Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-06-12

 
Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
Секретари: Ни Чилова и Светослав Малинов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното последно пленарно заседание от редовната ни програма.
Уважаеми колеги, преди да пристъпим към актовете, които Народното събрание следва да осъществи днес, едно процедурно предложение за включване на точка в днешния ни дневен ред на основание на ал. 5 от чл. 40.
Предлагам да бъде включена като точка първа Законопроект за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ.
Гласувайте това предложение.
Гласували 138 народни представители: за 129, против 6, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, следва да ви запозная и с решение на Централната избирателна комисия. 
С писмо до председателя на Народното събрание от 11 юни т.г. се изпраща Решение № 414 от 11 юни 2009 г. на Централната избирателна комисия за обявяване за избран за народен представител Мирослава Малинова Митова-Мирославова от листата на Коалиция за България в избирателен район Видин № 5. 
Текстът на решението гласи:
„РЕШЕНИЕ 
№ 414
София, 11 юни 2009 г.
На 11 юни 2009 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Кръсто Петров Спасов, избран от 5. многомандатен избирателен район – Видин, от листата на Коалиция за България в 40-ото Народно събрание.
На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител в 5. многомандатен избирателен район – Видин, Мирослава Малинова Митова-Мирославова, ЕГН 7301261810, от листата на Коалиция за България.”
Следва да пристъпим към процедурата за полагане на клетва.
Моля да поканите госпожа Мирославова в пленарната зала. 
Госпожо Мирославова, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
МИРОСЛАВА МИТОВА-МИРОСЛАВОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Честито, поздравявам Ви.
Благодаря ви, уважаеми колеги.
 
Предлагам да преминем към: 
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ОКАЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ.
След това да преминем към гласуванията, които ни предстоят.
Не виждам възражения, уважаеми колеги, по тази поредност.
Господин Кънев, заповядайте. 
Моля да представите уводната и заключителната част на доклада, за да можем да го гласуваме на първо и след това на второ четене. 
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, това е доклад по Законопроекта за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария, внесен от Министерския съвет на 24.04.2009 г.
Ще го представя много накратко. Споразумението между двете държави е за 60 млн. швейцарски франка и е от 24 декември 1992 г. Срокът му изтича сега. Има неусвоена много малка част от него. Това е само неусвоен проект по „Съоръжения за изгаряне на болнични отпадъци, Пловдив”, който ще бъде завършен тази година. 
Предложението е да продължим срока на това споразумение до края на годината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Какво е решението на комисията, господин Кънев?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7, и ал. 3 от Конституцията на Република България Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ.
Това решение е прието със следните резултати: „за” – 13 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
Желаещи да вземат отношение по предложения законопроект няма.
Преминаваме към гласуване на първо четене.
Моля, гласувайте на първо четене предложения Законопроект за ратификация.
Гласували 123 народни представители: за 117, против 1, въздържали се 5.
Приема се на първо четене.
Господин Кънев, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Правя процедурно предложение да преминем незабавно и към гласуване на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте процедурното предложение.
Гласували 106 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 7.
Приема се.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: 
„ЗАКОН
за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ 
Член единствен. Ратифицира изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 3 декември 2008 г. и на 18 март 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Кънев.
Няма желаещи да вземат отношение по текста на законопроекта.
Преминаваме към гласуване на второ четене.
Гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 5.
Законът за ратифициране на изменението на Споразумението е приет и на второ четене.
Преминаваме към гласуването на първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент в Република България с вносител народният представител Любен Корнезов, обсъден вчера в пленарната зала.
Гласувайте този законопроект на първо четене.
Гласували 86 народни представители: за 80, против 5, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо четене.
Има ли процедура за преминаване към второ четене?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, поради краткостта на законопроекта и необходимостта той да бъде приет преди края на сесията на 40-ото Народно събрание, правя предложение за преминаване към обсъждане на второ четене и гласуване на този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Гласувайте процедурното предложение за преминаване към второ четене.
Гласували 102 народни представители: за 94, против 5, въздържали се 3.
Процедурното предложение е прието.
Господин Стоилов, заповядайте да представите текста на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: 
„ЗАКОН 
за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
§ 1. В чл. 58, ал. 6 се изменя така:
„(6) Мандатът на избраните кандидати, които заемат друга изборна длъжност, се прекратява седем дни преди датата на откриване на първото заседание на Европейския парламент.”
„Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 6 юни 2009 г.”
Това е допълнителната редакция, която беше направена след заседанието на комисията и в процедурата на второто четене се предлага по законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Желаещи да вземат думата по този законопроект? Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да изкажа възраженията си към този законопроект. Той изменя един текст, който аз и колеги от нашата парламентарна група бяхме внесли, когато се разглеждаше първоначално приемането на Закона за избор на български представители в Европейския парламент. Тогава предложихме този текст и беше подкрепен от пленарната зала и от Правната комисия с аргументите, че предвижда един европейски тип поведение, което е крайно време да се заложи в българските норми.
