Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2008-11-28

Председателствали: заместник-председателите Любен Корнезов и Камелия Касабова
 
Секретари: Метин Сюлейманов и Георги Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Откривам днешното пленарно заседание, което, както знаете, е посветено изцяло на парламентарен контрол.
Парламентарният контрол ще започне с отговорите на министър Стефан Данаилов, тъй като министър-председателят поради планирана програма ще отговаря от 11,30 ч. – след почивката. След министър Данаилов ще отговаря министър Джевдет Чакъров.
Новопостъпили питания за периода 14 ноември – 27 ноември т.г.:
- от народния представител Яне Янев и Димитър Абаджиев към Меглена Плугчиева – заместник министър-председател, относно политиката на правителството за борба с корупцията в областта на еврофондовете в контекста на спирането на плащанията по ФАР. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 декември;
- от народния представител Мария Капон към Валери Цветанов – министър на земеделието и храните, относно неизпълнение от страна на Държавен фонд „Земеделие” на договор, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и земеделски производител на основание национална програма по пчеларство за периода 2008-2010 г. Следва да се отговори писмено до 10 декември;
- от народните представители Яне Янев и Димитър Абаджиев към Сергей Станишев – министър-председател на Република България, относно политиката на правителството, свързана с формиране на стратегия за националната сигурност на България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 декември.
Има за връчване писмени отговори от министър-председателя Сергей Станишев на въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов. Господин Иванов има и втори отговор от министър-председателя Сергей Станишев, както и от заместник министър-председателя Ивайло Калфин.
Заместник министър-председателят Ивайло Калфин отговаря на въпрос на народните представители Йордан Костадинов и Иван Иванов. Господин Иванов има и писмен отговор от министъра на финансите господин Пламен Орешарски, както и от министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Гагаузов.
Министър Калфин отговаря на въпрос от народния представител Иван Костов.
Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов отговаря на въпрос от госпожа Екатерина Михайлова. 
Евдокия Манева има писмен отговор от министъра на околната среда Джевдет Чакъров. Има и втори отговор от министър Джевдет Чакъров.
Министърът на транспорта господин Петър Мутафчиев отговаря на въпрос на народния представител Любен Корнезов.
Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев отговаря на въпрос на народния представител Борис Ячев.
Борис Ячев има писмен отговор от министъра на отбраната Николай Цонев.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов отговаря на питане от народния представител Мария Капон. Госпожа Капон получава и писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, както и от министъра на земеделието и храните Валери Цветанов и втори отговор от госпожа Масларова.
Народният представител Ваньо Шарков получава писмен отговор от министъра на здравеопазването Евгений Желев.
Министърът на икономиката Петър Димитров отговаря на въпрос на народния представител Минчо Христов.
Заместник министър-председателят и министър на извънредните ситуации Емел Етем отговаря на питане от народните представители Яне Янев и Димитър Абаджиев.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Първият въпрос е отправен към министъра на културата господин Стефан Данаилов от народния представител Мартин Димитров относно проблеми с читалище „Отец Паисий”.
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Моля за вашето внимание, тъй като въпросът, който съм отправил към Министерството на културата, е много важен.
Още през м. май поставих пред министъра следния въпрос. Едно читалище в кв. „Слатина” – „Отец Паисий”, е завзето от една групичка, която не допуска близо 120 граждани за членове на това читалище. На практика читалището е затворено и не функционира. Това е тежко погазване на законите на правовата държава. Оттогава досега за съжаление няма промяна в това положение. Има становище на кмета, който беше сезиран по въпроса, който казва следното нещо: „Информиран съм. Със заповед на кмета на район „Слатина” е извършена цялостна проверка на читалището, която потвърждава сигналите за негативни явления и процеси в неговата дейност.” „Негативни явления и процеси в неговата дейност” – това е констатация на омбудсмана. 
Вижте каква препоръка отправя към Министерството на културата: „Да бъдат взети всички действия, включително прилагане на крайната мярка прекратяване на дейността на читалището” – това е правомощие, което според Закон за читалищата е в ръцете на министъра на културата.
Уважаеми дами и господа, този въпрос е знаков. Знаков е, защото в кв. „Слатина” на 120 души са им погазени правата. За тези хора го знаем в писмен вид, останалите, за които не знаем, вероятно са много повече. Не може никой да си позволява да нарушава законите по този начин! Никой не може да узурпира държавна или общинска собственост! И тук е моментът за една адекватна реакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Времето Ви изтече, господин Димитров. Благодаря.
Господин министър, имате думата за отговор на въпроса на господин Димитров.
МИНИСТЪР СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Както се разбра, за втори път в рамките на няколко месеца вие поставяте въпроса за продължаващите проблеми в читалище „Отец Паисий”, кв. Редута, район Слатина в София. В отговор на първия Ви въпрос от 13 юни 2008 г. заявих, първо, че в Министерството на културата познаваме случая, с тревога следим неговото развитие и в рамките на правомощията ни правим възможното за неговото преодоляване и, второ, че предприемането на крайната мярка прекратяване на читалището е възможно, но не най-бързо и гарантирано предварително добро решение на проблема. 
Днес в отговор на Вашия въпрос Ви информирам, че в качеството си на министър на културата на основание на чл. 27, ал. 2 от Закона за народните читалища, вече съм внесъл в Софийския градски съд молба с искане да бъде постановено решение за прекратяване на дейността на читалище „Отец Паисий” с всички произтичащи от това последици поради констатирана трайна невъзможност за изпълняване на неговите функции и нарушаване на отделни членове от Закона за народните читалища. 
Господин Димитров, както подчертах в предишния си отговор, съгласно закона народните читалища са самоуправляващи се културно-просветни организации. Това предопределя и техният специфичен начин на управление, който не позволява пряко администриране от страна на местните и държавните органи на изпълнителната власт. Ето защо след парламентарния контрол на 13 юни и преди внасяне на исковата молба в Софийския градски съд, Министерството на културата продължи усилията за намиране на законен извънседебен начин за по-бързо и ефективно решаване на казуса с читалището „Отец Паисий”. Експерти от министерството посетиха читалището и констатираха отново несъответствие между заявените от страна на читалището намерения за дейност и фактическа липса на такива. Същото констатира проверката на регионалния експертно-консултативен информационен център „Читалища” София-град. В Министерството на културата бе получено становището на община Слатина, както вече съобщихте, с предложение да бъде закрито. Становище в подкрепа на предложението за прекратяване на дейността на читалището получихме и от Столична голяма община, Съюза на народните читалища. Отново беше дискутиран въпросът в Националния съвет по читалищно дело, който се изказа с тревога за този и други подобни случаи.
Междувременно по препоръка на Министерството на културата кметът на район Слатина спря субсидията за читалището до отстраняването на възникналите спорове.
След всичко това се надявахме, че ще накараме ръководството на читалището да прекрати само́ неправомерната си дейност и с помощта на обществеността да бъдат извършени, съгласно предписанията на закона, действия, водещи към възстановяване на неговата нормална работа. След като това не стана, ние внесохме в съда молба за прекратяване на читалището „Отец Паисий” и сме в очакване на неговото решение. Скоро беше направена проверка в съда, все още не е даден ход на делото, което малко ни тревожи. 
Между другото има и възражение от страна на същото това читалище, което все още не сме получили, но е получено в съда.
Надявам се, че съдебните власти ще придвижат по-бързо решаването на този проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Димитров, имате право на реплика.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Радвам се, господин министър, че най-накрая предприехте правилното действие – прекратяване дейността на читалището, защото трябва да бъде даден сигнал към всички хора, които нарушават законите и узурпират общинска или държавна собственост. Това не може да продължава по този начин! Това не е единичен случай. Не може група хора, както бяха написали сполучливо в един вестник, да вземат едно читалище за заложник и да пречат на широката общественост да участва в този процес. Това е грубо нарушение на правовата държава. Надявам се Министерството на културата да направи всичко възможно и да придвижи това дело в съда и това да бъде един знак към цялата българска общественост, че подобни противозаконни действия няма да бъдат толерирани и никой не може да си позволява да нарушава правата на хората. 
Мисля че и в момента много хора в кв. Слатина наблюдават този парламентарен контрол и ще се включат в новото читалище, което ще бъде създадено след прекратяването на проблемния вариант, който съществува сега, и ще видят, че има законност в тази държава, и че ако отстояват правата си, могат да променят много несправедливи ситуации. Затова е важно и гражданското общество, както е в случая в Слатина, да продължи да отстоява своите интереси.
Но, моля Ви, господин министър! Надявам се на много настоятелни и силни действия от Ваша страна, тъй като ситуацията е такава, че хората, които в момента държат читалището за заложник, явно са готови на всякакви действия, за да продължи тази ситуация. Съдът има правомощията и трябва да доведе нещата до край, да прекрати дейността на това читалище. Това е единственото решение! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Заповядайте за дуплика, министър Данаилов.
МИНИСТЪР СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Уважаеми господин Димитров, искам да Ви информирам, че в Министерството на културата вече почти завърши работата по подготовката на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища. В него ще се предложат текстове, чрез които да се редактират онези разпоредби на закона, които практиката в приложението му показва, че не са достатъчно точни и ясни, тълкуват се двусмислено и следва да се синхронизират с промените в националното и европейското законодателства, имащи отношение към устройството и дейността на читалищата. Ще се приложат и текстове, които да регламентират по-добре механизмите за взаимодействие между читалищните настоятелства и органите на местната и централната изпълнителна власт, да засилят ролята на проверителните комисии на читалищата за публичния контрол и отчетност на тяхната дейност, включително и на контрола върху целево изразходване на средствата, предоставени на народните читалища от държавния бюджет. 
За следващата година бюджетът е отделил 54 млн. 600 хил. лв. за народните читалища. Тази година – 2008 г., средствата, които бяха заделени и реализирани, бяха 42 млн. лв. Има и увеличение, тъй като читалищата нараснаха много и държавата се отнася с уважение, особено към тези читалища, които вършат дейността, за която са създадени. В този смисъл промените в закона, за които съм сигурен, че ще има известно напрежение, тъй като когато се каже контрол, винаги се създава особено чувство… Но ние ще го предложим, разбира се, през Министерския съвет и в Народното събрание, за да могат да се изчистят тези неща и да имаме по-точен закон и по-регламентирана работа на народните читалища, като не отричам каква е необходимостта и функцията на българските народни читалища. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин министър, благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси и питания към министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
Първият въпрос е на народния представител Евдокия Манева относно опазването на къдроглавия пеликан в България.
Госпожо Манева, имате думата, за да зададете своя въпрос.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин министър, въпросът ми е от м. април т.г. и продължава да касае една изключително важна тема, а именно опазването на птиците в България, особено сега, когато получихте забележка от Европейския съюз за неадекватни мерки в това отношение. Касае се за къдроглавия пеликан, за резервата “Сребърна”, който е обект на световното природно наследство и който, като поддържан резерват, единствен от резерватите има специално административно звено, което трябва да се грижи за състоянието на популациите, опазвани в този резерват. За съжаление през последните години се наблюдават явления, които поставят под заплаха къдроглавия пеликан. Това се случва и през м. март т.г. – диви свине унищожават гнездата и яйцата на пеликана, голяма част от птиците преминават в Румъния и практически най-голямата забележителност на този резерват е заплашена. 
Вие многократно сте получавали предложения и писма от Централната лаборатория по обща екология към БАН да се предприемат мерки за решаване на проблема. Предлагано е да се възстанови оградата към резервата, да се разработи план за управление на къдроглавия пеликан, да се извърши редукция на хищниците, които създават проблеми в резервата. 
Към момента, когато ме запознаха с този случай, нямаше никаква реакция. Надявам се, след тези повече от седем месеца от това събитие, Вие да сте взели адекватни мерки. Затова аз отново ще поставя въпроса: какви мерки ще предприеме Министерството на околната среда и водите за опазване на къдроглавия пеликан в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Манева.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! Министерството на околната среда и водите е направило необходимото за опазването на къдроглавия пеликан.
Къдроглавият пеликан е защитен вид, който е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Европейската популация на къдроглавия пеликан е около 3200-4000 индивида. В България единствено в поддържания резерват “Сребърна” гнездят около 60-65 двойки. Това, което Вие посочихте, е правилно. 
Обичайно гнездовият период започва през м. февруари. При повторно силно застудяване, обикновено излюпването на малките се компрометира и е възможно птиците да снесат втори път яйца. Тогава малките се излюпват доста по-късно – през м. април-май. През последните 3-4 години в резервата “Сребърна” гнезденото започва в началото или в края на м. януари. В резултат на внезапните застудявания през м. януари, характерни за Северна България, обикновено излюпването на малките се компрометира. В тези случаи през м. февруари птиците снасят яйца за втори път и малкото поколение се излюпва доста късно. Неведнъж са констатирани загуби на яйца, особено през 2004 и 2005 г., като това са естествени процеси – видът е приспособен да ги преодолява, като снася допълнително яйца и отглежда поколение.
Естествените врагове на къдроглавия пеликан по време на гнездене и отглеждане на малките, освен атмосферните условия, са чакали, скитащи кучета и диви свине. Поради нарушения воден режим на езерото, тръстиковите острови, върху които гнездят пеликаните, са били трайно прикрепени към дъното. В резултат на поддържащи възстановителни дейности е изградена ограда около гнездилището, която ги предпазва от набези на дребни хищници. Тази мярка е дала положителни резултати, но след изграждането на свързващ канал с реката Дунав, нивото на водата в езерото се е покачила с 2-3 метра. Така в резултат на неблагоприятни атмосферни влияния - силна буря, придружена с обилни дъждове, тръстиковите острови са се отлепили от дъното и през 2005 г. предпазната ограда се е разкъсала. През тази година, 2008 г., една част от птиците са започнали да гнездят в началото на м. март, но на 19 март т.г. охраната е установила, че пеликаните са напуснали гнездилището. При огледа са били установени следи от диви свине, вследствие на които са били унищожени около 15 яйца. На 28 март т.г. в южната част на резервата се е формирала нова колония от къдроглави пеликани с численост около 60-63 размножаващи се двойки, които трайно са загнездили. Към края на м. юли първите млади птици успешно са излетели от гнездилището. 
Към момента, предвид благоприятните климатични условия през 2008 г. и най-вече през летните месеци, на територията на поддържания резерват “Сребърна” могат да бъдат наблюдавани и са наблюдавани до м. септември над 250 индивида къдроглави пеликани, сред които има възрастни и млади птици от поколение 2008 г. Струпването на такава численост – над 250 индивида къдроглави пеликани, през този период на годината е нехарактерно, особено през последните 3-4 години. Но птиците намират добри условия за живот, като храна и място за почивка. Друга основна причина за това е и топлото време през м. септември. По традиция, след излитане на младите птици към края на м. юли и началото на м. август, къдроглавите пеликани напускат резерватните територии и скитат на групи по р. Дунав и влажните зони, “Малък Преславец”, природен парк “Персина” и в изоставени земи от Южна България, като достигат до Северна Африка. 
Министерството на околната среда и водите планира конкретно за следващата година изготвянето на План за действие за опазването на къдроглавия пеликан през следващата 2009 г., който ще обхване период на гнездене, места за зимуване и необходимите мерки за запазването на вида, контролът на популацията на диви свине и чакали в резерватната територия до края на тази и през 2009 г., окосяване на част от тръстиките и създаване на по-голяма водна площ през 2009 г., продължаване на програмата за поддържащи възстановителни дейности на пеликановите колонии през 2008-2009 г., косене на тръстика и поставяне на сандвичи от тях за строителен материал, използван за пеликаните.
Също така искам да ви информирам и Вас, виждам, че и господин Берон следи с интерес това, което представям, че след построяването на свързващия канал с р. Дунав, екосистемата в значителна степен е стабилизирана и възстановена. Към момента с водите от р. Дунав в резервата навлиза риба, служеща за храна на водолюбивите птици, водата се опреснява, което е основен фактор за връщането на птичето царство в “Сребърна”. 
Уважаема госпожо Манева, искам да Ви уверя, че Министерството на околната среда и водите е направило необходимото и ще продължи да го прави, за опазването не само на емблемата на “Сребърна” - къдроглавия пеликан, но и на цялата уникална екосистема в резервата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожо Манева, имате право на реплика към министър Чакъров.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Трябва да призная, господин министър, че съм смутена от Вашия отговор. Наистина Вие изнесохте една подробна информация. Надявам се, че хората, които са слушали Вашия отговор, са разбрали поне за колко важен вид птица става дума, че това е една забележителност за България и наистина трябва да се полагат изключителни мерки, за да бъде опазена. 
Две неща искам да подчертая в отговора. От м. април, когато се случват събития, които Ви сигнализирах, че трябва да се предприемат мерки, досега фактически нищо не е направено, за да се направи план за управление на къдроглавия пеликан. Вие го отлагате за следващата година, когато в бюджета средствата за опазването на биологичното разнообразие са два пъти по-малко от тази година. Тоест това ми звучи като една гола декларация, която просто трябва да бъде направена, за да се отговори днес на въпроса с надеждата, че никой няма да се сети да провери какво ще се случи през следващата година. 
Мисля, че поне неправителствените организации няма да Ви оставят спокоен и това трябва да стане – никакви срокове не трябва да се пропускат, още повече че част от мерките, които трябва да се предприемат, ще се предприемат през зимата. Това означава, че през тази зима вие нищо няма да правите в тази посока.
Второто нещо, което искам да отбележа във Вашия отговор, е по-скоро адресирано към колегите от пленарната зала, Вие отбелязахте, че пеликанът започва да гнезди в края на м. януари, както и много други прелетни птици. Тоест знаете, че благодарение на усилията на различни организации, включително и предложенията на Министерството на околната среда и водите, беше коригиран срокът за лов на птици. В момента обаче има внесени пет законопроекта, които предвиждат връщането на сроковете с твърдение, че няма такова нещо – не гнездят птиците от м. януари. Вашият отговор показа, че твърденията са верни и аз се надявам, че Вие ще заемете категорична позиция по този въпрос – да не се допусне корекция на Закона за лова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Манева.
Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манева, споделям Вашите съображения. Наистина нашата позиция е такава, каквато Вие представихте по отношение на Закона за лова и тя ще бъде поддържана от страна на Министерството на околната среда и водите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин министър.
Госпожа Евдокия Манева има втори въпрос към министър Джевдет Чакъров и той е относно непречистване на отпадъчни води от “Балканфарма” – Дупница.
Госпожо Манева, имате думата.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър! Още един въпрос с почти годишна давност. Надявам се, че през това време сте успели да вземете мерки и днес отговорите ще задоволят както мен, така и хората от Дупница, които се осмеляват да подават сигнали, въпреки обстановката, която цари в този град.
Става дума за това, че месеци наред, вече повече от година „Балканфарма” работи без пречиствателна станция. На Вас това Ви е известно. Абсурдно е само по себе си – Вие добре знаете това – химическо предприятие, още повече фармацевтично предприятие да работи без пречиствателна станция. (Шум и реплики.) Дано да не е вярно, работеше така преди седем месеца. Водите се заустваха в градската канализация или директно в р. Джерман. Определено градската пречиствателна станция няма капацитет, за да пречисти тези води, няма и необходимия специализиран опит, нито съоръжения, за да пречиства химически замърсени води.
В пресата се появиха съобщения за подозрение, че всъщност тази мярка е предприета, за да не може да се контролира какво се произвежда в завода и че там се произвеждат определени вещества, за които няма разрешение и към които специалните контролни органи трябва да имат съответното внимание.
Имайки предвид тази обстановка, искам да Ви попитам: какви мерки предприехте, за да гарантирате, че „Балканфарма” ще пречиства отпадъчните си води в съответствие с нормативните актове? Кога се случи това? Наблюдавате ли дали се спазват нормативните актове в тази област?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Министър Чакъров, имате думата за отговор. Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! Още в началото бих искал да ви информирам, че химическите производства в „Балканфарма–Дупница” АД са спрени през 2005 г. на основание Заповед № 73 от 17 март 2005 г. на изпълнителния директор на дружеството. Към момента в „Балканфарма–Дупница” АД работи само един таблетен цех – Таблетен цех първи, в който се произвеждат готови лекарствени форми.
С Решение № 16 от 2004 г. на Министерството на околната среда и водите е издадено комплексно разрешително на „Балканфарма–Дупница” АД, гр. Дупница, за експлоатация на инсталации и съоръжения – работен център универсален І и работен център универсален ІV.
При извършена проверка на площадката на „Балканфарма- Дупница” АД на 20 юни 2006 г. е констатирано, че инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда, са напълно демонтирани. Работен център универсален ІV е изцяло разрушен и теренът – почистен. В работен център универсален І са демонтирани всички инсталации и съоръжения. Представени са план-програми за спиране и обезопасяване на работен център универсален ІV и работен център универсален І. 
С Решение № 16 от 2007 г. на Министерството на околната среда и водите от 16 март 2007 г. е отнето комплексното разрешително на „Балканфарма-Дупница” АД поради следните мотиви: дружеството не осъществява дейност, изискваща комплексно разрешително, тъй като е извело от експлоатация инсталациите, попадащи в обхвата на точки четири и пет от Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда; дружеството е изпълнило всички задължения по издаденото комплексно разрешително, свързани с извеждане на инсталациите от експлоатация.
Относно пречистването на водите, за пречистване на производствените отпадъчни води от дейността на „Балканфарма-Дупница” АД е изградена локална пречиствателна станция за отпадъчни води. Към настоящия момент на входа на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води не постъпват отпадъчни производствени води. На площадката на дружеството е изградена разделна канализационна система. Отпадъчните битово-фекални води се отвеждат в градския колектор. Отпадъчните води от химическата лаборатория се отвеждат в помпена станция 1, състояща се от един резервоар. От помпената станция водите се изпомват към втори резервоар на помпена станция 2. Помпената станция е с два резервоара. С една дума, за да не изчитам цялата технология, след изхода на втория резервоар и след съответно третиране отпадъчните води се заустват в градския колектор, където се отвеждат към съответната пречиствателна станция на Дупница.
Като цяло нямаме никакво основание за притеснение. Но аз бих очаквал всякакви допълнителни сигнали, ако има основание за това. И веднага нашите регионални структури и централният екип на министерството биха реагирали като цяло за пречистването на водите. Знаете, че в момента е активирана оперативна програма „Околна среда” и за населени места с над 10 000 еквивалент жители е в ход набирането на проекти.
Обръщайки се към Вас, се обръщам и към всички кметове от цялата страна, включително и към тези от Черноморското крайбрежие, да подготвят и подадат проекти. Възползвам се от това, за да кажа от трибуната на Народното събрание, че до настоящия етап не е висока активността за подаване на проекти. Обмисляме възможността за удължаване на срока за набирането на такива, така че общините с еквивалент жители над 10 000 да могат да се подготвят и да подадат такива проекти за изграждането на пречиствателни станции за отпадни води.
Осъзнаваме, че ни чака много сериозна работа, след като до 2010 г. трябва да построим чисто нови 50 пречиствателни станции, а 37 трябва да бъдат реконструирани. Румъния има четири години по-дълъг преходен период, постигнат в преговорния процес. Но това, което е пред нас като поет ангажимент и като цел, не е невъзможно, ако имаме добра координация и активност от страна на общините, областните управи, на всички ведомства и институции. Бих казал категорично, че Министерството на околната среда и водите е създало необходимата организация, за да постигнем тези цели. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Реплика, госпожо Манева?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин министър, не става дума за пречиствателната станция на общината. Вие можете да използвате и друга трибуна, за да призовете кметовете да си представят проектите, защото наистина вече две години са пропуснати и нито лев от оперативните програми не е усвоен. А усвояването на парите от ИСПА изключително закъснява.
Става дума за пречиствателна станция на химическо предприятие и Вие потвърдихте, че тя не работи. Има помпена станция и водите се пречистват в градската пречиствателна станция.
Това е предприятие, в което твърдите, че в момента не се прави нищо, което да формира отпадъчни води. Казвате, че работните центрове отговарят на комплексното разрешително.
Искам да Ви кажа, че всички проверки в това предприятие от вашите органи са правени след предварително уведомяване на ръководството и са вземани съответните мерки, за да изглеждат нещата така, както искат собствениците на предприятието. Мисля, че всички знаят за кого става дума.
Призовавам Ви да извършите обективна, внезапна проверка и то не една, за да разберете, че там наистина има производства, които трябва да се контролират, и пречиствателното съоръжение трябва да работи.
Ако Вие се задоволявате само с формалната страна на въпроса – декларациите на собствениците и на вашите контролни органи, които очевидно не смеят да направят обективна проверка, ще имаме сериозни проблеми и в р. Джерман, и изобщо в този район.
Наистина, свършете си работата! Това е обект, който заслужава специално внимание, създава рискове за чистотата на реката, нарушават се нормативните актове и Вие трябва да бъдете на висотата на положението, на доверието, което Ви е оказано! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря ви.
Министър Чакъров, желаете ли дуплика? Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! От отговора, който Ви представих, е видно, че съответните производства вече са спрени, дори и съответните съоръжения са демонтирани.
Но аз приемам Вашето предложение да се извършат проверки. Проверки са извършвани и категорично заявявам, че ще има и бъдещи проверки, както Вие казвате, внезапни при това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Преди да преминем към следващия въпрос има процедурно предложение. 
Господин Мерджанов, заповядайте.
Междувременно, поканвам народните представители в пленарната зала, за да можем да гласуваме това процедурно предложение.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Правя процедурно предложение за извънредно заседание на Народното събрание във вторник, 2 декември 2008 г., от 14,00 ч. с предложение за следния дневен ред:
1. Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
2. Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
3. Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
4. Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
5. Второ четене на Законопроект за управление на етажната собственост.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Моля да гласуваме процедурното предложение за извънредно заседание във вторник от 14,00 ч. с обявения дневен ред.
Гласували 114 народни представители: за 112, против 1, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Следва питане към министър Чакъров, отправено от народния представител Стела Банкова, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване на дългогодишната тежка екологична криза в с. Поибрене.
Госпожо Банкова, заповядайте да отправите своето питане към министър Чакъров в рамките на три минути.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър! Повод за моето питане е неотдавнашна публикация във в. „Труд”, от която излизат скандални факти за с. Поибрене и неговите жители, които в продължение на 20 години, подчертавам с особена загриженост – в продължение на 20 години пият вода с огромно количество арсен. Реката, рибата в нея, почвата, зеленчуците и животните и питейната вода в тези дълги години са отровени. Според проф. Лука Зяпков от Българската академия на науките жителите на Поибрене от години са подложени на екологичен геноцид, защото най-плодородните земи край р. Тополница са отровени с олово, арсен, кадмий. Токсичните вещества във водата на яз. „Тополница” отиват в р. Марица и оттам – към плодородните земи на Пловдивското поле. РИОКОЗ, Пазарджик издава заповед жителите на Поибрене да не пият отровената вода от чешмите. Водоноските доставят питейна вода по един литър на човек дневно. Дано поне тази дажба да се е увеличила към днешна дата. 
Господин министър, това се случва в ХХІ век в страна – член на Европейския съюз! 
В писмо до европейските комисии по околна среда, здравеопазване и правосъдие жителите на Поибрене обвиняват българските институции в дългогодишно бездействие и безхаберие. Моля да отговорите: кой е виновен за бедственото положение на хората в с. Поибрене? Според кмета на селото отровите идват от трите хвостохранилища, които са изградени към медодобивните предприятия МОК „Медет”, „Елаците” в с. Бенковски и бившия Медодобивен комбинат в с. Чавдар. В писмото си до Европейската комисия жителите на с. Поибрене пишат за престъпленията според нашето и европейското законодателство, извършвани от управлението на мина „Челопеч”. През месец май тази година кметът на Панагюрище съобщи, че проблемът с липсата на питейна вода в селото ще бъде решен до края на това лято. В началото на месец юни, казва той, трябва да започне работата по изграждането на нов водопровод. Сега е месец ноември. Какво е свършено дотук?
В същото време, господин министър, кметът Иван Пандуров наскоро заяви пред Дарик-радио, че през последната година няма конкретни действия за установяване на източника на замърсяване.
Господин министър, моля Ви най-добронамерено да отговорите как ще помогнете на хората от с. Поибрене с достатъчно грижа и отговорност, тъй като става въпрос за едно систематично отравяне и посегателство върху живота и здравето на хората от това българско село в продължение на 20 години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Банкова.
Министър Чакъров, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова! Във връзка с Вашето питане за политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване на проблема със спиране на захранването с питейна вода в с. Поибрене от шахтов кладенец поради замърсяване с арсен и стратегията на министерството за прочистването на реката, почвата и питейната вода, Ви уверявам, че министерството е направило всичко необходимо по въпроса в рамките на неговите компетенции. Включително в началото на тази година с решение на Управителния съвет на ПУДОС – и то спешно решение – сме отпуснали 839 702 лв. безвъзмездна помощ за реализация на проект „Водоснабдяване на с. Поибрене от с. Оборище”. Проектът беше внесен от община Панагюрище в края на месец януари тази година и предвид сериозността на проблема реагирахме веднага. 
Съгласно Закона за водите контролът на качеството на питейните води е в правомощията на министерството, респективно на регионалните звена – РИОКОЗ. Именно Регионалната инспекция по опазване и контрол на здравеопазването, Пазарджик, през месец ноември 2007 г. е констатирала повишено съдържание на арсен в питейните води от кладенец за подземни води в с. Поибрене, община Панагюрище. Във връзка с това е издадена заповед от директора на РИОКОЗ, Пазарджик, за временна забрана за ползване на водата от местния водоизточник. 
Въпреки че за това Басейнова дирекция – Пловдив, не е уведомена официално от РИОКОЗ – Пазарджик, тя се самосезира от публикациите в пресата и веднага предприема проверка в рамките на своите компетенции. На няколко пъти са взети проби както от посочения шахтов кладенец, така и от р. Тополница и нейни притоци. Дадени са за изследване в Лабораторията на Изпълнителната агенция по околната среда. Резултатите потвърждават констатациите на РИОКОЗ – Пазарджик. Басейновата дирекция – Пловдив, също издава предписание да не се използва този водоизточник. 
Веднага е изготвена и започва изпълнението на програма за разширен мониторинг на водите и почвите в района. Извършени са 11 анализа на подземни води от кладенци в населените места в Златишко-Пирдопската котловина по течението на р. Тополница. Анализите установяват повишени стойности на арсен само в два кладенеца – в с. Поибрене и в с. Петрич. Данните категорично показват, че няма замърсяване на повърхностни води, тоест на р. Тополница и нейните притоци в района. 
Резултатите от всички проби не показват превишение на нормите за съдържание на арсен във водата на р. Тополница, както вече посочих. Също така няма нови замърсявания от сега извършвани дейности в областта на минното дело и металургията.
Мнението на експертите е, че установените замърсявания на подземни води се дължат на просмукване на отложни наноси в яз. „Тополница”, в които се съдържат вещества от стари замърсявания от медодобивната и флотационната дейност в басейна на горното течение на р. Тополница. Според експертното становище това са тежки, неразтворими вещества, които се съдържат в утайките, а не във водите на яз. „Тополница” и които могат да се просмукват по пукнатинни системи и да проникват в подземните води. Няма опасност от замърсяване на водата в язовира, която се използва само за напояване и за енергодобив, а не за питейни нужди. 
Проверките показват също така, че в землището на с. Поибрене са замърсени земеделски земи с обща площ 639 дка, от които 175 дка са обработваема земя и 484 дка са пасища, разположени на заливната тераса на р. Тополница, където е замърсеният водоизточник. Основните замърсители – арсен и мед, са резултат главно от минали замърсявания от МДК „Пирдоп”, сега „Комер & Мед” АД, вече са преустановени в резултат на приключилия успешно проект на Световната банка. 
