Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2008-03-20

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов и Юнал Лютфи
Секретари: Пенко Атанасов и Ясен Попвасилев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Имаме кворум, откривам заседанието. 
Пристъпваме към няколко гласувания, уважаеми колеги.
Първото гласуване е на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Тук има една поредица от гласувания, ще ги гласуваме ан блок в повечето случаи, освен когато има предложения за нови параграфи или за отпадане на текстове по вносител.
И така, подлагам на гласуване наименованието на закона по вносител.
Моля, гласувайте наименованието по вносител.
Гласували 176 народни представители: за 172, против 1, въздържали се 3.
Наименованието се приема.
Има нов § 1, предложен от комисията. Ще го гласуваме отделно.
Гласувайте предложението за нов § 1, предложен от комисията, в редакция на комисията.
Гласували 176 народни представители: за 175, против няма, въздържал се 1.
Новият параграф се приема.
Ще гласуваме ан блок по номерация на вносител параграфи от 1 до 5 с редакция на вносителя, подкрепена от комисията, и параграфи 6 и 7 в редакция на комисията.
Гласувайте тези текстове по вносител и в окончателната редакция на комисията.
Гласували 177 народни представители: за 176, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Има предложение на комисията за нов § 7а.
В пленарното заседание госпожа Манева е направила предложение в текста на комисията за нов § 7а в ал. 1 на чл. 15а, който се третира в този параграф, да отпадне изразът „регистрирани в общественополезна дейност”.
Подлагам на гласуване първо предложението за отпадане, направено от госпожа Манева в пленарната зала. Онези, които следяха дискусията, си спомнят, че имаше изказвания от различни парламентарни групи в посока на подкрепа на това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 151 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 46.
Предложението се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на новия § 7а, който става § 9, в редакцията на комисията с току-що гласуваното отпадане на посочения израз.
Гласувайте новия § 7а.
Гласували 158 народни представители: за 157, против няма, въздържал се 1.
Текстът на новия § 7а е приет.
Сега, уважаеми колеги, ще подложа едновременно на гласуване следните текстове: § 8 по комисия, параграфи от 9 до 12 по вносител, § 13 по комисия, параграфи от 14 до 18 по вносител и § 19 по комисия.
Гласувайте тези текстове едновременно.
Гласували 155 народни представители: за 155, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване нов § 27а, предложен от комисията, в редакция на комисията.
Гласувайте новия § 27а по комисия.
Гласували 135 народни представители: за 135, против и въздържали се няма.
Новият параграф е приет.
Подлагам на гласуване едновременно параграфи от 20 до 27 по вносител, както и § 28 по вносител.
Гласувайте тези текстове по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 145 народни представители: за 144, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Има предложение на комисията за създаване на нови параграфи от 28а до 28г. В окончателния вариант те получават съответно номерацията 32, 33, 34 и 35.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за четири нови параграфа в редакция на комисията. Те са взаимосвързани, затова ги подлагам на гласуване едновременно.
Гласували 150 народни представители: за 150, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията е прието.
Преминаваме към следващото гласуване ан блок на текстовете на параграфи от 29 до 36 по вносител.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 142 народни представители: за 142, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване едновременно предложението на комисията за нов § 36а, § 37 и нов § 37а в редакция на комисията.
Гласували 134 народни представители: за 133, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване следните параграфи: § 38 – по вносител, и от § 39 до § 41 включително също по вносител.
Гласувайте ан блок тези текстове.
Гласували 120 народни представители: за 119, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 38а в редакция на комисията. 
Гласували 140 народни представители: за 139, против няма, въздържал се 1.
Текстът на новия § 38а е приет.
Преминаваме към гласуване едновременно на следните текстове: наименованието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби”; § 42 и 43 – по вносител; § 44 и 45 – по комисия; § 46 до 50 включително – по вносител; § 51 и 53 – по комисия; § 52 и 54 – по вносител.
Гласували 133 народни представители: за 132, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Моля ви за внимание, уважаеми колеги. За да вървим напред, ще ви предложа на гласуваме ан блок четири предложения на комисията за отпадане на текстове. Иначе трябва да гласуваме четири поотделно, след това четири поотделно – по вносител. Това са § 55, 60, 62 и 77.
Има ли възражения да подложим едновременно на гласуване за отпадане така, както е предложила комисията? Не виждам възражения.
Подлагам на гласуване за отпадане тези четири текста по предложение на комисията.
Гласували 142 народни представители: за 141, против няма, въздържал се 1.
Предложенията за отпадане са приети.
Подлагам на гласуване следните текстове: от § 56 до § 59; § 61; от § 63 до § 76; § 78 – по вносител, и § 79 – по комисия.
Моля, гласувайте тези предложения.
Гласували 141 народни представители: за 140, против няма, въздържал се 1.
Предложенията по вносител и на комисията са приети.
Още едно предложение за отпадане, уважаеми колеги. Предложението за отпадане на § 84 е на комисията. 
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам едновременно на гласуване параграфи от 80 до 83 – по вносител; § 85 до 88 включително – по вносител; § 89 – по комисия, и § 90 – по вносител.
Гласували 141 народни представители: за 140, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нови параграфи – от 96 до 103 включително. Това е номерация в окончателното номериране на параграфите.
Гласувайте тези предложения за нови параграфи в редакция, предложена от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Новите текстове са приети.
Вече е приет на второ четене целият закон.
Благодарност към Комисията по земеделието и горите за един наистина сериозен труд по този закон.
Следващото гласуване е по първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, дискутиран достатъчно подробно вчера в пленарната зала. 
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 102-01-29, внесен от Министерския съвет на 28 февруари т.г.
Моля, гласувайте този законопроект на първо четене.
Гласували 126 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 8.
Законопроектът е приет на първо четене.
Следващото гласуване на първо четене е на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. 
Подлагам на гласуване на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 802-01-24, внесен от Министерския съвет на 12 февруари т.г.
Гласували 132 народни представители: за 122, против 6, въздържали се 4.
Законопроектът е приет на първо четене.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
Взимам думата и от името на Комисията по транспорт и съобщения, тъй като този законопроект има само формална промяна – думите „специализираната дирекция по чл. 113 от Закона за Министерството на вътрешните работи” се заменят с „Държавна агенция „Национална сигурност”, законопроекта да бъде приет на второ гласуване на днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Колеги, има предложение да се премине към второ четене и гласуване на този законопроект, доколкото става дума за уточнение на понятия в действащите закони и не е имало предложения в дискусията на първо четене. Струва ми се, че по този законопроект нямаше изказвания в пленарната зала. 
Подлагам на гласуване процедурното предложение за преминаване към второ четене на законопроекта. (Уточнения между народния представител Йордан Мирчев и председателя.)
В такъв случай едва ли можем така да процедираме. Няма начин, господин Мирчев.
Отменете гласуването! 
В момента господин Мирчев ме информира, че има текст, който следва да бъде уточнен поради изпускане на текст от вносителя. Съжалявам, уважаеми колеги, това уточнение ще трябва да бъде направено по надлежния ред и тогава ще минем към второ четене на законопроекта. 
Не мога да подложа на гласуване такова процедурно предложение, при положение че има текст за доуточняване.
Този законопроект е приет на първо четене. (Народният представител Мая Манолова иска думата.)
Имаме още едно гласуване, госпожо Манолова, на два законопроекта на първо четене по въпроса за безмитната търговия. След това ще Ви дам думата.
Има два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия, които трябва да гласуваме на първо четене.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия, № 854-01-16 от 22 февруари 2008 г., внесен от народните представители Иван Костов, Иван Николаев Иванов и Веселин Младенов.
Моля, гласувайте този законопроект на първо четене.
Гласували 140 народни представители: за 124, против 3, въздържали се 13.
Законопроектът е приет на първо четене.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия, № 802-01-30 от 4 март т.г., внесен от Министерския съвет.
Гласували 135 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 3.
И този законопроект е приет на първо четене.
С това се изчерпват гласуванията за днешния ден, колеги.
Предстои да преминем към точка четвърта –
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА АГЕНЦИИТЕ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ – продължение на дискусията.
Преди това давам думата на народния представител Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, по молба на Комисията по местно самоуправление, след единодушно решение, моля да бъде удължен срокът за внасяне на предложения между първо и второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост с още седем дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Направено е процедурно предложение за удължаване със седем дни на срока за внасяне на предложения по Закона за общинската собственост.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Господин Местан, имате думата.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Съгласувано с ръководството на Комисията по образованието и науката, правя процедурно предложение за удължаване с една седмица на срока за предложения за второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, внесен от Министерския съвет. Тоест срокът да се удължи до 27 март 2008 г., четвъртък, 18,00 ч. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението за удължаване с една седмица на срока за предложения по второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Има ли други предложения преди да продължим с т. 4? Няма.
Заповядайте за Вашето процедурно предложение, господин Мръцков.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам в пленарната зала да бъде допуснат господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, във връзка с разискванията по т. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Срещу предложението не виждам възражения.
Поканете господин Лазаров в пленарната зала.
Продължаваме обсъждането на Законопроекта за агенциите за временна заетост. Разискванията продължават. Поне тук, в досието, не виждам записали се за изказвания предварително от вчера, които не са получили думата.
Виждам господин Казак, който желае да се изкаже.
Заповядайте, господин Казак, имате думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, съвсем накратко искам да взема отношение по този законопроект. Надявам се, че и колеги от Коалиция за България ще сторят същото, тъй като все пак този законопроект касае една материя, в която те участват активно, това е от ресора на министър от тяхната политическа сила.
Искам само да опровергая някои твърдения, които се чуха във вчерашния ден за това, че едва ли не тези, които изказват резерви, и то аргументирани, по отношение на закона, имат някакви интереси и така нататък. Бяха изказани много констатации за това, че сегашното статукво е незадоволително, че съществуват очевадни проблеми и дори са налице злоупотреби с възможността за посредничество при предлагането и намирането на работа за наши работници у нас и най-вече в страните от Европейския съюз, но не се каза по какъв начин конкретно предлаганият законопроект ще реши тези констатирани проблеми, злоупотреби, нарушения, измами и така нататък. Единственият аргумент, който чухме, е, че това било регламентирано в доста от страните – членки от Европейския съюз, въпреки че, както стана ясно, проектът за директива така и не е бил приет от Съвета на министрите на Европейския съюз, въпреки че стана ясно, че има аргументирано становище на Съвета по законодателството за това, че този законопроект противоречи на три основни нормативни документа в българското законодателство, единият от които е Кодексът на труда.
Не на последно място, въпреки че не беше посочено как с предлагане на регистрационен режим ние ще сложим ред и ще накараме тези оператори, тези субекти, които ще бъдат въведени като трето лице или като трета страна в трудово-правните взаимоотношения, ще гарантираме тяхното законосъобразно поведение и това, че те няма да се изкушават да продължат с подобни практики, които наблюдаваме и сега.
От една страна, се констатира от някои колеги от опозицията, че има сериозни проблеми, че в момента държавата не контролира ефективно тези агенции, които и сега са регистрирани в Агенцията по заетостта и които извършват посредническа дейност, от друга страна, се предлага възможно най-либералният режим, при който има все пак някаква регламентация в упражняването на тази дейност, а именно регистрационния.
Затова аз поставям въпроса: как чрез регистрационен режим вие ще решите проблема със злоупотребите, с измамите, които са налице сега? По какъв начин вие ще гарантирате, че тези агенции ще спазват законите, че ще изпълняват ангажиментите си, че няма да продължат тези практики за измами и за подвеждане на кандидатите за работа? Просто не се чуха аргументи, които да дадат отговор на този въпрос.