Какво имам предвид? Имам предвид следното, което парламентът тогава – същият този парламент – подкрепи. Когато един човек се намира на изборна длъжност и след това се кандидатира да заеме друга изборна длъжност, той всъщност застава пред избирателите и казва: аз участвам в тези избори, за да стана, в конкретния случай, евродепутат. Тъй като в българската практика много често това се прави, без да се поема ангажимент към избирателя, едно лице участва в избори, а веднага щом минат изборите, отива на друга работа и практически подлъгва избирателя, тогава ние решихме да има норма, която да казва: в случай че се явиш на избори и бъдеш избран, ставаш такъв, какъвто са те избрали, а не бягаш от отговорност и не се криеш.
Истината е, че тези текстове са направени за двама души. Тези двама души си имат имена – това е външният министър Ивайло Калфин и еврокомисарят…
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ, от място): Хайде стига!
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Какво „стига”? Това е, госпожо! Това е истината, това беше споделено по време на гледането на законопроекта в Правната комисия. Всъщност имаме участие на хора, които при условията на действащия закон са знаели, че ако бъдат избрани за евродепутати, ще се прекрати мандатът на заеманата дотогава длъжност, а именно външен министър на България и еврокомисар. Сега, колеги, се прави следното. Казваме на българските избиратели: извинявайте много, вие гласувахте за тези лица, но парламентът смята те да продължат да заемат позициите, които са имали към този момент, а след това ще видим ще се прекрати ли мандатът им, ще заемат ли тази позиция или не. Практически отново се решава кандидатите да вземат в крайна сметка решението лично коя длъжност да приемат, а законът, във вида, в който действаше досега, казваше, че щом се явиш пред избирателя, щом получиш неговото доверие, отиваш там, където той те е пратил, а не се изтегляш в следващия момент.
Ето защо аз съм против тези предложения в закона, защото за пореден път, оставяйки правните аргументи, а най-вече чисто моралните, българският парламент предприема действие, по силата на което за пореден път в края на мандата отиващият си парламент казва: правим законите за определен човек, правим ги така, че да ви подлъгваме, гласувайте, пък като минат изборите, ние ще направим както на нас ни е удобно.
Затова, уважаеми колеги, нямайки предвид въобще качествата на хората, които засяга този законопроект, а имайки предвид гласоподавателя, който след няколко дни отново ще го извикаме да гласува, ви призовавам да гласувате „против”, за да бъдем почтени към българските избиратели. Да спазваме законите и след като минат изборите, да не ги променяме според интересите на един или друг. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Желаещи да вземат думата? Няма.
В такъв случай преминаваме към гласуване на предложения законопроект.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване наименованието на законопроекта, предложен от господин Стоилов току-що, и § 1.
Гласувайте тези два текста.
Гласували 120 народни представители: за 96, против 15, въздържали се 9.
Текстовете са приети.
Сега подлагам на гласуване заглавието „Заключителна разпоредба” и § 2 в редакцията, предложена от господин Стоилов.
Гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 91, против 14, въздържали се 4.
Текстовете са приети, с което е приет и законът.
Уважаеми колеги, продължаваме гласуването на второ четене на проекта за Семеен кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предстои да гласуваме чл. 67 – „Припознаване”.
Поставям на гласуване чл. 67, който става чл. 64, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
По чл. 68, който става чл. 65, има предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 83 народни представители: за 46, против 3, въздържали се 34.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, моля за прегласуване на това предложение. И моля народните представители да внимават при гласуването на текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване процедурното предложение. Разбира се, всеки ще гласува както желае, но моля да внимаваме, защото всеки един текст е свързан с други текстове и едно неправилно гласуване означава да пишем нов Семеен кодекс.
И така, поставям на прегласуване предложението на народния представител Мартин Димитров и група народни представители относно чл. 68, ал. 2, което предложение не се подкрепя от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 11, против 35, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 65 по новата номерация, така както ни се предлага от комисията, и чл. 66, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 70. 
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма. 
Член 70 отпада.
Поставям на гласуване по новата номерация чл. 67 по вносител, подкрепен от комисията, чл. 68, 69, 70 и 71, предложени от комисията, и чл. 72 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мартин Димитров и група народни представители относно чл. 77, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 16, против 6, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване по новата номерация чл. 73, както е по вносител и се подкрепя от комисията, чл. 74, 75 и 76 в редакция на комисията. 
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Колеги, ще преминем към гласуване на следващите текстове, но най-напред моля да гласуваме предложението на народния представител Янаки Стоилов, което беше направено в пленарната зала, което всъщност е уточнение – в чл. 77, ал. 2 след думите „шест месеца” да се добавят думите „от вписването в регистъра по чл. 83”.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава осма, наименованието на Раздел І, чл. 77, 78, 79 и 80.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Уважаеми народни представители, по следващия текст имаме направено предложение от народните представители Светослав Спасов и Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията, но няма да го поставя на гласуване, защото преди това приехме да отпадне въпросът с фактическото съжителство. Тези предложения са свързани с този текст, мисля, че беше чл. 13. 
Подобно е положението и с предложението на народния представител Волен Сидеров.
Поставям на гласуване чл. 81 така, както се предлага от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма. 
Текстът е приет.
Има няколко предложения от народните представители Светослав Спасов и Лъчезар Иванов и от народния представител Волен Сидеров и група народни представители, които няма да поставя на гласуване, тъй като Народното събрание се произнесе по този въпрос. Става въпрос за религиозния брачен обред.
