тези средства ще бъдат управлявани от Европейския инвестиционен фонд от името и в полза на България. Може да се спомене, че съгласно споразуменията, холдинговият фонд ще избира финансовите посредници на базата на конкурентен подбор. Финансовите посредници ще предоставят одобрените финансови продукти на малките и средни предприятия, спазвайки одобрените от холдинговия фонд правила.
Предлаганият Проект на закон е важен и полезен за изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за 2007– 2013 г. Същевременно влизането в сила на споразумението ще улесни достъпа на малките и средни предприятия до капитал за развитие.
С оглед на гореизложеното, със 7 гласа “за” и нито един „против” или „въздържал се” Комисията по европейските въпроси предлага на Народното събрание да одобри закона за ратифициране на Рамковото споразумение и на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Преминаваме към обсъждане на законопроекта.
Има ли желаещи да вземат отношение по представения законопроект?
Заповядайте, господин Софиянски.
СТЕФАН СОФИЯНСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Без да влизам в детайли по техниката, искам да подчертая, че е избрана една изключително подходяща схема за усвояване на средствата. Средствата са много важни за средния и дребния бизнес. Това е едно финансово средство, което е сравнително ново за Европейския съюз и осигурява револвиращо финансиране за един по-дълъг период точно на средния и малкия бизнес, който в момента се нуждае от тази подкрепа.
Искам да благодаря на екипа от мое име, а надявам се, и от името на Народното събрание, който независимо от трудностите в преговорния процес успя в този мандат да доведе проекта до Народното събрание. Пожелавам успех при реализацията му и приканвам всички колеги да гласуват за това решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Други желаещи да вземат думата? Не виждам.
Ще преминем към гласуване на първо четене на законопроекта.
Подлагам на гласуване проект на Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката и Европейския инвестиционен фонд.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Заповядайте за процедура, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаеми господин председател, предлагам законопроектът да бъде гласуван и на второ четене на днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Заповядайте да докладвате текста, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ОВЧАРОВ:
„ЗАКОН 
за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд
Член единствен. Ратифицира Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд, подписани на 27 май 2009 г. в София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Желаещи да вземат отношение по текста на член единствен? Няма.
Гласувайте на второ четене предложения законопроект.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Законът е приет.
Уважаеми колеги, обръщам ви внимание, че имаме три точки от нашата програма днес, които предполагат и гласуване. 
След проекта за решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент следват вторите четения на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите и проекта за Семеен кодекс. Както сами разбираме, и двата акта са от първостепенна важност. В случай че няма достатъчно не само число за гласуване, но и активно отношение за обсъждане на тези текстове, ние едва ли ще можем да проведем процедура на разглеждане и гласуване.
Обръщам се специално към колегите във връзка със Законопроекта за водите, тъй като без неговото приемане не могат да се задействат и договореностите, които гласувахме по отношение на финансирането на тези обекти. 
Преминаваме към точка трета:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УСТАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2005/684/ЕО, ЕВРАТОМ, ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2005 Г.
Проектът за решение е внесен от Министерския съвет на 26 май 2009 г. 
Има становище на Комисията по европейските въпроси.
Давам думата на председателя на Комисията по европейските въпроси господин Червеняков да докладва становището.
ДОКЛАДЧИК МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! 
„На извънредно заседание, проведено на 29 май 2009 г., Комисията по европейските въпроси разгледа проект за решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с решение на Европейския парламент на 28 септември 2005 г., с вносител Министерския съвет.
С настоящия проект за решение на основание чл. 86, ал. 1, от Конституцията на Република България се предлага на Народното събрание да приеме решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с решение на Европейския парламент от 28 септември 2005 г.
Уставът на членовете на Европейския парламент предвижда реда и общите условия, уреждащи изпълнението на функциите на членовете на Европейския парламент. Съгласно чл. 30 Уставът влиза в сила на първия ден от мандата на Европейския парламент, започващ през 2009 г. Член 10 от Устава предвижда размерът на възнаграждението, получавано от член на Европейския парламент, да е равен на 38,5% от основното възнаграждение на съдия в Съда на Европейските общности. Съгласно тази разпоредба към момента основното възнаграждение на член на Европейския парламент ще възлиза на 7412 евро. 
Същевременно чл. 29 от Устава дава възможност на всяка държава членка за избраните в нея членове да приеме правила, различни от разпоредбите на Устава по отношение на възнаграждението, временното обезщетение и пенсиите за преходен период, който не може да надвишава продължителността на два парламентарни мандата на Европейския парламент. В случай че дадена държава членка не се възползва от правото си по чл. 29, то тогава съгласно чл. 12, § 1 от Устава възнаграждението подлежи на данъчно облагане в полза на Общностите.
Трябва да се спомене също така, че в § 3 на чл. 12 от Устава е посочено, че разпоредбата на § 1 от този член не накърнява правото на държавите членки да подчинят възнаграждението на евродепутатите на разпоредбите на националното данъчно законодателство при условие, че се избягва каквото и да е двойно данъчно облагане. 
Понастоящем въпросът за размера на възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България е уреден в решение на Народното събрание от 28 юни 2007 г. Съгласно това решение възнаграждението на българските евродепутати е определено в размер на три средни месечни заплати от наети лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Тези средства се осигуряват от държавния бюджет на Република България, а както вече споменах, съгласно Устава вече ще бъдат изплащани от бюджета на Европейския парламент.
С предлагания проект за решение се отменя действащото решение на Народното събрание от 28 юни 2007 г. за възнаграждението на членовете на Европейския парламент от Република България. Дава се възможност да се извърши заплащане по силата на чл. 29, както и правото на чл. 12, § 3 от Устава на членовете на Европейския парламент. 
В заключение може да се каже, че предложеният проект за решение не противоречи на задълженията на страната ни във връзка с членството ни в Европейския съюз.
Решението е прието с пълно единодушие на заседанието на Комисията по европейските въпроси.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: И аз Ви благодаря.
Доколкото представителят на вносителя не е в Народното събрание, позволете да ви предложа текста на проекта за решение.
„РЕШЕНИЕ
за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение на Европейския парламент 2005/684/ЕО, Евратом от 28 септември 2005 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България 
РЕШИ:
1. Отменя Решение на Народното събрание от 28 юни 2007 г. за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България, считано от първия ден на започващия през м. юли 2009 г. мандат на Европейския парламент.
2. Приема Република България да не се възползва от възможността по чл. 29, както и от правото по чл. 12, § 3 от Устава на членовете на Европейския парламент, влизащ в сила от първия ден на започващия през м. юли 2009 г. мандат на Европейския парламент.”
Преминаваме към обсъждане на проекта за решение.
Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
В такъв случай ще преминем към гласуване на проекта.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА 20 МАРТ 2009 г. И НА 15 АПРИЛ 2009 г. – продължение.
Заповядайте, господин Божинов.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам във връзка с разглеждания законопроект в залата да бъдат поканени господин Чавдар Георгиев и госпожа Любка Качакова – заместник-министри в Министерството на околната среда и водите, госпожа Екатерина Генова – директор на Дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване”, госпожа Цветанка Димитрова – директор на Дирекция „Води”, господин Васил Маргаритов – директор на Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – господин Димчо Михалевски – заместник-министър, и господин Пламен Никифоров – директор на Дирекция „ВиК”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли против да бъдат поканени посочените лица от двете министерства? Няма против. Поканете ги.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Две уточнения в самото начало. Предстои ни да обсъдим доклад част втора, раздаден на народните представители под формата на част трета, и шест уточнения за вече гласуваната част първа, които произтичат от преномерирането на членове и параграфи във втора и трета част, и някои редакционни уточнения, които са резултат на дефиниции, приети във втора и трета част.
Предлагам, господин председател, да вървим по реда на двете части – втора, след това трета и след като станат факт, тогава да преминем към уточненията към вече приетата част първа. Може би е най-добре така.
„ДОКЛАД
относно второ гласуване на общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, включващ:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от народния представител Евдокия Манева и група народни представители;
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от народния представител Георги Божинов;
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от Ненко Темелков и група народни представители;
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите с друг входящ номер, внесен отново от народния представител Георги Божинов.”