Именно затова, понеже аз не бях убеден от изказаните мнения по какъв начин този закон ще допринесе за отстраняване на тези констатирани в момента нарушения, не бях убеден, че е необходимо този законопроект да бъде подкрепен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
Господин Казак, въпросът Ви е основателен – ако този закон бъде приет, как средата в България ще се промени? Отговорът е записан в чл. 6, ал. 2. За да бъде регистрирана една агенция за временна заетост, тя трябва да подаде следните документи и аз ще ви ги изчета един по един. Те са:
„1. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър;
2. заверено от Агенцията по вписванията копие на дружествен договор или устав;
3. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението.”
Забележете, „свидетелство за съдимост” на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице.
„5. Документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 5, т. 2;
6. Копие от удостоверението за вписване в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Закона за личните данни.”
За какво става въпрос, господин Казак? Разбира се, че това не може да спре всички измами, но става въпрос, че при такъв режим на регистрация вече не може да оперират или може клиентът да провери със самия акт на регистрацията, че тези документи са били доставени. Няма пълна гаранция никъде в тоя живот, господин Казак. Човек винаги поема определен риск. Но става въпрос, че тази агенция е регистрирана, няма данъчни задължения, не е осъждана, по някакъв начин се легитимира, че я има на пазара. Това е цялата голяма промяна, която настъпва. Нямате пълна гаранция, разбира се, господин Казак, но като отивате до банката и взимате кредит, отново няма пълна гаранция. Като се жените също нямате пълна гаранция, господин Казак. Така че животът е пълен с рискове и животът е управление на рискове, господин Казак.
Заедно с Вас бяхме евронаблюдатели. Много европейски страни, за да избегнат разрешителните режими, които са по-тежки, по-сложни, много утежняващи, носещи проблеми, възприемат по-лекия режим на регистрацията. Тези документи се представят и въз основа на тях се извършва регистрацията. Така че сигурността става по-голяма, но никога не е пълна, господин Казак. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи за втора реплика? 
Заповядайте, господин Колчаков.
ИВАН КОЛЧАКОВ (ОДС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Казак, колегата Димитров Ви обърна внимание, че законът трябва да се чете внимателно. Тоест въпросите, които зададохте, имат своите отговори, ако се прочете добре законът.
Аз ще Ви обърна внимание обаче на един друг аспект, който е много важен, с висока степен на обществена опасност и на това, на което ни обръщат внимание от Европейския съюз. Вчера го засегнахме, пак ще го кажа. Големият проблем на България, който се отбелязва от нашите партньори, е борба с организираната престъпност. Един от основните проблеми е износът на човешка плът от България. Става по два канала – единият е абсолютно престъпен, тоест абсолютно нелегитимен, а вторият е чрез такива фирми, които са посредници, за да изнесеш една жена за една работа, да я ползваш за друга. И когато ви казваме, че цяла Европа, която няма такъв голям проблем като България, е регламентирала тази дейност на най-високото ниво на регулация – чрез лицензии, а ние ви предлагаме най-меката форма, вие, либералите, подкрепяте социалистите, които са доста безхаберни, защото те са левите, които трябва да защитават трудовите права на хората, подкрепяте ги в тая свръхлибералност, при която престъпността продължава да експлоатира български девойки и жени като плът за износ на Запад. И вие демонстрирате престъпно безхаберие. Това е нещо, на което ние ви обръщаме внимание.
Вчера колегата Адемов го каза: въпрос на време е това да бъде регламентирано. Разбира се, на вас не ви импонира опозицията да внася законопроекта. Оттегляме го, внесете го вие, ние ще го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи за трета реплика? Няма.
Заповядайте за Вашата дуплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, аз усетих и мисля, че не само аз, но, докато четяхте текста на закона, Вие сам се разколебахте в увереността си какви гаранции представят тези изписани изисквания за регистрация на тези агенции за временна заетост. Вие сам се убедихте, че тези документи може да представи всяко юридическо лице, което е регистрирано в Търговския регистър. Никакъв проблем не представлява за този, който има намерение да мами кандидатите за работа, който има намерение да злоупотребява с желанието на хората да си намерят по-добре платена работа у нас или в чужбина, да вършат това след една обикновена и бърза регистрация в някакъв регистър.
Уважаеми колеги, сами се убедихте, че този закон не решава сегашните проблеми, с които ние се сблъскваме и които стават достояние на обществеността и които тревожат всички кандидати за работа. 
Уважаеми колеги, това доказва, че вие наистина сте взели някакъв проект, който е бил подготвен на някакъв етап в Министерския съвет може би, но който е бил спрян, именно защото не предлага ефективно решение на сегашните проблеми Той не предлага работещ вариант, по който да бъде регламентирана тази дейност така, че да бъдат избегнати възможностите за злоупотреби, така че наистина тези услуги, извършвани от тези агенции, да допринесат с нещо за подобряване на климата на предлагането и търсенето на наемен труд.
Искам да кажа също, че вместо вие да взимате някакъв закон, за който специалистите, които са го подготвили, са се убедили, че не работи, вие го взимате и го внасяте наготово и се опитвате да се възползвате от чуждия труд. Все пак направете си труда, първо, да го огледате, да отстраните тези слабости и тогава да го внасяте вместо да давате съвети на други как да действат.
На последно място искам да посоча, че Движението за права и свободи естествено, като либерална партия, ще подкрепи всеки закон, който създава възможности за по-безпроблемно осъществяване и на стопанска дейност, и за улесняване на взаимоотношенията работник-работодател, но не и чрез въвеждането на такива механизми, които вместо да решат съществуващите проблеми, крият в себе си потенциал за създаване на нови, несъществуващи в момента и в българското законодателство, и в българската практика на посредничество при наемането на труд, въвеждайки трети елемент в трудовоправните отношения, по този начин, хвърляйки мъгла и неяснота във взаимоотношенията и носенето на отговорности между тези субекти на тези правоотношения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата? 
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми колеги! Моля Ви и Вас, господин Казак, за известно внимание. 
Господин Адемов, в Министерския съвет една година имало работна група, която е вложила много творчество да размишлява по този въпрос. Както се случва често в тройната коалиция на БСП, ДПС и НДСВ, творчеството е приключило със задънена улица и липса на каквото и да било решение. Тук имаме много важен проблем. Той е следният – отново имаме ситуация, при която СДС предлага решение, управляващите признават наличието на много дълбок и сериозен проблем и казват: „Това решение не го приемаме, но ние от своя страна нищо няма да предложим като алтернативно решение.”. 
Ако днес от тази трибуна Вие бяхте станали и заедно с госпожа Донка Михайлова, която взима много присърце този въпрос и бяхте предложили по-добро решение ние щяхме да ви подкрепим и да кажем: „Да, за този проблем е необходимо да бъдат взети мерки, вашето решение е по-добро, подкрепяме го”.
Обаче по подобие на закона на СДС за избягване на конфликта на интереси вие отново си мълчите, отново казвате, че има проблем, но решение не предлагате.
Господин Казак, Вие сте юрист и направихте едно добро юридическо изказване, само че има един много важен пропуск. Пропускът е следният: голяма част от измамите се правят от фирми, които въобще нямат право да осъществяват подобна дейност. Забележете, че голяма част от измамите са с хора, които се изпращат на работа в чужбина и се правят от фирми, които въобще нямат такъв предмет на дейност. Това означа, че този елементарен режим на регистрация, ако го има и ако хората, които търсят работа си направят елементарния труд да проверят на интернет-страниците кои фирми са регистрирани, тогава измамите ще станат по-малко. Усещате ли къде е ключът от бараката, господин Казак, и как ще има по-малко проблеми? Цялата работа е, че много измами се правят от фирми, които въобще никъде ги няма и нямат такъв предмет на дейност – нито са регистрирани в Националната агенция за приходите, нито в Търговския регистър, нито където и да било. Тогава при един такъв режим на регистрация, господин Адемов, който е елементарен и нарочно е елементарен. Ние не искаме да създаваме излишни бариери пред бизнеса. Това е един разумен режим, едно разумно решение по тези причини. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Димитров, господин Колчаков има 9 минути изказване и 5 реплики по 2 минути – 10 минути. Просто да имате точна информация, но сега с репликата на господин Адемов ще имате възможност за още 3 минути да развиете Вашето съображение.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС, от място): Доверявам Ви се, господин Пирински.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Адемов, имате думата за реплика.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Димитров, аз съм убеден във Вашата добронамереност, убеден съм в това, че Вие искате да предложите решение на този въпрос. Никой не казва, че не трябва да се търси решение. Това решение от 2002 г. го търси Европейската комисия. Вие знаете, че директивата не е приета. Аз искам веднъж завинаги в това Народно събрание да се разберем. Само преди около 15-20 дни тук в тази пленарна зала ставаше въпрос за това, че Европейската комисия е приела директива и ние трябва в българското законодателство веднага да инкорпорираме текстовете на директивата. 
Сега Европейската комисия не е приела директивата, ние избързваме с приложението на философията на директивата. Трябва да се разберем по тези въпроси. (Реплика от народния представител Мартин Димитров.) Аз знам, че ще кажете за Римския договор, знам, че ще кажете за изключенията. Тук обаче разликата е съвършено различна. Тук разликата е съвършено различна. Вие предлагате регистрационен режим. И в сега действащото законодателство има регистрационен режим – вижте Закона за насърчаване на заетостта, но става въпрос за посредническа дейност, която е много по-различна от дейността, която Вие вменявате на Агенцията за временна заетост и тази дейност е да се превърнат в работодатели. Отношенията работодатели, отношенията труд и капитал в по-широкия мащаб са проблем на трудовата Конституция на България, наречена Кодекс на труда.
Последното нещо, което искам да кажа: защо ние не предлагаме решение? Защото това решение в цяла Европа, така казано и в Конвенцията на Международната организация на труда 181, е територия на съгласие между работодатели, работници и служители.
В момента в България няма такова съгласие. Когато го постигнем ще ви призова заедно да внесем такъв законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика към господин Димитров? Няма.
Господин Димитров, имате думата за Вашата дуплика.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Господин Адемов, слушайки Ви смятам, че Вие направихте изказването си единствено, за да ми дадете възможност още 3 минути да взема отношение по темата. Аз останах с такова впечатление.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Вие вместо да ми благодарите...
МАРТИН ДИМИТРОВ: Затова предварително Ви благодаря.
Продължавайки по-нататък искам да кажа следното нещо. Няма нужда да чакаме европейска директива за всяко нещо. Няма нужда да затворим безмитните магазини и да чакаме доклад на Европейския съюз, който да каже изрично това е проблем на България. Няма нужда, за да решаваме проблемите на българските граждани, да чакаме винаги Брюксел да каже нещо, господин Адемов. Това означава национално отговорно поведение, защото ние носим, всеки един от нас носи, отговорност пред пред българите, тия хора, които са ни избрали. Тук има ли проблем, господин Адемов? Има много сериозен проблем и за съжаление този проблем за България е много по-голям, отколкото за Европейския съюз и това трябва да си признаем. За България този проблем е по-мащабен и по-тежък, отколкото за Европейския съюз и по тази причина с регистрация, господин Адемов, ще направим голяма крачка за решаването на този проблем. Знаете ли? Много трудно може изцяло да бъде решен един проблем. Въпросът е в каква посока се движим. Защото тройната коалиция в момента е развитие в застой. Тя наникъде не се движи и по този въпрос нямате никакво предложение. Ето опозицията и СДС ви дават път, даваме ви посока, но вие посока нямате.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Еврокомисията няма предложение.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Това, че Европейската комисия няма предложение си е отделна тема, господин Адемов. Няма нужда да я чакаме. Ако чакаме Европейската комисия по всеки повод... Колко от законопроектите, които се внасят в това Народно събрание са резултат от решение на Европейската комисия? 