Има предложение от народния представител Фатме Илияз, което е подкрепено в едната част, а в другата част – по буква „б”, не е подкрепено.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Фатме Илияз в неподкрепената му част.
Гласували 76 народни представители: за 10, против 6, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 82 и чл. 83 така, както ни се предлагат от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 77, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Следва предложение от народния представител Фатме Илияз, което не се подкрепя от комисията по буква „б”.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 74 народни представители: за 12, против 3, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 84 по новата номерация.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Комисията предлага чл. 89 да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 89.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Член 89 отпада.
На стр. 54 има предложение от народните представители Светослав Спасов и Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 12, против 18, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
На стр. 56 има предложение от народните представители Светослав Спасов и Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Подобно е и предложението на народния представител Ненко Темелков, което също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 8, против 6, въздържали се 69.
Предложенията на тези народни представители не се приемат.
Моля, гласувайте членове 85, 86, 87 и 88 в редакция на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Поставям на гласуване наименованието на Раздел ІІ и членове 89, 90, 91 и 92 в редакция на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Светослав Спасов и Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 18, против 14, въздържали се 47.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте членове 93 и 94 в редакция на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Поставям на гласуване следващото предложение на народните представители Светослав Спасов и Лъчезар Иванов в неподкрепената му част.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 12, против 17, въздържали се 53.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Фатме Илияз в неподкрепената му част.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 13, против 7, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
По чл. 95 в пленарната зала председателят на Комисията по правни въпроси Янаки Стоилов е предложил в ал. 4 последните думи „член на приемното семейство” да отпаднат. 
Моля, гласувайте предложението на Янаки Стоилов.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
По чл. 97 има предложение на Янаки Стоилов – в ал. 1, в края на първото изречение да се добави изразът „в 14-дневен срок от постъпването й”.
По чл. 98 има предложение на Любен Корнезов – изразът „7 дневен срок” да се замени с „14-дневен срок”, за да се синхронизира с ГПК.
Моля, гласувайте тези предложения.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложенията на народните представители се приемат.
Поставям на гласуване чл. 95, както се предлага от комисията; чл. 96, както се предлага от комисията; чл. 97, както се предлага от комисията; чл. 98, както се предлага от комисията, и чл. 99, както се предлага от комисията; Раздел ІІІ – наименованието; чл. 100, както се предлага от комисията; чл. 101, както се предлага от комисията, и чл. 102 по вносител.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По чл. 103 в пленарната зала беше направено предложение от народния представител Георги Анастасов – в чл. 103, ал. 2 думата „акта” да се замени със „съществуващия акт”.
Моля, гласувайте предложение на господин Анастасов.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението на народния представител Георги Анастасов се приема.
Поставям на гласуване чл. 103, както се предлага от комисията; чл. 104 по комисия и чл. 105 по комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети. 
По следващия член – чл. 111 по старата номерация, предложение има бившата народна представителка Диана Хитова, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 78 народни представители: за 8, против 2, въздържали се 68.
Предложението на бившата народна представителка Диана Хитова не се приема.
Поставям на гласуване наименованието на Раздел ІV, чл. 106; чл. 107, чл. 108 и чл. 109.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Има предложение на комисията чл. 115 да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против 1, въздържали се няма.
Текстът отпада.
Поставям на гласуване наименованието на Раздел V, чл. 110 и чл. 111.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Понеже са във връзка, ще поставя едновременно на гласуване няколко предложения на народната представителка Фатме Илияз в неподкрепената им от комисията част. Част от тях се подкрепя, но част – не се подкрепя.
И така, поставям на гласуване предложенията на народната представителка Фатме Илияз по чл. 118 в неприетата част, по чл. 119 в неприетата част и по чл. 122 – неподкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 11, против 5, въздържали се 60.
Предложенията в неподкрепената им част не се приемат.
Поставям на гласуване чл. 112, както се предлага от комисията, чл. 113, както се предлага от комисията, чл. 115, както се предлага от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Комисията предлага чл. 120 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Текстът отпада.
По чл. 118 има предложение от народния представител Любен Корнезов, направено в пленарната зала по съответния ред „7-дневен срок” да се замени с „14-дневен срок”. Това вече го гласувахме и трябва да се гласува “за”.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване чл. 114 – казвам новата номерация, чл. 115, чл. 116, чл. 117, чл. 118, включително и това предложение „решение по” – предложението на господин Анастасов, чл. 119, чл. 120 и чл. 121.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Уважаеми народни представители, има няколко предложения на народния представител Фатме Илияз, които не се подкрепят, но тъй като комисията предлага чл. 129 да отпадне, също членове 130, 131 и 132 да отпаднат и ако това се приеме, е безсмислено да гласуваме предложението на народния представител Фатме Илияз.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 129 до чл. 132.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Отново малка рационализация в законодателната процедура, защото текстовете са безспорни.
Предлагам да гласуваме предложението на комисията за отпадане на чл. 140.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Текстът отпада.
Моля, гласувайте предложението на Надка Балева в неподкрепената му част по чл. 134, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 13, против 1, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване Глава девета, членове 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 и 129 на стр. 91, както се предлага от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Уважаеми народни представители, има предложение на народния представител Диана Хитова по чл. 142, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 22, против няма, въздържали се 62.