Позицията на Басейнова дирекция – Пловдив, е, че за решаване на проблемите с питейно-битовото водоснабдяване на с. Поибрене трябва да се избира между две алтернативи: да се изгради нов водоизточник в зона, която не е застрашена от замърсяване, или да се вземе вода от съседно селище. Решението трябва да бъде избрано от общината, тъй като собствеността на местното дружество по ВИК е общинско и съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за водите политиката, свързана с дейността по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения, общинската собственост се осъществява от кмета на общината.
Уважаема госпожо Банкова, както посочих още в самото начало, в края на месец януари тази година община Панагюрище внесе в ПУДОС молба за отпускане на безвъзмездна помощ за водоснабдяване на с. Поибрене и ние сме решили – имам предвид Управителния съвет на ПУДОС, и сме отпуснали безвъзмездна помощ в размер до 839 702 лв. за реализацията на обекта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Чакъров.
Госпожо Банкова, имате право на два уточняващи въпроса към министъра. Заповядайте.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин министър.
Аз Ви поздравявам за това, което сте направили досега. Добре е, че е отпусната помощ, но наново ще върна моята мисъл към това, че българските политици, българските управници в продължение на 20 години са оставили населението в едно село, подложено буквално на екологичен геноцид. Това е израз на самите хора от с. Поибрене, пък и на някои научни работници. Те продължават да твърдят, че смъртоносните хвостохранилища изпускат арсен и течни метали. Аз допълнително ще задам въпроса към здравния министър, защото тук става дума за изключително тежки заболявания в цялото село Поибрене и най-вече сред малките деца. 
Според хората в това село предприятията замърсители умишлено бездействат. Жителите на Поибрене питат: защо тези предприятия не организират собствени мониторингови системи за постоянно наблюдение на околната среда? Това изглежда е един риторичен въпрос. 
Ще Ви попитам и още нещо: не е ли време да се направи много задълбочено, цялостно екологично изследване на този район и какви мерки ще се предприемат в тази насока от Вас? 
Аз искам да Ви напомня, че според кмета на Панагюрище е необходим нов проект за прочистване на попадналия до момента арсен във водата и почвите. В този смисъл каква помощ ще окажете? 
Наново искам да съобщя, че населението на Поибрене завежда колективен иск срещу държавата, защото в продължение на 20 години тези хора са оставени на бавно отравяне. Хората пишат, че искат обезщетение, инфраструктура, подмяна на водопроводната и отточната канализация. 
Господин министър, по информация в медиите, според изискванията на Европейската комисия в началото на 2009 г. България трябва да представи доклад за качеството на питейната вода. Ще бъде ли възможно в този доклад да отчетете, че водата в с. Поибрене най-после ще бъде годна за пиене?
Пак повтарям, тук става дума водата да бъде годна за пиене, да останат в историята водоноските и тези няколко литра на ден, които се полагат на всеки жител от селото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Имате думата за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова! Още веднъж заявявам категорично като министър и като гражданин, че имате цялата съпричастност на екипа на Министерството на околната среда и водите за с. Поибрене и лично моята. В рамките на компетенциите на министерството ние ще продължим да оказваме цялостно съдействие, включително и финансова помощ. В никакъв случай не трябва да се допуска какъвто и да е риск за здравето и живота на хората, които живеят там - споделям това. Добра е идеята да се направи цялостно екологично обследване и да предприемем всичко, което е необходимо за опазване здравето на хората и на околната среда в региона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожо Банкова, можете да изразите своето отношение към отговора на министър Чакъров. Заповядайте.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин министър. Благодаря Ви за готовността.
Аз дори бих Ви предложила да станете инициатор в Министерския съвет да се направи цялостна оценка на социалните и на икономическите щети от екологичното замърсяване, както и на здравословните щети. Тоест не е лошо целият Министерски съвет да излезе с решение, да помогне с такова цялостно изследване - и то не само на жителите на с. Поибрене, на хората в населените места, които наистина са подложени на екологичен геноцид - и съответно да окаже необходимата социална помощ, помощ в медицинското обслужване и лечение.
В с. Поибрене хората отдавна говорят за екологична катастрофа и ние не можем да ги укорим за тези силни думи, защото те са правдиви. 
Жителите на намиращото се само на 84 км от София село Ви питат: как ще бъдат компенсирани заради отровените води и земеделските площи, заради повишената детска смъртност и онкологичните заболявания? 
Господин министър, там децата, преди да проходят, вече се разболяват, и то от тежки болести. Всичко това е причинено от отровите, идващи от споменатите предприятия. 
Господин министър, завършвам със следното: всички сме виновни пред хората от с. Поибрене, виновни сме пред децата, които, преди да проходят, се разболяват. Виновни сме, защото допускаме години наред Министерството на здравеопазването да обръща гръб на тежките здравословни проблеми на жителите в с. Поибрене. Пак ще повторя, на тежките екологични проблеми не само в с. Поибрене, но и на много места в страната. Като прибавите към това тежките заболявания, от които хората в тези райони страдат, мисля, че нашето чувство за вина трябва да расте, но заедно с това и отговорността, която имаме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Банкова.
Питане към министър Чакъров е отправила народният представител Евдокия Манева относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване на проблемите с болничните отпадъци.
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, имам серия въпроси, свързани с отпадъците. Както виждаме, темата е била винаги актуална и с основание въпросите са били зададени, защото нещата, които се случват, будят тревога. Неслучайно вече получихме последно предупреждение от Европейския съюз за отпадъците в София. Състоянието не е по-добро и в цялата страна. 
Моето питане сега е за болничните отпадъци – тема, към която за съжаление няма нужното внимание, тъй като болничните отпадъци са вид отпадък, който създава огромни рискове и налага специална политика за третирането на отпадъците. Неслучайно има програма по този въпрос – за съжаление, тази програма не се изпълнява. В България има само две сериозни съоръжения, които могат да решават проблема. Това са инсинераторът на Медицинска академия и инсинераторът на Военна академия. Във Варна – огромен град, няма подходящо съоръжение. В Плевен няма, в Пловдив няма. И трите града фигурират в тази програма. В Пловдив нещо се прави, но нещата непрекъснато се протакат.
В същото време се дават разрешителни за микровълнова стерилизация – един метод, по неизвестни причини много одобряван от вашето министерство. Такива разрешения валят масово, без това да е изобщо надежден метод за обезопасяване на отпадъците. Още повече, че всичките разрешителни, които сте издали, са без изискване да имаш редер, което е единствената гаранция, че се провежда в някаква по-голяма степен надеждно обеззаразяване. Има редица скандални случаи, когато вие сте дали разрешение на фирми – единият от случаите е в Стара Загора, за съоръжения с капацитет 30 кг в час. Събира се много повече отпадък, капацитетът не отговаря на количеството, което се събира. Както се твърди, този отпадък се изхвърля в дерета около града под равнодушния поглед на колегите от районната инспекция и от министерството. 
Тъй като това е един проблем, който всъщност е бомба със закъснител, и, не дай Боже, да се случат събития, които да Ви накарат наистина да вземете адекватни мерки, а не да толерирате определени фирми и капризи на шефове на болници, кажете каква е политиката на министерството за решаване на проблема с болничните отпадъци? Очевидно, че състоянието е плачевно и трябва нещо много бързо да се направи, за да се промени коренно ситуацията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Междувременно правя съобщение, което току-що получих, че министърът на здравеопазването Евгений Желев няма да участва днес в парламентарния контрол поради заболяване.
Имате думата за отговор, министър Чакъров.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева!
Във връзка със зададения от Вас въпрос бих искал да Ви информирам следното.
Законът за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него определят общата правна рамка за управление на всички видове отпадъци.
С Указание № 1 от 21 април 2003 г. за разделно събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъци от лечебните заведения, утвърдено от министъра на здравеопазването, е представен реда, по който генерираните болнични отпадъци се събират разделно, временно съхраняват и обезвреждат.
Контролът на лечебните заведения се осъществява от всички регионални инспекции по околна среда и води и 29-те районни инспекции по опазване и контрол на общественото здраве в страната. На голяма част от лечебните заведения са издадени разрешения по реда чл. 37 от Закона за управление на отпадъците за временно съхранение на образуваните от дейността им отпадъци като на по-големите са издадени разрешения за дейност „Събиране на отпадъци”, поради факта, че приемат отпадъци от по-малки генератори на болнични отпадъци. 
Съгласно Националния план за управление на болничните отпадъци, разработен през 2002 г., в страната се образуват приблизително 6300 тона годишно или 17,5 тона на ден. Към момента обезвреждането на болничните отпадъци се извършва от 16 броя съоръжения за стерилизация на инфекциозни отпадъци чрез автоклавиране и микровълново обеззаразяване и 2 инсинератора за опасни болнични отпадъци, както Вие правилно посочихте, като техният капацитет е приблизително 7200 тона на година. 
Очаква се през 2009 г. да се пусне в експлоатация и регионалния инсинератор в Пловдив. Искам да Ви кажа, че Вие също можете да проверите, както и уважаемите народни представители, че няколко години подред ние в Приложение 8 за екологичните обекти към бюджета винаги сме включвали средства за изграждането на инсинератора в Пловдив. Аз се радвам, че успяхме да спасим дарението, което имаме от Швейцария за изграждането на инсинератора в Пловдив.
Ще кажа обаче от трибуната на Народното събрание, че за съжаление, не мога да бъда доволен от направеното от страна на властите в Пловдив по отношение на изграждането на инсинератора. И в момента има закъснение по отношение на изграждането на инсинератора, а той е повече от необходим. 
По отношение на другите два инсинератора, за които говорихте, единият е за Плевен, но за съжаление, докато властите подготвят необходимата документация, ние загубихме дарението, което имахме от Швейцария. Мога да ви предоставя подробно цялата кореспонденция, за да видите колко настойчиви сме били, за да спасим тези пари.
По отношение на Варна и Бургас, датските консултанти, които ни съветваха, препоръчаха да няма изграждане на инсинератори и във Варна и в Бургас. Аз съм категорично за това да бъде спасен другия – в момента водим разговори и сме в активен диалог с посолството на Швейцария в нашата страна, има шансове отново да възвърнем това дарение, тези средства за страната, така че в Плевен да бъде изграден инсинератор.
В момента това, което мога да ви кажа, е, че третирането, обезвреждането на отпадъците е изцяло съобразно нашето законодателство и европейските стандарти. Ние не сме допуснали рискова ситуация, кризисна ситуация. Но споделям, че има какво още да бъде постигнато, да бъде реализирано по отношение на болничните отпадъци. Това е в обхвата на нашето внимание. Всички дейности и мерки, които трябва да бъдат реализирани, наистина са на вниманието ни. Още веднъж Ви казвам, че фокусът на вниманието ни е към изграждането на инсинератора в Пловдив и в Плевен. По същия начин дано да успеем да възвърнем средствата и там също да бъде изграден инсинератор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Госпожо Манева, заповядайте, за да зададете до два уточняващи въпроса.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, твърдението Ви, че в момента управлението на болничните отпадъци се извършва съгласно нормативните актове не е вярно. Съгласно нормативите не можете да издавате разрешително за микровълнова стерилизация без шредер. Няма ли шредер това означава, че стерилизацията е някъде с продължителност от шест месеца и депонирането по-нататък на този отпадък на депо за общ битов отпадък създава огромни рискове. Това, че не ни е сполетяла някоя беда, слава Богу.
Затова първият ми въпрос е: защо издавате разрешение за микровълнова стерилизация, 16 вече на брой, без шредер? Защо издавате разрешения на болници, които са в района на София, където има два инсинератора? Инсинераторите трябва да работят с намален капацитет като междувременно знаете, че се прави нещо, което не е надеждно.
Вторият ми въпрос е: имам информация, че сте започнали процедура за концесиониране на инсинератора в Александровска болница. Вярно ли е това и на какво основание? Знаете ли, че това е проект, финансиран от датското правителство със съответно социално значение и изискване това да бъде държавна собственост и да се експлоатира така - без формиране на печалба, че хем да решава въпроса за болничните отпадъци, а от друга страна да не създава непоносими тежести за болничната система в момента?
Това са моите два допълнителни въпроса и искам ясен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Манева.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Манева. Аз нямам информация, че има подготовка за отдаване на концесия на софийския инсинератор и категорично заявявам, че няма да допусна да бъде отдаден той на концесия. Не може с дарение, с европейски средства, да се изграждат съоръжения и в последствие да бъдат отдавани на концесия. Даже и законът да го позволява, това не е морално и няма да го допусна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожо Манева, можете да изразите отношение към отговора на министъра. Заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря. Надявам се, че ще удържите на думата си, защото това, което казахте, е абсолютната истина. Няма никаква възможност този обект да бъде концесиониран. 
Аз тогава Ви призовавам да вземете мерки и по другите въпроси. Всичките 16 микровълнови стерилизации фактически в момента действат незаконно, тъй като не са окомплектовани с необходимите съоръжения.
Ще Ви привлека вниманието към Стара Загора и ще кажа, че нарушенията станаха с участие на Вашето министерство. Проверете за какво става дума. В Стара Загора се обявява конкурс за събиране на болнични отпадъци и тъй като капацитетът превишава възможностите на съоръженията за микровълнова стерилизация, търгът се отлага, за да получи междувременно фирмата ускорено разрешение от Вашето министерство. Това става много бързо със задна дата. Фирмата, която трябва да печели търга – печели търга. Това е с участие на Вашето министерство. Отново – нарушение на закона. Аз се надявам, че Вие ще направите тази проверка и който е сгрешил ще получи своето наказание. 
Освен това Ви призовавам да прекратите да издавате разрешения за микровълнова стерилизация в болници в района на обхвата на двата инсинератора в София. Единственият надежден начин за третиране на тези отпадъци е изгарянето. Тези инсинератори са за това. Не можете паралелно да предизвиквате неефективна работа на тези съоръжения като издавате разрешителни за микровълнова стерилизация. Ако направите това, наистина ще повярвам, че има някакво искрено усилие проблемът да бъде решен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Манева. Можете и да не се връщате на своето място, защото следващото питане към министъра е отново Ваше. То е относно политиката на Министерството на околната среда и водите към организациите за оползотворяване на отпадъците.
Заповядайте, имате думата, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря. 
Съжалявам, че следват няколко въпроса, но това се дължи на дългото отсъствие на министъра и са се събрали повече въпроси. 
По темата за организациите за оползотворяване на масови отпадъци неведнъж сме разговаряли, господин министър. В моето питане в случая аз визирам както споразумението между Вас и организациите за оползотворяване на опаковки, така и спазване на параметрите на разрешителните на другите организации, които третират масово разпространени отпадъци. Въпросът е актуален, отново подчертавам, особено актуален сега, включително и за София, защото един от начините да се реши въпросът е тези организации да се справят с част от отпадъците и количеството на депонирания отпадък да намалее. 
Констатацията е, за съжаление, че нищо съществено не се случи в областта на отпадъците през последните години. Депата не са построени, в София няма завод, а контейнерите на общините за общите отпадъци в общините, въпреки разделното събиране, са пълни с опаковки. Прави впечатление, че това са голям обем опаковки от търговските обекти, което значи, че там нищо не се прави. 
Въведохте Постановление № 120, което Ви съветвам наистина внимателно да прочетете и да се опитате като управленец да видите какво е записано там. Създадохте изисквания за събиране на огромен поток информация, на която никой не реагира, няма обратна връзка по тази информация. Може би Вие си представяте тази мярка като антикризисна, но за да се спазва постановлението, трябва да се назначат специални специалисти както във фирмите, които генерират опаковки, така и във фирмите за оползотворяване на опаковки, така и в министерството, така и в изпълнителната агенция, която и досега не е изпълнила задълженията си да обработва тази информация. 
Не е ясно и как се контролират тези фирми, които работят в тази сфера. Преди известно време Ви подадох сигнал за дейността на “Импакт Корпорейшън”, а Вие ми отговорихте абсолютно формално, че одитът за 2007 г. не е показал такива нарушения. Аз Ви давам информация за 2008 г., ще Ви изпратя и писмата, които “Импакт Корпорейшън” е пращал на свои потенциални клиенти, а Вие ме изпращате към 2007 г. Следователно нещо с контрола куца.
Затова искам още веднъж да ми кажете каква е политиката на Министерството на околната среда и водите за спазване на параметрите на споразумението с фирмите за опаковки и параметрите на разрешителните на останалите фирми, които работят с масово разпространени отпадъци? Това е един от начините да се преборим с част от проблемите в областта на отпадъците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Министър Чакъров, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! Относно работата на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци бих могъл да кажа следното. Всички знаем, а и Вие много добре знаете, каква беше реалната ситуация през 2005 г. по отношение на дейността на организациите, какви продуктови такси или така наречени лицензионни такси се събираха от страна на организациите за оползотворяване на отпадъци. Те бяха абсолютно символични, нямаше почти никаква реална дейност. 
Имахме много бурни дебати с организациите и тук е мястото да кажа, че тогава те прехвърлиха отговорността и казаха, че ние заставаме срещу бизнеса, което в никакъв случай не беше така, а и в момента не е така. Напротив, организациите тогава бяха длъжници и на бизнеса, и на цялото общество, и на държавата. Изцяло е правилна позицията, че чрез разделното сметосъбиране действително могат да бъдат рециклирани, оползотворени, използвани като суровинна и енергийна компонента близо 40% от отпадъците, както е нормално във водещите страни – членки на Европейския съюз, във високоразвитите страни, те да не отиват в депата, да не отиват в инсенераторите, а да се връщат отново в икономиката, в индустрията и в горивните инсталации. 
За съжаление, ако трябва да дам оценка, на настоящия етап не мога да бъда доволен от това, което сме постигнали в момента. Бих казал, че всички трябва да положим необходимите усилия. Ние действително прилагаме закона такъв, какъвто е.
Да, това, което успяхме да постигнем, госпожо Манева, е, че всички виждаме, че в цялата страна вече има поставени съдове за разделно сметосъбиране. Но каква част от населението изхвърля отпадъците разделно и до каква степен организациите отвеждат тези отпадъци по надлежен ред?
Имаше публикации във в. “24 часа”, “Труд” и на bТV, за което им благодаря, как разделно събрани отпадъци се изсипват на обща платформа и обяснението беше, че те след това отново се разделят. Това ли трябва да ни бъде подходът? Радвам се, че успяхме да преодолеем това. 
В момента има реални първи стъпки от няколко организации да извършват разделно сметосъбиране и то е част от това, което трябва да постигнем на софийски терен, за столицата като най-голям град. Това трябва да стане по отношение на всички наши туристически центрове в големите градове, да ги видим подредени, чисти, разделно да се изхвърлят отпадъците. 
Малко закъсняваме с разяснителната кампания. На първо време сме предприели в училищата и подрастващото поколение да подхожда по този начин. След това да разгърнем сериозна кампания за ползите, за това, което бихме могли да постигнем като страна, като общество в това отношение. Ние няма да спрем нашата работа.
По отношение на сигнала, който подавате за съответната организация, казвам най-отговорно от трибуната на Народното събрание, че ще разпоредя проверка и ще бъде проверена дейността на съответната организация. Няма да направя компромис с нито една от организациите, която и да е тя, по отношение на дейността, която реализира. 
По отношение на контрола се извършва необходимото, но считам, че административният капацитет и на регионалните структури не е достатъчен. Само за сектор “Отпадъци” за извършване на реални проверки ни трябва много по-голям административен капацитет. Вие много добре го знаете, защото сте била министър и знаете с какъв административен капацитет разполагаме, а виждате в сферата на околната среда и водите, че политиките непрекъснато се разширяват и имаме нужда от много сериозен административен капацитет. Това не може да стане от днес за утре.
Ще продължаваме да полагаме необходимите усилия, за да постигнем целите такива, каквито са по отношение на разделното сметосъбиране. В момента целите се постигат до голяма степен не чрез организациите. Всички това го знаем. Одитите, които се извършват, одитните доклади, които са, са заложени в законодателството, в нормативната база. Това е подходът, по който ние работим. 
Ако има инициативи от вас, народните представители, аз и екипът сме готови, открити сме да ги възприемем за осъществяването на по-сериозен контрол на организациите, въобще по отношение дейността на отделното сметосъбиране, така че да постигаме целите си. Ние всички можем да приветстваме постигането и реализацията на тези цели, които са заложени в § 9 на Закона за управление на отпадъците, така че да постигаме съответните цели, поети в преговорния процес. Ние сме длъжни да ги изпълняваме и ще ги изпълняваме, макар и трудно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин министър.
Госпожо Манева, имате думата за два уточняващи въпроса към министър Чакъров. Заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, имам два допълнителни въпроса. 
Първият е: как Министерството на околната среда и водите контролира дейността на организациите за разделно събиране на опаковки и други видове масови отпадъци? Специално за опаковките – за спазване на минималните критерии, които са в споразумението и ценовата рамка. 
Аз Ви дадох информация за “Импакт Корпорейшън”. Там става дума не само за нелоялно поведение към останалите участници в споразумението и демонстративно отстъпване от ценовите параметри, които сте договорили, но има и неизпълнение на задължението за количеството контейнери. Твърди се например, че в Несебър има само девет контейнера за разделно събиране. Вие казахте, че ще извършите проверки и се надявам, че това ще стане и ще има адекватни мерки. Аз ще Ви изпратя писмото на фирмата, което доказва нелоялната конкуренция. 
Вторият въпрос е свързан с информационната кампания. Вие правилно казахте, че това е много важен проблем. Прави ми впечатление обаче, че информационната кампания, която е правилно насочена в по-голямата си част и към децата, е базирана на три цветни контейнера. В същото време в различните общини, включително в една и съща община в различни райони, в зависимост от това, коя организация работи, се прилагат системи с два и три контейнера. Мисля, че това е абсурдно. Това създава някакво объркване сред хората и едно недоверие, че всички ние трябва да полагаме усилие да се включим в разделното събиране и че всичко това в крайна сметка рефлектира, и то е в наш интерес, върху стойността на услугата, която се изпълнява в общината, върху стойността на такса смет и така нататък. Има чисто икономически аргументи. Този факт обаче действа объркващо. 
Каква е Вашата позиция по този въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Министър Чакъров, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! Аз вече заявих, че ще се извърши проверка. Всички членове на парламентарната комисия и Вие ще бъдете уведомени за нея. Ще имате писмена информация и за тази организация, и за всички други организации. Въобще не бих се колебал, ако има такива установени нарушения, да се отнеме разрешителното. В това отношение не трябва да имате съмнения.
По отношение на контрола. Вие знаете много добре по какъв начин се реализира контролът върху организациите. 
За детайлите, които посочихте по отношение на контейнерите - по какъв начин трябва да бъдат. Споделям, че трябва да бъдат унифицирани, за да може наистина информационната кампания да постига целите си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожо Манева, можете да изразите своето отношение към отговора на министър Чакъров.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин министър, бих Ви предложила още две неща, които според мен ще донесат само положителен ефект в решаването на проблемите с масово разпространените отпадъци. Според мен се налага Министерството на околната среда и водите да се намеси в едно общо указание за търговските обекти. Абсолютно недопустимо е – това може да го срещнете по всички улици на София, и не само в София, а и в другите градове, когато има контейнери за разделно събиране, до тях - контейнер за общ отпадък, и от съседните магазини камари кашони и други отпадъци в контейнера за общ отпадък или около него. Това просто е недопустимо. Търговските обекти трябва да носят отговорност, да бъдат задължени. Разбира се, такава мярка могат да предприемат и общините, но мисля, че е необходимо тя да бъде универсална за цялата страна. Едни от най-големите замърсители с опаковки са търговските обекти и тук трябва да се вземат принципни мерки от министерството.
Второ, преразгледайте целия поток информация, който събирате. Направете така, че да събирате само информация, която ви дава основание да вземете управленско решение. В момента вашите структури са затрупани с ненужна информация. Ненужна информация се подава по целия поток, тези папки стоят по бюрата и в резултат нищо не се случва – системата е блокирана. На никого не е нужна тази информация. Информацията трябва да бъде достатъчно ясна, да говори какво се случва, какви процеси текат в тази сфера.
По отношение на упреците, които имаше към Вас. Поводът не бяха тези фирми, а беше Вашето доста избирателно действие с разрешителните режими. За съжаление аз констатирам, че във всички останали сфери – бяла техника, електронно оборудване, автомобили, въпреки Вашето обещание от тази трибуна, продължава да има монопол. Вие не сте издали нито едно друго решение, което не е добре, и не държите на думата си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Следващото питане към министър Чакъров е отново от госпожа Евдокия Манева относно стратегията на министерството за опазване на резерватите и националните паркове в България.
Заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Още една тема, господин министър, която буди тревога и е изключително актуална, тъй като прочитът на бюджета за следващата година показва, че средствата за националните паркове намаляват ежегодно. Това е тенденция през последните години. Средствата за националните паркове намаляват, не се извършват действията, предвидени в плановете за управление, бракониерството е масово. Мисля, че сте осведомен за този факт. Не се провеждат научни изследвания в парковете. Аз говоря в момента за трите национални парка и 90-те резервата, които се управляват от Министерството на околната среда и водите, които са изключителна Ваша отговорност. Занемарени са пътеките. 
За съжаление в доста некомфортно положение са самите служители от парковете. Освен изключително ниските заплати, освен това, че има незаети бройки за рейнджъри и следователно контролът не се извършва в съответствие с изискванията, дълги години нямаше и работно облекло за служителите от парковете. Доколкото получих информация, тази година една ваша фирма – имам предвид, приближена на Движението за права и свободи, е спечелила търга. По мнението на потърпевшите, тоест тези, които носят това работно облекло, то е кошмарно. Добре е да видите за какво става дума, защото това не е маловажно, ако искаме отговорност от тези хора, които са подложени не само на въздействието на климатичните условия - те контролират и през есента, и през зимата, и пролетта, и лятото, а и на рискове от бракониерите.
Затова моят въпрос е: каква е Вашата политика за опазване на резерватите и националните паркове?
Първият ми въпрос днес към Вас беше във връзка с Резервата „Сребърна”. Виждам, че отлагате за следващата година, а всичко, което виждам в бюджета, е, че следващата година има точно два пъти по-малко средства отколкото тази година. При това не можете да залагате само на оперативните програми, защото там маса от разходите не могат да бъдат осигурени. Така че все пак какво ще правим през следващата година? Ще продължи ли вашето министерство да пренебрегва тази толкова важна сфера от опазването на биологичното разнообразие на България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Имате думата за отговор, министър Чакъров, заповядайте.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! Политиката, която провежда Министерството на околната среда и водите по опазването на мрежата от защитени територии в страната, в това число и за националните паркове и резерватите, произтича от световно защитените територии. 
Съгласно този закон в компетенциите на Министерството на околната среда и водите е осъществяването на следните основни функции: обявяване и промени в границите на защитените територии; разработване и прилагане на планове за управление; осъществяване на контрол по спазване на режимите чрез предвидените съгласувателни режими, както и пряко управление на националните паркове и резерватите.
По отношение на предвидения бюджет аз също имам своите притеснения. Действително бих искал да има достатъчно финансиране, но с оглед на конкретната ситуация, в която се намираме, и на това, че наистина трябва да бъдем адекватни на икономическите и на финансовите процеси, които се реализират в световен мащаб, в европейски измерения и за нашата страна, въпреки всичко ще настоявам да получим адекватно осигуряване на бюджетната рамка за националните паркове и резерватите. 
Уважаема госпожо Манева, аз не споделям това, което Вие казахте. Категорично не приемам, че националните паркове и резерватите не са един от приоритетите в работата на Министерството на околната среда и водите, и лично мой, защото те са наше национално богатство. Ние правим всичко необходимо и съобразно възможностите работим те да функционират по този начин. 
За екипите. Сега от Вас научавам, че има проблеми по отношение на облеклото. На мен ми е докладвано, че всяка година екипите получават съответното работно облекло. Аз знам много добре, посещавал съм парковете и знам при какви планински условия се работи там.
След срещите, които съм имал, за следващата година сме предвидили съответна допълнителна техника за чисто планински условия. Такава техника не е купувана от дълго време. За следващата година сме предвидили средства за тези дейности.
Другото перо, източник на средства, ще бъде Оперативната програма „Околна среда” – трети приоритет, където са предвидени съобразно референтната рамка 103 млн. евро. Могат да бъдат реализирани множество дейности. Ние ще направим необходимото. Централният екип и водещи експерти, които впрочем са били експерти и по Ваше време, когато Вие сте била министър на околната среда и водите, продължават да работят. Те са добри експерти. Считам, че политиките, които са били водени, продължават да бъдат водени и реализирани в името на опазването на нашето прекрасно национално богатство.
В момента подготвяме - с оглед на това, че ще имаме и финансовата възможност – планове за управление на всички защитени територии. Има потребност от това. Този процес е в ход. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Чакъров.
Госпожо Манева, заповядайте за два уточняващи въпроса.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин министър, знаете, че всяка грешка и всеки пропуск в парковете може да има необратими последици и щети за всички нас, които не могат да бъдат компенсирани с нищо. Затова е много важно да се предприемат адекватни действия. Мисля, че има възможности и без да искате увеличение на бюджета на Министерството на околната среда и водите, с вътрешно преразпределение на средствата да получите по-адекватно финансиране от бюджета.
Затова моят първи въпрос е: какво ще предприемете за адекватното финансиране на това направление в програмния ви бюджет за 2009 г., за да има повече средства?
Вторият въпрос е: колко проекта в момента се подготвят по Оперативната програма „Опазване на биологичното разнообразие”? Възнамерявате ли да се опитате да промените параметрите? Известно е, че в Гърция са успели да постигнат разрешение чрез оперативните програми да се финансират транспортни разходи в тези паркове и назначаването на рейнджъри – нещо, което за нас не е разрешено. Независимо, че това стана под натиска на неправителствените организации, реагирахме адекватно и в момента България има значителна територия от страната си, включена в „Натура 2000”. Когато поне на думи демонстрираме, че сме загрижени за природата си, можем да поискаме подкрепа и от европейските фондове. Затова питам: колко проекта се подготвят и какво ще предприемете, та програмата да бъде такава, че максимално да удовлетворява грижата ни за опазване на резерватите и националните паркове в България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Министър Чакъров, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манева, да, ще направя необходимото. Ако е необходимо, ще направя преразпределение на бюджета, та националните паркове и резервати да имат адекватното и достатъчно финансиране за дейности, които са предвидени в националните паркове и резерватите.
Пропуснах да Ви кажа за заплатите. Обсъдили сме всички възможности – и на централния екип, и на всички регионални структури. В момента сме в преговори с Министерството на финансите. В системата на Министерството на околната среда и водите заплатите не са от най-високите. Съобразно възможностите ще има корекции в заплатите. Споделям това, което и Вие казвате. Аз не мога да бъда недоволен от работата на екипите с оглед на това, че политиките, които се следят и водят от страна на министерството, са успешни. Не мога да не бъда доволен от работата на екипите ни, специално по отношение на работата за еврофондовете. В понеделник и вторник имаше заседание в Пловдив. Една от оперативните програми вече има одобрени проекти за 1 млрд. и 51 млн. лв. Това важи за националните паркове, за резерватите, за басейновите дирекции, за регионалните инспекции, за Изпълнителната агенция по околна среда, които успяха да преодолеят закъснението, което имат по отношение на издаването на комплексните разрешителни. Вчера съм подписал последните комплексни разрешителни. Така че тази бележка и онова, което беше посочено като недостатъчна работа от страна на Европейската комисия, вече е преодоляно. Екипите заслужават възможно по-адекватно и по-достойно заплащане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин министър.