Обобщеният законопроект е приет на първо гласуване на 15 април 2009 г.”
По § 12 има предложение от народния представител Евдокия Манева:
”В § 12, чл. 47 се създават алинеи от 9 до 11.”
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народния представител Ненко Темелков.
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение от народния представител Рейхан Аблеким.
Комисията подкрепя по принцип това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и предлага следната редакция:
„§ 12. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, след думите „изключителна държавна собственост” се добавя „и публична общинска собственост”.
2. В ал. 6 се създава т. 4:
„4. срока за пълното усвояване на предоставения ресурс.”
3. Създават се алинеи от 9 до 11:
„(9) Общият годишен експлоатационен ресурс, който се определя в решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на държавна концесия, съответно в решението на общинския съвет – за общинска концесия, е в размер до 95% от експлоатационния ресурс на водовземното съоръжение.”
Това е последната редакция, гласувана от комисията. Разликата е много съществена.
„(10) В решението на Министерския съвет, съответно на общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода, както и в концесионния договор, се определя:
1. размера на годишното концесионно плащане, дължимо на база реално ползваното количество минерална вода, но не по-малко от 80% от предоставения ресурс;”.
Тук трябва да се сложи точка и това е последната редакция на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Отпада „след изтичането на срока по т. 3”?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Това ще го коментираме, ако трябва, но това е редакцията.
„2. механизма за ежегодно актуализиране на концесионното плащане;
3. условията и графика за поетапното усвояване на предоставения ресурс, срокът за което не може да бъде по-дълъг от пет години от датата на влизане в сила на концесионния договор;
4. задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор.
(11) От едно находище на минерална вода се предоставя концесия за добив по ал. 2, т. 1 само на един концесионер, с изключение на находищата, определени като райони по Приложение № 2.”
Това допълнение също е гласувано, ще го дадем писмено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря, господин Божинов.
Уважаеми колеги, преминаваме към обсъждане на § 12 и нов § 12а навярно, господин Божинов, а не § 21а, или тук вече вървим по друга номерация.
Господин Аблеким не е тук, за да защити своето предложение.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Господин председател, Вие много точно отбелязахте, че скачаме на § 21. Това е така, защото в доклада част първа ние отложихме § 12 с решение той да бъде включен във втората част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Само че, господин Божинов, надявам се, че разбирате, че този състав в пленарната зала не ни позволява да извършваме гласувания. 
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Разбирам го, и съжалявам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Забелязвам една обратна закономерност при подаване на знак за предстоящо гласуване води до отлив на народни представители от пленарната зала.
Текстовете дотук не са гласувани, така че няма да гласуваме оттук нататък – ще четем и обсъждаме.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Отиваме към § 22. С него се създава нова Глава единадесета А.
По тази глава има предложения от народни представители. Те са на стр. 19 на доклада. 
Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение на народните представители Трифон Митев и Златко Златев.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2.
Има предложение на народните представители Борислав Владимиров, Долорес Арсенова и Христина Христова.
Комисията не подкрепя предложението по точки 1, 4 и 5 и подкрепя предложението по т. 3 и подкрепя по принцип по т. 2. 
Има предложение на народния представител Борислав Великов - много обстойно, което комисията не подкрепя по т. 2, буква „б”, подкрепя по т. 2, буква „в”, т. 3, буква „а” и т. 4, и подкрепя по принцип по т. 1, т. 2, буква „а” и т. 3, буква „б” и „в”. 
По предложенията по точки 5-7 комисията се произнася в трета част на доклада.
Има предложение на народния представител Рейхан Аблеким.
Комисията подкрепя по принцип това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22 и предлага следната редакция:
„§ 22. Създава се Глава единадесета А с наименование „Управление, планиране и изграждане на водоснабдителни и канализационни системи. Предоставяне на ВиК услуги. Регистриране на асоциации по ВиК и на ВиК оператори” с членове 198а-198у:
„Глава единадесета А
Управление, планиране и изграждане на водоснабдителни
и канализационни системи. Предоставяне на ВиК услуги.
Единна информационна система за ВиК услуги.
Регистриране на асоциации по ВиК 
и на Вик оператори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Един момент, господин Божинов. В доклада, който е пред мен, не фигурира изразът, който добавихте: „Единна информационна система за ВиК услуги”, моля това да бъде също изписано.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Да, да се добави. Това също е в трета част, тук му е мястото.
„Раздел І
Управление на водоснабдителни
и канализационни системи
Чл. 198а. (1) Територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставяне на ВиК услуги се разделя на обособени територии.
(2) Обособената територия обхваща територията на действащите до влизането в сила на този закон регионални и общински ВиК оператори.
(3) Границите на обособената територия могат да се променят в зависимост от присъединяването или отпадането на общини от нея.
(4) Решенията за промяна на границите на обособената територия се приемат от Общото събрание на асоциацията по ВиК или от Общинския съвет.
(5) Обособената територия прекратява съществуването си, когато общините в нея се присъединят към друга обособена територия.
(6) Решението за прекратяване на съществуването на обособената територия и за присъединяването на общини от нея към друга обособена територия се приема от Общото събрание на асоциацията по ВиК или от Общинския съвет.
Чл. 198б. Управлението на ВиК системите се осъществява от:
1. министъра на регионалното развитие и благоустройството, който координира управлението на ВиК системите на национално ниво;
2. асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини – когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини;
3. Общинския съвет – когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи – собственост само на една община.
Чл. 198в. (1) Асоциацията по ВиК по чл. 198б, т. 2 е юридическо лице със седалище и адрес в областната администрация на съответната обособена територия.
(2) Асоциацията по ВиК не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
(3) Органи на управление на асоциацията по ВиК са:
1. Общо събрание, което се състои от представители на държавата и общината/общините, определени по чл. 198е, ал. 1-3;
2. председател, който е представител на държавата.
(4) Асоциацията по ВиК чрез Общото събрание:
1. определя операторите по реда на този закон или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите;
2. приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържането на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения от ВиК оператори;
3. изработва и приема регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 еквивалент жители на ВиК системите на съответната обособена територия;
4. изработва и приема дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и дългосрочната инвестиционна програма към генералния план на агломерации над 10 000 еквивалент жители на ВиК системите и съоръженията на съответната обособена територия;
5. съгласува бизнес плана на ВиК оператора;
6. разпределя между собствениците средствата, постъпили от концесионното плащане, ако такова е определено, или от ВиК оператора по договора за предоставяне на ВиК услуги, съобразно процентното съотношение на гласовете им, когато има повече от един собственик на ВиК системите;
7. приема решения за промяна на границите на обособената територия;
8. приема решение за прекратяване съществуването на обособената територия и присъединяването на общините от нея в друга обособена територия;
9. изготвя и приема годишния си бюджет;
10. приема годишния отчет за дейността си.
(5) Председателят на асоциацията по ВиК:
1. организира и ръководи дейността й и я представлява;
2. подписва договора с ВиК оператора и други договори от името на асоциацията;
3. организира изпълнението на решенията на асоциацията;
4. утвърждава длъжностно разписание, сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на асоциацията по ВиК;
5. представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до края на м. януари доклад за дейността на асоциацията по ВиК за предходната година;
6. организира контрола по изпълнението на договорите с ВиК операторите;
7. изпълнява и други функции, възложени му с Правилника за организацията и дейността на асоциацията по ВиК по чл. 198е, ал. 7.
(6) Заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се свикват от председателя й.
(7) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове.
(8) Когато в съответната асоциация по ВиК участва държавата и повече от една община, държавата има право на 35% от гласовете, а всички общини разпределят помежду си 65% от гласовете, пропорционално на броя на населението им.
(9) Решенията на общото събрание на асоциацията по ВиК се вземат с мнозинство от три четвърти от всички гласове, с изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с единодушие.
(10) Когато в съответната асоциация по ВиК участва държавата и една община, решенията се взимат с единодушие.
(11) Дейността на асоциациите по ВиК се подпомага от служители, назначени по реда на Кодекса на труда.