Още веднъж се обръщам към народните представители с благодарност, първо, че са в пленарната зала, но нека внимаваме, като гласуваме.
Поставям на гласуване чл. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 и 138.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Уважаеми народни представители, преминаваме на терена на Семейния кодекс относно издръжката.
В чл. 140 господин Георги Анастасов е направил предложение в пленарната зала – чл. 140, ал. 1, т. 1 да се раздели на две точки: 1. съпруг; 2. деца, и останалите точки да се преномерират. Както и народният представител Яни Янев е направил предложение. 
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Те са обединени – да бъде „съпруг и деца”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Идеята е една и съща, въпросът е технически.
Кое да гласуваме?
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ, от място): Общото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: „Деца и съпруг”. Това се отнася и до чл. 141.
Уважаеми народни представители, гласуваме общото предложение на народните представители Георги Анастасов и Яни Янев – в чл. 140, ал. 1, т. 1 и в чл. 141, т. 1 съюзът „или” да се замени с „и”. И става „деца и съпруг”.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване Глава десета – наименование, чл. 139, 140, 141 и 142.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
В следващия текст има редица предложения.
Първо, има предложение от Мартин Димитров и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 4, против 16, въздържали се 59.
Предложението на народния представител Мартин Димитров не се приема.
Има предложения на народните представители Надка Балева, Диана Хитова, Иглика Иванова и Георги Анастасов, които са идентични. Затова ги подлагам на гласуване общо. Тези предложения не са подкрепени от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 11, против 2, въздържали се 65.
Не се приема.
Заповядайте за процедурно предложение за прегласуване, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Става въпрос за ал. 5, господин председател.
Още веднъж искам да поясня, особено на Вашето внимание, господин председател, на господин Янаки Стоилов и на юристите. Тук става въпрос, че позволяваме на децата на 14-годишна възраст да разполагат с издръжката си и да правят каквото си искат с нея. За това става въпрос. Затова искам отпадането. Родителят, който отглежда детето, той да се грижи за нея. Тук няма нищо политическо, въпросът е принципен. 
Помислете – детето на 14-15 години какво ще направи с парите, като ги вземе. Разбирате ли за какво иде реч? Така е записан текстът и тази опасност е голяма. 
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Под родителски контрол.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Като вземе парите, кел файда след това от родителския контрол. То ги взима и след това влиза в първата дискотека или, не дай си Боже, нещо друго да си купи. За това става реч. Много плаващо е определението „ под родителски контрол”. „Под родителски контрол” – нищо не значи. Затова молбата ми е да се прегласува.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: За отпадане на текста.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Да отпадне текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Като отпадне текстът, какво ще стане?
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Ще я взима родителят, както досега. Майката или бащата, който отглежда детето до 18-годишна възраст, ще вземат тези пари. Да не се дават тези права, докато не навърши пълнолетие. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: В ал. 5 никъде не пише, че не му се дават парите на ръка.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Нали му се изпращат с пощенски запис и то ще отиде да си ги получи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Може и да не е с пощенски запис.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Може по всякакъв начин. Но, разбирате ли за какво става въпрос, господин професоре? Много е опасно това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбирам. 
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Това го казват и от Съюза на майките. 
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: И да отпадне текстът, нищо няма да стане. Защото ал. 2 казва, че родителите дължат издръжка, а ал. 5 казва, че трябва да им се даде директно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Лицата между 14 и 18 години са ограничено дееспособни, но са дееспособни. Лицата между и 14 и 18 години лично могат да изразят всякакви действия, разбира се със съгласието на своите родители. И да отпадне текстът, ще остане пак общият принцип на ограничената дееспособност.
Поставям на гласуване още веднъж предложението на народните представители Надка Балева, Диана Хитова, Иглика Иванова и Георги Анастасов за отпадане на ал. 5.
Гласували 85 народни представители: за 57, против 1, въздържали се 27.
Предложението се приема, а с това отпада ал. 5.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване чл. 143, както се предлага от комисията, без ал. 5, тоест текстът ще остане с четири алинеи, чл. 144.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Няма да поставя на гласуване предложението на народния представител Волен Сидеров, защото то се касае до фактическото съпружеско съжителство, който въпрос беше решен преди това. 
По чл. 158 има предложение на Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията. 
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 6, против 25, въздържали се 56.
Предложението на народните представители не се приема.
Моля да гласуваме чл. 145 така, както ни се предлага от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Уважаеми народни представители, комисията предлага чл. 158 да отпадне. Той трябва да отпадне, тъй като е във връзка със съпружеското фактическо съжителство.
Моля гласувайте отпадането на чл. 158.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Член 158 отпада.
Има предложение на народния представител Мартин Димитров за преномериране. То не се гласува.
Има предложение на народните представители Светослав Спасов и Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 19, против 14, въздържали се 57.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
Предложението на господин Анастасов всъщност е прието и затова няма да го поставя на гласуване. 
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ, от място): Разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Анастасов не желае да го поставям на гласуване, тъй като предложението му е подкрепено. 
Поставям на гласуване членове 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети. 
Господин Руденко Йорданов е направил предложение по чл. 153 – в чл. 153, ал. 3, изречение второ думата „директора” да се замени с „органа по настаняването” и след думата „директора” да се добави „и органа по настаняването”. 