Госпожо Манева, имате думата да изразите своето отношение към отговорите.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин министър, Вие както винаги сте щедър на обещания. Само искам да Ви напомня, че нямате сключен нито един договор по оперативните програми досега.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Защо не отидете да си говорите в министерството?!
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Одобрение е много общо казано. Всички останали министерства имат сключени договори.
Няма и нито един проект по биологичното разнообразие. Имам известна тревога, че между думите и делата има разлика. Ще дам няколко примера.
Винаги реакцията Ви, когато има посегателство върху защитени обекти, по-специално опити за застрояване на територии, е изключително закъсняла.
Второ, нищо не се прави за ревизия на възстановените земи и гори в националните паркове и резерватите. По закон това са територии – изключителна държавна собственост. Вие трябва да предприемете необходимите мерки тези нарушения да бъдат отстранени.
Спомням си, че Вие уволнихте директора на парк „Рила” – човек, който се опита да застане срещу инвестиционните интереси на определени кръгове в този район. Опитахте се да преместите ръководството на „Централен балкан” от Габрово, вероятно за да удовлетворите някои партийни искания, да бъдат удовлетворени амбициите на хора от други райони да заемат тези постове. Съгласна съм с Вас, че в тези структури работят компетентни хора, които обичат професията си. Това е много важно, защото те са мотивирани въпреки мизерните заплащания, въпреки трудните условия, в които работят.
Нека не Ви звучи много лично, господин министър, но не Ви видях на пожара в Рила. Не видях да имате лично отношение, да бъдете заинтересован от този проблем, включително и за разследване на причините за този пожар. Затова ми се иска да има повече връзка между думи и дела. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Манева.
Последният въпрос, зададен към министър Чакъров, е от госпожа Манева – относно неизпълнение на решение на Върховния административен съд от 2005 г.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, ето един случай, с който сте занимаван многократно. Сагата се точи от 2005 г. Има специално решение на Върховния административен съд, което Вие не изпълнявате и за съжаление не издавате разрешение за водоползване на една от най-големите, може би най-голямата фирма за рибопроизводство в България, което сте длъжен да направите по закон.
Паралелно и след подаването на иска за продължаване на разрешителното, Вие издавате разрешително на две фирми, които нямат никаква дейност, и досега нямат дейност. Неотдавна имаше интервю със собственика на „Лейк фиш” – една от фирмите, получила разрешително за ползване на водния обект яз. „Доспат”. Тя не знае какво да прави с това разрешително. Доколкото е известно, вървят преговори за продажба на фирмата. Междувременно се появяват емисари, които се опитват да принудят собственика на фирмата да я продаде срещу правото да получи по този начин и разрешително.
Всичко това е един сценарий, който сме виждали и в друга сфера на икономиката, което мисля, че е абсолютно недопустимо – злоупотреба с правото да издавате разрешителни. Това е един от методите, с които може да се спира икономиката, да се влияе негативно върху икономиката. Особено сега, когато е толкова важно да създадем адекватна икономическа среда за работа на съответните фирми, абсолютно неоснователно Вие спирате производството на една утвърдена фирма. В резултат на вашите действия фирмата не може да изпълнява проекта по програма САПАРД и редица други утежнения. 
И защото смятам, че сте длъжен да реагирате адекватно, независимо че направихте отказ, който е абсолютно формален и неаргументиран, Ви питам в какъв срок ще отстраните грубите нарушения на закона и ще издадете разрешително на фирмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Имате думата за отговор, министър Чакъров.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! На поставения въпрос бих искал да Ви информирам, че решението на Върховния административен съд № 10754 по жалба на „Салвелинус Рея Фиш”, гр. Доспат, за ново произнасяне от страна на Министерството на околната среда и водите е изпълнено. След проведената процедура и изложените мотиви на основание чл. 68, т. 3 и 4 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2, 3, 4, чл. 66, ал. 1, чл. 65, ал. 2, беше издадено решение за отказ за издаване на разрешително за ползване на цялата площ за аквакултури от „Салвелинус Рея Фиш” Доспат за съществуващата садкова база от 33 дка в язовир Доспат.
Във връзка с въпроса Ви за издаване на разрешително на дружество „Лейк Фиш” не е подавано заявление за издаване на разрешително в МОСВ по Закона за водите и няма издадено такова. Има издадено разрешително № 02460004 от 9 май 2007 г . за ползване на язовир Доспат за аквакултури и свързаните с тях дейности на „Лейк фиш” ООД, гр. Смолян. Процедурата е проведена надлежно, имайки предвид, че разрешителното е обжалвано пред Върховния административен съд от „Салвелинус Рея Фиш” и от „Националната електрическа компания” ЕАД и е постановено Решение № 13025 от 2007 г. на Върховния административен съд, Пето отделение, влязло в сила, с което жалбата против издаденото разрешително № 02460004 от 9 май 2007 г. за ползване на воден обект се отхвърля.
Искам категорично да заявя, че никой никъде в никакъв сценарий не участва. Аз също съм загрижен за това всички наши бизнес субекти да могат да работят. Казвам го най-отговорно тук от трибуната на Народното събрание, че въпросният бизнес субект „Салвелинус Рея Фиш”, стига да реализира процедурите такива каквито са в нашето законодателство, казвам го най-отговорно тук, ще получи съответните разрешителни. 
Това ми е представено като правна рамка от правния екип на министерството и от консултациите, които съм провел. Действително не беше леко решението, което трябваше да вземем и което съм взел за отказ за издаване на разрешително съобразно действащото законодателство. Ако бъдат подадени документи – и призовавам съответния бизнес субект да ги подаде – от трибуната на Народното събрание още веднъж категорично заявявам, че трябва и ще си получи разрешителни да се извършва съответната дейност. Това може да бъде в полза на всички, на страната ни в контекста на икономическата и на финансовата криза, която се очертава. Ние трябва да имаме производства, които да имат експортна ориентация. Много добре си давам сметка, че тази дейност ек спортно ориентирана и това трябва да бъде направено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин министър, аз приемам Вашата готовност да преразгледате решението си. Мисля, че е добре да уведомите собственика на предприятието, че може да подаде отново документи с конкретни изисквания какво искате от него. Защото наистина цялата сага, която продължава три години, е много подозрителна. Нямаме време аз да Ви оспорвам определени решения, да цитираме писма, дати и т.н., такъв спор просто е невъзможен в рамките на две минути, но аз твърдя, че наистина има сериозни нарушения при издаване на окончателния отказ. Подобни проблеми има не само „Рея Фиш”, аз имам списък от пет фирми, на които разрешителното се бави съвсем съзнателно: „Недялко Колаксъзов” ЕООД „Акваспорт”, ЕТ „Санстефан Илиев”, една фирма от Казанлък и т.н. Тези фирми почти година се разтакават и не им се издава разрешително, просто им се пречи, като паралелно се шантажират от други фирми.
За да се прекрати тази процедура и да нямаме излишно обръщане към Комисията за борба с корупцията, да нямаме ненужни съдебни дела, аз ви призовавам да направите тази крачка. Защото Вие неслучайно обърнахте внимание, че сте отказали за цялата площ. Вие можехте да откажете за цялата площ и да дадете площ, която смятате, че той може да ползва. Но Вие всъщност го отрязвате и не му давате изобщо да работи. Това е пълен абсурд!
Затова се надявам, че ще има адекватна реакция от страна на министерството и тази абсурдна ситуация ще бъде разрешена. Иначе изходът е отново съдебни дела, Комисия за борба с корупцията и т.н. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Министър Чакъров, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! По отношение на бизнес субекта казах да си подаде документи и след като бъде реализирана съответната процедура, ще има разрешително. Това е в интерес на всички ни и не е необходимо да се повтаряме.
Категорично не приемам каквито и да е намеци по отношение на корупционни практики. Ако има такива, има компетентни органи, нееднократно съм го казвал, нека да се подадат съответни доказателства. Който е нарушил и прекрачил рамките на закона, трябва да носи своята отговорност. Това важи за всеки, не изключвам и себе си в това отношение. Казвам го ясно и категорично от трибуната на Народното събрание.
Ще бъда много директен и коректен да ви кажа, че след като получихме този сигнал, действително проверих работата на съответната дирекция. Да, имаше забавени преписки – всичките са придвижени, няма преписка, която да не е придвижена – не само по отношение на рибарството, а на всичко. Имаше закъснели преписки, разпоредил съм цялостна проверка къде по звеното това се е случило. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Чакъров.
Следващият въпрос към министър Чакъров е от народния представител Илиян Илиев относно изграждане на водноелектрическа централа на язовир „Тича”.
Господин Илиев, заповядайте.
ИЛИЯН ИЛИЕВ (КА): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Язовир „Тича” е изграден през м. декември 1972 г., като предназначението му е да се осигури вода за питейно водоснабдяване на Търговище, Шумен и Велики Преслав и да се осигури вода за напояване на плодородните земи на Преславска, Смядовска, Шуменска и Новопазарска община.
Господин министър, разрешителните, които са подписани от Вас за водовземане от язовир „Тича”, са следните: на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София е разрешен лимит 40 млн. куб. м годишно; на „Водоснабдяване и канализация”, гр. Търговище, разрешеният лимит е 6,3 млн. куб. м годишно; на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен е разрешен лимит 20 млн. куб. м годишно; на „Касиопея” ЕООД, гр. София, разрешеният лимит е 74,6 млн. куб. м годишно за производство на електрическа енергия посредством мини ВЕЦ „Моста”; на „Лебед глас” ЕООД, гр. Нови пазар, е разрешен лимит 51,6 млн. куб. м годишно.
Ако се съберат разрешените лимити, се получават 192,5 млн. куб. м. Ако съпоставим тази цифра на общия обем на язовир „Тича”, който е около 380 млн. куб. м, се получава обезпокоително малка разлика.
Господин министър, моят въпрос към Вас е: каква е законността, целесъобразността и обективната необходимост от изграждането на ВЕЦ „Моста” на язовир „Тича”?
Правена ли е оценка за въздействие върху екологичното равновесие, кога и актуализирано ли е сегашното състояние на язовира? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Илиев.
Министър Чакъров, заповядайте за отговор на въпроса на господин Илиев.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Илиев, в отговор на поставените от Вас въпроси във връзка с изразено несъгласие на жители на общините Шумен, Търговище, Велики Преслав за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на водноелектрическа централа на язовир „Тича”, законността, целесъобразността и обективната необходимост за изграждане на ВЕЦ на язовир „Тича” и правена ли е оценка за въздействие на околната среда Ви информирам за следното. 
Съгласно разпоредбите на Закона за водите, управлението и разпределението на водите в комплексните значими язовири, включени в Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, в който списък е включен и язовир „Тича”, се извършва съответствие с издадените разрешителни за водовземане и утвърдените от министъра на околната среда и водите годишен и месечни графици за използване на водите от тези язовири. 
Министърът на околната среда и водите, в съответствие със своите компетенции и разпоредбите на закона, е издал следните разрешителни за водовзимане от язовир „Тича”:
№ 0166 от 8 декември 2004 г. на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София, с разрешен лимит 40 млн. куб. м годишно, разрешен режим на водоползване през месеците април, май, юни, юли, август, септември и октомври за напояване на 275 хил. дка поливни площи от „Напоителна система” – Виница.
Разрешително за водовземане № 003643 от 3 юни 2005 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Търговище, с разрешен лимит 6,3 млн. куб. м годишно, разрешен режим на водоползване – 24 часа в денонощие, целогодишно за питейно-битово водоснабдяване на гр. Търговище.
Разрешително № 003644 от 3 юни 2005 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Шумен, с разрешен лимит 20 млн. куб. м годишно, разрешен режим на водоползване – 24 часа в денонощие, целогодишно за питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен, гр. Велики Преслав и населени места.
№ 003658 от 21 юни 2005 г. на „Касиопея 7” ЕООД – гр. София, с разрешен лимит 74,6 млн. куб. м годишно, разрешен режим на водоползване при наличие на, подчертавам, свободни водни маси, след задоволяване на приоритетни водоползватели за производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Моста”. Разрешителното е с краен срок на действие 21 юни 2011 г. при спазване на посочения в разрешителното срок за завършване на строителството на ВЕЦ „Моста”, продължен до 31 март 2009 г. 
Разрешително № 01440003 от 30 юли 2008 г. на „Лебед глас” ЕОД – гр. Нови пазар, с разрешен лимит 51,6 млн. куб. м годишно, разрешен режим на водоползване през периода на пълноводие с цел преодоляване преливане на язовира, целогодишно – при наличие на свободни маси, след задоволяване на приоритетни водоползвания за питейно-битово водоснабдяване, напояване и осигуряване на 9,5 млн. куб. м годишно екологичен минимум в река Голяма Камчия.
В хода на процедурата по издаване на разрешително № 003658 от 21 юни 2005 г., след обнародване на заявеното искане за изграждане на ВЕЦ „Моста” в „Държавен вестник” бр. 43 от 2005 г., в законоустановеният едномесечен срок е получено възражение от кмета на Община Шумен с входящ номер в Министерството на околната среда и водите № 08-00-502 от 17 юни 2005 г. Възражението е във връзка с направена справка в публичен регистър и опасения за неоправдан риск от издаване на разрешително с дългосрочен характер на дружество, регистрирано преди година.
Разрешително № 003658 от 21 юни 2005 г., както и Решение № 188 от 2 ноември 2007 г. са влезли в законна сила, тъй като не са обжалвани от заинтересованите лица в 14-дневния срок от тяхното издаване.
На основание чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда компетентният орган – директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Шумен, е издал Решение № 5 от 2005 г. с характер да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на малка водноелектрическа централа на напоителния канал и основния изпускател на язовир „Тича” с инвеститор „Касиопея 7” ЕООД – гр. София. С решението се задължава инвеститора при промяна на инвестиционното предложение на инвеститора или на някое от обстоятелствата, при които е издадено решението по ОВОС инвеститорът или новият инвеститор да уведоми писмено компетентният орган – Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Шумен, до един месец след настъпване на измененията.
Тъй като инвестиционното предложение „Изграждане на обект ВЕЦ „Тича” попада в границите на защитена зона „Екокоридор Камчия-Емине” с код BG 000393, определен за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, компетентният орган – Регионалната инспекция по околната среда и водите, Шумен, е извършил преценка за съвместимост на инвестиционното предложение с целите на опазване на защитената зона, по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти, инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
С Решение № ШУ-08-ПС/2008 г. директорът на РИОСВ – Шумен, съгласува изграждането на ВЕЦ „Тича”. В решението са поставени условия с оглед опазване на защитената зона. Решенията не са обжалвани в законоустановения срок. 
С изходящо писмо на Министерството на околната среда и водите от 7 октомври 2008 г. уведомихме господин Мирев -	кмет на Община Търговище, и господин Костов – кмет на Община Шумен, че за решаване на проблема с недостиг на вода и прието на Национален експертен съвет в Министерството на регионалното развитие и благоустройството инвестиционно намерение за допълнително питейно-битово водоснабдяване на населени места в района на област Шумен от язовир „Тича” е необходимо да се инициира процедура за издаване на разрешително за водовземане, съгласно разпоредбите на Закона за водите.
След издаване на разрешително за водовземане, заявените и обосновани водни количества за допълнително питейно-битово водоснабдяване ще бъдат включени в баланса на водите на язовир „Тича”, какъвто ежемесечно се прави в Министерството на околната среда и водите. Това обаче не отменя задължението на „ВиК” ООД – Търговище, и „ВиК” ООД – Шумен, да предприемат действия във възможно най-кратък срок за отстраняване на регистрираните по данни на „ВиК” – Търговище, и „ВиК” – Шумен, във връзка с административна преписка в Министерството на околната среда и водите със съответни номера относно измерване оттока на р. Голяма Камчия на пункт „Омуртагов мост”, течове от 6 до 10,8 млн. куб. м годишно във водопроводната мрежа.
По същия повод несъгласие с изграждането на ВЕЦ „Моста” в Министерството на околната среда и водите се получи писмо от областния управител на област Шумен. В писмото е посочено, че в момента от язовир „Тича” се напояват около 50 хил. дка поливни площи като тенденцията е към увеличаване. Направената справка показва, че за посочените 50 хил. дка през 2007 г. за напояване са използвани от язовир „Тича” 34 млн. куб м, през 2008 г. – 35 млн. куб. м, при разрешени с разрешително за водоползване 40 млн. за 2004 г. за напояване на 275 хил. дка поливни площи от Напоителна система „Виница”.
Считаме, че в случая процедурите, предвидени в Закона за водите и в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни документи са извършени коректно. Компетентните органи са издали административни актове, съобразени със спецификата на инвестиционното предложение и предмета и целите на опазване на околната среда и защитената зона. Издадените административни актове са влезли в законова сила, тъй като не са обжалвани в законоустановените срокове от тяхното издаване.
След изграждане и въвеждане в експлоатация на ВЕЦ „Моста” режимът на работа на централата ще се определя ежемесечно в зависимост от наличния обем в язовира след осигуряване на 75,8 млн. куб. м годишно вода за приоритетно водоползване, питейно-битово водоснабдяване, напояване, минимално допустим отток в р. Голяма Камчия. 
Бих искал да ви кажа, че е видно, че са спазени всички разпоредби на закона и на подзаконовите нормативни актове, но след срещите, които имах в Шумен и Попово, при първите копки, които направихме на реконструкцията на пречиствателната станция в Шумен и строителството на пречиствателната станция в Попово и след като беше поднесено на вниманието ми от страна на областните управители на Шумен и Търговище и писмата, които съм получил, в момента се извършва анализ на водните баланси на язовир „Тича” като естествено първи приоритет пред нас ще бъде питейно-битовото водоснабдяване, след това – за напояване, както си е нормално и в другите случаи.
Мога да ви дам много други примери, но същевременно един много сериозен инструментариум е издаването на месечни графици, което е задължение на министъра на околната среда и водите. Аз подписвам ежемесечно такива месечни графици, с които съобразно обемите в язовирите приоритетно осигуряваме и сме длъжни да осигуряваме вода за питейно-битово водоснабдяване. В този случай това също ще бъде един от сериозните инструменти, но преди да вземем окончателно решение, наистина бих искал да видя водните баланси на язовир „Тича”, защото се очаква оттам да бъдат водоснабдявани с питейна вода множество общини и населени места. Това е приоритет за нас и това ще бъде водещото.
Естествено мога да Ви дам и друга справка, че в петдесетте и един комплексни значими язовира в момента функционират 89 водноелектрически централи. И да има случай, в който ние да сме допуснали да няма вода за питейно водоснабдяване, мога да Ви кажа, че преди време по отношение на язовир Искър, когато беше доста снижен водният му обем, ние ограничихме всякакви други водоползвания, единствено с оглед на приоритет за питейно-битово водоснабдяване на София. Това е на вниманието на екипа на Министерството на околната среда и водите, на всички ведомства и институции. С оглед на тенденциите по отношение на водните ресурси считам, че това е правилния подход и той трябва да бъде адекватен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте за реплика, господин Илиев. 
ИЛИЯН ИЛИЕВ (КА): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, Вие сигурно знаете, че в Шумен се състоя обществена дискусия на тази тема, организирана от един национален всекидневник. На нея бяха изказани доста мнения „за” и „против” изграждането на ВЕЦ „Моста” или мини ВЕЦ „Моста”. Там бяха чути мненията на инвеститорите, на заместник-министър Качакова, както и на граждани, и експерти от региона. Там пролича безпокойството на гражданите на Шумен от възможния воден режим след построяването на ВЕЦ „Моста”. Така се аргументираха редица специалисти и изказаха своите опасения на тази тема. 
Вярно е, че приоритетът е питейно-битовото водоснабдяване. Тук Вие сте прав, но там беше повдигнат един друг въпрос – за работата на ВЕЦ „Миланово”. Оказа се, че ВЕЦ „Миланово” е работил незаконно една година, тъй като не е било издадено разрешително за водоползване и производство на ел. енергия. 
Тъй като казахте, че имате ежемесечни отчети и следите положението на тези язовири, които са влезли в списъка, в този план искам да Ви попитам: какъв е този пропуск, който сте допуснали? Наистина ли е така, че една година ВЕЦ „Миланово” е ползвал вода без разрешение, тъй като разрешителното му е издадено през м. юли 2008 г.? Преди това ВЕЦ „Миланово” не е имал такова разрешително. Оттам произтича безпокойството на гражданите, тъй като явно контролът по водоползването за различни нужди вероятно е занижен и оттам се прави аналогия, че и новия ВЕЦ може да ползва вода без да има необходимия контрол. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В случая аз ясно и категорично Ви заявих, че има месечни графици, в които съблюдаваме абсолютно всички водни обеми да бъдат предназначени първо и преди всичко за питейно-битово водоснабдяване. 
Въпросът, който допълнително ми задавате, в момента излиза от обхвата на първоначално зададения Ви въпрос. Ако имах информация, щях да разпоредя проверка по случая. Такава ще бъде извършена, но не допускам без разрешително, без да бъдат определени съответни обеми, да се ползва вода за производство на ел. енергия. В никакъв случай това не мога да го допусна. 
Наистина пред екипа на министерството, пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката и енергетиката в лицето на „НЕК” ЕАД винаги пред нас на първо място приоритет е било питейно-битовото осигуряване. Така че не мога да го допусна. Преди всичко ще направим проверка, за което вие ще бъдете уведомени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Чакъров.
След почивката ще отговаря министър-председателят Сергей Станишев, към който има четири въпроса и питания. 
След това отново ще продължим с отговорите на министър Чакъров. Към него питане ще отправи народният представител Евгени Чачев.
Обявявам 30 минути почивка – до 11,35 ч. (Звъни.)
 
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с парламентарния контрол. Както ви е известно, на въпроси и питания ще отговаря министър-председателят на Република България господин Сергей Станишев.
Преди това имам приятното задължение да ви съобщя, че на балкона са представителки на Дамски клуб от Пловдив по покана на народния представител Мария Капон. Да приветстваме дамите. (Ръкопляскания.)
От името на парламентарната група на Демократи за силна България желаят да направят изявление.
Госпожо Михайлова, заповядайте.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър-председател! Вземам думата от името на Парламентарната група на Демократи за силна България, за да се обърна към министър-председателя и правителството с настоятелния призив да си ходят, защото управлението, което предлагат на българските граждани, проваля европейското членство на България. 
Всяка седмица ние от Демократи за силна България ще излизаме с аргументи защо трябва да си ходи това правителство. Сега искам да се спра на част от тези аргументи, използвайки думите на министри и на министър-председателя преди четири месеца - по време на дебатите на вота на недоверие към правителството. 
На 29 юли 2008 г. министър Пламен Орешарски казва: “Да, има проблеми по предприсъединителните фондове. Идентифицираха се редица проблеми, затова част от мерките там са временно спрени. Аз запазвам своята убеденост, че усилията на администрацията ще направят всички хипотези за загуба на средства излишни.”
Господин Орешарски трябва да си ходи, защото не са временно спрени парите, парите са спрени окончателно.
Министър Петър Мутафчиев казва: “Да, писмото е относно временно преустановени междинни плащания по проекти, финансирани от средства.”
Министър Мутафчиев, трябва да си ходите, не са временно спрени, спрени са окончателно. 
Заместник министър-председателят Ивайло Калфин казва: “Да, имаме забавяне, имаме и грешки, свързани с европейски фондове, няма обаче загубени стотици милиони и милиарди, няма откраднати европейски средства. Това, което искам да ви кажа, така работи Европейският съюз – контролират се държавите независимо дали са нови или стари и там, където те не са си доизпълнили задачите, се вземат санкции, включително и връщане на средства. Такова у нас няма.” 
Има, вече са спрени стотици милиони евро. Трябва да си ходите, господин заместник министър-председател. 
Заместник министър-председателят Меглена Плугчиева казва: “В момента – да, вярно е, вдигната е акредитацията на двете агенции в Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Факт е, там има временно спиране.”
Няма временно спиране, госпожо вицепремиер. Трябва да си ходите, спрени са окончателно.
Министърът пък Валери Цветанов казва: “Уважаеми дами и господа, нека да поставим акцентите по ясен и правилен начин – за това, че имало измами, са виновни измамниците.”
Според него правителството май не е, обаче и той трябва да си ходи. Спрени са парите. 
Какво ни казва министър-председателят на 30 юли 2008 г.? 
“По време на обсъждането на Политическия съвет на коалицията беше направен един много реалистичен, много самокритичен анализ на нашите слабости и се излезе с ясен план за действие, за да можем ние да се превърнем в успешна страна – член на Европейския съюз, във всеки един смисъл на тази дума, защото това заслужават българските граждани.
Моето мнение – казва премиерът – е, че България има успешна първа година и половина от членството в Европейския съюз.”
Господин премиер, след докладите и след решението онзи ден не може да се говори за успешна година и половина от членство в Европейския съюз. 
Нататък казвате: “Българското правителство възприема докладите на Европейската комисия конструктивно, с чувство на отговорност и с амбицията там, където грешим, да се поправим и да свършим много повече и по-фокусирана, и добре организирана работа. Именно следващите месеци ще бъдат решаващи от гледна точка на това как реално се развиват оперативни програми, колко проекти, какви сфери ще успеем да договорим до края на 2009 г., когато изтича периодът, в който България ще се ползва от правото, че всеки един одобрен проект ще се изпълнява за 3, а не за 2 години. 
За алтернативата, която предлагате от опозицията, тя е вредна за страната – казвате, господин премиер - служебно правителство, нестабилност, избори, дълги преговори за сформиране на следващото правителство ще бъдат пропиляно време за страната.” 
Това го казвате на 30 юли. Пропиляха се тези месеци до днешния ден, 28 ноември 2008 г. Пак чуваме същите аргументи и знаем, че наново искате време, което да пропилеете, и то да пропилеете интересите на страната.
Казвате: “Вярвам и през следващата година България ще бъде на плюс в чисто финансови измерения от гледна точка на нашето членство в Европейския съюз. Това е факт. 
Второ, към момента няма безвъзвратно загубени средства за нашата страна, има сериозни и в много отношения обосновани критики към двете агенции по Програма ФАР, на които беше временно спряна акредитацията.”
Господин министър-председател, факт е, че вече окончателно са спрени средствата. Факт е, че не се постигна това, което Вие говорихте и искахте като доверие в тези четири месеца, и заради които управляващото мнозинство отхвърли вота на недоверие. Вече не е въпрос на вот на недоверие, въпросът е интересите на България да бъдат защитени, а това става през нови избори, ново правителство, с доверие тук, в страната, с доверие в Европейския съюз.
Затова ние от Демократи за силна България ви казваме: ходете си възможно най-бързо. (Ръкопляскания от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Атанасов, искате процедура? 
Заповядайте, господин Атанасов, но действително да бъде процедура и да бъде по начина на водене, а не да използвате тази форма, за да допълвате декларации.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, господин министър-председател! Вземам думата по начина на водене, за да протестирам остро срещу поведението на председателя на Народното събрание господин Пирински, който ми е върнал въпрос, който съм задал към министър-председателя. 
Позволявам си да взема думата, защото аргументите на господин Пирински не са несъстоятелни, а са смешни и това е недопустимо в най-висшия орган на държавна власт в страната. 
Задал съм въпрос към министър-председателя защо председателят на Държавната агенция за национална сигурност отказва да предостави в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на парламента документи, които се съхраняват в неговата агенция. Немотивирано, след две писма, написани от председателя на комисията, той не само че не отговаря, а дори не се явява в комисията. 
Съгласно чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, всяко едно длъжностно лице, което бъде поканено в комисия или в парламента, е длъжно да се яви и, освен всичко друго, да предостави исканите от него материали и документи, независимо дали те са следствена или всякаква друга тайна. Така че това неизпълнение от страна на председателя на Държавната агенция на практика е осуетяване на парламентарен контрол.
Какво ми пише господин Пирински? Предметът на Вашия въпрос се разглежда по реда на чл. 32 от Закона за Държавната агенция от специализирана постоянна комисия на Народното събрание, поради което не следва да се реализира по реда на парламентарния контрол.
Първо, такава комисия все още няма и, второ, означава ли, че като има Комисия по здравеопазване, ние не можем да задаваме въпроси към министъра на здравеопазването, да речем? 
Така че това е абсолютно несъстоятелно. Протестирам и всяка седмица ще задавам този въпрос! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте от името на парламентарна група, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не е особена изненада, нито особено неочаквано, че представителите на опозицията поставят въпроса и искат оставката на отделни министри или на правителството като цяло. В този случай обаче ще кажа, че нямаше да бъде изненада, ако бяхте премълчали, защото съм сигурен, че и вие осъзнавате факта, че са налице много усилия, много конкретни действия, които Европейската комисия в този случай трябваше да отчете и които, впрочем, ни даваха основание да изразим онази надежда по време на дискусиите по вота на недоверие, в едно по-различно и по-друго, по-благоприятно за България решение на Европейската комисия. Дали вие от опозицията ще признаете това нещо и дали гласно ще го изразите, това е съвсем друг въпрос. 
Аз нямам притеснението, за разлика от вас, да кажа, че в част от тези усилия и съответно принос за конкретните резултати има и българската опозиция, имат и независимите народни представители, например в областта на законодателството. За съжаление и новоприетите закони, и измененията на вече съществуващите, които впрочем въвеждат много по-прецизни, много по-стриктни механизми в някои от действията и обществените отношения, които уреждат, очевидно не се отчитат в този случай. 
Трябва да подчертая, че времето и изминалите дни, след като беше огласено решението на Европейската комисия, не дават допълнителни аргументи в подкрепа на това решение. Съответно ние от Парламентарната група на Коалиция за България нямаме основание да променим вече огласената от нас позиция. Нека да напомня, ние смятаме, че това решение не е справедливо (реплики от народния представител Иван Костов), че то не отчита конкретните резултати и съответно решението е крайно разочароващо.
Още веднъж ще кажа: ние от Парламентарната група на Коалиция за България не твърдим, че всичко е идеално. (Шум и реплики от народния представител Иван Костов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за тишина!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Нито сме хора, които ще разпалват и които ще използват антиевропейска реторика. (Шум и реплики от ДСБ.)
Но не приемаме и няма да приемем безкритично всяка оценка и всяка констатация по отношение на България, особено пък тези, господин Малинов, в които може да се долови и политическа конюнктура, и двоен стандарт, а и принос впрочем, на редица български политици, за съжаление, от опозицията. Принос, който превръща България в черната овца на Европа. 
Подобни решения между другото, дами и господа от опозицията, подхранват скептицизма и съответно дават основания на критиците на Европейския съюз да злорадстват, в това число и в България. Ние не сме сред тях. Подобни решения са демотивиращи, макар че няма да ни откажат и от по-нататъшните усилия за подобряване на взаимодействието и сътрудничеството с Европейската комисия, и от нашата решителност и решимост да изпълним в пълен обем мерките, които са предвидени по плана за действия. 
В заключение ще подчертая, че това решение без съмнение ще има своите негативни последици за българската икономика и то в момент, в който всички търсим и търсят адекватни решения, мерки, ограничаващи негативното влияние или проявлението на икономическата рецесия върху България.
Впрочем това решение по един особен вид наказва страната с финансова стабилност, с добри икономически показатели, която именно заради това си състояние пести пари на европейските данъкоплатци. (Реплики „Е-е-е!” от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за тишина!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Ние, за разлика от вас, в заключение, колкото и както да реагирате, ще заявя, че продължаваме да обсъждаме допълнителни мерки към вече обявените по плана за действия, имаме съответно и политическата воля да ги реализираме, независимо от тази ситуация и от това решение на Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и реплика от народния представител Атанас Атанасов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към питане от народния представител Мария Капон към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Моето питане беше внесено преди два месеца и вече може би само на пръв поглед не е толкова актуално, но в отговора Ви, господин премиер, ще разберем и за бъдещите реакции на кабинета, независимо колко месеца му остават.