(12) Средствата, необходими за дейността на асоциацията по ВиК, се осигуряват от държавата и от общините съобразно процентното съотношение на гласовете им.
(13) Средствата по ал. 12 са за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на бюджетите на общините.
Чл. 198г. (1) Общинският съвет в случаите на чл. 198б, т. 3:
1. определя ВиК оператора по реда на този закон или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Божинов, това обаче трябва да бъде дадено писмено, тъй като е съществена промяна. 
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Промяната е следната. Беше цитирано по реда на кой член става изборът. Експертите на заседанието на комисията посочиха, че законът урежда цялостно по-широк кръг въпроси и е по-добре навсякъде конкретният член да се замени с „по реда на този закон”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Имам предвид, че обхватът на нормативната база, която се визира, се променя. 
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Ще го дадем писмено по време на гласуването.
„2. приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържането на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения;
3. контролира изпълнението на задълженията на ВиК оператора съгласно договора му;
4. изработва и приема регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е.ж. на ВиК системите на съответната обособена територия;
5. изработва и приема дългосрочната инвестиционна програма към регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и дългосрочната инвестиционна програма към генералния план на агломерации над 10 000 е.ж. на ВиК системите и съоръженията на съответната обособена територия;
6. съгласува бизнес плана на ВиК оператора;
7. приема решения за промяна на границите на обособената територия.
Чл. 198д. (1) Асоциацията по ВиК или общинският съвет могат да задължат ВиК оператора да поема финансови задължения за осигуряване на средства за развитие на ВиК системите, когато:
1. такава възможност е предвидена в договора с ВиК оператора;
2. средствата ще се използват за финансиране на проекти от одобрената инвестиционна програма към регионалните генерални планове или към генералните планове на агломерации над 10 000 е.ж.;
3. финансовото състояние на ВиК оператора позволява поемането и обслужването на задълженията;
4. поемането на задълженията няма да се отрази негативно върху социалната поносимост на цената на ВиК услугата.
(2) Намерението да се поемат от ВиК оператора финансови задължения за осигуряване на средства за развитие на ВиК системите се отразява в бизнес плана на оператора и се одобрява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
(3) До одобрението от ДКЕВР на бизнес плана с включените в него задължения ВиК операторът не поема финансови задължения по ал. 1.
(4) Средствата, получени от концесионното плащане или по договора за предоставяне на ВиК услуги, се инвестират от собствениците в поддържането, модернизацията и разширението на ВиК системите на съответната обособена територия.
Член 198е. (1) В Асоциацията по ВиК участва един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия.
(2) Представителят на държавата в Асоциацията по ВиК е:
а) областният управител на административната област, на която попада съответната обособена територия;
б) областният управител на административната област, на чиято територия се намира по-голямата част от обособената територия – когато съответната обособена територия попада на територията на две или повече административни области.
(3) Представителят на общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва, общинският съвет определя друг представител.
(4) Преди всяко заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите в съответствие с компетенциите им позицията на държавата по въпросите на дневния ред и получава мандат за представянето й.
(5) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват, по ред, определен от общинския съвет.
(6) След всяко заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК областният управител информира писмено министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и общинските съвети за обсъдените въпроси и взетите решения.
(7) Организацията и дейността на Асоциациите по ВиК се определят с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите.
Член 198ж. Министерският съвет и общинските съвети предоставят управлението на ВиК системите – публична държавна, съответно – публична общинска собственост, на Асоциацията по ВиК в съответната обособена територия.
Член 198з. Асоциацията по ВиК или общинският съвет имат право на безплатен достъп до информационните системи и документите на други държавни органи и органи на местното самоуправление, както и на всички институции и органи, поддържащи регистри и информационни системи, предвидени в закон, когато данните от информационните системи и документите засягат регулиране на ВиК услугите и собствеността върху ВиК системите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Дотук, господин Божинов. 
Ще направим почивка, след което ще продължим с четенето на § 22 и чл. 198и до 198у включително.
Почивка до 11,30 часа.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Предстои да подновим заседанието.
Виждам, че господин Божинов е готов да продължи с докладването.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ:
„Раздел ІІ
Планиране на развитието на водоснабдителни
и канализационни системи
Чл. 198и. (1) Планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез:
1. регионални генерални планове на ВиК и
2. генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 еквивалент жители.
(2) За една обособена територия може да има само един регионален генерален план и колкото е необходимо генерални планове на агломерации.
(3) Плановете по ал. 1 се изготвят за период от 25 години.
(4) Регионалният генерален план обхваща цялата обособена територия и съдържа най-малко:
1. анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите и съоръженията на съответната територия;
2. анализ на цената и качеството на предоставените ВиК услуги в обособената територия и прогноза за развитие на ВиК услугата с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и осигуряване на добро качество на услугата при социална поносимост на цената;
3. цели и приоритети за развитие на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, чрез които се постига съответствие с европейското законодателство и с планираните в съответния план за управление на речния басейн програми от мерки по събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии;
4. населени места над 10 000 е.ж., за които се изготвят генерални планове на агломерации и график за приемането им.
5. дългосрочна инвестиционна програма за изпълнението на плана и краткосрочна инвестиционна програма за първия петгодишен период.
(5) Генералните планове на агломерации обхващат само съответната агломерация и съдържат най-малко:
1. анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите и съоръженията в съответната агломерация;
2. анализ на цената и качеството на предоставените ВиК услуги в обособената територия и прогноза за развитие на ВиК услугата с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и осигуряване на добро качество на услугата при социална поносимост на цената;
3. цели и приоритети за развитие на ВиК системите и съоръженията в агломерацията, чрез които се постига съответствие с европейското законодателство и с планираните в съответния План за управление на речния басейн програми от мерки по събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии.
4. дългосрочна инвестиционна програма за изпълнението на плана и краткосрочна инвестиционна програма за първия петгодишен период.
(6) Генералните планове на агломерации в рамките на една обособена територия се изготвят в съответствие с регионалния генерален план.
Чл. 198й. (1) Регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации се изготвят от асоциацията по ВиК или от Общинския съвет.
(2) Регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации по ал. 1 се преглеждат и анализират и при необходимост се актуализират на периоди, не по-дълги от 5 години, по реда на този закон.
Чл. 198к. Преди приемането им, регионалните генерални планове, генералните планове на агломерации и инвестиционните програми към тях:
1. подлежат на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда;
2. се разглеждат и съгласуват с компетентната басейнова дирекция за управление на водите, а когато обхващат територията на повече от една басейнова дирекция за управление на водите – с министъра на околната среда и водите;
3. се съгласуват с областните съвети за развитие, а когато съответната обособена територия попада на територията на две или повече административни области – с всеки областен съвет за развитие.
Чл. 198л. (1) При изготвянето на дългосрочните инвестиционни програми за изпълнението на регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации се спазва принципът на единната тарифа за ВиК услугата за група потребители на обособената територия.
(2) Проектите, заложени в инвестиционната програма, съответстват на целите, приоритетите и прогнозите в съответния регионален генерален план или в съответния генерален план на агломерация и на програмите от мерки в съответния план за управление на речния басейн.
Чл. 198м. (1) ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации.
(2) Бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от Общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или Общинският съвет го връща за доработка с мотивирано становище и указания.
(3) Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.”
Това е краят на втора част.
Има предложение от народния представител Борислав Великов, което комисията подкрепя по принцип.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за раздели ІІІ и ІV от новосъздадената с § 22 Глава единадесета А и предлага следната редакция:
„Раздел ІІІ 
Изграждане на водоснабдителни и канализационни системи
Чл. 198н. (1) Държавата и общините възлагат изграждането на ВиК системи и съоръжения - публична държавна или публична общинска собственост, в съответствие с регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации и инвестиционните програми към тях. ВиК операторите могат да възлагат изграждането на ВиК системи и съоръжения, ако това им е възложено в договора за извършване на ВиК услуги.