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руденко Йорданов.
Гласували 76 народни представители: за 51, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието.
Текстът не се изменя по същество. Предложението е алтернативно.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Той е съгласен с второто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, господин Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Госпожи и господа народни представители! Аз мотивирах редакцията в последното изречение на ал. 3 на чл. 153, воден от съображенията, че директорите на специализираните институции – отварям скоба и припомням кои са специализираните институции за деца, те са четири вида: първият – домове за медико-социални грижи, което е по чл. 5 от Закона за лечебните заведения; вторият вид институции са по Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото приложение и са изброени – дом за деца, лишени от родителска грижа, дом за деца с физически увреждания, дом за деца с умствена изостаналост - приемат деца, след като за тях е издадена наредба или писмо, с което те се настаняват в специализираната институция. 
При настаняването в тази институция, погледнете текста, всички останали са задължени да уведомят органа по настаняване, тоест органа по попечителство или настойничество, ако им станат известни определени обстоятелства. А директорът на специализираната институция е задължен в 7-дневен срок да направи уведомление за какво – че има нужда от попечителство или от настойничество? Тоест ние му вменяваме задължение, което в този 7-дневен срок той трябва да изпълни, без да сме го формулирали. Ако му стане известно ли, че детето се нуждае? Ами това дете, да речем, е с умствена изостаналост или пък е с физически увреждания, тоест има специфика. Този, който го е настанил би трябвало, ако има нужда, да уведоми органа по настойничество или по попечителство да го направи. Самият директор няма как да го стори в този срок и затова не бива да му го вменяваме като задължение, което практически е неизпълнимо.
Затова моето предложение беше вместо „директорът” – „органът по настаняването” да направи това уведомление, ако е нужно.
Да не говоря за второто недомислие – дирекцията „Социално подпомагане”, която най-често прави тези настанявания и ги контролира, трябва да бъде уведомена от директора…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Какво предлагате?
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предлагам органът по настаняването да има задължението да прави уведомление, защото той знае много повече от директора на това заведение, в което…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Този орган нали си има директор, има си ръководител?
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Тук става дума за директора на специализираната институция – така чета текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие сте направили две предложения. Направили сте предложение след думата „директорът” – „и органът по настаняването” или да отпадне „директорът” и да остане само „органът по настаняването”.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Добре, господин председател, оттеглям предложението си. Съзнавам, че влизаме в един спор по същество, който не може да бъде решен чрез импровизация. Оттеглям предложението си – да остане текстът на комисията в такъв случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: След като народният представител прави предложение и оттегля предложението си, ще гласуваме текста, макар и приет…
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Формално правя предложение за прегласуване, за да е чиста съвестта ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
Направено е предложение за прегласуване.
Поставям на гласуване още веднъж предложението на народния представител Руденко Йорданов в двата му варианта, което той оттегли. Досега такова нещо нямаше, но на финала на този парламент…
Гласували 82 народни представители: за няма, против 3, въздържали се 79.
Предложението на народния представител Руденко Йорданов по чл. 153 не се приема.
Да улесним нещата – отиваме на територията на чл. 163. Народният представител Яни Янев е направил предложение по чл. 163, ал. 2 – в изречение второ думата „но” да се замени с „като”. Правилно е, редакционно е.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Яни Янев. 
Гласували 77 народни представители: за 76, против 1, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Яни Янев е прието.
Поставям на гласуване наименованието на Глава единадесета и членове 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 и 174.
Гласували 77 народни представители: за 76, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Преминаваме към „Административнонаказателни разпоредби”.
Член 175 – имаме две предложения на народния представител Георги Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ, от място): Първото го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Първото го оттегляте, остава второто предложение.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов по чл. 175 – в ал. 1 думите „от 200 до 2000” да се заменят с „от 1000 до 2000” и в ал. 2 думите „от 500 до 5000” да се заменят с „от 2500 до 5000”. Става въпрос за глоби.
Гласували 80 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Георги Анастасов се приема.
Моля да гласуваме Глава дванадесета „Административно-наказателни разпоредби” и членове 175 и 176, така както ни се предлагат от комисията, заедно с вече приетите размери на глобите.
Гласувайте!
Гласували 82 народни представители: за 80, против 1, въздържал се 1.
Двата текста на чл. 175 и чл. 176 са приети.
Преминаваме към „Допълнителни разпоредби” – наименование, като комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 и § 2 да отпаднат. 
Гласуваме предложението на комисията за отпадане на параграфи 1 и 2.
Гласували 78 народни представители: за 77, против 1, въздържали се няма.
Параграфи 1 и 2, така както са по вносител, отпадат.
Погледнете на стр. 116 от доклада на комисията, където комисията предлага параграфи 1 и 2.
Гласуваме параграфи 1 и 2 на стр. 116 от доклада, така както ни ги предлага комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 1 и 2 са приети.