Когато внесох въпроса, се бяхте завърнал от официално посещение в Русия, където разговаряхте с руския си колега Владимир Путин. Според официалната информация сте обсъждали енергийни проекти с участието на двете страни. 
Междувременно остава важен въпросът и за българската позиция по отношение напрежението между Русия и Грузия от една страна, и между Русия и Европейския съюз от друга, особено що се отнася до политиката на Русия към Грузия след формалния край на военните действия. 
Особено притеснителна беше изразената позиция от страна на руския посланик в Европейския съюз, че България не би допуснала Съюзът да наложи санкции на Русия в тази ситуация. Това не е единствената унизяваща страната ни изява от страна на руския дипломат. Няма да Ви припомням, но все пак ще го направя. Той каза, че България е Троянският кон в Европейския съюз.
За нас е важно, господин премиер, тук, в Народното събрание, да получим гаранции, че той говори това от собствено име, а не защото нашата страна му е дала възможност за подобно предположение.
Затова Ви питам следното: по време на Вашето посещение в Русия искано ли беше от Вас България да признае независимостта на отцепилите се от Грузия територии? Какво е Вашето отношение към подобна възможност? Каква е позицията на България, що се отнася до вероятността Европейският съюз да наложи санкции на Русия заради агресивното й поведения в Грузия? Такива срещи се състояха. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Капон! В своя отговор пред народните представители на 3 октомври т.г. аз подробно изложих принципните моменти, от които се ръководи нашата политика по отношение на Русия във връзка със създалата се обстановка в Южен Кавказ. Поради това, а тъй като и след моето изказване не са настъпили никакви съществени изменения, ще си позволя да бъда кратък.
Също така искам да припомня, че от трибуната на Общото събрание на Организацията на обединените нации аз заявих, че нашата страна е за запазване на териториалната цялост на Грузия и в тази наша позиция няма промяна.
От руска страна нито по време на разговорите ми с министър-председателя на Русия господин Путин, нито по други канали е изразявано мнение, че България трябва да признае независимостта на Южна Осетия и на Абхазия.
Уважаема госпожо Капон, Вие сте народен представител със значителен международен опит, затова леко недоумявам какво Ви мотивира за този въпрос. 
Знаете, че отношенията между България и Русия през последните години се развиват доста динамично, особено в областта на икономиката, търговията, взаимните инвестиции. Но това не влияе на позицията на българското правителство по отношение на ситуацията в Грузия, отцепването на Абхазия и Южна Осетия и тяхното признаване от страна на Руската федерация. Искам да подчертая, че позицията на България по отношение на този конфликт е била ясно изявена още в първите дни и тя е константна, не е променяща се в зависимост от конюнктурата. България е много активен участник в дискусиите в Европейския съюз, в това число в Съвета на Европейския съюз, обсъждайки този въпрос. Да припомня, че немалко от инициативите именно на българското правителство бяха приети като общи позиции на Европейския съюз – и за определянето на специален представител на Европейския съюз за Грузия по отношение на конфликта, и за разполагането на европейски наблюдатели в зоната на конфликта. Аз съм доволен, че Европейският съюз по време на председателството на Франция с инициативата на президента Саркози пое инициативата, първо, за максимално бързо спиране на бойните действия, постигна се споразумение, известно като Споразумението Саркози – Путин; и, второ, за стабилизиране на ситуацията в региона, в това число с много активни мерки и намерения за подпомагане на Грузия в процеса на нейното възстановяване след бойните действия.
Искам да обърна внимание, че във всички дискусии, които вървят и засягат отношенията между Европейския съюз и Русия, България участва активно. Знаете, че изтече срокът на предишното споразумение, което определяше параметрите на отношенията между Европейския съюз и Русия. Предстои започването на нови разговори. И нашето разбиране е, че е по-добре да има достатъчно ясна рамка, в която да бъдат очертани правилата на отношенията между Европейския съюз и Русия, в която интересите на двете страни да бъдат ясно идентифицирани, защото това е много по-добро, отколкото една аморфна среда, в която отношенията между Европейския съюз и Руската федерация се развиват по-скоро на основа на двустранните позиции, връзки и отношения, наслагвани между една или друга страна и Русия. Трябва ни общоевропейска позиция и рамка на връзките между Европейския съюз и Русия.
Разбира се, и в самия Европейски съюз има крайни позиции – от едни, които по-скоро винят Грузия за започването на конфликта, до други, които изцяло хвърлят вината срещу Русия и дори искат тежки мерки. Искам да обърна Вашето внимание, че на ниво Европейски съвет такива инициативи не са обсъждани и разглеждани, защото Русия е важен партньор на Европейския съюз. Това не е моя позиция, а е позиция на Европейския съюз от много години. Това е непосредствен съсед на Европа, в много отношения имаме и общи предизвикателства и проблеми, които трябва да се решават. Затова в международните отношения е важно винаги да има стабилност, предсказуемост и диалог.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Мария Капон за до два уточняващи въпроса.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Благодаря Ви, господин премиер. Тъй като Вие задълбочихте темата относно споразумението, което Европейският съюз ще сключва с Русия, аз имам два конкретни въпроса и се надявам да можете да ми отговорите.
Какво участие взима България в доклада за мисията на Европейския съюз за установяване на истината за избухването на военния конфликт между Русия и Грузия, който, между другото, предстои да бъде оповестен на 30 ноември т.г., тоест всеки един момент? Швейцарска дипломатка ръководи тази мисия и се надявам, че България участва в нея.
И вторият ми въпрос, който мисля, че по някакъв начин е много ясно включен във втората част на Вашия отговор, господин премиер: какво е отношението на българския кабинет към агресивното поведение на Русия спрямо две страни – членки на Съюза и на Северноатлантическия алианс – Чехия и Полша, приели елементи на противоракетния щит на Съединените американски щати на своя територия? Важно е тук да чуем тази позиция от Вас. Смятам, че заради международните ни отношения и всичко, което се случва вътрешнополитически в страната, е важно да го чуем от Вас лично, защото е част от този Рамков договор, в който трябва да го има – да, разбира се, много важния за нас и за Европейския съюз партньор Русия.
СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА (КБ, от място): Този въпрос не е дипломатичен, госпожо Капон, ни най-малко! Как можем да говорим за дипломатичност, как може такова нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Явно може всичко.
Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Капон! По първия въпрос – България внимателно следи тази дейност. Както знаете, ние имаме наши представители в европейската мисия на терен, на територията на Грузинската република. И това е част от нашия принос, както в много други мисии на Европейския съюз, на НАТО, на Обединените нации за гарантиране на стабилността.
За нас стабилността в Черноморския регион, както и в Западните Балкани, е от особено значение, защото България няма интерес нашият регион да се превръща в регион на противопоставяне, на напрежение. Губим ние, а не страни, които се намират на хиляди километри от региона. На тях, по една или друга причина, им е по-лесно да заемат по-твърди, поне на думи, позиции, да бъдат крайни в своите оценки, стигайки понякога до нива, които не са най-добрият тон.
Искам да припомня все пак, че през м. април 2007 г. Европейският съюз прие мандат за преговори за ново всеобхватно споразумение между Европейския съюз и Русия. Съгласно проекта на този мандат, целта е новото споразумение да създаде дългосрочна и всеобхватна рамка на взаимоотношенията между Европейския съюз и Руската федерация и да постави здрава основа на тяхното бъдещо развитие. 
През м. юни т.г. беше прието съвместно изявление за откриването на преговорите за ново споразумение. Те са започнали на 4 юли в Брюксел и се водят от генералния директор на външните отношения господин Ландабуру от страна на Европейския съюз и от посланика на Русия в Европейския съюз господин Чижов от руска страна. Мисля, че няма нужда българският министър-председател да коментира всяко едно от изявленията на посланик на която и да е страна. Аз лично смятам, че е неуместно и не е в добрия тон на дипломацията, още повече не отговарят на истината. Нито България е Троянският кон на Русия в Европейския съюз, нито позицията на България по отношенията на Европейския съюз и Русия се различава от общата европейска позиция. 
Именно конфликтът между Русия и Грузия наложи прекратяване на преговорите за новото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Русия. Това решение беше взето на заседание на Европейския съвет на 1 септември 2008 г. и беше именно ответна реакция и на военните действия, и на позицията на Руската федерация за признаване на самопровъзгласилите се републики – Южна Осетия и Абхазия.
Що се отнася до политиката на защита на страни от Европейския съюз и на НАТО, българската позиция винаги е била, че трябва да има обща позиция. Ако има противоракетен щит, той трябва да гарантира сигурността на всички страни от НАТО, защото това е един от принципите на Североатлантическия договор. А не да покрива отделни пространства от територията на НАТО. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Мария Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин премиер, най-малко, заради това, че убедихте групата си – на БСП, която много активно се развълнува по малко различния въпрос, който зададох, който обаче е изключително важен за страната ни. България трябва да има проактивна политика, колеги, и дали това е премиерът, излъчен от вашата парламентарна група, той е премиер на страната и трябва да може да дава тези отговори.
Благодаря Ви, господин премиер, защото смятам, че дори личното Ви мнение относно становището на един дипломат, какъвто е господин Чижов, беше важно да го чуем точно по този начин. Надявам се, то да е мнение и на правителството, след като Вие го изразявате. Защото ние няма да допуснем и се надявам, особено в днешните дни, когато е изключително важно за страната ни, да има национален консенсус по определени теми, заради финансовата криза, заради спрените пари от Европейския съюз, заради бъдещето на страната ни, заради доходите на хората. Днес е важно да имаме наистина национален консенсус по определени теми. Но външната политика и отношението към България е също част от този консенсус, за който всички ние трябва да работим. Надявам се наистина България да е над всичко и това да е в рамките на вашите действия през следващите месеци, независимо колко са те за този кабинет. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, госпожо Капон. 
Госпожо Капон, извинявайте, имате няколко писмени отговори, заповядайте.
Питане, зададено от народния представител Евгени Чачев, към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
Господин Чачев, заповядайте.
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер! Преди два дни вашето правителство получи втори жълт картон от Европейската комисия, след този в годишния доклад от 23 юли т.г. А втори жълт картон означава червен картон, господин Станишев. (Реплики от КБ.)
Червен картон, с който България безвъзвратно загуби над 220 млн. евро за строителството на пътищата Разлог – Банско, Банско – Гоце Делчев, Гоце Делчев – Садово, тунелът Дупница, пътят Рудозем – Ксанти, Ново село – Марица, Плевен – Никопол, Малко Търново – границата, Соколовци – Смолян, Смолян – Средногорци, Монтана – Лом. Да продължавам ли? И не само това. 
На път сме да се простим с още 346 милиона по същата програма ФАР, а ни налагат да внесем и 790 млн. в общ еврофонд, от който няма да можем да се възползваме. 
Червен картон, с който Европейската комисия няма да възстанови отнетата през м. юни акредитация на две български държавни агенции. 
Червен картон, най-лошото на което е, че е отнет атестатът на Министерството на финансите, господин Станишев, за работа с фондовете. Интересно как то ще управлява оперативните програми за 11 милиарда евро? За мен това е най-голямата заплаха - това отнемане на акредитацията отключва верижна реакция на спиране на пари по подобие на замразените 115 млн. по ИСПА, 121 млн. – по САПАРД, плюс 340 млн. по ФАР.
И още нещо – хазартно сключените от вашите пътни братя договори, господин Станишев, ще трябва да се финансират от държавния бюджет в условията на криза. Така вие въвеждате нов данък „лошо управление”, който всички българи ще плащаме. Но най-тежкото последствие е започналият разрив между вашето правителство с участието на президента Първанов, а от днес и с участието на господин Ангел Найденов, и Европейската комисия, опитвайки се да обърнете собствената си некомпетентност и корумпираност в антиевропейски настроения сред българите, господин Станишев, в стил на атака.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Къде го чухте това?
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ: Моето питане е: каква е общата политика на българското правителство за спасяване на замразените средства по оперативните програми и по-специално по оперативна програма „Регионално развитие” по 21 проекта на Национална агенция „Пътна инфраструктура” за изграждане на пътища? Благодаря ви. (Реплики между Евгени Чачев и народни представители от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чачев, разбира се, няма да коментирам Вашите литературни съчинения и епитети, които използвате във Вашето питане. Ще се постарая да бъда конкретен, защото иначе допуснахте и много неточности. Знаете много добре, Вие поне, че оперативните програми се управляват не от Министерството на финансите директно. Между другото една от слабостите на България е това, че допуснахме, според мен, грешката за прекалена децентрализация на управлението на оперативните програми. Това не беше решение на сегашното правителство. 
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ, от място): Това вие го направихте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Не, това беше заварено положение. Но ние се учим от нашите грешки и се стараем да ги коригираме.
Конкретно на Вашето питане. Знаете, че Национална агенция „Пътна инфраструктура” е конкретен бенефициент по оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура. Бившият фонд „Републиканска пътна инфраструктура” в края на 2007 г. е провел процедури по Закона за обществените поръчки, избрал е изпълнители и е сключил договори за строителство и надзор на 21 проекта. Договорите с изпълнителите са сключени, при условие че влизат в сила след одобряване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и осигуряване на финансиране от управляващия орган по оперативна програма „Регионално развитие”.
На 16 януари фондът е депозирал документи да кандидатства в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проектите и осигуряване на финансиране. В продължение на няколко месеца управляващият орган е оставил без движение молбата на фонда. 
През м. септември 2008 г. Надзорният съвет на Национална агенция „Пътна инфраструктура” след промените в закона, в структурата, в персоналното ръководство на фонда разгледа статуса на проектите и одитните доклади на дирекция „Вътрешен контрол” на агенцията във връзка с тези процедури. Извършената проверка обхваща около една трета от всички проведени процедури, в които са констатирани пропуски и слабости, които касаят изискванията на Закона за обществените поръчки. Комисиите не са прилагали еднакви критерии за оценка към всички участници, тоест липсва съответствие между утвърдената методика и прилагането и практиката на комисиите, и редица други недостатъци. 
На база на резултатите от одитните проверки Надзорният съвет препоръча и изпълнителният директор на НАПИ оттегли депозираните документи от МРРБ със свое писмо от 30 септември тази година. 
През октомври НАПИ стартира процедура за преустановяване на договорните отношения с фирмите изпълнители. С писмо от 31 октомври те са уведомени, че след сключване на договора съгласно правилата на оперативната програма управляващият орган - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, не е одобрил внесените от фонда проекти – средносрочна рамкова инвестиционна програма, а с това и проектите, включени в програмата, не са получили финансиране. 
Посочените обстоятелства правят невъзможно настъпването на отлагателното условие по чл. 50 на договора, което означава, че договорите влизат в сила след одобряване на програмата и осигуряване на финансирането по оперативна програма „Регионално развитие”.
Предвид изложеното по-горе фирмите са уведомени, че договорите с тях няма да породят правни действия и като лишени от правно действие същите вече не обвързват страните по него. 
Изпълнението на изброените по-горе действия не означава, че НАПИ груби правото си да кандидатства повторно като конкретен бенефициент по програмата, а й се дава възможност да подготви по-прецизно документацията, да извърши всички необходими процедури, за да получи необходимата оценка и одобрение на проектите за финансиране от управляващия орган. 
В тази връзка НАПИ прие и изпълнява план-график за подготовка и повторно депозиране на документите за кандидатстване, който включва следните основни дейности: преглед на техническите проекти и актуализирана оценка на строителната стойност на проектите, ревизиране на тръжната документация за провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки, нова методика за оценка на офертите и кандидатите и нови договорни условия, подготовка на нов пакет документи за кандидатстване в съответствие с настъпилите законодателни промени в статута на бенефициента, укрепване на административния капацитет на НАПИ с цел ангажирането на подходящ екип квалифициран персонал, който да гарантира доброто финансово управление и навременното изпълнение на проектите.
Съгласно утвърдения график до края на м. януари 2009 г. НАПИ ще депозира пред управляващия орган нов пакет документи за кандидатстване, като същевременно изгради и приведе в изпълнение вътрешни системи за управление и контрол, които да гарантират ефективно и ефикасно усвояване на средствата, предоставени с оперативна програма „Регионално развитие”. 
Накрая искам само да подчертая, че в съответствие с принципите за законност и прозрачност при управление на средствата за рехабилитация и строителство на пътищата НАПИ поддържа оперативна информация за предприетите действия и за проектите на електронната си страница www.nrif.bg.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евгени Чачев.
Господин Чачев, както Ви е известно, имате възможност в рамките на две минути да зададете по темата до два допълнителни въпроса. 
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер! На парламентарни питания на 3 и 17 октомври тази година по същата тема от тази трибуна заявихте - пак ще Ви цитирам, както Вие казвате, „като жив класик”: 
„Предприехме всички необходими мерки, особено в пътния сектор, съгласувано с Европейската комисия. Голяма част от тези мерки са изпълнени. За по-добра координация създадохме отделен екип, включващ заместник-министри на транспорта, регионалното развитие и финансите за ежеседмичен контрол в НАПИ. Добрата координация и колективната игра са ключов фактор за европейските средства, предвидени за пътния сектор. И през следващите месеци ще полагаме системни усилия, за да се промени не само образът, но и начинът на работа на НАПИ” – край на цитата, господин Станишев.
„България трябва да работи много повече, с повече воля, с повече отговорност, за да изпълни изискванията на Евросъюза. В тази посока е посланието от решението на Брюксел за спиране на парите по ФАР за България.” Тези думи, господин премиер, не са мои, не са и Ваши. Тези думи са на Вашия колега Доминик дьо Вилпен, който избрахте за председател на Консултативния съвет, ако не се лъжа, по усвояване на парите. 
Оттук и моите доуточняващи въпроси: защо не направихте нищо практически, господин премиер? Нали променихме законодателството, наредби и така нататък, както каза и господин Найденов? Но нищо практическо не направихме, за да се случи преди два дни това, което се случи. Кой ще понесе вината за загубите? Защото загубите не са 220 милиона – и Вие го съзнавате, загубите са 2 милиарда, господин премиер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чачев, благодаря за многобройните цитати. Не се отричам от моите думи, които казах тук, а също така споделям и думите на бившия премиер на Република Франция господин Дьо Вилпен. Няма съмнение, България, българската администрация трябва да работи още повече. 
Беше ясно още през м. юли след Доклада на Европейската комисия и временното спиране на средствата по няколко предприсъединителни програми, че шансовете не са много високи, защото трудно се правят чудеса за 2-3 месеца. Вие сте наясно с това като бивш член на правителство. 
Имахме два варианта: или да кажем – няма да успеем да се справим, тези пари са загубени и да вървим напред, тогава да изпием горчивата чаша до дъно; или да положим все пак всички възможни усилия това да не се случи. Защото губещите от това решение, подчертавам, на Европейската комисия, на една генерална дирекция, са българските граждани. Като българин и като министър-председател много ме боли от това решение. То действително е разочарование, защото съм видял в тези месеци колко усилия бяха положени не само за законодателни промени, господин Чачев, и за структурни, и за персонални, и за организационни, и за всякакви промени! 
Много народни представители, в т.ч. от опозицията, бяха участници в това, в т.ч. имаше редовно докладване от вицепремиера госпожа Плугчиева за това какво се прави. Бяхте в течение на тези неща. Това ни даваше основание да очакваме различно решение от Генерална дирекция „Разширяване”. Особено когато експерти, които идваха от тази дирекция, казваха: „Много сте постигнали за много кратко време, дори е учудващо”. 
Това не си го съчинявам, господин Чачев! Това е записано в срещи, които са били публични, с много участници! Затова ме боли, затова има и разочарование. 
Но, господин Чачев, категорично се противопоставям на това, което прозвуча от залата, от вашата парламентарна група – ние сме били насаждали антиевропейски настроения и едва ли не сме се опитвали... (Реплика от народния представител Евгени Чачев.) 
Не, не ме прекъсвайте! Не ме прекъсвайте, не го каза това господин Найденов! 
... да се противопоставим на Европейската комисия.
Българската социалистическа партия, изобщо и трите партии от коалицията никога не са били и няма да бъдем антиевропейски! Ще търсим истински съдържателен диалог с Европейската комисия, с генералните дирекции – открити сме за критики и очакваме справедлива оценка, когато има реални усилия! 
Когато ръководителят на службата ОЛАФ каза, че България е на правилен път и вижда резултати, очаквахме и от Генерална дирекция „Разширяване” да има действително по-голяма обективност за свършеното, за пътя, за посоката. Но няма да се откажем да подобряваме работата на администрацията, защото това е нужно за страната, не заради един или друг чиновник в Европейската комисия! Така че недейте да интерпретирате по лъжлив начин позицията, която има българското правителство. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евгени Чачев.
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин премиер, не трябваше накрая да изричате тази лъжа, тъй като Вие говорихте два дни за двойния стандарт, но все пак Ви прави чест, защото казахте, че няма реални резултати. (Реплики.) Казахте! Извадете стенограмата след малко и ще видите какво казахте.
И не случайно Европейската комисия не възстанови акредитацията на двете агенции, господин Станишев. Не случайно това ще доведе до ефекта на доминото, за който Ви казах.
Вие не бяхте откровен и в отговора си. Не казахте истината. Аз няма да я кажа, защото това ще влоши още повече положението на България. Вие знаете за какво става дума. Но Вие знаете и това, че застанахте на амбразурата като Александър Матросов, да браните пътните братя. Така ли беше, господин Станишев? И това беше резултатът. Оттам се разплете чорапчето за всички тези неща, за които обвинявате опозицията.
И ако бъдете честен, ще признаете, че винаги Демократи за силна България са били конструктивни в критиката си, включително и аз, колкото и нескромно да звучи. Аз може би имам най-много питания към Вас в този парламент. Винаги съм бил конструктивен, господин Станишев. Това не можете да го отречете, но аз не съм доволен от Вашия отговор и затова, макар и да се повтарям, за втори път ще Ви я връча, тъй като Вие си я оставихте тогава на стола -заповедта за уволнение. Подайте си оставката, господин Станишев! (Шум и реплики в залата.)
Тя е заради корупцията във високите етажи на властта, за некомпетентност в управлението на държавата и за провала на членството на България в Европейския съюз. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Сега да преминем към следващото питане след тази театрална сценка.
Питане зададено от народните представители Яне Янев и Димитър Абаджиев към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
Заповядайте, господин Янев, за да развиете своето питане.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Театърът е сериозно изкуство и не трябва да го сравняваме с тези истории тук! (Оживление.)
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Месеци наред авторитетни европейски и световни печатни издания и електронни медии публикуват крайно негативна информация за нашата страна. Особено красноречив пример е неотдавнашната обширна статия за България в „Хералд трибюн”, която почти незабавно бе препечатана в „Ню Йорк таймс”, разпространена от редица интернет сайтове и коментирана от други печатни издания. 
Чрез два от най-авторитетните световни вестници с многомилионен тираж името на нашата страна влезе в глобалното публично пространство за пореден път в унизителна и по-скоро унищожителна светлина. Оригиналното заглавие на публикацията „Корупцията в България притеснява ЕС” е твърде деликатно в сравнение с убийственото й съдържание. Ако някой по света не е чувал какво става в България, чрез тази публикация придобива представа, че това е страна, в която няма нищо друго освен организирана престъпност от улицата до върховете на държавата и причината за този образ на България не е в пристрастие на авторите, а в грозната реалност. Защото все повече български граждани са наясно, че България е най-корумпираната и най-бедната страна в Европейския съюз. 
Сивият сектор е основна част от българската икономика. Той се гради от бизнесмени с политически връзки в най-високите етажи на властта. Огромните средства налети в България от Европейския съюз не попречиха на престъпността, само направиха определени групировки по-богати. Сенчестите групировки навлизат в легалния бизнес и са в битка за дял от всичко – от недвижимата собственост до милиардите евро помощи. Парите от контрабанда и наркотици се преливат в законен бизнес, в който обаче конкуренцията е с мафиотски методи, включващи дори убийства.
Европейските страни са отчаяни от българското правосъдие и му нямат никакво доверие. Например европейската заповед за арест на Коце Маца така и не беше изпълнена в България. Той при първа възможност беше арестуван в Гърция. 
За последните 15 години са станали над 125 публични убийства като в последните пет години броят им е рязко увеличен. Повечето от тях не са разкрити. 
Чужденците, идващи в България, се предупреждават, че София е опасна за живота им територия. 
Бихме могли само да добавим, че в цялата цитирана статия няма и намек за съчувствие или търсене на оправдателни причини. 
Затова са нашите конкретни въпроси: в какво се изразява политиката на правителството за изграждане на позитивен публичен образ на България пред Европейския съюз? Смятате ли, че тази политика, която се води в момента дава реални резултати? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Янев, уважаеми господин Абаджиев! Политиката на българското правителство за изграждане на позитивен публичен образ на страната ни по най-простия и честен начин може да бъде определена с няколко думи: истина, прозрачност и настояване за обективност и безпристрастност.
Българското правителство никога не е прикривало и няма намерение и за в бъдеще да прикрива слабостите, които са налице и когато са налице. Няма обаче да се примирим, когато достиженията на страната, извършените реформи в процеса на модернизиране на България, икономическия растеж, повишаването на качеството на живот, не се оценяват по достойнство, нито пък ще приемем съществуващите слабости, пропуски, дори нарушения, грозни картини от България, които съществуват не за първа година да се натрапват на общественото мнение и у нас, и в Европа, и по света като единствен образ на България, като страна, цитирам, „в която няма нищо друго освен организирана престъпност от улицата до върховете на държавата”. Това е нещо, което Вие сте написали във Вашето питане „като реалност”, цитирам. 
Извинявам се за израза, Вие разбирате ли какво говорите и какво правите в момента с това питане? 
Негативният образ на България пред европейското обществено мнение в последно време се създава и от зачестилите публикации в западните издания. Да, очевидно тук има тенденция. Задължително обаче е именно тук, в България, да си зададем въпроса доколко обективни са някои от тези бомбастични публикации, доколко почиват на обективна, балансирана картина на страната – и с нейните слабости, и с нейните постижения? Или само предъвкват информации, които са публикувани в продължение на десет години? Това също го има и мога да Ви го докажа, господин Янев. Мога да го докажа! 
За формиране на имиджа оказват влияние всички послания, които излизат и в България за България и от български политици, и от български медии. И много добре го разбирате. Не е въпрос положителният образ да се изгражда чрез 2-3 позитивни публикации или 2-3 интервюта. Това е въпрос на много системна работа. Смятам, че правителството трябва да направи много повече, за да преодолее негативната тенденция в представянето на България, защото смятам, че тя е несправедлива, защото не отразява цялата истина за нашата страна. 
Няма нужда да убеждавам когото и да било, особено тук, в пленарната зала на парламента, че манипулативното боравене с факти, жонглирането с полуистини и шумното лепене на етикети, господин Янев, с цел компрометиране на политическия опонент, по никакъв начин не работи за образа на България. Много пъти съм казвал на представители на българската опозиция: “имайте мярка в това, което приказвате за страната ни”. Има различни хора и в опозицията, не го отричам, но има и хора, които толкова открито, толкова арогантно чернят образа на страната, че мен ме е срам. 
Аз съм бил в опозиция, господин Янев. Никога не съм правил такова нещо. И опозицията трябва да бъде, ако щете, егоистична. Ако се претендира, че ще се управлява, в един момент Вие да не мислите, че един етикет, залепен на страната, ще бъде свален само защото ще дойде някой юнак, който е красив и умен. Заради него?! Хубавите неща и позитивният образ се градят дълги години, много лесно се рушат. Затова ме боли като български гражданин, когато имам факти, свидетелства и индикации за това какво правят и български политици по отношение образа на страната ни в чужбина. 
За съжаление, Вашето питане е обосновано, но самият начин на формулиране на някои неща, внушенията, които звучат, са част от точно такъв подход, и много ми е жал за това. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Димитър Абаджиев.
Господин Абаджиев, можете да зададете до два допълнителни въпроса към премиера.
ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, първо ми позволете да направя този коментар, че аз съм втрещен от това, което чух от Вас, и от липсата дори на една нотка самокритичност във Вашите думи. Понеже говорихте, че Вас Ви боли, мен също като българин ме болеше, защото в деня, в който излезе тази статия, бях в Брюксел. По новините по Си Ен Ен на всеки един час излизаха заглавията, които касаеха моята страна. А всеки, който ме познава и който знае какво съм правил в Брюксел, знае, че нито веднъж една дума не съм казал срещу България. 
Тъй като Вие казахте, че ние сме твърдели в нашето питане някакви неща, аз искам все пак да Ви напомня статията в “Хералд Трибюн”, която беше повод за нашето питане. Ето я статията, където е Вашата снимка с известния Марио Николов и снимките на мутри и на техните погребения: “Най-корумпираната страна в Европа. Докато в другите страни има мафия, България като държава е мафия”. Това е статията, написана от “Хералд Трибюн”, не от друг вестник. 
РЕПЛИКА: Кой от “Хералд Трибюн” я е писал?
ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: След един месец Вие казахте, че сте полагали огромни усилия за подобряване на имиджа чрез прозрачност, смелост и истина. След тези Ваши огромни усилия, които сте полагали за един месец, Вие така сте ни оправили имиджа, че на 26-и, преди два дни, излезе нова статия в “Хералд Трибюн”. Ето я, пак на първа страница и пак България: “Рушветчийството коства на България голяма субсидия от Европейския съюз. Корупцията ни блокира 220 милиона”. Статията се основава не на журналистически твърдения, а на писмо и заключение на Европейската комисия. 
И затова моето допълнително питане към Вас е: какви мерки сега, след решенията на Европейската комисия, не на журналистическите публикации, защото мисля, че Вие се убедихте, че тези публикации стъпват на обективни решения на самата Европейска комисия – ще предприемете? Те са две: или Вие и цялото правителство ще си подадете оставката, или ще предложите за уволнение поне петима министри, които пряко са отговорни. Кажете коя от двете мерки Вие ще предприемете като министър-председател? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янев, уважаеми господин Абаджиев! Аргументирате питането си към мен за политиката на правителството за изграждане на позитивен образ на страната със статии. Аз не смятам да правя анализ на журналистически материали и няма да го правя, пък било то и публикувани във важни, авторитетни международни издания. 
Впрочем, когато говорите, че едната статия е препечатана от единия вестник в другия, добре е да знаете, че “Интернешънъл Хералд Трибюн” и “Ню Йорк таймс” имат един издател.
Само ще обърна внимание върху нещо, което прочетох в българския интернет сайт като позиция и виждане на съавторката на въпросната статия, която заявява, че при списването на материала, в неговата подготовка се е повлияла най-вече от гугъл транслейт. Че чрез тази програма са събрали с колегата си много бързо голям брой български публикации на английски език. Също така, най-чистосърдечно госпожата казва, че не става дума за журналистическо разследване, за собствена инициатива или за находка, а за тема, поръчана й от прекия й началник – изпълнителния директор на медията. Няма лошо. Защо, с какви мотиви, не съм аз, който трябва да отговори на този въпрос. 