(2) Общините могат да изграждат и обекти за водоснабдяване и канализация, които са в съответствие с общинския план за развитие, но не и с плановете и програмите по ал. 1, като допълнителните разходи за тяхното стопанисване, поддържане и експлоатация не се включват в цените на ВиК услугите, които ВиК операторът формира в обособената територия. Тези допълнителни разходи се поемат от потребителите на ВиК услугите, които се предоставят чрез изградения обект, като ВиК операторите образуват отделни цени.
(3) Инвестиционното проектиране и изграждането на ВиК системите и съоръженията се извършва в съответствие с одобрените специализирани ВиК схеми към устройствените планове по Глава седма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.
(4) При изграждането на ВиК системи и съоръжения по ал.1 не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти и да се препятства установения начин на трайното им ползване. Изключение се допуска по реда на Закона за устройство на територията, когато няма друга техническа възможност или друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
(5) Изграждането на ВиК система или на части от нея, засягаща или преминаваща през обекти, свързани със сигурността на страната, се допуска само по изключение и при обоснована необходимост.
(6) Изключението по ал. 5 се допуска със заповед на ръководителя на ведомството, на което е предоставен за управление засегнатия обект. Със заповедта се определя и реда за допуск до обекта по време на проучването, проектирането и изграждането на ВиК системата или на части от нея.
(7) При въвеждането на ВиК системата по ал. 5 в експлоатация, ръководителите на ведомството, на което е предоставен за управление засегнатия обект и на ВиК оператора, определят режима на допуск за ВиК оператора, който е задължителен при извършване на дейностите по управление и поддържане на ВиК системата или на частта от нея, намираща се в границите на обекта.
(8) Проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и поддържането на ВиК системи се осъществява при условията и по реда на Закона за устройство на територията и на този закон.
Раздел ІV
Предоставяне на ВиК услуги. Стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи
Чл. 198о. (1) Стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършва от ВиК оператори по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
(2) В границите на една обособена територия може да осъществява дейностите по ал. 1 само един ВиК оператор, с изключение на случаите по ал. 6.
(3) Един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1 в повече от една обособена територия.
(4) Асоциацията по ВиК чрез председателя й или общинският съвет чрез кмета на общината, предоставят на съответния ВиК оператор правото да извършва дейностите по ал. 1 чрез възлагане по реда на този закон и на Закона за концесиите за обектите, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7 ,чл. 19, ал. 1, т. 4, букви “а” и ”б” и чл. 19, ал. 2.
(5) ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината, съгласно решение на общинския съвет, за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност. 
(6) Търговците, държавните или общинските предприятия – юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. По отношение на тези потребители те се считат за ВиК оператори.
(7) Изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет.
(8) С наредбата по ал. 7 се определят и професионалните, и квалификационните изисквания към техническия персонал на ВиК операторите, както и условията и реда за провеждане на обучението му. 
Чл. 198п. (1) Възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва по реда на Закона за концесиите. 
(2) В състава на комисията по чл. 46, ал. 1 от Закона за концесиите за асоциациите по ВиК участват председателят на асоциацията по ВиК и избрани от Общото събрание представители.
(3) Избраните по реда на Закона за концесиите ВиК оператори начисляват амортизационни отчисления по реда на чл. 15 от Закона за счетоводството за активите – ВиК системи и съоръжения - публична държавна и/или публична общинска собственост, предоставени им за стопанисване и управление. Тези амортизационни отчисления се реинвестират във ВиК системите в съответствие с бизнес плана на ВиК оператора. 
(4) ВиК операторът изпълнява задълженията си по концесионния договор до момента, в който избраният нов ВиК оператор започне да предоставя ВиК услугата.
Раздел V
Единна информационна система за ВиК услуги. 
Регистър на асоциации по ВиК и на ВиК оператори
Чл. 198р. За осигуряване публичност и прозрачност при осъществяване на дейността по предоставяне на ВиК услуги, Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава и поддържа :
1. Единна информационна система за ВиК услугите и
2. Регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите.
Чл.198с. Единната информационна система за ВиК услугите се изгражда като подсистема към Единната информационна система за управление на регионалното развитие, съгласно чл. 25 от Закона за регионалното развитие и чрез нея се осигурява: 
1. публичен достъп на потребителите до информация за развитието и регулирането на ВиК услугите в страната, както и информация за цените на услугите на ВиК операторите, за показателите за намаляване на загубите на вода и за другите основни показатели, одобрени с бизнес плановете на ВиК операторите;
2. информация за държавните органи, асоциациите по ВиК, общините и ВиК операторите във връзка с изпълнението на този закон и развитието на ВиК отрасъла;
3. възможност за извършване на справки в бизнес-плановете. 
Чл. 198т. (1) Асоциациите по ВиК и ВиК операторите се вписват в регистъра по чл. 198р, т. 2 по обособени територии.
(2) Регистърът по ал.1 съдържа информация за: 
1. обособените територии:
а) обхват и граници;
б) решението на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на обособената територия, обнародвано в “Държавен вестник”;
в) решенията за промяна в обособената територия;
г) асоциацията по ВиК, действаща на обособената територия - наименование и адрес;
д) ВиК оператора действащ на обособената територия – наименование и адрес. 
2. асоциациите по ВиК:
а) адрес и седалище;
б) органи на управление;
3. ВиК операторите:
а) търговската фирма - наименование, седалище и адрес на управление, регистрация на ВиК оператора съгласно законодателството по неговото регистриране;
б) органите на управление, представителството и лицата, представляващи оператора;
в) щатната численост и квалификацията на наетите лица;
г) копие от договора за извършване на дейностите;
д) предоставяните ВиК услуги - по вид, местонахождение и брой потребители, включително и цена на ВиК услугите;
е) годишните финансови отчети за предходната година;
ж) наказанията, наложени на ВиК оператора от контролните органи.
з) други данни, определени с наредбата по чл. 198 х. 
4. лицата по чл. 198о, ал.6, действащи на обособената територия - наименование, седалище и адрес, органи на управление.
5. други данни, определени с наредбата по чл. 198х. 
Чл. 198у. (1) ВиК операторите подават до министъра на регионалното развитие и благоустройството заявление за вписване в регистъра по образец, утвърден с наредбата по чл. 198х.
(2) ВиК операторът се заличава от регистъра при:
1. прекратяване на юридическото лице на оператора на държавното или на общинското предприятие;
2. преустановяване на дейността по предоставяне на ВиК услугите след прекратяването на договора;
3. влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност;
4. други данни, посочени в наредбата по чл. 198х.
(3) ВиК операторът е длъжен да заяви за вписване всяка промяна на обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването й.
(4) Заличаването от регистъра се извършва от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл.198ф. Единната информационна система и регистърът са публични и до тях се осигурява достъп чрез Интернет.
Чл.198х. Условията и редът за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра по чл.198р се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Радославов. 
Уважаеми колеги, да обсъдим текста на § 22 – един доста пространен текст.
Има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, госпожо Манева. Имате думата.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря.
Аз искам да направя само едно уточнение по моето предложение. Тук е отбелязано, че комисията не подкрепя предложението, а всъщност аз намерих в много текстове по-нататък в целия чл. 198 отразяване на предложението. Същността му е, че всички стратегически разработки и инвестиционни програми на Асоциациите на ВиК дружествата трябва да бъдат съгласувани с плановете за управление на речните басейни. Това се обсъжда в комисията, прие се и тук може би е някаква техническа грешка, или просто неправилно е било отнесено моето предложение към съответна буква и формално е отхвърлено. Практически то беше прието и отразено. 
Това исках да отбележа. Мисля, че това е едно добро постижение, в смисъл - всички се споразумяхме, че това е задължително необходимо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Божинов желае да направи уточнение.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Това наистина беше едно сериозно, много фундаментално предложение, което субординираше отговорностите на различните институции при планирането и реализацията на тези програми. Там, където го приехме за първи път, ние го отразихме и приехме, че по-нататък навсякъде ще го включим в духа и текста на закона. Тук погрешка е записано, че не се подкрепя, така че моля да не се гласува това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ще коригираме записа в доклада: комисията подкрепя предложението.