Уважаеми народни представители, преминаваме към стр. 117 от доклада и гласуваме предложението на комисията за отпадане на параграфи 5 и 6. Това е предложението на комисията, което гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението се приема и двата текста отпадат.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: За да се ориентират народните представители за гласуването на Преходните и заключителните разпоредби предлагам да се възприеме предложението целият Кодекс да влезе в сила не от 1 януари 2010 г., а от 1 октомври 2009 г., като отпадне финалът на текста, който сега предвиждаше някои от разпоредбите да влязат в сила веднага, но тогава те ще се застъпят с действащи текстове от Семейния кодекс, мисля, че това не е правилно. Просто мисля, че органите на изпълнителната власт трябва да ускорят издаването на подзаконовите актове и целият Кодекс да влезе в сила от 1 октомври 2009 г.
При това положение предложението на господин Яни Янев по § 5 ще стане безпредметно. Само трябва да се гласува неговото предложение по § 8.
Има няколко редакционни предложения, които мисля, че няма нужда да се гласуват, но всъщност само ще ги докладвам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нека да гласуваме предложението на Яни Янев, за да изчистим този въпрос.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Ние първо трябва да гласуваме откога влиза в сила, което ще предреши въпроса със следващите предложения.
За да не взимам допълнително думата ще обясня, че ако се приеме целия Кодекс да влезе в сила от 1 октомври 2009 г. в § 7, който става § 5, трябва технически да се отрази в ал. 2 и думите „чл. 152” да се заменят с „този Кодекс” и в ал. 3 думите „чл. 152” да се заменят с „този Кодекс”. 
Също, ако това се възприеме, в § 10, който става § 8, първо в ал. 1 думата „обнародването” да се замени с „влизането в сила” и в ал. 2, изречение първо, думата „обнародването” да се замени с „влизането в сила”.
И накрая - § 19, който става § 18, да се измени, както казах вече: „Кодексът влиза в сила от 1 октомври 2009 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Този път ще гласуваме първо последния текст, който гласи: „Този Кодекс влиза в сила от 1 октомври 2009 г.”.
Гласувайте § 18! 
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Параграф 18 е приет. 
И сега се връщаме на параграфи 5 и 6 – те отпаднаха, а в този случай предложението на народния представител Яни Янев, направено в пленарната зала на основание чл. 82, ал. 2, няма да го поставя на гласуване, защото е безпредметно.
Давайте да гласуваме едно по едно, накрая да не направим някоя грешка!
Гласуваме Преходните и заключителни разпоредби. 
Гласуваме § 4, така както ни се предлага от комисията, § 5, така както ни се предлага от комисията, § 6, както ни се предлага от комисията и § 7, както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По § 8 има предложение на народния представител Яни Янев, направено в пленарната зала – в § 8, ал. 3 да се добави изречение второ: „Осиновяването се извършва без съгласие на родителя”.
Гласувайте това предложение.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението на народния представител Яни Янев е прието.
Поставям на гласуване § 8 с трите му алинеи и вече гласуваното предложение на Яни Янев.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.
Всъщност до § 8 председателят на Правната комисия господин Янаки Стоилов направи доуточняване в съответните § 7, който става § 5, и § 10, който става § 8. Той ги прочете. Значи ние сме ги гласували в съдържанието и текстово, така както народният представител Янаки Стоилов в своя доклад тук преди минути ни обърна внимание.
Комисията предлага § 11 на систематичното му място да бъде като нов § 3.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това сме го приели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нека да го гласуваме. Още едно гласуване няма да ни е излишно.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11 и предлага неговото систематично място като нов § 3.
Гласувайте това.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията се приема.
На страница 120 има предложение на Мартин Димитров и група народни представители за създаване на нов § 13, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 14, против 8, въздържали се 66.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 9, § 10 и § 11.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Следва предложение на народните представители Елиана Масева и Антонела Понева – в чл. 88б, ал. 2 се добавя ново изречение: „Прекратяването се съобщава служебно на другия партньор”.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 6, против 29, въздържали се 41.
Предложението не се приема.
Ще поставя на гласуване и предложението на народните представители Светослав Спасов и Лъчезар Иванов, макар че в голямата им част вече сме отхвърлили тези предложения. Става въпрос за религиозните брачни обреди.
Предложението не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 74 народни представители: за 7, против 33, въздържали се 34.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 12 – нова номерация; параграфи 13, 14, 15, 16 и 17.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Параграф 18 беше гласуван.
Уважаеми народни представители, с това последно гласуване приехме и на второ четене Семейния кодекс. (Ръкопляскания.)
Дано да сме извършили добро дело!
Искрено благодаря на народните представители, които участваха в изработването и в гласуването в пленарната зала на Семейния кодекс!
Уважаеми народни представители, до 11,00 ч. има още три минути. Имаме останало в днешната ни програма гласуване на Закона за движение по пътищата в неприетата му част. Имаме две възможности – или да дам почивка и да продължим в 11,30 ч., или ако искате, бихме могли да продължим без почивка, за да го приключим.
РЕПЛИКИ: Да, продължим, да продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Глас народен, глас Божи!
Подлагам на гласуване наименованието – „Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата”. 
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
Има предложение на Светослав Спасов за създаване на нов параграф, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението в неподкрепената му част.
Гласували 82 народни представители: за 3, против 49, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
По § 1, както се предлага от комисията, бяха направени няколко предложения.
Първо, народният представител Димитър Гъндев направи предложение – новите параграфи 1 и 2 от предложението на комисията да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 1 и 2 отпадат.
Това означава, че не можем да гласуваме предложенията на народните представители Йордан Мирчев, който е направил две предложения ...