Господин Адемов, дайте да подходим отговорно към хората. Няма нужда да чакаме Европейският съюз да излезе с решение, за да предложим ние решение в България. Този подход не е сериозен. Пак Ви казвам – помислете. За България тези проблеми са много по-дълбоки и тежки, отколкото за Европейския съюз. В момента те са много по-дълбоки и тежки. Вие в момента казвате към всички тези хора, които са били измамени, които са искали да отидат да работят в чужбина и са били подведени и измамени, Вие казвате следното нещо: чакаме Европейската комисия да издаде решение и ние да вземем мерки. Ами, господин Адемов, те затова тези хора се отдръпват от политиката и не искат да гласуват, защото подобни изявления са абсолютно несериозни.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Те не искат да гласуват за СДС.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Не са сериозни. Тия предложения са абсолютно некоректни. Така че сега е моментът да бъдат взети мерки и подобен лек регистрационен режим той най-леко ще бъде преглътнат и от бизнеса, и от хората. Той звучи най-разумно. Това е най-разумното решение, господин Адемов.
Знаете ли, моята прогноза е следната: ще трябва вашата тройна коалиция малко да повтаса, да мине малко време и ще вземете вие да го предложите тогава. Както се случва нерядко пъти. Нерядко пъти, господин Адемов!
Цялата защита, която Вие, господин Казак и госпожа Донка Михайлова, по-скоро всички аргументи против бяха доста изсмукани от пръстите и не бяха сериозни. 
Пак Ви казвам: голяма част от злоупотребите в България се правят от фирми, които въобще не са регистрирани. Когато има публичен регистър, който може да бъде прочетен в Интернет и така хората да се ориентират къде да отидат, къде да търсят посредничество, тогава ще има и много по-малко измами. Да, с подобни леки и интелигентни решения, интелигентни решения, господин Адемов, се решават много проблеми. Не е задължително да има забрана. Не е задължително да има лиценз или разрешение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Времето, господин Димитров. 
МАРТИН ДИМИТРОВ: Понякога трябва да се мисли едновременно за подобни леки решения, при които няма бюрократичност, които водят до интелигентни последици. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Мисля, че господин Адемов проследи мисълта Ви.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС, от място): И аз на това се надявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Аз останах с такова впечатление.
Господин Лазаров, имате ли желание да се изкажете?
Заместник-министър на труда и социалната политика господин Лазар Лазаров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми накратко да ви запозная със становището на Министерството на труда и социалната политика по Законопроекта за агенциите за временна заетост. 
Също така ще използвам случая да споделя с вас, че Министерството на труда и социалната политика, а също така и правителството, работи в областта на модернизирането на трудовото законодателство и привеждането му към съвременните достижения в Европейския съюз. 
Едно от направленията, по които работим, е именно въвеждането и подобряването на гъвкавостта на пазара на труда. През 2006 г. ние предложихме на Народното събрание и вие приехте множество изменения в Кодекса на труда, които касаеха именно повишаване гъвкавостта на пазара на труда.
Единият от инструментите за повишаване гъвкавостта на пазара на труда е свързан с агенциите за временна заетост. Агенциите за временна заетост се характеризират с наличието на едно правоотношение, което е тристранно. В рамките на това тристранно отношение се сключва договор между три страни: от една страна – работникът или служителят, от друга страна – Агенцията за временна заетост, и от трета страна – предприятието ползвател, което ще ползва работникът и служителят. Така че става дума за един съвършено различен механизъм от фирмите, които осъществяват посредническа дейност по информиране и наема на работа. 
Бих искал да споделя, че и в момента има публичен регистър на фирмите, които осъществяват посредническа дейност. Този публичен регистър е в интернет страницата на Агенцията по заетостта. Там може да се намери всякаква информация за фирмите, които предлагат посредническа дейност по информиране и консултиране, подчертавам.
Що се касае до агенциите за временна заетост, наличието на това тристранно отношение предполага и по-особени отношения между самите страни. В този случай Агенцията за временна заетост се явява работодател и като работодател тя следва да осигури определена степен на трудова защита, определена степен на социална защита, също така следва да осигури и подходящи здравословни и безопасни условия на труд, за да може работникът или служителят да полога своя труд. 
Има и още един аспект. Наличието на Агенцията за временна заетост предполага в рамките на това тристранно отношение отсъствието на работника и служителя на фазата, когато се договарят условията по трудовия договор, а именно работникът и служителят не може да се договаря за заплащане, за условия на труд и ред други въпроси, които произтичат от трудовото законодателство. Трудовото законодателство на България, както и на всички европейски страни, е кодифицирано, което означава, че наемането и ползването на стоката работна сила следва да бъде уредено в Кодекса на труда. Наличието на такъв инструмент – Агенция за временна заетост, при който не са достатъчно изчистени елементите и същността на тристранното взаимоотношение, не са изчистени проблемите, които са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и социална защита, предполага тяхното развитие. Поради тази причина Министерството на труда и социалната политика не подкрепя така предложения законопроект, но счита, че работата по този въпрос следва да продължи.
Бих искал да спомена също, че съгласно Кодекса на труда всички отношения, които са свързани с трудовите, социалните и осигурителни отношения, следва да бъдат приети и обсъдени със социалните партньори. Социалните партньори към момента нямат единно становище по въпроса за агенциите за временна заетост. Министерството на труда и социалната политика полага усилия за сближаване на техните позиции. 
Бих искал да ви информирам, че утре започва структуриран дебат по темата за осигуряването на баланс между гъвкавостта и сигурността на пазара на труда или въвеждането на принципите на флексекюрити в българското законодателство. Агенциите за временна заетост са част от това. 
Така че след постигането на този консенсус ние ще предложим съответното законодателно решение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Госпожо Христова, имате думата за изказване.
ХРИСТИНА ХРИСТОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Законът за създаване на Агенция за временна заетост в България е нещо ново, непознато като материя. Мисля си, подобно на колегата Мартин Димитров и другите колеги, които се изказаха, че не е необходимо да имаме европейска директива, за да ни покаже как да уредим този въпрос и да направим Закон за временна агенция за заетост в България. 
Проблемът е друг. Нашите трудовоправни отношения, нашето трудово законодателство урежда по друг начин въпросите за наемане на работна сила, както и посредничеството за наемане на работна сила. Аз бих се опитала да убедя моите колеги от НДСВ да гласуват за този закон, ако съм убедена, че този закон допринася с нещо за мобилността на работната сила, за свободното движение на хора, което сме длъжни да спазваме като страна – членка на Европейския съюз. По-скоро обратното, мисля си, че този закон не урежда редицата противоречия, с които тази материя влиза с основни закони на трудовото законодателство – като Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за насърчаване на заетостта. 
Мисля, че на този етап това, което предлага една Агенция за временна заетост като решаване на въпроса с трудовоправните отношения с едно тристранно отношение между работник, агенция и предприятие наемател, само ще усложни ситуацията и тази фигура няма да може да съществува като полезен субект на пазара на труда в България. 
Мисля, че трябва да се помисли още върху тази фигура – временна Агенция за заетост, защото и сега българската Агенция за заетост работи с чуждестранни временни агенции за заетост, които биват третирани като посреднически агенции. Това не пречи и в момента да се работи с тях като партньори в наемането и дистрибутирането, така да се каже, и свободното движение на работната сила, особено през граници, особено през вътрешните европейски граници.
Друго нещо, което е смущаващо и което точно такъв закон, касаещ социалноосигурителни и трудовоправни отношения, което наистина ме смущава, това е липсата на съгласие между социалните партньори и то между гражданската част на социалните партньори – между синдикати и работодатели.
Така че не сме готови, уважаеми колеги, за приемането на Закона за Агенция за временна заетост. Не сме сигурни също така, че този въпрос трябва да се уреди с отделен закон или че трябва след време да въведем тази фигура чрез другите основни закони в нашето трудово законодателство. Ето защо не бива да рискуваме на този етап да приемем закона. Аз по-скоро смятам, че колегите трябва да продължат да работят за усъвършенстване на тази материя и може би ще му дойде времето и за този закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Христова.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Има ли други колеги, които желаят да вземат думата? Не виждам желаещи.
Закривам дискусията по първото четене на Законопроекта за агенциите за временна заетост с вносители Йордан Бакалов и група народни представители. 
Гласуването ще бъде утре между 9,00 и 10,00 ч.
Преминаваме към точка пета от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА.
Заповядайте, господин Кънев, за да представите доклада на Комисията по икономическата политика.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на законопроекта:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за параграф единствен:
„Параграф единствен. В чл. 7, ал. 2 думите „Министерството на вътрешните работи” се заличават, след думите „Министерството на външните работи” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Министерството на отбраната” се добавя „и Държавна агенция „Национална сигурност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата по този законопроект с параграф единствен на второ четене? Няма. 
Благодаря Ви, господин Кънев.
Гласуването на законопроекта ще бъде утре.
Следващата точка от нашата програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.
Водеща е Комисията по бюджет и финанси. 
Господин Имамов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин председател, за участие в обсъждането на тази точка предлагам в пленарната зала да бъде допуснат господин Кирил Желев – заместник-министър на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли някой против това процедурно предложение? Не виждам.
Моля, поканете заместник-министър Кирил Желев да заеме определеното за него място в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
По § 2 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:
„§ 2. В чл. 13, ал. 2 изразът „от лице по чл. 3, ал. 2 и 3” се заличава.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
По § 4 има предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
„§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 18 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавната агенция „Национална сигурност” по своя инициатива и при запитване обменя информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, със съответните международни органи, органи на Европейския съюз и с органи на други държави въз основа на международни договори и взаимност.”
Има предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители за нов параграф в Заключителната разпоредба, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създадат „Заключителна разпоредба” и § 5 със следното съдържание:
„ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, чл. 9, ал. 3, след израза „да уведомят и” се добавя изразът „дирекция „Финансово разузнаване” на”, а изразът „17 и 22” се заменя с израза „и 18”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата, уважаеми колеги, по текстовете на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари на второ четене. Не виждам желаещи.
Гласуването по този законопроект ще бъде утре между 9,00 и 10,00 ч.
Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ.
Има доклад на Комисията по труда и социалната политика.
Заповядайте, господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.
Във връзка с обсъждането на предложения законопроект на второ четене правя процедурно предложение в пленарната зала да бъде допуснат господин Лалко Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, има ли някой против това процедурно предложение? Няма.
Моля, поканете господин Дулевски да заеме своето място в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател!
„На заседания, проведени на 27 февруари, 5 и 12 март 2008 г., Комисията по труда и социалната политика разгледа приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономически и социален съвет, внесен от народните представители Хасан Адемов, Петър Мръцков и Христина Христова, постъпилите писмени предложения и предложенията по време на заседанията. 
Комисията предлага на Народното събрание за второ гласуване следния проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.
По § 1 има предложение на народния представител Петър Попов – в § 1, в т. 1 думата „организираното” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. да служи като постоянна институционална форма за социален и граждански диалог и за консултации по икономическата и социалната политика между президента на републиката, Народното събрание и Министерския съвет и структурите на организираното гражданско общество;”.
2. Създава се т. 4:
„4. да утвърждава принципите на демокрация с пряко участие, като прилага опита на Европейския икономически и социален комитет и на други сродни национални и международни организации, на основата на сътрудничество с тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли изказвания по § 1? Няма.
Продължаваме по-нататък с § 2 и § 3.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 2 има предложение от народния представител Петър Мръцков.
Комисията не подкрепя предложението, което гласи: в чл. 3, в т. 3 пред думата „гражданското” се добавя „организираното”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2.