По чл. 198, колеги, който очевидно е фундаментален, има ли желаещи? Няма.
Заповядайте, господин Божинов.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: По § 23 има предложение на народните представители Борислав Владимиров, Долорес Арсенова и Христина Христова – в § 23, т. 1, в т. 32 към определението „водоснабдителна система“ след думата „потребителите“ да се добави „с изключение на обектите по чл. 13, т. 1“.
Признавам си, че не си спомням този дебат, но мнението на комисията е, че предложението не се подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23 и предлага следната редакция:
„§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 32 и 33 се изменят така:
„32. „водоснабдителна система“ е съвкупност от съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на потребителите.“
33. „канализационна система“ е съвкупност от канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в урбанизираните територии, отвеждащи колектори и пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения, чрез които се извършва отвеждането на отпадъчните и/или дъждовни води от имотите на потребителите, пречистването им и при необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект.“
2. В т. 80 думата „водовземане“ се заменя с „водоползване“ и накрая на изречението се добавят думите „свързана с отнемане на води и ползване на водни обекти.“
3. Създават се нови точки 82-86:
„82. „Водопроводна мрежа“ е елемент на водоснабдителната система в урбанизираната територия, състоящ се от проводи и прилежащите им съоръжения за разпределение и транспортиране на водата до потребителите.
83. „Канализационна мрежа“ е елемент на канализационната система в урбанизираната територия, състоящ се от проводи и прилежащите им съоръжения за отвеждане на отпадъчните води от потребителите до канализационните колектори извън урбанизираните територии.
84. „Попътно разкрита минерална вода“ е минералната вода, разкрита непредвидено при хидрогеоложко проучване или при изграждане на водовземно съоръжение с друга цел, извършено въз основа на издадено разрешително по реда на чл. 52, ал. 1, т. 2, „в“, „гг“ и „дд“.
85. „Регионален ВиК оператор“ е ВиК оператор, действащ на територията на повече от една община.
86. „Общински ВиК оператор“ е ВиК оператор, действащ на територията на една община.“
Тук искам да направя само едно уточнение. Тази точка 32, за която казах, че не си спомням, така редактирана в третата част е основание да ви помолим за една редакционна корекция във вече гледаната първа част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не виждам желаещи да вземат отношение по този текст.
Давам думата на господин Йордан Бакалов за изявление от името на парламентарна група.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди десет минути стана известно, че едно конституционно нарушение, което се случва благодарение на управляващото мнозинство в последните два месеца, се изправи и то благодарение на Върховния административен съд. 
Всички хора, които критикуват съдебната система, може да се надяват на един съд, който отрежда така, както повелява Конституцията и законите на страната. В тази връзка искам да благодаря преди всичко на БСП и лично на Сергей Станишев, на ДПС и лично на Ахмед Доган - да продължават в тази насока, защото следващата им стъпка е да отидат в опозиция. С тези си действия не само че нарушават Конституцията на страната, с тези си действия те още един път показват, че нищо не са научили през последните двадесет години и много добре са научили, особено ДПС, похватите от близкото минало. Те, между другото, са минали такива школи и е нормално да ги научат. Така че въпреки всичко, въпреки че тези две партии в лицето на техните лидери си търсят трети коалиционен партньор, няма как да го намерят в десницата.
По-скоро да си приберат собствените креатури при тях, както някои при тях се чувстват доста комфортно. Може би ги свързват кръгове, кръгчета, разни обръчета.
Още веднъж искам да благодаря за решението на Върховния административен съд и да кажа на нашите симпатизанти и членове: те ще имат право да гласуват за Съюза на демократичните сили и за Синята коалиция, както са гласували през последните 20 години, въпреки напъните на БСП и ДПС, особено в последните 2-3 месеца.
Призовавам ги, не само тях, а абсолютно всички демократично мислещи хора в тази страна – да излязат да гласуват на 7 юни и на 5 юли и да изпратят тези две ретроградни партии, които са вече една партия, наименуваща се „Движение на партията на социалистите”, в небитието! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Други желаещи за изявление от името на парламентарна група?
Заповядайте, госпожо Масева.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, беше направен опит за политическо покушение върху крехката българска демокрация. Когато наричаме управлението на Република България престъпно, сцената, която се разигра по отношение на СДС, и набезите срещу Синята коалиция доказват, че посегателството на закона, натискът върху съдебната власт, натискът над администрацията са прийоми на българското управление, което заплашва българската демокрация. Това, което се случва, е политически тероризъм спрямо една политическа коалиция и политическа партия, което цели да лиши българския избирател от своето представителство, която делегитимира възможността една централна избирателна комисия да осъществява свободни и прозрачни избори. Защото Централната избирателна комисия се оказа политически и силно политизиран орган, който е верен само на своите политически поръчители, без да се съобразява със законите и Конституцията в България. Затова нашата тревога е, че тази Централна избирателна комисия не може да оглавява свободни, честни и демократични избори в Република България. 
В същото време Президентът на републиката, макар че беше призован от тази трибуна да вземе отношение и да застане на страната на Конституцията и демократичните закони в Република България, мълча. Мълча българският президент, макар че поведението на членове на Централната избирателна комисия, които не зачитат решения на българския съд, е престъпление – наказуемо от общ характер в българския закон.
Ето защо ние многократно сме настоявали и изисквали от управляващото мнозинство да приеме нашите идеи за създаването на постоянна администрация в българския парламент. Ние сега обаче допълнително настояваме изборите за национален парламент и за Европейски парламент да бъдат съпроводени с наблюдатели. Обърнали сме се към ОССЕ, защото нашата тревога не изчезва. Преди минути председателят на Върховния административен съд направи изявление, прочитайки диспозитива на своето решение, но той каза още нещо – че политическият тероризъм е продължил, че по телефона той е получавал обаждане. За наша радост обаче има съдии, има Върховен съд в Република България, който за разлика от Движението за права и свободи и Българската социалистическа партия застана на страната на демокрацията, застана на страната на Конституцията и закона! България е и трябва да бъде правова държава. 
Затова ние като опозиция, като автентична българска десница, заставайки зад решенията на Административния съд, призоваваме всички честни и демократични сили в България, изплашени от ставащото и от набезите срещу демокрацията, да проявят своята сила и своя кураж на тези избори! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Радославов, заповядайте да продължим със закона.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
По § 24 има предложение на народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип.
Има предложение на народния представител Рейхан Аблеким, което не е подкрепено от комисията. Ще го прочета: 
„В § 24 от Преходните и заключителни разпоредби:
1. В ал. 2 запетайката между думите „ал. 9” и „ал. 10” да се замени със съюза „и”, а думите „и ал. 11”.
2. В ал. 3 думите „ал. 11” да отпаднат, като след съюза „и” се добави „чл. 195, ал. 2”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24 по принцип и предлага следната редакция:
„§ 24. (1) За привеждане на концесионните договори, сключени до влизането в сила на този закон, в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 9, концесионерът може да подаде заявление до органа, подписал концесионния договор, в едномесечен срок от влизането на този закон в сила, който срок е преклузивен. Със заявлението концесионерът заявява количеството общ годишен експлоатационен ресурс, който желае да му бъде предоставен, и график за поетапното му усвояване, съгласно чл. 47, ал. 10, т. 3.
(2) За привеждане на концесионните договори, сключени до влизането в сила на този закон, в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 9 и ал. 10, в тримесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 органът, подписал концесионния договор, внася в Министерския съвет, съответно в общинския съвет проект на решение за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионния договор.
(3) Експлоатационният ресурс се определя в съответствие със заповедите за утвърждаване на експлоатационните ресурси на министъра на околната среда и водите, които са в сила към влизането в сила на този закон. При увеличаване на ресурса не се допуска нарушаване на придобити права по смисъла на чл. 49, ал. 3.
(4) Когато в срока по ал. 1 не е подадено заявление, органът, подписал концесионния договор, внася в срока по ал. 2 в Министерския съвет, съответно в общинския съвет проект на решение за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионния договор за привеждането му в съответствие с чл. 47, ал. 10, точки 1, 2 и 4.