Тук пише: „Комисията предлага текстът на вносителя за § 1 да отпадне”.
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (БНД, от място): Има допълнителни § 1 и § 2. Разберете се кое да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Какво да направя, господин Ралчев?! Не искам да давам квалификация на този закон, защото не е никакъв закон! Прави го комисията, след това идват при мен и казват: „Дайте да падне”. 
Сега пък има друг § 1 – на стр. 3, който започва така: „Младият водач на моторно превозно средство е длъжен ...” Комисията предлага този текст на вносителя по § 1 да отпадне.
Подлагам на гласуване това, което сега комисията ни предлага за § 1 – да отпадне. 
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Параграф 1 по вносител отпада.
В § 3 на стр. 3 комисията ни предлага текст, но господин Гъндев предлага текстът да отпадне.
Поставям на гласуване предложението на господин Гъндев. 
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 34, против 2, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Уважаеми народни представители, моля да гласуваме ясно със съзнанието какво правим!
Предлага се „от 1 януари до 31 декември”, тоест целогодишно моторните превозни средства задължително да се движат с включени светлини. Началникът на Пътна полиция каза тук, на заседанието, че в момента със запалени светлини се движат само двуколесните моторни превозни средства. (Реплики и пререкания в залата.)
Моля комисията ясно да излезе и да каже какво трябва да се прави. 
Почивка до 11,30 ч.! (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля квесторите да поканят народните представители да заповядат в пленарната зала. Предстоят гласувания. Това е последният закон, който евентуално може да бъде приет от нашето Народно събрание. Ще бъда принуден да направя поименна проверка, за да установим имаме ли кворум, за да продължим.
Поименна проверка:
Александър Владимиров Радославов - отсъства
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Манолов Праматарски - отсъства Алиосман Ибраим Имамов - тук
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - тук
Ангел Вълчев Тюркеджиев - отсъства
Ангел Петров Найденов - отсъства
Андрей Владимиров Баташов - тук
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анелия Христова Атанасова - тук
Антонела Ангелова Понева - тук
Антония Стефанова Първанова - отсъства
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Йорданов Агов - тук
Ася Величкова Михайлова - тук
Атанас Димитров Щерев - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Атанаска Михайлова Тенева - отсъства
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - отсъства
Бойко Иванов Ватев - отсъства
Бойко Николов Боев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - отсъства
Борис Стефанов Николов - отсъства
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Георгиев Владимиров - отсъства
Борислав Димитров Китов - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Николов Ралчев - тук
Борислав Янчев Ноев - отсъства
Ботьо Илиев Ботев - тук
Валентин Николов Милтенов - отсъства
Валентина Василева Богданова - отсъства
Ваньо Евгениев Шарков - отсъства
Ваню Стефанов Хърков - отсъства
Ваня Крумова Цветкова - тук
Васил Димитров Паница - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Минчев Иванов-Лучано - отсъства
Венелин Димитров Узунов - отсъства
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Весела Атанасова Драганова-Илиева - отсъства
Веселин Витанов Близнаков - тук
Веселин Методиев Петров - тук
Владимир Михайлов Дончев - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Георги Владимиров Юруков - отсъства
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Йорданов Димитров - отсъства
Георги Миланов Георгиев - отсъства
Георги Петков Близнашки - отсъства
Георги Пинчев Иванов - отсъства
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Даринка Христова Станчева - тук
Даут Идриз Осман - отсъства
Деница Ивайлова Димитрова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Димитър Енчев Камбуров - отсъства
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Димитров - отсъства
Димитър Николов Гъндев - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Цвятков Йорданов - тук
Добромир Мартинов Задгорски - тук
Добромир Христов Гущеров - отсъства
Долорес Борисова Арсенова - отсъства
Донка Иванова Михайлова - тук
Дончо Стефанов Цончев - отсъства
Евгени Стефанов Чачев - тук
Евгений Гинев Жеков - отсъства
Евгения Тодорова Живкова - отсъства
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова - тук
Екатерина Иванова Михайлова - тук
Елеонора Николаева Николова - тук
Елиана Стоименова Масева - тук
Емил Константинов Георгиев - отсъства
Енчо Вълков Малев - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов - тук
Жори Йорданов Алексиев - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Тонев Златев - тук
Ива Петрова Станкова - тук
Иван Атанасов Колчаков - отсъства
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Георгиев Сотиров - отсъства
Иван Георгиев Стаматов - отсъства
Иван Добромиров Гороломов - отсъства
Иван Желев Илчев - отсъства
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Матеев Иванов - тук
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Николов Гризанов - тук
Иван Петков Даков - отсъства
Иван Славов Иванов - тук
Иво Петров Сеферов - тук
Иво Първанов Атанасов - отсъства
Иглика Димитрова Иванова - отсъства
Илиян Вълев Илиев - отсъства
Илкер Ахмедов Мустафов - тук
Илко Димитров Димитров - тук
Ина Тодорова Найденова - тук
Йордан Димитров Костадинов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - отсъства