По § 3 комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Съветът разработва и приема:
1. становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социалното развитие;
2. становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социалното развитие;
3. становища по стратегически проблеми на икономическата и социалната политика;
4. резолюции по актуални проблеми на икономическата и социалната политика и гражданското общество;
5. анализи по проблемите на икономическата и социалната политика.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
„(2) Съветът организира дискусии и консултации с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социалното развитие.
 (3) Съветът осъществява сътрудничество и поддържа контакти с Европейския икономически и социален комитет и с други сродни национални и международни институции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Има ли изказвания по § 2 и 3? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 4 комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Актовете по чл. 4, ал. 1 се разработват по предложение на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, както и в случаите, определени със закон. 
(2) Президентът на републиката, председателят на Народното събрание или Министерският съвет определя срок за произнасяне на съвета, който не може да е по-кратък от един месец от получаване на предложението. Президентът на републиката при изпълнение на правомощията си по чл. 98, т. 4 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България може да определи срок за произнасяне от съвета и по-кратък от един месец.
(3) Съветът може да разработва актове по чл. 4, ал. 1 и по своя инициатива.
(4) В случаите по ал. 3 съветът изпраща в срок от седем работни дни приетите актове на съответните институции.
(5) Институциите, по предложение на които са приети актовете на съвета, както и тези, на които са изпратени актове на съвета, приети по негова инициатива, канят за участие представители на съвета при обсъждането и/или решаването на въпросите, по повод на които е приет съответният акт.”
По § 5 има предложение на народния представител Иво Атанасов:
1. В чл. 7 създадената в ал. 6 т. 1 се изменя така:
„1. Да имат съдебна регистрация или вписване в Търговския регистър.”
2. В чл. 7 се създава ал. 9:
„(9) Съставът на съвета от първата и втората група се актуализира в случаите на настъпили промени в броя на организациите. Призната от Министерския съвет за представителна на национално равнище по реда на Кодекса на труда новосъздадена организация влиза по право в състава на съвета към съответната група”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Йовко Йовков, Маргарита Панева и Марко Мечев: 
В чл. 7 се създава нова ал. 9 със следното съдържание:
„(9) Съставът на съвета от първата и втората група се актуализира в случаите на настъпили промени в представителността, които водят до промени в броя на организациите. В този случай всяка новосъздадена организация, призната от Министерския съвет за представителна на национално равнище по реда на Кодекса на труда, влиза по право в състава на съвета към съответната група.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Христина Христова и Хасан Адемов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 7, ал. 5, т. 8 и т. 10 думата „инвалидите” се заменя с „хора с увреждания”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи за изказвания по параграфи 4 и 5? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение на народния представител Иво Атанасов: създава се нов § 6:
„§ 6. В чл. 8 ал. 3, ал. 4 и ал. 5 се изменят така:
„(3) По изтичането на мандата по ал. 1 председателят на съвета не може да бъде подменян, освен в случаите на:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност да изпълнява функциите си;
3. възникване на някои от обстоятелствата на несъвместимост по чл. 9, ал. 1.
4. смърт.
 (4) В случаите по ал. 3 председателят на съвета се подменя по реда, по който е избран до края на мандата на съвета.
 (5) Председателят и членовете на съвета могат да бъдат избирани или определяни за не повече от два поредни мандата.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Йовко Йовков, Маргарита Панева и Марко Мечев: в чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изразът „и членовете по чл. 7, ал. 5, т. 11 не могат да бъдат подменяни” се заменя с израза „не може да бъде подменян”.
2. В ал. 4 изразът „и членовете по чл. 7, ал. 5, т. 11 се подменят по реда, по който са избрани или определени” се заменя с израза „се подменя по реда, по който е избран”.
3. В ал. 5 изразът „за неограничен брой мандати” се заменя с израза „за не повече от два поредни мандата”.”
Предложението по т. 3 е оттеглено.
Комисията не подкрепя предложението по точки 1 и 2.
Има предложение на народните представители Христина Христова и Хасан Адемов.
Предложението е оттеглено по точки 1 и 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3.
Комисията предлага да се създаде нов § 6: 
„§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Мандатът на съвета, на председателя и на членовете е 4-годишен и започва да тече от датата на провеждането на първата пленарна сесия.
2. Създават се нови алинеи 5 и 6:
„(5) При подаване на оставка правомощията на председателя на съвета се прекратяват след изтичане на два месеца от подаването й, ако в този срок не е избран нов председател на съвета.
 (6) Ако в рамките на мандата на съвета организация по чл. 7, алинеи 3 и 4 загуби качеството си на представителна по реда на Кодекса на труда, то мандатът на нейните представители в съвета се прекратява от деня на влизането в сила на решението на Министерския съвет и съответните членски места се разпределят между останалите организации в групата с консенсус за срок до края на мандата на съвета.”
2.	Досегашната ал. 5 става ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, имате думата по параграфи 6 и 7. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 6 по вносителите има предложение на народния представител Иво Атанасов - § 6 става § 7.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на народните представители Йовко Йовков, Маргарита Панева и Марко Мечев, което също е оттеглено в хода на дискусията.
Има предложение на народните представители Христина Христова и Хасан Адамов, което се подкрепя от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. В чл. 10, ал. 4, изречение второ думите „до изтичането на 3-месечния срок по ал. 1” се заменят с „в срок от 3 месеца от избора на новия председател”.”
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. Председателят и членовете продължават да изпълняват функциите си до провеждането на първата пленарна сесия на новия съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по тези параграфи. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 7 по вносител има предложение на народния представител Иво Атанасов – параграфът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Йовко Йовков, Маргарита Панева и Марко Мечев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 7, който става § 9.
Има предложение на народния представител Иво Атанасов за създаване на нов § 8:
„§ 8. Създава се чл. 10в:
„Чл. 10в. (1) В 15-дневен срок от влизането на закона в сила председателят информира пленарната сесия за промените и кани организациите по чл. 7, ал. 9 за определяне на новите членове на съвета.
(2) В 30-дневен срок от датата на провеждането на пленарната сесия по ал. 1 организациите по чл. 7 представят на председателя на Икономическия и социален съвет решението си за новите членове на Съвета и декларациите им по чл. 9, ал. 2.
(3) В 15-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 при предложени повече кандидати от организациите по чл. 7 председателят изисква от ръководните им органи с консенсус да определят необходимите членове на Икономическия и социален съвет. При непостигнато съгласие ръководствата на национално представените организации излъчват по един свой представител, а останалите места на съответната група по чл. 7 се разпределят между организациите на ротационен принцип.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Йовко Йовков, Маргарита Панева и Марко Мечев, което е оттеглено в хода на дискусията.
Следва предложението на вносителите за § 8, по който има предложение на народния представител Иво Атанасов.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2:
„§ 9. В чл. 12, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. приема разходвания финансов ресурс на съвета по чл. 22.”
Има предложение по § 8 на народните представители Йовко Йовков, Маргарита Панева и Марко Мечев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народните представители Христина Христова и Хасан Адемов, което е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 8, който става § 10:
„§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 думата „счетоводния” се заменя с „годишния”;
б) точка 4 се изменя така:
„4. по предложение на Председателския съвет определя размера на основното трудово възнаграждение на председателя на съвета.”;
в) точка 5 се изменя така:
„5. приема актовете по чл. 4, ал. 1”;
г) създава се т. 8:
„8. предлага на Министерския съвет кандидатури за членове на Европейския икономически и социален комитет.”
2. В ал. 3, изречение първо след думата „Съвета” се добавя „в това число представители на всяка една от трите групи”.
3. В ал. 6 след думите „чл. 4” се добавя „ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за изказвания по § 8 по вносители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 9 по вносители има предложение на народния представител Иво Атанасов - § 9 става § 10.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 9, който става § 11:
„§ 11. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. утвърждава длъжностното разписание, сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на съвета.”
2. В т. 7 думите „за становища” се заличават.”
По § 10 по вносител има предложение на народния представител Иво Атанасов.
Комисията не подкрепя предложението, което гласи:
Параграф 10 става § 11:
„§ 11. Член 15, ал. 4, т. 6 се изменя така:
„6. размера на възнагражденията и разходваните средства от бюджета по чл. 22.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
„§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 3 думата „становище” се заменя с „актове”, а думите „ал. 4” се заменят с „ал. 3”;
2. в ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. резолюции по актуални проблеми на икономическата и социалната политика и на гражданското общество”;
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Председателският съвет изпълнява и други функции, определени в Правилника за дейността на съвета”.
4. Досегашните алинеи 5 и 6 стават съответно алинеи 6 и 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата по § 10 по вносители и новата редакция на комисията - § 10, който става § 12. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 11 по вносители има предложение на народния представител Иво Атанасов - § 11 става § 12.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 11, който става § 13.
По § 12 по вносители има предложение на народния представител Иво Атанасов - § 12 става § 13.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
„§ 14. В чл. 18, ал. 3 след думите „актовете по чл. 4” се добавя „ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5”.”
По § 13 по вносител има предложение на народния представител Иво Атанасов - § 13 става § 14.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 13, който става § 15.
Има предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 15:
„§ 15. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Председателят внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността и разходваните средства от Икономическия и социален съвет.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разпоредител с бюджета на съвета е председателят или упълномощено от него лице.”
По § 14 по вносители има предложение на народния представител Иво Атанасов - § 14 става § 16.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Христина Христова и Хасан Адемов, което е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 14, който става § 17:
„§ 17. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Средствата по бюджета на съвета се изразходват за финансиране на неговата дейност и сътрудничеството с Европейския икономически и социален комитет и други сродни национални и международни институции при условия и ред, определени в Правилника за дейността на съвета.”
Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. Създава се чл. 26:
„Чл. 26. Разпоредбите на Закона за администрацията не се прилагат за Икономическия и социален съвет.”
„Заключителни разпоредби”.
По § 15 по вносител има предложение на народния представител Иво Атанасов - § 15 става § 17 и в него изразът „с изключение на § 5, който влиза в сила от 1 декември 2007 г.” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Йовко Йовков, Маргарита Панева и Марко Мечев – предложението се оттегли.
Има предложение на народните представители Христина Христова и Хасан Адемов, също оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага подразделението „Заключителни разпоредби” и § 15 да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Уважаеми колеги, имате думата за последните пет параграфа и Раздела „Заключителни разпоредби”.
Господин Лалко Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет, желае да вземе думата.
Заповядайте, имате думата.
ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Ще бъда кратък. Налага ми се да говоря може би за трети път от тази трибуна. Имах възможността да кажа преди може би по-малко от месец, че благодарение на подкрепата на няколко последователни народни събрания и няколко правителства българският Икономически и социален съвет като практика и законодателство има официална оценка от Брюксел, от Европейския икономически и социален комитет като първият от новите страни – членки на Европейския съюз, създаден по модела на Европейския икономически и социален комитет.
Бях свидетел на обсъждането на всички тези текстове в Комисията по труда и социалната политика. Днес консенсусът, който се създаде тук, в залата, приемам като пълна подкрепа към този съвет. Мога да ви кажа, че на всички въпроси, които ми се задават в Брюксел и в доста столици на стари страни – членки на Европейския съюз,: „Как това се случва в България и вие имате тази независимост и тази сила”, аз винаги отговарям: „Това се случва, защото в България има политически консенсус за ролята и мястото на Икономическия и социален съвет като независим граждански парламент”.
Мога да ви уверя, че след утрешното гласуване, защото все пак искам да изчакам всичко, вие ни давате една нова възможност – на мен и на новите членове на Икономическия и социален съвет, тръгвайки в ръка с този изменен и допълнен закон, отново там, където трябва – в обединена Европа, да кажем, че България от утре ще има – мога да го твърдя – най-добрия закон на национален Икономически и социален съвет.
Разбира се, отчитам усилията на моите колеги и приятели от Съвета, но безспорно оценявам изключително много политическия консенсус и подкрепата на Народното събрание, за което искрено ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Дулевски.