(5) Когато концесионерът не сключи допълнително споразумение в шестмесечен срок от приемането на решенията по ал. 2 или ал. 4, концесионният договор се прекратява по право, считано от датата на изтичане на този срок.
(6) Сроковете за предоставяне на концесия за добив на минерална вода, определени в концесионните договори, сключени до влизане в сила на този закон, могат да бъдат удължени по взаимно съгласие на страните. В едномесечен срок от влизане в сила на този закон, който срок е преклузивен, концесионерите отправят писмено предложение до органа, подписал концесионния договор, за удължаване на срока на концесията. Общият срок за предоставяне на концесия не може да бъде по-дълъг от 35 години. Условията за удължаване на срока се включват в решенията по ал. 2 и ал. 4.
(7) Когато до влизането в сила на този закон са сключени повече от един концесионен договор за определено водовземно съоръжение, общият експлоатационен ресурс по чл. 47, ал. 9 за всеки от тях се определя, като експлоатационният му ресурс се разпределя между всички концесионери пропорционално на определения към момента на влизане в сила на този закон общ експлоатационен ресурс по концесионните договори.
(8) Концесионните договори по процедурите за предоставяне на концесия започнали, но не приключили до влизането в сила на този закон, се сключват в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 10.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Желаещи да вземат отношение? Няма.
Моля, продължете.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25 и предлага следната редакция:
„§ 25. (1) Управителните органи на търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско участие в тримесечен срок от влизането в сила на този закон изготвят списъци на ВиК системите и съоръженията по чл. 13, ал. 1, т. 5-7, чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а”, буква„б” и буква „в” и чл. 19, ал. 2, които са активи на дружествата.
(2) В срока по ал. 1 областните управители и кметовете на общините изготвят списъци на ВиК системите и на части от тях по чл. 13, ал. 1, т. 5-7, чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а”, буква „б” и буква „в” и чл. 19, ал. 2, които не са включени в активите на дружествата към датата на влизането на този закон в сила.
(3) Списъците по ал. 1 и 2 се изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който в 6-месечен срок от получаването им изготвя и съгласува с общините протоколи за разпределение на активите между държавата и общините на основание на чл. 13, ал. 1, т. 5-7, чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а”, буква „б” и буква „в” и чл. 19, ал. 2.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и общините, упражняващи правата на собственост в еднолични търговски дружества с държавно или общинско участие или върху дялове и акции в търговски дружества по ал. 1, в които държавата или общината е съдружник или акционер, предприемат необходимите действия за намаляване на капитала им със стойността на активите по ал. 1” – и да се чете: „в тримесечен срок от получаване на списъците по ал. 1”.
Господин председател, това ще бъде дописано в оня текст, който ще направим.
„(5) Активите по ал. 1 са публична държавна, съответно публична общинска собственост от вписването на решението за намаляване на капитала.
(6) Отписването от баланса на търговските дружества – ВиК оператори, на имущество и активи – публична държавна и/или публична общинска собственост е за сметка на капитала им и не влияе на финансовия им резултат, установен по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, като чл. 161 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага само за активите, които не са публична държавна и/или публична общинска собственост.
(7) Не се дължи данък добавена стойност по реда на Закона за данък добавена стойност върху стойността на имуществото и активите по ал. 6.
(8) Не подлежат на осребряване по реда на чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, не се включват в масата на несъстоятелността по чл. 614, ал. 1 и не се осребряват по смисъла на чл. 716 от същия закон имуществото и активите, предоставени на дружествата в ликвидация или в процедура по несъстоятелност, представляващи публична държавна и/или публична общинска собственост.”
Комисията предлага да се създаде нов § 25а:
„§ 25а. (1) Възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва чрез сключване на договор между председателя на Асоциацията по ВиК съгласно решение на общото й събрание или кмета на общината съгласно решение на общинския съвет и ВиК оператора, действащ на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на този закон.
(2) В договора по ал. 1 се определя най-малко:
1. обхватът на дейностите и отговорностите на ВиК оператора по предоставянето на ВиК услуги;
2. задълженията на ВиК оператора по експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на ВиК системите и съоръженията;
3. инвестиционните задължения на ВиК оператора по изграждането на нови ВиК системи и съоръжения;
4. условията и редът за предоставяне на ВиК оператора за експлоатация на новоизградените и предстоящите за изграждане ВиК системи и съоръжения в обособената територия;
5. редът за предоставяне за експлоатация на ВиК системите и съоръженията на ВиК оператора;
6. редът за предаване на ВиК системите и съоръженията от ВиК оператора след прекратяването на договора;
7. критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на ВиК оператора;
8. срокът на действие на договора;
9. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията по договора;
10. основанията и реда за предсрочно прекратяване на договора; 
11. реда и условията за поемане и погасяване на финансови задължения от действащия на съответната обособена територия ВиК оператор към датата на влизане в сила на този закон и които са включени в бизнес плана му, одобрен от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.
(3) Срокът на договора по ал. 1 не може да бъде по – дълъг от:
1. 10 години, ако в него няма задължения за ВиК оператора за строителство на нова ВиК инфраструктура;
2. 15 години, ако в него има задължения за ВиК оператора за строителство на нова ВиК инфраструктура.
(4) ВиК операторите продължават дейността си в съответствие с утвърдените им бизнес планове и общите условия на договорите между съответния ВиК оператор и потребителите за предоставяне на ВиК услуги. 
(5) ВиК операторите на съответната обособена територия приемат за експлоатация ВиК системите и съоръженията със съответната документация, необходима за експлоатацията им. 
(6) Определените по реда на ал. 1 оператори начисляват амортизационни отчисления по реда на чл. 15 от Закона за счетоводството за активите – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост, предоставени им за стопанисване и управление. Тези амортизационни отчисления се реинвестират от ВиК оператора във ВиК системите в съответствие с бизнес плана на ВиК оператора.
(7) Договорът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. е изтекъл срокът му;
2. физическо или юридическо лице е придобило акции или дялове в дружеството - ВиК оператор;
3. има решение на асоциацията по ВиК или на общинския съвет за прекратяване на договора с ВиК оператора;
4. има влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност; 
5. са налице други основания, предвидени в него.
(8) ВиК операторът изпълнява задълженията си по договора по ал. 1 до момента, в който избраният нов ВиК оператор започне да предоставя ВиК услугата.
(9) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на ВиК системи и предоставяне на ВиК услуги продължават действието си до прекратяването им.
(10) При избор на нов ВиК оператор трудовите правоотношения на работниците и служителите с досегашния ВиК оператор се уреждат по реда на чл. 123 и 123а от Кодекса на труда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи да вземат отношение по § 25 и § 25а? Няма.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: По § 26 има предложение на народните представители Борислав Владимиров, Долорес Арсенова и Христина Христова.
Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната окончателна редакция на § 26:
„§ 26. (1) Комплексните и значими язовири, включително водохранилищата им до най-високо водно ниво и събирателните им деривации, по списък в Приложение №1, се стопанисват от юридически лица със 100% държавно участие или от юридически лица със смесено държавно и общинско участие, в които държавата има мажоритарен дял.
(2) Редът и условията на предоставяне за стопанисване и управление на язовирите – публична държавна собственост, включени в Приложение №1, които се използват приоритетно за водоснабдяване, се определят от Министерския съвет по съвместно предложение на министъра на околната среда и водите и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
Това беше един текст, който се обсъждаше дни и седмици, но се постигна консенсус.
По § 27 има предложение от народния представител Борислав Великов, което се подкрепя.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 27:
„§ 27. (1) Когато една или повече общини кандидатстват за реконструкция и модернизация на обекти по чл. 13, ал. 1, т. 5-7, чрез средства от фондовете на Европейския съюз, те отправят искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за промяна на собствеността на обекта, като посочват програмата, наименованието на процедурата, по която ще подават проектни предложения и крайният срок за тяхното подаване, ако такъв е определен.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството в едномесечен срок от подаване на искането по ал. 1, но не по-късно от 15 дни преди изтичане на срока за подаване на проектни предложения по съответната процедура, внася проект за решение в Министерския съвет за промяна на собствеността на обекта от публична държавна в публична общинска. При кандидатстване от няколко общини собствеността се разпределя между тях по реда на чл.19, ал.2.