Казвате неистина - че нямало самокритичност в моето изказване. Имаше и прочетете стенограмата. Смятам, че правителството трябва да прави много повече, много по-системно за изграждане на добрия образ и за отговор на статии, които не представляват страната ни в обективна светлина, в реална светлина, пак казвам, със слабостите, реалните проблеми и резултатите. Защото се цитират в статии едни данни от преди десет години, системно се използват едни и същи хора, които се явяват като коментатори, политици от опозицията като правило все едни и същи лица, представители на неправителствени организации, също по някакъв начин повтарящи се. Мога да дам едни и същи лица или социолози – все същите лица. Обективната журналистика – аз смея да твърдя, че съм бил журналист и малко разбирам от тези принципи, изисква да се чуе и едно друго мнение. Да бъдат балансирани, поне едно да бъде цитирано. Мога да ви кажа и по конкретната статия, която се посочва. Госпожа Пушкарова, която се представя ту като изпълнителен директор на Съюза на съдиите, ту като експерт на Фондация “РискМонитор”, свързана с Отворено общество, е казала една констатация, която е ангро за българската съдебна система. Никой не реагира. Питам: къде е Висшият съдебен съвет, къде е Съюзът на съдиите? Това истина ли е? Да реагират, да кажат, ако е така, да посочат данни и всичко останало. 
Господин Абаджиев, не съм споменавал Вашето име, но мога да посоча много конкретни примери, в това число на евродепутати от България в Европейския парламент, които казват неистини за страната. Това беше общото ми послание – че когато говорим по този въпрос, трябва да мислим не за това правителство. То ще си отиде. Всяко правителство си отива. Трябва да се мисли за страната и да не бъдат краткосрочните политически дивиденти - за да оплескаш политическия опонент, водещи. Вярвам, че Вие, господин Абаджиев, го разбирате, но мнозина в опозицията не го разбират и правят точно обратното. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин премиер, в статията ясно е казано, че Вие сте търсен седем пъти за коментар. Дали е вярно, ние не можем да проверим това. Вярваме на „Хералд трибюн”. Има обаче и други факти, които са недвусмислени. Няма как да ги опровергаете. На вашия конгрес, господин Станишев, понеже казвате, че за да се спечелят политически дивиденти, се хвърля петно, та на вашия конгрес беше въпросният Марио Николов. Също така беше един друг бос на име Георги Гергов от Пловдив. Европейската комисия знае какво представляват тези хора. Никой не е в състояние в тази държава да убеди Европейската комисия, че тези хора нямат място не само в политическите партии. Това е друг въпрос, за който смятам, че съдебната система ще завърши докрай. 
Разбирам Вашето наследство, разбирам, че Вие сте принуден да управлявате с червения цар, който дойде тук само и единствено да завземе имотите си, да се обогати максимално цялата фамилия и изобщо да не го интересува какво се случва в нашата държава.
НИХАТ КАБИЛ (ДПС, от място):  Стига си се подмазвал!
ЯНЕ ЯНЕВ: Разбирам, че вие трябва по някакъв начин да се съобразявате и с новия дръндарски шейх на България. (Оживление в залата.) Ясно е, но Вие като министър-председател на България - още повече, че остават шест месеца до края на мандата – няма пречка да напишете сигнал до главния прокурор и до ДАНС и да дадете няколко от вашите министри, заместник-министри и висши държавни чиновници, за да може прокуратурата и съответните институции да се справят.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ, влизайки в залата): Пак ли не си си пил хапчетата тази сутрин? (Смях и оживление в залата.)
ЯНЕ ЯНЕВ: Господин председател, много моля, ние с колегата Абаджиев не създавахме никакъв шум и безредие в залата. Премиерът помоли и ние бяхме изключително коректни да го изслушаме. Сега идва тук един царски кочияш (смях в залата) и започва да скандира нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Много Ви моля, господин Янев!
ЯНЕ ЯНЕВ: Много ви моля! Това не е царската конюшня. (Смях в залата.) Това е пленарна зала! 
Много Ви моля, господин председател, въведете някакъв ред! Имам по-малко от 30 секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Говорите две минути и двадесет секунди. Надхвърлихте времето.
ЯНЕ ЯНЕВ: Господин председател, Вие бяхте свидетел, че влизайки през вратата, господин Кътев започна на високи децибели да дава квалификации. Това е нередно да се случва в българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, не е редно, пък и Вие трябва да мерите приказките си. Имате думата за последно изречение.
ЯНЕ ЯНЕВ: Нашето последно изречение е, че България трябва да стане правова държава и да има цялостна декриминализация на държавата и на всички мафиоти, които се бият в гърдите, че са някакви олигарси.
НИХАТ КАБИЛ (ДПС, от място): Начело с Яне Янев!
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ, от място): Не си си платил в Петрич! Там!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата за процедура господин Илчев.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Процедурата ми е по начина на воденето на заседанието.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Аз досега не съм имал поводи да предявя претенции по начина на воденето на господин Корнезов. В този случай обаче мисля, че имам основание. Намирам за прекомерно неговото добродушие по време на последното изказване, защото то привидно засяга отделни персони. То засяга авторитета на институцията, а в тази институция мисля, че не можем да се държим като разглезени деца на свободата на словото. Свободата на словото има своите лимити – етични, морални, ако искате – стилистични. Затова очаквах поне изражението на лицето Ви да стане малко по-сурово, а накрая, след изказването на господин Янев, да му направите строга забележка. Елементарното възпитание изисква да сме въздържани, когато говорим за някои хора, ако те не присъстват. Това – първо.
Второ, правилникът изисква да оставаме в рамките на темата, по която е въпросът или уточнението. Евтините трикове на говорилия преди мен колега са отдавна разбрани от всички. Разбрани са, предполагам, и от него. Начинът, по който се държи, е много семпъл рецидив. 
Моля да санкционирате рецидивиращото поведение на хора от Четиридесетото Народно събрание .
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Илчев, приемам Вашето възражение по начина на водене, но и господин Кътев, когато влезе...
СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ, от място):  Наказвайте наред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Знаете, че винаги се говори само от трибуната. Това не го спазваме. Затова премълчах, за да няма скандал в парламента. Поредния!
Обръщам се още веднъж към народните представители. Те знаят кои са. Няколко са. 
НИХАТ КАБИЛ (ДПС, от място):  Поименно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трябва да спазваме правилата. Ако спазваме правилника, парламентът ще функционира нормално.
Въпрос, зададен от народния представител Лидия Шулева към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
Госпожо Шулева, заповядайте да зададете в рамките на две минути Вашия въпрос към министър-председателя на Република България.
ЛИДИЯ ШУЛЕВА (БНД): Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като народен представител от 11 район – Ловеч, получих жалба от господин Стоев, описваща четиригодишния път, който неговото инвестиционно намерение е трябвало да измине, без да стигне до етап на стартиране на проекта. От 2005 г. молбата-преписка на господин Стоев за изграждане на крайпътен обслужващ комплекс на автомагистрала „Хемус” е започнала да обикаля различни държавни и общински администрации, в резултат на което през м. април 2007 г. е одобрен проектът на подробен устройствен план за изграждане на съответния комплекс.
През 2008 г. проект за организация на движението на крайпътния обслужващ комплекс на автомагистрала „Хемус” е съгласуван с Пътна полиция – София. През м. април 2008 г. работният проект на комплекса и одобреният план за организация на движението е внесен във Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, сега Национална агенция „Пътна инфраструктура”, за съгласуване.
В края на м. юни господин Стоев получава отказ. Отрицателното становище е издадено, въпреки че през 2006 г. Изпълнителната агенция „Пътища” съгласува подробния устройствен план и въз основа на него е разработен и представеният през 2008 г. работен проект. Причините в становището са нерелевантни към представения работен проект. Подобно формално отношение към намерението на конкретен български инвеститор показва на практика начина, по който българското правителство стимулира инвестициите в нашата страна.
Мога да Ви приведа и други случаи на 4-5-годишно ходене по мъките за евентуална реализация на инвестиционни проекти, което в никакъв случай не може да се нарече стимулиране на предприемачеството, а напротив, поставяне на безброй пречки пред осъществяване на инвестиционна дейност.
Въпросът ми към Вас е ще преразгледа ли НАПИ становището си и ще бъде ли даден адекватен отговор на българския инвеститор за реализацията на инвестиционното му намерение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Шулева! Изграждането и експлоатацията на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях е регламентирано в Наредбата за специално ползване на пътищата на основание чл. 18, ал. 5 от Закона за пътищата. Същата определя реда и последователността на действията по съгласуване и изграждане на съответните обекти.
За визирания от Вас обект комуникационно-транспортният план е бил разгледан през 2006 г., като тогава е дадено положително становище, по-точно, на основание решение на назначена техническа комисия от 24 август 2006 г. се приема комуникационно-транспортен план към подробен устройствен план за имот в местност „Герановица”, местност „Посеня”, землище с. Джурово, община Правец, на обект „Крайпътен обслужващ комплекс на автомагистрала „Хемус”, километър 60 плюс 550, дясно”.
Следващата фаза на проектиране предвижда локално платно в лицевата граница на имотите за обслужване и на съседни имоти при поява на нови инвестиционни намерения.
Същевременно, без да се спазват законовите разпоредби, възложителят е започнал строителство, без да има необходимото разрешение за строеж. След изработването на работен проект „Пътна част – организация на движението и временна организация на движението по време на строителството” проектът е постъпил служебно чрез Областно пътно управление – гр. София, на 4 април 2008 г. във Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.
Съгласно установения ред работният проект се придружава от писмени становища от сектор „Пътна полиция”, Областна дирекция на полицията – София, и Областно пътно управление – София. Заедно с други проекти постъпилият работен проект е разгледан, като е бил даден мотивиран отказ, а именно, организацията на движението и временната организация на движението на автомагистрала „Хемус” на този участък, дясно, за обект „Крайпътен обслужващ комплекс – ресторант, мотел, сервиз и охраняем паркинг”, не съгласуват представения работен проект „Пътна част” поради следните причини.
По разрешение за строеж от 18 октомври 2005 г., издадено от Общинската администрация на Община Правец, се разрешава изграждането на стопанска постройка до 35 кв. м. Тридесет и пет квадратни метра! Представеният проект не отговаря на това, което вече съществува на този километър от автомагистрала „Хемус”. На мястото вече е изградена еднофамилна масивна жилищна сграда, която не отговаря на предмета на представения работен проект. Осъществена е пряка транспортна връзка вход-изход с порталната врата. Дестабилизиран е банкетът. Маркировката не сигнализира този вход или изход.
По протокол от 31 януари 2007 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията на Община Правец с Решение № 12 се третира свободно ниско застрояване на търговски комплекс, състоящ се от ресторант, мотел, газостанция, бензиностанция, три броя гаражи и басейн.
Това е информацията, госпожо Шулева, по въпроса, който Вие поставихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Лидия Шулева за реплика.
ЛИДИЯ ШУЛЕВА (БНД): Благодаря Ви, господин министър-председател. 
Действително аз съм запозната и ще Ви оставя цялата преписка, за да се уверите, че всъщност отказът не е съгласуване на проекта, който е даден, а отказът е въз основа на едно съществуващо положение, което изобщо няма отношение към проекта, за който се иска съгласувателно становище. 
Искам да Ви кажа, че не за първи път се случва Националната агенция „Пътна инфраструктура” да Ви подвежда. За последен път това стана на 3 октомври тази година, когато в отговор на мой въпрос Вие се ангажирахте чрез агенцията, че на 15 ноември ще бъде открит пътният възел при Ябланица. Днес сме вече 30 ноември и това чудо не се е случило. Така че не за първи път те си позволяват да Ви подвеждат.
В заключение искам да Ви кажа, че когато стана въпрос за този случай, бай Георги ми каза: „Виж какво, едни хора ми казаха да си платя 15 хил. лв., такава е тарифата, за да нямам ядове”. Той не искаше да плати тази тарифа. Аз и не вярвах, че съществува, затова реших да задам този въпрос. Но ако се запознаете с документацията, ще видите, че ни най-малко това, за което искат становище, не отговаря на отговора, който са дали от агенцията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин премиер, ако желаете, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Шулева! Това, което мога да Ви кажа, е, че, разбира се, ще проверя най-внимателно информацията, която Вие ми предоставихте. И за да сте по-спокойна за оценката, ще помоля Главния инспекторат на Министерския съвет да направи тази проверка, а не ръководството на НАПИ, защото един външен поглед винаги е полезен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, позволете ми и от ваше име да благодаря на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев за днешното му участие в парламентарния контрол. 
Връщаме се отново към въпросите и питанията към министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
Питане, зададено от народния представител Евгени Чачев.
Господин Чачев, моля да развиете Вашия въпрос към д р Чакъров.
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Надявам се, че както на Вас, така и на българското правителство е известно заключението на петгодишната научна разработка на „Пенсилванския държавен университет в Съединените щати и Българската академия на науките на тема „Засушаването в България в периода 1982-1994 г. Съвременен аналог за климатични природни, икономически и социални промени”.
Всички анализирани в разработката климатични модели показват, че след 2010 г. на територията на България ще настъпи съществено затопляне и намаление на валежите. Водните запаси ще намалеят с повече от 50 на сто. Има сериозна опасност за над 200 хил. хектара гори, за сериозни загуби в зърнопроизводството и селското стопанство като цяло. Но най-тревожно е, че се прогнозират сериозни здравно-хигиенни проблеми за българското население, в това число и бум в заболеваемостта от вируса „хепатит А”.
За да няма истинска екологична криза, в разработката са набелязани пакет от мерки, с които да се предотврати тази, бих казала, апокалиптична за България картина.
На парламентарно питане през 2003 г. Вашата предшественичка госпожа Долорес Арсенова, която е в залата, заяви, ще си позволя да я цитирам: „Понастоящем се изпълнява национален план за действия по околна среда и здраве. Едновременно с това се изпълнява и програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване. Програмата е придружена с план и график на мерките, отговорните за осъществяването им институции и финансовото обезпечение. Графикът се актуализира ежегодно с оглед набелязване допълнителни действия за изпълнение на програмата, като се отчитат настъпилите промени”.
В тази връзка, господин министър, моля да ми отговорите каква е политиката и какво е направило Министерството на околната среда и водите за изпълнение на посочените програми, планове и графици във връзка с научната разработка на Пенсилванския държавен университет и Българската академия на науките? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Чачев.
Давам думата на министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чачев! В питането си обвързвате две събития, които нямат връзка помежду си както по същество, така и по време. Ето защо съм длъжен да направя някои уточнения.
Научната разработка на БАН съвместно с Пенсилванския държавен университет, Националния координационен център за глобални промени, Центъра за интегриран регионален анализ е отличен пример за международно и междудисциплинарно сътрудничество. През 2003 г. този съвместен научен труд излезе в отделно издание, наречен „Червената книга” заради цвета на обложката.
Въз основа на анализа на един сравнително кратък климатичен отрязък, периода от 1982 г. до 1994 г., характерен за България със сухите си години, са направени дългосрочни прогнози за вероятността от промяна на климата и за евентуалното му влияние върху природните, икономическите и социалните сфери. Разгледано е и въздействието на засушаването върху водните ресурси, върху естествените и изкуствените екосистеми, върху обществото, включително и върху икономиката, здравеопазването и други. 
Направените препоръки за планирани действия са при предположението, че бъдещият климат може да бъде подобен или по-лош в сравнение с разглеждания период.
Тази книга е принос към научните изследвания по проблемите, възникващи при промяна на климата. Съдържащите се в нея послания са адресирани както към научната общност, така и към вземащите решения. В тази книга обаче няма програми, планове и графици за изпълнение, които да са обвързани със срокове и ресурси, както и с отговорност на ведомства, какъвто смисъл влагате в питането си. Богатият графичен и илюстративен материал е използван умело само за онагледяване на разработката.
Когато министър Арсенова е отговаряла на Вашето питане по същата тема през месец февруари 2004 г., а не 2003 г., както твърдите, тя не е имала нужда да се позовава на Червената книга, да прави връзка с нея по споменатите причини. Съществували са достатъчно международни и български нормативи по този въпрос. През този период е била известна и актуална програмата за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване, приета с Решение № 43 на Министерския съвет на 30 януари 2001 г. Тъй като Вие бяхте един от нейните участници при изготвянето на програмата през 2000 г., вероятно си спомняте, че тя е изготвена при условията на съществуващата тогава климатична и политическа обстановка. В съответствие с решение на Министерския съвет беше разработен План за действие и график за изпълнение на предвидените в програмата мерки с необходимите средства по години и източниците на финансиране по приоритетни направления. Бяха определени водещите и съдействащите ведомства и институции и техните отговорности. 
Припомням, че общият размер на индикативните средства, определени за изпълнение на програмата беше 4 млрд. 790 млн. лв. Тези средства не бяха осигурени. Тогава настъпиха и промени в политическата и климатична обстановка. Последващите години с обилни дъждове и наводнения насочиха усилията на държавата в друга насока с нови приоритети и задачи. Тази тенденция продължава междупрочем и понастоящем. 
Припомням също, че през този период все още не беше изградена структурата на басейновите дирекции за управлението на водите. Тук искам да изясня отношението на Министерството на околната среда и водите към засушаването в един по-широк аспект. Както е известно, България има ангажименти към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, Конвенцията на ООН за борба с опустиняването. Конвенцията на ООН за борба с опустиняването е приета в Париж през 1994 г. и е ратифицирана от България през 2001 г. Разглежда опустиняването не само като екологичен, но и като важен икономически и социален проблем, от който са обезпокоени много страни. Крайната цел на конвенцията е предприемане на ефективни мерки за борба с опустиняването и смекчаване на последствията от сушата на всички равнища в рамките на интегрирания подход и в съответствие с договореностите за международно сътрудничество и партньорски процеси на устойчиво развитие. 
При проведената национална самооценка за възможностите на България за глобално управление на околната среда бе изготвена стратегия и План 2005-2011 г. за осигуряване на необходимия капацитет за изпълнение на задължение на страната ни по споменатите конвенции. Стратегията и планът са неразделна част от проекта Национална стратегия по околната среда и План за действие 2005-2014 г. Част от изпълнението на изискванията на конвенцията имат връзка и с програмите и мерките, произтичащи от плановете за управление на речните басейни, които се изготвят в съответствие с изискванията на Директива 2060, установяваща рамките на действие на Европейската общност в областта на политиката на водите, известна като Рамкова директива по водите. Не е нужно да уточнявам, че в изпълнението на задълженията по споменатите направления участие имат всички структури на изпълнителната власт, неправителствени организации, както и цялото общество. Още повече в ситуацията на пълноправно членство на България в Европейския съюз. 
Уважаеми господин Чачев, както е видно, съгласно компетенциите си, Министерството на околната среда и водите прави и ще прави възможно за ефективното управление и опазване на водите в пълен синхрон с европейските международни изисквания и практики. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, д-р Чакъров.
Давам думата на народния представител Евгени Чачев.
Господин Чачев, може да зададете до два допълнителни въпроса.
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз съм изумен от отговора Ви, още повече че в миналия парламент Вие бяхте председател на парламентарната Комисия по околната среда. Тук е и госпожа Арсенова и ще потвърди това, което казах. Аз ще Ви предоставя и стенограмата и Вие ще прочетете. Това че вие в момента сте коалиционни партньори най-малкото трябваше да има приемственост между двете правителства по един толкова важен за държавата проблем с водите. Господин Божинов ще ви потвърди това.
Между другото, Вие споменахте далечната 2000 г., но тогава правителството на Иван Костов имаше една ясна инвестиционна програма – краткосрочна, средносрочна и дългосрочна, която и вие в момента ползвате, но не изпълнявате. В нея беше предвидено дострояването, ако си спомняте, господин Чакъров, ако не си спомняте, пак ще се позова на господин Божинов, на 11, започнати още в тоталитарните години язовири, които решаваха проблема с водата на България. Обаче така нареченият Милен Велчев – министър на финансите, ги нарече скелетите в гардеробите и те бяха зарязани. Касае се за милиарди левове, вложени в тези язовири, за които бяха необходими не повече от 400 млн. лв. да бъдат завършени. Давате си сметка колко милиарди ще бъдат необходими сега на България, за да бъде направено това. 
От отговора Ви ясно пролича, че както министерството, така и правителството нямат ясна визия какво ще правят в сферата на водите. Защото догодина като почне водната криза, ще Ви питам, но Вие тогава няма да бъдете министър.
Моят доуточняващ въпрос е: защо четири години нямате ясна инвестиционна програма в сферата на водите? Тук не става въпрос за политика, става въпрос за водата на всички българи. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чачев, Вие сте бил министър и много добре знаете какви са компетенциите на Министерството на околната среда и водите по отношение на водите. Аз заявявам категорично, че екипът ми и аз следваме тези политики, имаме визия към това, което днес се случва, анализираме това, което е било преди настоящото управление и настоящия мандат, имаме и съответната визия за в бъдеще със съответните стратегии, планове, програми и така нататък. 
Искам да Ви кажа, че съобразно компетенциите на Министерството на околната среда и водите ние реализираме тези политики и ги следим. Даже и спрямо наши съседни страни – членки на Европейския съюз, господин Божинов много добре знае, че ние сме по-изпреварваща позиция по отношение на изграждане на басейновите дирекции, басейновия принцип и прилагането на Рамковата директива за водите. 
Понеже ми задавате въпрос относно строителството на язовири. Доколкото разбирам, Вие го задавате в контекста на това те да бъдат преди всичко за питейно-битови нужди. Да, това, което е необходимо, наистина трябва да се изпълнява. Но аз се опасявам, че това далеч не е в компетенциите на Министерството на околната среда и водите, а че трябва да има адекватен подход, трябва да има. 
На този етап това, което можем да кажем, е, че има наистина осигурена и подсигурена вода за питейно-битови нужди. Друг е въпросът, че наистина има тенденции към засушаване и ние трябва да бъдем адекватни на това. Споделям това, което казвате. Трябва да предприемем като правителство не само в рамките на настоящия мандат, а и с визия за в бъдеще да имаме наистина приоритетно осигуряване на вода за питейно-битови нужди. 
Освен това Вие сте бил министър на регионалното развитие и благоустройството и знаете колко са водните загуби по ВиК-системите. Така че има много неща, които трябва да бъдат направени, но те не могат да бъдат реализирани днес или от днес за утре. 
Вие много добре знаете, че сме активирали Оперативна програма „Околна среда”. Тя няма да реши всички проблеми на ВиК-сектора, но една голяма част от тях ще бъдат решени. Вие много добре знаете за успешния силен старт на Оперативна програма „Околна среда”, но това не ни успокоява. Напротив, ние ще бъдем още по-съсредоточени, още по-мобилизирани, още по-активни, за да изпълним тези цели. Защото наистина всички граждани на Република България заслужаваме по-добро качество на водната услуга, по-добро качество и стандарт на живот и освен това пречистени води из цялата страна, включително и по Черноморието.
Аз Ви уверявам, че ние работим и ще продължим да работим в тази насока, за да постигнем целите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евгени Чачев.
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, определено не съм задоволен от отговора Ви. Вие ми отговорихте в стил началник отдел „Капитално строителство” във вашето министерство. Вие сте член на това правителство. Много добре знам какви са функциите на Министерството на околната среда и водите и Вие сте водещ по темата, която Ви задавам. Вие отговаряте за стратегията на България за решаването на този изключително важен за нас проблем, и самият Вие не го отричате.
Вие не ми отговорихте на въпроса: защо не бяха довършени тези язовири? Най-малкото това е, ако щете, едно пренебрежително отношение към тези преди нас, които действително са направили нещо – вложени са милиони и с малко средства те можеха да бъдат завършени. Вие съсредоточихте вниманието си върху проекти, където могат да бъдат включени обръчите от фирми, където може да се взимат 30-40-50% да потънат, и резултатът е налице. 
Колкото за Вашата PR-кампания за летящия старт на Програма „Екология”, това което идва от Брюксел, далеч не отговаря на Вашите изявления онзи ден, господин Чакъров. Давам си сметка, че Вие излязохте в контрапункт да помогнете на господин Станишев след това, което се случи. Най-малкото не е коректно към българите.
В оставащото време, ако изобщо остава някакво време, Вие действително трябва да съсредоточите усилията си върху този въпрос, тъй като човек без хляб може да изкара няколко седмици, без вода и един ден не може. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има въпрос, зададен от народния представител Ненко Темелков.
Господин Темелков, заповядайте в рамките на две минути да развиете Вашия въпрос.
НЕНКО ТЕМЕЛКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моят въпрос касае финансиране на изграждане на регионалното депо за твърди битови отпадъци в Перник. Съдбата на спирането е известна на господин министъра, както и на перничани – прибързана приватизация. Съдебни спорове не позволиха то да бъде завършено по програма ИСПА.
Благодаря Ви, господин министър, за Вашето съдействие за новите технически проекти, обновените проекти за доизграждане на депото, за което министерството задели около 700 хил. лв., което вече има техническа готовност за доизграждане на самото депо.
Става дума за това – общината вече обяви процедура за обществена поръчка на новата стойност 22 млн. лв. Общината има пълната готовност – въпросът опира до финансиране. 
Поне на първо четене аз не успях да видя, тези пари да са заложени в бюджета за 2009 г. Вероятно има някаква друга възможност, и Ви моля да поясните във Вашия отговор дали има такава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
МИНИСЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Темелков, както Вие посочихте, всички знаем предисторията за регионалното депо в Перник. За съжаление наистина поради съдебни спорове относно собствеността на терена, този проект, който е стартирал по ИСПА, не е довършен. Това е неприятното в случая. Положителното е, че средствата, които са останали, ние навреме успяхме да реагираме и да ги алокираме, тоест да ги пренасочим. Тези пари са спасени, те ще се реализират. Както нееднократно съм посочвал, те ще бъдат реализирани до последното евро. 
Тук се възползвам да кажа по повод на твърдението на господин Чачев, че няма негативни сигнали от Брюксел по отношение на ИСПА „Околна среда” и оперативна програма „Околна среда”. Да, има бележки и е нормално да има бележки, които аз самият бих искал да чуваме, да виждаме и навреме да реагираме, за което благодаря на екипа си. Всеки ден поддържаме активен диалог и комуникация с представителите на Европейската комисия, за което благодаря и на тях от трибуната на Народното събрание. Така беше и в този случай, господин Темелков, ние успяхме да спасим парите. 
ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ, от място): По ИСПА има спрени 120 милиона.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По ИСПА няма спрени пари, господин Чачев – проверете и ми дайте данни. 
Отклонявам се, извинявайте, господин Темелков. 
Ще Ви предоставя резултата от одита от началото на м. август, всички мерки по ИСПА “Околна среда” са в ход и се изпълняват. Заявявам, господин Чачев, извинявайте господин Темелков, всички пари ще бъдат реализирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, нека да отговорим на въпроса. 
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За регионалното депо в Перник ние сме осигурили пари да бъде допроектирано. Господин Темелков, казвам на Вас и на всички уважаеми народни представители, на цялата общественост, на Перник, че проектът ще бъде включен в обхвата на Оперативна програма “Околна среда”. Вие имате проект. До няколко дни ще има обявление за набиране на проекти за регионални депа. Община Перник да представи апликационната форма, тоест да кандидатства и проектът ще бъде реализиран и регионалното депо в Перник ще бъде построено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Ненко Темелков от Перник.
НЕНКО ТЕМЕЛКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, благодаря за това, че от високата трибуна на Народното събрание заявихте категоричното си становище. Проектите са готови, надявам се в кратък срок да бъдат представени в министерството и след Вашето уверение, че ще бъдат включени в Оперативна програма “Околна среда”, се надяваме 2009 г. да бъде годината, в която ще открием депото. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика, ако желаете. 
Отказвате се от това Ваше право. Въпросът беше ясно поставен, отговорът беше положителен. Гражданите на Перник могат да бъдат спокойни. Дано да бъде така и в другите градове. 
Има питане от народния представител Яне Янев относно строителството на ВЕЦ “Чаир дере”. 
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Господин председател, наистина е за “Чаир дере”, но става въпрос за природозащитна местност “Триградско ждрело” – оттам идва проблемът. 
Уважаеми господин министър, при мен постъпи молба за съдействие от представители на Пещерните клубове в Триград и Чепеларе относно законосъобразността на строежа на ВЕЦ “Чаир дере”. Строежът засяга природозащитната местност “Триградско ждрело”, община Девин и ще нанесе трайни последствия, а може би и непоправими щети върху екосистемата на цялата местност. 
Строителството на посочената ВЕЦ е започнало през 2006 г. от „Хидроенерджи” ООД – Пловдив, със строително разрешение, издадено на 10 октомври 2005 г. То се извършва на територия, която е обявена за защитена местност, съгласно Заповед № 4021 на бившия Комитет по горите и горската промишленост, а понастоящем е включена в „Натура 2000”. 
Вносителите на жалбата посочват редица конкретни закононарушения при разрешаването на строежа, като част от тях са свързани с това дали мотивите за решение и преценка за извършване на ОВОС не са обявени чрез съобщение на достъпно място в сградата на РИОСВ – Смолян, както изисква чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство и технологии. Според вносителите това е направено тихомълком без обявление. Не е известно дали е прехвърлено право на собственост или учредено право на строеж върху обособения УПИ в кв. 1 в посочената строителна местност. А също така няма данни дали община Девин и кметство Триград, на чиято територия е предвидено реализиране на инвестиционното предложение, са били информирани писмено с искане за поставяне на съобщението на достъпно място, съгласно цитираната наредба. Не са спазени препоръките, изложени в документите, свързани с ОВОС, според които водохващане трябва да се извърши на кота с 90 м, по-ниска от сегашната кота 1150 м и напорен водопровод с дължина 2472 м, а не 4356 м, както е в даденото разрешително. Това може да доведе до унищожаване на ценни растителни и животински видове, вписани в Червената книга на България. Липсата на ОВОС за полагане на електропреносимата мрежа към националната също е голям проблем. 
От изложеното се вижда, че РИОСВ – Смолян, е пропуснала да изпълни задълженията си по Наредбата за условията и реда за извършване ОВОС-ни инвестиционни предложения за строителни дейности и технологии.
Моят въпрос е: каква е политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на контрола върху местните органи на министерството за спазване на нормативните изисквания при издаване на строителни разрешения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янев! В отговор на поставените от Вас въпроси във връзка с постъпила молба от председателите на Пещерен клуб – Силивряк, и Пещерен клуб – Студенец, за строеж на малка ВЕЦ – Чаирдере, на р. Чаирдере в землището на с. Триград и по-специално обстоятелството, че инвестиционното предложение попада в защитена местност „Триградско ждрело” и че същото е в нарушение на нормативните изисквания по околната среда и водите, Ви информирам за следното.
През 2002 г., когато в РИОСВ – Смолян, е внесен доклад по ОВОС за малка ВЕЦ – Чаирдере, от инвеститора „Хайдушки поляни” ООД инвестиционното предложение се е намирало изцяло извън границите на съществуващата защитена местност „Триградско ждрело”, обявена със заповед № 4021 от 1963 г. на Комитета по горите и горската промишленост. Със заповед № РД-429 от 18.06.2007 г. на Министерството на околната среда и водите защитена местност „Триградско ждрело” е разширена с 3906 дка. Предвид обстоятелството, че още преди стартиране на процедурата по увеличаване на площта на защитената местност, част от предложената за включване територия, вече е имала одобрено инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ – Чаирдере, в точка 3.6.3. от Забранителните режими е направено изключение от посочената забрана за изграждане на водноелектрически централи за тези, за които вече има издадено разрешение по ОВОС, както и съответни разрешителни по Закона за водите, какъвто е случаят с ВЕЦ  Чаирдере. 
Изграждането на електропреносната мрежа е разглеждано в доклада по ОВОС и е отразено в решението по ОВОС № 4-3 от 2002 г. В случая не се изисква провеждането на самостоятелна процедура по ОВОС. Инвестиционното предложение попада и в границите на потенциални защитени зони „Натура 2000”, съгласно европейските директиви за опазване на птиците и природните местообитания. На инвестиционното предложение „Малка ВЕЦ – Чаирдере” на р. Чаирдере в землището на с. Триград не е правена оценка за съвместимост, тъй като към момента на издаване на разрешението по ОВОС през 2002 г. не е съществувала и съответната нормативна уредба. 