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Петков Йорданов - тук
Йордан Петров Борисов - тук
Йордан Петров Величков - тук
Камелия Методиева Касабова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Константин Стефанов Димитров - отсъства
Коста Димитров Цонев - отсъства
Костадин Александров Кобаков - тук
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
Лидия Сантова Шулева - отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Любенов Дилов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Маргарита Василева Кънева - тук
Маргарита Спасова Панева - отсъства
Марин Йорданов Маринов - тук
Марина Борисова Дикова - тук
Марио Иванов Тагарински - тук
Мария Василева Капон - тук
Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
Мария Радославова Стоянова - отсъства
Мария Станчева Вълканова - отсъства
Марко Николов Мечев - тук
Мартин Димитров Димитров - отсъства
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Метин Мехмедов Сюлейманов - тук
Милен Емилов Велчев - отсъства
Мима Тодорова Василева - отсъства
Минка Стоянова Русева - отсъства
Минчо Викторов Спасов - отсъства
Минчо Христов Куминев - тук
Мирослав Димитров Мурджов - отсъства
Митко Иванов Димитров - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Младен Петров Червеняков - отсъства
Муса Джемал Палев - отсъства
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Балева Янкова - тук
Мирослава Малинова Митова-Мирославова - тук
Надя Димитрова Иванова - тук
Неджми Ниязи Али - тук
Нено Ненов Димов - отсъства
Несрин Мустафа Узун - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Гочев Проданов - тук
Николай Аврамов Свинаров - отсъства
Николай Боянов Михайлов - отсъства
Николай Георгиев Григоров - тук
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Петров Кънчев - отсъства
Николай Симеонов Малинов - отсъства
Нина Стефанова Чилова - отсъства
Нихат Тахир Кабил - тук
Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
Олег Григоров Попов - тук
Олимпи Стоянов Кътев - тук
Павел Димитров Шопов - отсъства
Павел Михайлов Чернев - тук
Пенко Атанасов Атанасов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Георгиев Мръцков - тук
Петър Димитров Попов - отсъства
Петър Кирилов Берон - отсъства
Петър Станиславов Манолов - отсъства
Петя Илиева Гегова - отсъства
Пламен Александров Панайотов - тук
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Георгиев Ранчев - отсъства
Пламен Неделчев Моллов - отсъства
Радослав Георгиев Илиевски - тук
Радослав Ненков Гайдарски - тук
Радослав Теодоров Иванов - отсъства
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Рейхан Ибадула Аблеким - тук
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Росен Златанов Владимиров - тук
Руденко Радев Йорданов - тук
Румен Асенов Ангелов - отсъства
Румен Иванов Такоров - тук
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светослав Иванов Спасов - тук
Светослав Христов Малинов - тук
Силвия Николаева Алексиева - тук
Силвия Тодорова Стойчева - отсъства
Симеон Василев Симеонов - тук
Сияна Атанасова Фудулова - отсъства
Снежана Великова Гроздилова - тук
Соломон Исак Паси - отсъства
Станимир Янков Илчев - тук
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Станка Панайотова Маринчева - отсъства
Станчо Николов Тодоров - отсъства
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Антонов Софиянски - отсъства
Стойко Илиев Танков - отсъства
Стоян Витанов Витанов - тук
Стоян Проданов Иванов - отсъства
Съби Давидов Събев - тук
Татяна Дончева Тотева - тук
Татяна Стоянова Калканова - отсъства
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - тук
Тодор Михайлов Кумчев - отсъства
Тодор Николов Батилов - отсъства
Тома Янков Томов - отсъства
Трифон Димитров Митев - отсъства
Фатме Муса Илияз - отсъства
Фидел Димитров Беев - отсъства
Фикрет Хюдаетов Шабанов - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христина Христова Велчева - отсъства
Христо Боянов Величков - тук
Христо Дамянов Бисеров - отсъства
Христо Йорданов Кирчев - тук
Христо Кирилов Попов - тук
Христо Любенов Георгиев - отсъства
Хюсеин Муталиб Хамди - тук
Четин Хюсеин Казак - тук
Юксел Али Хатиб - тук
Юнал Саид Лютфи - отсъства
Юнал Тасим Тасим - отсъства
Юсеин Аптула Джемил - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Яне Георгиев Янев - отсъства
Яни Димитров Янев - тук
Янко Александров Янков - отсъства
Ясен Димитров Попвасилев - тук
В момента има 101 народни представители в залата, следователно няма кворум.
Ще прекъсна за 15 минути, след което ще има нова регистрация. Ако има кворум тогава, ще продължим, ако не – знаете правилника.
Моля ръководствата на парламентарните групи да направят необходимото народните представители да дойдат в парламента. Приемаме последния закон. Както се казва, за честта на пагона трябва да приемем този закон или да го отхвърлим, но не да завърши историята на 40-ото Народно събрание с последно заседание без кворум.
Прекъсвам до 12,15 часа.

(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Режим на регистрация. Моля всеки народен представител да се регистрира само със своята карта. Ще изчакаме 30 секунди, както е по правилник, но още веднъж апелирам всеки да се регистрира със своята карта. (Регистрация.)
Няма необходимия кворум. Не можем да продължим заседанието с гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Закривам заседанието. За съжаление! Следващото заседание е на 25 юни от 10,00 часа. (Звъни.)

(Закрито в 12,30 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Любен Корнезов


Секретари:
Нина Чилова
Светослав Малинов