(3) С решението на Министерския съвет собствеността на обекта се предоставя на общините при условие, че той се реконструира или модернизира изцяло или частично със средства, получени по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз.
(4) При неизпълнение на условието по ал. 3 обектът остава публична държавна собственост.”
Това е един изключително важен текст, който беше условие за рестартиране на оперативната програма по искане на Европейската комисия.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28 и предлага следната редакция:
„§ 28. Единната информационна система за ВиК услугите и регистърът на ВиК асоциациите и ВиК операторите се създават в 3 тримесечен срок от приемането на наредбата по чл. 198х.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29 и предлага следната редакция:
„§ 29. (1) Обособените територии, създадени с този закон, се обявяват с решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в тримесечен срок от влизането му в сила.
(2) Решението по ал. 1 съдържа за всяка отделна обособена територия обхвата на територията и нейните граници. 
(3) Решението по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник”.”
Мисля, че няма да има коментари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не виждам желаещи да вземат думата.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30 и предлага следната редакция:
„§ 30. (1) Асоциациите по ВиК се учредяват в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31 и предлага следната редакция:
„§ 31. (1) За нуждите на разпределението на гласовете между общините във всяка една асоциация по ВиК броят на населението на общините се определя по постоянния адрес към датата на последното официално преброяване на населението в Република България.
(2) Ако при последващо преброяване има промени в броя на населението на конкретна община, гласовете между общините в асоциацията по ВиК се преразпределят в съответствие с актуалните данни.
(3) Преразпределението се извършва на първото заседание на Общото събрание на асоциацията по ВиК, следващо огласяването на данните от официалното преброяване.
(4) При преразпределение на гласовете по ал. 3, съотношението на финансовите средства, предоставяни чрез бюджетите на общините за издръжката на асоциацията по ВиК, се актуализира в годината, следваща годината на огласяването на данните от официалното преброяване.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32 и предлага следната редакция:
„§ 32. (1) Регионалните генерални планове на ВиК системите и съоръженията и генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалент жители на ВиК системите и съоръженията се подготвят и приемат в срок до две години от влизането на закона в сила. 
(2) Инвестиционните програми към регионалните генерални планове на ВиК системите и съоръженията и към генералните планове на агломерациите над 10 000 еквивалент жители на ВиК системите и съоръженията се подготвят и приемат в срок до три години от влизането на този закон в сила.
(3) До приемането на регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации ВиК системите и съоръженията се изграждат по досегашния ред.”
По § 33 има предложение на народния представител Рейхан Аблеким.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33 и предлага следната редакция:
„§ 33. Регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалент жители, в процес на подготовка към датата на влизането в сила на този закон, се съгласуват и одобряват по реда, определен в него.”
Тук означава, че идеята на госпожа Манева ще заработи и за старите планове. Няма я, за да я поздравим за нейната идея.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 34 и предлага следната редакция:
„§ 34. При липса на документация, необходима за предаването и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, собствениците им и съответният ВиК оператор я възстановяват в едногодишен срок от установяването на липсата.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, но със същото смислово значение той вече е отразен в § 25а, ал. 7, т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Божинов, това означава, че при гласуването ще трябва да се гласува отпадане на § 35.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Параграф 35 трябва да отпадне, да се гласува за отпадане.
По § 36 има предложение на народния представител Борислав Великов - § 36 от Преходните и заключителните разпоредби да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 36 и предлага следната редакция:
„§ 36. В Закона за концесиите се правят следните допълнения:
1. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 4:
„4. асоциациите по водоснабдяване и канализация за обекти, разположени в границите на обособената територия по смисъла на Закона за водите.”
2. В § 1, т. 11 от Допълнителната разпоредба се създава буква „в”:
„в) Асоциация по водоснабдяване и канализация по смисъла на Закона за водите.”
По § 37 има предложение на народния представител Борислав Великов, който предлага § 37 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 37.
По § 38 има предложение на народния представител Рейхан Аблеким.
Комисията подкрепя по принцип предложението на колегата и двата текста стават изключително важният § 38, без който не могат да продължат оперативните програми за големите инфраструктурни проекти в областта на пътищата. Ето този закон какви други неща решава.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 38 и предлага следната редакция:
„§ 38. В Закона за опазване на околната среда се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 81, ал. 1 след думата „изменения” се добавя „или разширения”.
2. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:
1. инвестиционни предложения съгласно Приложение № 2;
2. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения, съгласно Приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
3. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения, съгласно Приложение № 1 към този закон и Приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
4. инвестиционни предложения, съгласно Приложение № 1, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години;
5. инвестиционни предложения в защитени територии, съгласно Приложение № 2 и разширение или изменение на инвестиционни предложения в защитени територии, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.”
3. В Допълнителните разпоредби т. 28 се отменя.
4. В Преходните и заключителните разпоредби се създават параграфи 12а и 12б:
„§ 12а. Срокът по чл. 99, ал. 8 започва да тече от датата на влизане в сила на Решенията по ОВОС и се отнася и за тези решения, които са издадени преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, (обн., ДВ, бр.77 от 27 септември 2005 г.).
§ 12б. (1) Решенията по ОВОС, с които са одобрени инвестиционни предложения по реда на отменения Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 86/1991 г., отм. ДВ, бр. 91 от 2002 г.) и по реда на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91/2002 г.), при които няма изменения на инвестиционното предложение и строителството на които не е приключило към влизане в сила на този закон, по искане на компетентния орган и/или на възложителя, подлежат на преглед и преценка за актуалност на данните в извършените анализи и оценки в документацията по ОВОС.
(2) Процедурата започва с консултации между компетентния орган и възложителя за уточняване на обхвата и съдържанието на информацията, с която е необходимо да се допълни докладът по ОВОС. След уточняването им процедурата продължава по реда на чл. 96 до чл. 99, ал.1 включително.
(3) Компетентният орган взема решение в срок до 1 месец от провеждане на общественото обсъждане, като отчита резултатите от него, с което:
1. потвърждава решението по ОВОС или
2. изменя и допълва решението по ОВОС с условия за изпълнение, включително мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и срокове за изпълнение, където е необходимо.
(4) Обжалването на решението по ал. 3 не спира изпълнението му.”
Тази последна алинея също беше дълго обсъждана, но много убедително защитена от експертите, тъй като това са влезли в сила оценки за въздействие и желанието да се прегледат отново не означава, че се отменя силата на предишното решение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39 и това може би е единственият текст, който е подкрепен без редакция.
По § 40 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§40. В Търговския закон се правят следните допълнения:
1. В чл. 614 се създава ал. 6: 
„(6) В масата на несъстоятелността не се включва имуществото на ВиК оператор, необходимо за осъществяване на основния му предмет на дейност до определянето на нов ВиК оператор на съответната обособена територия.”
2. В чл. 630 се създава ал. 4 със следното съдържание:
„(4) При вземане на решения за откриване на производство по несъстоятелност на ВиК оператор, съдът не постановява прекратяването на дейността му до определянето на нов ВиК оператор на съответната обособена територия.”
Кратък коментар, защото без вода не може.
„3. В чл. 700, ал. 2 се добавя ново изречение: „ С плана не се предвижда продажба на имущество на ВиК оператор, необходимо за осъществяване на основния му предмет на дейност до определянето на нов ВиК оператор на съответната обособена територия.”
Комисията предлага да се създаде нов § 40а:
„§ 40а. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията регулира и цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори. В тези случаи не се заплаща такса „Регулиране”.”
2. В § 1, ал. 1 се създава т. 2а:
„2а. Не са потребители лицата, които са ВиК оператори и закупуват вода от други ВиК оператори или други предприятия и я доставят на потребителите чрез ВиК системите, предоставени им за управление, поддържане и експлоатация.”