По изискването на българското и европейското законодателства тази оценка се прави на нови обекти и влиза в сила от датата на присъединяване на България към Европейския съюз. 
Водите в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за водите, се управляват на национално и басейново ниво. Управлението на национално ниво се осъществява чрез министъра на околната среда и водите, а управлението на басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни области от басейнови органи за управление на водите. 
Река Триградска е в басейна на р. Марица и компетентен орган за управление на водите е директорът на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район, с център Пловдив. В съответствие със своите компетенции, съгласно разпоредбите на Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район, е издал разрешително за водовземане № 300422 от 21 юни 2004 г., подчертавам, от р. Триградска с цел производството на електроенергия посредством ВЕЦ-Чаирдере. В условията на издаденото разрешително за водоползване е записано, че разрешителното за водовземане не дава приоритети пред други закони. Издадените разрешения по ОВОС и разрешителното за водоползване са влезли в законна сила, тъй като не са обжалвани от заинтересованите лица в законоустановения срок по тяхното издаване. Компетентен орган по прилагането на процедури по Закона за устройство на територията и издаване на разрешение за строеж е Общинска администрация – Девин. В момента се извършва строителство, което се контролира от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян.
По данните, които са ми предоставени на мен, господин Янев, аз не виждам, че има нарушения. Но с оглед на изказаното от Вас, аз искам да заявя тук, че ще разпоредя цялостна проверка по отношение на строителството на тази ВЕЦ и в каква степен е спазена процедурата, за което Вие лично ще бъдете уведомени. 
Да, строителството на водноелектрически централи – малки и големи, напълно в аспект на това да има възобновяеми енергийни източници, е добре. Но това не означава в никакъв случай, че няма да има абсолютно стриктно прилагане на природозащитното законодателство и аз Ви уверявам, че случаят ще бъде проверен и ако има нарушения, ще бъдат предприети в най-строга форма всички необходими мерки и действия от страна на Министерството на околната среда и водите и компетентните органи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин министър, Вие знаете, че природозащитната местност „Триградско ждрело” е нещо уникално, нещо, което няма аналог за цяла Европа. И ние, ако допуснем посегателство на такива малки кътчета от българския рай, за да може определени хора да имат спекулативна икономическа цел, това е изключително опасна тенденция. 
Затова природозащитните организации от Триград и Чепеларе основателно са се обърнали към мен и смятат, че започнатото строителство на водноелектрическата централа е започнало без да бъде надлежно и обосновано разрешено от органите на Министерството на околната среда и водите. Те излагат убедителни аргументи, че това строителство нанася вреди на природата и точно затова процедурите за разрешаването му са били заобиколени.
Затова моите допълнителни въпроси са: смятате ли, че Министерството на околната среда и водите ще разпореди повторна проверка на изнесените от мен факти и ще предприеме конкретни действия, след като се запознае с мотивите на тези природозащитни организации, които с основание негодуват за случващото се там? Още повече, ако ваши служители питат за настроението в Девин, в Чепеларе и в целия регион, трябва да ви кажа, че възмущението наистина е много голямо, предвид това, че и в местния печат има десетки статии на тази тема. Затова въпросът ми е: кога във времето може да се очаква, че Вие ще разпоредите тази процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров. 
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янев, аз вече заявих, че ще бъде извършена проверка. 
Що се отнася до Триградското ждрело, наистина това е наша национална даденост. Ние трябва да правим всичко необходимо то да бъде опазено за настоящото и за идните поколения. 
Аз Ви посочих, че през 2007 г. с моя заповед защитената местност е увеличена с 3900 декара. Така че политиката на Министерството на околната среда и водите е в правилна посока. Ще се извърши цялостна проверка и Вие лично ще бъдете уведомен за резултата от нея. Ще бъдем абсолютно безкомпромисни за всякакви нарушения относно спазването на процедурите и строителството в посочения случай. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин министър, надявам се, че този ангажимент от Ваша страна ще бъде изпълнен, защото от парламентарната трибуна и друг път съм поставял подобни проблеми. 
Един от последните, както си спомняте, е свързан със замърсяването в Чепинци от „Изола Петров”. Аз отправих публично открито писмо до Вас, защото наистина проблемите на населението в целия район на Нови Искър са много сериозни. Вие поехте ангажимент пред мен заедно да отидем в района и да се запознаете на място с проблемите на местното население. Неслучайно преди 7-8 дни те имаха протести по този повод. 
Смятам, че Вие, освен на поставения от мен въпрос за природозащитната местност „Триградско ждрело”, ще обърнете внимание и на този казус, който е от изключително значение. Още повече, че кметът на Чепинци госпожа Стойна Стоянова е от „Ред, законност и справедливост” и не е от ГЕРБ, ако има някакво деление по този въпрос. Смятам, че нашата кметица си е свършила работата и не бива да бъде унифицирана с каквото и да било. 
По отношение на природозащитните организации в Триград и Чепеларе стана ясно, че нарушенията имат най-малко два субекта. От една страна, изпълнителят на строежа, който с действията си нанася екологични щети и, от друга страна, местните служби. Затова се надявам в най-скоро време този въпрос окончателно да бъде решен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Яне Янев за питане към министър Чакъров пак по проблемите на водите.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Второто ми питане към Вас е относно политиката на Министерството на околната среда и водите спрямо контрола върху пълноводието на реките и оттичането на битови и промишлени отходни води в тях. Повод за това мое питане ми дадоха многобройните оплаквания и жалби, отправени до мен от жителите на моя роден град Сандански, свързани с пълноводието и замърсяването с битови и други отходни води на р. Санданска Бистрица, минаваща през град Сандански. 
Река Санданска Бистрица е един от символите на нашия курортен град. Красотата на коритото й, минаващо през градския парк и разполовяващо града с многобройните мостове над него, винаги е привличала туристите и местните жители. За съжаление, недопустимо ниското ниво на водата, съчетано с количеството на изтичащите се в нея фекални и промишлени води, загрозява гледката и предизвиква изключително неприятна миризма, особено в летните месеци. 
Много по-съществено обаче от естетиката е, че това състояние създава опасност от епидемии, дизентерии и други. Речното корито през летните месеци става развъдник на комари, които разнасят инфекции в районите от двете страни на реката, а тя минава през целия град. Многобройни са случаите на заболели – както възрастни, така и малки деца. Зависимостта на този факт от състоянието на реката се потвърждава от немалко лекари в града. Гражданите в най-засегнатите квартали са категорични, че е недопустимо в ХХІ век в един курортен град с такава репутация и предвид това, че през летните месеци градът двойно се увеличава – от 30 000 става над 60 000 души, това нещо да продължава. 
Затова моите конкретни въпроси към Вас са: 
Има ли постъпили сигнали и жалби във вашето ведомство относно проблема с пълноводието и замърсяването на р. Санданска Бистрица? Ако такива има, какви мерки са предприети до момента? 
Кой осъществява контрола на количеството на водите на р. Санданска Бистрица, използвани за захранване на ВЕЦ-овете и ще бъде ли потърсена отговорност от службите, които са допуснали опасното състояние, което преди малко изложих? 
Ще бъде ли потърсена отговорност на нарушителите физически и юридически лица, използващи неправомерно или по-точно количеството на водите на реката? Става въпрос за ВЕЦ-овете, които споменах. 
Какви мерки ще предприемете с цел най-бързото и най-трайно решаване на проблема в моя роден град Сандански?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Янев, в питането си се позовавате на многобройни оплаквания от жители на град Сандански относно замърсяването на р. Санданска Бистрица, протичаща през града, от битови и промишлени отпадни води, в резултат на което по време на лятното маловодие се създава опасност от възникване на епидемия. Тези въпроси би следвало да бъдат отправени също така към общинската администрация. Общината е тази, която стопанисва и се грижи за състоянието на корекцията на р. Санданска Бистрица в чертите на града, съгласно чл. 19, т. 4, букви „а”, „б” и „г” от Закона за водите, както и за водоснабдителните канализационни системи и съоръжения в града. 
Причината за лошото състояние на корекцията на р. Санданска Бистрица не трябва да се търси в неправилната експлоатация на водноелектрическите централи в горното и средното течение на реката. Тези централи работят на течащи води и нямат регулиращи обеми за акумулиране на водни маси за влияние върху оттока на реката. По време на лятното маловодие централите не работят. 
Разбира се, това не означава, че Министерството на околната среда и водите няма отношение по темата. Напротив, по-долу ще направя разяснения по реда на поставените в питането въпроси.
По първия въпрос – всяко ползване на повърхностен обект с цел заустване на отпадъчни води подлежи на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Закона за водите. В разрешителните за заустване на отпадъчни води се поставят индивидуални инвестиционни ограничения и условия със срокове и изисквания за изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения. 
Контролът на всеки обект, формиращ отпадъчни води, включително параметрите, изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, се извършва от Регионалната инспекция по околна среда и водите. 
Контрол по изпълнението на издадените разрешителни за заустване се осъществява от съответната басейнова дирекция за управление на водите. При неизпълнение на условията на издадените разрешителни и при нарушения на разпоредбите на Закона за водите от контролиращите органи се налагат глоби и/или имуществени санкции по реда на чл. 200 от Закона за водите или се налагат принудителни административни мерки в случаите предвидени в чл. 199 от Закона за водите. 
За конкретния случай за заустването на отпадъчни води в р. Санданска Бистрица от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, център – Благоевград, са издадени четири броя разрешителни за заустване на отпадъчните води в канализационната система на гр. Сандански на фирмите „Стройуниверсал”, „Прим мрамор”, Туристическо дружество „Еделвайс”, и на „Увекс” ЕООД. Контролът се извършва от РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център Благоевград.
По втория въпрос – по отношение на замърсяването на р. Санданска Бистрица в РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция с център Благоевград, няма постъпили сигнали и жалби.
На третият Ви въпрос отговорът е: контролът по изпълнение на условията с издадените разрешителни за водовземане на трите водноелектрически централи по р. Санданска Бистрица се извършва от Басейнова дирекция с център Благоевград. Както споменах по-горе, ВЕЦ-овете работят на течащи води и не влияят на оттока на реката. Естественият режим на реките на територията на страната ни, в това число и на р. Санаданска Бистрица, се характеризира с много голям диапазон между минималните и максималните водни количества. Това се наблюдава при пролетното пълноводие и лятното маловодие и с краткотрайни, но обилни и високи води. 
По четвъртия въпрос – регионалната структура на Министерството на околната среда и водите, РИОСВ и Басейнова дирекция с център Благоевград, извършват непрекъснат контрол. Ако има нарушения и данни, аз бих Ви помолил да ни ги предадете. Лично ще се разпоредя за допълнителни проверки. 
По отношение на постъпването на непречистени води и отпадъци – Вие знаете, че през лятото имаше публикации в медиите на съседната ни страна по течението на реката, с оглед на което аз разпоредих комплексна проверка, за да се спазват законите и от страна на общините. 
Регионалните структури на Министерството на околната среда и водите упражняват и ще продължават да упражняват този контрол, но за Сандански и за прилежащите населени места по течението на реката, в обхвата на съответната басейнова дирекция, се обръщам към Вас, както съм се обръщал и към други народни представители, ако няма пречиствателни станции в съответните населени места, които са по течението на реката, нека да се подготвят проекти. Оперативна програма „Околна среда” е в пълен ход. 
От тук, от трибуната на Народното събрание, Ви призовавам и заедно с Вас да направим среща с общината, с общинския кмет, и така както всички други общини до този етап са получили пълно съдействие в подготовката, в окомплектовката на документите, ще имате методическа помощ, допълнителни указания, така че да подготвите проекти и да подготвите апликационна форма и всичко изискуемо, така че то да отговаря на всички критерии за одобряване от страна на Оперативна програма „Околна среда”, след това и от всички други контролни и компетентни органи, включително и от Европейската комисия, и одитните органи да се произнесат положително. 
Ще продължим да наблюдаваме и ако има каквито и да е данни, ще има допълнителен контрол и естествено санкции към всички безкомпромисно, които нарушават рамката на закона. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин министър, аз съм удовлетворен от Вашето желание да дойдете и на място да се запознаете с проблемите. 
Това питане съм го направил не за нещо друго, а за това защото не е от компетенциите и възможностите на общинската администрация, на общинския кмет да решат проблема. Когато дойдете да направим тази среща ще се убедите в това.
Първо бих искал да Ви кажа, че Вашите чиновници от РИОСВ – Благоевград, в немалка степен са Ви подвели за това, което е подготвено като информация. Аз не искам да започвам да говоря в детайли, защото времето не позволява, но аз ще Ви дам всички документи. На място, ако имате възможност да дойдете ще бъде много добре, защото ще се убедите в правотата на моето питане. 
Ако Вие поемете ангажимент твърдо, че ще дойдете до Нова година, с кмета и с общинската администрация ще Ви организираме и една специална приемна на граждани. След Трето основно училище в града в продължение на около 2 км по реката наистина положението на живеещите там е истински ад. Има редица заболявания, редица проблеми, в това число и с малки деца. И затова аз очаквам от Вас наистина да ме информирате и тази среща час по-скоро да стане, за да може този проблем, толкова години отлаган, най-после да се реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, това е питане. Господин Янев не зададе допълнителни въпроси ...
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Как така? Аз го попитах дали приема да дойде на място до Нова година? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това ли е въпросът? Вие пък сега си уреждате среща в Сандански тук, в Народното събрание. (Оживление, шум и реплики в залата.)
МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Ето, и министър Миков ще дойде. Аз нямам полезен ход, след като с министър Миков ще отидем. (Оживление.)
С оглед на проблемите, които са там, би могла да се организира една среща, на която лично аз изразявам готовност да присъствам, за да видим ситуацията на място. Освен това Сандански е един от множеството прекрасни градове в страната, така че това би могло да стане.
Вие знаете, аз съвсем коректно ще кажа, че тогава, когато се критикуваме – се критикуваме. Но, когато има положителни неща, трябва да ги казваме. Благодарение на Вашия въпрос балираните битови отпадъци до Цалапица, господин Янев, се извозваха впоследствие с покрити камиони. Това наистина създаваше много сериозен дискомфорт, особено в летните месеци, когато трафика, когато движението по трасето София-Пловдив беше много натоварено. 
По казуса с „Изола-Петров” съм много добре запознат. Бих искал и за това да взема отношение, защото наистина има много сериозно напрежение в населеното място, в Чепинци. С оглед на това съм се разпоредил и регионалните структури извършиха множество проверки на място. Дали сме предписание и ако съответния субект не изпълни предписанията наистина ще отнемем всякакви видове разрешителни. Няма да допуснем явно замърсяване и да има риск за здравето на хората и за околната среда. 
Аз Ви приканвам – общината, и другите общини, особено с еквивалент жители над 10 хиляди, да готвят проекти. Картината, която Вие виждате в Сандански, за съжаление ние я виждаме по редица места по нашето прекрасно Черноморие. Ето защо сега в момента има действаща оперативна програма, има възможности, инструментариум, с които да решаваме тези проблеми и да постигаме съответните цели. Затова трябва да работим всички координирано и да постигаме целите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, заповядайте.
А Сандански е и моят избирателен район, а пък Вие мен защо не ме каните?! 
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Господин председател, защото и Вие не ме каните на Ваши срещи. Като ме поканите, тогава и аз ще Ви каня.
А сега по същество – господин министър, много е важно този проблем да бъде решен. Аз се надявам, че и председателя на Комисията по околната среда и водите господин Божинов ще се съгласи да се направи едно работно заседание, ако не на цялата комисия, то поне на част от нея. Община Сандански е подготвила няколко проекта. Аз съм в течение и знам това. В крайна сметка тези проекти са пренебрегнати, господин министър, може би за сметка на други населени места.
Аз, примерно, съм от Сандански, не съм от Дръндар. Дръндар има по-сериозни привилегии в тази посока, затова аз се надявам, че и в моя роден град, който като община е над 45 хил. души, най-после и тези проекти ще бъдат одобрени. 
Виждам, че колегите от ДСБ се радват. Надявам се, че и те ще ударят по едно рамо наистина и към Сандански да бъдат насочени част от средствата по европейските програми.
Иначе, що се касае до това, което казахте по мой адрес и ме похвалихте за отпадъците за Цалапица, аз също тогава, когато е трябвало, съм го правил и пак ще го правя от тази парламентарна трибуна – махам политическите пристрастия, махам, че мой опонент е ДПС и оценявам Вашата дейност като министър. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, позволете ми от ваше име да благодарим на министъра на околната среда и водите д-р Джевдет Чакъров за днешното му участие в парламентарния контрол. Той отговори на 12 въпроса и питания.
Въпрос, зададен от народния представител Атанас Атанасов към министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков.
Господин Атанасов, заповядайте, имате право да зададете своя въпрос.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, господин министър! Въпросът, който съм отправил към Вас, според мен е много смущаващ и е важно да хвърлите светлина да разберем каква е истината. За разследване на обстоятелствата около неестествената смърт на шефа на кабинета на Ахмед Доган Ахмед Емин е било образувано досъдебно производство. Най-вероятно става въпрос за дознание, за престъпление по чл. 127 от Наказателния кодекс, а именно за самоубийство чрез склоняване към такова.
В тази връзка обаче искам да Ви попитам за следното. В медиите бе съобщено, че Софийският районен съд е отказал да одобри някои от процесуално-следствените действия, извършени по дознанието. Аз не знам какви са тези процесуално-следствени действия, но, имайки предвид какви са правомощията на съда, допускам, че става въпрос евентуално за протоколи за претърсване и изземване на вещи. Кои са тези вещи, откъде е трябвало да бъдат иззети те и в крайна сметка има ли такъв отказ на съда и ако има такъв отказ на съда, какви са констатираните процесуални нарушения в случая? Защото, ако съдът е отказал да приеме за годни определени процесуално-следствени действия, това означава, че самото разследване се лишава от важни доказателства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател. 
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Атанасов! С интерес изслушах Вашите смущения и желанието Ви да се хвърли светлина по този въпрос. Вие сте човек, завършил Юридическия факултет, дълго време сте работили в правоохранителната сфера, в обвинението и много добре знаете какви са правомощията на вътрешния министър. 
Това, което мога да Ви кажа, е, че за смъртта на господин Ахмед Емин Хюсеин в Столична дирекция на вътрешните работи има образувано досъдебно производство. Доколкото е известно на Вас, на мен и на всички, министърът на вътрешните работи, като административен орган, няма правомощия по Наказателнопроцесуалния кодекс, нито по Закона за Министерството на вътрешните работи, нито да дава указания за извършването на действия по разследването, още повече да проверява правилността им. Всички сме наясно, че става въпрос за функция на други органи. Най-малкото аз мога да определям дали са правилни или не едни или други процесуални действия, така че в този смисъл, при цялото уважение към Вашия интерес по темата, не мога да Ви отговоря нищо повече освен това.
Какво е съобщено в медиите. Трябва да Ви кажа, че такова съобщение от Министерството на вътрешните работи не е правено. Това, което Вие допускате, е Ваше допускане, което можете да проверявате с всички начини и средства на научното и практическото познание, но то не може да бъде предмет на парламентарен отговор от министър, който има ясно определени законови функции и правомощия. Другото би означавало, по всяко досъдебно производство в България аз да мога да се произнасям дали има, или няма процесуални нарушения. Приемам го като едно изпитание, доколко аз бих се хванал на един такъв въпрос, за да направя нарушение на закона. В този смисъл отговорът е: да, има образувано досъдебно производство, извършени са необходимите процесуално-следствени действия. Оттук насетне за една част от тях, дали те са правилни или неправилни, дали става въпрос за вещи, откъде има отказ от съда и какви са тези процесуално-следствени действия, това нито аз, нито смятам друг министър на вътрешните работи би могъл да Ви отговори. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Атанас Атанасов – право на реплика.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Господин министър, въпреки моята добронамереност Вие провокирате отговор от моя страна, който не може да бъде нищо друго, освен че това е абсолютно несериозно. Дознанието е съставна част от Министерството на вътрешните работи. Аз не Ви питам да ми отговорите правилно или неправилно е постъпил съдът? Питам Ви: има ли отказ на съда? Да ми дадете информация. И има ли отказ на съда да бъдат приети действия, които са извършени от Ваши подчинени, не да им давате указания? Кажете ми: има ли отказ на съда, с който е отказано да се приемат определени процесуално-следствени действия? Защото как така това разследване ще бъде обективно, всестранно и пълно, ако съдът е отказал да приеме определени вещи като доказателства по това дознание?
Извинявайте, Вие бягате тук от отговорност, но аз ще Ви припомня, че именно по повод на този случай висшата професионална длъжност в МВР – генералният комисар, от мястото на престъплението едва ли не каза, че ставало въпрос за самоубийство. Значи той може да си позволява да прави квалификации, преди да са събрани доказателствата или да са извършени съответните процесуално-следствени действия, а Вие сега отказвате да дадете информация дали съдът е потвърдил, или отхвърлил определени процесуално-следствени действия, извършени от Ваши подчинени. Това е абсолютно несъстоятелно, несериозно и то по един такъв случай, който интересува и е във фокуса на общественото внимание от толкова време. Как може такова нещо?! Как можете да правите квалификации, включително и Вие в медиите, че генералният комисар на МВР бил прав, когато казал, че ставало въпрос за самоубийство, а да не искате да ми отговорите сега дали съдът е отказал или не да приеме определени вещи за доказателства? Защото, ако е отказано да бъдат приети определени вещи за доказателства, питам аз, на какво отгоре Вие обяснявате по телевизията какво имало в касата на Ахмед Емин? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Атанасов, Вие сте ме объркали с някого. Никога не съм обяснявал по телевизията какво има в нечия каса.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ, от място): По „Панорама” го казахте Вие, не аз.
МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Нито ще тръгна да влизам в такива детайли, които, пак Ви казвам, са предмет на разследване. (Реплика от народния представител Атанас Атанасов.)
Вие много добре знаете, че досъдебното производство се ръководи от прокуратурата и тя е тази, която преценява каква информация може да се изнася в публичното пространство. Не може да се изнася информация, свързана с досъдебното производство, с полицейското разследване и въобще с разследването, което върши прокуратурата, независимо от обществения интерес. Тя не може да бъде предмет на парламентарен контрол, още повече да се дават квалификации, които Вие сте прочели във вестниците и питате мен аз да кажа дали са верни. Защо питате мен?! Питайте този вестник, дето сте го прочели това, питайте ги тях. Квалификацията дали има процесуални нарушения се прави знаете от кого. Дори органите на МВР нямат право да правят такива квалификации. Има право прокуратурата, има право съдът, ако сме правова държава, а ние сме правова държава, независимо от големия обществен, политически и прочее интерес. Аз разбирам, че искате да възбудите интерес около темата, но не мога да Ви отговоря повече и никой няма да може да Ви отговори повече. Обърнете се към прокуратурата. Ако имат някакви възражения от действията на съдебния състав, да Ви кажат, но не може да се излезе извън това.
Що се отнася до казаното от генералния комисар. Да, и пак ще го кажа, той каза тогава: по мое мнение по всяка вероятност става въпрос за самоубийство. И накрая се оказа така. Това беше констатирано с окончателен акт и Вие знаете, че тази констатация стана публична чрез официално съобщение на съответните органи, имам предвид българското обвинение, в средствата за масова информация.
Тази констатация на професионалиста беше потвърдена, само че една седмица такива като вас пускаха небивалици в публичното пространство по този случай. И сега продължавате! Аз в тази игра няма да участвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, позволете ми от ваше име да благодаря на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков за днешното му участие в парламентарния контрол.
Пристъпваме към въпроси и питания към министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров.
Първо, питане от народния представител Мария Капон към министър Димитров.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, моето питане е от края на м. септември. Оттогава имаше доста развития. Очаквам и днес да ги чуем. Тогава бяха публикувани договори с „Газпром”, чиято достоверност оставаше все още непотвърдена. Тези договори не бяха дадени в края на месеца. По-късно те бяха представени на Народното събрание в специалното отделение, където част от колегите можехме да се запознаем с тях.
Много сериозни критики дойдоха и от представители на големия бизнес по отношение на яснотата на ценообразуването – по същество по-голям проблем за тях, отколкото цената сама по себе си. Това напомня на една друга икономика, в която само държавата има достатъчно информация, за да планира разходите си. Нашата при това го правеше доста лошо. Днес българската икономика не може да си позволи подобна непрозрачност, защото няма нищо общо с пазарните механизми. По същество се отнема възможността от бизнеса да реагира по пазарен начин.
В условията, в които се намира светът – в условия на финансова криза, да се създават условия по непрозрачен и абсолютно непазарен начин да се губят инвеститори, да се свива и оскъпява родното производство, да се ощетява по подобен начин бизнесът и крайните производители и потребители, е проява на частична безотговорност. 
Ето защо днес ви питам: кога политиката на ценообразуване в „Булгаргаз холдинг” ще стане публична, за да могат инвеститорите и бизнесът да планират разходите си? Какви мерки ще предприеме вашето министерство, за да възстанови разклатеното доверие в българската икономика от страна на големия бизнес и чуждите инвеститори? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров.
Господин министър, моля в рамките на пет минути да отговорите на госпожа Капон.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Капон, аз съм малко смутен от това, което прозвуча във Вашия въпрос, тъй като то по никой начин не може да бъде вярно. Знаете, че след като на парламента бяха предоставени договорите между „Булгаргаз” и „Газпром”, аз се надявах, че съмненията са изчезнали. Бих могъл да бъда пределно кратък и да не чета процедурата, по която се определя цената, тъй като „Булгаргаз” не може да провежда собствена ценова политика. Той няма такива правомощия. „Булгаргаз” има цена на входа, която се определя по методика, която Вие сте видели в тези договори. На базата на тази методика „Булгаргаз” определя цената. По нея се разплаща с „Газпром”. Единственото, което се случва, е, че „Булгаргаз” оповестява каква цена се получава от тези разчети един месец предварително. Оповестява ги публично. След това Държавната комисия за енергийно и водно регулиране провежда публично заседание, на което това се обсъжда. Така че целият процес е публичен. Всякакви предположения, че „Булгаргаз” си прави едни цени, не могат да бъдат верни. Ще ви прочета каква е процедурата.
Цената на природния газ за вътрешния пазар подлежи на регулиране от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В съответствие със Закона за енергетиката образуването, утвърждаването и прилагането на цените е регламентирано с правила, съдържащи се в Наредбата за регулиране на цените на природния газ, приета в изпълнение на Закона за енергетиката.
В съответствие със споменатите по-горе нормативни документи цената на природния газ, реализирана от „Булгаргаз” на вътрешния пазар, се определя на всеки три месеца и най-общо представлява сбор от три променливи компонента, а именно: първо, цена на природния газ на входа на българската газопреносна система, която не е предмет на регулиране и въздействие от страна на ДКЕВР и „Булгаргаз”, а обективна даденост за България, произтичаща от дългосрочните договори за доставка на природен газ, сключени от дружеството, курса на лева спрямо щатския долар и тримесечните заявки на потребителите; второ, надценка за обществения доставчик „Булгаргаз”, представляваща 3% върху цената на природния газ на входа на българската газопреносна система, която надценка през последната година не е начислявана; трето, цена за пренос на природен газ през националната газопреносна мрежа, която дружеството предоставя на всички свои потребители. Тази компонента е предмет на регулиране – пълен контрол и въздействие към максимална ефективност от страна на ДКЕВР. 
По определяне цената на природния газ на входа на българската газопреносна мрежа. Дългосрочните договори за доставка на природен газ съдържат формула за определяне на доставните цени, базиращи се на осреднените цени на алтернативните на природния газ горива. Това са мазут с 1% сяра и с 3,5% сяра и газьол за деветмесечен предходен период, тоест взема се девет месеца назад и се прави средна цена. Така се избягват резките колебания на цените. Този подход е благоприятен от гледна точка на смекчаване на резките покачвания на ценовите нива. Към тази цена се добавя такса за пренос през територията на Румъния. Годишният й размер съгласно договореностите е разпределен на равни месечни вноски. Изчислява се за тримесечни периоди и се влияе пряко от заявените за доставка през съответния период количества природен газ.
За пренос на природен газ през територията на Румъния е сключен договор с „Трансгаз медиас” – Румъния. Върху цените на внасяния природен газ оказва влияние и валутният курс на БНБ за щатския долар. За целите на ценообразуването се прилага отново осредненият курс за 30-дневен период, предхождащ внасянето на съответното предложение за цена. Курсът на долара спрямо лева има определящо влияние за равнището на левовата цена на природния газ на входа на газопреносната мрежа. Това са факторите, които оказват влияние върху цената.
Ще кажа няколко думи, тъй като говорите за влошено доверие с бизнеса, че там трябва да оправяме отношенията. Ето какви са фактите. За четвъртото тримесечие на 2007 г.: цена на входа на газопреносната мрежа – 334,25 лв. Цена, по която се продава в България на потребителите – 312,57 лв. Загуба от всеки 1000 куб.м газ – 21,72 лв. Абсурд!
Първо тримесечие на 2008 г.: 382,21 лв., продава се по 345,37 лв., загуба от 36,84 лв. на всеки 1000 куб.м газ.
Второ тримесечие на 2008 г.: 394,10 лв. на входа, 393,74 лв. на изхода. Загубата е само 0,36 лв. 
Трето тримесечие на 2008 г. – върха на разбирателството: 511,16 лв. на входа, 415,07 лв. на изхода или загуба на всеки 1000 куб.м – 96,09 лв.
От това доверие между бизнеса и доставчика на газ през 2008 г. дружеството „Булгаргаз” е изгубило около 100 млн. лв., които самата Вие разбирате, че са останали в купувачите на газ в Република България, което по никаква пазарна логика не може да бъде обяснено на българите, които ходят в магазина и си плащат цените според това, което пише на табелките, а не според тяхното желание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Мария Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател. 
Може би сега трябва да ни разясните Вашето пълно противоречие от всичко, което слушаме, господин министър. Нека да се върнем към ироничния начин, по който представихте последните факти. Мисля, че 2007 г. Вашето правителство управляваше страната – или? „Булгаргаз” каква компания е? – Държавна. Имаме дял, нали? Как да го смятам? Значи Вие казвате 100 милиона загуби, а моят въпрос е: кое наложи новият договор с „Булгаргаз”? 
Нека да се върнем на това защо трябваше предварително да бъде направен този договор. Голяма част от фактите, които са в този договор, няма как да ги изнеса, защото те са за служебно ползване. Вие знаете това и в момента с спекулирате с него. Това е големият въпрос: защо се наложи на България да преподпише този договор, който според мен, е напълно неизгоден? Каква е причината „Булгаргаз” да печели? Ако печели „Булгаргаз”, губят българските граждани, в крайна сметка това е. И да са на загуба, отново губят българските граждани. 
Нека да се върнем към цената, за която Вие говорите. При вход 345, за да стигнем до 511 трябва да кажем, че в договора има две части и в следващият въпрос, който имам към Вас, ще стигнем до нея. Той е именно транспортът – тоест инфраструктурата. Затова е важно сега да ни кажете: как се случи това, дори когато има загуби? Кой ще поеме тези загуби? Защо се случва така, че да бъде преподписан този договор? Защото това е големият въпрос, на който всички ние трябва да дадем отговор.
Мои колеги тук направиха сметката и тогава Вие много рязко се противопоставихте на нея. Спомням си този дебат. Колегата Мартин Димитров направи сметката и каза, че около 500 милиона са загубите на страната ни. Нека сега, може би е времето, да обясним в обратна посока – кое наложи това, и аз съм убедена, че ще има повече яснота по тези въпроси?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров. 