С това приключи и тази точка от дневния ред.
Преминаваме към следващата точка –
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2008 Г.)
Вносител е Комисията по европейските въпроси.
Заповядайте, госпожо Стойчева, да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, представям на вашето внимание
„ДОКЛАД
на Комисията по европейските въпроси относно Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.)
На свое редовно заседание на 13 март т.г. Комисията по европейските въпроси обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз.
При подготовката на проекта бяха взети предвид Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2008 г.), приета с Решение на Министерския съвет № 42 от 30 януари 2008 г., Законодателната и работна програма на Европейската комисия за 2008 г., Работния план-график на Европейската комисия за 2008 г., предложенията на постоянните комисии на Народното събрание за включване на проекти на европейски актове в указаната работна програма.
При подбора на проектите бяха взети предвид следните съображения:
- Приемането на новата работна програма не прекъсна процеса на наблюдение и контрол на проектите, включени в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2007 г.
- В работната програма се включват проекти, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в процеса на обсъждането и приемане на актовете в Съвета на Европейския съюз.
- Други документи на Европейската комисия като анализи, прегледи, така наречени бели и зелени книги и т.н., могат да се обсъждат в комисиите на Народното събрание извън настоящата работна програма, като приетите становища при необходимост се предават на Европейската комисия, за да се имат предвид при подготовката на бъдещи проекти за европейски законодателни актове.
- В Годишната работна програма не се включват проекти, целящи само кодификация на съществуващи актове, тяхното опростяване или периодичния им преглед.
- Проекти на актове в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност се подлагат на парламентарно наблюдение и контрол извън списъка на актовете, съдържащ се в настоящата работна програма по силата на чл. 97е от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание или чрез изслушване в Комисията по външна политика.
След състоялото се обсъждане Комисията по европейските въпроси с единодушие от 18 гласа “за”, въз основа на чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага на Народното събрание да приеме следното решение относно Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.):
„РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.).
Народното събрание, като се ръководи от:
- приноса на съответните европейски актове за успешното социално-икономическо развитие на Република България, за утвърждаването на правовата държава и на демократичната политическа система;
- ролята на предлаганите проекти за развитието на Европа като континент на свобода, сигурност и благоденствие;
- нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие; 
- спазването на принципите на субсидиарността и пропорционалността в европейския законодателен процес,
реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава десета от чл. 97а – чл. 97ж от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове, предвидени да бъдат приети от Европейската комисия през 2008 г. и внесени за обсъждане и приемане в Съвета на Европейския съюз (подредени по очаквания момент на оповестяването им):
1. Директива за изменение на Директива 2003/87/ЕО, установяваща схема за търговия с емисии на парникови газове.
2. Решение на Европейския парламент и на Съвета относно ангажиментите на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове с цел изпълнение на ангажиментите, поети от Общността за намаляване на емисиите от парникови газове до 2020 г.
3. Директива за геоложкото складиране на въглероден двуокис.
4. Директива за насърчаване на употребата на енергия от възобновяеми източници.
5. Директива относно общия режим за облагане с акциз.
6. Решение за стартиране на програма за защита на децата, използващи Интернет и новите медии (2009-2013 г.).
7. Директива за повишаване на ефективността на мерките за безопасност по пътищата.
8. Регламент, изменящ Регламент 1980/2000 относно ревизираната схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка.
9. Регламент, изменящ Регламент 761/2001 относно схемата на Общността за управление по околната среда и одитиране.
10. Законодателни актове, произтичащи от „Здравния преглед на Общата селскостопанска политика”.
11. Директива, изменяща Директива 2001/18/ЕО относно националните тавани на емисиите на някои замърсители на атмосферата.
12. Регламент, увеличаващ правомощията на Европейската агенция за авиационна безопасност.
13. Регламент, изменящ Регламента за Единно европейско небе.
14. Директива относно прилагането...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Извинявайте, че Ви прекъсвам, госпожо Стойчева.
ДОКЛАДЧИК СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да не ги ли чета?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Разбира се. Обобщете, ако обичате, и дайте становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз прочетох решението преди малко. Просто остава да прочета тези общо 34 регламента и директиви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Няма смисъл да се изреждат всичките.
Кажете само накрая какво е гласуването и каква е препоръката на комисията.
ДОКЛАДЧИК СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз го прочетох от началото, но ще го прочета още веднъж:
„След състоялото се обсъждане Комисията по европейските въпроси с единодушие от 18 гласа “за”, въз основа на чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага на Народното събрание да приеме следното решение относно Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.):
„Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.).”
И са изброени регламентите и директивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
Колеги, чухте доклада и становището на водещата комисия - Комисията по европейските въпроси. Чухте и препоръката на комисията – проектът за решение да бъде приет. Беше прочетен и проектотекстът.
Откривам дискусията по проекторешението.
Заповядайте, господин Червеняков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми колеги, лично аз се учудвам от тази полупразна зала, когато обсъждаме толкова важен въпрос, тъй като на тези, които са запознати с проблематиката по работата на европейски нормативни актове, трябва да им е ясно, че оттук нататък към 80-90% от законодателните актове ще бъдат приемани в Брюксел. Това е един от малкото механизми, с които нашето Народно събрание разполага, за да се включи в процеса на изготвянето на тези актове, приемани от Европейския парламент или по линията на обикновената законодателна процедура, тоест съвместно между Съвета и Европейския парламент, по принципно предложение на Европейската комисия, или пък актове, които са от други вносители като група държави, Европейския съд, Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка.
Това е втората годишна работна програма. Първата съдържаше 67 наименования. По голяма част от тях ние вече сме изготвили своите становища на базата на изготвените рамкови позиции от Министерския съвет и сме ги изпратили в Европейската комисия. Предстои ни работа по втората работна програма, но в нейното изготвяне трябва да имаме предвид, че съгласно Лисабонския договор оттук нататък ролята на националните парламенти значително ще се увеличава и едва ли с това, което записахме преди горе-долу една година в Глава десета от нашия правилник като дейност на Народното събрание по парламентарен контрол и наблюдение по европейските въпроси, ще бъде достатъчно, за да обхване обема на правомощията, които ще има нашето Народно събрание.
Трябва да се има предвид, че нашата преценка ще бъде главно съсредоточена по спазването на принципите за субсидиарност и пропорционалност. Особено е важно ние да следим да не си приписват европейските институции компетенции, които не притежават. Тоест онова, което не е изключителна компетентност на тези органи, а е предоставено на националните държави, да бъде своевременно констатирано от националните парламенти и реагирано.
Между другото, искам да кажа, че в рамките на така наречения КОСАК, или това е конференцията на председателите или на комисиите по европейски въпроси на държавите членки, вече в трети мандат, трето председателство се разглеждат актове с оглед преценка за спазването на принципа на субсидиарност. И Европейската комисия, когато има конкретни констатации от страна на този орган, почти винаги се съобразява със становище, което е изразено.
Трябва да се има предвид, че от следващата година, след влизането на Лисабонския договор в сила, ние като национален парламент ще имаме право на така наречения жълт и оранжев картон. Тоест, ако в рамките на осем месеца – един удължен срок, който досега беше шест месеца – националните парламенти констатират неспазването на тези принципи, те имат право с мнозинство от една трета от гласовете, което се изчисляват на базата на това дали парламентите са еднокамарни или двукамарни, сезира комисията и тя е длъжна да преразгледа, да оттегли или да внесе отново, но със съответното мотивирано предложение, този акт. Ако комисията стори това и го внесе отново, тогава имаме право на така наречения оранжев картон, където с мнозинство една втора от гласовете ние можем да задължим вече Европейската комисия да преразгледа изцяло готов внесен от нея нормативен акт. Така че трябва повече да свикваме с това правомощие на нашия парламент, защото освен законодателните актове, които ние приемаме тук, все повече нашата дейност ще бъде насочена към контрол и наблюдение върху актовете на Европейския съюз.
Моля с оглед на това тази програма да бъде одобрена. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Червеняков.
Имате думата за изказвания, колеги.
Доктор Китов, заповядайте.
БОРИСЛАВ КИТОВ (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Напълно споделям това, което каза уважаемият господин Червеняков, като, разбира се, предварително бих искал да направя и една отметка, а именно, че може би самото разглеждане на програмата трябваше да стане по-широко и по-рано в самите комисии, за да могат да влязат вътре някои забележки, които са направени. Защото, освен от така написаните в различни части, разбира се, в интерес на истината аз бих искал да визирам само частта „Здравеопазване”, бяха направени и някои предложения, които касаят страната и би било добре да има инициатива за следене и отработването на тези неща в Европейската комисия.
Смятам, разбира се, че трябва да се подкрепи, но се обръщам към Вас, господин Червеняков, като председател на основната комисия и ми се струва, че трябваше да има предварително обсъждане с възможност за предложения, които да влязат вътре.
Разбира се, като за първи път разбирам, че може би още нямаме достатъчно опит. Пак казвам – напълно съм съгласен с Вас, но има и нещица, които трябва да влязат вътре, за да могат след това да бъдат следени от парламента, да може да има по-ясно становище по тях, защото са изключително важни неща в съответните ресори. Иначе аз категорично считам, че трябва да бъде подкрепена тази програма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Само едно уточнение за д-р Китов.
Председателят на парламента е издал разпореждане този проект да бъде разгледан своевременно във всички комисии. И е разгледан.
Заповядайте, господин Червеняков.
ДОКЛАДЧИК МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Благодаря ви.
Уважаеми господин Китов, трябва да имаме предвид някои технически детайли, когато критикуваме проекта за програма. Действително той е разгледан от всички постоянни комисии и това не е приумица на Комисията по европейските въпроси, а е предложение на отделните постоянни комисии, които са обобщени и включени в този списък. Но трябва да се има предвид, че този списък е изготвен на базата на бъдещи актове, които комисията ще внесе за разглеждане в Съвета и в Европейския парламент. 
Разбира се, много добре би било, ако ние имаме отношение и към тези актове, които в момента се разглеждат в Европарламента. Но предмет на включване на годишната работна програма са само бъдещи актове. И сме да ви кажа, аз лично съм гледал предложенията на всички постоянни комисии, нито едно от предложенията на Комисията по здравеопазването не е останало встрани от тази годишна работна програма и то е включено. Разбира се, оттук нататък вече работа на нашия парламент е да помислим как да подобрим контактите и с нашите представители в Европарламента, така че нашият парламент да може да изразява становище и по актове, които вече се гледат от Европейския парламент. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това беше реплика или доуточнение.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по проекта за решение? Няма.
Това решение е изключително важно, уважаеми колеги. След 2009 г. значението на всички национални парламенти на страните – членки на Европейския съюз, ще бъде доста голямо, ще бъдат автономни и, както каза и господин Червеняков, принципът на субсидиарност ще бъде спазен при взаимодействието със структурите на Европейския съюз и на националните парламенти.
Позволете ми да направя едно съобщение – покана към народните представители:
Уважаеми народни представители, в Клуба на народния представител от 11,00 ч. ще бъде обявено началото на националната кампания „Да засадим дърво”. Съорганизаторите на кампанията – Парламентарната комисия по околната среда и водите, Министерството на околната среда и водите и Държавната агенция по горите, които канят народните представители да присъстват на тази инициатива. 
Поканени сме всички, уважаеми колеги, в Клуба на народния представител от 11,00 ч.
Тридесет минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме нашата работа по седмичната ни програма. Точка 8 приключи. 
Сега сме на точка девета:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ” МЕЖДУ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Вносител – Министерският съвет. 
Водеща е Комисията по здравеопазването. 