Кратко изказване по този текст, господин председател. Това е една изключителна социална мярка и решение. През всички етапи на доставяне, разпределяне, пречистване, заустване и т.н. на водите отсега нататък ще се плаща само един път, еднократно такса „Регулиране” и по този начин ще се направи много чувствително намаляване на цената на услугата за регулиране на цените. Тоест ВиК регулаторът ще загуби малко от приходите си, но хората ще спечелят.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 42 и предлага следната редакция:
§ 42. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 22, 25, 25а, 27-31 и 36, които влизат в сила три месеца от обнародването му.”
Това е текстът, господин председател.
Ако разрешите, да прочета обявените в началото 6 необходими уточнения в първа част за промени в поредността на членовете, произтичащи от преномерирането във Втора и Трета част, а именно: редакционни промени към Част първа, свързани с приемането впоследствие от комисията на текстове по Част трета. 
Първо, в § 4, чл. 10б, ал. 1, т. 7 да се чете така:
”7. създава и поддържа единна информационна система и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите по чл. 198р; ”.
Второ уточнение, в § 4, в чл. 10б, ал. 3, т. 5 вместо „чл. 198у, ал. 2” да се чете „чл. 198с”.
Трето, в § 7, чл. 13, ал. 1, т. 5 да се чете така:
„5. водоснабдителни системи или части от тях, чрез които се доставя вода до уличните водопроводни мрежи за потребителите на територията на повече от една община.”
Четвърто, в § 10, чл. 22, ал. 2 след думата „имоти” да се добави „ревизионната канализационна шахта за присъединяване към”.
Пето, в § 11, чл. 24, т. 10 след думите „имотите на потребителите до” да се добави „ревизионната канализационна шахта за присъединяването им”.
Шесто, § 16а да се чете така:
„§ 16а. В чл. 78а след думите „чл. 78, ал. 2” се добавя „и чл. 79, ал. 2”.
Към Втора част:
Първо, в § 12, чл. 47, ал. 9, думата „водоизточникът” да се чете „водовземното съоръжение”.
Второ, в § 12, чл. 47, ал. 10, т. 1 да се чете така:
„1. размерът на годишното концесионно плащане, дължимо на база реално ползваното количество минерална вода, но не по-малко от 80% от предоставения ресурс;”
Последните три думи отпадат.
Трето, в § 12, чл. 47, ал. 11 да се чете:
„(11) От едно находище на минерална вода се предоставя концесия за добив по ал. 2, т. 1 само на един концесионер с изключение на находищата, определени като райони по Приложение № 2.”
Четвърто, в § 22 наименованието на новосъздадената Глава 11А да се чете така: „Глава 11а – Управление, планиране и изграждане на водоснабдителни и канализационни системи. Предоставяне на ВиК услуги. Единна информационна система за ВиК услуги. Регистриране на асоциации по ВиК и на ВиК оператори”.
5. В § 22, чл. 198в, ал. 4, т. 1 да се чете така:
„1. определя ВиК оператора по реда на този закон или избира ВиК оператора по реда на Закона за концесията”.
Тук думата, която се добавя, е „този” закон. 
6. В § 22, чл. 198в, ал. 11 да се чете така:
„(11) Дейността на асоциацията по ВиК се подпомага от служители, назначени по реда на Кодекса на труда.”
7. В § 22, чл. 198г, т. 1 да се чете така:
„1. определя ВиК оператора по реда на този закон или избира ВиК оператора по реда на Закона за концесията”.
И тук думата е „този” закон. 
И към част трета:
1. В § 25, ал. 4 накрая се добавя „в 3-месечен срок от получаване на списъците по ал. 1”. Това, което отбелязах при четенето – срокът, в който министърът трябва да извърши действията.
И последно, в § 26, ал. 1 след думите „юридическо лице” се добавя думата „смесено”. 
Благодаря на тези, които чуха резултатите от нашия труд и ще подкрепят гласуването. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Аз вярвам, че от тяхно име, не само на присъстващите, а и на всички колеги, имаме основание да благодарим на Комисията по околната среда и водите, на нейния председател господин Божинов, на експертите и на всички, съдействали за изработването и представянето на този така сложен и не по-малко важен законопроект. 
Ориентираме се към успешното му приемане в следващите пленарни дни. 
От името на парламентарна група за изявление давам думата на господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Ще направя изявление от името на парламентарната група, макар и при това толкова рехаво присъствие на народни представители. 
Преди около половин час станахме свидетели за пореден път на изявления от името на партии в така наречената синя коалиция, които отново ни занимаваха с проблеми около своята регистрация или около регистрацията на коалицията. Много ми се иска да кажа, че за пореден път ни занимават със семейните си драми, но не го казвам. 
Какво общо имат действията на представители на тези партии и членове на ръководните органи на същите тези партии с партиите от тройната коалиция и в частност с Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи? (Реплика от народния представител Йордан Бакалов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля Ви, господин Бакалов, не прекъсвайте!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Какво общо могат да имат действията на членовете на Централната избирателна комисия, следващи закона, с липсата на организационна култура, (реплика от народния представител Йордан Бакалов) ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Бакалов, моля Ви!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ... познания или с недостатъците на организационните документи, представени от съответните партии. 
Междупрочем, дами и господа, преди решенията на съответните съдилища – Градски или Върховен, обект на същите политически тиради и нападки беше и съдебната система. Справка – протоколите на Народното събрание или съответно архивите на медиите. Тази система също беше подозирана, че се поддава на политически натиск. Разбира се, днес това не е така за вас. Тогава, когато решението е в посоката, в която вие настоявате, очаквате или ви се иска да бъде това решение. (Реплики от народния представител Йордан Бакалов.) 
Общото, дами и господа, е възможността да се използва тази ситуация като инструмент за политическа и предизборна риторика, и съответно като възможност за политически внушения срещу БСП и ДПС. Аз разбирам, че сегашната ситуация изкушава представителите на дясната опозиция за подобен тип изказвания и внушения. Всичко това е много близо до търсенето, господин Бакалов, на алиби за слаби резултати.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС, от място): Резултатите ще ги видим след два месеца.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Колкото и да ни убеждавате в растящия си политически или избирателен рейтинг. Междупрочем всичко това щеше да бъде наистина смешно, ако не е толкова жалко. Ситуацията много напомня времето, когато отново представители на същите тези политически формации правеха предложение по законите за избиране на представители в Европейския парламент или съответно в Националното събрание. Вероятно разчистващи вътрешнопартийните си или вътрешнокоалиционните си взаимоотношения. Но на ръба на истерията лидерите на тези две политически формации отново прехвърляха всичко на БСП, ДПС и от време на време на НДСВ. 
Дами и господа, правя това изявление с разбирането, че то няма как да бъде отразено в средствата за масова информация, но го правя единствено с желание в протоколите на Народното събрание да остане свидетелство за реакции от името на Парламентарната група на Коалиция за България и, разбира се, по-важното – за да кажа, че Българската социалистическа партия и партиите от Коалиция за България не са сред партиите, които биха си служили с недемократични средства и прийоми, за да затрудняват или да притискат политическите си опоненти, нито са сред партиите, които се нуждаят от служебно предимство в навечерието на изборите. Убеден съм, че това е разбирането и на нашите коалиционни партньори – ДПС и НДСВ. 
Моят съвет е: не превръщайте Народното събрание и парламентарната трибуна в бюро „Жалби”. Принципите за върховенството на закона са за всички – в това число и за десните политически партии. Просто работете в кампанията, участвайте наистина с идеи, с проекти за решения, с програми. Провеждайте непосредствено срещи с избирателите, представяйте вашите предимства, а не залагайте на охулването на вашите политически опоненти. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги народни представители, приключихме работата по т. 4 от нашия дневен ред. Остава т. 5 – второ четене на Проекта на Семеен кодекс. 
Повече от очевидно е, че в този състав в пленарната зала не е възможно да пристъпим нито към представянето на доклада за второ четене, още по-малко към гласуване на текстове. Затова днешното пленарно заседание ще приключи дотук. 
Следващото пленарно заседание на Народното събрание ще бъде на 10 юни, сряда, от 9,00 ч. 
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,05 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Секретари:
Силвия Стойчева
Станчо Тодоров