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо Капон, ако сте искали да ме питате това, трябваше просто да ме попитате и тогава щях да Ви донеса конкретните разчети по години и с числа. 
МАРИЯ КАПОН (независим, от място): Има време!
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Да, нямам възражение. Затова Ви призовавам да ме питате точно това. Там като теглим чертата от плюсовете и минусите, се получаваше около 15 милиарда в полза на България от преподписването на новия договор, тъй като там имаше клауза – „Взимаш или плащаш”, тоест България след като беше заявила два пъти по-големи количества, трябваше да ги плаща на „Газпром”. 
Поради променената икономическа ситуация, знаете, че потреблението на газ в България реално беше два пъти по-малко. Ако старият договор беше продължил да действа, то България трябваше да си плаща за този газ, тъй като там правилото е: „Или го вземаш, или го плащаш”. Сега правилото в новия договор е обърнато – „Или ми доставяш газ колкото съм заявил, или ако не ми доставяш – плащаш”. Това ще е особено изгодно за България по транзитните договори, тъй като, ако падне консумацията в Турция, Гърция и Македония, ние пак ще си получаваме това, което ни се полага.
От тази гледна точка Ви казвам в момента да не се занимаваме с тази аритметика. Не говоря за това, че не бяха гарантирани нито количествата по транзита, нито количествата за вътрешното потребление. С новите договори, които се подписаха, тези количества бяха гарантирани.
Тъй като сте представител на пазарно мислещите в парламента, което ме радва, Ви казвам, че ми е странно да слушам от Вас логиката, когато става въпрос за газ, тогава да купуваме газта по непазарни цени. Когато става въпрос за нещо друго, след малко ще си говорим за хляба и за зърното, искаме да имаме пазарна икономика. Тези цени, за които Вие говорите бяха спомен от онова минало, от онези 45 години. Сега има пазар и цените се определят от цената на газьола и на мазута, които пък зависят от цената на петрола. Тези въпроси, които задавате, би могло да има една цена от времето на българо-съветската дружба, но това не са пазарни цени. Те нямат нищо общо с пазара.
От тази гледна точка си мисля, че това, което беше направено – плавно да се движим, не шоково, тъй като имаше и втори вариант - например караме до 2010 г. по тези българо-съветски цени, изведнъж от 2010 г. цените се вдигат с пъти, както се случи. Аз не мисля, че нашата икономика, която потребява газ, би издържала на такъв шок. Затова си мисля, че това, което се случи с актуализацията на договорите беше в интерес на България и България консумира този интерес, в това число и с живите производства, които се опират върху потреблението на газ. Знаете например, че торовата ни промишленост, циментовата ни промишленост, да не говорим за топлофикациите, работят преди всичко с газ, благодарение на наличните количества от газ. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Мария Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин министър, че ще започнем да си говорим за пазарна икономика. 
Когато имаш дългосрочни договори и те са изгодни, дори до 2010 г., трябва да се опиташ да се възползваш максимално от тях. Когато си говорим за цената на петрола и покачване до 150 долара, знаете, беше преди само няколко месеца, днес цената падна под 50 долара на барел петрол. Какво се случи обаче с газа? Нали пак продължава този договор, който в целия този период, въпреки че, имайки предвид новият договор, който беше сключен, пак казвам, ще се огранича в даването на отговори от това, което съм прочела, имайки предвид, обаче този период твърдя, че договорът, който беше сключен от правителството на ОДС, е много по-добронамерен и много по-добър за българската икономика, от този договор, който Вие сключихте авансово, пак казвам, преди крайния срок. Ако този договор е за служебно ползване сега и ние можем тая дискусия да си я водим като човек, който управлява страната, от страна на мнозинството и човек, който е от опозицията, аз Ви предлагам, сигурно само след няколко месеца ще можем да водим тази дискусия, може би в друг вариант, в който може да се окаже, че част от аргументите ще бъдат по-публични и тогава ще се види наистина какъв е балансът.
Господин министър, ще се радвам, ще пусна писмено част от въпроса, за да получа цифрите относно Вашата част на сметката, която едва ли не, е 15 милиарда в полза на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има въпрос, зададен от народния представител Мария Капон към министър Димитров.
Имате думата, госпожо Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Тъй като въпросът е много свързан с питането, което беше досега – става въпрос за икономическите последствия от Договора за транзитна газ към Турция, Гърция и Македония. Освен доставката на газ „Булгаргаз холдинг” има и друга основна дейност, а именно преносът на газта до Турция, Гърция и Македония чрез дъщерното си дружество „Булгартрансгаз”. Стана ясно обаче, че поради забавяне в ремонтните дейности, в двете основни компресорни станции „Кардам” и „Лозенец” има реална опасност транзитните доставки на газ до трите съседни държави да бъдат сериозно нарушени. Това на свой ред означава, че ще намалеят и приходите от транзитните такси, които зависят, в крайна сметка от количеството транзитирано гориво.
Ето защо Ви питам следното, господин министър: можете ли да гарантирате, че доставката на газ по преносната мрежа към Турция, Гърция и Македония няма да бъдат прекъснати или затруднени, заради неотстранените проблеми в компресорните станции „Кардам” и „Лозенец”? Какви биха били загубите за държавата при такъв сценарий и каква е Вашата оценка за вероятността това да се случи? Мисля, че това е добра възможност да го дискутираме. Ще успее ли „Булгаргаз”, „Булгартрансгаз” да изпълни поетите договорни задължения за количеството природен газ, което ще бъде транзитирано през следващата година и какъв е от Вас очаквания приход от транзитните такси за 2009 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров. 
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Капон, позволете ми още в началото на моя отговор да Ви уверя, че прекъсвания на доставката на природен газ, поради липса на достатъчна разполагаема мощност на която и да е компресорна станция, са невъзможни. Невъзможни! Преносната система за транзитиране на газ през територията на страната е така проектирана, че да осигурява възможност намаляването на разполагаемите мощности на която и да компресорна станция, да бъде компенсирано чрез мощностите на другите станции в системата, като основна първопричина за евентуално транспортиране на по-малки количества газ и неспазването от страна на „Газпром експорт” на договорените параметри при подаването на природен газ на входа на транзитната мрежа, в този случай българската страна не е длъжна да изпълни условията на договора и не може да понесе санкции за неспазване графика за транзитиране.
Договорът с „Газпром експорт” – това е новият договор, предвижда руската страна да заплати 90% от стойността на заявеното за пренос количество, независимо от реално пренесенето. Тоест потенциалните загуби са много по-големи за доставчика, отколкото за оператора на мрежата.
Що се отнася до рехабилитацията на двете компресорни станции, искам да ви информирам, че забавянето на изпълнението на сключените договори не застрашава транзитния пренос от страна на „Булгартрансгаз”. Проблемите в рехабилитацията и модернизацията на двете компресорни станции „Кардам” и „Лозенец” се дължат на голямото забавяне в изпълнението на сключените със „Евифрусич” ООД договори, сроковете за приключване са изтекли още в края на 2006 г. След юридическото преструктуриране на стария „Булгаргаз” договорите са прехвърлени в „Булгартрансгаз”, ръководството на дружеството е провело редица срещи с изпълнителя и подизпълнителите, довели до ускорено продължаване на дейностите и е осигурено успешното изпълнение на договорите. Междувременно са приложени всички предвидени в договора санкции за закъснението. Ако искате, ще ви ги кажа.
Ръководството на „Булгартрансгаз” е предприело и допълнителни мерки извън рехабилитацията на двете компресорни станции за оптимизиране управлението на транзитната система – осигуряването на резервни газотурбинни двигатели и резервни части за тях, извършването на превантивни технически прегледи и обслужване, с което е повишена надеждността на системата. До момента няма причини да се счита, че транзитът през 2009 г. може да бъде застрашен, поради проблеми, свързани със състоянието на транзитната система. Очакваните приходи за 2009 г. от преноса на руски природен газ през територията на Република България са в размер на около 107 млн.долара.
Обещах да ви кажа за неустойките. За компресорна станция „Лозенец” са в размер на 1 млн. 131 хил. 628, 65 евроцента, наложена е максималната компенсация за забавяне по договора. За компресорни станции „Кардам” и „Лозенец” има допълнително 192 230 евро. Предстои със следващото плащане да бъде удължена максималната компенсация за забавяне по договора: за компресорна станция „Кардам” в размер на 1 млн. 273 хил. евро. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на реплика - госпожо Капон, заповядайте.
МАРИЯ КАПОН (независим): Господин министър, аз ще се опитам да повторя това, което казахте за неустойките, тъй като бях почти шокирана в изчислението, което направих – чух за едната неустойка, и за другата, което значи около 13 хил. евро неустойка.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Един милион 131 хил. 628,65 евроцента.
МАРИЯ КАПОН: За мен лично при такива големи обекти, тази неустойка е изключително малка. Аз с удоволствие ще получа всички допълнения. 
Благодаря Ви за това, че ни уверявате, че няма да има каквито и да е по-малко приходи от транзитните такси за 2009 г. В крайна сметка още през следващите месеци ще бъдем свидетели дали наистина ще се окаже, че компресорните станции „Кардам” и „Лозенец” нямат общо и ще е невъзможно промяна на самата мрежа. За мен лично няма как да няма разлика в цялата преносна мрежа. Но приемам, че Вие смятате, че ще авансира работата през следващите месеци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ако желаете, господин министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ще Ви дам още малко информация, госпожо Капон.
Към днешна дата компресорна станция „Кардам” разполага с четири работоспособни агрегата, един агрегат, на който в момента се извършват пусковоналадъчни операции. През м. декември 2008 г. очакваме да пристигне и шестият последен двигател за извършване на 72-часови проби. Считаме, че за настоящия сезон няма да има проблем с компресорната станция, защото в най-лошия вариант ще разполагаме с 4 работещи и с 1 резервен агрегат.
Станция „Лозенец” разполага с 4 работоспособни агрегата. В понеделник на 1 декември т.г. се очакват представителите на производителите за оценка на състоянието на един агрегат, през м.декември ще пристигне още един агрегат за извършване на пусковоналадъчни работи. През м.януари 2009 г. очакваме още един агрегат. Считаме, че няма да има проблеми през зимния сезон 2008-2009 г., защото в най-лошия вариант на територията на компресорната станция ще има на разположение, освен работещите четири агрегата, два резерви агрегата и един резервен двигател, който при необходимост може да влезе в експлоатация за два дни. Благодаря ви, надявам се, че съм омиротворил вашите очаквания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Дойде време за въпроси и питания от народния представител Иван Николаев Иванов, който чака от сутринта.
Господин Иванов, заповядайте, за да развиете Вашия въпрос към министър Петър Димитров.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Сигурен съм, че ще се съгласите с мен, че изработването на енергийната стратегия на Република България е акт с изключителна важност за развитието на енергетиката по три основни причини. Преди всичко, защото в първото десетилетие на ХХІ век става повече от ясно, че енергетиката се явява изключително важен, ключов отрасъл, от чието състояние зависи устойчивото развитие на цялата страна.
На второ място, защото разработването и приемането на енергийна стратегия е изискване, заложено в Закона за енергетиката – както в предишния, така и в новоприетия Закон за енергетиката преди една година и нещо.
На трето място, защото енергийната стратегия определя приоритетите, целите на българската енергетика и инструментариума - средствата, с които тези цели могат да бъдат постигнати.
Какво е положението у нас? След първата стратегия, която беше разработена и гласувана през 1999 г., през 2002 г. беше гласувана втората енергийна стратегия на страната. Още по време на разискванията беше заявено, че реално тя ще бъде изпълнявана до влизането на България в Европейския съюз, поради новите, разбира се, условия, които се очертават в нашата енергетика като страна - членка на Европейския съюз.
Всъщност, още през 2006 г., вашият предшественик министър Румен Овчаров обеща, че до края на 2006 г. стратегията ще бъде факт. Това не се случи. Това не стана и през 2007 г. На Консултативния съвет за национална сигурност правителството в лицето на министър-председателя обеща, че до края на м. ноември стратегията ще бъде факт. Тъй като вчера мина последното заседание на Министерския съвет за м. ноември и не беше разгледана енергийната стратегия, аз отправям към Вас следния въпрос: коя е причината за поредното забавяне на изготвянето на Енергийната стратегия на България? Кой е следващият срок за внасянето й в Народното събрание? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров.
Господин министър, моля в рамките на три минути да отговорите на господин Иванов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: И една минута ми е много, господин председател.
Благодаря Ви за въпроса, господин Иванов.
Ще сведа нещата до връчване. Това е проектът на Енергийната стратегия на Република България.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Аз имам само концепцията.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Подготвил съм Ви и електронен вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това е специално за господин Иванов!
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Да, специално за господин Иванов. 
Вчера стратегията мина на оперативно заседание на Министерския съвет и беше приета с препоръка да бъде публикувана на Интернет-страницата. И вече е публикувана. 
Има още едно допълнение, което трябва да се реализира. Но трябваше да мине през този първи етап. Трябва да мине през екологична оценка, затова ние трябва да направим обществена поръчка. Оценките са, че ще са необходими около 45 дни, за да мине цялата процедура по обявяване, набиране на оферти. За изпълнение на поръчката специалистите казват, че са необходими поне три месеца от фирмите, които ще спечелят, след това около един месец - за обработка на резултатите от Министерството на околната среда и водите. Така че тази оценка ще бъде готова след около четири месеца. Няма да пропилеем тези четири месеца, ще ги ползваме допълнително - за публично обсъждане, в това число и в Комисията по енергетиката, така че можем да работим паралелно. Но разбирате, че към екооценка не може да се минава без продуктът до голяма степен да е завършен. Така че на базата на концепцията, за която Вие споменахте, е разработена стратегията. Надявам се на активното ви участие в нейното обсъждане. И, за да Ви помогна, Ви я връчвам. 
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място):  Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз Ви благодаря искрено за това, че ми давате екземпляр от Стратегията на енергетиката на Република България. Защо бях толкова настойчив както в предишните месеци, така дори и днес, затова че стратегията трябва да стане акт пред Народното събрание? Защото, съгласно чл. 86 – Вие го знаете това, господин председателю, в ал. 1 е записано, че Народното събрание приема закони. На второ място е записано: „Решения”. Решението, с което ще бъде приета стратегията от Народното събрание, предполага изпълнението на ал. 2 – че законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организации и граждани.
Ако стратегията, господин министър, беше приета вече в Народното събрание, самите народни представители можеха да изпълняват ролята на контролен орган по отношение на енергийната политика на страната. Защото енергийната стратегия ще представлява тази рамка, която вашето министерство щеше да бъде задължено да изпълнява. Сега се получава следното: три години това очакване продължаваше, продължаваше. И за мен в последните шест месеца по стратегията се работеше и аз очаквах ако не днес, буквално до седмици наистина да ни бъде предоставена. Аз зная тази процедура, която Вие обяснихте, ще минат още месец и половина за обществената поръчка за екологична оценка, три месеца за изпълнение, месец за отчитане на забележките и ще се окаже, че буквално в последните дни на действащото Четиридесето Народно събрание стратегията ще бъде гласувана. Тоест, сегашното правителство ще даде в дар на следващото една стратегия, която следващото правителство може да не смята, че е най-добрата. 
Много по-добре беше, господин министър, и това го заявявам искрено, ако стратегията беше разработена на втората година, в продължение на две години да бъде изпълнявана, за да се даде рамка и да се даде възможност за приемственост в енергийната политика на страната. Сега, уви, това ще бъде поставено на риск поради това, че тя изобщо не е факт в рамките на този мандат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За да няма риск, трябва да остане същото правителство и няма да има риск.
ИВАН ИВАНОВ (встрани от микрофоните): Аз не съм съгласен с Вас, господин председател. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Господин Иванов, не бях разчитал в живота си да Ви хвана в пропуск и днес това се случи. През септември 2006 г. този парламент е променил Закона за енергетиката и енергийната стратегия се утвърждава само от Министерския съвет, не минава през Народното събрание. С вчерашния акт на практика Министерският съвет казва „да” на тази стратегия. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Случва се, господин Иванов. 
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Кога е станало това?
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Трябва да се ходи на заседания, господин Иванов. (Оживление.)
От тази гледна точка, на практика има одобрена стратегия. Ако има някакви претенции към екологичната оценка, те трябва да се внесат. Стратегията до голяма степен е огледало на европейските изисквания към България. Така че каквото и да е следващото правителство, аз все пак допускам, че то... (Реплика от народния представител Иван Иванов.)
Вие така сте го приели, господин Димитров. Аз не мога да обсъждам волята на законодателя, тъй като тя е високо над моите възможности. 
Което и да е следващото правителство, аз много се надявам, че то няма да ни доведе до състояние на излизане от Европейския съюз и неизпълнение на европейските цели. Затова тя е до 2020 г. – достатъчно дълъг период за няколко отговорни български правителства, които да я реализират. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така – последно питане от народния представител Мария Капон към министър Димитров.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря, господин председател. 
Уважаеми господин министър, Вие преди малко казахте, но наистина това е най-важният въпрос – за държавната намеса в политиката на ценообразуване в хлебопроизводството. Спекулациите с цените на хляба винаги са били изключително опасни и смея да твърдя политически безотговорни. Поради явните индикации за наличието на непублични споразумения между отделни производители на хляб в страната, смятам, че в България има достатъчно институции, които биха могли да се заемат с проучването на ситуацията и да препоръчат съответните мерки, за да не се допуска изкривяване на пазарната логика.
Ще ви припомня думите на вашия предшественик господин Овчаров от месец януари 2007 г., когато бе създадена комисия, председателствана от министъра на икономиката, чиято основно заявена цел бе борбата със спекулата. Между другото, това го каза пред Дарик радио. „Комисията няма за цел да въвежда някакви нови административни регулации. Тя ще следи движението на цените, ще ги анализира и при необходимост в едноседмичен или едномесечен период от време ще предлага, ако са необходими, някакви действия.” По-нататък той продължава: „Тя е просто аналитична комисия, която ще анализира процесите и ако има нужда ще предлага съответните мерки.” 
Припомням ви тези думи съвсем неслучайно. В момента имаме реална ситуация, при която тази комисия има възможността да докаже необходимостта от своето съществуване. Именно чрез ценови анализ, не особено сложен, може да се потвърди или да отхвърли съмнението, че в сектора на хлебопроизводството се работи на картелен принцип. Ето защо аз очаквам от Вас като председател на тази комисия, в чиито състав между другото влиза Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, да разпоредите да бъдат направени съответните анализи и да бъдат взети мерки, ако това е необходимо. 
Не мога да приема като оправдание за бездействието в тази посока твърдението, че няма картелни споразумения, защото това лесно би могло да се докаже, ако комисията изпълни предназначението си, разбира се. В същото време считам, че е акт на управленска отговорност тази проверка да бъде разпоредена в най-кратък срок, за да се сложи край на спекулациите с ценообразуването в сектора. И обществото, и политиците, и производителите – всички имаме полза от това.
Затова ви питам, господин министър, с какви сведения разполага оглавяваната от Вас комисия по отношение ценообразуването в сектора на хлебопроизводството? Кога са направени последните проучвания и какви са техните изводи? Отговаря ли цената на килограм хляб на действителното състояние на пазара в момента? Какви мерките можете да предприемете в случай, че установите нередности? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър Петър Димитров.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо Капон, знаете, че доклад от 2002 г. на Европейската комисия констатира, че България е функционираща пазарна икономика и е в състояние да се справи в средносрочен план с конкурентния натиск и пазарните сили, действащи в Европейския съюз. 
Цената на хляба, цената на брашното, цената на зърното се определя от пазара, а пазарът не сумира себестойност. Пазарът се влияе от търсенето и от предлагането. 
И съм безкрайно изненадан от Вас, Вие сте представител, макар и модифициран, на онази политическа сила, която премахна органите за контрол върху цените през 1999 г. Тази политическа сила премахна законовите основания за намеса на държавата. Сега Вие, еволюирали очевидно под влияние на световната криза и на това, което говори господин Обама, искате да се намесваме. 
Тази комисия е направила своите анализи и ще Ви кажа как звучат тези анализи. Те са впечатляващи.
Примерно през м. ноември 2007 г. хлебната пшеница е струвала 491 лв. за тон – през м. ноември т.г. струва 235 лв. 
През ноември миналата година брашно тип 700 е струвало 807 лв., сега е 515 лв. 
Брашно тип 500 е било 834 лв., сега е 557 лв. 
Средната цена на дребно на брашно тип 500 е била 1,14 лв., сега е 0,81 лв. Да не ги изброявам всичките. 
Аз ще Ви кажа динамиката – динамиката е особено впечатляваща.
През 2007-2008 г. хлебната пшеница е поевтиняла с 52,1%. Брашно тип 700 е поевтиняло с 36,2%. 
Брашно тип 500 е поевтиняло с 33,2% - цената на едро, и с 28,9% - цената на дребно.
Хляб „Добруджа”, средна цена на едро, намалена със 7% по сравнение с миналата година през този период.
Хляб тип „Добруджа” - средната цена на дребно е увеличена с 1,6%. 
Напомням, цената на хлебната пшеница е паднала с 52,1%. Цената на хляб „Добруджа” за килограм се е увеличила с 1,6% по сравнение с миналата година.
Хляб „Стара Загора” – цената на едро е паднала с 10,4%, цената на дребно е паднала с 5,1%. 
Тоест ако следваме забравената калкулативна логика на определяне на цените и ако имаше Комитет по цените, той трябваше да наложи санкции. Но има пазар – при пазара цената се определя от търсенето и предлагането. Има търсене на тези цени и хлябът се продава на тези цени. 
Вие сама разбирате, че нито аз, нито Вие, а според мен целият съвкупен български народ харесваше цената на петрола от 150 долара за барел – никой не я харесваше. Само че тя беше такава в резултат на търсене и на предлагане. Няма институция в пазарната икономика, освен конкуренцията, която да регулира тези цени.
За монополните цени знаете, че има Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Това, което можем да направим, е да информираме гражданите как вървят цените. Правим го всяка седмица, пускаме информация на сайта на министерството, ползваме информация от агропазарната система САПИ, информираме българите за това какви са цените. Те да знаят какъв е трендът, какви са възможностите. Но няма такава институция, в това число и българският парламент, която би могла да наложи на някого санкции за това, че той продава по такава цена.
Що се касае до монополните цени, знаете, че има Комисия за защита на конкуренцията, знаете, че тя вече наложи санкции за това че се подозира, че има споразумение между отделни производители, че там цените са картелни, но това не е в правомощията на Министерството на икономиката и енергетиката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Мария Капон – до два уточняващи въпроса. 
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател. 
Господин министър, Вие видно сте учили икономика в други времена и не знаете, че в пазарната икономика има рецидив. Тези рецидиви са два, точно когато има пазарна икономика. Единият се нарича картел, а вторият – създаване на монополно положение чрез организирана престъпност! Единствените, които могат да се борят с тази организирана престъпност, нали не си представяте, че са българските граждани, на които може да се окаже, че е наложено да купуват хляба на цена, много по-висока от реалната? 
Аз Ви благодаря за анализа и смятам, че той беше важен - анализът, който Вие ни дадохте, че цената на хляба реално не е паднала, дори пропорционално на това, колкото е паднало брашното. 
Всеки преподавател във ВИХБП – знаете, че аз съм от Пловдив, ще Ви каже как се определя спрямо цената на брашното цената на хляба – говорим за заводския хляб, така както Вие ги определихте два-три-четири типа. Те вече имат различни имена. 
Кажете ми как е възможно според Вас в Добрич цената на хляба да е много по-висока, отколкото цената на хляба в София или в Пловдив? Никакво търсене не можете да ми обясните как променя положението. Тогава, когато се унищожат малките производители, които създават реалната конкуренция, може да се окаже, че един голям производител налага монополно положение. 
Аз ще Ви попитам: знаете ли във Варна, понеже знам че сте от Варна, каква е цената на хляба? Колко струва така наречения заводски хляб във Варна? Ще Ви кажа цената в Пловдив. Тя е 64 до 69 ст., зависи от това къде в търговската мрежа. 
Ще Ви кажа, че в Плевен цената е 1,05 лв.-1,09 лв. Ще Ви кажа, че в Пазарджик цената е 55 ст., в Септември цената е 45 ст. Виждате ли	, в едно Септември видно има много по-малко търсене или много по-голямо търсене на пазарен принцип, отколкото в София или в Плевен. 
Когато има такива рецидиви, аз очаквам от Вас да ми кажете какво смятате, че можете да предприемете като министър. Не говорим за никакво регулиране. Говорим за рецидив в пазарната икономика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо Капон, Вас Ви нямаше в залата, но министърът на вътрешните работи отговаря преди мен. Не бихте могли да ми задавате въпроси за това как да преборим организираната престъпност. Изрично Ви казвам, че Комисията за защита на конкуренцията не е към министъра на икономиката и енергетиката. Да, това са два важни инструмента, които могат да се ползват, но недейте да искате аз да преборя организираната престъпност в тази сфера. Просто е извън функциите, извън правомощията ми.
По отношение на примерите, които давате, пак Ви връщам към пазарната логика на търсене и на предлагане. Ако в Септември цената е по-ниска, вероятно платежоспособното търсене е по-ниско и хлябът не може да се продава на по-висока цена. Ако в София и във Варна цените са по-високи, те се дължат на по-високото платежоспособно търсене – това е законът на пазарната икономика. 
Ако това не ни харесва, аз не възразявам законодателят да постанови, че цената на хляба се регулира от държавен орган – какъвто и да е той. Да я вкараме в състава на регулираните цени. Но ако тя се определя пазарно, ако търсим ефекта на конкуренцията, то разбирате, че не могат да се вкарват регулации там, където ги няма. 
Това, за което намеквате, просто не е моя функция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Мария Капон.
МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин министър. 
Вие явно отдавна не сте купували хляб от Варна, иначе щяхте да установите, че Варна, Плевен, Добрич, Хасково, Русе са много по-платежоспособни от една София. Ако за Варна може да се окаже така, аз твърдя, че за Плевен това не е вярно. 
Знаете ли, в законите на икономиката има едно основно правило – когато един доставчик на две различни места доставя с различна цена, и най-вече цената на по-далечното място е по-ниска, отколкото на по-близкото, това е пряк рецидив на пазара. 
Наистина ще Ви посъветвам лично да не минавате от единия в другия край, да се лашкате между планова икономика и тази безморална така наречена пазарна икономика във вида, в който си я представя БСП, защото видно вашето управление си представя тази икономика с монополи, които са политически монополи, които биват държани на пазара, така че да могат наистина да владеят основни суровини. 
Вие преди малко казахте, господин министър, че цената на петрола беше 150 долара на барел и на никой не му харесваше. Да, но днес цената е 50 долара на барел и аз Ви питам намали ли се тя три пъти на бензиностанциите?
Това са големите въпроси, които си задават гражданите всеки един ден, когато ползват тези основни суровини. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми колеги, позволете ми от ваше име да благодарим на министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров за днешното му участие в парламентарния контрол.
Преминаваме към въпроси и питания към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов.
Първият въпрос е зададен от народния представител Павел Шопов.
Господин Шопов, заповядайте и задайте своя въпрос към министър Гагаузов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Господин Гагаузов, много от въпросите, които ние от „Атака” задаваме в залата към Вас, произтичат от хилядите членове и симпатизанти на партията. Те ни се обаждат, ние правим своите проверки. Такъв е и този въпрос, който съм задал преди доста време, през м. септември т.г. Не отправям упрек за закъснението. Такива явно бяха обстоятелствата, но той е кратък и ясен. 
На всички ни е известно, ходили ли сме около телевизионната кула „Снежанка”, над Пампорово. Виждали сме, че там има изградени леки, временни, дървени съоръжения с обслужващо значение за туристите. 
През това лято направи впечатление обаче, че на мястото на едно от тях започнаха да се осъществяват много сериозни строително-монтажни дейности с изкопи, фундаменти, изливане на много кубици бетон. Това предполагаше издигането на масивна сграда, което е абсолютно недопустимо за тази защитена местност.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е много конкретен, точно за този случай: за този строеж издадено ли е строително разрешение за сграда? Ако има издадено разрешение, то на какво основание е? В случай, че е издадено разрешение в нарушение на закона и, ако е в нарушение на закона, какви мерки ще предприемете спрямо виновните длъжностни лица? Ще бъде ли санкциониран нарушителя и какви мерки ще бъдат взети за премахване на незаконно построеното? 
Предварително ние знаем какво е станало, какво се е случило. Очакваме Вашия отговор, за да официализираме, така да се каже, зададения въпрос и питането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Възложих на Дирекция „Национален строителен контрол” да извърши проверка на място и по документи в Община Смолян. Резултатите показват, че действително е изпълнен строеж „Временна постройка – чайна, заведение за бързо хранене” от фирмата „Спайдер груп” ООД, гр. Чепеларе, въз основа на договор за наем от 24 септември 2007 г. „Спайдер груп” – Чепеларе, се представлява от Димитър Александров Красногорски.
Обектът се намира в имот по снимачен № 17 или 175 в землището на Смолян, местност „Голям Къртел”, курортен комплекс „Пампорово”, собственост на „Пампорово” АД, Смолян, представлявано от Николай Сашев Илиев, изпълнителен директор.
За въпросния строеж на 25.07.2008 г. е одобрен проект от главния архитект на Община Смолян само част „Архитектурна”. От него е издадено и разрешение с поставен № 47 от 31.07.2008 г. на основание чл. 56 от Закона за устройство на територията. 
Строежът представлява чайна с размери 22,5 м на 22,5 м, кота „Било 7,45 м”, съгласно одобрения от главния архитект на Община Смолян архитектурен проект, ограждащи стени „Итонг”, преграждащи стени „Итонг”, вътрешни дървени колони с диаметър 0,40 м, външни метални колони - 0,20 на 0,20 м. Предвидена е външна дървена тераса върху 36 броя бетонови фундаменти с размери 50 на 50 и 36 броя дървени колони с диаметър 0,20 м. 
В отклонение от одобрения проект вместо дървена конструкция с изпълнена стоманобетонна плоча на кота „К плюс 2,40 м” над кухненски блок с размери 9,25 м на 9,25 м, върху 9 броя стоманобетонни колони с размери 0,25 на 0,25 м, залата за хранене е на ниво „Терен” с бетонова настилка, изпълнена с дървена покривна конструкция с покритие с ламарина. Изпълнени са ВиК, ел- и други инсталации, първи етап. 
Чайната е разположена на 14 м от горна лифтова станция на лифта „Смолянски езера – „Снежанка”.
За допуснати нарушения беше съставен констативен акт № 110 от 25 септември 2008 г. по реда на чл. 222, ал. 2 от Закона за устройство на територията с основание за започване на административно производство по реда на чл. 224, ал. 3 от ЗУТ за спиране на строителството. Констативният акт бе връчен лично на изпълнителя. 
На 3.10.2008 г. беше издадена заповед № ДК-0921 от началника на Районна дирекция „Национален строителен контрол” за спиране на строежа „Временна постройка – чайна и заведение за бързо хранене”.
Това е фактологията, която съществува по този проект. С една дума – проектът е спрян. Трябва да бъдат отстранени несъответствията в работния проект, след което той може да продължи и да бъде изпълнен, съгласно първоначалните предписания като временен обект. Това означава, че при промяна на вижданията на Община Смолян той трябва да бъде премахнат без да нарушава околната среда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Павел Шопов. Той има право на реплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Частично съм удовлетворен, господин министър. Знаем, че е така. Там нещата са непокътнати. Чака се да мине малко време, въпросите да отшумят, включително и моя, както и действията на обществеността, на хората, които се опитват да направят нещо, включително и еколози. 