Доктор Китов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Позволете ми едно процедурно предложение: да бъдат допуснати в залата господин Емил Райнов – заместник-министър на здравеопазването, и госпожа Тонка Върлева – началник отдел „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции” в Министерството на здравеопазването. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народен представител от присъстващите в залата, който е против? Няма. 
Заместник-министърът и госпожата да заповядат. Моля квесторите да поканят представителите на Министерството на здравеопазването.
Имате думата, д-р Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 802-02-4, внесен от Министерския съвет на 5 февруари 2008 г.
На свое редовно заседание, проведено на 13 март 2008 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
На заседанието присъстваха д-р Атанас Додов – заместник-министър на здравеопазването, д-р Тонка Върлева – началник отдел „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции” и главен секретар на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза, доц. д-р Денчо Османлиев – национален консултант по пневмология и фтизиатрия, експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса и представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването.
Основните аспекти на споразумението бяха представени от д р Атанас Додов и д-р Тонка Върлева. Споразумението е сключено за първоначален срок от две години и предвижда финансиране на дейностите по изпълнение на програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, като се предвижда безвъзмездната помощ, предоставена от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, да е в размер 7 048 835 евро.”
Уважаеми господин председател, предлагам да не чета останалите неща, които са част ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Те са много важни, д р Китов. Всеки иска да ги чуе с внимание. 
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: „Дейностите по програмата са обособени в пет основни компонента:” (реплика от народния представител Павел Шопов).
Казва, че трябва да спазваме правилника, с което съм съгласен. Той поне винаги е бил човекът, който го е спазвал. 
„1. Укрепване на управлението и координация на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България.
2. Повишаване ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата.
3. Намаляване трансмисия на заболяването в затворите в страната.
4. Ограничаване разпространението на туберкулозата сред интервенозни наркомани, лица, страдащи от алкохолна зависимост, бездомни деца и бежанци.
5. Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромската общност.
Целевите групи на програмата са:
- хора, живеещи с туберкулоза;
- лица, лишени от свобода;
- ромска общност;
- интервенозни наркомани и лица с алкохолна зависимост в местата за лечение на зависимости;
- бежанци и лица, търсещи убежище;
- деца на улицата и юноши в дневни центрове и детски домове;
- медицински персонал в лечебните заведения за туберкулоза и микробиологичните лаборатории;
- общопрактикуващи лекари и медицински сестри в първичната здравна помощ;
- медицински специалисти и друг персонал в местата за лишаване от свобода.
Планирани дейности по програмата включват:
- разработване на национални ръководства и процедури за събиране, съхраняване и анализ на данни за микробиологична диагностика и за лечение на туберкулозата;
- изграждане на национална информационна система за туберкулозата;
- изграждане на йерархична лабораторна мрежа;
- обучение на персонала в областите на управление, мониторинг и оценка, лабораторна диагностика и лечение на туберкулозата;
- доставка на медицинско оборудване и здравни продукти с цел подобряване на условията за диагностика и лечение на туберкулозата в лечебните заведения;
- изграждане на местни мрежи от лечебни заведения за туберкулоза, патронажни сестри, неправителствени организации и други с цел подобряване на лечението в продължителната фаза;
- дейности за повишаване на информираността на обществото по отношение на превенцията и контрола на туберкулозата.
Програмата цели намаляване на заболеваемостта от туберкулоза от 40,1 на 100 хил. души население през 2005 г. до 36 на 100 хил. души в края на реализирането на програмата и увеличаване на процента на успешното лечение на туберкулозата от 80 до над 85 на сто.
В хода на дискусията народните представители изразиха тревогата си от високите показатели на заболеваемостта от туберкулоза в България в сравнение със средноевропейски такива и изразиха готовността си да включат в дневния ред на Комисията по здравеопазването обсъждането на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по здравеопазването прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 802-02-4, внесен от Министерския съвет на 5 февруари т.г.
Становището беше прието с консенсус.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, доц. Китов.
Чухме становището на Комисията по здравеопазването, която е водеща. 
Понеже господин Шопов репликира от място – уважаеми народни представители, не казвам нищо ново: необходимо е да се чете докладът на комисията не само за присъстващите в пленарната зала. Знаете, че има парламентарен канал и заседанията се предават. Хиляди хора слушат парламентарния канал. За да могат да се ориентират за какво става реч и какви са проблемите, е необходимо поне основното, главното в докладите на съответните комисии да бъде чуто и от тях. Това означава и публичност на нашата работа. 
Следва становището на Комисията по външна политика по същия законопроект. Не виждам председателя на комисията господин Соломон Паси – мисля, че е в чужбина. Заместник-председател? Член на Комисията по външна политика? 
Господин Величков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, ще ви представя
“ДОКЛАД
относно Законопроект № 802-02-4 за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, внесен от Министерски съвет на 5 февруари 2008 г.
На 13 февруари 2008 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
Споразумението е подписано на 3 септември 2007 г. за първите две години от реализирането на програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”.
Основната цел на програмата е чрез ангажиране на политическата и изпълнителната власт да се намали бремето на туберкулозата в България чрез намаляване разпространението на това социалнозначимо заболяване, подобряване на резултатите от лечението и намаляване на смъртността.
Дейностите по програмата са обособени в пет основни компонента: укрепване на управлението и координацията на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България; повишаване ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата; намаляване трансмисията на заболяването в затворите в страната; ограничаване разпространението на туберкулозата сред интравенозни наркомани, лица, зависими от алкохола, деца на улицата и бежанци и търсещи убежище; подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромската общност.
Предвижда се през първите две години от изпълнението на програмата Глобалният фонд да предостави безвъзмездна помощ на обща стойност 7 048 835 евро. Резултатите, които се цели да бъдат постигнати при съвместното изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г. и програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, са: намаляване на заболеваемостта от туберкулоза от 40,1 на 100 000 души население през 2005 г. до 36 на 100 000 души в края на реализирането на програмата, а успехът от лечението да се увеличи от 80 до над 85 на сто, с което ще се постигне една от целите на хилядолетието за развитие на ООН и Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006-2015 г. на Световната здравна организация.
Ратифицирането на споразумението се налага от предвиденото в него разрешаване на спорове чрез арбитраж и изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила.
Въз основа на проведената дискусия Комисията по външна политика прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, сключено на 3 септември 2007 г.”
Становището е подписано от председателя на комисията господин Соломон Паси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Величков.
Уважаеми народни представители, този законопроект е разпределен и на Комисията по бюджет и финанси. Комисията не е представила своя доклад, но тази комисия не е водеща и съобразно нашия правилник, а и традицията, която вече в няколко парламента се наложи, след като не е водеща комисия, макар и да липсва доклад, няма пречка да преминем към разискванията по този законопроект.
Обръщам се към представителите на Министерство на здравеопазването, ако желаят да представят законопроекта. Това се предвижда в нашия правилник, ако желаят. Отказвате се от това ваше право, благодаря.
Откривам дискусията по законопроекта.
Доктор Кумчев, имате думата.
ТОДОР КУМЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Пред вас беше представен Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
Правителството ясно осъзнава необходимостта да се направи всичко възможно, за да се мобилизират всички ресурси за борба с туберкулозата. 
Какви са фактите, уважаеми колеги? На 100 000 души население през 2000 г. ние имаме 40,1 новооткрити хора със заболяването туберкулоза, от общо 173,4 регистрирани. През 2006 г. този показател е 39,1 новооткрити при общо регистрирани по онова време, говоря за 2006 г., 121 човека. 
Анализите на болните от туберкулоза на дихателните органи, на костите, на ставите, на нервната система, други клинични форми на туберкулоза са в тенденция по официални данни за задържане на броя на заболелите и през 2007 г. Това прави особено актуална тази ратификация, защото основната й цел е да се намали броят на случаите на болни от туберкулоза. Очаква се както изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, така и изпълнението на Решение № 43 от 1 февруари 2008 г. на Министерския съвет да доведе до намаляване на процесите и заболеваемостта от туберкулоза и увеличаване на относителния дял на успешно лечение на болестта на национално ниво, като по този начин, уважаеми колеги, страната ни ще допринесе за напредъка в постигане на Целите на хилядолетието, а именно за развитие на най-главния въпрос – изпълнението на Глобалната стратегия за спиране на туберкулозата. 
Целите, които са в ратификацията, са съществени – укрепване на управлението на изпълнението и мониторинга за оценка на състоянието на туберкулозата в страната; подобряване качеството на лабораторната диагностика, разбира се и най-вече, подобряване лечението на пациентите.
Уважаеми колеги, проектът дава възможност чрез повече от 7 млн. евро да се премахнат финансовите несъответствия в досегашната ни Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата и в този смисъл е нашето предложение към вас – да подкрепите както на първо, така и на второ четене този Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, доктор Кумчев.
Желаещи за реплики не виждам.
За изказвания имате думата, уважаеми народни представители.
Имате думата, уважаеми народни представители – поне доколкото си спомням туберкулозата, беше ликвидирана в България, сега пак се е появила. 
Има думата госпожа Станка Маринчева.
СТАНКА МАРИНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще се присъединя към положителната оценка, която даде Комисията по здравеопазването и в изказването си д-р Кумчев, към Законопроекта за ратифициране на Споразумението за безвъзмездно отпускане на средства за борба със СПИН, туберкулоза и малария по причина, че имам представа от чудесното изпълнение на програмата, която министерството извърши за борба със СПИН-а, и екипът, ръководен от д-р Върлева по този проблем. Разбивката, която ни бе предоставена и изнесена от доц. Китов, обхваща в пълен обем проблемите на профилактиката и на ранното откриване.
Аз мисля, че ние имаме много добре подготвени специалисти за диагноза и лечение на туберкулозата, но тази всеобхватна програма за ангажиране на всички нива на здравните работници, на неправителствени организации, бих казала, на цялото общество за борба с туберкулозата е изключително ценна. И като имам предвид прецизността, с която екипите работят, смятам, че тя наистина ще доведе до реализиране на целите, а именно намаляване на заболяемостта с доста пункта - не е пред мен проектът, но мисля, че беше с около 5,5%, и повишаване на лечението на резистентните форми също с повече от 5%, тоест от 80 на 85%. Това ще бъде голям успех в борбата с туберкулозата. 
Господин председател, вярно е, че България беше стигнала много ниски нива, но туберкулозата е социална болест. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, на бедните.
СТАНКА МАРИНЧЕВА: Тя отново се разпространява и затова таргетните групи са определени много точно – да не ги повтарям, беше споменато в становището на комисията, но това не изключва и други контингенти да бъдат включени, даже ученици, студенти и т.н. Това би могло по-нататък да се обсъди, но мисля, че програмата е много разработена и ние трябва изцяло да подкрепим този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Маринчева, мога ли да Ви попитам нещо, за да стане ясно на мен пък и на останалите, които не сме лекари. 
Вие го казахте, има го и в законопроекта - процентът на успешното лечение от туберкулоза да се увеличи от 80 до 85%. 
СТАНКА МАРИНЧЕВА: Да, точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Какво означава това? Сега е примерно 80, а при 20% е фатален краят ли? 
СТАНКА МАРИНЧЕВА: Не е фатален. Не става въпрос за фатален край, става въпрос за резистентни на лечението форми, които могат да хронифицират, превръщат се в фиброкавернозни.Там се налага хирургично лечение и някои други специални методи. Почти нямаме смъртност от туберкулоза, но все пак специалистите ще кажат. Моят мъж е фтизиатър и доста неща знае. Повече от 10 години е в ТУБ-диспансера, имат няколко смъртни случая на изключително късно диагностициране и именно това е предимството на програмата – ранното откриване. Туберкулозата се лекува 100 процентово при ранното й откриване. Има девет форми на ранно откриване, минем ли вече на десиминираните форми, и за тях, разбира се, има лечение сега. Тя не е проблем по отношение на лечението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, д р Маринчева.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта?