Явно е, че самият проект е издаден в абсолютно нарушение. Така както е издаден проекта, както е одобрен, явно се касае до масивна сграда, която се прави опит да се прикрие като временна сграда. Там има стоманобетон, „Итонг”, бетонни плочи. Тук не се касае до временен обект. Касае се до обект, който е с трайно предназначение в тази местност, която няма статут да се строят такива подобни сгради.
Всичко е ясно – тук има съдействие от страна на община и кметство в Смолян, където кмет е Дора Янкова, лице от високите етажи на БСП. Нещата се движат по тази линия. 
Издадено е разрешение, което очаквах Вие ясно да квалифицирате като абсолютно незаконно с предписание и досега, за тези два месеца, този обект, всичко построено до този момент, да бъде премахнато. Такава е трябвало да бъде съдбата на сградата. 
Мен не ме интересуваха нито имената на физически лица, на фирми, не ми е известно кой точно строи този обект. Въпросът е, че това е едно от най-приказните места на България, а се строи по най-дивия начин. Там се бетонира, точно там, точно този обект имахме предвид. Вие сте го идентифицирали правилно.
Примерът е заразителен. Ще видите, че след като се слага този обект там, горе на „Снежанка” ще възникне един бетонно-тухлен комплекс и то на етажи, който ще представлява един нов дял на „Пампорово”.
Явно е, че нямате нито властта, нито силата да предотвратите това беззаконие. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Уважаеми господин Шопов, аз не съм съгласен с Вашите констатации, просто защото Община Смолян правилно е процедирала, съгласувайки само един архитектурен проект и казвайки какво трябва да бъде направено.
Има извършено нарушение от страна на изпълнителя, тоест на този, на когото е дадено разрешение. Той не е спазил предписанията на общината, затова са направени тези констативни протоколи. След това е пусната заповед за спиране на строителството и ако той не ги отстрани, няма как да завърши този обект и да го пусне в експлоатация. РДНСК ще следи стриктно за спазване на всички тези процедури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следва питане, зададено от народния представител Евдокия Манева към министър Асен Гагаузов.
Госпожо Манева, заповядайте. 
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател. 
Господин министър, надявам се, няма да възразите срещу твърдението, че осигуряването на качествена питейна вода е от изключителна важност за хората. Неслучайно многобройни директиви регламентират тези изисквания. За съжаление ние все още не ги спазваме в нашата страна. Проблеми с качествената питейна вода има не само в деветте области, в които все още има режим на водата, но и в редица други градове, в които водата не отговаря на санитарно-хигиенните изисквания. Основен принцип при решаване на този проблем е, че технологията на пречистване, параметрите на пречиствателните съоръжения трябва да осигуряват висок пречистващ ефект при минимални разходи. На вашето министерство е вменена отговорност да решава тези проблеми и следователно Вие отговаряте за решаването им. 
За съжаление много сигнали показват, че в тази сфера се извършват многобройни нарушения. Проектирането не отговаря на изискванията, технологичните решения много често са неудачни и многократно оскъпяват проектите и обектите, опорочават се търгове. Фактически това води до разпиляване на обществени средства, до това, че не се постига необходимият ефект и се пълнят джобовете на определени фирми. 
Известно ми е – аз имам цялата преписка, мисля, че Вие също я имате, че повече от една година, вече почти две години, преподаватели и учени от Университета по архитектура и строителство и от Националната асоциация по водите се обръщат към Вас със сигнали за нарушенията, за които аз говорих. За съжаление те не са успели да получат аудиенция при Вас, въпреки че проблемите, които поставят, са изключително сериозни. Нямат и отговор на тревогите, които предизвиква това, което се случва в момента с изграждането на пречиствателни станции за питейни води. 
Затова аз се надявам, че днес Вие ще отговорите тук каква е политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на пречиствателни станции за питейни води в страната? Какви мерки вземате за нейното реализиране, така че тази програма да отговаря на обществения интерес? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! Ще отговоря на Вашето питане, защото то е свързано с едно от най-важните условия за подобряване на водоснабдителните услуги – осигуряването на вода с необходимите качества за питейно-битови цели. 
За Ваше сведение към 2002 г. са изградени общо 42 броя пречиствателни станции с общ капацитет 480 млн. кубически метра годишно, което представлява около 42% от общото количество на питейната вода. Благоприятен факт за качеството на питейните води е, че не малка част от тях, особено тези, които се формират в планинските местности, са сравнително чисти и освен по подобряване на показателя „мътност” не изискват сложна технология и технологична схема за пречистване. 
За осъществяване на цялостната политика по подобряване качеството на питейните води през периода 1990-2000 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е разработило Национална програма за пречиствателни станции за питейни води и свързаните с тях водоснабдителни системи и водоизточници. В програмата са направени анализи на съществуващите пречиствателни станции, които са в експлоатация, като са посочени необходимите мероприятия за тяхната реконструкция и модернизация, тези, които са в етап на строителство, с проектна готовност и предстоящи за проектиране. Разработена е в две части, като в първата част са обхванати пречиствателни станции с по-голям приоритет. Програмата обхваща общо 72 броя пречиствателни станции за питейни води, в това число 22 броя в първата част и 50 броя във втората част. Разработена е карта с местонахождението на тези обекти, като за всеки от тях е изготвен паспорт с основни технически и икономически параметри. 
Националната програма е в основата на разработената през 2004 г. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията до 2014 г. като част от Националната стратегия за развитие на водния сектор в страната. Макар и с известно закъснение, поради неритмично финансиране, през последните десет години обектите, заложени в посочената програма, се реализират. През последните пет години са завършени и въведени в експлоатация пречиствателните станции за питейни води в град Гоце Делчев, Сатовча и Гюешево. Завършени са и предстои да бъдат въведени в експлоатация пречиствателните станции на град Сандански и град Антоново, както и пречиствателната станция, която открихме в Правец съвсем скоро.
През настоящата година се извършва подготовка и се възобновява строителството на пречиствателните станции в градовете Хасково, Харманли, Сливен, Дупница, Мадан и Рудозем, Трявна и Панагюрище. Последните три обекта се предвижда да се финансират чрез държавен заем от Световната банка, заедно с язовирите за питейно водоснабдяване за посочените населени места. За останалите обекти са осигурени средства от държавния бюджет чрез инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Освен посочените обекти, в процес на проектиране и изграждане са и пречиствателните станции за питейни води на градовете Белоградчик, Свищов, Симеоновград, Свиленград и Шумен. Изготвен е проект и се предвижда процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки на пречиствателната станция за питейни води Среченска бара. Както е известно, тя осигурява от едноименния язовир питейни води за градовете Монтана и Враца. Възложено е изготвянето на идеен и работен проект за водоснабдяването на град Пловдив от каскада „Въча”, което включва и пречиствателна станция за питейни води на град Пловдив и група населени места. Посочените обекти са на стойност над 160 млн. лв., като за настоящата година са предвидени за финансиране по програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 16 млн. лв., които най-вероятно ще бъдат преизпълнени. С реализацията на тези обекти, които се предвиждат до 2010 г., ще приключи изпълнението на първата част на националната програма и ще започне реализацията на втората част. Считам, че ако тази програма продължи да се реализира с темповете от последните три години, то до 2014 г. над 90% от населените места ще имат питейна вода, която отговаря по всички показатели на изискванията за качеството й.
Предполагам, че ще има уточняващи въпроси, на които ще отговоря с удоволствие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евдокия Манева.
Госпожо Манева, моля за два кратки, уточняващи въпроса.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Ще се опитам, господин председател. 
Уважаеми господин министър, това, което разказахте, на хартия изглежда добре. Проблемът е, както вече отбелязах, че хората, които готвят специалистите, работещи в тази сфера, преподавателите, учените в тази сфера, твърдят, че както в нормативните документи, така и в практиката, която регулира целия процес, има редица нарушения и вратички, които създават възможности за злоупотреба. 
С първия си въпрос искам да Ви призова и да Ви попитам: ще се запознаете ли с документацията, със сигналите на тези хора, на професори от университета, които говорят за съвършено конкретни обекти и нарушения? Ще ги приемете ли, ще ги изслушате ли? Все пак това са специалистите, които са обучавали специалистите във вашето министерство, и тяхното мнение не може да бъде пренебрегвано. Те твърдят, че в момента практиката е такава, че се пилеят обществени средства.
Второ, известно ли Ви е, че в последните години почти всички търгове се печелят от две фирми? Това е фирма „Елфи Тех”, град Стара Загора, и „Аква модул”, град Нова Загора, които имат един и същи собственик – Жеко Ганев. 
Знам, че Вие сте реагирали на публикация в печата по този повод и сте казали, че ще възложите проверка. Надявам се, че имате вече данни. Аз само ще спомена, че същата тази фирма изгражда пречиствателната станция за питейни води Радуил – Ихтиман, където почти не е необходимо пречистване, и стойността на обекта от първоначална 830 хил. евро, в момента е към 8 млн. евро, тоест десетократно оскъпяване. За съжаление твърди се, че и търгът, който в момента е обявен за Симеоновград и Свиленград, е по същата технология. Затова аз, надявайки се, че ще ми отговорите положително на двата въпроса, ще предложа какво смятам, че трябва да се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, заповядайте. Имате думата.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо Манева, чак пък да говорим за аудиенция! При мен влиза всеки, който е дошъл. Рядко е изключението да не приема хора, камо ли преподаватели от университета. С удоволствие ще ги приема и ще обсъдим въпросите, които те поставят.
Извинявайте, но твърдения от рода на това, че строим по-скъпи обекти, с много по-голяма издръжка, за десет пъти по-големи пари – това просто не е вярно! Имаше едно писмо, дошло до моя заместник. Отнасяше се до бележки във връзка с един от проектите. Аз приемам това, което те казват, но трябва да се видим и заедно да решим. Не може да се предлагат проекти, изработени преди 20 или 30 години, като по-съвременни от проектите, които сега се предлагат. Готов съм да направим съвместна комисия с участието и на преподаватели от УАСГ, и с хора от практиката, за да определим типажа на технологиите, които са добри и които следва да бъдат прилагани при правенето на пречиствателни станции. Както знаете, аз не съм най-големият специалист по пречиствателните станции. Затова имам експерти, които поставят изискванията, на които трябва да отговарят съответните пречиствателни станции.
Не само че не допускаме изграждането на по-скъпи съоръжения, но за нас водещото е каква е експлоатационната цена и цената на услугата, която предлага дадената пречиствателна станция. Съпоставяйки я с цената на строителството, ние трябва да получаваме по-добрите параметри. Това съм поставил като задача и смятам, че то се изпълнява.
Що се отнася до цитирания проф. Ганев – да, има такова нещо, но доколкото съм запознат, той изпълнява малка част от цялата технология на тези пречиствателни станции. Не искам да изпадам в лобизъм нито по отношение на едните, нито по отношение на другите. Предварителните условия, които се поставят в тръжните процедури, трябва да се спазват. Тогава ще получим най-добрия ефект. Аз не бих искал да вземам страна в този случай. Вие като министър знаете, че има процедури, има утвърдени правила и те трябва да се спазват. Всяка намеса в една или друга посока само ще опорочи нещата, които трябва да се случат по най-добрия начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евдокия Манева.
Госпожо Манева, моля да изразите Вашето отношение към отговорите на министъра във възможно най-кратък срок!
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин министър, точно тръжните процедури са опорочени. Няма надеждна експертиза на технологиите. Няма такава експертиза! Решението, произнасянето по това каква да е технологията, е на вашите чиновници от министерството.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Няма кой друг. Разбира се, че нашите специалисти.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Има специалисти, има университет, има механизми да има обективно преценяване на съвременността на технологиите, на тяхната надеждност. По тези въпроси тези хора Ви сигнализират.
Директно се възлага работно проектиране с параметри, които една група от вашите чиновници възлагат, тоест те предопределят кой ще спечели търга. Вие много добре знаете, че от тръжната документация до голяма степен може да се предопредели спечелилият търга. Неслучайно проф. Ганев в последно време, както твърдят, с неговите спорни технологични решения присъства във всички съвременни строежи, които в момента възлагате. Аз не съм специалист по пречистване на водите, но това, което прочетох, доста ме смути. Ето я документацията, пред мен. Не вярвам, че има професори, които ще поставят името си пред такива твърдения, при това изпращайки директно тези сигнали, в които се говорят лъжи. Мисля, че Вие сте длъжен да се запознаете с тази документация. Нещо повече – да възложите много сериозна проверка на това каква е технологията за възлагане на търгове, как се определят параметрите, кой ги определя. Вие може да не се връщате към старите експертни съвети, но не може да нямате специалисти, които да се произнасят по тези въпроси, и то външни специалисти, не непременно вашите трима или четирима въздесъщи несменяеми хора, към които много отдавна има подозрения за участие в определени схеми. Мисля, че този въпрос заслужава специално внимание.
Ще изпълня молбата на хората от университета и тази документация ще я изпратя в Комисията по корупция. Смятам, че това ще улесни и Вас при извършване на проверка по случая. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Фатме Илияз – въпрос към министър Гагаузов.
Заповядайте, госпожо Илияз.
ФАТМЕ ИЛИЯЗ (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател. 
Уважаеми господин министър, общоизвестен е фактът, че в страната ни съществуват многобройни пътни участъци, в които пътнотранспортните произшествия са с по-голяма честота. Обикновено една от основните причини за това е лошата пътна настилка или инфраструктурата, дори липсата на такава. Приветствам инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на средства за ремонт на сто инфарктни точки по българските пътища според честотата на инцидентите, които се случват по тях. Това намерение беше заявено наскоро на Областен съвет за регионално развитие в гр. Хасково от страна на заместник-министъра Димчо Михалевски.
Във връзка с гореизложеното, господин министър, въпросите ми са следните: кои са опасните участъци в Бургаска област, които ще получат финансиране? По какви критерии са определени те? Какви и в какъв срок ще се извършат животоспасяващите реконструкции? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Една шега в началото на отговора: когато човек иска да свърши повече работа, задават му и повече въпроси. Иначе няма как да стане.
Уважаема госпожо Илияз, статистиката за състоянието на безопасността на движението по пътищата в България през 2007 г. според годишния доклад на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасност на движението по пътищата показва, че през 2007 г. по пътищата на страната са регистрирани 92 хил. 232 пътнотранспортни произшествия, от които 8010 тежки. Загинали са 1006 души и са ранени 9827 граждани. По броя на убитите на 1 млн. жители България се нарежда на четвърто или пето място сред страните – членки на Европейския съюз, като пред нас са само Естония, Гърция и Полша.
Специално за Бургаския регион данните за 2007 г. са следните: 396 пътнотранспортни произшествия, 91 убити и 424 ранени. Концентрацията на пътнотранспортните произшествия е както следва: 1-9 Бургас–Несебър–Обзор – 9 точки с концентрация на пътнотранспортни произшествия. По второкласен път 99 Бургас-Созопол-Приморско – 4 точки с концентрация на пътнотранспортни произшествия. По 1-6 – Бургас-Карнобат-границата с Ямболска област – 5 точки с концентрация на пътнотранспортни произшествия. По 279 – Средец-Болярово-граница с Ямболска област – 3 точки на концентрация на пътнотранспортни произшествия.
Анализът на годишния доклад за 2007 г. на комисията извежда на преден план един важен акцент като информация и причини за възникване на пътнотранспортните произшествия - че в резултат на 5598 пътнотранспортни произшествия в населените места са загинали 475 души, което е 47,2% от общия брой на загиналите, а тежко ранени са 6469 души или 65,8% от общия брой на ранените.
Към тези цифри трябва да се добавят и пътно-транспортните произшествия на общинската пътна мрежа, а именно 493 пътно-транспортни произшествия, със 104 загинали и 709 ранени.
Обобщението на тези данни показва, че е необходимо спешно фокусиране на държавата и местната политика по безопасност на движението върху конкретен план с мерки – активни и пасивни, по намаляване на рисковете от пътно-транспортни произшествия в рамките на населените места и общинската пътна мрежа, защото те са повече от половината в страната.
Целта на този план е практически да се въздейства върху размера и резултатите от пътно-транспортните произшествия в страната в посока на тяхното ограничаване и намаляване. По тази причина Министерството на регионалното развитие и благоустройството предложи в рамките на дискусията в Държавнообществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движенето по пътищата да се изготви конкретен списък на горещите точки с възникнали пътно-транспортни произшествия в населените места и общинската пътна мрежа, да се обсъдят спешно мерки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, КАТ „Пътна полиция”, общините и се предложи конкретен списък с проекти, населени места, общини и какво е необходимо да бъде финансирано в рамките на бюджета за следващата 2009 г.
В настоящия момент колегите от КАТ „Пътна полиция” завършват анализа и в рамките на 2008 г. ще бъдем в състояние да ви предложим конкретна програма по проекти. Сигурен съм, че във Ваше лице и в лицето на народните представители, ще получим конкретна подкрепа за реализацията на предложените мерки.
Аз не напразно се пошегувах с първото изречение, защото става дума за една инициатива, с която ние искаме да помогнем както на общините, така и на останалите ангажирани институции, защото безопасността на движението не е само състоянието на пътя, това е един комплекс от много причини, които заедно трябва да обсъдим и да видим.
Що се отнася до инфраструктурата, ние сме готови и чрез оперативна програма, и чрез възможности на министерството да се включим и да помогнем за подобряване на състоянието на пътищата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата за право на реплика на народния представител Фатме Илияз.
Струва ми се, че не получихте конкретния отговор за Бургаска област.
ФАТМЕ ИЛИЯЗ (ДПС): Да.
Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, удовлетворена съм от Вашия отговор дотолкова, доколкото Вие сте готови да вложите средства в онези проблемни точки, където има по-голяма концентрация на пътно-транспортни произшествия. Вие сам казахте, че сте възложил анализ на Министерството на вътрешните работи за такива участъци, който анализ все още не е готов и предстои да бъде готов през 2009 г. 
С голямо внимание ще следя резултатите от този анализ на Министерството на вътрешните работи, както и действията, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предприемат във връзка с финансирането на проблемните участъци.
Всички сме наясно, че лошата инфраструктура е една от основните причини за по-голяма концентрация на пътно-транспортни произшествия, и не само това. Лошата инфраструктура е предпоставка за това да нямаме големи чужди инвестиции, а също така и предпоставка за по-голяма амортизация на превозните средства и т.н., не бих искала да изброявам всички предпоставки, които се крият под лошата инфраструктура. 
Аз с голямо внимание ще очаквам това, което ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с финансирането на такива участъци. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, ако желаете, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Уважаема госпожо Илияз, ще кажа само едно-две изречения за уточняване. Лошата инфраструктура за съжаление е причина само за много малка част от пътно-транспортните произшествия. Останалите причини са различни и те са в голяма част в задкормилното устройство, както се казва. Аз затова казах, че проблемът е комплексен. Разбира се, инфраструктурата е лоша и тя трябва да се подобрява, но не е основната причина за пътно-транспортните произшествия. 
Ще направим всичко възможно според финансовите възможности, затова призовах и вас, колегите от парламента, приемайки бюджета, гласувайте за повече средства за инфраструктура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, заповядайте и задайте Вашия въпрос към министър Гагаузов.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, колкото ги има в залата, уважаеми господин министър! На 10 август 2007 г., беше открит конкурс за частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Стара Загора. Конкурсът беше разделен на шест лота, като възложител беше ВИК - Стара Загора, а финансирането беше осигурено със заем от Европейска банка за възстановяване и развитие, като заемът беше на стойност от порядъка на 6 млн. 300 хил.евро приблизително.
На 31 октомври 2007 г. бяха обявени официалните резултати от конкурса. „Водоснабдяване и канализация” - Стара Загора, беше определила дата за започване на изпълнението на всичките лотове от м. септември 2007 г. Самите резултати от конкурса бяха обявени с близо два месеца по-късно – на 31 октомври 2007 г., което е първото неясно събитие в този процес, по който ще взема отношение след Вашия отговор.
По повод на конкурса, отправям към Вас следните въпроси: защо резултатите от търга са обявени след осемдесет дни – чак на 31 октомври 2007 г., около два месеца след срока за започване на изпълнение на строителството? Защо от всичките шест лота, господин министър, пет – практически почти всичките, са спечелени от фирми, които са предложили по-високи цени? На трето място, приключили ли са вече шестте лота? Зададох този въпрос преди повече от един месец. Приключили ли са вече шестте лота, както е предвидено в договорната документация, с изключение само на един етап – втори етап от лот 6, който трябва да приключи буквално в тези дни? Накрая, ще разпоредите ли проверка на процедурата на конкурса? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, както каза господин Иванов, доколкото ги има, и уважаеми господин Иванов! Ще се спра накратко на конкретните процедури, които са проведени във ВИК - Стара Загора, с което да отговори и на Вашите въпроси.
Съгласно политиките и правилата за обществени поръчки на Европейска банка за възстановяване и развитие, господин Иванов, по които са проведени търговете, веднага след подписване на мандатното писмо на 17 март 2007 г., е подготвена и публикувана общата предварителна обява за намеренията на ВИК ЕООД - Стара Загора. В тази обява са описани параметрите на обектите, които следва да се реализират, предстоящите процедури и прогнозните срокове за провеждането им. Обявата е публикувана на страницата на Европейска банка за възстановяване и развитие и българските вестници „Труд”, „24 часа” на 23 март 2007 г., както и във вестник „Пари” на 26 март 2007 г.
След тези публикации заинтересованите от проекта фирми са изпратили заявки за интерес към ВИК-дружеството. Договорът за заем от Европейската банка е подписан на 30 юни 2007 г. и е на стойност 9 млн. евро, а не 6 млн. 386 хил., както сте посочили във Вашия въпрос. Целият проект е на стойност 11 млн. 300 хил.евро, като останалите средства са собствено финансирани от ВИК-Стара Загора.
Тръжната процедура за изпълнение на проекта по лотове от едно до шест е обявена на сайтовете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ВИК ЕООД - Стара Загора, които сте посочили Вие.
Държа да отбележа, че процедурата стартира с публикуването на покана за участие в търга на сайта на Европейска банка за възстановяване и развитие в официалния вестник на Европейския съюз на 28 юни 2007 г. Съгласно тази покана крайният срок за подаване на оферти е 11,00 ч. на 10 август 2007 г. На същата дата, само десет минути след изтичане на крайния срок, са отворени офертите в присъствието на всички кандидати. Пред тях е извършена проверка за наличност на необходимите документи в офертите. През последващата детайлна проверка на ценовите предложения са констатирани неточности, които са отстранени. Това е довело до значителни разлики в някои от офертите спрямо публично обявените цени при отварянето им.
След уеднаквяване на количествата и поставянето на всички кандидати при равни условия, единственият показател, по който е направен изборът, съгласно правилата на Европейска банка за възстановяване и развитие, е най-ниската предложена цена. Оценителният протокол е изпратен на банката на 20 септември 2007 г., като всички корекции в офертите по време на оценяването им са съгласувани с банката.
На 4 октомври 2007 г. е получено одобрението на предложените за сключване на договор фирми за лотове от 2 до 6, а на 15 октомври и за лот № 1.
На 30 октомври 2007 г. са сключени договорите със спечелилите фирми, като са спазени всички правила по процедурата и изискванията на банката. На 31 октомври 2007 г. официално са уведомени всички участници в процедурите за резултатите от проведения търг.
Господин председател, моля за секунда удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, господин министър.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Тук бих искал да отбележа, че в договорите са определени сроковете за изпълнение на строителните работи по всеки лот. Те са от три до девет месеца, а за лот 6 първият етап е пет месеца, за втория етап – шестнадесет месеца.
Както, надявам се, ви е известно, не само по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, но и съгласно българското законодателство, тези срокове започват да текат от предаването на строителната площадка на изпълнителя. Това се удостоверява с протокол, подписан от страните в инвестиционния процес, след приключването на всички процедури по отреждането на трасета и издаването на строителните разрешения. Такива протоколи са подписани на 14 декември 2007 г. 
През м. септември, който сочите Вие, фигурира единствено в предварителното обявление, в което всички параметри и срокове са само ориентировъчни.
Бих искал да Ви информирам, че към настоящия момент в два от лотовете строителните работи са завършили напълно, по два лота остават само някои довършителни работи, по последните два са извършени около 70% от предвидените дейности. Обектите се изпълняват съгласно договорите и няма отклонения от сроковете и цените, определени в тях.
Накрая, по въпроса Ви за проверка на процедурите по конкурса, считам, че такава не е необходима по следната причина. На 10 май 2008 г., поради постъпил анонимен сигнал, е извършена цялостна проверка на документите по проведената процедура за възлагане по правилата на Европейска банка за възстановяване и развитие на обект „Частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Стара Загора”, разделите в шест лота. 
Проверката е извършена от Главния финансов инспекторат на Агенцията за държавна финансова инспекция. От тази проверка не са постъпили информации за констатирани нередности и неточности при подготовката, провеждането и оценката на проведената процедура.
В заключение бих казал, че съм съгласен, че трябва да правим проверки на големите проекти за изграждане на инфраструктурата на страната ни, но също така е важно да отчетем и добрите резултати, когато те са факт. А какъв по-добър резултат е да изтъкнем случая с премахването на един около 30-годишен режим, на който беше подложен гр. Стара Загора. Сега, в момента градът вече не е на воден режим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата за реплика в рамките на две минути, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): С няколко секунди повече, господин председател, защото господин министърът вместо три минути, говори повече от пет минути. Вие следите часовника, господин председател, както и аз.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз ще бъда не по-малко щастлив от Вас, ако водният режим не само в Стара Загора, а навсякъде бъде премахнат. В същото време това не може да бъде оправдание за нередности, които аз ще се постарая да Ви изтъкна. 
Става така, че винаги, както Вие, така и някои други казват колко всичко е хубаво, много пътища били построени, а в същото време ни се спират парите. Оказва се едва ли не, че България е в черния списък на Европейския съюз, а всъщност това не е вярно.
Но ще мина конкретно, както каза председателят, като отношение. Преди всичко, кажете ми защо, когато се прави ВиК-инсталация, в тръжните документи се изисква кандидатите да имат машина за разпръскване на битум – 2 броя, и асфалтополагаща машина с автоматична система за подравняване с ширина 3,5 м? Защото това е инструментариум за пътно строителство, господин министър. А всички ние знаем, че иначе широчината на изкоп за ВиК-инсталация е 1,20 м.
А защо е именно така? Защото има фирми, които трябва да спечелят търга. Лотовете са шест, четири от тях, господи министър, са спечелени от небезизвестния холдинг „Трейс Груп Холд”. Той директно печели чрез „Райкомерс” – лот № 2, лот № 5. Чрез „PSI” АД, където „Холтрейсгруп” има 96,5% собственост, се печелят други два лота. Печели се първи лот. В същото време - искам да ви подчертая това, че тази фирма е регистрирана с предмет на дейност „Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени”. Кой от тези три вида е строителството на ВиК-инсталация? (Реплика на министър Асен Гагаузов.)
Моля ви, оказва се, че за вас всичко е добро, а Европейската комисия ни спира парите?! Същият прецедент.
Аз продължавам нататък. Вие няма да отречете, че действително пет от шестте лота са спечелени от строителни фирми. И какво става? (Реплика на министър Асен Гагаузов.)
Господин министър, чуйте ме: до м. март 2008 г. не беше започнато строителството на нито един от шестте лота. Защо? Защото строителните фирми търсеха подизпълнители, намерили са ги. Но аз питам защо директно тези фирми – подизпълнители, не са участвали?
Що се отнася до финансите и финансовите оферти, които са предложили участниците, пред мен е списъкът. Какво е правено след като офертите са били отворени, мен не ме интересува. Мога да ви кажа, че има лотове, които са спечелени от фирми, предложили с 200 хиляди и повече лева по-висока цена. След това са променили цените. Извинявайте, това действително не е европейска практика. В крайна сметка потърпевш е държавният бюджет – там, където имаме съфинансиране, потърпевши са гражданите. А иначе нека навсякъде да се премахне водният режим, но да бъде по един прозрачен начин, като се защитят обществените интереси, а не на няколко богоизбрани фирми, да не изброявам останалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на дуплика – господин Гагаузов, заповядайте.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Толкова неподготвен не съм Ви виждал.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място):  Аз Ви дадох...
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Не съм Ви виждал никога толкова неподготвен – защо е трябвало да има строителни машини и асфалтови машини? Господин Иванов, не се копае само, после трябва да се възстановява това, което е изкопано. 
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Има фирми, които са специализирани да вършат това.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Извинявайте, тук става дума за тръби с големи диаметри, които трябва да вършат тази работа. Никъде не е казано, че фирми, които в наименованието си и предмет на дейност имат общостроителни дейности, не могат да изпълняват такива обекти. Важно е какво са изпълнявали досега, господин Иванов. (Реплика на народния представител Иван Иванов.)
Те доказват със сертификат, че са изпълнили качествени работи.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Това не е европейска практика.
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Аз не знам какво отношение имате към фирма „Трейс” и за коя друга фирма лобирате, но този път лобирането Ви е много нескопосано.
Първо, аз не съм провеждал тези процедури. Те са провеждани под надзора на Европейска банка за възстановяване и развитие, уважаеми господин Иванов. И тя е утвърдила всеки един от тези търгове. (Реплика на народния представител Иван Иванов.)
Най-малко Вие сте човекът, който да кажете дали е правилно или не е, след като Агенцията за държавен финансов контрол е направила проверка. (Реплика на народния представител Иван Иванов.)
Само че Ви е твърде неудобно да си признаете един факт, че и по вашето управление, и преди това, и след това хората в Стара Загора бяха на режим. (Реплика на народния представител Иван Иванов.)
Аз затова започнах отговора на предишния си въпрос с това...
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Трябва ли строителството да бъде корупционна практика? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля Ви, господин Иванов!
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Трябва да се решават проблемите на хората, а не да говорите глупости от тази трибуна.
Всяка втора дума при Вас е „корупция”.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Това казва Европейската комисия!
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Уважаеми господин Иванов, ако държавните институции...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за тишина, господин Иванов!
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Ако държавните институции като Държавен финансов контрол Вие не ги уважавате, тогава не знам кого уважавате и какво правите тук?
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Аз съм избран от българските избиратели, а не от Вас. Не от Вас!
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Или ще уважавате лобизма, който проявявате по отношение на една или друга фирма. (Реплика на народния представител Иван Иванов.)
Анонимните сигнали, господин Иванов, по принцип не се уважават. Въпреки това съм разпоредил проверка. Проверката е извършена и нарушение ей-толкова няма. (Реплики на народния представител Иван Иванов.)
Няма нарушения, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Вие така казахте, че няма конфликт на интереси при Веселин Георгиев. Вие твърдяхте, че няма конфликт на интереси, а сега той е подсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чакайте, господин Иванов!
МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Отидете и попитайте гражданите на Стара Загора и те ще Ви кажат по-добре ли беше да стоят на режим, или е по-добре сега. (Реплики на народния представител Иван Иванов.)
Има си институции, които ще проверят. Ние сега с Вас водим полемика и спорим, но има хора, които ще проверят, но не и Вие с Вашите констатации. Благодаря.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Не съм Ви виждал така неподготвен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, уважаеми народни представители, позволете ми и от ваше име да благодаря на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов за днешното му участие в парламентарния контрол.
С това парламентарният контрол за днес приключи – повече от седем часа министрите отговаряха на въпроси и питания на народните представители.
Следващото пленарно заседание ще бъде във вторник – 2 декември 2008 г., извънредно заседание, от 14,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 15,45 ч.)		


Заместник-председатели:
					
Любен Корнезов		

Камелия Касабова

Секретари:
		
Метин Сюлейманов
		
Георги Димитров