Господин Великов, заповядайте.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Предполагам, че всички ние ще подкрепим този Законопроект за ратифициране, включително и Парламентарната група на Българска нова демокрация. Ние разгледахме доста подробно и на заседание на Комисията по здравеопазването законопроекта. Това, което там ми направи впечатление, и може би ще бъде добре и д р Върлева като основен специалист или д-р Райнов да вземат известно отношение, е, че с помощта, включително и на тази безвъзмездна помощ, която се очертава по линия на Глобалния фонд, а изобщо и програмата, която е приета от Министерския съвет, се цели намаляване на заболеваемостта от 40 на 100 хил. души население до 36 на 100 хил. души. Тоест намалението е само 4 случая на 100 хиляди, при положение че в Европейския съюз, доколкото си спомням, тук нямам пред мен тези числа, е някъде около 10 случая на 100 хил. души, което е чувствително по-ниско. Струва ми се, че може би е доста малко амбициозна тази цел, която е поставена. В този смисъл аз бих апелирал, ако има възможност за някакво разяснение - как така е установено това число 36? Защото на мен лично ми се струва, че една по-амбициозна цел - поне до 30 на 100 хиляди, би било по-добро, по-плавно движение в посока на европейските стандарти. Но иначе, както казах, Парламентарната група на Българска нова демокрация и всички колеги в залата, предполагам, ще подкрепим този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Великов.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта? 
Заповядайте, д-р Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, в моето изказване ще има елемент на реплика към колегата Великов, защото неговото добро желание да се намали броят на новозаболелите или новооткритите на 100 хил. души население е добро намерение. Но искам да припомня на уважаемата аудитория, че туберкулозата е социално значимо заболяване, не само защото броят на заболелите има отношение към така да се каже здравната фасада на една държава, но той има отношение към нейната социална фасада, тъй като причината да се развие туберкулоза, припомням на незапознатите, не са защото е станала първата среща с туберкулозни бактерии, тя става за всеки човек в ранната възраст на живота му, а защото стига се дотам, най-често по социални и други причини, че имунната му защита става недостатъчна, за да се справя с наличните в организма му туберкулозни бактерии. 
Ролята и значението на тази борба – ранното откриване, профилактиката, не може да не бъде свързана и с нашето общо дело да се стремим да подобряваме качеството на живота, жизнените стандарти на хората. И това е най-сигурният път – когато медицинската страна бъде свързана и с подобряване на социалния статус на хората. И тогава, господин председател, тази теза за изкореняването на туберкулозата, която звучи красиво, но е практически невъзможна, поне ще доведе до резултати, които ще имат стойности много близки до европейските. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи да вземат отношение по законопроекта? 
Заповядайте, д-р Райнов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕМИЛ РАЙНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Дами и господа народни представители, искам накратко да отговоря на въпроса на д-р Великов. Наистина в програмата е записано, че заболеваемостта трябва да се намали от 40,1 на сто хиляди на 36. 
Първо, има опасност чрез програмата, основна цел на която е подобряване на диагностиката, да се окаже, че цифрата 40,1 е по-голяма. Трябва да отчитаме този факт.
Второто, което трябва да отчитаме, е, че числото 36 на сто хиляди е минималният успех на програмата, който е договорен със Световната здравна организация, което не изключва ние да можем да постигнем още по-ниско число на заболеваемостта. Това обаче е минимумът, заложен в програмата, повтарям, съгласуван със Световната здравна организация. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Райнов, искам да Ви попитам: преди 1989 г. знаем ли колко е било това число? Сега е 40,1, а колко е било тогава?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕМИЛ РАЙНОВ: За съжаление в момента нямам тези данни и не мога да кажа.
СТОЙКО ТАНКОВ (КБ, от място): Беше 24 на сто хиляди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Задачата е да стигнем 24! Това е!
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Обявявам дискусията по този законопроект за приключена. Гласуването по този законопроект ще бъде утре в 9,00 ч. 
Преминаваме към точка десета:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ.
Вносители са Стойко Танков и Трифон Митев.
Водеща е Комисията по околната среда и водите. Председател на комисията е Георги Божинов.
Господин Божинов, моля да запознаете народните представители със становището на водената от Вас комисия.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Благодаря, господин председател.
Предлагам за обсъждането на този законопроект в залата да бъде поканен заместник-министърът на околната среда и водите господин Йордан Дардов, който в момента пътува от министерството към Народното събрание. Той беше тук, участва в мероприятието “Да засадим дърво”, отиде до министерството и сега се връща към Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕОЗВ: Има ли някой народен представител, който е против заместник-министърът да бъде поканен и да участва в дискусията по този законопроект? Не виждам.
Моля, когато заместник-министърът пристигне, да заповяда в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ БОЖИНОВ: 
“ДОКЛАД
на Комисията по околната среда и водите относно първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, № 754-01-167, внесен от народните представители Стойко Танков и 
 Трифон Митев на 7 декември 2007 г.
На свое редовно заседание, проводено на 13 март 2008 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, № 754-01-167, внесен от народните представители Стойко Танков и Трифон Митев. 
На заседанието присъстваха господин Йордан Дардов – заместник-министър на околната среда и водите, госпожа Светла Бъчварова – заместник-министър на земеделието и продоволствието, госпожа Галя Тонковска – началник сектор “Генетично модифицирани организми” в Министерството на околната среда и водите, проф. Максим Божинов – директор на Института по памука, и господин Димитър Костадинов – председател на Асоциацията на памукопроизводителите в България.
От името на вносителите законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от господин Трифон Митев.
При приемането на Закона за генетично модифицираните организми през 2005 г., с чл. 79 беше въведена забрана за освобождаване в околната среда и пускане на пазара на определени генетично модифицирани растителни култури, които са стратегически за България: тютюн, лоза, памук, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури.
С § 9 на Закона за генетично модифицираните организми беше даден отлагателен срок за влизане в сила на забраната за памука, който изтече на 1 януари 2008 г.
С внесения от народните представители Стойко Танков и Трифон Митев законопроект се предлага памукът да отпадне от забранителния списък по чл. 79, а също така да отпадне и § 9 от закона.
Предлага се и допълнение в чл. 80, с което се определя 400-метров размер на прилежащите територии около Националната екологична мрежа, в които не може да бъде отглеждан генетично модифициран памук. За останалите генетично модифицирани организми поясът от прилежащи територии съгласно чл. 80 е 30 км.
Основанието за внасяне на тези предложения за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми са свързани с това, че памукът няма диви родственици в България и в Европа, с които да се кръстосва, така че генетично модифицираните сортове памук не биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие.”
ДОКЛАДЧИК ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Продължавам с четенето на доклада.
“От друга страна използването на генетично модифицирани сортове памук, устойчиви на суша и на хербициди, както и сортове, които не се нуждаят от окопаване, би увеличило добива на памук и би се отразило благоприятно на памукопроизводството в България. Това от своя страна ще предизвика и положителен социален ефект чрез привличане на повече работна ръка в този подотрасъл на селското стопанство.
От Министерството на земеделието и продоволствието подкрепиха по принцип законопроекта и отправиха препоръка да бъде подложено на разглеждане отпадането на целия чл. 79, като вместо изрични принципни забрани се приеме философията на европейското законодателство за разглеждане и преценка на всеки конкретен случай поотделно. Специално по отношение на генетично модифицираните фуражи е подготвен и внесен в Министерския съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, с който се създава отделен раздел, свързан с тяхното пускане на пазара. С въведените в този раздел разпоредби се съгласуват националните действия с общностната процедура, според която разрешенията се издават от Европейската комисия. Същият е и принципът с пускането на пазара на генетично модифицирани организми, предмет на Закона за генетично модифицираните организми.
Представителите на Министерството на земеделието и продоволствието повдигнаха също така и въпроса за отмяна на въведената с § 6 от Закона за генетично модифицираните организми забрана за извършване на научни изследвания с някои видове. Въпросът беше подложен на широка дискусия, но членовете на комисията не стигнаха до консенсус.
От Министерството на околната среда и водите подкрепиха законопроекта, като отбелязаха, че с отмяната на забраната за освобождаване в околната среда и пускането на пазара на генетично модифициран памук е необходимо в Приложение № 2 към законопроекта да бъде предвидена съответната технологична норма за пространствена изолация спрямо немодифицирания памук.
По време на проведените разисквания комисията се обедини около текста на вносителите и предложи идеите, залегнали в становището на Министерството на земеделието и продоволствието, да бъдат предмет на отделен законопроект, който да се внесе от Министерския съвет след провеждане на необходимите съгласувателни процедури.
След проведеното гласуване с 14 гласа “за”, без “против” и “въздържали се” Комисията по околната среда и водите подкрепи законопроекта и изрази следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, № 754-01-167, внесен от народните представители Стойко Танков и Трифон Митев на 7 декември 2007 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря. 
Уважаеми народни представители, чухте становището на водещата комисия по този законопроект. 
Господин Танков, заповядайте да представите Вашия законопроект. 
СТОЙКО ТАНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както стана ясно, с този законопроект предлагаме растението памук да бъде извадено от забранителния списък за освобождаване в околната среда на генетично модифицираните организми, както и да бъде намалена буферната зона около защитените територии за растението памук от 30 км на 400 метра. 
Мотивите за тези промени са свързани със следните основни аргументи.
На първо място, памукът не е хранителен продукт, повечето продукти от семената са масло и пресовани отпадъци за биогорива и технически суровини. На второ място, памучното влакно, което се използва основно в текстилната промишленост, няма ДНК, то е от чиста целулоза. На трето място, у нас и в Европа в околната среда памукът няма диви родственици, с които трансгенният памук може да се кръстосва и да застраши биологичното разнообразие. И на четвърто място, приетата буферна зона около защитените територии в Европейския съюз е в границите от 100 до 400 м, ние предлагаме максималната – 400 м. Тоест съвместното отглеждане на трансгенни и традиционни култури се осъществява в буферна зона в посочените размери.
Сега в света и най-вече във водещите страни памукопроизводители – Съединените американски щати, Китай, а в Европейския съюз Испания, над 50% от памука е генно модифициран. У нас е създаден първият генно модифициран памук, устойчив на хербицид, с помощта на който ще се ликвидира най-тежкият проблем в памукопроизводството, а именно многократното ръчно опаковане на растението. Последното е причина за катастрофалното намаляване на площите памук в България и невъзможността да бъде изпълнена дадената ни квота за площ памук от 100 хил. декара в Европейския съюз. В момента се отглеждат едва 10 хил. декара при 150 хил. декара, отгледани през 2000 г. в страната.
Както се вижда, има значителен икономически спад. С тази промяна се надяваме да дадем един силен тласък на памукопроизводството в страната и да достигнем необходимите квоти, които Европейският съюз е определил за България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Танков.
Откривам дискусията по законопроекта.
Имате думата, уважаеми народни представители. Макар и кратък, виждате с какво значение е този законопроект. 
Заповядайте, господин Великов.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (БНД): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, така се случи, че и по двата законопроекта имам отношение, особено по този, тъй като не е тайна за председателя Божинов, за колегата Танков и колегите от миналата Комисия по околната среда и водите в 39-ото Народно събрание, след колко дълги прения приемахме Закона за генетично модифицираните организми. Той беше пръв по рода си за нашата страна и тогава ние се придържахме към принципа на предпазливостта, така че по-скоро да включим повече от важните за България култури, включително и памука по онова време, онези, които са знакови, онези, които могат, ако бъдат отглеждани биологично, екологично, органично – в зависимост от използваната терминология, при всички случаи имам предвид без използване на торове, на пестициди и на други средства за растителна защита - да бъдат с много по-висока стойност на нашия и на международния пазар. 
В този смисъл аз мисля, че е правилно това, което се предлага от колегите – снемането на ограничението да бъде само за памука поради изложените добре систематизирани от колегата Танков и отразени в известна степен и в становището на комисията мнения и становища. Аз лично и колегите от Парламентарната група на Българска нова демокрация, а предполагам и другите колеги, ще подкрепим този законопроект.
Единственото, което мен лично малко ме обезпокои, е дали тези 400 м, макар че беше обосновано защо се стига до това намаление - от 30 км на 400 м буферната зона, дали все пак това не е прекалено малко отстояние. Но тъй като това е въпрос, който ние можем да разискваме още веднъж между първо и второ четене, той не пречи законът да бъде приет. Основното все пак е памукът да бъде изваден от забранителния списък. След това пак в рамките на разглеждането между първо и второ четене ние можем да помислим със съгласието на колегите от комисията и евентуално на пленарната зала, тъй като то малко ще се отклони от внесения законопроект, да видим дали някои научни изследвания все пак не биха могли да бъдат разрешени. Тук нямам предвид острата критика, на която бяхме подложени ние, народните представители най-вече от комисията, където се предполага, че най-много разбираме от тези неща, а и изобщо цялата пленарна зала от акад. Атанас Атанасов, но и по принцип. Все пак научните изследвания, провеждани при съответните мерки за сигурност, естествено биха могли да позволят научният потенциал в страната да се разгърне, да се използва, включително да влизат и средства за развитие на науката. Имаме добри специалисти начело с акад. Атанасов, разбира се, и по този начин можем да отговорим на исканията и на научната общност. Но даже и в този случай ние отново ще се ръководим, аз съм убеден, от принципа на максималната предпазливост, защото все пак генетично модифицираните организми сравнително скоро навлязоха в живота на хората, най-вече във връзка с тяхното изхранване, и в този смисъл ние далеч не сме наясно с всички възможни последици, които вероятно ще се проявяват в течение на десетилетия. 
В заключение смятам, че трябва да подкрепим закона на първо четене и да помислим между първо и второ четене за някои допълнения и изменения. Благодаря ви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по този законопроект? 
ПЕТЪР БЕРОН (независим, от място): Законопроектът е обсъждан много подробно в комисията и е приет с пълно болшинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Берон, едно е в комисията, друго е в пленарната зала. Каква е тази буферна зона, която се намалява от 30 км на 400 м? Редно е да се обясни тук, да се разбере от всеки – не всеки е специалист по памука!
Още веднъж се обръщам, уважаеми народни представители, има ли желаещи да вземат отношение по този законопроект? Няма желаещи. 
Приключваме дебата. Гласуването ще бъде утре.
Продължаваме с точка единадесета: 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ЕВРОСРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ.
Преди малко ми докладваха, че все още консултациите между различните парламентарни групи не са приключили и утре сутринта ще има готовност да гласуваме този проект за решение, заедно със състава на нашата делегация, тъй като предстои заседание на Асамблеята, доколкото ми е известно в Атина, Гърция. То ще бъде следващата седмица, така че утре ще трябва да гласуваме и този проект за решение. Надявам се днес до края на работния ден да са съгласували състава на нашата делегация.
Преминаваме към точка дванадесета: 
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ИНДИЯ (приет на първо четене на 14 март 2008 г.)
Водеща е Комисията по правни въпроси. Председателят на комисията е господин Янаки Стоилов.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, господа народни представители!
„В съответствие с предложението, съдържащо се в доклада на Комисията по правни въпроси за обсъждането на законопроекта за първо гласуване, комисията предлага на Народното събрание да приеме на второ гласуване два отделни закона за ратифициране, както следва:
„ЗАКОН
за ратифициране на Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия 
Член единствен. Ратифицира Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия, подписан на 12 септември 2007 г. в Делхи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нека да приключим с този закон, ако има желаещи народни представители да се изкажат. След това ще преминем към следващия закон, макар и да са свързани помежду си.
Уважаеми народни представители, имате думата по второ четене на Закона за ратифициране на Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия.
Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Гласуването по този законопроект ще бъде утре преди обяд.
Преминаваме към точка тринадесета: 
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ИНДИЯ (приет на първо четене на 14 март 2008 г.)
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Това е вторият закон, който се предлага за ратифициране в процедурата на второ четене. Той съдържа също член единствен.
„Ратифицира Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия, подписан на 12 септември 2007 г. в Делхи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Чернев.
ПАВЕЛ ЧЕРНЕВ (БНС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, макар и на второ четене аз ще говоря по същество по отношение на законопроекта. Ще си позволя това нарушение – да коментирам и другите законопроекти, които са предложени в този дух, а именно за правна помощ по наказателноправни дела, всъщност това разглеждаме в момента – за трансфер на осъдени лица.
Моят прочит на този акт на Народното събрание е следния. Аз считам, че тези юридически актове всъщност проправят пътя за един обществен процес, който аз визирам от дълго време, а именно улесняване, способстване възможността за внос на евтина нискоквалифицирана работна ръка от Индия. 
С нищо друго не мога да си обясня логиката да имаме споразумение и договор за правна помощ по наказателноправни дела. Аз разбирам – по търговскоправни, по гражданскоправни, по трудовоправни дела и спорове донякъде – да, но по наказателноправни...
Ако отворим досегашната практика за екстрадация, за предаване на лица за изтърпяване на наказания, аз не вярвам да има и един индиец, който да е трансфериран между България и Индия или обратното – българин да е трансфериран. Тоест тази екзотика, ако мога така да се изразя, има една единствена своя логика, тъй като Индия нито граничи, нито е в нашия географски регион, нито пък кой знае какви наказателноправни релации и връзки на подземния свят, точно пък има с индийския някакъв подземен свят.
Единствената логика, която аз съзирам в този юридически акт е точно в това, защото, когато имаме споразумение за предаване на лица за изтърпяване на наказание, за правна помощ по наказателни дела, което включва в себе си и следствени поръчки, това говори едно единствено нещо – скоро тук ще има прекалено много индийски граждани и скоро тук ще има, естествено, логично, тъй като има много индийци има много наказателни дела. Да, така е в Западна Европа – има много индийци и започват много наказателни дела. Те не са тази безобидна и мила групица хора, която се опитват разни медии и туристически филми да ни представят.
За справки – Западна Европа е по-близо, може да се говори с колеги – политически дейци, общественици, които категорично пищят от индийски, пакистански, мюсюлмански общности, които категорично не се интегрират в западноевропейските общества.
Така че, ако правим това, аз ще гласувам естествено против тези закони, именно защото не съм против договорите за правна помощ, а съм против това да имаме договор за правна помощ с Индия и категорично съм против това тук в България да има много индийци, пък дори те и като евтина работна ръка. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този законопроект? Няма желаещи. 
Гласуването на законопроекта ще бъде утре преди обяд.
Уважаеми народни представители, отиваме към финала на седмичната ни програма. Четиринадесета точка е второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравно осигуряване, но явно няма готовност. Ако си спомняте имаше и дебат в пленарната зала и отложихме някои от проблемите. Днес комисията ще заседава и явно, че разискванията и евентуално гласуванията по този законопроект ще бъдат другата седмица.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
Давам думата на председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
ДОКЛАДЧИК МИНЧО СПАСОВ: Благодаря, господин председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ., бр. ...)”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата по наименованието на закона. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК МИНЧО СПАСОВ: 
„§ 1. В чл. 18, ал. 5 думите „председателя на” се заличават.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК МИНЧО СПАСОВ:
„§ 2. В чл. 90, ал. 1 думите „министъра на вътрешните работи” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК МИНЧО СПАСОВ:
„§ 3. В чл. 134, ал. 1 след думите „Държавна агенция „Национална сигурност” се добавя „или оправомощени от него длъжностни лица”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 134, ал. 1 преди думите „в зависимост от компетентността им” се добавя „или упълномощен от него заместник-председател”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК МИНЧО СПАСОВ: 
„§ 4. В § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби след думите „за обществен ред” се добавя „или оправомощени от тях длъжностни лица”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В Допълнителните разпоредби в § 1, т. 5 след думите „за обществен ред” се добавя „или заместниците им, когато са упълномощени от тях”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Благодаря Ви, господин Спасов. 
Гласуването ще бъде евентуално утре преди обяд.
Уважаеми народни представители, днес заседават почти всички комисии. За някои направих вчера съобщения, а за други ще уточня след малко.
С общо съгласие да спрем дотук днешното пленарно заседание.
Утре започваме в 9,00 ч. с гласувания на законопроекти на първо и на второ четене.
Точно в 10,00 ч. ще започнем с т. 17, а именно Законопроект за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност. Вносител е Министерският съвет.
Както се уточнихме на Председателския съвет, а и председателят вчера го съобщи, утре от 10,00 ч. започваме с т. 17. Поканени са дипломатическия корпус, конституционни съдии, нашите депутати в Европейския парламент, министри. Очаква се всяка парламентарна група да излъчи свои представители, които да вземат отношение в дебата по ратифицирането на този изключително важен за България договор. Не се знае точно до колко часа ще продължат разискванията и гласуването. Макар и малко народни представители да са останали в залата, моля те да съобщят или тези, които ме слушат, да подсигурят задължително кворума в Народното събрание утре, защото след дебатите по Договора от Лисабон ще се пристъпи към гласувания както на първо четене, така и на второ четене. Утре този договор трябва да бъде ратифициран. 
Ако остане време, ще има и парламентарен контрол, тъй като не знаем доколко ще продължат дебатите. Те ще започнат от 10,00 ч., ще има почивка, след това ще продължим и ако има време, ще отговарят следните министри:
1. Министър-председателят на Република България Сергей Станишев ще отговори на два въпроса от народните представители Минчо Христов, Иван Костов, и на питане от народния представител Иван Костов.
2. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин ще отговори на два въпроса от народните представители Волен Сидеров, Иван Сотиров и на питане от народния представител Павел Чернев.
3. Министърът на отбраната Веселин Близнаков ще отговори на въпрос от народния представител Митко Димитров.
4. Министърът на правосъдието Миглена Тачева ще отговори на четири въпроса от народните представители Светослав Спасов, Ваньо Шарков, Васил Антонов, Фатме Илияз и на питане от народния представител Елеонора Николова.
5. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров ще отговори на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов и на питане от народния представител Лидия Шулева.
6. Министърът на транспорта Петър Мутафчиев ще отговори на въпрос от народния представител Христо Кирчев и на питане от народния представител Минчо Христов.
7. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще отговори на два въпроса от народните представители Маргарита Кънева, Андрей Баташов и на питане от народните представители Нено Димов и Антонела Понева.
8. Министърът на финансите Пламен Орешарски ще отговори на въпрос от народния представител Елеонора Николова и на три питания от народните представители Мария Капон, Антонела Понева и Нено Димов, и Румен Ангелов.
9. Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски ще отговори на въпрос от народния представител Стела Банкова и на три питания от народните представители Мария Капон, Стела Банкова, Нигяр Джафер.
Утре гласуванията ще бъдат от 9,00 ч. до 10,00 ч., както следва:
1. Гласуване на първо четене на Законопроекта за агенциите за временна заетост.
2. Гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.
3. Гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
4. Гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет.
5. Гласуване на Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз.
6. Гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
7. Гласуване на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми. 
8. Гласуване на второ четене на Законопроекта за ратифициране на Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия.
9. Гласуване на второ четене на Законопроекта за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия.
10. Гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
И така, уважаеми народни представители, повтарям, че утре започваме от 9,00 ч. с гласувания до 10,00 ч. От 10,00 ч. е Законопроектът за ратифициране на Договора от Лисабон.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 12,50 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Юнал Лютфи


Секретари:
Пенко Атанасов
Ясен Попвасилев